Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

B'E SCMRYVING VAN DEN

B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee openingen gelyk de maag van den menfch en van de rneefte dieren • de^rrr T m \ ° 01 ' d e ° p e n i "S d i e a a n h e t e i l - d n den flokdarm '( Ftl. ril, pg. i en 2) zit, en gaan daar uit door den porder (G); maar de*Sat'zv ver^ ^ * "ff — a^ingen, uitzUgei en'aanhangn, r f a^ n l c h y n t t e maaken, wanneer men dezelve flegtsk l d e n mvan dit dier voorgekomen dat het verfcheiden maagen hadt: ik heb hier boven derzelver plaatfing bcichreeven, onderfteUend! dat zy drie in gm^na dat ±i n d i evermeende maagen lugt hadt ingebragt ,dagt ik 'er in het eerftt £ 0 n dEiSSfefte? h e , i d e "> * * " a dezelve "geopend te hebbenik zeer dmdelyk gezien dat 'er flegts eene enkelde was.iJft" fC«) v o o r d e eerfte maag opgeeft,M 2 ) d a t T y s o nomdat het digtt by de opening van den flokdarm (F) is, is val hetlinker gedeelte QB C D, fig. i), hetwelk die zelfde Schryver de tZeTmaalSnoemt, en van het regter gedeelte (A, fig.T e n

 • Page 3: DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI
 • Page 8: Bef chry ving van de Rougette . . .
 • Page 13 and 14: VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet
 • Page 15 and 16: VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt
 • Page 17: LONDATRA.
 • Page 21 and 22: BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan
 • Page 23 and 24: BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "
 • Page 25 and 26: V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.
 • Page 27 and 28: VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ
 • Page 29: s»*
 • Page 33 and 34: BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE
 • Page 35: fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —
 • Page 39 and 40: B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I
 • Page 41: ^Tom,.JC.2>l. VII.n
 • Page 46 and 47: M DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,W
 • Page 49: • 1JSu.ne..JU * C.T.FJi.
 • Page 52 and 53: *4mmËËËËêmDE N A T U U R L Y K
 • Page 55: Tónt. JC.7>7 TT TT
 • Page 58 and 59: a 6DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten, d
 • Page 60 and 61: c 8DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 63 and 64: BES C H R Y V I N G V A N D E N PEC
 • Page 65 and 66: BESCHRYVING VAN HET KABINET. ,^ E S
 • Page 67 and 68: BESCHRYVING VAN HET KABINET.fiNo. D
 • Page 69 and 70: VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.% i
 • Page 71 and 72: V A N DE R O U S S E T T E , R O U
 • Page 73 and 74: VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.3 9
 • Page 75 and 76: VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.4 t
 • Page 77 and 78: VAN DE ROUSSETTE. ROUGETTE, enz4 3d
 • Page 79 and 80: V A N DE ROUSSETTE, R O U G E T T E
 • Page 81: ———————P/ vrrrLA ROUS
 • Page 84: A% DE NATUURLYKE HISTORIE,•voeten
 • Page 87 and 88: B E S CIIR Y VING VAN DE ROUSSETTE.
 • Page 89: 7>/ JTVT
 • Page 92 and 93: mDE N A T U U R L Y K E . H I S T O
 • Page 94 and 95:

  54-DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 97 and 98:

  §gg§s§gg£ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

 • Page 99:

  Tom.JC.in ~~~*~*~~~^~— JPI. XVIII

 • Page 104 and 105:

  53 DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten, d

 • Page 106:

  6o DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten, d

 • Page 109 and 110:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, 61venf

 • Page 111 and 112:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET. 6„de

 • Page 113 and 114:

  V A N DE P O L A T O U C H E . tf 5

 • Page 115 and 116:

  VAN DEN POLATOUCHE.6 ?nigt, en het

 • Page 117:

  ^m^.X. : Tl.XXI..LE POJLA-TOUCHE.

 • Page 123 and 124:

  BESC HRYVING VAN DEN POtATOUClïE.

 • Page 125 and 126:

  BESCHRYVING VAN DEN POLATOUCHE.7ir

 • Page 127 and 128:

  EË3CHRYVING VAN DEN POLATOUCHE. f$

 • Page 131 and 132:

  BESCHRYVING VAN DEN POLATOUCHE. 75v

 • Page 133 and 134:

  BESCHRYVING VAN DEN ÉOLATOUCHE.7 T

 • Page 135 and 136:

  V A N D E N T A G U A N .T 9der zwa

 • Page 137 and 138:

  V A N D E N T A G U A N . ti'he kor

 • Page 139:

  LE TA&UAT5T ou GARAND ECUREUIL VOLA

 • Page 143 and 144:

  V A N D E N T A G U A N .by de yoor

 • Page 145 and 146:

  V A N D E N P E T I T G R I S . 8#g

 • Page 147 and 148:

  V A N D E N P E T I T-G R I S . 8 R

 • Page 150 and 151:

  Tom.X. : JP/.XXV.LE PETIT GRIS.

 • Page 152 and 153:

  5o DE NATUURLYKE HISTORIE,, . «•

 • Page 154 and 155:

  5>- H E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 156 and 157:

  94 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 159 and 160:

  BESCHRYVINGVANDENPALMIST. $$die gel

 • Page 161 and 162:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET. e> 7B

 • Page 163:

  JSESCHRYVING VAN HET KABINET. 99bov

 • Page 167:

  E ECUKEUIL SUISSE .

 • Page 170 and 171:

  ioa DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 172 and 173:

  Xo4 D E N A T U U X L Y K E H I S T

 • Page 174 and 175:

  aó6 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 176 and 177:

  ÏO& D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 178 and 179:

  no D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 180 and 181:

  na DE NATUURLYKE HISTORIE,menfch; i

 • Page 182 and 183:

  IÏ4 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 185:

  Tóme X VI. XXIX 'LETAMANDUA

 • Page 189 and 190:

  BE SC HRY VING VAN DEN TAMANOIR. u

 • Page 191:

  IxE TOURMILIER

 • Page 194:

  iiso DE NATUURLYKE HISTORIE,_ , , v

 • Page 199 and 200:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. 12

 • Page 201 and 202:

  BESCHRY VING VAN DEN MIER ENE ETER.

 • Page 203:

  vM. XXXIII./7>m X - >'C.-2TT./i.

 • Page 206 and 207:

  ia6 DE NATUURLYKÈ HISTORIE,Lengte

 • Page 208 and 209:

  ï28 DE NATUURLYKE HISTORIE»DE PAN

 • Page 210 and 211:

  i 3o DE NATUURLYKE HISTORIE,ke en l

 • Page 212 and 213:

  1 3a D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 215 and 216:

  BESCHRYVING VAN DEN PANGOLIN. 15=3'

 • Page 217:

  . M.xxxy..jh&vt.u.LE PHATAGINy •

 • Page 220 and 221:

  136 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 223 and 224:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET. i 3 7B

 • Page 225 and 226:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET.No. DCD

 • Page 227 and 228:

  V A N D E T A T O U S . 141ftandvaf

 • Page 229 and 230:

  V A N D E T A T O U S .mDe APAR (F)

 • Page 231 and 232:

  V A N D E T A T O U S . 145'bekleed

 • Page 233 and 234:

  V A N D E T A T O U S . i4 rlanger,

 • Page 235 and 236:

  V A N D E T A T O U S . 149De KABAS

 • Page 237 and 238:

  V A N D E T A T O U S . , 5 I]yk in

 • Page 239 and 240:

  V A N D E T A T O U S. 153.•groot

 • Page 241 and 242:

  V A N D E T A T O U S .zig in de ro

 • Page 243 and 244:

  V A N D E T A T O U S . H7afch grau

 • Page 245:

  Tam .JE.ÏLXXXVII.LE CA.CHI CAME.

 • Page 249 and 250:

  BESCHRYVING VAN DE TATOUS. 159elleb

 • Page 251:

  hïms 7T M. xxxvm.3)e S*-yc, l&l. C

 • Page 255 and 256:

  BESCHRYVING VAN DE TATOUS. 161'Het

 • Page 257 and 258:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 259 and 260:

  B-ES C HR Y VING V A N DE T A TO US

 • Page 261 and 262:

  BESCHRYVING VAN DE TATOUS.ió>De gr

 • Page 263 and 264:

  BES CHRY VING VAN DE TATOUS. 169voe

 • Page 265:

  Zvm, X. .^P6. X Ju.OJt, tSere,, del

 • Page 268 and 269:

  i r

 • Page 271 and 272:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 273:

  -TSnv.X.2>l.XLII.TU ENCOUBERT.7

 • Page 277 and 278:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 279 and 280:

  BESCHRY VING V A N HET KABINET. 177

 • Page 281 and 282:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET. 179w

 • Page 283 and 284:

  V A N D E P A C A . 181D E P A C A

 • Page 285 and 286:

  V A N D E P A C A . 183couRT heeft

 • Page 287 and 288:

  V A N D E N P A C A . 185wanneer hy

 • Page 289 and 290:

  V A N D E N P A C / h rfj„ met bl

 • Page 291:

  V y Tl.XLIII./nm . ALE PACA.

 • Page 295 and 296:

  BESCHRYVING VAN DEN PACA. 1S9• ,

 • Page 297:

  .^.X.J>LXLIVJleScn.alei.C.r.-f.Jl.

 • Page 300 and 301:

  i 92 DE N A T U U R L Y K E ' H I S

 • Page 302 and 303:

  194 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 304 and 305:

  i 96 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 306 and 307:

  193 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 308 and 309:

  200 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 310 and 311:

  2oa D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 312 and 313:

  £o 4D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 314 and 315:

  206 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 316 and 317:

  soS DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 318 and 319:

  fcio DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 321:

  fc—^ ' C.-F JrtGsch. c.LE SARIGUE

 • Page 324 and 325:

  »x» DE N A T U U R L Y K E HISTOR

 • Page 327:

  J_o//i.JC. \I' — ' c r. jt.A.

 • Page 330 and 331:

  Cï4 DE NATUURLYKE.HISTORIE,voeten,

 • Page 332 and 333:

  4ts DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 334:

  sx8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 338 and 339:

  220 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 340 and 341:

  9 2a DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 343:

  cSo*.,det. 1">-TT" -y~ JV .J,J, KJ>cSo*.,det. 1

 • Page 346 and 347:

  221. D E N A T U U R . L Y K E H I

 • Page 348 and 349:

  S26 DE NATUURLYKE HISTORIE,gehegt,

 • Page 351:

  1J j AMARMOSE FEMELLE

 • Page 354 and 355:

  328 DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 357 and 358:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE.aspkond

 • Page 359 and 360:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE.a 3ilan

 • Page 361 and 362:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 233voe

 • Page 363 and 364:

  D E C A Y O P O L L I N . 235•moe

 • Page 365:

  _5^_r.JPI.LV.De Sevt.del. /LE CAYOP

 • Page 368 and 369:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 370 and 371:

  _4o DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 373:

  x • 'Tl.LVn.— • — C . T . F

 • Page 376 and 377:

  ft4a DE NATUURLYKE HISTORIE,voeten,

 • Page 378 and 379:

  *** D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 380 and 381:

  2 46 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 383 and 384:

  DE GROOTEHAZELMUIS MET DEN VERGULDE

 • Page 385:

  J5ERIGT AAN DEN BINDER.2 4 9in dit

• 1 • - Cursiefje
'''t l& reuze om hier te wonen'' - Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd.be
Page 1 Page 2 Every l/l Tbl-'ng We' 1 [je Is MET C . l, l' Exode-¿s ...
febr. – m aart 2009 - t Havenpypke
t u c t u r e l b n g t a - Imbema Groep
T&L Tuin van het jaar 2000 22a/2000 - Tuin & Landschap
T&L Themanummer: Tuin van het Jaar 2006 ... - Tuin & Landschap
T&L Thema: Tuin van het Jaar '05 21a/2005 - Tuin & Landschap
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
N e w s l e t t e r - Deldo
'Een lang leven met mijn hart' “Har(d)t op weg naar ... - UMC Utrecht
Page 1 ....‚.. r e b 1 e d e t e „u vereniging tot behoud van het Veluws ...
m i l i e u t o e z i c h t jaarverslag 2008 - Provincie Groningen
BELANGSTELLING B L I C K P U N K T - Institut für Umweltplanung
a t e r n o - s c h l a f e n - Möbel Rulfs
• Natuur- eN milieu-educatie • meervoudige iNtelligeNtie • SameN ...
t s e k it m a a k t h e t m o g e l ij k ! - Imbema Groep
B A C K T O S C H O O L F U N V R IJH E ID - Bruynzeel
& P o l i t i e k M a a tsc h a p p i - Maatschappij en Politiek Magazine
Alblasserdam • Ohmweg 41 - Kooyman Eigen Huis
Bio-Circle™ L De voordelen in een oogopslag Een nieuwe ...
BUSTER L ONVERWOESTBAAR EN VEELZIJDIG - Yacht View
P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G - Stijn