KASSEI-INFO - Keller

keller.be

KASSEI-INFO - Keller

Kassei-info is het relatie– enpersoneelsmagazine voor Hafibo -Keller Lufttechnik Benelux - BULK .IDUitgave voorjaar 2012InhoudstafelRedactieFilip Boels, Hans Boels, Elke Verleyen,Bart Vanpoucke, Xavier Goarnisson,David Verhulst, Bert TaghonKeller introduceert revolutionaire ultra-filtratievoor shredders4Lay-outElke VerleyenHafitech produceert en onderhoudtinzamelhuisjes Recupel7Artikels, foto’s of opmerkingen voor inde volgende Kassei-info kan u steedszenden naar Elke.Verleyen@keller.beIndrukwekkende geluidswanden8Contactgegevens:Keller verzorgt brand- en rookbeveiliging inshoppingcenter Nivelles10Oude Kassei 16B-8791 WaregemT. +32 (0)56 67 10 10F. +32 (0)56 66 89 28www.keller.beHafinox, gespecialiseerd in inoxoppervlaktebehandelingenEirich verlaagt prijzen wisselstukken1112Keller ontvangt oorkondeEirich seminarie was een succes13Oude Kassei 22B-8791 WaregemT. +32 (0)56 72 08 71F. +32 (0)56 72 08 73www.hafibo.beNieuwe SMAG huisvuilgrijper voor BrusselsEnergieBiogrinder voor een optimale vergisting 1514De mooiste foto16Oude Kassei 16B-8791 WaregemT. +32 (0)56 71 53 85F. +32 (0)56 75 62 13www.bulkid.beStartschot nieuwbouw Keller16


Voorwoord van de bestuurdersBeste lezers,Geachte zakenpartners,Onze bedrijvengroep heeft 2011 sterk afgesloten. Voor het tweede jaar op rijzijn we er met zijn allen in geslaagd het verkoopsvolume met 50% op te drijven.Dit zorgt voor de nodige werkdruk bij de realisatieteams in onze verschillendebedrijven en bij onze principalen.De positieve verkoopstrend houdt ook dit jaar aan, waardoor we voorzichtigterug een aantal investeringen vrijgegeven hebben. De bouw van het nieuwehoofdkantoor bij Keller loopt volgens planning, bij Hafibo wordt verdergeïnvesteerd in machines en een afdeling voor het be- en verwerken vanprofielen en BULK .ID krijgt eind dit jaar zijn eigen kantoorgebouw.Ook op het vlak van aanwervingen zijn we op heden terug actief. In elke afdelingworden valabele extra krachten gezocht.Tenslotte zijn we fier een nieuwe, revolutionaire ontwikkeling inluchtzuiveringstechnieken te presenteren. Met deze techniek neemt Keller terugeen paar jaar voorsprong op zijn concurrenten en bevestigt het zijn rol alsinnovatieve pionier in ontstoffingstechniek.Hans & Filip Boels3


Keller introduceert revolutionaireultra-filtratie voor shreddersSchrootbedrijven krijgen in Belgiëen Europa steeds strengereemissierichtlijnen opgelegd.Reusachtige shredders brekenschroot en daarbij komen stof endampen vrij, die o.a. ook PCB’sen VOC’s bevatten. Met eendoor Keller Luchttechnik nieuwontwikkelde filtertechniek kanin de toekomst de emissie veronder de wettelijke grenswaardengegarandeerd worden.In Europa staan ongeveer 300shredderinstallaties, die grotehoeveelheden schroot zoals oudevoertuigen, huishoudelijke enelektrische apparaten, verkleinen.Zo kunnen nadien de verschillendegrondstoffen gesorteerd worden omze een tweede leven te geven. Inde shredders, die tot 10.000 PKaandrijfvermogen kunnen hebben,ontstaan temperaturen die de metalenroodgloeiend laten worden. Dit procesveroorzaakt niet alleen fijn stof, maarook gevaarlijke dampen, die uit restenvan olie, benzine of koelvloeistoffen vanoude apparaten, zoals transformatoren,condensatoren en oude kabelisoleringenkomen. Het gaat om Polychloorbifenyl(PCB), die in het vetweefsel van mensen dier wordt opgestapeld en diekankerverwekkend zijn. Bovendienkomen er ook schadelijke VluchtigeOrganische Componenten (VOC’s)vrij uit de shredders. Het zijn vooralde PCB’s die in de toekomst veeldoeltreffender moeten afgescheidenworden, om mens en milieu niet teschaden. De recyclagebedrijven metdergelijke Shredder-installaties moetenzich wapenen tegen toekomstige,strengere emissie-eisen.Het shreddern van schroot laat dampen vrij die afgescheiden moeten wordenIn de toekomst zal eennatafscheider niet meervoldoende zijnMeestal beschikken de shredders, alsfilter voor de afgezogen lucht, enkelover een natafscheider.“Door het brand- enexplosiegevaar bij hetbreken is dat een nuttigemethode. De nataffilteringvermindert het risico dateen brand zich verspreidtnaar andere componentenvan de installatie.” zegtDavid Verhulst, SalesEngineer bij KellerLuchttechnik Benelux.De gefilterde lucht na denatafscheider voldoet aande huidige voorgeschrevenstandaard normenbetreffende stofemissie.In de toekomst zullende grenswaarden, in hetbijzonder voor gasvormigecomponenten, nog verderdalen en zullen andere installatiesnoodzakelijk zijn om de gewenstezuiveringsgraad van de lucht tebehalen.Natafscheider met drukontlasting4


Bereikte resultatenKeller Luchttechnik installeertmomenteel een revolutionairenafiltersysteem, dat de verontreinigingvan de gereinigde uitlaatlucht bijgasvormige componenten met 99%en bij stof tot minder dan 1 mg/Nm³reduceert. Deze installatie wordtgeplaatst bij de firma Galloo in Menenaan de Belgisch-Franse grens. DeGroup Galloo, waartoe ongeveer 50bedrijven met samen 7 grote shredderinstallaties behoren, recycleert jaarlijksin totaal 1,6 miljoen ton ijzerhoudendeen 80.000 ton non-ferro metalen ophun locaties in België, Frankrijk enNederland. “Wij hechten er enormveel belang aan om milieuvriendelijk tewerken en aan alle wettelijke normenvan de uitlaatlucht te voldoen. Waarmogelijk, reduceren wij de uitstootvan schadelijke stoffen zodanig, datdeze duidelijk onder de grenswaardenblijft”, bericht Rik Debaere, AlgemeenDirecteur van de Galloo-groep. “Hier inMenen is dat heel belangrijk, want dedichtstbijzijnde woonhuizen zijn niet zoveraf gelegen.”voorgefinancierd”. Gedurende dezeperiode liepen in totaal verschillendeschrootsamenstellingen door deShredder en ook de meteorologischevoorwaarden waren heel uiteenlopend.De experts van Keller Luchttechnik ,als ook onafhankelijke externe labo’s,controleerden de waarden van deuitgestoten gassen in de schoorsteen.Op deze manier was zeker dat degevonden filtervariant, onder steedsveranderende basisvoorwaarden,voor alle toepassingen optimaleresultaten oplevert. Ook de lopendeverbruikskosten van de uiteindelijkefull scale installatie lieten zich doorde testinstallatie relatief preciesberekenen.“De kosten zijn acceptabel, ook indiendit betekent dat onze verwerkingsprijslichtjes stijgt”, verklaart de AlgemeenDirecteur van Galloo, Dhr. Debaere.“Daardoor kan Galloo zonderonderbreking verder werken, alsde verscherpte grenswaarden voorshredderinstallaties in België, Frankrijken Nederland bindend worden. Daarmeestellen wij een nieuwe standaard, dieals voorbeeld voor andere bedrijven inde sector kan dienen.”Beste filterresultaten bijverschillende toepassingenEerst bouwde Keller Luchttechniksamen met Galloo een testinstallatie.“Op deze installatie hebben wij langverschillende filters en hulpstoffengetest, die luchtverontreinigendestoffen zouden moeten binden, tot wijmet de Probran-filter en een daaraanaangepaste absorptie een optimalecombinatie gevonden hadden”, zegtHans Boels van Keller LuchttechnikBenelux. De proeven hebben meerdan een jaar in beslag genomen enwerden door zowel Galloo als KellerTestinstallate in de praktijk5


In 2012 treedt de eerstenieuwe nafilter in werking.“De testinstallatie hebben wijondertussen ontmanteld en de eerstevolwaardige filterinstallatie wordt nu bijeen shredder op de Galloo-hoofdzetelin Menen opgericht”, zegt Dhr. HansBoels. “Als de filter, die duidelijk groteris dan de testinstallatie, zoals verwachtde voorspelde emissiewaarden bereikt,dan zullen er nog volgen”, zegt Dhr.Debaere. “De volgende installatiestaat al klaar voor bestelling enmoet naar de Franse locatie Halluingaan.” Met het nieuwe filtersysteemdaalt overigens niet alleen de PCBuitstootmet 99%, maar ook de totalevluchtige koolwaterstofbelastingwordt twintig keer verminderd. Enin plaats van tussen 25mg fijn stofper m 3 lucht, komt er uiteindelijkminder dan 1mg/Nm³ daarvan inde atmosfeer. Dit is revultionair opgebied van luchtbehandeling bijschrootverwerking. Dit wordt benadruktdoor het agentschap Ondernemen datdeze nieuwe techniek op 26 maart2012 al op de lijst van innovatievetechnologieën zette, waarvoorecologiesteun toegekend wordt.Een rondleiding in het bedrijf toontde lange geschiedenis van desamenwerking: de nat-afscheiders aande shredders komen ook van Keller,net zoals de luchtzichters en de daarbenodigde luchtfilters. De zichtersstaan achter de shredders, Doorhet gebruik van luchtstroom scheidtde zichter lichte materialen, zoalsfolies en schuimstoffen af van zwarematerialenzoals harde plastiek, koperen edelstaal.Hierna halen magneten de ijzerfractieuit de zware deelstroom. “Het sorterenen reinigen van recyclagemateriaal winttoenemend aan betekenis”, verklaartDhr. Hans Boels, “want in de toekomstzullen vele grondstoffen voor metaalen andere productie uitsluitend uitrecyclagemateriaal gehaald worden.”Keller biedt totaaloplossingen aanContacteer Keller voor meer informatieDavid VerhulstGSM: +32 (0)476 95 02 75David.verhulst@keller.beGalloo vertrouwt reeds langop Keller LuchttechniekGalloo rekent reeds meer dan 20 jaar opde expertise van Keller Luchttechniekals het om stof- en materiaalfilteringgaat. “Keller Luchttechniek is voor onsniet enkel een leverancier, maar veeleereen partner. We zitten samen rond detafel en zoeken naar oplossingen. Denieuwe filterinstallatie is echt een unieksysteem dat aan onze eisen voldoet.Een uitstekend voorbeeld daarvan ishoe goed ons teamwork functioneert,“benadrukt Dhr. DebaereRevolutionair nafiltersysteemRevolutionaire stoffilter voorultra-filtratie van stof, VOCen PCB6


Hafitech produceert en onderhoudtinzamelhuisjes RecupelVanaf heden neemt Hafitech hetonderhoud en de productie vande Recupel inzamelhuisjes opzich. Deze inzamelhuisjes zijnbijna in alle containerparken inBelgië terug te vinden. Ze wordengebruikt om oude en afgedankteelectro-apparaten in te zamelen.RecupelRecupel staat sinds 2001 in voor deinzameling, sortering, verwerkingen de recyclage van afgedanktehuishoudelijke elektrische enelektronische apparaten (AEEA) inheel België. Deze activiteiten wordengefinancierd door de Recupel-bijdragedie de gebruiker betaalt bij de aankoopvan een nieuw toestel.Recupel is ontstaan naar aanleidingvan de wet op de aanvaardingsplicht.Deze stelt dat elke handelaar die eenelektronisch toestel op de markt brengtook moet instaan voor de inzameling enverwerking ervan. Vanuit de industrie isde organisatie Recupel opgericht, diein overleg met de overheden en deindustrie de inzameling en verwerkingvan elektro-apparaten op zich neemt.Afgedankte Electrische enElektronische ApparatenAfgedankte Elektrische en ElektronischeApparaten (AEEA) bevatten vaaknog vele gevaarlijke materialen enstoffen, die niet thuis horen op eenschroothoop, bij het restafval of hetgroot vuil. Het verwijderen van dezegevaarlijke stoffen is een noodzaakom vervuiling tegen te gaan en omhet milieu en de mens te beschermen.Daarom worden ze onderworpenaan een specifieke reglementering.Deze afvalstoffen dienen op eentransparante, duurzame en efficiëntemanier, en in overeenstemming metde afvalstoffenwetgeving te wordenopgehaald en verwerkt. De consumentbetaalt een Recupel bijdrage bij elkeaankoop van een nieuw huishoudelijktoestel. Deze bijdrage garandeertdat afgedankte apparaten die viahet collectieve systeem aangebodenworden, door de distributie en in decontainerparken, op een correctemanier worden ingezameld en verwerkt.InzamelhuisjesEr zijn ongeveer 520 containerparkenin België met elk een inzamelpunt vanRecupel. Op dit inzamelpunt zijn eréén tot vier inzamelhuisjes. Voor hetaanpassen en onderhoud van dezeinzamelhuisjes doet Recupel beroep opHafitech.Werking HafitechHet plaatsen en onderhouden vande inzamelhuisjes zal gebeuren in 5stappen:1. Er zal een inventaris worden gemaaktvan de inzamelhuisjes waarin de staatvan de huidige inzamelhuisjes wordtopgenomen.2. Van iedere inventarisatie wordt ereen verslag gemaakt met aanvullendefoto’s.3. Ofwel worden de inzamelhuisjeshersteld ofwel worden er nieuwegeplaatst. De nieuwe huisjes bestaanuit gegalvaniseerde profielen die eenskelet vormen. Deze zullen wordenomgeven door groene bardageplatenom zo het huisje te vormen. Op vraagvan de intercommunale kan er aan dehuisjes ook nog een rolluik voorzienworden om het huisje af te sluiten.4. Daarna zal er een bannerconstructieop het dak van het inzamelhuisjegeplaatst worden voor de nieuwereclameborden.5. Om de Recupel inzamelhuisjes op decontainerparken constant in een goedestaat te houden, zal Hafitech periodiekeinspecties uitvoeren.Contacteer Hafitech voor meerinformatieMichaël VandekerckoveGSM: +32 (0)472 99 02 26Michael.vandekerckove@hafitech.beHafitech onderhoudt inzamelhuisjes Recupel7


Indrukwekkende geluidswandenHafibo heeft de voorbije maanden diverse geluidswanden geplaatst bij meerdere bedrijven en op openbareplaatsen.Cocowall schermen in De PanneContainerpark en SkateparkDe PanneSteeds meer containerparken wordenverplicht geluidswanden te plaatsen omhet geluidsoverlast tegen te gaan.Doeltreffendheid geluidswandDe doeltreffendheid van eengeluidswand is afhankelijk van eenreeks factoren:• Afstand tussen de wanden en hetcontainerpark. Hoe dichter dewand staat bij de plek die geluidveroorzaakt, hoe doeltreffender.• Daarnaast speelt ook de hoogtevan het scherm een belangrijkerrol. Hoe hoger, hoe minder lawaai.Hafibo plaatst de geluidswandendan ook steeds zo dicht mogelijkbij de bron.• Een scherm moet voldoende zwaarzijn per m² en mag geen openingenvertonen.• Een scherm met loodrechtewanden is efficiënter dan eenscherm met schuine wanden (zoalsbijvoorbeeld een berm).• Het type wand dat men kiest isafhankelijk van de toonhoogtevan het af te schermen geluid.In een containerpark heeft menmeer last van scherpe geluiden(bijvoorbeeld een stuk metaaldat me in een container gooit),terwijl een skatepark eerder lastheeft van doffe geluiden. Geluidmet een hoge frequentie wordtgemakkelijker afgeschermd dangeluid met een lage frequentie.Naast de hoogte van het schermen de relatieve positie ten opzichtevan het scherm, is dus ook defrequentie van het lawaai van debron bepalend.• Een oppervlak is geluidsabsorberendwanneer de geluidsenergiedie erop invalt, niet wordtteruggekaatst maar, omgezetwordt in warmte. Absorptie is vangroot belang wanneer er zich aanbeide zijde van het containerparkgeluidswanden staan. Absorptiedoor het scherm helpt ookherhaalde reflecties van het lawaaitussen de bron en het schermte voorkomen. Een scherm voorzienvan absorptie zorgt ervoor dat dewoningen aan de overzijde van hetcontainerpark niet extra belastwordt door de reflectievan hetlawaai op het scherm.Oplossing De PanneIn de Panne heeft men gekozenvoor het plaatsen van cocowallschermen met staalconstructie vanHafibo. Cocowall schermen zijngroene begroeibare geluidsschermen.Cocowall geluidsschermen zijn nietenkel akkoestisch zeer efficiënt, maarze zijn ook mooi voor de omgeving,de begroeiing zorgt voor het filterenvan het fijn stof uit de omgeving en hetverminderen van CO2, ze kunnen nietbesmeurd worden met graffiti en zeworden op maat gemaakt.8


Toepassingen bij bedrijvenBij andere bedrijven heeft men gekozenvoor betonplaten met geluidscasettesvan Hafibo. Het voordeel van dezewanden zijn de lange levensduur, hetgeringe onderhoud ende verschillende architectorischemogelijkheden. De schermen zijnabsorberend gemaakt door degeluidscassettes in het midden.De geluidcassetes van Hafibo zijnsamengesteld uit een volle engeperforeerde, sendzimir verzinkteplaat en isolatiewol. De isolatiewolwordt beschermd tegen regen endirect zonlicht door plastiekfolie enzit verpakt in een akoestisch geslotenaluminium frame. De akoestischeinlegplaten zijn samengesteld uitonbrandbaar en kiemvrije steenwol enzijn aan de zichtzijde afgewerkt meteen zwart mineraal glasvlies. Daarnawordt de Sedzimir verzinkte plaat op deplastiekfolie geplaatst. Deze plaat heeftals doel verticale waterinloop tegente gaan en heeft een mooie visueleafwerking bovenaan.MontageAlle geluidswanden bestaan uitgeprefabiceerde elementen, die reedsin het atelier van Hafibo op maatgemaakt zijn.Op de werf plaatst men eerst deverticaal gegalvaniseerde stalen Hbalken in de aangepaste fundering.De balken worden ofwel in de grondgetrild ofwel mechanisch verankerd,afhankelijk van de ondergrond.De balken worden perfect verticaalgeplaatst en op een welbepaaldeafstand van elkaar. Vervolgensworden met behulp van een kraan degeprefrabiceerde geluidscasettes encocos wanden tussen de tegenoverelkaar staande gleuven van de H-balkengeplaatst.Montage door VCA gecertificeerdemonteursBetonplaten met geluidscasettesMooie architectorisch afgewerkte geluidswandContacteer Hafibo voor meer informatie of neem een kijkje op www.hafibo.beYves VandenhendeGSM: +32 (0)473 27 43 76Yves.vandenhende@hafibo.be9


Keller verzorgt brand- en rookbeveiligingin shoppingcenter NivellesIn april 2012 werd het prestigieuzewinkelcentrum Nivelles geopend.Na maandenlange uitbreidingswerkenheeft het een heusemetamorfose ondergaan. ShoppingNivelles moet het middelpuntvan de Waals- Brabantse retailworden. Vanzelfsprekend moetde brandveiligheid, conform dewetgeving, uitgevoerd worden.Hiervoor heeft Keller Benelux eenRook- en WarmteAfvoersysteemgeplaatst.Winkelcentrum NivellesHet winkelcentrum heeft 50% meeroppervlakte dan voorheen (28.136m²). Het bestaat uit een ondergrondseparking, goed voor zo’n 1400parkeerplaatsen, en een honderdtalwinkels. Om de mensen te beschermenin geval van brand en om de interventievan de brandweer mogelijk te makenwerd de ondergrondse parking vaneen rook- en warmteafvoersysteemvoorzien en werden in het atrium vanhet shoppingscentrum rookschermengeinstalleerd.AtriumIn het atrium, dat de verschillendewinkels met elkaar verbindt, zijn 3rookschermen “Moducoils” voorzien.Deze rookschermen zijn bedoeldom de rook, die bij brand vrijkomt,binnen een bepaald gebied te houden.Via openingen in het dak wordt dezerook naar buiten geleid. Want het isniet onbekend dat de rook - gassendie vrijkomen bij brand, zeker evengevaarlijk zijn als de brand zelf.90% van de sterfgevallen bij brandis te wijten aan rookintoxidatie. Deschermen zijn maw een belangrijkonderdeel van de brandbeveiliging vanhet shoppingcentrum.De rookschermen zijn vrijwelonzichtbaar in het plafond geplaatst,zodat ze passen binnen hetarchitecturale interieur.Ondergrondse parkingDe ondergrondse parking werd voorhet Rook- en WarmteAfvoersysteemin 23 zones verdeeld. Dit werduitgewerkt met meerdere moducoilrookschermen. Daarnaast werdener ook nog stuwkrachtventilatoren,axiaalventilatoren en een CO-detectievoorzien. Dit systeem heeft als doel :- Creëren en behouden van eenaangename luchtkwaliteit- De veiligheid bij brand voor brandweeren gebruikers maximaliseren- De schade na brand zo klein mogelijkhouden in de parkingContacteer Keller voor meer informatieFilip Van MeerhaegheGSM: +32 (0)473 97 11 95Filip.van.meerhaeghe@keller.beInnovatie: In maart 2012 hebben onzebrandwerende rolluiken de brandproef van 2udoorstaan!Keller Benelux heeft vanaf heden ook brandwerende rolluiken met eenbrandweerstand van 2 uur in haar gamma. De rolluiken worden uitgevoerd indubbelwandig verzinkt staal en kunnen met tal van opties worden geleverd. Debrandwerende rolluiken dienen niet met sprinklers gekoeld te worden.Keller Benelux heeft een enorme ervaring alshet gaat om het plaatsen van brandwerenderolluiken. Als specialist in compartimenteringdenkt Keller Benelux met u mee inbrandwerende oplossingen. De brandwerenderolluiken worden toegepast als brandwerendeafsluiting. Met de rolluiken wordt in gevalvan brand, de ruimte gecompartimenteerd,waardoor de brand zich niet verder kanuitbreiden. De brandwerende rolluikenmet een brandwerendheid van 2 uur zijntoepasbaar in o.a. industriele gebouwen,openbare gebouwen, enzovoort.10


Hafinox, gespecialiseerd in inoxoppervlaktebehandelingenHafinox beschikt over de kennisom het oppervlak van roestvaststaal (RVS) op veel verschillendemanieren te behandelen. De soortoppervlaktebehandeling heeftgevolgen voor het uiterlijk en dekwaliteit, maar ook voor het latereonderhoud van het materiaal.BeitsenHafinox gaat RVS beitsen wanneerhet materiaal vervuild is doormetaalbewerkingen van roestvast staalDoor het beitsen wordt de originelekristalstructuur van het inox hersteld enworden de eventueel achtergeblevenstaaldeeltjes van het productieprocesverwijderd. Een beitsbehandeling isde enige methode die na het lassenvan RVS de corrosieweerstand volledighersteld.PastabeitsenPastabeitsen gaan we vooral toepassenvoor het plaatselijk schoonmaken vanlasnaden. Hierbij worden enkel delasnaden ingestreken met beitspastamet behulp van een borstel. Dit kanbij industriële buisleidingen, gemengdestaal/inox constructies of op plaatsenwaar de werken geen completebeitsbehandeling toelaten.SproeibeitsenBij sproeibeits brengen we over hetganse oppervlak van de werkstukkeneen sproeibeits gel aan met behulpvan een sproeipomp. Het sproeibeitsengebruiken we om grotere eindproductenmet meerdere lassen compleet in éénbehandeling te beitsen, om zo eenoptimale kwaliteit te bekomen en hetkleurverschil te beperken.DompelbeitsenDompelen gebeurt in een beitsbad. Ditzorgt voor een egaal uitzicht en eenoptimale behandeling van de binnen-& buitenkant van het werkstuk, totin de kleinste openingen. Na elkebeitsbehandeling wordt grondiggespoeld.PassiverenTijdens het bewerken van RVS wordtde beschermende huid van hetmateriaal beschadigd. Passiverenis het aanbrengen van een zuivere,homogene, dichte chroomoxidehuid opinox. Dit natuurlijk proces gebeurt ineen neutrale omgeving onder normaleomstandigheden automatisch binnende 48 uur na het beitsen, doch kan dezepassivatiehuid onmiddellijk gevormdworden door het chemisch passiverenmet zuren. Het is een onmisbarebehandeling die ervoor zorgt dat inoxniet gaat roesten.Electrolytisch beitsenElectrolytisch beitsen gebeurtplaatselijk op het werkstuk metbehulp van een beitstoestel. De inchemicaliën gedrenkte reinigingstoortsverwijdert snel en milieuvriendelijkde verkleurde oxidefilm van roestvaststalen lasnaden. De lasnaad wordtgereinigd zonder het uiterlijk van hetbasismateriaal te beïnvloeden. Dezebewerking is louter visueel en biedtniet de beschermende voordelen vande voorgaande bewerkingen.GlasparelstralenGlasparelstralen wordt veel toegepastop constructies voor binnen gebruikof voor decoratieve materialen. Hetuiterlijk ziet er egaal aluminiumachtiguit. Alle onderdelen van de constructiekrijgen dezelfde tint, lasblauw verdwijnten kleine beschadigingen wordenweggewerkt. Deze bewerking biedtniet de beschermende werking van hetbeitsproces.Polijsten K320Korrel 320 Silicium-Carbide geslepenis een standaard afwerking van platenmet een zeer lage oppervlakteruwheid.Dit verhoogt het onderhoudsgemaken is dus zeer geschikt voor in devoedingsindustrie en design ontwerpen.Gelaste delen worden manueel gepolijstwaardoor er geen visueel verschil in heteindproduct zichtbaar is.Multidirectioneel polijstenDeze afwerkingstechniek gaatmen gebruiken voor werkbladen inkeukens of voor decoratieve stukken.Multidirectioneel polijsten heeft eenwisselende polijstrichtingen en is dusminder fragiel en meer kras bestendig.Electrolytisch polijstenElectrolytisch polijsten is een galvanischveredelingsproces en gebeurt doorcomplete onderdompeling in eenelectrolytisch bad. De gevormde huid iszeer goed bestand tegen invloeden vanbuitenaf zoals chloor en zeezout.11


Eirich verlaagt prijzen wisselstukkenEirich optimaliseert prijzenpolitiekwisselstukken ten gunste van deklant vanaf 1/01/2012.Maschinenfabrik Gustav Eirich enKeller Lufttechnik Benelux werken erdagelijks aan om hun servicedienstente verbeteren. Dit met het doel eenbetrouwbare en langdurige partner tezijn van hun klanten. De wisselstukkenennaverkoopservice heeft de bedoelingdiensten en wisselstukken uit één handaan te bieden – competent, snel entegen een faire prijs.Originele Eirich wisselstukkenNiets is beter dan het originele!!!Bij het streven naar lagere prijzen, isEirich de hoge kwaliteitsstandaard trouwgebleven. Strenge belastingstestenhebben aangetoond dat origineleEirich wisselstukken bijzonder hogestandtijden garanderen waardoorhet mogelijk is uw productie te latendraaien zonder stops.Eirich eist een uniformisering van allewisselstukprijzen over de ganse wereld.Door de erkenning van KellerLufttechnik Benelux, als strategischeverkoopspartner, kan Keller LufttechnikBenelux nu aan de wereldwijdeuniforme prijzen direct aanbieden.Met deze combinatie wil Eirich uwbevoorrechte partner zijn voor deaanschaf van wisselstukken voor uwEirich menger. Wij vragen u dan ook omEirich te testen voor alle wisselstukkenen slijtdelen die uw Eirich mengernodig heeft.Snelle en competente serviceContacteer Keller voor meer informatieof neem een kijkje op www.keller.be.Bram DewaeleGSM: +32 (0)477 87 75 93Bram.dewaele@keller.beIn 2011 heeft Eirich de prijszettingvan alle wisselstukken onder de loepgenomen. Door het optimaliserenvan processen (nieuw automatischwisselstukkenmagazijn, aangepasteproductieprocessen,…) en verbeterdeaankoopvoorwaarden, kon Eirich zijnkosten drukken. Hiervan laat Eirich uals klant ten volle genieten. Voor veleEirich wisselstukken is de prijs vanaf01.01.2012 gereduceerd.Prijs wisselstukken gereduceerdKeller Benelux is Strategische VerkoopsPartnervoor EirichKeller Lufttechnik Benelux is recentelijk uitgeroepen tot StrategischeVerkoopsPartner voor Eirich.Sinds 2006 is Keller Lufttechnik Benelux de exclusieve vertegenwoordiger vanEirich.De goede en correcte samenwerking met Eirich heeft er toe geleid dat KellerLufttechnik Benelux recent is uitgeroepen tot Strategische VerkoopsPartner(SVP) voor Eirich. Als SVP-partner kunnen we onze klanten onmiddellijk denieuwe prijzenpolitiek voor Eirich wisselstukken voorleggen.Als SVP zullen wij ook sneller toegang hebben tot Eirich documentatie engegevens, om onze klanten nog sneller te kunnen bedienen bij technischevragen.Binnenkort zullen onze klanten in hun leveringen ook zien dat er altijd eencertificaat “origineel Eirich wisselstuk“ zal bjgevoegd zijn. Hiermee kunnenwij onze klanten verzekeren dat ten allen tijde de originele Eirich kwalitatievewisselstukken worden geleverd, rechtstreeks vanuit de hoofdzetel in Duitsland.12


Keller ontvangt oorkondeKeller Lufttechnik Benelux is erin geslaagd de derde plaats tebemachtigen in de wereldwijdeverkoopscompetitie onder devertegenwoordigers van Eirich.De “Vertriebswettbewerb” oorkondeis een Internationale prijs die jaarlijkswordt uitgereikt door Eirich aan zijnvertegenwoordigers, die de besteresultaten behaalden op het vlak vanverkoop en service.In 2011 behaalde Keller LufttechnikBenelux, als één van de kleinerevertegenwoordigingen, de derde plaatsen toont daarmee aan dat met moed endoorzettingsvermogen nieuwe marktenontdekt en bewerkt kunnen worden.Keller Lufttechnik Benelux heeft eenbetere verkoop gerealiseerd dan degrote vertegenwoordigingen, zoalsFrankrijk, Rusland, enzovoort.Bestuurder Hans Boels is natuurlijk zeertrots om deze oorkonde in ontvangst temogen nemen. “Deze oorkonde is eenbekroning voor gans het team, dat eriedere dag mee bezig is!”EirichKeller Lufttechnik Benelux cvvertegenwoordigt sinds 2005 Eirich inde Benelux, inclusief het verzorgen vande nodige service. Eirich is reeds meerdan 100 jaar bezig met de ontwikkelingvan industriële mengtechnieken enis uitgegroeid tot wereldleider inmengtechnieken van poederachtigeproducten.Keller behaalt 3 de beste resultaten opvlak van verkoop en serviceEirich seminarie was een succes!Op dinsdag 24 april vond voor detweede maal het Eirich seminarie“Mixing technologies” in deBenelux plaats. Deze keer ging hetdoor aan de Universiteit van Gent.De opkomst naar de studienamiddaggetuigt van de nood aan gefundeerdeinformatie omtrent mengtechnieken.de R02 Vac. (5 liter). Beide mengerszijn vacuüm mengers. die gebruiktTijdens deze uiteenzetting werdenworden bij betononderzoek.de verschillende mengtechniekenNa de pauze lichtte ir. Jeroen Dils vantoegelicht. Daarna was er eende Universiteit Gent zijn ervaring toedemonstratie, met verschillendemet vacuüm technieken en UHPC. Alsmengsels, op de R08 Vac. (75 liter) enslot besprak ir. David Verhulst deThe quality of your end product can neverbe better than the quality of the mixture.verschillende mengtechnieken,specifiek voor de betonindustrie en gafeen oplossing voor de aanpak van destofproblematiek in de 21ste eeuw.Contacteer Keller voor meer informatieof neem een kijkje op www.keller.be.David VerhulstGSM: +32 (0)476 95 02 75David.verhulst@keller.be13


Biogrinder voor een optimale vergistingBHS Sonthofen heeft een nieuwtype breker als voorbewerking voorde biogas industrie ontwikkeld.Om het rendement vanvergistingsinstallaties te verhogen dientmen het toegevoerde materiaal specifiekvoor te bewerken. De bedoeling is hetmateriaal zodanig te vervezelen dathet een grotere oppervlakte krijgt.Daardoor krijgen bacteriën snellerinvloed op de vergisting met tot 30%hogere gasopbrengsten als gevolg.Maïs voor en na de behandelingEen bijkomend voordeel is dat groteredelen en minerale stukken verkleindworden.Het eenvoudig design en z’n robuusteconstructie garanderen een feillozewerking.Beschikbaar met 55 of 75kWaandrijving en inzetbaar tot tonnagesvan 15T/u.BHS Sonthofen is constructeur vanspeciale brekers voor het verwerkenvan elektronica-schroot, Shredder afvalalsook fines, diverse soorten slakken,glas, enz… Naast de machines zelf,worden ook complete installaties doorBHS Sonthofen gebouwd.BULK .ID is exclusief vertegenwoordigervoor de BENELUX en Frankrijk.Nieuw type breker voor biogas industrieContacteer BULK .ID voor meer informatie of neem een kijkje op www.bulkid.be voor de link naar de BHS website.Bart VanpouckeGSM: +32 (0)479 40 42 86Bart.vanpoucke@bulkid.be15


De mooiste fotoFoto van Bart VanpouckeMachine: Non-ferro scheider van Steinert.Deze machine haalt non-ferrometalen uit de stroom vangerecycleerd hout.Locatie: Chantonnay (Frankrijk)Startschot nieuwbouw KellerOp 1 maart 2012 is Keller Beneluxbegonnen met de bouw van een nieuwhoofdkantoor. De funderingen voor denieuwbouw zijn reeds afgewerkt ende aannemer is volop bezig met debovengrondse constructie. Momenteelworden de gewelven gelegd en nadienkunnen de ramen opgemeten engeplaatst worden.Tegen het bouwverlof zou de ruwbouwafgewerkt zijn en zou het nieuwehoofdkantoor winddicht zijn.www.keller.beT. +32 (0)56 67 10 10www.hafibo.beT. +32 (0)56 72 08 71www.bulkid.beT. +32 (0)56 77 53 8516

More magazines by this user
Similar magazines