Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

5.3

5.3 GasontvangststationHet Gasontvangststation N166 (GOS) aan de Wilhelminalaan is gelegen binnen het plangebied enveroorzaakt externe veiligheidsrisico’s. Het Bevi is van toepassing op gasdrukregel- en meetstationsmet een aanvoerleiding groter dan 20 inch en een maximale uurcapaciteit > 40.000 m 3 . In dit geval isde aanvoerleiding maximaal 6 inch zodat het GOS valt onder de algemene regels op grond van de Wetmilieubeheer (Activiteitenbesluit). Daarnaast heeft het GOS een maximale (piek)uurcapaciteit van20.000 m 3 . Op grond van het Activiteitenbesluit kan worden volstaan met een veiligheidszone van 15meter. De veiligheidszone valt binnen het plangebied. Bij het inrichten van het plangebied wordtrekening gehouden met de veiligheidszone van 15 meter (er wordt gebouwd op minimaal 15 meterafstand) zodat het GOS geen belemmering vormt voor het bestemmingsplan. Aangezien het GOS nietvalt onder het Bevi is het PR en GR ook niet van toepassing.5.4 Hogedruk aardgasleidingIn een strook grond langs de Wilhelminalaan ligt een ondergrondse aardgastransportleiding van deGasunie. De leiding betreft een hogedrukgasleiding met een diameter van 6 inch en een druk van 40bar. De leiding heeft een gemiddelde dekking van 1,2 meter. De leiding heeft een invloedsgebied van70 meter. Vandaar dat er onderzoek moet plaatsvinden naar het PR en GR conform het Besluit externeveiligheid buisleidingen. De kwetsbaarheid van een aardgasleiding wordt bepaald door de blootstellingaan externe factoren. Vandaar dat grote waarde wordt gehecht aan voldoende gronddekking en eenverbod op graafwerkzaamheden in de directe omgeving van een gasleiding (vrijwaringstrook van 4meter). Door de Gasunie is op 4 maart 2008 een plaatsgebonden risicoberekening (PR) en eengroepsrisicoberekening (GR) uitgevoerd. De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het programmaPIPESAFE waarbij rekening wordt gehouden met o.a. de bevolkingsopbouw in de omgeving van deaardgasleiding en de diepteligging en de wanddikte van de buisleiding. De bevolkinggegevens zijnaangeleverd door de gemeente Bedum. De berekeningen van 2008 zijn ook in 2011 nog actueel enkunnen worden toegepast.5.3.1 Plaatsgebonden risicoUit de PR berekening van de 10 -6 contour blijkt dat de afstand gelegen is binnen 4 meter van deaardgashogedrukleiding. De afstand is gelegen binnen de vrijwaringzone van 4 meter zoalsopgenomen in het huidige bestemmingsplan. Het bouwplan gaat uit van een vrijwaringzone van 5meter zodat voor het aspect plaatsgebonden risico wordt voldaan aan de norm. Binnen de strook van 4meter mogen geen (graaf)activiteiten plaatsvinden.5.3.2 GroepsrisicoUit de berekening van de Gasunie blijkt dat het berekende aantal slachtoffers zodanig laag is dat deafstand voor het PR van 4 meter in dit geval bepalend is voor de minimale bebouwingsafstand. Hetgroepsrisico is voldoende inzichtelijk gemaakt en heeft geen invloed op de bouwplannen.Notitie Externe Veiligheid bestemmingsplan gasfabrieksterrein Bedum, oktober 201110

6. Advies BrandweerDaarnaast dient onderzocht te worden welke mogelijkheden er zijn tot voorbereiding van bestrijdingof beperking van de omvang van een eventuele ramp. Ook de mogelijkheden voor personen die zichbevinden in het invloedsgebied van de spoorlijn (maar ook van de hogedrukgasleiding en hetgasontvangststation) om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoetmoet onderzocht worden. In relatie tot de laatste twee aspecten, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid,dient de gemeente de HVD Groningen om advies te vragen op grond van artikel 13 lid 3 van het Bevi.De HVD heeft in 2009 al advies uitgebracht. Het grootste deel van dat advies is nog actueel enovergenomen in een nieuw advies, gedateerd 25 oktober 2011.Bereikbaarheid van het plan: het plan is door de HVD en lokale brandweer beoordeeld opbereikbaarheid. Uit overleg met de lokale brandweer is gebleken dat de bereikbaarheid van hetplangebied voldoende is en dat de opkomsttijd minder dan 8 minuten bedraagt. Daar staat tegenoverdat de bereikbaarheid van het spoor beperkt is, zeker vanaf de noordzijde. Vanaf de zuidzijde is hetspoor wel goed bereikbaar via de Parallelweg of Fuut.Bluswatervoorziening: om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende bluswater,is gekeken naar de beschikbaarheid van primaire (brandkranen) en secundaire (open water)bluswatervoorzieningen. Rondom het plangebied zijn voldoende brandkranen aanwezig. HetBoterdiep is te gebruiken als secundaire bluswatervoorziening. Voor grote incidenten is ondersteuningvanuit de regio benodigd. Hiervoor geldt een opkomsttijd van minimaal een half uur.Zelfredzaamheid: Uit de beoordeling van het bestemmingsplan is gebleken dat de omgeving van hetplangebied voldoende mogelijkheden biedt voor ontvluchten. De personen binnen het plangebied zijnredelijkerwijs in staat zichzelf in veiligheid te brengen. Daarnaast zal het gebouw relatief makkelijkaan de zuid- en oostzijde te ontvluchten zijn. Het plangebied ligt wel buiten het formele bereik van desirenes die worden ingezet bij o.a. rampen. Nieuwe technieken (zoals SMS-dienst) dienen alleen alsaanvulling op de sirene. De mogelijkheden om de bevolking ter plaatse van het plangebied tewaarschuwen zijn volgens de HVD daarom beperkt.Door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is in het plangebied sprake van eengroepsrisico. Er is echter geen toename van het groepsrisico omdat de personendichtheid niet hogerwordt dan gemiddeld 300 personen per hectare in het gehele invloedsgebied. Daarnaast is hetplangebied goed en snel bereikbaar door de lokale brandweer en zijn er voldoendebluswatervoorzieningen aanwezig.Wel wordt door de HVD aanbevolen om onderzoek uit te voeren naar de invloed van het sirenebereik.HVD Groningen stelt voor om het dekkingsgebied van de sirenes uit te breiden door het bij- ofverplaatsen van de sirenes. Dit is echter geen eis maar een bestuurlijke afweging. Deze bestuurlijkeafweging is op 4 september 2007 in het college van B&W behandeld (n.a.v. een brief van de ministervan BZK waarin is aangegeven dat er onvoldoende sirenes zijn in de provincie Groningen maar dat deminister geen geld vrijmaakt voor bijplaatsing van sirenes). Er is toen besloten ‘voorlopig’ niet over tegaan tot de plaatsing van een nieuwe sirene, mede uit financiële overwegingen (investering circa€ 55.000,-). Heroverweging van dit besluit lijkt momenteel niet aan de orde. Overigens leert deervaring dat ook buiten het gemiddelde bereik van een mast, de sirene goed hoorbaar is.Geconcludeerd kan dan ook worden dat voldaan wordt aan het GR voor wat betreft de spoorlijnGroningen – Delfzijl.Notitie Externe Veiligheid bestemmingsplan gasfabrieksterrein Bedum, oktober 201111

Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Toelichting - Gemeente Wierden
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting NTA 8620 bij opslagbedrijf - Sccm
Toelichting - Gemeente Wierden
Bestemmingsplan toelichting en voorschriften ontwerp - Gemeente ...
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 4 Bouwenvelop en Stedenbouwkundige uitgangspunten ...
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm