Voorbeeld functiebeschrijving BioMedisch analist FWG 45 Kern van ...

nvml.nl

Voorbeeld functiebeschrijving BioMedisch analist FWG 45 Kern van ...

Voorbeeld functiebeschrijvingBioMedisch analist FWG 45Kern van de functieHet analyseren van menselijk materiaal met als doel de onderzoeksresultaten aan te wendenvoor de diagnose en behandeling van cliënten.Plaats in de organisatieOntvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende van het (sub) laboratorium enfunctioneel van het management van het laboratorium.Interne/externe contacten- Dagelijkse contacten met aanvragers van onderzoek, zowel in- als extern(Specialisten, huisartsen etc.)- Kan contacten hebben met patiënten i.v.m. verkrijgen onderzoeksmateriaal- Indien nodig contacten met leveranciers van laboratoriumapparatuurTaken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen- De medewerker beheerst na een inwerkperiode van gemiddeld een jaar allecomplexe werkplekken binnen de laboratoriumeenheid die nodig zijn om zelfstandigdienstente kunnen doen- De medewerker is in staat uitslagen per werkplek afzonderlijk te beoordelen opkwaliteit, eventuele afwijkingen te signaleren en de resultaten in een breder verbandte plaatsen- Neemt zelfstandig besluiten over vervolgonderzoek evt. in overleg metleidinggevende, specialist, aanvrager- De medewerker werkt zelfstandig binnen de voor het laboratorium geldenderichtlijnenUitwerking in activiteitenDe medewerker beheerst na een inwerkperiode van gemiddeld een jaar alle complexewerkplekken binnen de laboratoriumeenheid die nodig zijn om zelfstandig dienstente kunnen doen- Is in staat alle voorbereidende werkzaamheden te verrichten, inclusief het verkrijgenvan monstermateriaal- Is in staat onderhoud aan hoogwaardige, specialistische, technische apparatuur teverrichten- Wordt op verschillende werkplekken tegelijk ingezet; houdt daarbij het overzicht invoortgang en kwaliteit in het oog- Draagt bij aan het optimaliseren van het analyseproces door het doen vanverbetervoorstellen en implementeren van nieuwe technieken- Beheerst alle back-up bepalingen voor het geval zich calamiteiten voordoen in degeavanceerde apparatuur tijdens de onregelmatige dienstenDe medewerker is in staat uitslagen per werkplek afzonderlijk te beoordelen opkwaliteit, eventuele afwijkingen te signaleren en de resultaten in een breder verbandte plaatsen- Is in staat om fouten in het analyseproces, ook bij de voorbereiding, te constateren enneemt maatregelen ter voorkoming ervan- Kan afwijkende uitslagen signaleren en deze in het algehele beeld plaatsen, verrichtautorisaties van de uitslagen- Kan omgaan met alle software die binnen de laboratoriumorganisatie en/ofziekenhuisbreed gebruikt wordt


Neemt zelfstandig besluiten over vervolgonderzoek evt. in overleg metleidinggevende, specialist, aanvrager- Verzamelt alle onderzoeksresultaten en beoordeelt of er autorisatie kan plaatsvinden- Is gesprekspartner voor de aanvrager voor eventueel nader onderzoek- Kan omgaan met de druk die er regelmatig is tussen het spoed-eisende karaktervanuit de kliniek en de tijdspanne die het vraagt om vanuit het laboratorium optimalekwaliteit van uitslagen te leveren.De medewerker werkt zelfstandig binnen de voor het laboratorium geldende richtlijnen- Is in staat om de richtlijnen, wetgeving etc. op het terrein van kwaliteit, veiligheid,arbo en milieu correct toe te passen en evt. te verbeteren- Kan alle gegevens correct documenteren- Is in staat protocollen ,procedures en richtlijnen op te stellen en aan te passenFunctie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkhedenKennisKennis is vereist op het niveau van een vierjarige HLO-opleiding of daaraan verwant niveau.Gedegen achtergrondkennis van de geavanceerde apparatuur en materialen waarmeegewerkt wordt is vereist. Kennis van de Engelse taal, specifiek op het terrein van deberoepsuitoefening, is vereist. De zeer snelle ontwikkelingen in het vakgebied eisen hetbijhouden van vakliteratuur en het jaarlijks volgen van nascholingen om up-to-date te blijven.ZelfstandigheidZelfstandigheid is vereist bij het uitvoeren van de diverse analyses, waarbij keuzes gemaaktmoeten worden in prioriteitsstelling. Zelfstandigheid is ook vereist bij het signaleren vanfouten in de procesgang en/of afwijkende uitslagen. Kan alle, ook niet-dagelijkse,voorkomende problemen oplossen. Er wordt daarbij een beroep gedaan op inzicht eninventiviteit.Sociale vaardighedenVoor het werken in teamverband zijn sociale vaardigheden vereist. Een klantvriendelijkehouding wordt verwacht bij de contacten met patiënten. Voor de gesprekken metspecialisten/aanvragers inzake discutabele uitslagen onder tijdsdruk is een hoge mate vanempathie vereist, maar dient toch te worden vastgehouden aan eigen professionaliteit.Risico’s, verantwoordelijkheden en invloedEr is een behoorlijk risico op materiele schade door het werken met kostbare, geavanceerdeanalyseapparatuur en het werken met biologisch, vaak moeizaam verkregenpatiëntenmateriaal. Onjuiste uitslagen of verwisseling van gegevens kunnen ernstigeconsequenties hebben voor de behandeling van cliënten.UitdrukkingsvaardigheidMondeling uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het toelichten van uitslagen en eventuelediscussies erover. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij uitslagen met eenbeschrijvend karakter, het opstellen en wijzigen van protocollen en richtlijnen.BewegingsvaardigheidRuime bewegingsvaardigheid is vereist voor het onderhoud van zeer geavanceerdeapparatuur, handmatige micro-bepalingen en bij het verkrijgen van humaan onderzoeksmateriaal.


OplettendheidEen hoge mate van oplettendheid is van belang bij het gehele analyseproces en bijverwerking van de resultaten. Het werken op verscheidene plaatsen tegelijk, waarbijvoortdurend een storing kan optreden, vraagt langdurig grote concentratie.Overige gezichtspuntenDoorzettingsvermogen is vereist bij het oplossen van analytische problemen en bij hetuitzoeken van afwijkende resultaten.Een hoge mate van ordelijkheid, precisie en hygiëne zijn vereist voor het ingezet worden opmeerdere werkplekken tegelijk. Het langdurig inwerken is hierbij een onderdeel.Integriteit is vereist voor het omgaan met vertrouwelijke patiënten-informatieBij de contacten met de cliënten is men representatief voor de instellingEen goed ontwikkeld gevoel voor menselijk materiaal en apparatuur is vereistInconveniëntenFysieke belasting vindt plaats bij het verkrijgen van humaan onderzoeksmateriaal en doorhet vele staan/lopen tussen verschillende werkplekken tegelijk.Psychische belasting treedt dagelijks op door bij spoed-aanvragen onder tijdsdruk te kunnenwerken en bij het verkrijgen van humaan materiaal bij ernstige aandoeningen.Bezwarende werkzaamheden bestaan uit het omgaan en blootstaan aan onaangenaamaandoende materialen en/of toxische stoffen en het lawaai van velerlei apparatuur.Behoorlijk risico op persoonlijk letsel bestaat door het omgaan met potentieel infectueusmateriaal en chemicaliën.

More magazines by this user
Similar magazines