Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te BedumDe geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB, derhalve wordt de maximale ontheffingswaardevan 68 dB voor de appartementen en de zorgunits niet overschreden.Daar er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door één bron, namelijk hetwegverkeer, is de Lcum niet beschouwd.Geluidreducerende maatregelenDaar de voorkeursgrenswaarden voortkomend uit de Wet geluidhinder vanwege de wegen Wilhelminalaanen Boterdiep W.Z. op de te realiseren appartementen en zorgunits wordt overschreden,is nagegaan welke geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen en welk effectdeze maatregelen hebben. In dit onderzoek zijn drie geluidreducerende opties beschouwd, namelijk:1. het toepassen van stiller asfalt op de Wilhelminalaan en Boterdiep W.Z. (bronmaatregel);2. vergroting afstand bron-waarneempunt (overdrachtsmaatregel);3. het toepassen van een geluidscherm langs de wegen Wilhelminalaan en Boterdiep W.Z.met een doelmatige hoogte (overdrachtsmaatregel).Het vergroten van de afstand tussen weg en gevel of het plaatsen van een geluidscherm is stedenbouwkundiggezien niet gewenst.Na toepassen van de maatregel dunne deklagen 1 op de wegen Wilhelminalaan en BoterdiepW.Z. kan de volgende conclusie getrokken worden. De maximale ontheffingswaarden worden natoepassing van dunne deklagen 1 op de wegen Wilhelminalaan en op de Boterdiep W.Z.alleenoverschreden door de geluidbelasting ten gevolge van de Wilhelminalaan. Tevens wordt de voorkeursgrenswaardeoverschreden door de weg Wilhelminalaan.Strikt genomen worden deze wegen (wegens hun maximumsnelheid van 30 km/u) niet beschouwdin het kader van de Wet geluidhinder. Echter, in het kader van een goede ruimtelijkeordening zijn deze wegen wel beschouwd. Dit betekent dat met het huidige bouwkundig ontwerpalleen voldaan kan worden aan de Wet geluidhinder door toepassing van dove gevels op de relevanteplaatsen in het ontwerp.Leek, 6 februari 2009Stroop raadgevende ingenieurs bvIr. P. Tinga, projectleider Bouw en InfraProjectnr.: 083322-00 Pagina 4

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te Bedum1. Inleiding op dit onderzoek1.1 AanleidingIn het kader van de planontwikkeling in Bedum rondom de kruising Wilhelminalaan/BoterdiepW.Z., dient de geluidbelasting in beeld gebracht te worden. Het betreft hier de geluidbelastingvan spoorweglawaai traject Groningen – Delfzijl. En daar dit plan binnen de zones ligt van deWilhelminalaan (30 km/u), de Boterdiep W.Z. (30 km/u) en de Ter Laan (60 km/u), is het noodzakelijkonderzoek te doen naar de optredende geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeerin het kader van de Wet geluidhinder.De eerst genoemde wegen betreffen wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h. Dergelijkewegen hoeven niet beschouwd te worden in het kader van de Wet geluidhinder. Echter de gemeenteBedum wil de geluidbelasting ten gevolge van de genoemde wegen in het kader van eengoede ruimtelijke onderbouwing wél in beeld brengen.Het complex bestaat uit 2 appartementengebouwen (2 tot 4 bouwlagen), een luchtbrugelement,24 zorgunits (2 bouwlagen) en een tussenlid tussen de appartementen en zorgunits (zie hoofdstukdrie voor illustraties).De geluidbelasting op de gevels zal in beeld gebracht worden conform de bepalingsmethodiek uitde Wet geluidhinder (Wgh). Deze methode 1 zal ook toegepast worden voor de bepaling van degeluidbelasting ten gevolge van de wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u. Voor zoverhet nieuwbouwproject binnen de zone conform de Wet geluidhinder ligt, zal de optredende geluidbelastinggetoetst worden aan de grenswaarden. In dit onderzoek zijn de wegen met eenmaximumsnelheid van 30 km/u getoetst aan de waarden die gelden voor ieder andere weg meteen geluidszone. Vervolgens wordt onderzocht met welke bron- en/of overdrachtsmaatregelendeze geluidbelasting kan worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde óf onder de maximaleontheffingswaarde.1.2 DoelstellingHet akoestisch onderzoek geeft inzicht in de geluidbelastingen die de nieuwbouw zal ondervindenten gevolge van het wegverkeer van de wegen Wilhelminalaan, Boterdiep W.Z., Ter Laan en hetrailverkeer traject Groningen – Delfzijl. De geluidbelastingen zullen worden getoetst aan de bepalingenvan de Wet geluidhinder. Indien blijkt dat de geluidbelastingen niet kunnen voldoen aan devoorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder, zullen er geluidreducerende maatregelen wordenoverwogen. De doelmatigheid van deze maatregelen zal vervolgens worden getoetst. Het uiteindelijkeresultaat is een akoestische onderbouwing voor een evt. bestemmingsplanprocedure danwel hogere waarde procedure.1.3 Wettelijk kaderDe geluidbelastingen ten gevolge van de Wilhelminalaan, Boterdiep W.Z. en de Ter Laan op de terealiseren geluidgevoelige bestemmingen zullen worden getoetst aan de bepalingen van de Wetgeluidhinder, welke 1 januari 2007 in werking is getreden.1 “Handreiking wegverkeerslawaai bij 30 km/h” Infoblad Infrastructuur 965 van CROW, december 2008Projectnr.: 083322-00 Pagina 5

Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 22 Archeologisch onderzoek
Bijlage 7 Archeologisch onderzoek - Planviewer
Bijlage E1 Notitie veiligheidstrategie 2015-2018_03
Bijlage 2 Archeologisch onderzoek - Gemeente Waalwijk
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 18 Ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken Donk 14 Kessel
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen