12.07.2015 Views

Samen met mijn broer of zus - Stijn

Samen met mijn broer of zus - Stijn

Samen met mijn broer of zus - Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Greep uit de manifestatiesSt.-OdaI N F OZondag 4 november 2012Herdenkingsvieringvan de Pastorale AnimatieVrijdag 7 december 2012Kerstconcertvan de petercompagnie in Leopoldsburg15 december en 16 december 2012Kerstfeestjesvoor de leefgroepenDinsdag 12 februari 2013Carnavalstoetrond het terrein van St.-OdaWie krijgt St.-Oda Info?Alle mensen, die minimum 15,00 euro per jaar storten <strong>of</strong>regelmatig als vrijwilliger werken, wordt St.-Oda Infotoegestuurd.Hebt u vrienden <strong>of</strong> kennissen, die nog niet tot onze steunledenbehoren en interesse hiervoor hebben, vraag hun naamen adres en bezorg de gegevens aan het secretariaat vanSt.-Oda.St.-Oda Info verschijnt viermaal per jaar en geeft informatieover de activiteiten binnen St.-Oda.Bij het derde nummer, samen <strong>met</strong> de uitnodiging van deSt.-Odafeesten, zal steeds een overschrijvingsformulier gevoegdzijn voor de storting van uw bijdrage.Wij danken u hiervoor.Stortingen van 40,00 euro en meer ontvangen automatischeen fiscaal attest in het begin van het volgend jaar.<strong>Samen</strong><strong>met</strong> <strong>mijn</strong><strong>broer</strong> <strong>of</strong> <strong>zus</strong>Zaterdag 2 maart 2013Dinner Dance<strong>met</strong> een uitstekende feestmenu voor de liefhebbers.Meer info te verkrijgen bij de receptie van St.-OdaMeer informatie over al deze activiteiten vindt u opde website www.stijn.be en klik door naar St.-Oda.WIJ SPREKEN UW TAALSt.-Oda Info - jg. 28 nr. 4, september, oktober en november 2012 -GPP/12/168V.U. Dirk Seresia, p/a Breugelweg 200, 3900 OverpeltTelefoon 011 64 28 60 - fax 011 66 23 46 -info@oda.stijn.be - www.stijn.beUw steun is welkom: IBAN BE29 4561 0197 0164 en BIC: KREDBEBB


In januari 1987 startte de sociale dienst en enkeleouders de Broers- en Zussenwerking.Vanuit deze Werkgroep Broers en Zussen willen we derelatie ondersteunen <strong>met</strong> de <strong>broer</strong> <strong>of</strong> <strong>zus</strong> die een verstandelijkebeperking heeft.Elk jaar proberen we <strong>met</strong> de Broers- en Zussenwerkingéén <strong>of</strong> twee keer alle <strong>broer</strong>s en <strong>zus</strong>sen van debewoners van St.-Oda en gasten van 't Heultje aan tespreken voor een namiddag <strong>of</strong> een avond in St.-Oda,samen <strong>met</strong> hun <strong>broer</strong> <strong>of</strong> <strong>zus</strong> <strong>met</strong> beperking. Soms isdat puur voor de gezelligheid, zoals het Groot Avondcafé,maar als het kan belichten we ook graag één <strong>of</strong>ander aspect van het rijke leven in St.-Oda. Zo mochtenwe na een wandeling genieten van een schitterendoptreden van de Rocky-Band. Andere jaren leerdenwe wat bij over voeding in St.-Oda, over allerlei aangepastehulpmiddelen en instrumenten die gebruiktworden, …Dit alles doen we:- om de relatie in stand te houden <strong>met</strong> de <strong>broer</strong> <strong>of</strong><strong>zus</strong>;- uit belangstelling voor zijn <strong>of</strong> haar leven;- om vertrouwd te worden <strong>met</strong> de leefgemeenschap,zodanig dat de drempel naar hier minder groot is.Niemand kan 'de anderen' in zijn leven missen, maarniemand is zo aangewezen op de hulp van anderen alseen persoon <strong>met</strong> een beperking.Een liefdevolle relatie veronderstelt in de eerste plaatsdat er contacten ontstaan en blijven bestaan.Veel ouders vragen zich af:- wat als wij er niet meer zijn?- wie gaat er dan nog op bezoek komen bij ons kind?- wie gaat er dan zorgen voor ons kind?- hoe kunnen we ervoor zorgen dat hun <strong>broer</strong> <strong>of</strong> <strong>zus</strong>niet vervreemd van ons, van zijn <strong>broer</strong>(s) <strong>of</strong> <strong>zus</strong>(sen)?- ….Enkele getuigenissen“Wat ons goed doet, is dat onze zoon zijn <strong>broer</strong>s nogherkent en dat zij er willen zijn voor hem als wij het nietmeer kunnen."(getuigenis van een ouderpaar)“Nooit zullen we de ouderliefde kunnen geven, maar welde <strong>broer</strong>s- en <strong>zus</strong>senliefde en die is ook onmisbaar.”(getuigenis van een <strong>zus</strong>)”Door zo af en toe, al is het maar even, op bezoek tegaan bij <strong>mijn</strong> <strong>zus</strong>, voel ik dat ze zo geniet van dat moment,al is het maar heel even, gewoon die extra aandacht,dat maakt haar zo blij en bijgevolg maakt ookmij dat blij.”(getuigenis van een <strong>zus</strong> )Om af te sluiten ook nog even dit.Misschien bekruipt u de lust om zelf ook eens eenleuke <strong>of</strong> boeiende namiddag voor <strong>broer</strong>s en <strong>zus</strong>sen tebedenken? Dan ben jij degene die we zoeken om dewerkgroep te versterken. Jong <strong>of</strong> oud, man <strong>of</strong> vrouw,groot <strong>of</strong> klein, dat speelt geen rol. Een diploma vragenwe niet, een dosis enthousiasme uiteraard wel.Geef gewoon een seintje (soc3@oda.stijn.be) als u zichgeroepen voelt en dan verwelkomen we je <strong>met</strong> openarmen op de volgende vergadering.Gemiddeld komen we viermaal per jaar samen, ergensop een dag in de week die voor iedereen van onsgroepje past en dat vanaf 19.30 tot ongeveer 21.00uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!