/ ///.) gelykt veel naar de" />
 
Views
2 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

BESCHRYVING VAN DEN

BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BES CHR TV ING VAN DEN PECARI.|"©!^|e pecari (/->/ ///.) gelykt veel naar de varkens door de uiterlyke ge-§ D g daan 5. e d, e s lighaams, en zelfs door het maakzel der uitwendigedee-M 8 len dw deze dieren kentekenen, en die hem van de andere doenondericheiden, hy heeft een dikken kop, den fmoel lang en geëindigddoor een varkensinuit, den hals dik en kort, het lyf dik, de pootenkort, en de voeten gevorkt; de pecari, die ten onderwerpe voor deze befchryvinggediend heeft,was kleiner dan de tamme varkens en bvna zo grootalseenSiamsvarken van middelbaare grootte :hy geleek zelfs meer naar die vandit ras dan naar die van het tamme ras; daar was geen indrukzel op het onoerftvan het voorhoofdsbeen; de ooren waren klein en regt: de onderfteflagtanden ftaken niet buiten de lippen uit, zy maakten flegts eene bolrondheidaan elke zyde in de bovenfte lip ter plaatfe van de bovenfte flagtanden; dit5dier heeft geenenflaart.Doch het kenteken dat den pecari meeft byzonder eigen, en het zonderungitis, is eene vry groote opening boven het kruis geplaatft (PI iy AKzvaar de pecari van agteren gezien wordt om die opening te vertoonen 0 wanneermen die plaats rondom derzelver randen famendrukte, kwam daar eenvogt uit te voorfchyn, dat eerft met ftraalen fprong en vervolgens langzaamernandvloeide; deze opening zat verborgen onder de borftels van het dier enzat m het midden van een plek geplaatft, alwaar geene dikke borftels zatengelyk op het overige des lighaams; daar ter plaats zat flegts een zwart zasten vry yl hair, zodat men het vel zag, dat ook zeer zagt en van eene bruin»kleur was : de randen dezer opening ftaken een -weinig uit; in den natuurlv-'ken Haat maakte dezelve eene fpleet die twee lynen lang was, en indedaadmen konde daar een ihlet inbrengen van twee lynen middellyns, dat tot dediepte van omtrent eenen duim doorging.De borftels van den pecari hadden veel meer overeenkomft met de fteekelsvan een fteekelvarken dan met de borftels van het varken en zelfs van het wilde zwyn, want zy waren dikker en ftyver, gedeeltelyk zwart of bruin, engedeeltelyk wit of vaal. De langfte waren tot vier duimen en een halven lang •zy waren langs den hals en den rug tuffchen de ooren geplaatft, alwaar zveene foort van maanen maakten, welke het dier naarzynen zin konde overeinddoen ryzen; de borftels van den kop, van de zyden van den hals en van hetlyf, en die van den omtenkant der dijen hadden minder lengte: die van denfmoel van de borft, van den buik en van de agterfte pooten waren zeer korten geheel zwart, voornamelyk op het neusbeen, op den buitenkant van denvoorarm en onder aan de vier pooten : de borftels, die verfcheiden kleuren hadden,waren bruin by den wortel; daar zat wit of vaal boven het bruin; wathooger waren zy beurtelings zwart en wit, of vaal tot aan de punt die eenezwarre kleur hadt; maar deze kleuren waren önregelmaatig verdeeld, want'de•A. jjeel.Q

 • Page 3: DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI
 • Page 8: Bef chry ving van de Rougette . . .
 • Page 13 and 14: VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet
 • Page 15 and 16: VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt
 • Page 17: LONDATRA.
 • Page 21 and 22: BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan
 • Page 23 and 24: BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "
 • Page 25 and 26: V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.
 • Page 27 and 28: VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ
 • Page 29: s»*
 • Page 34 and 35: iS DE NATUURLYKE HISTORIE,borftels
 • Page 37: ^Zörrv.JC. , p/ TTT
 • Page 40 and 41: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 43: JU ^ - J.C.AXynr.ji. ^
 • Page 46 and 47: M DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,W
 • Page 49: • 1JSu.ne..JU * C.T.FJi.
 • Page 52 and 53: *4mmËËËËêmDE N A T U U R L Y K
 • Page 55: Tónt. JC.7>7 TT TT
 • Page 58 and 59: a 6DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten, d
 • Page 60 and 61: c 8DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 63 and 64: BES C H R Y V I N G V A N D E N PEC
 • Page 65 and 66: BESCHRYVING VAN HET KABINET. ,^ E S
 • Page 67 and 68: BESCHRYVING VAN HET KABINET.fiNo. D
 • Page 69 and 70: VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.% i
 • Page 71 and 72: V A N DE R O U S S E T T E , R O U
 • Page 73 and 74: VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.3 9
 • Page 75 and 76: VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.4 t
 • Page 77 and 78: VAN DE ROUSSETTE. ROUGETTE, enz4 3d
 • Page 79 and 80: V A N DE ROUSSETTE, R O U G E T T E
 • Page 81: ———————P/ vrrrLA ROUS
 • Page 84:

  A% DE NATUURLYKE HISTORIE,•voeten

 • Page 87 and 88:

  B E S CIIR Y VING VAN DE ROUSSETTE.

 • Page 89:

  7>/ JTVT

 • Page 92 and 93:

  mDE N A T U U R L Y K E . H I S T O

 • Page 94 and 95:

  54-DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 97 and 98:

  §gg§s§gg£ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

 • Page 99:

  Tom.JC.in ~~~*~*~~~^~— JPI. XVIII

 • Page 104 and 105:

  53 DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten, d

 • Page 106:

  6o DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten, d

 • Page 109 and 110:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, 61venf

 • Page 111 and 112:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET. 6„de

 • Page 113 and 114:

  V A N DE P O L A T O U C H E . tf 5

 • Page 115 and 116:

  VAN DEN POLATOUCHE.6 ?nigt, en het

 • Page 117:

  ^m^.X. : Tl.XXI..LE POJLA-TOUCHE.

 • Page 123 and 124:

  BESC HRYVING VAN DEN POtATOUClïE.

 • Page 125 and 126:

  BESCHRYVING VAN DEN POLATOUCHE.7ir

 • Page 127 and 128:

  EË3CHRYVING VAN DEN POLATOUCHE. f$

 • Page 131 and 132:

  BESCHRYVING VAN DEN POLATOUCHE. 75v

 • Page 133 and 134:

  BESCHRYVING VAN DEN ÉOLATOUCHE.7 T

 • Page 135 and 136:

  V A N D E N T A G U A N .T 9der zwa

 • Page 137 and 138:

  V A N D E N T A G U A N . ti'he kor

 • Page 139:

  LE TA&UAT5T ou GARAND ECUREUIL VOLA

 • Page 143 and 144:

  V A N D E N T A G U A N .by de yoor

 • Page 145 and 146:

  V A N D E N P E T I T G R I S . 8#g

 • Page 147 and 148:

  V A N D E N P E T I T-G R I S . 8 R

 • Page 150 and 151:

  Tom.X. : JP/.XXV.LE PETIT GRIS.

 • Page 152 and 153:

  5o DE NATUURLYKE HISTORIE,, . «•

 • Page 154 and 155:

  5>- H E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 156 and 157:

  94 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 159 and 160:

  BESCHRYVINGVANDENPALMIST. $$die gel

 • Page 161 and 162:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET. e> 7B

 • Page 163:

  JSESCHRYVING VAN HET KABINET. 99bov

 • Page 167:

  E ECUKEUIL SUISSE .

 • Page 170 and 171:

  ioa DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 172 and 173:

  Xo4 D E N A T U U X L Y K E H I S T

 • Page 174 and 175:

  aó6 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 176 and 177:

  ÏO& D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 178 and 179:

  no D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 180 and 181:

  na DE NATUURLYKE HISTORIE,menfch; i

 • Page 182 and 183:

  IÏ4 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 185:

  Tóme X VI. XXIX 'LETAMANDUA

 • Page 189 and 190:

  BE SC HRY VING VAN DEN TAMANOIR. u

 • Page 191:

  IxE TOURMILIER

 • Page 194:

  iiso DE NATUURLYKE HISTORIE,_ , , v

 • Page 199 and 200:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. 12

 • Page 201 and 202:

  BESCHRY VING VAN DEN MIER ENE ETER.

 • Page 203:

  vM. XXXIII./7>m X - >'C.-2TT./i.

 • Page 206 and 207:

  ia6 DE NATUURLYKÈ HISTORIE,Lengte

 • Page 208 and 209:

  ï28 DE NATUURLYKE HISTORIE»DE PAN

 • Page 210 and 211:

  i 3o DE NATUURLYKE HISTORIE,ke en l

 • Page 212 and 213:

  1 3a D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 215 and 216:

  BESCHRYVING VAN DEN PANGOLIN. 15=3'

 • Page 217:

  . M.xxxy..jh&vt.u.LE PHATAGINy •

 • Page 220 and 221:

  136 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 223 and 224:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET. i 3 7B

 • Page 225 and 226:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET.No. DCD

 • Page 227 and 228:

  V A N D E T A T O U S . 141ftandvaf

 • Page 229 and 230:

  V A N D E T A T O U S .mDe APAR (F)

 • Page 231 and 232:

  V A N D E T A T O U S . 145'bekleed

 • Page 233 and 234:

  V A N D E T A T O U S . i4 rlanger,

 • Page 235 and 236:

  V A N D E T A T O U S . 149De KABAS

 • Page 237 and 238:

  V A N D E T A T O U S . , 5 I]yk in

 • Page 239 and 240:

  V A N D E T A T O U S. 153.•groot

 • Page 241 and 242:

  V A N D E T A T O U S .zig in de ro

 • Page 243 and 244:

  V A N D E T A T O U S . H7afch grau

 • Page 245:

  Tam .JE.ÏLXXXVII.LE CA.CHI CAME.

 • Page 249 and 250:

  BESCHRYVING VAN DE TATOUS. 159elleb

 • Page 251:

  hïms 7T M. xxxvm.3)e S*-yc, l&l. C

 • Page 255 and 256:

  BESCHRYVING VAN DE TATOUS. 161'Het

 • Page 257 and 258:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 259 and 260:

  B-ES C HR Y VING V A N DE T A TO US

 • Page 261 and 262:

  BESCHRYVING VAN DE TATOUS.ió>De gr

 • Page 263 and 264:

  BES CHRY VING VAN DE TATOUS. 169voe

 • Page 265:

  Zvm, X. .^P6. X Ju.OJt, tSere,, del

 • Page 268 and 269:

  i r

 • Page 271 and 272:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 273:

  -TSnv.X.2>l.XLII.TU ENCOUBERT.7

 • Page 277 and 278:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 279 and 280:

  BESCHRY VING V A N HET KABINET. 177

 • Page 281 and 282:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET. 179w

 • Page 283 and 284:

  V A N D E P A C A . 181D E P A C A

 • Page 285 and 286:

  V A N D E P A C A . 183couRT heeft

 • Page 287 and 288:

  V A N D E N P A C A . 185wanneer hy

 • Page 289 and 290:

  V A N D E N P A C / h rfj„ met bl

 • Page 291:

  V y Tl.XLIII./nm . ALE PACA.

 • Page 295 and 296:

  BESCHRYVING VAN DEN PACA. 1S9• ,

 • Page 297:

  .^.X.J>LXLIVJleScn.alei.C.r.-f.Jl.

 • Page 300 and 301:

  i 92 DE N A T U U R L Y K E ' H I S

 • Page 302 and 303:

  194 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 304 and 305:

  i 96 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 306 and 307:

  193 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 308 and 309:

  200 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 310 and 311:

  2oa D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 312 and 313:

  £o 4D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 314 and 315:

  206 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 316 and 317:

  soS DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 318 and 319:

  fcio DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 321:

  fc—^ ' C.-F JrtGsch. c.LE SARIGUE

 • Page 324 and 325:

  »x» DE N A T U U R L Y K E HISTOR

 • Page 327:

  J_o//i.JC. \I' — ' c r. jt.A.

 • Page 330 and 331:

  Cï4 DE NATUURLYKE.HISTORIE,voeten,

 • Page 332 and 333:

  4ts DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 334:

  sx8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 338 and 339:

  220 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 340 and 341:

  9 2a DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 343:

  cSo*.,det. 1">-TT" -y~ JV .J,J, KJ>cSo*.,det. 1

 • Page 346 and 347:

  221. D E N A T U U R . L Y K E H I

 • Page 348 and 349:

  S26 DE NATUURLYKE HISTORIE,gehegt,

 • Page 351:

  1J j AMARMOSE FEMELLE

 • Page 354 and 355:

  328 DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 357 and 358:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE.aspkond

 • Page 359 and 360:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE.a 3ilan

 • Page 361 and 362:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 233voe

 • Page 363 and 364:

  D E C A Y O P O L L I N . 235•moe

 • Page 365:

  _5^_r.JPI.LV.De Sevt.del. /LE CAYOP

 • Page 368 and 369:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 370 and 371:

  _4o DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 373:

  x • 'Tl.LVn.— • — C . T . F

 • Page 376 and 377:

  ft4a DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 378 and 379:

  *** D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 380 and 381:

  2 46 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 383 and 384:

  DE GROOTEHAZELMUIS MET DEN VERGULDE

 • Page 385:

  J5ERIGT AAN DEN BINDER.2 4 9in dit

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
• 1 • - Cursiefje
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
Oplossingen voor i f ti t h l i
• - -t - ~. - 2 aluminium,
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products