Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

gjl DE N A T U U R L Y K

gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,DE ROUSSETTE, * ROUGETTE, ** EN VAMPYRUS.*** OF DE VLIEGENDE HONDEN.S^sSa^e rouffette en de rougette komen ons voor twee onderfcheiden foorten1 n & te maaken, maar die zo naby aan malkanderen zyn, en malkanderen^ZJÏ in zo veele opzigten gelyken, dat wy oordeelen dezelve te iaam te***** moeten vertoonen : de tweede verfchilt niet van de eerite dan m c esrootte des lighaams en de kleuren van 't hair; de roulfette, wiens haii LOSbruinis, heeft van het einde van den fnuit tot aan het uiterft ^ hgb*,negen duimen lengte, en drie voet vlugts wanneer de vhezen,te hem_ totvleugels dienen, uitgeftrekt zyn; de rougette, wiens hair ^*-braais, heeft maar vyf en een hall" duim lengte, en twee voeten vlugts, ny neeic* La Rouffette, gemeenlyk vliegende hond.Vefpertilio ingens. CLUSÏI Exot. pag. 94.Vefpertilio. GESNERUS Hift. avium, pag. 772.Canis Volans Tematanus Orienlalis. SEBA Vol. I. pag. 91- Tab. Sl-PS- lV a m M.Vefpertilio cauda nulla. LINN;EUS Syft. nat. Ed. IV. pag. 66. en Ed. V1. Vag. 7.rus /•vefpertilio ecaudatus, najo fimplici, membrana int er foemora divija, m. A. pag. i>-Vefpertilio cynocepbalus Tematanus. KLEIN de Quadrup. pag. 61.RTUCCON Reen.Pieropus rufus aut niger, aurkulis brevibus acutiuscuhs . ... La Kottjjeae. BRU,SV* *Anim. pag. 216. „I The great bat fnm Madagafcar. EDWARDS Hift. of Birds part. IV. pag. iso.** La Rouffette. De vliegende hond met den rooden bals. ,Pteropus fufcus, aurkulis brevibus acutiufculis, collo fuperiore rubro . . . La Koujjene aroutre. BRISSON Reen. Anim. pag. 217. _ , .__Men mérke op, dat BBISSON bet gW van de Rouffette en Rougette met reden van datder vledermuizen onderfcheiden heeft, en dat LINN/EUS zig vergift terwyl hy zegt, datde vledermuizen en de rouffettes beiden vier fnytanden in 't bovenft en evenveel in t onderftkaakbeen hebben; dat is waar van de rouffettes maar niet van de vledermuizen; zyhebben inderdaad vier fnytanden in hu bovenft kaakbeen , maar zy hebben 'er zes in c onderft;Jus kunnen zy niet tot het zelfde geïlagt behooren in eene leerwyze, ge.yk die vanL.NNA:US, die op 't getal en do orde der tanden ruft. .*** De Vampyrus, een Amerikaanfch dier, 't welk niet is aangeduid dan door de_ai bemee^enaamen, van groote Amerikaanfcbe vleermuis, of vliegende bond van nieuw Spanje.*Men merke op, dat LINN^EUS dien zelfden naam van Vampyrus aan de roujfette gegcevenheeff het is evenwel niet de rouffette der Ooft-Indien, daar hy dien naam van vampyrusor> toepaft, die hier in aanmerking komt; maar het Amerikaanfch dier, waar van aeReisbefchryvers gezegd hebben, dat hetzelve het bloed der ilaapende menfehen uitzoogzonder hen wakker te maaken; het is derhalven aan deze derde foort, en niet aan oe eer :fle , dat men den naam van Vampyrus geeven kan. ,Canis volans maximus, auritus, ex nova Hifpanid. SEBA Vol. I. pag. 92. lab. 58. pg- •Vefpertilio cynocepbalus maximus, auritus ex nova Hifpania. KLEIN de QP^ffi'J? 3 %'ySpeürum, vefpertilio ecaudatus nafo infundibuli-formi lanceolato. LiNN/Ews Syft. Mat. aait. A.Pmopus\ aurkulis longis, patulis, nafo mtmlrand introrfum inftexa au3o. BRISSON Regn-Animal. pag. 217..

VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.% is^ïï^^a r s* r g ng ?• °* > ^den ten naaftenby van dezdfdhee e kL^n T n' ^ e r k t : z v ^ beihenop Madagaskar (*), 0p 't eüand BoXn ÏT^ W e r e M i * vindtm tfche en andere eilarien^varf den S & A r f i ^ n° P dePhilip Pyn.ichynen te zyn dan op de nabuurige vafte aïden ' Z y S erae enerheeft, en 't welk wy vamovrus 7.1IW?« enkaa »fchen naam niet overgebragtvan't bloed van 2 S H ffi^Si^?tïJ et d e d g £ n f c h aP ^der dat dit hen pyn genoe- veroorSr ?m l ^, a p e n ' gen, zongSUlttezuiAmerikaanfch dilt i;vanfenf S f W 7 a k k e ' v a ï l t e w o r den; ditdie beiden niet dan i n T ^ Ï ^ S S ^ ^ ^ e t t e d e rougette,rus is kleiner dan de rougette, diweder kleinfr^"H'" J° r d e n : d e v a Wfte fchynt, terwyl hy v> J dTZ^S l^Tcln Jf, u^ U f f e t t e ' ""d e eedie van een kraey, en de" derde e^e ? ' d e t W e e d erougette, en de rouiTette hebben befde^den konZ 5? * e v e n a a r e n : dekort, den bek of fnuit wel gerond !nL a P , y w< ? § e r n a a k t, de oorenhond; de vampyrus intemieeThtg d y k et d i e v a " d^naanzien, gelyk de leelykfte vledennuiS zvï k ^ ? , ^ ^ k d v k v a "lyk overdekt, hy heeft groote oorer1 dl' 11 P 15 i m s m a a k t en gedeelteneusis mismaakt, de neusgaten zvnais treZZ ^ *5 a regtzig verheft in de gedaante van eeThnnrïn? ? e n v l l e s v a n b o v e n ' dath o e n d a t d evan 't aanzigt zeef vee]"v^?e^ T n r ^ W f !^ k Wof deze foort is geS vSchme?«ie^ H i ^ V M a^ * twyftelen ,e n r ovampyrus is zo T a ^ ^ ^^^^J^^^ug e "«* dèd everdelgt de dieren: wy kunnen geen eïter S S f " ï l i e n * h k w e l t £' nnverfcher getuigenis by brengen,dan dat van den Hr. DE TcoS5tte„ die den paarden, den mu^S^en iSkt^SS^L^„ met voor beveiligen met in een hpflnw>nIIJM m e n l c (P c n » 2 0 zy zig daar„ het bloed in den flaap afzuge ZyeeUt^di b / t^e d f te Aaapen;„ den van Amerika gemeen hebben- daa^vn W H -langroottem C e Ü e hectezyn; zy hebben te Borh en Y r -I V a " e e n e mon rteragtig e„ groot vee', 't weefde^dfe^^^ïï^ 6„ vermenigvuldigen, geheel verdeln g K g n a d d e n > en dat begon teden andere"Hifto ê riefc^ve« n S « 5 ? i T ^ ?Tdie niet lang nade verovering ^ Z ^ ^ f ^ ^ ^BïS.i1ïiKS HMdatTt ^"WF e Z y n d e ^ermuto 2o groot *„ fchreeuw is vervaarlyk",vZ^Tde M,ÏZ * *° verdonkerd heb gezien: hunneE 3

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17: LONDATRA.
 • Page 21 and 22: BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan
 • Page 23 and 24: BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "
 • Page 25 and 26: V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.
 • Page 27 and 28: VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ
 • Page 29: s»*
 • Page 33 and 34: BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE
 • Page 35: fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —
 • Page 39 and 40: B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I
 • Page 41: ^Tom,.JC.2>l. VII.n
 • Page 45 and 46: B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee
 • Page 47: -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^
 • Page 51 and 52: BE SC HR V V I N G V A N D E N P E
 • Page 53: ^ZonV. . pi -y- r
 • Page 57 and 58: BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de
 • Page 59 and 60: BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&
 • Page 61: Torn.XI.TL XIII.
 • Page 64 and 65: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 66 and 67: 3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 70 and 71: 56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 72 and 73: 3B D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 74 and 75: 4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-
 • Page 76 and 77: £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 78 and 79: i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 80 and 81: j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 83 and 84: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m
 • Page 86 and 87: ^TI.XV.- . T /?
 • Page 88 and 89: s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 91 and 92: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de
 • Page 93 and 94: B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS
 • Page 95: 7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr
 • Page 98 and 99: 056 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 101: .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide
 • Page 105 and 106: 0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv
 • Page 108 and 109: ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —
 • Page 110 and 111: €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 112 and 113: 54 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 114 and 115: 65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 116 and 117: 6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T
 • Page 119:

  1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.

 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
atiu - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica) in ...
Oplossingen voor i f ti t h l i
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
T&L De parel van Cornwall is meer geloof dan ... - Tuin & Landschap
T&L Thema Klanten Werven Binden 5a/2003 - Tuin & Landschap
E x c e l l e n t C o m f o r t - Veiligheidshandschoenen.nl
• 1 • - Cursiefje
N e w s l e t t e r - Deldo
H E T L E V E N V A N D E L U I S - shampoux
H I G H L I G H T S - Glashart Media
e L e k t r o V I E W - Hoppenbrouwers
O T M A N B A K K A L - frits
T&L Thema 'Schimmels en boombeheer' 11a ... - Tuin & Landschap
R Copyrigh ASER Copyright L t LASER Copyright ... - Laser Tools
De wereld wa n k e l t , Deurne draait door - Nrc.nl
L I F E S T Y L E - Sportkring Sint-Niklaas
V E R S A T A L E S V E R S A T A L E S