Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te Bedum4.2 Rekenresultaten ten gevolge van railverkeerlawaaiOntvangerspuntenHoogte (m)Tabel 4.2: Maatgevende geluidbelastingen 2020 per geluidgevoelige bestemming t.g.v. railtraject 51VoorkeursgrenswaardeMax. ontheffingswaardeGevelbelasting LdenI - Appartementen (Ronde toren)1 Beoordeling rond west 1,5-4,5-7,5-10,5 46-47-49-512 Beoordeling rond noord 1,5-4,5-7,5-10,5 48-49-50-523 Beoordeling rond oost 1,5-4,5-7,5-10,5 55 dB 68dB 48-48-50-504 Beoordeling rond zuidoost 1,5-4,5-7,5-10,5 32-36-37-355 Beoordeling rond zuidwest 1,5-4,5-7,5-10,5IV – Zorgunits43-44-42-446 Beoordeling vierkant noordrechts 1,50-4,50 47-487 Beoordeling vierkant noordrechts 1,50-4,50 47-488 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 47-489 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 46-4610 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 45-4611 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 43-4553 dB 68 dB12 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 42-4413 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 35-3814 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 35-3715 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 36-3716 Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50 34-3616b Beoordeling vierkant noordlinks 1,50-4,50II - Appartementen24-2917 Beoordeling rechthoek west 1,50-4,50-7,50 26-34-4018 Beoordeling rechthoek west 1,50-4,50-7,50 28-36-4019 Beoordeling rechthoek west 1,50-4,50-7,50 31-36-4020 Beoordeling rechthoek zuid 1,50-4,50-7,50 32-35-3921 Beoordeling rechthoek zuid 1,50-4,50-7,50 27-31-3622 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 44-45-4623 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 55 dB 68 dB44-45-4624 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 45-46-4625 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 45-46-4726 Beoordeling rechthoek oost 1,50-4,50-7,50 45-46-4627 Beoordeling rechthoek oost 4,50-7,50 44-4528 Beoordeling rechthoek noordwest 7,50 4329 Beoordeling rechthoek zuidwest 7,50IV – Tussenlid27b Beoordeling tussenlid oost 1,50 4355 dB 68 dB28b Beoordeling tussenlid west 1,504642WegverkeerBouwmogelijkheden

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te BedumTraject 51 – Groningen-DelfzijlUit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het railverkeer op het traject 51 de voorkeurgrenswaarden(woonfunctie: 55dB; gezondheidszorgfunctie: 53 dB) niet worden overschreden.De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 52 dB, derhalve wordt de maximale ontheffingswaardevan 68 dB voor de appartementen en de zorgunits niet overschreden. Voor de beschouwing vande verdere resultaten en eventuele maatregelen zal het railverkeer niet worden meegenomen inde berekeningen aangezien de invloed van het railverkeer de verschillende grenswaarden nietoverschrijdt.4.3 Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting (L cum )Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerderebronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van die teonderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerdegeluidbelasting, rekening houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillendegeluidbronnen. Ten behoeve van deze rekenmethodes dient de geluidbelasting bekend te zijn vanieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt.Daar uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er twee verschillende geluidbronnen zijn (weg- enrailverkeer) en dat de geldende voorkeursgrenswaarden voor één van deze bronnen, te wetenrailverkeerlawaai, niet wordt overschreden, is de Lcum niet van toepassing en wordt derhalve nietverder beschouwd.4.4 Conclusie rekenresultaten weg- en railverkeerlawaaiOp basis van de rekenresultaten kan geconcludeerd worden dat de geluidbelasting ten gevolgevan de wegen Wilhelminalaan en Boterdiep W.Z. dusdanig hoog is dat in de uitgangssituatie vooreen aantal waarneempunten de voorkeursgrenswaarde en hogere grenswaarde wordt overschreden.De geluidbelastingen ten gevolge van de weg Ter Laan alsmede ten gevolge van het railverkeer,zijn onder de voorkeursgrenswaarde.Middels maatregelen aan de bron(nen), in de overdrachtssfeer of aan de ontvanger kan de geluidbelastingworden gereduceerd met als doel dat de geluidbelasting op de gevel lager of gelijk aande voorkeursgrenswaarde is. In het volgende hoofdstuk staan een aantal maatregelen beschouwd.Projectnr.: 083322-00 Pagina 19

Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 22 Archeologisch onderzoek
Bijlage 7 Archeologisch onderzoek - Planviewer
Bijlage E1 Notitie veiligheidstrategie 2015-2018_03
Bijlage 2 Archeologisch onderzoek - Gemeente Waalwijk
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 18 Ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken Donk 14 Kessel
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Presentatie Toelichting op het beleid van NWO
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl