Views
2 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

Gemeente Bedumt.a.v.

Gemeente Bedumt.a.v. dhr. S. BergsmaPostbus 389780 AA BedumBetreft : Geluidsbelasting zorgcomplex en appartementen te BedumProject : 090218Datum : 23 april 2009Behandeld door : ing. W. SpreenGeachte heer Bergsma,Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u hierbij de berekende geluidsbelasting op het te realiserenzorgcomplex en appartementen op het terrein van de voormalige gasfabriek. Op uw verzoekworden in deze brief alleen de geluidsbelastingen ten gevolge van de Wilhelminalaan berekend enworden er geen conclusies getrokken.De Wilhelminalaan zal tevens worden gereconstrueerd waarbij op deze weg een 30 km/h regimewordt ingesteld. Een 30 km/h weg heeft van rechtswege geen zone. De geluidsbelasting op hetnieuw te bouwen zorgcomplex en appartementen hoeft dan ook niet te worden getoetst aan de Wetgeluidhinder. De gemeente Bedum heeft aangegeven in het kader van goede ruimtelijke ordeningwel inzage te wensen in de geluidsbelasting op de nieuwbouw.Wettelijk kaderHoewel er niet wordt getoetst aan de Wet geluidhinder zijn ter informatie onderstaand de grenswaardenvoor wegverkeerslawaai weergegeven.De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt 48 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh).Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet er onderzoek worden gedaan naarmogelijke bron- en/of overdrachtsmaatregelen. Zijn maatregelen niet mogelijk dan kunnen Burgemeesteren Wethouders voor geluidsgevoelige bestemmingen in binnenstedelijk gebied ontheffingvan de voorkeursgrenswaarde verlenen tot 63 dB.Toegepaste aftrek conform art. 110g WghDe geluidsbelasting ten gevolge van een weg wordt bepaald conform het Reken- en meetvoorschriftgeluidhinder 2006.Bij het toetsen van de berekende geluidsbelasting mag conform artikel 110g van de Wet geluidhindereen aftrek worden toegepast vanwege het in de toekomst stiller worden van het verkeer. De toete passen aftrek is weergegeven in artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006

Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlagen bij toelichting - GISnet
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen
Toelichting - Gemeente Almelo
Toelichting NTA 8620 bij opslagbedrijf - Sccm
Presentatie Toelichting op het beleid van NWO