Views
3 years ago

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒indienstnemende overheid gemotiveerd worden beslist hetdienstnemingscontract niet meer te verlengen.Er is geen degelijk uitgewerkt oefenbeleid waarbij de oefenonderwerpen opvoorhand, minstens halfjaarlijks, worden bepaald en aan de hand waarvankan worden aangetoond dat op periodieke basis alle aspecten van debrandweerzorg aan bod komen. Het ‘beleidsplan opleiding’ dat door dekorpsleiding werd opgesteld is alvast een goede aanzet, maar zou nu zo snelals mogelijk een concrete invulling moeten krijgen. Het aanduiden van eendoor een officier begeleide oefencel die het systeem van opleidingen enoefeningen vormgeeft en van nabij opvolgt, is daarbij van cruciaal belang.De aanwezigheden bij de algemene en tussentijdse oefeningen zijn absoluutontoereikend. Oefenen is een kernactiviteit van de brandweer en eennoodzakelijke voorwaarde voor een snel en adequaat optreden.Ongeoorloofde afwezigheden dienen in ieder geval aanleiding te geven toteen functioneringsgesprek met de betrokkene. Wie veelvuldig afwezig is bijoefeningen, is niet langer operationeel inzetbaar . De kennis van hetmaterieel, de operationele technieken en procedures en het correct gebruikvan persoonlijke beschermingsmiddelen kan dan immers niet meer wordengewaarborgd.Er is niet in een gespecialiseerde opleiding voorzien voor de operatoren vande radiokamer. Nochtans is dat een uiterst belangrijke schakel in het verloopen de opvolging van diverse opdrachten, grootschalig optreden inbegrepen.De operator dient bijgevolg volledig vertrouwd te zijn met de werking vanalle telecommunicatieapparatuur en moet een goede kennis hebben vanverwittigings-, nood-, -en rampenplanprocedures. Hij staat borg voor eencorrect taalgebruik en is er toe gehouden de geijkte radioprocedure tevolgen en bepaalde administratieve documenten correct bij te houden.Het is aangewezen om in de uitrukprocedures, naast de inzet van materieel,ook de inzet van personeel te specificeren en de uitrukprocedures, dieuiteraard ook de nodige aandacht dienen te krijgen tijdens oefeningen enopleidingen, bij dienstnota onder alle korpsleden te verspreiden.Uit een analyse die werd uitgevoerd door brandweer Merelbeke blijkt dat deaanrijdtijd naar verschillende plaatsen van het beschermd gebied, vooral vande gemeente Oosterzele, meer dan 10 minuten bedraagt , en soms zelfsmeer dan 15 minuten. Rekening houdende met de meldingstijd en uitruktijdzijn interventietijden mogelijk van meer dan 20 minuten. De inspectie dringter dan ook op aan dat het principe van de snelste adequate hulp snel kanworden toegepast voor de gedeelten van het door brandweer Merelbekebeschermde grondgebied die daar voor in aanmerking komen.De ambulance van brandweer Merelbeke wordt meegenomen door een vande ambulanciers van wacht. De oproepen van het HC-100/112 wordenrechtstreeks naar hen doorgeschakeld. De inspectie stelt zich de vraag ofeen dergelijk systeem wel voldoende garanties bied t. De brandweerkazerneis en blijft het centrum van de hulpverlening, de stalling van eenambulancevoertuig bij ambulanciers thuis is allerminst ideaal. Het laatimmers niet toe om de nodige voorzorgen te nemen om de bedrijfszekerheidte waarborgen (verwarmde garage, druppelvoeding…) en het voertuig testallen in optimale hygiënische omstandigheden. Ook het ophalen van demedeambulancier bij hem thuis kan tijdrovend zijn en tot vreemde situatiesleiden.Positief wordt vastgesteld dat er een goed uitgewerkte en overzichtelijkeregistratie is van waterwinplaatsen en hydranten.10

BRANDWEERKAZERNE1. Is de locatie geschikt (bereikbaarheid, uitvalswegen)? n2. Verwarming voldoende? jWelke brandstof?stookolie3. Noodstroomv oorziening geïnstalleerd? beperkt:Indien ja, welk type?UPS-batterijen radiokamer(+ mogelijkheid aansluiten stroomgroep)4. Uitsluitend gebruik van de kazerne door de brandweer? j5. Is de kazerne uitgerust met bliksemafleiders? n6. Aantal uitvalspoorten? 11Hoe worden ze geopend en gesloten?elektrisch en manueel7. Voldoende sanitaire voorzieningen voor zowel heren -als damespersoneelsleden? j10. Droogtoren (alternatieve installatie) en een wasplaats voor persslangen? j11. Voldoende ruimte beschikbaar voor‣ Stalling brandweervoertuigen in de parkeergarage?‣ Opslag van logistiek interventiematerieel en verbruiksgoederen?‣ Praktische opleiding (oefenterrein)?‣ Administratie, archief en onthaal?‣ Herstelling en onderhoud van voertuigen en niet-rollend materieel?‣ Vlot parkeren van de persoonlijke voertuigen?‣ Sportbeoefening?‣ Theoretische opleiding (leszaal?)‣ Vestiaire interventiekledij?‣ Onderhoud adembescherming?jjjnjjnjjj12. Huisbewaarder ondergebracht in de kazerne? j13. Gescheiden kleedkamers voor dames en heren? j14. Specifiek lokaal voor optimaal onderhoud van adembeschermingsmiddelen? j15. Lokaal waar gaspakken degelijk kunnen worden gereinigd? n16. Ruimte waar gaspakken kunnen gedroogd worden? n17. Kan interventiekledij en laarzen gereinigd worden in de kazerne? j18. Radiokamer voldoende functioneel ingericht? j11

Provincie Oost-Vlaanderen - Toerisme Wachtebeke
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: West-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: West-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
Z Fax nr.: 052121 09 09 E-mailadres brandweer ... - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
Inspectie brandweer LEDEGEM - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
Provincie Oost-Vlaanderen - Nationaal Centrum voor ...
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
De hiërarchie der normen - Brandweer Vereniging Vlaanderen
Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door ... - De Standaard
Zijn wij een goede adviesraad? Test - Provincie West-Vlaanderen
PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN GEMEENTE : SINT-LIEVENS ...
Auditorium van de Provincie Oost-Vlaanderen - HABE - Hogeschool ...