In dit nummer o.a.: - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

vso.sliedrecht.nl

In dit nummer o.a.: - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

ZakelijkhedenJaarlijks uitje op8 september 2012Er zijn na een e-mail enquêtereeds een groot aantal vooraanmeldingenontvangen enintussen heeft u ook de schriftelijkeuitnodiging toegestuurdgekregen.De feestcommissie heeft een spetterendemiddag op het water van deNieuwe Maas georganiseerd, waarwij aan boord van de stoomraderbootde ‘Majesteit’ onder het motto ‘er zitmuziek in de haven’ de WereldHavendagen in Rotterdam van dichtbijgaan meemaken.Ook het aansluitende bezoek aanDordrecht met een afsluitend dineren feestavond in Bellevue Groothoofdvan sterkok Ad Jansen zal ongetwijfeldbijdragen aan een afwisselendeen feestelijke dag.In verband met de noodzakelijkeplanning van het aantal gasten, zienwij uw aanmeldingen graag voor30 juni 2012 tegemoet.Nieuwe adressenVerhuisd vanaf 10 april 2012:Blokland Bouwpartners BV,Parallelweg 39, 3371 GBHardinxveld-Giessendam.En een nieuw adres per 1 juni2012 voor Van HoorneEntertainment,Polderweg Oost 5,2973 AN Molenaarsgraaf.AdvocaatGert Jongeneel ridderNamens de feestcommissie,Leen de GrootVSO-lid ondersteuntWaterpas met giftEen VSO-lid, dat graag anoniem wil blijven, heeft een prachtigbedrag van 7.600 euro gedoneerd aan stichting Waterpas.Waterpas is heel blij met deze gift voor het drinkwaterproject voor dekinderen in Kenia. U helpt mee dat deze kinderen toegang hebben totschoon drinkwater, gezond zijn, beter kunnen leren en zo kans hebben opeen betere toekomst.Stichting Waterpas wil het bestuur en de redactie van de VSO heelhartelijk bedanken voor het plaatsen van het artikel over Waterpas in deuitgave van het VSO-blad van november 2011. U maakte het mogelijk ditproject bekend te maken bij een breed publiek.Nogmaals hartelijk dank hiervoor. Voor meer informatie over Waterpas enhet drinkwaterproject: www.stichtingwaterpas.nlVoor contact: info@stichtingwaterpas.nlOns lid advocaat Gert Jongeneelmag zich sinds eind april riddernoemen.Hij dankt de onderscheiding, dieopgespeld werd door burgemeesterTonny van der Vondervoort, aaneen hele serie nevenactiviteiten inde afgelopen 30 jaar. Zo staan hetvoorzitterschap van het Griendencollegeen de raden van toezichtvan ASVZ (de Merwebolder) enserviceflat Drechtstreek op zijn CV,net als bestuurslidmaatschappenbij de Kamer van Koophandel en deWerkgevers Drechtsteden, voorzittervan de Prinsen Geerlingstichtingin Utrecht en (vice)voorzitter Raadvan Toezicht Carante Groep. Ookzette hij zich in voor het behoudvan het ziekenhuis en streed hijnamens werkgevers voor meerverkeersveiligheid in het dorp.Daarbij deinsde hij niet terug voorongezouten bewoordingen, wat hemdoor het gemeentebestuur niet altijdin dank werd afgenomen.


Van deVoorzitterGelukkig deze keer wel demogelijkheid om in Actualia hetvoorwoord te schrijven. Trotszijn we als vereniging zo’n mooiblad te hebben. Mijn waarderingdan ook voor degenen die hetiedere keer weer tot een goedresultaat brengen.We kunnen er best mooi weer meespelen. Over het weer gesprokenlaat ik eens, tegen het licht van deverandering van het wereldklimaat,het klimaat in Sliedrecht bekijken.Bestuurlijk klimaatEen fijn team met enthousiaste leden.Nogmaals dank aan de afgetredenleden Wim de Jong en Jan Visservoor al hun werk en inzet. Buitenstaanderszien vaak niet hoeveel tijden energie hier vaak mee gemoeidgaat.Niet om de nieuwe bestuursledenAdri Stuij en Albert Visser te ontmoedigen,maar juist om ze succes tewensen! Als we kijken naar hetafgelopen jaar zijn er toch wel degelijkveel zaken de revue gepasseerden ook de komende tijd blijft er genoegte doen. We hoeven de bladenmaar open te slaan en zien dan veelzaken waar we als ondernemer meete maken krijgen.OndernemersklimaatHet gevoel in ondernemen is gelukkignog redelijk en bij sommigen goed.Negativisme en negatieve publiciteitin de media geven absoluut geenstimulans maar ondanks alles moetenwe nieuwe mogelijkheden zoeken,nieuwe vormen van communicatiegaan gebruiken, kansen benutten enschouders eronder. Lees ook: Vander Leun naar Brazilië en een interviewmet Ad Riebergen. We moetenals VSO proberen samen te werken,te verbinden, te stimuleren en het ookuitstralen.Politiek klimaatDe profielschets voor de nieuweburgemeester ligt gereed. Als hij voldoetaan alle eisen krijgt de rest vanhet college het best moeilijk om tevolgen. We moeten afwachten maarbelangrijk in de profielschets moetzijn de relatie met de ondernemers.LeefklimaatNa weer een onthulling over deasbeststort moeten we ons toch welecht zorgen maken of niet? Is dit nuallemaal nieuw of speelde dit soortzaken ook in het verleden. U kunthet lezen in het eerste deel van hetfeuilleton 40 jaar VSO. Wat staat onste wachten en hoe kunnen we hetgebruiken. Onze vleugels uitslaan enin plaats van te somberen proberenkansen te benutten. Dit gebeurt al jaren.Mooi om te weten: Van der Kloet100 jaar. Van harte gefeliciteerd.Piet van EsVan der Leunvestigt zich in BraziliëNa een eerste kantoor in Chinaen de oprichting van Van derLeun Maleisië twee jaar geledenopende het bedrijf de deurenvan een tweede kantoor in Chinavorig jaar.Maar de familie was nog niet voltooid.Martin den Breejen: “Wij kondigennu met trots de geboorte van onsBraziliaans bedrijf aan. Nadat weop de Braziliaanse markt al zevenjaar werkzaam zijn, kwam de tijd omons te vestigen in deze opkomendeeconomie. We vonden onze partnerWEG bereid om ons te helpen envoorlopig kan dat in een van hunnieuwe kantoren.” In Brazilië is Vander Leun vooral actief in de offshoreindustrie,waarin het bedrijf al eenlange ervaring heeft.Dankzij Nederlandse klanten heeftVan der Leun een enorme expertiseop self-elevating platforms, platformbevoorradingsvaartuigen, ankerbehandelingvaartuigenen veiligheidstandby-schepen. Martin den Breejenten slotte: “Nu kunnen wij lokaleservice bieden en zo kunnen we onzeklanten wereldwijd ter zijde staanwanneer nodig.”


In het goed gevuldePartycentrum de Lockhorst,waar zo’n 350gasten aanwezig waren,zijn op 4 juni de bestebedrijven uit de gemeentenGraafstroom,Hardinxveld-Giessendam en Sliedrechtbekendgemaakt.Dit gebeurde tijdens de eerste editievan het Business Event Merwestroom.In een sfeervolle ambiancewerden FDB Fotografie, Pranger deLigt Retail BV en Helmink Hoontechniekuitgeroepen tot ‘Ondernemingenvan het jaar’ in respectievelijk decategorieën: Starter van het jaar,MKB/Detailhandel en Industrie &Dienstverlening. Stout PijleidingenBV won de Rabo Award met hetthema ‘Innovatie’.Bij aanvang waren de genomineerdennog niet in de zaal aanwezig.Nadat presentator Humberto Tan deopening had verricht en de genomineerdenhad aangekondigd, kwamenze stijlvol en onder een oorverdovendapplaus de zaal binnen. Goed voorbereiden geïnteresseerd hield Tande interviews met de verschillendegenomineerden.Pranger de Ligt Retail, Casa Trenden Slagerij W. van Tilburg en Zonenwaren genomineerd in de categorieMKB en Detailhandel. Hans de Ligten Machiel Pranger gingen er met detitel ‘Ondernemer van het jaar MKB/Detailhandel’ vandoor en ontvingende award uit handen van wethouderAd de Waard van de gemeenteSliedrecht.Een mooie opsteker ook voor deVSO, aangezien Pranger de LigtRetail op de VSO-ledenlijst staat. Naafloop van het officiële gedeelte kondende gasten volop netwerken metelkaar, waar dan ook goed gebruikvan werd gemaakt. Het was eenprachtige en geslaagde avond metalleen maar winnaars. Het BusinessEvent Merwestroom werd georganiseerddoor Network Business Eventsin samenwerking met de gemeentenGraafstroom, Hardinxveld-Giessendamen Sliedrecht, businesspartners,commissieleden, ondernemersverenigingenen bedrijvenkringen uit deeerdergenoemde gemeenten.Veel van deze businesspartnerszijn tevens lid van de VSO: Ames,Drukkerij de Waard, Hoek en Blok,Rabobank Merwestroom en Ricoh.


‘Heeren van Slydregt’bestaat 10 jaarMeer dan 10 jaargeleden beslotennegenSliedrechtse enHardinxveldseondernemers,onder wie tweeVSO-leden, omhet desolatestation van Sliedrechtte kopen.Het mooie maar verwaarloosde gebouw stond op denominatie om gesloopt te worden. Dat vonden deze herenmeer dan zonde en deze Heeren van Slydregt vonden inde familie Baanen van Bon Bon party een goede partnervoor de ontwikkeling en exploitatie.De Heeren van Slydregt moest een prachtige, inspirerende,multifunctionele horecalocatie worden met een brasserie,een à la carte restaurant, diverse zalen en zaaltjesen terrassen aan de voor- en achterzijde.Plus voldoende parkeerruimte voor de toekomstigedineerders. De opening was op 25 april 2002 en hetwas van het begin al een groot succes. De culinairehoogstandjes tegen een zeer schappelijke prijs onder debezielende leiding van Arjan van den Haak sloegen directaan. Het interieur werd in de afgelopen 10 jaar subtielaangepast aan de moderne tijd zonder dat het authentiekekarakter verloren ging.En afgelopen april was dan ook het 10 jarig jubileum. Dehele maand was het gebouw voorzien van een geweldigegele strik en waren er allerlei activiteiten. DJ’s , ondernemersontbijt,secretaresse lunch, jazzavond. Specialeacties zoals een driegangen menu voor 25 euro. En deklap op de vuurpijl was 29 april, Koninginnenacht. Eenspetterend einde van een geweldige feestmaand.Muzikaal opgeluisterd door de Crazy Piano’s. En schitterendvuurwerk tot slot. De verslaggever dezes moestnatuurlijk voor dit stukje tot het einde blijven om niets temissen. En dat merkte hij de volgende morgen ook wel.Kortom, nog steeds, na 10 jaar, is ‘De Heeren vanSlydregt’ een verrijking van de regio.Martin den Breejen


Strafrechterlijk onderzoekin kwestieDerde Merwedehaven“Volledige openheid betrachten”De Derde Merwedehaven had aleen besmette naam in Sliedrechten omgeving. Een item in het 8uur-journaal van eind april doetook in de rest van Nederlandstof opwaaien. Naar aanleidingvan deze uitzending, waarmeehet journaal zelfs werd geopend,heeft GroenLinks Kamervragengesteld aan staatssecretarisAtsma.De PvdA-Statenfractie in Zuid-Hollandwil dat de hele stortingsperiodewordt onderzocht. De NOS onthuldenamelijk dat al voor 2003 ongeveer45.000 ton asbesthoudend afval isgestort.De sociaal-democraten drongen aleerder in het provinciehuis aan opvoortzetting van het onafhankelijkfeitenonderzoek waartoe GedeputeerdeStaten TNO in november vorigjaar opdracht heeft gegeven. Dat waseind maart nadat net bekend wasgeworden dat het Openbaar Ministerieeen strafrechtelijk onderzoekinstelt naar de stort van asbest en asbesthoudendeafvalstoffen van 2006tot en met 1 maart 2012.Milieugedeputeerde Rik Janssenbesloot daarop het TNO-onderzoek,dat de periode 2003-2010 behelst,voorlopig stop te zetten om zo vrijbaan te geven aan Justitie. Omdatalleen de PVV steun gaf werd hetPvdA-amendement verworpen.Milieudeskundige Johan Vollenbroekis van mening dat de provincie zichniet moet verschuilen achter hetOM en volledige openheid dient tebetrachten: “Over de hele periodevan 1992 - toen de stortplaats werdgeopend - tot 2012. Anders blijfthet maar dooremmeren en raakt dediscussie nooit ten einde. Het strafrechtelijkonderzoek kan nog welanderhalf jaar duren.”De gemeente Sliedrecht doet aljaren een beroep op de expertise vanVollenbroek, die een adviserenderol vervult. In een e-mail die naar deagendacommissie is verstuurd vragenPRO Sliedrecht, PvdA en VVD,naar zijn mening over de vergunningvoorafgaand aan 2002. Kernvraag:Was het storten van asbesthoudendmateriaal toegestaan? GedeputeerdeJanssen zei zondagavond voor decamera dat er weinig aan de handis omdat het afval was verpakt. “Dedocumenten die we aan de NOS hebbenoverhandigd tonen aan dat hetstorten van verpakt asbesthoudendmateriaal ook in die periode al wastoegestaan”, aldus zijn woordvoerster.Volgens Leo van Andel van StichtingWerkgroep Derde Merwedehavenstaat in de vergunning uit 2002 dathet niet was toegestaan. “De vergunning,gebaseerd op een milieueffectrapportageuit 2001, is leidend.”Vollenbroek beaamt dat. Hij voegter wel aan toe dat in die vergunningis opgenomen dat asbesthoudendmateriaal mocht worden gestort alshet asbestpercentage minder dan eenhalf procent bedroeg. “Dat zou deprovincie inzichtelijk moeten maken.Zodat iedereen kan beoordelen ofhet onder de norm is gebleven.” Dewerkgroep daagt de gedeputeerdevia een actueel Wob-verzoek uit aante tonen dat asbesthoudend materiaal(‘voor bouw- en sloopafval goldde half procent-norm niet’) mochtworden gestort en dat het verpaktis gestort. “Wij zetten daar grotevraagtekens bij. Bouw- en sloopafvalwordt niet verpakt. We kunnen onsbovendien geen voorstelling makenvan 45.000 big bags.” Dat de NOSde boven water gekregen 45.000 tonuit 2000 en 2002 toevoegt aan de131.000 ton onverpakt asbesthoudendmateriaal tussen 2003 en 2010(daar voert TNO onderzoek naar uit)is volgens de werkgroep logisch.De woordvoerster van Janssen zegtdit niet terecht te vinden omdat erverschil zit tussen verpakt en onverpakt.Bij onverpakt ging het ook omeen percentage van een half procent.Bron: Het Kompas Sliedrecht


Op naar het deel 140-jarig jubileumMatth vertelt: “Tussen de 48 ordnersvan de VSO stond ook een ordnervan de Vereniging van Bedrijven opde Nijverwaard te Sliedrecht (VBNS)die op 10 oktober 1968, dus vijf jaarvoor de VSO al was opgericht. Heteerste bestuur van deze verenigingbestond uit de voorzitter H. Bransenvan der Goot, vice-voorzitter L. deGroot, secretaris M. van Roosendaal(mijn vader) en commissaris C.W.Kros. Belangrijk? Ja, want op 24 mei1982 gingen de VBNS en de VSOsamen verder als één vereniging.Maar ook bij het ontstaan van deVSO stond de bedrijvenverenigingNijverwaard aan de wieg van de VSOMaar hoe ontstond onze vereniging?”Naar aanleiding van het succes vande Ondernemersvereniging op hetindustrieterrein de Nijverwaard, zagtoenmalig burgemeester Chris vanHofwegen van de Gemeente Sliedrechthet nut van een vereniging ofstichting voor het gehele Sliedrechtsebedrijfsleven Hij nam in 1972 het initiatiefom de Stichting Sliedrechtse Bedrijven(S.B.G.) op te richten. Eerderwas al onder zijn regie de StichtingMatth van Roosendaal is inde archieven gedoken om degeschiedenis van de verenigingte boek te stellen. Dekomende vier edities zullen weeen aantal hoogtepunten derevue laten passeren. Telkenseen periode van ongeveer 10jaar. Volgend jaar bestaat deVSO 40 jaar, tijd om terug teblikken.Sliedrechtse Gemeenschap (S.S.G.)opgericht. Deze richtte zich op levenen wonen. De Stichting SliedrechtseBedrijven zou zich gaan richten opalle soorten bedrijven. Op basis vaneen Raadsbesluit zouden in deze opte richten stichting vertegenwoordigersplaats moeten nemen uit: hetbedrijfsleven, de middenstand, ledenuit de gemeenteraad (uit elke fractieéén) en een door de gemeente tebenoemen secretaris. Over de exacteopstelling van het bestuur met nameover het aantal vertegenwoordigersper groep, evenals de te behandelenpunten, zou het gemeentebestuurzich uitspreken in een conceptreglement.Als start organiseerde hetgemeentebestuur van Sliedrecht inoktober twee bijeenkomsten met hetbedrijfsleven. Wel op neutraal terrein.“Op 12 februari wordt op het kantoorvan de Fa. Van Andel & Veth de eerstevergadering belegd ten behoevevan de op te stellen statuten. Om hetwiel geen tweede keer uit te vindenwordt gebruik gemaakt van hetvoorbeeldstatuten van de bedrijfsverenigingenNijverwaard, Drechtstreeken de Industriële Club Waddinxveen.Dit krijgt op 23 februari een vervolgop het kantoor van BV Van der Leunen op 26 maart op het kantoor vanMachinefabriek Vos BV. Op 24 april1973 wordt om 15.30 uur, de oprichtingsvergaderinggehouden in hetgebouw Schuttershof.Na een kortetoelichting door dhr. F.H. Volker alsvoorzitter van de oprichtingcommissiewordt met algemene stemmen beslotentot de oprichting van de VerenigingSliedrechtse Ondernemingen.De Koninklijke Goedkeuring werd verkregenop 2 juli 1973. Het voorlopigebestuur wordt: Voorzitter F.J.C. Vos,Secretaris A. Struyk, PenningmeesterL. de Groot, Vice-voorzitter J.H. vande Salm, Leden A. Brandwijk, C. deGroot en M. de Winter. De VSO gaatmet 33 leden het jaar 1974 in. Snelvan betalen zijn de leden het eerstejaar niet. 15 van de 33 leden krijgeneen betalingsherinnering.Op 18 februari 1974 wordt er inRestaurant De Vlieger een inleidinggehouden door Prof. Dr. F. Hartog,hoogleraar aan de Rijksuniversiteitvan Groningen met het onderwerp“Actuele problemen van de economischepolitiek”. Evenals bij de eerdergehouden lezing met dhr. Plantingais het aantal deelnemers erg schraal.Waarschijnlijk de onwennigheid aanactiviteiten. Van 16 maart t/m 22maart 1974 wordt er in de Bonkelaareen openingsmanifestatie gehouden.Hier wordt door de VSO aan meegewerkt.Tijdens deze manifestatiekunnen de aangesloten bedrijven zichpresenteren.De eerste jaren heeft de vereniginglast van kinderziektes en groeistuipen.Van lieverlee ontstaat er meer animo,maar het gaat wel langzaam. Blijkbaarvindt men de eigen bedrijvigheidbelangrijker dan in ‘de eigen baas zijntijd’ mooi weer te spelen. Nietteminvinden er elk jaar uitstapjes plaats enzijn er lezingen, bedrijfsbezoeken endergelijke. Kortom, de eerste tien jaarkenmerken zich door bescheidenheiden nuchterheid.”


Ad Riebergenweg bijDe Rabobank”Denk in kansen en blijf innoveren”Begin juni was het officiële afscheidvan Ad Riebergen bij deRabobank, nadat hij een maandeerder de deur van de bank ophet Bonkelaarplein achter zichdichttrok. Voor sommigen kwamdat wellicht als een verrassing,voor Ad zelf was een toenemendverschil van inzicht met de Raadvan Commissarissen de achterliggendeoorzaak.Bijna 14 jaar was hij er in diensten steeds meer het gezicht vaneen lokale coöperatieve bank,die betrokkenheid bij de samenlevinghoog in het vaandel heeftstaan.Vertel eens iets meer over ‘datverschil in inzicht’.Ik zat niet meer op één lijn met deRaad van Commissarissen en danheb ik het over het evenwicht tussenregelgeving, beheer, efficiency metaan de andere kant de commercie.Uiteindelijk was het verschil vaninzicht onoverbrugbaar en zijn we uitelkaar gegaan.Hierop heb ik besloten niet verderte gaan binnen de Rabobankgroepen wat geheel anders te gaan doen.Wat? Dat weet ik nog niet, maar hetwoord commercie zal er zeker invoorkomen. Zo gauw als het bekendis zal ik het laten weten.Wat zijn de hoogtepunten tijdensjouw ‘bewind’?De fusies eerst met Graafstroomen per 1 februari 2010 met Hardinxveld-Giessendam.Het was eenhuzarenstukje omdat de fusie in 2009in Hardinxveld-Giessendam wasafgestemd. Door goed naar elkaarte luisteren, respect en oog hebbenvoor de gevoelens is het gelukt. Eenander hoogtepunt was het realiserenvan het marktleiderschap in de zakelijkemarkt te Sliedrecht.Wat zou de RabobankMerwestroom zijn zonderAd Riebergen?Dat is moeilijk door mijzelf aan tegeven. Maar wat ik altijd voorop hebgesteld is het klantbelang en dat ikaltijd heb geprobeerd midden in desamenleving te staan en daadwerkelijkmijn rol heb genomen, onderandere als voorzitter/bestuurder vande VSO, bestuurder FederatieOndernemersverenigingen Drechtstedenen Kringbestuurder bij de Kamervan Koophandel.Wat zou Ad Riebergen zijnzonder de Rabobank?Ik heb veel te danken aan Rabobank.Ik heb er 32 jaar gewerkt, waarvaner dertig jaar mooie jaren waren. Delaatste anderhalf jaar was het minder,maar ik zal de bank zeker missen...Ikwas een Raboman in hart en nieren.Wat vind je van de financieel/economische crisis? Springtde Rabo er gunstig uit of is datmaar schijn?We zitten als Nederland in een diepecrisis waardoor onder andere debouw, de binnenvaart en de detailhandelbehoorlijk worden geraakt.Aan de andere kant draaien bedrijvendie internationaal georiënteerdzijn overwegend goed. En laten weervoor waken te somber te worden,want ook in een slechte markt zijn erkansen. De Rabobank staat er tenopzichte van andere Nederlandsebanken goed voor.Nog tips voor de leden van VSO?Blijf positief, denk in kansen en oplossingenen blijf innoveren.Nog iets anders?Ik bedank iedereen met wie ik in aldie jaren heb samengewerkt, die mijhet vertrouwen hebben gegeven ende business hebben gegund. Wijkomen elkaar weer tegen!


VSO Jaarvergadering2012 bij Unit4Op 26-03-2012 hadden circa 60personen de gang naar Unit 4Business Solutions gemaakt,waar we gastvrij werden ontvangenmet koffie plus.Een officieel verslag van de jaarvergaderingleest u in de notulenvan onze bureausecretaris Leende Groot.Er werd kort stil gestaan bij het overlijdenvan onze oud voorzitter GerrritVenis. Wim de Jong Sr. (9 jaar) enJan Visser (2 jaar) verlaten onsbestuur. Hun plaatsen worden ingenomendoor Adrie Stuij (Bakker Electro)en Albert Visser (IHC Systems).Ons jaarlijkse uitje op 8 septembernaar de Wereldhavendagen blijktsamen te vallen met de Gondelvaart.Het is echter mogelijk om alleen hetmiddagprogramma te volgen en optijd in Giessenburg te zijn.1993 gevestigd in Sliedrecht Hetbedrijf telde in 1993 ca. 80 medewerkers.Nade beursgang in 1998 is hetbedrijf explosief gegroeid en vindener nu meer dan 4000 personen werken is men in tientallen landen gevestigd.Unit4 (‘Embracing Change’) wilde klant helpen om eenvoudig, snelen tegen beperkte kosten op veranderingente kunnen inspelen.Unit4 maakt branche specifiekesoftware voor accountancy, groothandel,zorginstellingen, publiekesector, financiële intermediairs, MKB,etc. Daarnaast levert men softwarevoor personeelsinformatie en salarisverwerking,business intelligence endiensten op het gebied van ‘Cloudcomputing’ zoals SaaS: Software asa Service”. De klant logt hierbij in opeen server bij de leverancier waaropde software en zijn data draaien. Deleverancier verzorgt back-up, updates,onderhoud, etc.De heer Jan Baanen nam de gelegenheidte baat om onder de aandacht tebrengen dat hun restaurant ‘De Heerenvan Sliedrecht’ al weer 10 jaarzeer succesvol actief is in het oudestation en dat de hele maand april zalvieren met speciale arrangementen.Unit4 bood ons na afloop nog gelegenheidom onder het genot van eenhapje en drankje wat na te praten.Voor uitgebreidere informatie overUnit4 Business software :www.unit4.nl.Wim van WijngaardenJos Andeweg geeft namens de directieeen presentatie over Unit4. Hetbedrijf is opgericht in 1980 en sinds


10Met Van HoorneEntertainmentgaat het fortissimoMichael van Hoorne en Bart Mijnster uit Sliedrechten twee tenoren uit Amsterdam, Koen Iking en JobBovelander vormen samen de New Classic Generation.Ze zingen in de stijl van Il Divo en kennenelkaar uit de musical wereld. De OranjeverenigingSliedrecht wist hen te strikken voor een optredenin de Grote Kerk op Koninginnedag, 30 april 2012.Hun stemmen passen wonderwel bij elkaar en zowelsolo als meerstemmig oogstten zij met elkaar opvolgendenummers als Volare, Mama, You Raise me up en Calypsoherkenning en veel bijval van het aanwezige publiek. Heteen uur durende optreden werd op humoristische manieraan elkaar gepraat door Michael, die ook de aanwezigenmeermaals erbij betrok een refrein mee te zingen.Bij het muzikale optreden van Michael met de vier tenorenstraalde het plezier ervan af, maar dat is maar een kleindeel van zijn activiteiten. Met van Hoorne Entertainmentbracht hij de afgelopen jaren o.a. de voorstellingen RoodkapjeDe Musical, Hans & Grietje De Musical, Thomasde Trein en Het Grote Sinterview met Jochem van Gelderuit en op dit moment staat Doornroosje De Musical metMaud (bekend van Idols) en Bob de Bouwer Live weer opstapel, die vanaf volgend seizoen te zullen zien zal zijn inde Nederlandse theaters.Vorig jaar faciliteerde hij de VSO bij het zeer geslaagdejaarlijks uitje naar “Beeld en Geluid” en de “Dinnershowof Dreams” in Hilversum, waarover nog steeds gesprokenwordt. Door de groei die de afgelopen jaren is gerealiseerd,is van Hoorne Entertainment uit zijn jasje gegroeidom en ontbreekt de ruimte om de faciliteiten, repetitiesen organisatie in het huidige pand Kubus 21 te Sliedrechtonder te brengen. Enige tijd geleden is daarom begonnenmet de bouw van een nieuw pand op het adres PolderwegOost 3 in Molenaarsgraaf dat aan alle eisen voor denaaste toekomst voldoet. Op 1 juni 2012 is het pand ingebruik genomen en op 29 juni 2012 volgt de officiëleopening. Wij wensen Michael van Hoorne en zijn crewveel succes met de ingebruikname van dit nieuwe panden hun toekomstige activiteiten.


COLUMN!Beatrix volgend jaar geheidnaar SliedrechtWeet iemand misschien hoe de selectieprocedurevoor een bezoek van de koninklijke familie in zijnwerk gaat? Wie bepaalt welk dorp of welke stad zichop 30 april van zijn beste kant mag laten zien voor hetoog van miljoenen televisiekijkers?Zou de koningin gedurende het jaar sollicitatiebrieven krijgen, met daarin plannenvoor een rondgang langs lokale specialiteiten, oudhollandse spelletjes en wonderlijkeplaatselijke gebruiken?Als dat zo is, dan ontbreekt het de Majesteit beslist aan originele opties, gezien dieeindeloze reeks kantklossers, garnalenpellers, schoenmakers, barbieren en kaasdragersdie wij de afgelopen decennia langs hebben zien komen. Ook de oudhollandsespelletjes ontbreken nooit. Ezeltje prik, spijkerpoepen, zaklopen, koekhappen,en als dieptepunt dit jaar het veelbesproken toiletpotgooien. Nooit gewetendat dat een populaire bezigheid was overigens, maar origineel was het wèl.Hierdoor geïnspireerd bedacht ik mij, dat wij, de Sliedrechtse ondernemers, instaat moeten zijn om een aantrekkelijk programma samen te stellen, waardoor deKoningin niet om een bezoek aan ons mooie dorp zal heen kunnen. Vergeet eenvrijmarkt, vergeet een hondentrainingsdemonstratie, vergeet charmant uitgedostekindjes die ingestudeerde danspasjes uitvoeren, ik introduceer: de retro-nostalgie.Onder retro-nostalgie versta ik activiteiten die wij tijdens onze jeugd en het beginvan ons werkende leven normaal vonden, maar die inmiddels aan bekendheid hebbeningeboet. Activiteiten waarmee wij aan de jongeren een reeks aan eyeopenerszullen presenteren die zijn weerga niet kent. Stelt u zich eens voor, op het grasveldvoor ons mooie oude gemeentehuis: een tiental dames met krulspelden in hun haaronder een droogkap. Een demonstratie cassettebandjes opnemen en lp’s omdraaien.Een tafel vol dames die op een dubbel papier met een carbonnetje ertusseneen brief typen, op een typmachine. Spectaculair toch? Een telexmachine zal ooknog wel ergens te vinden zijn. En wat te denken van een echte nagebouwde balieuit een bank, waar je een betaalcheque tegen guldens kunt inwisselen of een wedstrijdstrippenkaart stempelen?OMNIS-itstelt driezakenvooropOMNIS-it heeft als memoryhook: wij zorgen dat de klantaltijd online kan zijn in eenveilige werkomgeving. Daaromheeft dit IT bedrijf uit Hardinxveld-Giessendamenkele speerpunten:systeembeheer (Remoteof On-site), levering van hard- ensoftware (ook maatwerk), internetverbindingen (Glasvezel,ADSL e.d.), VoIP diensten in allerleivarianten.Drie belangrijke zaken willenwe benadrukken: Beveiliging van hetnetwerk, ‘het andere glasvezel’ enVoIP. Beveiliging van het netwerk; eenuiterst belangrijke zaak! Zeg niet: mijnnetwerk is toch beveiligd? Want daarwaren KPN, de gemeente Amsterdamen nog heel veel andere bedrijven ookvan overtuigd totdat het tegendeelbleek. “En wist u bijvoorbeeld ook datuw draadloze netwerk bekend is bijGoogle?▲11De volgende niet te versmaden attractie: een demonstratie telefoonnummer opzoekenin een telefoonboek, en daarna draaien op een vaste telefoon met draaischijf.Ernaast een tafeltje waar iemand kundig fotorolletjes verwisselt, misschien kunnenwe René daarvoor vragen. Ik stel me ook voor dat er een woonkamer wordtnagebootst, waarin personen van alle leeftijden onder een honderd watt lamp ineen kring achter een glas jenever of sherry zitten te zwijgen rond een salontafeltjewaarop een glas met sigaren en sigaretten: De Verjaardag. Maar dan ook wel allemaalroken hè, anders is het niet echt. Mogelijk kunnen we nog een televisie zonderafstandsbediening toevoegen, om te laten zien hoe wij vroeger moesten opstaanom deze harder of zachter te zetten. Het spreien haken, koffie opgieten en truienbreien slaan we deze keer nog maar over, dat schijnt juist weer heel hip te zijn.Het is mijn vaste overtuiging dat, naast een spetterende presentatie op de nationaletelevisie en een diep ontroerde koningin, deze invulling van de dag ook een enormeimpuls voor het Sliedrechtse verenigingsleven tot gevolg zal hebben. Het zal nietlang duren voordat er een afdeling Omrekenen naar Guldens aan de schaakverenigingwordt toegevoegd. En laten we eerlijk zijn, die dingen die vroeger zo gewoonwaren, of nog niet verboden, zijn toch heel leuk om samen te doen? Wie wil er nouniet op gummen? Of misschien nog leuker, op toeteren?Suggesties? Graag!L.Beenhakker@plastirol.com


12Een fijn idee? Nou, nee! Gelukkigweten wij ook een methode om deregistratie ongedaan te laten maken.Met de intrede van de iPads/iPhonesen tablets is het enorm oppassengeblazen dat er geen persoonlijkegegevens zomaar over de lijn wordenverstuurd. Wij zien het als onze taakom dat goed af te schermen. Daaromwerken we onder andere met Israëlischeproducten, want Israel weetals geen ander hoe hard beveiligingnodig is.”Het andere glasvezel“De vezel is natuurlijk niet anders,maar waar het om gaat is dat u, samenmet andere ondernemers van hetindustrieterrein, uw eigen glasvezelbeheert. Dat biedt een paar belangrijkevoordelen: u bepaalt wat er overde glasvezel wordt aangeboden aandiensten, u wordt nooit geconfronteerdmet prijsstijgingen en als derdeomdat het uiteraard ook een investeringvergt, kunt u fiscale voordelenhalen; want u mag er op afschrijven.”VoIPSteeds meer van onze klanten stappenover op digitale telefonie (VoIP).Het is ondertussen een volwassenproduct geworden waar elk bedrijfzijn voordeel mee kan doen. En wiewil dat niet in deze economischeomstandigheden? VoIP is flexibel,schaalbaar en voordelig. “U kuntforse besparingen halen op zowel deabonnementen als op de gesprekskosten.Een vuistregel bijvoorbeeldvoor de gesprekskosten is 30-50procent ten opzichte van de KPN tarieven.Belt u daarnaast internationaaldan wordt het nog véél interessanter.”ICT is een dynamische omgeving; hetverandert elke dag! Daarom hechtenwij er ook aan om goed opgeleid onsvak te beoefenen! Jaarlijks volgenwij verschillende opleidingen enworkshops om onze kennis op peil tehouden. Daarmee kunnen we u, alsklant, ten dienste zijn.Bedrijfsbezoekaan state-of-the-artRabobankMerwestroomWe werden binnen gelaten bij deachteringang. Dit vond ik eerstwel een minpuntje maar laterwerd duidelijk dat de nieuwehoofdingang eigenlijk het klapstukwas en is het logisch datdat voor het laatst werd bewaard.De opkomst viel wat tegenen dat was jammer want ookals je geen geld nodig had washet zeer de moeite waard.Na een drankje begon de nieuwedirecteur bedrijven, Henk Wielaard,met een welkomstwoord. Eigenlijkonverwacht en daarom meer gewaardeerdwerd het geen reclameboodschapmaar een goed verhaal over devernieuwbouw. Het is een duurzaamgebouw geworden. Aan de buitenkantbekleed met graniet wat hetgeheel een chique karakter geeft. Zozijn verouderde installaties vervangendoor energiezuinige, is er vooralmet FSC-hout gewerkt, waarbij deschrijver dezes moet bekennen dathij geen flauw idee heeft wat dat is.Verder zijn aan de voorzijde PV-lamellengeplaatst die energie genereren,wordt er gewerkt met LED-verlichtingen bewegingsmelders, is er voor debeglazing gebruikgemaakt van HR++glasdat een hoge isolatiewaardeheeft. En er ligt afval op de vloer. Er is30 procent op werkplekken bespaarddit als gevolg van het nieuwe werken.En de toiletten en pantry’s zijn ECOingericht.Daarna kregen we een rondleidingvan Jennifer Lo, marketeer bij RabobankMerwestroom. In de verscheidenekamers en vergaderzalen hingenlevensgrote landschapfoto’s van hetwerkgebied van Rabobank Merwestroom.Met name de kamer met éénwand bekleed met de Heeren vanSlydregt inclusief terras zag er zeeraantrekkelijk uit. Overal mooie werkplekkenmet verstelbare bureaus. Enniemand heeft een eigen werkplek. ’sMorgens pakt iedereen uit z’n kastjeeen computer en gaat zomaar ergenszitten.Uiteindelijk kwamen we in de bankhal.En wat voor een bankhal, dit is echteen fantastische ruimte geworden.Moderne inrichting, een ontwerp vanDe Heer Kantoor- en Zorginrichters.Ronald Wor heeft erg z’n best gedaanen dat is te zien. Apart waren devirtuele spreekkamers, je kan daar alsklant dus gaan zitten en met iemandpraten die er niet is.Ten slotte kregen we nog een heerlijkdrankje en een lekker hapje. Het waseen buitengewoon leuk bezoek envoor diegenen die er niet waren zouik zeker adviseren om er een keer tegaan kijken.Martin den Breejen


Van der Kloet100 jaar in actie“Eigenlijk is dit wel een heel leuk vak…”13Van der Kloet Foto & Videobestaat 100 jaar. Hoog tijd omeen gesprek aan te knopen metRené van der Kloet, de derdegeneratie.Tegenwoordig is het bedrijf gespecialiseerdin maritieme bedrijfspresentaties,en rekent het Damen Shipyards,IHC Merwede, en andere wereldspelerstot zijn vaste klanten. Vandaar datRené vaak over de grenzen te vindenis. En dan hoort hij steevast: HéKloet, wat moet jij hier? We stellenhem een paar vragen.Drie generaties over 100 jaar, datlijkt me niet veel. Sterk ras?Ja, mijn grootvader is in Dordrechtbegonnen op 22 maart 1912 en na25 jaar terechtgekomen in Sliedrecht.Op 1 april 1953 heeft mijn vaderHenk van der Kloet, voor velen denkik nog een bekende de zaak overgenomenen is in 1964 verhuisd naarhet Burg. Winklerplein. Sinds 2009zijn wij gevestigd aan de Lelystraat teSliedrecht. Ik ben zelf sinds 1 januari1982 actief binnen het bedrijf.Hoe zou je die drie generatiestyperen, fotografisch gezienuiteraard?In ons vak is er nogal wat veranderddoor de jaren heen. Mijn grootvaderen vader fotografeerden nog met debekende zwarte doek over het hoofden er waren zeer veel beperkingenin het vak. Daarna uitgebreid met de6x6 fotografie die ik gelukkig zelf ooknog meegemaakt heb. Nu de laatstejaren het digitale tijdperk zijn intredeheeft gedaan is er heel veel veranderd.Vroeger werden de opnamennog in de doka uitgewerkt, en datdoen we nu allemaal achter de computer.Hetzelfde is dat natuurlijk metde videoproducties die we maken,eerst van de pauze- naar de pauzeknopen nu ook alles digitaal. Eenware revolutie in zeer korte tijd.Wat is jouw mooiste foto/filmmomenttot nu toe?Er zijn vele mooie momenten geweestdoor de jaren heen. Uiteraard hetvele reizen over de gehele wereld isleuk, maar ook de onderwerpen zijnzeer interessant. Eén van de mooiemomenten was na een reis van 37uur naar Tahiti, dat ik een kwartier naaankomst een prachtig shot maaktevan een aantal locale bewoners roeiendin een veredelde boomstam metop de achtergrond het schip waar ikvoor kwam schoot. Een uniek shotdat nog steeds gebruikt wordt.Wat maakt jullie anders dan anderefotografen?Ik heb een onderzoek laten doenbij een aantal grote relaties van onsen gevraagd wat buiten de kwaliteitde reden was om zaken te doenmet ons. Als je geen kwaliteit levert,heb je deze klanten ook niet. Allenantwoorden met hetzelfde en dat isflexibiliteit. Of het nu om een groteklus gaat of een kleine, we staanaltijd klaar. Veel van onze klantengeven pas een dag van te voren eenopdracht en wij kunnen hier altijd aanvoldoen. Of het nu uit een helikoptermoet of in het buitenland, wij kunnenaltijd heel direct schakelen. Pasbijvoorbeeld nog naar Italië geweestvoor de Costa Concordia en dieopdracht kregen we ‘s middags om 3uur en ‘s avonds in het vliegtuig. Opdrachtde volgende dag gemaakt en‘s avonds weer naar huis. Flexibiliteitis dus buiten de kwaliteit ons sterkstepunt en uiteraard moet je niet te duurzijn en dat zijn we ook zeker niet.Wat is de invloed van digitaliseringop jouw werk? Alleen maarvoordelen?Het zijn zeker niet alleen maar voordelen.In het begin hebben we hetanaloge en digitale systeem naastelkaar gebruikt. De fotoindustrie heefter ruim 140 jaar over gedaan omeen perfecte fotofilm te maken en nudenkt men dat in paar jaar het digitaleperfect is. Wat men vergeet is dat het


14Nog plannen voor dit jaar? Komter een feestje? Wanneer is dedatum precies?Ik heb eigenlijk voor dit jaar nog geenfeestplannen, daar onze klanten hetover het algemeen druk hebben kunnenwe weinig in de tijd organiseren.De precieze datum is voor zoverwe hebben terug vinden 22 maartgeweest.digitale systeem veel meer werk isvoor de fotograaf. Vroeger zocht je denegatieven uit en stuurde je deze naarhet laboratorium, vond je de kleur nietgoed, dan liet je die met de aangegevencorrecties opnieuw afwerken. Numoet je dus ieder bestand helemaaldrukwerkproef aanleveren. Dit doe jeals fotograaf echt van a tot z zelf.Verlang je wel eens terug naardie goeie ouwe tijd? Met filmrolletjesen wat dies meer zij…Nee, alle dingen hebben ook zijncharme en zo ook deze tijd. Je bentnu volledig gewoon met deze techniek,maar in het begin heb ik heellang naar de kwaliteit van het filmpjeterugverlangd. We zijn in wezen weeropnieuw begonnen en je resultatenzijn met het digitale tijdperk uiteraardsnel te beoordelen.Een paar recente leuke klussen?We hebben op dit moment heel veelleuke projecten. Het volgen vandiverse offshore projecten, zowelnieuwbouw als renovaties zijn er eenaantal die we in opdracht hebben.Langdurige projecten zijn bij ons altijdhele mooie opdrachten die we graaghebben. Veel helishots en wereldwijdebekende projecten hebbenwe onder handen, dit biedt ons dekans om met internationale partijen tewerken.Hele mooie projecten gedaan in demegajacht industrie en in de scheepsbouw.Eigenlijk is iedere klus leuk, je zietdingen die anderen nog niet zien ofover enkele maanden pas openbaarworden. Eigenlijk is dit wel een heelleuk vak…Nog een leuke anekdote, uit deoude doos?Een leuke anekdote uit de oude doosis, dat er een mevrouw een portretliet maken bij mijn opa. Zij vond zelfdat ze er niet echt mooi opstond enhij antwoordde met de stellige overtuiging:“Mevrouw, foto’s liegen niet.”Verder zijn er natuurlijk altijd mooiemomenten en het leuke is dat jeover de gehele wereld Sliedrechterstegenkomt. Altijd hetzelfde: Hé Kloet,wat moet jij hier? Echt staand in deopening van een vliegtuig in Braziliëen daar komt er weer één, geweldigis dat…En eentje uit de nieuwe doos?Die zullen er zeker nog vele komenen ik hoop dat ik dat nog jaren kandoen, tot de vierde generatie mij gaatopvolgen. Mijn zoon Casper begint nade schoolvakantie aan de opleidingfotograaf.Wordt dus vervolgd.


IHC Merwedeziet omzeten winst stijgen15IHC Merwede heeft in 2011 deomzet en winst van de ondernemingzien stijgen. De omzetgroeide met 4 procent naar e1,05miljard (was e 1,01 miljard in2010) en de nettowinst steegeveneens licht tot e 103 miljoen(was 101 miljoen). De verkopenkwamen uit op e 1,057 miljard,waardoor de orderportefeuillemet e 1,18 miljard, oftewel meerdan een jaar werk, goed gevuldis.“De financiële resultaten zijn eenenorme prestatie van alle betrokkenen”,aldus Goof Hamers, presidentdirecteurvan IHC Merwede. “Dit isvoor ons het bewijs dat onze strategiein zowel de baggermarkt, de nattemijnbouw als de offshore constructiezijn vruchten blijft afwerpen. Devooruitzichten op de lange termijn zijnrooskleurig en de verwachting voor2012 is dat IHC Merwede haar omzetop peil zal houden.”IHC Merwede heeft vier strategischespeerpunten: groei, internationalisatie,product- en procesontwikkelingen interne en externe samenwerking.Groei is bereikt door expansie in deverschillende markten, te weten debaggersector, natte mijnbouw, offshoreconstructie en duurzame energie.IHC Merwede is in al deze marktsegmentenactief en zal haar groeicontinueren door het ontwikkelen vannieuwe producten en markten, en deovername van ondernemingen, diepassen binnen de profielschets vande onderneming.IHC Merwede produceert de meesteonderdelen en equipment reeds jarenin het buitenland en deze internationaletrend heeft zich in 2011 verdervoorgezet. Een goed voorbeeld is de12,000m 3 sleephooperzuiger, ChangJiang Kou 01, die is gebouwd op deNederlandse scheepswerf van IHCMerwede in Kinderdijk. Een kopiehiervan, Chang Jiang Kou 02, werdbijna tegelijkertijd geproduceerd opde Chinese scheepswerf van DaodaHeavy Industry in Qidong.Ondanks de onzekerheden door deEuropese crisis blijven andere delenvan de wereld, zoals Zuid-Amerika,Afrika en Azië, verder groeien. Ditmaakte het voor IHC Merwedemogelijk om haar marktpositie inde internationale maritieme wereldverder te versterken. Hoewel deEuropese vooruitzichten met betrekkingtot de baggermarkt voor de kortetermijn twijfelachtig zijn, ziet de langetermijn er positiever uit. Daarnaastlopen wereldwijd veel projecten en demarkten in landen als China en Indiablijven groeien.De natte mijnbouw maakt een snelleontwikkeling door en de diepzeemijnbouw is een veelbelovende economischepijler. IHC Merwede speelthier op in door het opzetten van eenaparte mining divisie. De offshoremarkt voor schepen is mede door dehausse in bijvoorbeeld Zuid-Amerika,en dan met name Brazilië, aan eenflinke opmars bezig. Dit heeft geresulteerdin IHC Merwedes grootsteoffshore order ooit, te weten driepijpenleggers voor SapuraCrest.De markt van duurzame energie biedtIHC Merwede eveneens grote mogelijkhedenen dan met name op hetgebied van de wind- en getijdenenergie.De onderneming blijft in2012 drie procent van haar omzetbesteden aan innovatie en productontwikkelingom aan de constantevraag te voldoen, de bestaandetechnologieën te vernieuwen en deopbrengsten te verhogen.


16VergaderschemaBestuursvergaderingen enLedenbijeenkomsten V.S.O. 20128 september 2012 Jaarlijks VSO-uitje naar de Wereldoktober 2012november 2012Havendagen Rotterdam en BellevueGroothoofd, DordrechtBedrijfsbezoek De HeerProjectinrichtersBedrijfsbezoek Hoek en Blok BVopening nieuwe pand26 november 2012 Ontvangst bij B&W Sliedrecht16.00 – 18.00 u. Oude Gemeentehuis12 januari 2013 Nieuwjaarsfeest vanaf 18.30 u. op deScylla Lord Byron in de haven vanSliedrechtDe uitnodigingen voor deze en volgende bijeenkomstenworden u zoals de laatste keren ook al is gebeurd inhet vervolg per e-mail toegezonden. De inschrijving isvergemakkelijkt via een op de VSO-website geïntegreerdaanmeldingsformulier.Maandelijkse vergaderdata bestuur VSODe inleverdatum voor het volgende nummer vanVSO Actualia is 15 oktober 2012.HebtDeadlineu iets te melden over uw bedrijf of hebt uander nieuws, laat dit even weten aan hetsecretariaat of de eindredactie.Aanlevering van kopij (tekst en foto’s apart)bij voorkeur digitaal naar: info@vso-sliedrecht.nljacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nl.27.06.2012 12.00 uur bestuur VSO05.09.2012 12.00 uur bestuur VSO03.10.2012 11.30 uur bestuur VSO +gemeentevertegenwoordigers07.11.2012 12.00 uur bestuur VSO12.12.2012 12.00 uur bestuur VSOSamenstelling bestuur:P.J. van Es, voorzitterW. van Wijngaarden, vicevoorzitterB.L. Groenendijk, secretarisM.W.B. van Roosendaal, penningmeesterG.den Dunnen, bestuurslidD. van Splunter, bestuurslidA.G. Visser, bestuurslidA.B. Stuij, bestuurslidL. de Groot, bureausecretarisVSO-secretariaatPrisma 100, 3364 DJ SliedrechtPostadres: Postbus 192, 3360 AD SliedrechtTel.: 0184 - 43 54 10E-mail: info@vso-sliedrecht.nlwww.vso-sliedrecht.nlColofonVSO-Actualia is een uitgave van de VerenigingSliedrechtse Ondernemingen, die drie keer per jaarverschijnt in een oplage van 225 exemplaren.De redactiecommissie bestaat uit: W. van Wijngaarden,D.G. Pellikaan, L. Beenhakker, M. den Breejen,J. Kraaijeveld en L. de GrootRedactie: To The PointDalem Donk 49, 4207 XE GorinchemTel.: 0183 - 69 96 38E-mail: jacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nlDruk en layout:Drukkerij Van den DoolIndustrieweg 4, 3361 HJ Sliedrecht

More magazines by this user
Similar magazines