Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

£o 4D E N A T U U R L Y

£o 4D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,ften zeer zeker is dat 'er onder de teeldeelen der fariguen verfcheiden deelendubbeld zyn, die enkeld zyn by andere dieren: het hoofdje van de roede vanhet mannetje en dat van den kittelaar van het wyfje zyn gefpleeten en fchynendubbeld, de fcheede,die enkeld is aan haare opening,verdeelt zig vervolgensin twee buizen, enz: dit maakzel is over het algemeen zeer zonderling en verfchillendvan dat van alle andere viervoetige dieren.De farigue is eeniglyk ooriprongelyk van de Zuidelyke landen der NieuweWereld; het fchynt alleen dat hy niet even zeer als de tatou de heete lugtftreekenopzoekt: men vindt denzelven niet alleen in Braziliën, op Guiana,in Mexiko, maar ook in Florida, in Virginien (z) en in de andere gemaatrgdeftreeken van dat vafte land, hy is overal vry gemeen, omdat hy dikwylsen in grooten getale jongen voortbrengt: de meefte Schryvers zeggen dat hetwyfje vier of vyf O), andere dat het zes of zeven, jongen te gelyk werpt:MARCGRAVE verzekert zes leevende jongen in den zak van een wyfje geziente hebben (b); deze jongen waren omtrent twee duimen lang en zeer leevendig,zy gingen verfcheiden maaien uit en in den zak op een dag: zy zynveel kleiner wanneer zy geboren worden: zekere Reizigers zeggen dat zyniet grooter zyn dan een vlieg wanneer zy ter wereld komen (c), dat is teZeggen, wanneer zy uit de lyfmoeder kwamen om in den zak te gaan en zig aande mammen vaft te hegten, dat faclum is zo zeer niet vergroot als men zig zoudekunnen verbeelden, want wy hebben zelfs in een dier, welks foort aan dievan den farigue grenft, jongen aan de mam gezien, die niet grooter warendan boonen; en men kan met zeer veel waarfchynelykheid vermoeden, datby deze dieren de lyfmoeder, om zo te fpreeken, flegts de plaats der ontvangenis, der vorming en der eerfte ontwikkeling van de vrugt is, welkeruitbrenging vroeger gefchiedt dan by andere viervoetige dieren, en welker groeivolbragt wordt in den zak, waarin zy op het oogenblik van hunne vroegtydigegeboorte komen: niemand heeft de duuring der dragt van deze dieren waargenomen,welke wy vermeenen veel korter te zyn dan by alle anderen; en de-(z) De opoflums zyn gemeen in Virginie en in Nieuw Spanje. Hifi. Nat. des Antilles. Rott.i6s8, pag. IÏ2. , • . A(a) Quatemos quinosve parit catulos, quos utero conceptos, editosque tn lucem, alvi cavitate qudam, dum adbuc parvuli funt, condit & fervat, tfc. HERNAND. Hifi. Mexic. pag. 330.(6) Haec ipfa, quam defcribo, bejlia fex catulos vivos £f omnibus membris abfolutos, fed fine pilis,in bac burfa babebat, qui etiam binc inde in ea movebantur; quilibet catulus duos digitos erat Iorus Re- MARCGRAVE, Hifi. Braf. pag. 222 — Zy hebben een zak onder den buik in denwelkenzy hunne jongen draagen, die zomtyds zes of zeven in getal zyn ter eener dragt. Dekribt,du nouveau monde par DE LAST, pag. 485. .(c) Het wyfje van den opoffum heeft eenen dubbelden buik, of liever een hangend vues dathaar den geheelen buik bedekt, zonder daar aan vaftgehegt te zyn, en waarvan men het binnenfl:kan zien wanneer zy eens jongen gedraagen heeft: agter aan dit vlies is eene openingwaarin men de hand kan fteeken, indien men dezelve niet dik heeft: hier is het dat de jongenzig in verbergen, het zy om eenig gevaar te vermyden, het zy om te zuigen of om teflaapen ,• zy leeven op die wyze tot dat zy in ftaat zyn om hun eigen voedzel te zoeken . . .ik heb zelf die jongen aan de mam zien hangen die nog niet grooter waren dan een vlieg, endie dezelve niet loslieten voor dat zy de grootte van een muis bereikt hadden. Hifi. de la Firginie,pag. 220.

DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER. 205wyl die zo vroegtydige baaring een zonderling voorbeeld in de Natuur is, vermaanenwy d'zulken die gelegenheid hebben van leevende farigues in hun geboortelandte zien, om te onderzoeken, hoe langen tyd de wyfjes draagen, enhoe langen tyd nog na de geboorte de jongen aan de mam blyven hangentot zy zig daar van los maaken; deze waarneeming, zonderling in zig zelve,zcude nuttig kunnen worden door ons misfehien eenig middel aan te wyzeuom de kinderen te kunnen in het leeven behouden, die voor den gefteldentydter wereld gekomen zyn.De kleine farigues blyven dan aan de mammen van de moeder hangen , enals vaffgehegt zitten, geduurende hunnen vroégften ouderdom en tot dat zygenoegzaame kragten en groei bekomen hebben om zig gemakkelyk te beweegen:ditfa&um is niet twyfclagtig, het is zelfs aan deze foort niet byzondtreigen, dewyl wy, gelyk ik braks gezegd heb, in eene andere foort, welkewy de marmofe heeten, en waarvan wy haaft fpreeken zullen, de jongen zigdus aan de mammen hebben zien vafthouden, het wyfje van deze marinofa nuheelt niet, gelyk het wyfje van den farigue, eenen zak onder den buik, waarinde jongen zig verbergen kunnen; het is dus niet van het gemak, of van dehulp, welke die zak den jongen verfchaft,dat eeniglyk het uitwerkfel afhangtvan het vafthouden der mammen, noch ook dat van hunnen groei in dezeonbeweeglyke houding: ik maak deze aanmerking om de gillingen voortekomen,welke men omtrent het gebruik van den zak zoude kunnen maaken, alsmen denzelven gelyk eene tweede lyfmoeder befchouwt, of ten minften gelykeene volftrekt noodzaakelyke fchuilplaats voor die vroegtydig geboorenjongen. Daar zyn eenige Schryvers (ff) clie beweeren dat zy verfcheiden weckenagter den anderen aan de mammen blyven vaftzïtten; anderen zeggen' (i) dat zy flegts in den zak blyven geduurende de eerfte maand van hunnenouderdom: men kan gemakkelyk dezen zak van de moeder openen, de jongenbefchouwen, tellen en zelfs aanraaken zonder hun eenig ongemak toe te brengen, zy verhaten de mam, welke zy met den bek vafthouden , niet eerder danwanneer zy kragts genoeg hebben om alleen te loopen, zy laaten zig dan in denzak vallen, en gaan vervolgens uit (ƒ) om te wandelen en om hun voedzelte zoeken (g), zy kruipen daar dikwyls in om te flaapen, om te zuigen en ook(

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263: 1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354: BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES
 • Page 355: ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'
 • Page 358 and 359: 230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d
 • Page 360 and 361: 23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk
 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
:--': ~T~ -'--- ~
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren