Views
3 years ago

Bijlagen bij toelichting

Bijlagen bij toelichting

en bedraagt:a. 2 dB voor

en bedraagt:a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen70 km/uur of meer bedraagt;b. 5 dB voor de overige wegen;c. 0 dB bij toepassing van artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2003 en bij toepassing van de artikelen111, tweede en derde lid, 111a, 112 en 113 van de Wet.Op de Wilhelminalaan geldt een wettelijke rijsnelheid van 30 km/h, waarvoor een aftrek van 5 dBmoet worden gehanteerd. Deze aftrek is in de berekeningen verdisconteerd in de vorm van eengroepsreductie. Tevens is de geluidsbelasting exclusief aftrek gepresenteerd om het binnenniveaute kunnen toetsen aan het bouwbesluit.RekenmodelVoor het berekenen van de geluidsbelasting is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geonoise5.43 van DGMR. De wegen en het parkeerterrein van het complex zijn als harde bodemgebieden inhet rekenmodel ingevoerd (zie figuur 1). Om eventuele overige harde bodemgebieden op het terreinvan de nieuwbouw in rekening te brengen is voor de overige gebieden gerekend met een bodemfactorvan 0,8 hetgeen overeenkomt met 20% hard en 80% zacht gebied.De geluidsbelasting dient te worden berekend op 1,5 meter boven de vloer van een bouwlaag. In ditonderzoek zijn de geluidsbelastingen berekend op 1,5 - 4,5 - 7,5 en 10,5 meter boven maaiveld. Derekenpunten zijn weergegeven in figuur 1 en bijlage 1. De gebouwen zijn weergegeven in figuur 2en bijlage 2.VerkeersgegevensBij de berekening van de geluidsbelasting dient te worden uitgegaan van de verkeerssituatie over 10jaar (2019). De verkeersgegevens (weekdaggemiddelden) en de voertuigverdelingen van de Wilhelminalaanvoor het jaar 2007 zijn door de gemeente Bedum aangeleverd. Hierbij is aangegevendat er rekening kan worden gehouden met een autonome groei van 2,5% per jaar. De dag-, avondennachtuurintensiteiten zijn afgeleid van Sandata van DHV. De gehanteerde verkeersgegevens zijnweergegeven in tabel 1.Tabel 1: gehanteerde verkeersgegevens (2019)wegvakintensiteitweekdaggemiddeldeUurintensiteit[%]Voertuigverdeling [%][mvt/etmaal] dag avond nacht lv mv zvWilhelminalaan 4.344 7,0 2,6 0,7 86,0 10,1 3,9Het type wegdek en de wettelijke rijsnelheid is opgegeven door gemeente. Het gehanteerde wegdektypeis DAB (referentiewegdek) en de gehanteerde rijsnelheid 30 km/h. De ingevoerde weggegevenszijn weergegeven in bijlage 3.Berekende geluidsbelastingMet de in dit onderzoek gehanteerde uitgangspunten zijn de geluidsbelastingen ter plaatse van degevels van het nieuw te bouwen zorgcomplex en appartementen berekend. Deze geluidsbelastingen(incl. aftrek artikel 110g Wgh) zijn weergegeven in figuur 3 en bijlage 4. De geluidsbelasting op demaatgevende gevel bedraagt L den = 60 dB (incl. aftrek art 110g Wgh).Daar de Wilhelminalaan van rechtswege geen zone heeft, hoeft er voor deze locatie geen hogerewaarde te worden aangevraagd.Wel dienen met betrekking tot de geluidwering van de gevels maatregelen te worden getroffen om tebevorderen dat het geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen ten hoogste 33 dB bedraagt.Hierbij dient rekening te worden gehouden met de geluidsbelasting exclusief aftrek artikel110g Wgh (zie figuur 4 en bijlage 5).2

Hierbij wordt opgemerkt dat voor onderzoeks- en behandelruimten van ziekenhuizen en verpleeghuizen,en onderzoeks-, behandelings-, recreatie- en conversatieruimten en woon- en slaapruimtenvan andere zorggebouwen een maximaal toelaatbaar binnenniveau geldt van 28 dB.Met vriendelijke groet,W. Spreenfiguren1. situatie met bodemgebieden, wegen en beoordelingspunten2. gebouwen3. geluidsbelasting t.g.v. Wilhelminalaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)4. geluidsbelasting t.g.v. Wilhelminalaan (excl. aftrek art. 110g Wgh)bijlagen1. beoordelingspunten2. gebouwen3. wegen4. geluidsbelasting t.g.v. Wilhelminalaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)5. geluidsbelasting t.g.v. Wilhelminalaan (excl. aftrek art. 110g Wgh)3

Bijlage 6 Toelichting op de aanwijzing - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlagen bij toelichting - GISnet
Bijlage toelichting 7 Onderbouwing noodzaak tweede bedrijfswoning
Bijlage 16 deel 1 toelichting - Gemeente Almelo
Toelichting - Gemeente Rucphen
Bijlage 5 Toelichting op inrichtingsplan - Gemeente Veghel
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting NTA 8620 bij opslagbedrijf - Sccm
Toelichting - Gemeente Wierden
Toelichting voor de invoering van een ... - Sccm
Bestemmingsplan toelichting en voorschriften ontwerp - Gemeente ...
Toelichting - Gemeente Almelo
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Bijlage 12 Mer beoordeling - Ruimtelijkeplannen.nl
Toelichting - Gemeente Rucphen