Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

In het Besluit externe

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire risiconormering vervoergevaarlijke stoffen is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico in het invloedsgebiedopgenomen. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat iedere wijziging met betrekking totplanologische keuzes moet worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegde gezag. Hierbijgeeft het bevoegde gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht.Daarnaast speelt het Plasbrand Aandachtsgebied (PAG) een belangrijke rol bij de beoordeling vanexterne veiligheid. Het PAG betreft de zone waarbinnen de effecten van een ongeluk met brandbarevloeistoffen een dodelijk effect hebben. Voor sommige wegen en het spoor ligt deze grens op 30meter, voor sommige vaarwegen bedraagt deze zone 25 meter.In het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening heeft de HulpverleningsdienstGroningen (HVD) een adviserende rol op grond van extern veiligheidbeleid. De Gasunie heeft op 4maart 2008 geadviseerd over het PR en GR ten aanzien van een hogedrukaardgasleiding in hetplangebied. Bij de berekening is uitgegaan van verpleeghuisplaatsen. Naar aanleiding vanvoorbesprekingen over het bestemmingsplan Gasfabrieksterrein is door de (HVD) een adviesuitgebracht op 19 maart 2009. Het bouwplan is naderhand aangepast. Er worden geenverpleeghuisplaatsen meer gerealiseerd maar circa 35 appartementen. In het kader van de externeveiligheid is dat een gunstige ontwikkeling. Het plan is wel opnieuw voorgelegd aan de HVD teradvisering. Op 31 oktober is het advies ontvangen (gedateerd 25 oktober 2011). Daarnaast is door hetSteunpunt Externe Veiligheid Groningen een risicoanalyse voor het vervoer van gevaarlijke stoffenover het spoortraject uitgevoerd (19 oktober 2011). De resultaten van deze analyse zijn in deze notitieverwerkt.3. Wettelijk kader3.1 InleidingOm de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de Rijksoverheid een aantal nota’s, circulaires enbesluiten opgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Hetgaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor respectievelijkinrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Het Rijksbeleid staat niet op zichzelf.Ook de provincie Groningen heeft veiligheidskaders vastgesteld.3.2 RijksbeleidRisicobedrijvenHet Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor (grote) bedrijven dieeen risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Daarnaast stelt het Besluit risico’s zwareongevallen (Brzo-1999) eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Het Bevi verplichtgemeenten en provincies rekening te houden met de externe veiligheid als er een milieuvergunningwordt verleend of een bestemmingsplan wordt gemaakt. Op basis van artikel 13 van het Bevi dient detoename van het groepsrisico als gevolg van een ruimtelijk besluit te worden verantwoord.Vervoer gevaarlijke stoffenTen aanzien van transportrisico’s zijn de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Nota risiconormeringvervoer gevaarlijke stoffen en de Circulaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ verschenen.De circulaire bevat veiligheidsnormen voor het vervoer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in deomgeving van transportroutes. Gemeenten moeten hier rekening mee houden bij het opstellen vanruimtelijke plannen.Notitie Externe Veiligheid bestemmingsplan gasfabrieksterrein Bedum, oktober 20114

BuisleidingenVoor buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorendeRegeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Deze zijn beiden op 1 januari 2011 in werkinggetreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rondbuisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in de lijn met het Besluit externe veiligheidinrichtingen (Bevi). Voor buisleidingen wordt gekeken naar het plaatsgebonden risico (PR) en hetgroepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico voor een kwetsbaar object, veroorzaakt door eenbuisleiding, mag niet hoger zijn dan 10 -6 per jaar waarbij een maximale risicoafstand geldt van 5meter. Buiten deze afstand geldt een kleiner risico dan 10 -6 . Bij de vaststelling van eenbestemmingsplan, op grond waarvan de bouw van een kwetsbaar object bij een buisleiding wordttoegelaten, wordt een waarde in acht genomen van 10 -6 per jaar met betrekking tot het PR. Dezewaarde is middels een berekening verantwoord door de Gasunie in 2008. Hierbij is uitgegaan van derealisatie van een zorgcentrum. Daarnaast is er sprake van een groepsrisico. Dit moet middels eenberekening verantwoord worden.3.3 Provinciaal Basisnet GroningenVoor de provinciale wegen heeft de provincie het provinciaal basisnet Groningen opgesteld (Veilig opweg, veiligheid rondom de weg, vastgesteld op 20 april 2010). Het provinciale basisnet bevatdaarnaast aanvullende regels voor rijks- en spoorwegen ten behoeve van extra bescherming voorminder zelfredzame personen. In het provinciale basisnet wordt een koppeling gelegd tussen eenrisicobron, de risicocontour en de ruimtelijke ordening gericht op het transport van gevaarlijke stoffen.In het provinciaal basisnet wordt een 30-meterzone gebruikt voor de bescherming van minderzelfredzame personen. De provincie houdt rekening met het effect, niet met de kans. Gevolg is dat ééntransport van brandbare vloeistoffen al kan leiden tot een effect van 30 meter. Het provinciaal basisnetgeldt echter niet voor gemeentelijke wegen. De Wilhelminalaan en Boterdiep Wz zijn gemeentelijkewegen zodat het provinciaal basisnet hier niet van toepassing is. Mede gezien het feit dat er weinigtransport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt over de Wilhelminalaan, is geen berekening uitgevoerd(het is ook geen verplichting).3.4 Inventarisatiedocument EV gemeente BedumIn 2007 is het Inventarisatiedocument Externe Veiligheid gemeente Bedum vastgesteld. Hetinventarisatiedocument is in 2009 geactualiseerd en opnieuw door het college vastgesteld. De gehelegemeente is in kaart gebracht voor wat betreft alle van belang zijnde aspecten in het kader van externeveiligheid. Het betreft in dit geval de volgende aspecten:- het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen bij risicovolle inrichtingen;- het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg;- het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor;- het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water;- het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen.De inventarisatie externe veiligheid is tevens de basis voor de Risicokaart Groningen en het Registerrisicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS), een landelijke databank voor ‘gevaarlijke inrichtingen’. Hetdocument dient als basis voor de externe veiligheid paragraaf van een bestemmingsplan.Notitie Externe Veiligheid bestemmingsplan gasfabrieksterrein Bedum, oktober 20115

Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 22 Archeologisch onderzoek
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 7 Archeologisch onderzoek - Planviewer
Bijlage E1 Notitie veiligheidstrategie 2015-2018_03
Bijlage 2 Archeologisch onderzoek - Gemeente Waalwijk
Bijlage 18 Ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken Donk 14 Kessel
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen