Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

206 DE N A T U U R L Y K

206 DE N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,om zig daar in te verfchuilen wanneer zy verfchrikt zyn; de moeder vlugt danen neemt ze allen mede, zy fchynt nooit dikker van buik te zyn dan wanneerhet lang geleeden is dat zy gejongd heeft en dat haare jongen groot zyn, wantin den tyd der waare dragt wordt men niet fterk gewaar dat zy vol is.Op de enkele befchouwing van het maakzel der voeten van dit dier is hetgemakkelyk te oordeelen dat het flegt gaat en langzaam loopt, ook zegt mendat een man hetzelve kan vangen zonder zelfs zynen ftap te verhaaften;het klautert daarentegen met de uiterfte gemakkelykheid tegen de boomen op(z) 5het verbergt zig in de groente om vogels te vangen^), of wel het hangtzig aan zynen ftaart op, welks eind fpieragtig en buigzaam is (7) gelyk eenehand, zodat het de lighaamen, welke het aanvat, daar mede kan befluiten enmeer dan eenen flag omvatten; het dier blyft langen tyd in deze houding zonderbeweeging, het lighaam hangende, met den kop om laag, befpiedt enwagt hy het kleine wild in het voorby gaan (m); op andere tyden wiegt hy ziggeopend hebbende, doet zy ze daar uitgaan, fielt hen bloot aan de draaien der zon, vermaaktze door met hen te fpeelen; op het minfte gerugt of op het vermoeden van het minfte gevaar,herroept zy aanftonds haare jongen door een fchreeuw, tic. tic, tic; de jongen, dan aan hunnemoeder gehoorzaamende, komen weder by haaren verbergen zig in haaren zak, enz. SEBAVol. I. pag. 56. — Wanneer de moeder eenig gerugt hoort, of eene beweeging die haarbang maakt, geeft zy een zekeren fchreeuw, en op dit teken, dat aan de jongen bekend is,ziet men ze aanftonds naar hunne moeder loopen, en ingaan daar zy uitgekomen zyn. Mémoiresde la Louifiana, pag. 83.(*) Dit dier is zo langzaam dat het zeer gemakkelyk is hetzelve te vangen. Memoires de laLouifiane, par DUMONT pag. 83. — Men ziet gemeenlyk geen dier zo langzaam gaan, en ikheb 'er dikwyls gevangen op mynen ftap gaande. Hifi. de la Louifiane, par M . LE PAGE DUPRATZ , Tom. II. pag. 93.(ij Scandit arbores incredibili pernicitate. HERNAND. Hift. Mexic. pag. 330. >— Hy klauterttegen de boomen op met eene ongelooflyke fnelheid, en brengt het tam gevogelte grootefchaade toe op de wyze van eenen vos: voor het overige doet hy geen kwaad, DE LAST pag.143. — Hoe animal fruSibus arborum vefcitur, ideoque non folum ob id arbores fcandit,fedetiamcum catulis in crumena inclufis magna agilitate de arbore in arborem tranfilit. PETRUS MAR«TYR. Ocean. Decad. I. lib. IX. pag. 21,(k) Fuetet animal inftar vulpis aut martis, mordax eft, vefcitur libenter gallinis, quas rapit utvulpes, £f arbores fcandendo avibus inddiatur; vescitur quoque faccbari cannis, quibus fuftentaviper quatuor feptimanas in cubiculo meo; tandem funi, cui_alligatum erat, fe implicans, ex compreftioneobiit. MARCGRAVE, Hift. Brafil. pag. 233.(0 Cauda . . . qua mordicus fimiterque quidquid apprebendit retinet. HERNAND. Hift. Mexic.pag. 330. — Zyne ftaart is gemaakt om zig mede vaft te houden , want als men hem op diephats aanvat, windt hy zig aanftonds om den vinger. . , . Het wyfje gevangen zynde, lydt,zonder het minfte teken te geeven van leeven, dat men het by den ftaart boven een brandendvuur ophangt; de ftaart maakt zig van zei ven vaft, en demoeder vergaat dus met haare jongenzonder dat iets in ftaat zy haar het vel van haaren zak te doen ontfluiten. Hiftoire de la Louifiane.par M. LE PAGE DU PRATZ, Tom. II. pag. 94.0B) Hy is zeer happig op allerhande gevogelte; ook begeeft hy zig ftout in de vogeldriftenen hoenderhokken; hy gaat zelfs naar het veld de mahi opvreeten die men daar gezaaid heeft;het overleg, waarmede hy zyne jagt doet, is zeer zonderling: na een klein vogeltje gevangenen hetzelve gedood te hebben, wagt hy zig wel van hetzelve op te eeten, hy zet het ordentelykneder op eene fraaie opan plaats digt by den eenen of anderen boom; vervolgens opd ; ea boom klimmende, en zig met zynen ftaart aan zulk een rak ophangende die d^gt by hetvogeltje is, wagt hy geduldig af tot dat eene of andere roofio.;el komt om hetzelve weg te•eemen, dan werpt hy zig op dezen en m akt zyne prooi van beiden. Mimoires de la Louifta-

DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILANDER. %om van den eenen boom op den anderen te fpringen, ten naaflenbv "elvk deaap met eenen grypenden ftaart, naar welke/hy ook doo het maakzel de?voeten gelykt: lehoon vleefcheetend en zelfs greetig naar bloed d S h bemSJt^£fïf U r h -t P t - m £ l Ü t t £ Z l Ü g e n e e t h' ? van & alles b (;0 kruipend geder te infeiten, fuikeniet, patatoes, wortels, en zelfs bladenhem voeden gelyk een huisdier (o): hy is noch woeft noch w ld en n enmaakt hem ligt huisfelyk; maar hy walgt door zynen kwa cien Zuk SI fl£ker is dan die van den vos (p), hy mishaagt ook om zynTleelyke gedSte; want behalven zyne uils-ooren, zynen flangen Haart en zvnen bek totaan de oogen opgefpleeten , fchynt zyn lighaam altyd'vuil 50mda thefg d m i l d i Sflik' °° k 4' £ n A* *i STÏ -y z y n e onaanl£l • •genaame lugt zit in het vel, want zvnvleefchjs met kwaad om te eeten (;•), het is zelfs ees van die dieren welkede Wilden by voorkeur jaagen en waarmede zy zig het liefit voedenBTVO^EGZEL TOT DE NATUURLYKE HISTORIEVAN DESARIGUE.(n) Vefcitur cohortalibus quas vulpecularum muffelarumve folveflriummnr, ;„„„• , •;; rJgumem abforbens, caetera innoxium ac fimpliciljimiim Zimal jE/V S u at ' lllo J[l l > n f^ne,oleribus.frumentaceis, aliisque, winti nosexZimZ'^\'- ' i m / n^lbusP*-f ettcdeliciis babenes, HERNANDES Hitt M x Z J l\T nto "S»ommus alentes i/iud domi ac inopen voedt zig met e l e- hfmfak^^fi 3 küT ^ ' a U t e r t l u s t i S t e S s n d e boomenbfek van prooiift ^f^^ ^^S^^ "LTj^ b Vr U(?) De caragues of farigous zyn gelyk aan de voflèn van SrvmiV m a,r ,, •SVv e ,vn 0 n , a a ?f n 3 a m , e r - lindes Occidental^ p^HlTr IVf, ^(?) Zy zyn leelyk op het gezigt en hun hair fchynt altyd met flvk bemor'fttf'dn' nr •D e m o n t t eae la Louifiane, par DUMONT na^ Ko 7tm hl.-. ; /.zyn. Memoiresf yde vrouwen der Inboor'fpinne,3he7 en ma ken ^l'Jc^T "' i S h e t " o o i t Éigensrood verwen. Hifioife de ? Z y V e r V 0 1laLouifitle" a^M TK ^ 0 ^ / ? ^ * r' ^"(r) K/ïatar iJ^e hoe animal, &' eff/mi Wflfw ' ' *P ag ' 94>& Jr b ls l mtrms^- NIEREMBERGflj-yï. waf. fro,i». pal ,„ ü Carnibu, huiZ £f S rJumetiaibêic caelrl^animalium^ f.?

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265: i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt
 • Page 267 and 268: B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO
 • Page 269: J-om .JL. — —
 • Page 272 and 273: 174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 275: IJ EISTCOIJBERT .
 • Page 278 and 279: t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S
 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329 and 330: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 331 and 332: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354: BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES
 • Page 355: ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'
 • Page 358 and 359: 230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d
 • Page 360 and 361: 23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk
 • Page 362 and 363: 2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D
 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• 1 • - Cursiefje
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
N e w s l e t t e r - Deldo
'Een lang leven met mijn hart' “Har(d)t op weg naar ... - UMC Utrecht
Page 1 ....‚.. r e b 1 e d e t e „u vereniging tot behoud van het Veluws ...
m i l i e u t o e z i c h t jaarverslag 2008 - Provincie Groningen
BELANGSTELLING B L I C K P U N K T - Institut für Umweltplanung
a t e r n o - s c h l a f e n - Möbel Rulfs
• Natuur- eN milieu-educatie • meervoudige iNtelligeNtie • SameN ...
t s e k it m a a k t h e t m o g e l ij k ! - Imbema Groep
B A C K T O S C H O O L F U N V R IJH E ID - Bruynzeel
& P o l i t i e k M a a tsc h a p p i - Maatschappij en Politiek Magazine
Alblasserdam • Ohmweg 41 - Kooyman Eigen Huis
Bio-Circle™ L De voordelen in een oogopslag Een nieuwe ...
BUSTER L ONVERWOESTBAAR EN VEELZIJDIG - Yacht View
P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G - Stijn