Views
3 years ago

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard

PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard

FunctioneringsgesprekMogelijkheden tot sportbeoefening?jWordt er op jaarbasis voldoende aandacht besteed aan adembescherming? jZijn er mensen die geen adembescherming kunnen of willen dragen?jZijn er gezamenlijke oefeningen met grootschalige inzet binnen dehulpverleningszone?jBeschikt de brandweer over voldoende oefenterrein met een brandkraanof waterput?jBeschikt het korps over voldoende didactisch materieel?jZijn er praktische handleidingen van het materieel voor iedereen beschikbaar? jIs de korpsdokter voldoende actief bij de opleiding in zake levensreddende handelingen? jKunnen de leden van de brandweer vlot deelnemen aan bijzondere opleidingen(brandweerduiken, computer, speciale reddingstechnieken…)?jWie is er specifiek verantwoordelijk voor de oefensystematiek? -3. Alarmering (vrijwilligers)Tijdens de kantoorure n wordt de telefoonpermanentie waargenomen door iemand van hetberoepspersoneel, buiten de kantooruren door de inwonende conciërge. De centralist vandienst alarmeert d e vrijwilligers door middel van een computergestuurd systeem voordispatching.Alarmeert men voldoende selectief (vrijwilligers)?Is er een permanent verzekerde telefoonwacht in de kazerne?jj4. Spraak –en datacommunicatieIndividuele zakontvangers?ASTRID - verenigbare radioapparatuur volgens Tetranorm?Computer gestuurde alarmering en vertrek (CAD)?Zijn er nog sirenes beschikbaar?Kunnen ze nog in werking worden gesteld?De radiokamer neemt ook oproepen in ontvangst voor eenander brandweerkorps?Specifieke opleiding voor de radiokameroperatoren voorzien?jjjnnnjTelecommunicatie apparatuur- Vast opgestelde radio’s: 1- Mobiele radio’s (voertuigen):10- Portofoons: 11- Alarmontvangers: 50- Gsm: 1- Zender - ontvangers gaspakdragers: -- Zender - ontvangers duikers: -- Personal computers: 75. Dienstrooster (vrijwilligers - organisatie?)Het korps is ingedeeld in 8 secties. De gegradueerden zijn gegroepeer d in drie leidinggevendesecties, die afwisselend van wacht zijn. Naargelang de oproep worden een of meerdere sectiesopgeroepen, evenals een leidinggevende secti e.Bij dringende oproepen tijdens de kantooruren wordt een algemene oproep gegeven. Bij dringendeoproepen buiten de kantooruren wordt het volledige korps gealarmeerd, met uitzondering van 2secties (die bij noodzaak alsnog kunnen worden bijgevraagd).8

6. Dringende medische hulpverleningcentrum (centra) 100: Gentaantal ambulances: 1bediende regio > brandweergewestziekenvervoer?Worden de hulpverleners -ambulanciers (bijkomend) vergoed voor huninterventies?Maakt er een verpleegkundige deel uit van het personeelsbestand?jjj7. Gemiddelde uitruktijd voor de eerste hulpploeg? 9 minuten8. Gemiddelde opkomsttijd voor de eerste hulpploeg naar het verst afgelegenpunt van het te beschermen gebied?20 minuten9. Uitrukprocedures of operationele richtlijnen? j10. Personeelsbezetting autopomp eerste uitruk? niet bepaald11. Gedetailleerde bijstandsprocedures bij opschaling voor brandbestrijding,calamiteiten of rampen?12. Persoonlijke alarmtoestellen in gebruik, die akoestische en al dan niet elektronischesignalen uitzenden, wanneer een brandweerman in nood is?jjOPMERKINGEN⇒⇒De inspectie stelt vast dat de verstandhouding in het korps reeds jarenvolledig zoek is. Er heerst een klimaat van wantrouwen en er is een gebrekaan engagement en discipline. De tweestrijd binnen het korps brengt degoede werking van de brandweer ernstig in het gedrang. De kwaliteit van dehulpverlening zou voor elk korpslid moeten primeren: het is tijd dat depersoonlijke vetes en ongenoegens plaats ruimen voor een open enconstructieve dialoog. De inspectie pleit dan ook voor een overleg tussenalle gegradueerden, onder leiding van de korpschef, waarbij klare afsprakenworden gemaakt en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Dietaakverdeling dient vervolgens schriftelijk te worden uitgewerkt en bijdienstnota te worden verspreid onder alle brandweerlieden. Zo is het vooriedereen duidelijk wat van hem of haar wordt verwacht en wordt iedereenten volle bij de organisatie van de brandweer betrokken.De aandacht wordt daarbij gevestigd op de cruciale rol van de officierdienstchef.Het is de officier-dienstchef die de verantwoordelijkheid draagtvoor de organisatie, de goede werking en de tucht van de dienst. Die driezaken verdienen op dit moment in ieder geval zijn prioritaire aandacht: hetis aan hem om de brandweer zo te organiseren dat die goede werking kanworden gewaarborgd. De brandweer blijft echter een hiërarchischgestructureerde organisatie. Wie blijk zou geven van hardnekkige onwil ofzou trachten die goede werking te blokkeren, dient daarvoor terverantwoording te worden geroepen. Zo nodig worden ordemaatregelen entuchtsancties genomen en als laatste – en ultieme – stap kan door de9

Provincie Oost-Vlaanderen - Toerisme Wachtebeke
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: West-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: Oost-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
PROVINCIE: West-Vlaanderen BRANDWEER ... - De Standaard
Z Fax nr.: 052121 09 09 E-mailadres brandweer ... - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
Inspectie brandweer LEDEGEM - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
INSPECTIEVERSLAG - De Standaard
Provincie Oost-Vlaanderen - Nationaal Centrum voor ...
De hiërarchie der normen - Brandweer Vereniging Vlaanderen
Dit verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door ... - De Standaard
PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN GEMEENTE : SINT-LIEVENS ...
provincie oost-vlaanderen aanbestedende overheid: stad gent ...
Adressen centra voor kortverblijf : provincie Oost-Vlaanderen