Views
3 years ago

'• l' °, t

'• l' °, t

3B D E N A T U U R L Y K

3B D E N A T U U R L Y K E H I S T O R I E ,van allerhande foort CO, zy drinken het lap der palmboomen, en men kane nSSSkto^nw^n. vangen met vaaten, gevuld met palmboomen;1 f met eem> ander eegft vogt. onder hun bereik te zetten; zy maa-S z i g S l S ÏÏds «Üi deloomen vaft, en hangen 'er zig dan aanop zy ttékken gemeenlyk met benden, en zwerven meer des nagts dan. dedries zv fchuwen de plaatfén, die al te veel bezogt worden en onthoudenS in de wÜderniffen, voornaamlyk op de onbewoonde eilanden: zy zyndrifüe naar de koppeling-, de kunne onderfcheidt zig op 't mannetje zeei dm-S-TroedeSmetSi eene fchede beflooten, gelyk die der viervoetigedie en'- zv is buiten het lighaam ten naaftenby zo als by den menfch en den aap(mY de fexe is by de wyfjes ook zeer kennelyk; zy hebben maar twee mammenOD de borftgeplaatft, en werpen flegts in kiemen getale, maar meerdan eens in % ja : het vleefch dezer dieren, inzonderheid terwylzy jong zyn,S S d £ te eeten, de Indiaanen vinden het goed en zy vergelykendeszelfs fmaak met dien van patryzen of konynen.De Amerikaanfche Reisbefchryversftemmen hierin overeen, dat de grootevledcrmSzen van de Nieuwe Wereld het bloed van flaapende menfchen en dieenuSgen zonder hen wakker te maaken; \ ^ ^ ^{^rAüa en Afrika gereisd hebben, en die van de rouffette of ougette ipreeken, maaken geen gewag van deze opmerkelyke byzonderheid; hun ftilzwy-«ren is ester geen volkomen bewvs, inzonderheid dewyl er zo veel oveieenfomft ? £ « andere geiykheid is tuffchen devledermuizen, welken wy vampyrus genaamd hebben; wy ^^Jf^geoordeeld te moeten onderzoeken, hoe het mogelyk zy, dat deze dieienhet bloed kunnen uitzuigen, zonder tevens fmart,ten minften gevoelig.genoegom een flaapend menfch of dier te doen ontmaken, te veroorzaak enZo zyhet vleefch met hunne tanden, die zeer fterk en dik zyn gelyk als;d^e vanandere viervoetige dieren van hunne g t^/ r o o t a n 5 e^"' a f t flaTiSt zoïn den diepften flaap lag, en zouden vooral de dieren, welker ilaap met zovalHs K van den menfch, door deze beet fchielyk ontwaakenenopfpnn-Sn- men kan hetzelfde zeggen wegens de wouden, die zy met hunne nagels^te^toebVengen ; het is derhalvtn niet dan met de tong, dat zy openingenm Men ziet op He Mrnilifche eilanden, op de boomen, eene groote menigte ylederrnui-, Sn',' at aan malkanderen gehegt, aan de takken hangen en met het begin «n den n ghaare vlugt neerasn om haar voedzel in verre afgelegen bo renen te gaan zo-ten, zy vue" gen zomtyds in zwik eene menigte en zo gedrongen by malkander,J* zy d\ [ W do %keren door haare groote vleugelen, die niel zelden zes palmen u geftrekthelJ hebben, zyweeten in de digtfte bollenen" die boomen te onderfcheiden, welker «^ten ryp yn zy" veïainden dezelve geduurende den geheelen nagt met een geraas, da.men t vee myunw" kanKoren, en met het aanbreeken van den dag keeren zy naar haare wykplaatfen, te rugd o' de Indiaanen die hunne befte vrugten door deze dieren zienuf" h e !c wLaan. niet flegts uit wraak, maar ook om zig met hun vleefch te yo.den, ?£ z £" beVeerên als konynen vleefch te fmaaken". HIJioire générale des Voyages, par Mr. LABBÜgeilen heb, hadden eene vry lange en ontwikkelde roede, byna gelyk die der aapen . CA-RÖU CLUSU Sxetic. Rapheiingiae 1605. Tom. U> pag. 94« .

VAN DE ROUSSETTE, ROUGETTE, enz.3 9in het vel kunnen maaken fyn genoee om 'er hr-r MJ •,aderen ledig te haaien zonder etne^meikelvke tn l "* te t ü i g e n ' » deebengeene gelegenheid gehad oi dt t^S JJV. ^en: wy hebdiev e r o o r z ader rouiïettes, welkefde Hi n,Lll~ den vampyrus te zien; maarfehynt de mogelykhek van d ^ te wv'f ^ ° n d e r Z O g t heeft(*)bezet met zeer fW, zeer fcherte , tiïïtï f§ i s Puntig, en: d e z e t o npunten, zeer f r f l ^ * £ ^ d é ^ ^ c ! * ^ ^ . » ^ 4 dieverwyden, en diep genoeg ^oJtwerkS om hl & n d n n d e z e l v eP »h e t g e d u u r izmgen van de tong te doen gehoor aamen ' rnTar \L ^Sneeren overeen ftuk, waarvan ons^IT5?'J5!? /• ¥ ? as - l e t t e v e e l red e*zyn, en waarvan z o m r n i g e ^ S e ^ ^ ^ f ï ^ é ^ ^endbdoorfebryvers,o pwelktr ga^fflJSS^ 0^* i^ v e I d wanten*,BTFO&GZEL TOT i j y g g ^ ^mgevonden die des avonds met^ troepen 5^i e V°HW hadtbyzonderlyk nederzettedenm^ , p v^en, gelyk de kraeijen, en zie«ergoede oadedLafcf SeSrïïefc^efh'efSf ^ a m e e m i "8 e n ' »ren gezegd had, toegezonden: zie h« uW^Srf v ê * w e g e n s d c 2 e l,ie 'ftek wel aan uwe noodieing beantwonrdV; • it l u' m v n h e e r ! * gaa by uitderhedente treedenen ik bei ^g efchr oomd in byzonwyligheide bte W n v a ^ Ö ^ " " " Wom 'er u nog meer van te kunnen velntl • £ u louifettes te weeten,vermenigvuldigd w X f S , e ^k i m n e n n i e t t e v e edu-aalingen, te regte breienmen IrSS ^ * d °f U i s 0111 verouderdenog niet gezien heelt L met de Zen Lr Z Së d a t' ," ien d e z e die nionfteragtig, gevonden, " ^ S S ^ " le^>h ebefehouwing hunner geftalte, heeft men ^ ^ ^ ^ " ^ S i S ^M Zie hier agter de befcbryving der i„ we„di gedeelen vand erouflenc.

 • Page 3:

  DEENALGEMEENEBYZONDERENATUURLYKE HI

 • Page 8:

  Bef chry ving van de Rougette . . .

 • Page 13 and 14:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN. 5moet

 • Page 15 and 16:

  VAN DE ONDATRA EN DE DESMAN.7zy byt

 • Page 17:

  LONDATRA.

 • Page 21 and 22: BES CHRY VING VAN DEN ONDATRA,9dan
 • Page 23 and 24: BESCHRYVING VAN DEN ONDATRA. |*De "
 • Page 25 and 26: V A N D E N PECARI OF DËN TAJACU.
 • Page 27 and 28: VAN DEN PECARI OF DEN TAJACU.I 5BWQ
 • Page 29: s»*
 • Page 33 and 34: BESCHRYVING VAN DEN PECARI. i 7) BE
 • Page 35: fTom.X.p /- rrSuJVe. JU. — —
 • Page 39 and 40: B'ESCHRYVING V A N DEN P E C A R I
 • Page 41: ^Tom,.JC.2>l. VII.n
 • Page 45 and 46: B'E SCMRYVING VAN DEN PECARI.&fwee
 • Page 47: -lom,, x.,^y. zar._S^. W^ ^^^^^^^^^
 • Page 51 and 52: BE SC HR V V I N G V A N D E N P E
 • Page 53: ^ZonV. . pi -y- r
 • Page 57 and 58: BES CHRY VING VAN DEN PECARI.2 5de
 • Page 59 and 60: BESCHRYVING VAN DEN PECARI.& ?tiï&
 • Page 61: Torn.XI.TL XIII.
 • Page 64 and 65: D E N A T U U R L Y K E H I S T O R
 • Page 66 and 67: 3 2DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 68 and 69: gjl DE N A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 70 and 71: 56 DB N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 74 and 75: 4 CDE N A T U U H U E HISTORIE,J-
 • Page 76 and 77: £ DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
 • Page 78 and 79: i44 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 80 and 81: j.6 D E N A T U U R L Y K E HISTORI
 • Page 83 and 84: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE.A 7«m
 • Page 86 and 87: ^TI.XV.- . T /?
 • Page 88 and 89: s o D EN A T U U R L Y K E HISTORIE
 • Page 91 and 92: BESCHRYVING VAN DE ROUSSETTE. 5,de
 • Page 93 and 94: B : ESGHR Y V I N G V A N DE RÓUSS
 • Page 95: 7Sm.X. M. XVII.JUS J.1 • C.Ï.Tr
 • Page 98 and 99: 056 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 101: .-— 7~ %~ '• .. ^ ^ — — ide
 • Page 105 and 106: 0BES CHRY VING VAN HET KABINET.5 pv
 • Page 108 and 109: ,-7--. ~V Pi. JEX.J-OT7L.JL . —
 • Page 110 and 111: €2 DE N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 112 and 113: 54 D E N A T U U R L Y K E H I S T
 • Page 114 and 115: 65 DE N A T U U R L Y K E H I S T O
 • Page 116 and 117: 6S DE N A T U U 11 L Y K Ë H I S T
 • Page 119: 1 1. % m ^- />/ icjrnJ>«,. «_•.
 • Page 124 and 125:

  7o DE NA T*U U R L Y K E HISTORIE,o

 • Page 126 and 127:

  72 DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 128:

  ?4 D E N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 132 and 133:

  jr

 • Page 134 and 135:

  78 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 136 and 137:

  8o B E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 138 and 139:

  8* DE N A T U U R L Y K E H I S T O

 • Page 141:

  LETAGUAN ou GRAND ECUREUIL VOLANT.

 • Page 144 and 145:

  g 4 :D B N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 146 and 147:

  3; DE NATUURLYKE HISTORIE,eekhoorns

 • Page 148:

  S8 DE NATUURLYKE HISTORIE,Zodra het

 • Page 151 and 152:

  BESCHRYVING VAN DEN PETIT-GRIS. t 9

 • Page 153 and 154:

  R e s nAMpïVAN DE PALMBOOM-DE BARB

 • Page 155 and 156:

  VAN DE PALMBOOM-, DE BARBARYSCHE, e

 • Page 157:

  Tom.X.'fl.XJCVI.LE PALMISTE.

 • Page 160 and 161:

  ?6 DE NATUURLYKE HISTORIE,By de ope

 • Page 162 and 163:

  93 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 165:

  _ IV. XX VII.E ECUB-EUIIi BAEJBAEJ3

 • Page 169 and 170:

  BES CHRY VING VAN HET KABINET, 101a

 • Page 171 and 172:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 173 and 174:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 175 and 176:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 177 and 178:

  « VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, e

 • Page 179 and 180:

  VAN DEN TAMANOIR» DE TAMANDUA, enz

 • Page 181 and 182:

  VAN DEN TAMANOIR, DE TAMANDUA, enz.

 • Page 183:

  iZm.X. _ . 3>l.XXIJC.LElAMANOIR.

 • Page 188 and 189:

  IIÓ D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 190 and 191:

  n8 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 193 and 194:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. n

 • Page 197:

  Ton.X.2t XXXIIJ>e Se>-e, del.' ' 'J

 • Page 200 and 201:

  M 3DE NATUURLYKE HISTORIE,ren, die

 • Page 202 and 203:

  124 DE NATUURLYKE .HISTORIE,den rug

 • Page 205 and 206:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER.IÏ

 • Page 207 and 208:

  BESCHRYVING VAN DEN MIERENEETER. i

 • Page 209 and 210:

  VAN DEN PANGOLIN EN DEN PHATAGIN. 1

 • Page 211 and 212:

  V A N D E N P A N G O L I N E N D E

 • Page 213:

  JXe Sere ddC.T.TfrttZjhJi.jLE r.VNG

 • Page 216 and 217:

  ï 34 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 219 and 220:

  BESCHRY VING VAN DEN PHATAGINB ESCH

 • Page 221:

  Töm X.~p/ XXXVI

 • Page 224 and 225:

  138 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 226 and 227:

  140 DE NATUURLYKE HISTORIE,DE TATOU

 • Page 228 and 229:

  lp DE NATUURLYKE HISTORIE,van overt

 • Page 230 and 231:

  144 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 232 and 233:

  146 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 234 and 235:

  148 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 236 and 237:

  i5o DE NATUURLYKE HISTORIE.,dingen

 • Page 238 and 239:

  152 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 240 and 241:

  154 DE NATUURLYKE HISTORIE,werkt mo

 • Page 242 and 243:

  156 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 244 and 245:

  153 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 247:

  J/t.XXXVJI*^w,., ir. . .TE TATOU A

 • Page 250 and 251:

  s6o D E N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 253:

  .2g^.^r.JY.XXXIX• C.T.F.fc..

 • Page 256 and 257:

  i6z D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 258 and 259:

  i64 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 260 and 261:

  166 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 262 and 263:

  1,68 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 264 and 265:

  i 7o DE NATUURLYKE HISTORIE,opzigt

 • Page 267 and 268:

  B E S C H R Y V I N G V A N DE TATO

 • Page 269:

  J-om .JL. — —

 • Page 272 and 273:

  174 DE N A T U U R L Y K E HISTORIE

 • Page 275:

  IJ EISTCOIJBERT .

 • Page 278 and 279:

  t 76 D E N A T U U R L Y K E H I S

 • Page 280 and 281:

  x 73 DE N A T U U R L Y K E HISTORI

 • Page 282 and 283:

  180 D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 284 and 285:

  18a D E N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 286 and 287:

  184DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,

 • Page 288 and 289:

  D E N A T U U R L Y K E H I S T O R

 • Page 290 and 291:

  i88 DE NATVURLYKE HISTORIE,; BESCII

 • Page 293:

  L.E P A C A .

 • Page 296 and 297:

  IQO DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 299 and 300:

  B E S C H R Y V I N G V A N D E N P

 • Page 301 and 302:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 303 and 304:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 305 and 306:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 307 and 308:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 309 and 310:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 311 and 312:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 313 and 314:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 315 and 316:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 317 and 318:

  DE SARIGUE, DE OPOSSUM OF DE PHILAN

 • Page 319:

  Tcm.JT.JPI.XJX:.Ae, SMM.ACFTrüzsck

 • Page 323 and 324:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE.snBES C

 • Page 325:

  s-rA7//7. A . • - - —JPI. XLVfi

 • Page 329 and 330:

  BES&HRYVING VAN DEN SARIGüE. * i3g

 • Page 331 and 332:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 215ken

 • Page 333 and 334:

  BESCHRYVIN

 • Page 337 and 338:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 219had

 • Page 339 and 340:

  EESCHR Y VING VAN DEN SARIGUE. 221D

 • Page 341:

  om.JL .il

 • Page 345 and 346:

  BESCHRYVING VAN DEN SARIGUE. 233»

 • Page 347 and 348:

  D E M A R M O S E . ' 1 225D E M A

 • Page 349:

  ^rv./y ZIT.JOJTL . JL.lLA MARMOSEMA

 • Page 353 and 354:

  BESCHRYVING VAN DEN MARMOSE. 227BES

 • Page 355:

  ^ -r -Ti-JOIVJjc-Sw.dei.'

 • Page 358 and 359:

  230 DE NATUURLYKE HISTORIE,halven d

 • Page 360 and 361:

  23a BE NATUURLYKE HISTORIE,dei- juk

 • Page 362 and 363:

  2S4. N A T U U R L Y K E HISTORIE,D

 • Page 364 and 365:

  a 35 DE N A T U U R L Y K E H I S T

 • Page 367 and 368:

  *• BES CHRY VING VAN' DEN CAYOPOL

 • Page 369 and 370:

  BESCHRYVING VAN DEN CAYOPOLLIN. a S

 • Page 371:

  'J>t Se,r , M. C. 'Jf.X/c .

 • Page 375 and 376:

  BES CHRY VING VAN DEN CAYOPOLLIN. 2

 • Page 377 and 378:

  BES.CHRYVING VAN HET KABINET. _ 4 3

 • Page 379 and 380:

  BESCHRYVING VAN HET KABINET, S45.de

 • Page 381:

  LE LEIIOT A QtTEUJ: DO REE.

 • Page 384 and 385:

  yfl «DE N A T U U R L Y K E H I S

• - -t - ~. - 2 aluminium,
P t L l o^B-k & o SSen in ,..,„ - De Warande
NU € 5,-/MNd. - T-Mobile
Page 1 techniek S Dich 'hun' “nv “un” „l u. u' n Ñ 'l rigid# lil *vom ...
Branche Overheid in 1993 - In 1984 ben ik bij L+T International ...
w w w. s l e u t e l 2 0 0 0 . n l
T H E C O L L E C T I O N - RedSun garden products
augustus 2013 36 - Rond ´t Hofke
:--': ~T~ -'--- ~
Oplossingen voor i f ti t h l i
Rol van Advies Over - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T ...
projecten - In 1984 ben ik bij L+T International (later L+T Informatica ...
T&L Vroeg voorjaar met Viburnum 6/2008 - Tuin & Landschap
magazine voor computer techniek - F&L Publications
N e w s l e t t e r - Deldo
' T h e F l a t w a t e r S e a ' - Ilha do Guajiru
E L E P H A N T T U IN P R O D U C T E N - Van Buren
Nikkor Lenzen — Perfecte Prestaties, Abso lute D - VB.NET, t
• 1 • - Cursiefje
T-REX-3 25 scooter – trike 25 km/h T-REX-3 45 scooter – trike 40 km/h
2000 I t - Tento.be
Netwerkevenement Zaanbusiness Borrel groeit uit naar… … een ...
V e r s e l u c h t s y s t e e m - Centurion Safety Products
Oplossingen voor i f ti t h l i Laserscanning als oplossing voor…
K O E L K A S T E N - Classic Cookers