Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

Steunpunt externe

Steunpunt externe veiligheid GroningenProvinciaal basisnet Groningen/landelijk basisnet versus Bestemmingsplan gasfabrieklocatieBedum30 meter zone, PRmax en PAGIn het provinciaal basisnet Groningen wordt aangegeven dat als het bestemmingsplan niet wijzigt ersprake van een bestaande situatie. In de overige gevallen is er sprake van een nieuwe situatie en zaler rekening gehouden moeten worden met de PR max en 30 meter zone.De 30 meter zone van spoorwegtraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl uit het provinciaal basisnetGroningen en de PRmax en PAG uit het landelijke basisnet liggen niet in het plangebied.GroepsrisicoVoor transportroutes is het groepsrisico als volgt gedefinieerd: de kans per jaar per kilometer weg dateen groep van 10 of meer personen in de omgeving van de weg in één keer het (dodelijk) slachtofferwordt van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft daarmee deaandachtspunten op de route van de weg aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kanvoordoen en houdt daarmee rekening met de aard en de dichtheid van de bebouwing in de omgevingvan de weg. Het groepsrisico moet worden verantwoord binnen het invloedsgebied. In de CirculaireRisiconormering Vervoer Gevaarlijke stoffen is het invloedsgebied als volgt omschreven:“het gebied waarin personen nog worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico.Dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval waar nog bij1% van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt.”Het gebied waarin een aanwezige bevolking nog significant bijdraagt aan het risico is overigens veelkleiner. Een praktische maat daarvoor is de afstand tot de 10-8 contour.Voor de uitvoering van de QRA is gebruik gemaakt van het rekenprogramma RBM-II versie 1.3 en derapporten zijn als bijlage 1 en 2 bijgevoegd. Bijlage 1 geeft de huidige situatie weer en bijlage 2 geeftde situatie weer na vaststelling bestemmingsplan gasfabrieklocatie Bedum.Volgens voorschrift is een traject van 1 kilometer van het spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijlgemodelleerd. Langs het spoortraject is een strook geïnventariseerd van 200 meter ter weerszijdenvan het spoor. Voor de personendichtheid is gebruik gemaakt van de professionele risicokaart. Op deprofessionele risicokaart is de mogelijkheid om een populatiebestand te maken. Het populatiebestandbevat van elk adres in Nederland het aantal in potentie aanwezige personen (bewoners en/ofwerknemers) en geeft per adres de functie: wonen, werken, gemengd of onbekend. Standaard wordtvoor de dagsituatie uitgegaan van een aanwezigheid van 50%.Voor de frequentie van het aantal transporten is gebruik gemaakt van de referentiewaarden Spoor GRberekening zoals deze zijn opgenomen in het provinciaal basisnet Groningen. Voor het spoortrajectSauwerd – Chemiepark Delfzijl zijn dit onderstaande transporten:SpoorvakSauwerd–Chemiepark DelfzijlStof A(brandbaar gas)B2 (tox.gasexcl. chloor)B3(chloor)C3 (zeer brandbarevloeistoffen)2100 550 200 9850 750D3D4Huidige situatieBijlage 1 laat de uitkomst zien van de berekening dat het plaatsgebonden risico 10 -6 10 meter is.Figuur 1 en de tabel 1.1 op bladzijde 2 van het rekenrapport van RBM-II versie 1.3 tonen dat hetplaatsgebonden risico 10 -8 op 268 meter vanaf het spoor ligt.Pagina 4 van 4

Steunpunt externe veiligheid GroningenHet groepsrisico wordt in de grafiek (FN-curve) van bladzijde 5 zichtbaar gemaakt. Hieruit komt naarvoren dat de oriënterende waarde niet wordt overschreden.Situatie na vaststellen bestemmingsplan gasfabrieklocatie BedumVoor deze risicoberekening is de frequentie van het aantal transporten voor het spoortraject Sauwerd– Chemiepark Delfzijl, zoals deze zijn ingevoerd in de “huidige situatie”, gelijk gebleven. Doordat defrequentie van het aantal transporten voor het betreffende traject gelijk zijn gebleven wordt dezelfdePR 10 -6 en PR 10 -8 contour verkregen.Voor het spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl is er na het vaststellen van het bestemmingsplangasfabrieklacatie Bedum een marginale toename van het groepsrisico, de berekende waarde blijftonder de oriënterende waarde, zie hiervoor bijlage 2. Er is geen sprake van ruimtelijke belemmeringenvoor wat betreft het aspect externe veiligheid.ConclusieDe 30 meter zone van het spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl uit het provinciaal basisnetGroningen, de geadviseerde PRmax van 11 meter (uit het spoor) en het plasbrandaandachtsgebieduit het toekomstig landelijk basisnet en de berekende PR 10 -6 reiken niet tot het plangebied. Op grondvan externe veiligheid bestaat dan geen bezwaar tegen realisatie van het bestemmingsplan.Op basis van de uitgevoerde gebiedsinventarisatie, de risicoberekening van het plaatsgebonden risicoals gevolg van een calamiteit met transport op het spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl en debevolkingsdichtheid welke nog een rol kunnen spelen inzake het groepsrisico kan wordengeconcludeerd dat een groepsrisico is berekend.Het berekende groepsrisico voor onderhavig spoorwegtraject te Bedum voor de situatie na vaststellenvan het bestemmingsplan gasfabrieklocatie Bedum wijkt niet significant af van het berekendegroepsrisico van de situatie voor vaststellen van het bestemmingsplan. Beide berekendegroepsrisico’s zijn gelegen onder de oriënterende waarde. Er is geen sprake van ruimtelijkebelemmeringen voor wat betreft het aspect externe veiligheid.Bijlage:1. Rapport RBMII berekening spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl te Bedum voorvaststellen bestemmingsplan gasfabrieklocatie Bedum;2. Rapport RBM-II berekening spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl na vaststellenbestemmingsplan gasfabrieklocatie Bedum.Pagina 5 van 5

Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting NTA 8620 bij opslagbedrijf - Sccm
Toelichting - Gemeente Wierden
Bestemmingsplan toelichting en voorschriften ontwerp - Gemeente ...
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Bijlage 4 Bouwenvelop en Stedenbouwkundige uitgangspunten ...