Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te Bedum5. Geluidreducerende maatregelenDaar de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder vanwege de wegen Wilhelminalaan enBoterdiep W.Z op de te realiseren appartementen en zorgunits wordt overschreden, moet wordennagegaan welke geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen en welk effect dezemaatregelen hebben. Bovendien dient vastgesteld of de genoemde maatregelen (financieel) doelmatiggeacht worden.In dit onderzoek zijn drie geluidreducerende opties beschouwd, namelijk:1. het toepassen van stiller asfalt op de Wilhelminalaan en Boterdiep W.Z. (bronmaatregel);2. vergroting afstand bron-waarneempunt (overdrachtsmaatregel);3. het toepassen van een geluidscherm langs de wegen Wilhelminalaan en Boterdiep W.Z.met een doelmatige hoogte (overdrachtsmaatregel);OverigOp basis van de nu bekende uitgangspunten worden er geen andere geluidreducerende maatregelenbeschouwd. Wanneer het plan verder is doorontwikkeld en er onder andere meer duidelijkheidis omtrent de inrichting van het complex, kunnen eventueel de volgende maatregelen beschouwdworden:ooinrichting van de appartementen en zorgunits (ontvangermaatregel);• door bijvoorbeeld dove gevels toe te passen;alternatieve inrichting van het complex (ontvangermaatregel);• door bijvoorbeeld de gezondheidszorgfunctie om te draaien met de woonfunctie van het westelijk gelegengebouw worden de gevels naar verhouding gunstiger belast. Deze optie is in dit stadium van het ontwerpgebaseerd op het vloeroppervlak van beide gebouwen (gebouw 2: 30m x 36m x 2 bouwlagen =2000m2;gebouw 3: 12m x 54 m x 3 bouwlagen = 2000m2).Op de volgende pagina staan de drie genoemde geluidreducerende maatregelen verder uitgewerkt.Projectnr.: 083322-00 Pagina 20

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai nieuwbouw appartementen- en zorgunitscomplex te BedumMaatregelen t.g.v. wegverkeerlawaai5.1 Stiller asfalt Wilhelminalaan en Boterdiep W.Z.Rekening houdend met een maximumsnelheid van 30 km/u en met optrekkend en afremmendverkeer ter plaatse van de kruising (Wilhelminalaan en Boterdiep W.Z.), is beschouwd of hetwegdektype dunne deklagen 1 is toe te passen.Uit onderzoek blijkt dat met het asfalttype “dunne deklagen 1” een geluidreductie van circa 3-4dB gerealiseerd kan worden. Voor een weg met een maximumsnelheid van 30 km/u geldt een(indicatieve) reductie van circa 1 dB. Het stillere wegdektype “dunne deklagen 2” is gezien degrote mate van wringing op de kruising fysiek gezien niet mogelijk om toe te passen. Het wegdektypedunne deklagen 1 is, volgens “De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid” vanCROW 3 , een dunne deklaagconstructie met een dikte van tenminste 20 mm, een ontwerp-holleruimte tussen circa 5% en 12% en een nominale korrelgrootte van maximaal 8 mm.De wegdekcorrectiefactoren voor dunne deklagen 1 zijn per 15 januari 2009 gepubliceerd opwww.stillerverkeer.nl. Genoemde website is onderdeel van de eerder besproken CROW. In delaatste publicatie staan de in tabel 5.1 genoemde indicatieve wegdekcorrectiefactoren bij eenmaximumsnelheid van 30 km/u. In afbeelding 5.1 is een illustratie opgenomen waarin de locatievan dunne deklagen 1 is verduidelijkt.Tabel 5.1: Wegdekcorrectiefactoren dunne deklagen 1Wegdekproduct PublicatieSRMII [Hz]SRMI/SRMII63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 bLichte motorvoertuigenDunne deklagen 1 CROW 200 2,10 -2,67 -2,38 2,13 -0,59 -3,46 -1,89 -0,65 -Middelzware en zware motorvoertuigenDunne deklagen 1 CROW 200 2,37 -2,41 -2,11 2,39 0,32 -3,19 -1,62 -0,38 -Bron: stillerverkeer.nl; wegdekcorrectiefactoren (versie 15-1-‘09)Afbeelding 5.1: Locatie dunne deklagen13 “De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid” publicatie 200 van CROW, april 2004Projectnr.: 083322-00 Pagina 21

Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Presentatie Toelichting op het beleid van NWO
Bijlage 2 Flora en fauna onderzoek
deel 3: bijlagen - Hogeschool Gent
Bijlage Veiligheid in De Standaard december 2010 ... - BeSaCC-VCA
Bijlage 10 Ecologisch onderzoek lichthinder vleermuizen, november ...
Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek - Gemeente Veenendaal