Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

4. Risicosituatie

4. Risicosituatie plangebied4.1 Inventarisatie risico’sOm de risico’s in kaart te brengen t.b.v. het bestemmingsplan gasfabriek heeft er een inventarisatieplaatsgevonden van de potentiële risicobronnen in en nabij het plangebied. Risicobronnen zijn:- bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd;- transportassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;- buisleidingen voor het transport van aardgas onder hoge druk en voor K1, K2 en K3-vloeistoffen (brandgevaarlijke vloeistoffen).De inventarisatie bestaat in eerste instantie uit het in kaart brengen van de risicobronnen in en nabij hetplangebied en uit een analyse van de invloed die deze bronnen hebben voor de veiligheid.De volgende informatiebronnen vormen de basis voor de inventarisatie:- het Inventarisatiedocument Externe Veiligheid gemeente Bedum, 2009;- Het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS);- Risicokaart provincie Groningen;- Prognoses Prorail voor de periode 2010-2020;- Provinciaal basisnet Groningen;- Gemeentelijk inrichtingenbestand;- Leidinggegevens van de Gasunie;- Leidinggegegevens van Enexis.4.2 Risicobronnen bestemmingsplan GasfabriekOp de volgende pagina staat een overzicht van de resultaten van de inventarisatieNotitie Externe Veiligheid bestemmingsplan gasfabrieksterrein Bedum, oktober 20116

BedrijvenEr bevinden zich geen risicovolle bedrijven in of nabij het plangebied. Het bedrijfsterrein vanFrieslandCampina aan Boterdiep Wz 45 bevindt zich op een afstand van minimaal 180 meterten noorden van het plangebied. De plaatsgebonden risicocontour (PR 10 -6 ) bevindt zichbinnen de grenzen van de inrichting.Transport van gevaarlijke stoffenWegen:- Wilhelminalaan: maakt geen deel uit van het landelijke en provinciale basisnet;- Boterdiep Wz: maakt geen deel uit van het landelijke en provinciale basisnet.- Er worden geen grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen over de bovenvermeldewegen vervoerd.Spoorwegen:- Spoorlijn Sauwerd-Oosterhorn maakt deel uit van het landelijke en provincialebasisnet. De afstand bedraagt minimaal 110 meter tussen het plangebied en despoorlijn. Er vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de spoorlijn. Hetinvloedsgebied bedraagt 1250 meter aan weerszijden van de spoorbaan. Hetplangebied bevindt zich binnen het invloedsgebied van de spoorbaan. Hetplaatsgebonden risico voor plasbranden rondom de spoorbaan bedraagt 30 meter. Hetplangebied ligt buiten de invloedssfeer van een plasbrand.Vaarwegen:- Er bevinden zich geen risicovolle vaarwegen in of nabij het plangebied.Buisleidingen- Hogedruk aardgasleiding Gasunie, N-508-57-KR. De beheerder is de Gasunie. Ervindt transport onder een druk van 40 bar plaats door een leiding met een diameter van6 inch (16 cm). De leiding ligt binnen het plangebied. Het invloedsgebied van deleiding bedraagt 70 meter. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van dehogedruk aardgasleiding.Gasontvangsstation- Binnen het plangebied bevind zich een gasontvangstation (GOS). Het invloedsgebiedbedraagt 100 meter. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied. Het GOS valtechter niet onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) maar onder hetActiviteitenbesluit. Hierin is bepaald dat de afstand tussen het GOS en kwetsbareobjecten minimaal 15 meter dient te bedragen.4.3 Conclusie inventarisatieUit de inventarisatie blijkt dat in de omgeving van het plangebied een aantal risicobronnen aanwezigzijn. Ook binnen het plangebied bevinden zich risicobronnen. Het betreft de spoorlijn Sauwerd –Oosterhorn, de hogedrukaardgasleiding van de Gasunie en het Gasontvangsstation. Het invloedsgebiedvan deze risicobronnen valt (deels) over het plangebied. Voor deze risicobronnen moet daarom eenrisicoanalyse worden gemaakt. In het volgende hoofdstuk wordt verder op de risicoanalyse ingegaanen wordt per risicobron een beschrijving gegeven.Notitie Externe Veiligheid bestemmingsplan gasfabrieksterrein Bedum, oktober 20117

Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Toelichting - Gemeente Rucphen
Presentatie Toelichting op het beleid van NWO
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Almelo
Nieuw centrum Best - Bijlagen - Gemeente Best
Bijlage 5 Archeologisch onderzoek - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 37 Archeologisch onderzoek verbindingsweg Loon op Zand
Bijlage 1 Distributie Planologisch Onderzoek - Gemeente Teylingen
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek omliggende sportfuncties + ...
Bijlage 2 Flora en fauna onderzoek