Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

Cï4 DE

Cï4 DE NATUURLYKE.HISTORIE,voeten, duimen, lynen,Afftand tulTchen de beide ooren, omlaag gemeeten . . o. i. 9.Lengte van den hals . . . o. 1. 5.Omtrek van den hals . . . . . o. 4. 10.Omtrek van het lighaam, agter de voorpooten gemeeten . . . o. 6. 6.Dezelfde omtrek, op de dikfte plaats gemeeten . .0. 9. 9.Dezelfde omtrek, voor de agterpooten gemeeten . . . o. 7. 2.Lengte van den ftomp van den ftaart . . . 1. 4. o.Omtrek van den ftaart aan het begin van den ftomp . o. 3. o.Lengte van den voorarm van den elleboog af tot aan de geleedingder hand • • •Len«ne van den voorarm by den elleboog•.•.• o. 2. ir.. 0 . 1 . 1 .Dikte terzelfder plaats • . • • o. o. 8.Omtrek van de geleeding der hand . . . . 0.1. 10.Omtrek van de agterhand . . • . • • o. 2. 1.Lengte van de geleeding der hand af tot aan het eind der nagelen, o. 1. 7.Lengte van den agterpoot van de knie af tot aan de hiel . . . o. 3. 6.Breedte van het bovenft des beens . • • °- o. 10.Dikte • • • • °- °- H-Breedte ter plaatfe van de hiel . . . . o. o. 7.Omtrek van den navoet . . • : . o. 2. o.Lengte, van de hiel af tot aan het eind der nagelen . o. 2. 2.Breedte van den voorften voet . . . • o. 1. o.Breedte van den agterften voet . . . • o. 1. 1.Lengte der langfte nagelen . . . . 0.0. 4.^Derzelver breedte aan de bafis . . . 0.0. Oj.By de opening van den onderbuik vond ik de lever evenveel ter linker-alster regterzyde, en de maag evenveel aan de regter-als aan de linkerzyde gelegen:het netvlies was gedeeltelyk vernield door de werking van den wyngeeft,waarin dit dier geduurende langen tyd was bewaard geworden; men zag ondertuffchennog uit de overblyffels dat het netvlies zig voor het minft totaan de helft van den onderbuik hadt kunnen uitftrekken.De twaalfvingerigedarm boog zig naar binnen byna onmiddelyk nadat hyuit de maag was voortgekomen; de nugteredarm maakte zyne omwentelingenin de navelftreek, in de regter-zyde en in de darmftreek; de kronkelingen vanden omgeboogendarm lagen in de onderbuiksftreek , in de darmftreek en in delinkerzyde: de blindedarm lag in het voorfte gedeelte der regterzyde, in welkehy zig naar agteren uitftrekte; de kronkeldarm was zeer kort, en maakteeenen boog in de bovenbuikftreek en in het voorft gedeelte der linkerzydevoor dat hy zig met den regtendarm vereenigde.Het linker gedeelte (A> Pl. XLFIII, fig. 1) van de maag was veel grooterdan het regter (B), ook was de groote blindezak zeer diep; de kleinekromte CC) hadt flegts zeer weinig lengte tuffchen den flokdarm (£>) en denportier (E); de hoeken welken het regter gedeelte maakt, was zeer weinigmerkbaar, en de maag hadt flegts zeer weinig uitgeftrektheid voorby dienhoek; de twaalfvingerigedarm hadt ten naaftenby dezelfde dikte over haaregeheele uitgeftrektheid; maar de nugteredarm maakte verfcheiden groote zak-

BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken, die eenigzints naar blindedarmen geleeken, zo kort waren zy in de lengtevan den darm en zo vooruitfteekende aan deszelfs onderfte zyden: de 0111-geboogedarm hadt ook eenige uitzettingen; het gedeelte ( A, Pl. XLVIIl •fig. 2) van dezen darm, dat aan den blindendarm ( B C ) raakte , was het kleinfte:de blindedarm was ten naaftenby rolrond en naar den kant van den 0111-geboogendarm toe een weinig geboogen 5 de kronkeldarm (D) was niet dikkerdan de blindedarm.Delever beftont uit drie kwabben; eene groote in het midden, die zig eenweinig meer naar de regter-dan naar de linkerzyde uitftrekte, eene middeldeaan de linker-en eene kleine aan de regterzyde geplaatft: de groote kwab wasin twee byna gelyke deelen verdeeld door eene diepe infnyding, in welke hetgalblaasje gelegen was: de fchoorband was zeer klein en zeer zwak, en zataan de voorfte zyde van het linker gedeelte der regter kwab vaft: de kleinekwab was in twee deelen verdeeld, waarvan het een puntig en het ander vrybreed was: het galblaasje hadt ten naaftenby de gedaante van een peer: demilt was veel breeder in het midden dan aan de beide einden, waarvan' hetonderfte een weinig minder fmal was dan het bovenft.De nieren lagen ten naaftenby vlak tegen over malkanderen geplaatft; zvhadden een zeer klein indrukzel.De longen waren in een zeer flegten ftaat; de regter fcheen my toe uit driekwabben, eene groote en twee kleinen, te zyn zamengefteld, waar van deeene op het voorde gedeelte van de groote en de andere op het agterfte zat •de linker long beftont flegts uit eene kwab.De tong was dun en rondagtig aan het eind, en uitgefchulpt op de randenvan haar voorfte gedeelte; het overige was zeer dik; het middelfte voorftegedeelte was met zeer groote tepeltjes bezet, die hardwaren en agterover ftonden;daar zaten 'er flegts zeer kleine op de andere deelen; op het agterft gedeeltezaten drie kelkklieren, eene naar agteren en twee naar voren: het verhemeltewas door negen zeer breede groeven doorfneeden, voornamelyk dederde en vierde, die tot vier lynen breedte hadden en met zeer kleine tepeltjesbezet waren; men zag "er ook eenigen op de tweede en vyfde; de randenvan alle deze vooren waren verheven en bolrond naar voren; de graatvan den laatften rand was bezet met tepeltjes in de gedaante van franjen: hetftrotklapje was groot en rond.De teeldeelen waren in verfcheiden opzigten zeer verfchillend van die derwyfjes van andere viervoetige dieren, welken ik tot nu toe ontleed heb enop eene zeer zonderlyke wyze gevormd; hetgeen zeer opmerkelyk is, omdater flegts weinig verkhil gevonden wordt tuflchen de teeldeelen der wyfjesvan viervoetige dieren van verfchillende fooiten, terwyl deze verfchillen daarentegenzeer menigvuldig zyn in de teeldeelen der mannetjesDe klink (b) maakte eene dwarfche fpleet (f Z, Pl. XLFll)van twee ly-(b) De klink was wel gefcheiden van den aars, fchoon het middelfchot, dat tuffclien beidengevonden wierdt. zeer dun was, gelyk men zulks in de volgende tafel zien zal - in zekereouiftandigheden flipt dit middelfchot in het lyf binnen, dewyl TYSON uitwendig flegts eene ope-

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22:

  BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan

 • Page 23 and 24:

  BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "

 • Page 25 and 26:

  V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.

 • Page 27 and 28:

  VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ

 • Page 29:

  s»*

 • Page 33 and 34:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE

 • Page 35:

  fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —

 • Page 39 and 40:

  B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I

 • Page 41:

  ^Tom,.JC.2>l. VII.n

 • Page 45 and 46:

  B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee

 • Page 47:

  -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^

 • Page 51 and 52:

  BE SC HR V V I N G V A N D E N P E

 • Page 53:

  ^ZonV. . pi -y- r

 • Page 57 and 58:

  BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de

 • Page 59 and 60:

  BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&

 • Page 61:

  Torn.XI.TL XIII.

 • Page 64 and 65:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 66 and 67:

  3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 68 and 69:

  gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 70 and 71:

  56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 72 and 73:

  3B D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 74 and 75:

  4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-

 • Page 76 and 77:

  £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 78 and 79:

  i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 80 and 81:

  j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 83 and 84:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m

 • Page 86 and 87:

  ^TI.XV.- . T /?

 • Page 88 and 89:

  s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 91 and 92:

  BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de

 • Page 93 and 94:

  B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS

 • Page 95:

  7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr

 • Page 98 and 99:

  056 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 101:

  .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide

 • Page 105 and 106:

  0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv

 • Page 108 and 109:

  ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —

 • Page 110 and 111:

  €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 112 and 113:

  54 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 114 and 115:

  65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 116 and 117:

  6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T

 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281: x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 282 and 283: 180 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 284 and 285: 18a D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 286 and 287: 184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 288 and 289: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 290 and 291: i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII
 • Page 293: L.E P A C A .
 • Page 296 and 297: IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 299 and 300: B E S C H R Y V I N G V A N D E N P
 • Page 301 and 302: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 303 and 304: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 305 and 306: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 307 and 308: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 309 and 310: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 311 and 312: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 313 and 314: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 315 and 316: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 317 and 318: DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN
 • Page 319: Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck
 • Page 323 and 324: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C
 • Page 325: s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi
 • Page 329: BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g
 • Page 333 and 334: BESCHRYVIN
 • Page 337 and 338: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had
 • Page 339 and 340: EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D
 • Page 341: om.JL .il
 • Page 345 and 346: BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»
 • Page 347 and 348: D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A
 • Page 349: ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA
 • Page 353 and 354: BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES
 • Page 355: ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'
 • Page 358 and 359: 230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d
 • Page 360 and 361: 23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk
 • Page 362 and 363: 2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D
 • Page 364 and 365: a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 367 and 368: *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL
 • Page 369 and 370: BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S
 • Page 371: 'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .
 • Page 375 and 376: BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2
 • Page 377 and 378: BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3
 • Page 379 and 380: BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de
 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
Oplossingen voor i f ti t h l i
:--': ~T~ -'--- ~
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren