Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te Bedum3.2 Uitgangspunten3.2.1 WegverkeerTe beschouwen wegenHet beoogde appartementen- en zorgunitscomplex ligt binnen de geluidzone van de weg TerLaan. Bovendien wordt, in opdracht van de gemeente Bedum, de geluidbelasting ten gevolge vande Wilhelminalaan en de Boterdiep W.Z. vastgesteld.Verkeersintensiteit en –samenstellingAls maatgevend jaar voor de akoestische berekeningen, dienen de geprognosticeerde etmaalintensiteitentien jaar na uitvoering van de ruimtelijke plannen te worden aangehouden. Voor ditonderzoek is het jaar 2020 aangehouden. Met de gemeente Bedum is afgesproken de volgendegegevens te gebruiken:• Verkeersgegevens Wilhelminalaan uit 2008 (gegevens volgen uit telgegevens aangeleverdop 6 januari 2009 door gemeente Bedum) met conform de opgave van de gemeente eenautonome groei van 2,5% per jaar om de intensiteit in 2020 te bepalen.• Verkeersgegevens Boterdiep W.Z. uit 2005 (zoals genoemd in het op 18 december 2008aangeleverde document ‘Verkeersgegevens Bedum.pdf’) met conform de opgave van degemeente een autonome groei van 2,5% per jaar om de intensiteit in 2020 te bepalen.• Voor de verkeersgegevens van de weg Ter Laan zijn in overleg met de gemeente Bedumde gegevens uit een reeds uitgevoerd onderzoek 2 gehanteerd. In dit ‘oude’ onderzoek zijntelgegevens van het jaar 2004 gehanteerd, derhalve is conform de opgave van de gemeenteeen autonome groei van 2,5% per jaar gehanteerd om de intensiteit in 2020 tebepalen.Lden en verkeersintensiteitenVoor weg- en railverkeerlawaai is de wetgever met de invoering van de nieuwe Wet geluidhinderper 1 januari 2007 overgestapt naar de Europese dosismaat Lden. Een deel van de aangeleverdeverkeersgegevens zijn niet in deze dosismaat. Voor de Boterdiep W.Z. zijn verkeersgegevensaangeleverd welke geëxtrapoleerd dienden te worden door ons, omdat de zogenaamde avondperiodeniet is berekend. De gegevens uit het eerder genoemde ‘oude’ onderzoek van de weg TerLaan dienden ook geëxtrapoleerd te worden, omdat hier de avondperiode niet bekend was. Degeëxtrapoleerde gegevens staan in de tabel 3.1 weergegeven. De extrapolatie is kort geslotenmet de gemeente. De verdeling tussen de lichte, middel en zware voertuigen is gebaseerd opervaring met andere verkeersmodellen.De uitgangspunten van de beschouwde wegvakken zijn weergegeven in tabel 3.1 op de volgendepagina. Hierin zijn de door ons geëxtrapoleerde gegevens cursief gedrukt.2 “Akoestisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan Ter Laan, fase 4 te Bedum”, 031939-01, d.d. 29 maart2004 van Stroop raadgevende ingenieurs bvProjectnr.: 083322-00 Pagina 12

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te BedumTabel 3.1: Verkeersintensiteiten en -samenstellingWegvakEtmaalintensiteit(referentiejaar)Autonomegroei per jaarEtmaalintensiteit2020Wilhelminalaan (tussen Julianalaan – Emmalaan) 1.937 mvt (2008) 2,5% 2.605 mvtWilhelminalaan (tussen Emmalaan - Julianalaan ) 2.038 mvt (2008) 2,5% 2.741 mvtBoterdiep W.Z. 1.271 mvt (2005) 2,5% 1.841 mvtTer Laan 230 mvt (2004) 2,5% 341 mvtWegvakUurintensiteit [%]dag avond nachtBoterdiep W.Z. 6,7 1,1 1,9Ter Laan 6,8 3,4 0,6WegvakVoertuigverdeling [%]Lichte mvt Middelzware mvt Zware mvtdag avond nacht dag avond nacht dag avond nachtBoterdiep W.Z. 94,1 96,6 93,6 4,2 2,8 4,8 1,7 0,6 1,6Ter Laan 90,0 90,0 90,0 8,0 8,0 8,0 2,0 2,0 2,0Aangezien de voertuigverdeling door de gemeente Bedum is aangeleverd in andere eenheden dande hiervoor besproken percentages, staan die in de onderstaande tabel opgesomd. Dit zijn deintensiteiten per uur per categorie per periode inclusief een autonome groei van 2,5% per jaar.WegvakWilhelminalaan (Julianalaan– Emmalaan)Wilhelminalaan (Emmalaan– Julianalaan)mvt = motorvoertuigenVoertuigverdeling [intensiteiten 2020 (p/u per cat. per periode))Lichte mvt Middelzware mvt Zware mvtdag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht1.724 221 136 246 20 26 175 22 361.891 368 132 143 16 13 137 19 22WegdekverhardingVoor de beschouwde wegen zijn de in de tabel 3.2 weergegeven wegdekverhardingen gehanteerd:Tabel 3.2: WegdekverhardingenWegvakWegdekverhardingWilhelminalaan Asfalt (dab 0/16)Boterdiep W.Z. Asfalt (dab 0/16)Ter Laan Asfalt (dab 0/16)Dab komt overeen met het akoestisch referentiewegdek.MaximumsnelheidVoor de te onderzoeken wegen gelden maximumsnelheden zoals in tabel 3.3 weergegeven.Tabel 3.3: MaximumsnelhedenWegvakWilhelminalaanBoterdiep W.Z.Ter LaanMaximumsnelheid30 km/u (na spoorwegovergang 50 km/u)30 km/u60 km/uProjectnr.: 083322-00 Pagina 13

Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 22 Archeologisch onderzoek
Bijlage 7 Archeologisch onderzoek - Planviewer
Bijlage E1 Notitie veiligheidstrategie 2015-2018_03
Bijlage 2 Archeologisch onderzoek - Gemeente Waalwijk
Bijlage 18 Ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken Donk 14 Kessel
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Presentatie Toelichting op het beleid van NWO
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl