Beleidsplan - SV Twello

svtwello.nl
  • No tags were found...

Beleidsplan - SV Twello

VoorwoordVoor u ligt het JeugdVoetbalBeleidsPlan (hierna te noemen JVBP) van SV Twello.Om voor een ieder, binnen onze vereniging, duidelijkheid te scheppen is dit plan ontwikkeld door deTechnische Commissie Jeugd (hierna te noemen TCJ) in samenspraak met de Jeugdcommissie (hierna tenoemen JC). Dit JVBP is hiermee het resultaat en een resumé van de visie op de ontwikkeling en organisatievan de jeugd binnen SV Twello. Dit plan biedt hiermee duidelijkheid aan ouders/verzorgers, jeugdspelers,jeugdtrainers/-leiders, het Voetbalbestuur, de TCJ en JC.De JC is in samenspraak met de TJC verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van hetorganisatorische en voetbaltechnische deel uit dit JVBP. Tevens is het, om bovenstaande voorwaarde terealiseren, van groot belang dat individuele trainers en leiders zich kunnen vinden in de ideeën die in dit planbeschreven staan. Het is belangrijk dat trainers en leiders zich begrepen voelen en mee kunnen denken overwijzigingen binnen het beleid.Samengevat heeft dit plan ten doel:Een sfeer te creëren waarbij iedere voetballer maximaal tot zijn/haar recht komt.NB. De prestatieve doelstellingen en recreatieve doelstellingen zijnhierbij minstens van gelijk belang.Als ouders/verzorgers, jeugdspelers, jeugdtrainers/-leiders, de TCJ en JC hoort dit onze gezamenlijkeopdracht en missie, binnen de jeugdafdeling van SV Twello te zijn.3


3. Uitgangspunten en visie voor het opleiden van jeugdvoetballersHet streven is om bij alle jeugdteams een gediplomeerde trainer of een trainer in opleiding aan te stellen.Streven is verder voor de junioren en de pupillen te beschikken over een groepscoördinator, die niet persézelf trainer is.De vereniging ondersteunt het beleid van de KNVB en zal deze dan ook volgen. Dit betekent dat de door haargekozen uitgangspunten voor het leren voetballen ook de uitgangspunten van SV Twello zijn. Kortweg: DeZeister visie.De Zeister Visie:5


5. CommunicatieOm het JVBP goed uit te kunnen voeren is de communicatie tussen de verschillende functionarissen enouders van essentieel belang. In de taakomschrijving per functie staat duidelijk omschreven voor welkecommunicatielijnen welke functionaris verantwoordelijk is. Om deze individuele communicatielijnen en depositie in het totale JVBP inzichtelijk te maken is het JVBP aangevuld met een communicatieschema.Belangrijk in dit schema is dat iedere functionaris vanuit zijn eigen taakgebied de directe betrokkeneinformeert over zijn of haar acties en/of afspraken.Uitgangspunten communicatie lijnen:Ouders/VerzorgersLeiderTrainerGroepscoördinatorTechnisch CoördinatorJeugdcommissieVoetbalbestuurIndien een ouder/verzorger van mening is dat een leider en/of trainer niet aan behoefte en/of vraagstellingvoldoet of niet naar tevredenheid een oplossing geeft in geval van een probleem kan de ouder/verzorgerafwijken van bovenstaande communicatielijnen door met de groepscoördinator contact op te nemen voororganisatorische zaken of met de TCJ voor voetbaltechnische zaken.Escalaties kunnen via de Groepscoördinator worden ingebracht ter bespreking in de JC.7


6. InformatievoorzieningWebsite:- Nieuws- Teamnieuws, o.a. wedstrijdverslagen- Teams- Bestuur en commissies- Weekbericht- Uitslagen- Activiteiten- KaderbriefDe leiders van de teams hebben de taak om elke teampagina up-to-date te houden. Het weekbericht kanmen hier ook vinden, maar krijgt elke leider ook via zijn mail.Presentatiegids (jaarlijks) vooraf aan het seizoen waarin o.a. dient te worden opgenomen:- Presentatie van afdelingen SV Twello, waaronder voetbal met als onderdeel jeugdWeekbericht:- Programma voor de komende 2 tot 3 weken van alle teams van de vereniging- Afzegadres gegevens- MededelingenDeze wordt naar alle leiders gemaild. Uiteraard is deze ook in de kantine af te halen of via de website tedownloaden.Clubblad (oplage 6 tot 10 maal per jaar) met daarin o.a.:- Informatie SV Twello algemeen- Wetenswaardigheden- Aardigheden8


7. Het JeugdkaderHet begeleidingteam rondom een elftal of team zou uit de volgende personen kunnen bestaan:Het technische kader:Trainer / Coach(assistent trainer/stagiaire)KeeperstrainerHet ondersteunende kader:LeiderGrensrechter/assistent scheidsrechterEr wordt beoordeeld per leeftijdsgroep en team of alle functies ingevuld moeten worden. Ook kunnen ermeerdere taken per persoon verricht worden. Een minimale bezetting van twee begeleidende personen perteam is vereist.Kwaliteiten Kader:Het technische kader:Er wordt gestreefd dat de trainers die voor A1, B1, C1 en D1 selectie worden aangesteld in bezit zijn van deTC III of bereid zijn deze te behalen.Didactische vaardigheden van trainers vinden wij erg belangrijk. Ook is er een goede eigen (voetbal-)vaardigheid gewenst.Voor de overige teams zullen voor een groot deel ouders en A- en B-junioren en andere vrijwilligers hettechnische kader vormen die affiniteit hebben met voetbal. Idem aan trainers van de selectieteams zijn ookdaar didactische- en voetbalvaardigheden gewenst.Als JC en TCJ streven we er naar dat iedere trainer cursussen volgt om zich zo te ontwikkelen. Vanuit onseigen geleding houden we gemiddeld twee maal per seizoen een trainingssessie. Deze trainingssessie kanintern door de TCJ georganiseerd worden of door de KNVB middels o.a. themabijeenkomsten.Daarnaast trachten we regelmatig trainerscursussen aan te bieden om enthousiaste en geïnteresseerdeleden de mogelijkheid te bieden zich in training te bekwamen.De algemene extra eis die wordt gesteld aan de keeperstrainer is minimaal keepercoach niveau II of bereidzijn deze te behalen.Het ondersteunend kader:Voor de ondersteunende kaderleden is het wenselijk dat ze de volgende capaciteiten bezitten:Goede didactische vaardighedenGoede omgangsnormenVerantwoordelijkheidsgevoelCommunicatieve vaardighedenOrganisatorische vaardighedenKennis van het jeugdbeleidsplanIn bijlage 3 is de taakomschrijving opgenomen van het technische en ondersteunende kader.Opleiden/werven van scheidsrechtersHierin voorziet een aparte commissie, namelijk de Commissie Wedstrijd en Scheidsrechterszaken. Informatieis te vinden op de website van SV Twello en/of op te vragen bij deze commissie.9


8. De wedstrijdenSpeeltijd spelers:De speeltijd is in relatie tot aanwezigheid voor iedereen gelijk. Uitzonderingen zijn de keepers. Verder zou ereen uitzondering gemaakt kunnen worden in verband met vakantie, ziekte of disciplinaire redenen.Speelwijze/spelopvatting:De intentie is om met behulp van verzorgd positiespel kansen te creëren en daaruit doelpunten te maken.Spelsysteem wedstrijden:1. Formatie Instroom en Mini League : 1-2-1 (4-tal)Optimale veldbezetting (ruit)CentralespitsLinkermiddenvelderRechtermiddenvelderCentraleverdediger10


2. Formatie F & E: 1-3-3 (7-tal) => Optimale veldbezetting (dubbele ruit)AanvallenVerdedigenCentralespitsLinkermiddenvelderRechtermiddenvelderLinkermiddenvelderRechtermiddenvelderCentralemiddenvelderCentralespitsLinkerverdedigerRechterverdedigerLinkerverdedigerCentralemiddenvelderRechterverdedigerDoelverdedigerDoelverdediger3. Formatie D t/m A: 1-4-3-3 (11-tal) => Optimale veldbezettingCentralespitsLinkerspitsRechterspitsCentralemiddenvelderLinkermiddenvelderRechtermiddenvelderLinkerverdedigerRechterverdedigerCentraleverdedigerlinksCentraleverdedigerrechtsDoelverdediger11


9. De trainingenKwantiteit:Elk elftal traint standaard minimaal 2x per week.Uitzondering hierop zijn de niet selectie F-pupillen, Instroom en Minileague pupillen die minimaal 1x perweek trainen en eventueel vaker indien mogelijkKwaliteit:Trainingen dienen te voldoen aan de Zeister Visie van de KNVB• Voetbaleigen bedoelingen• Veel herhalingen• Rekening houden met de groep• Juiste coachingTijdens trainingen dient de nadruk te liggen op het verbeteren van het voetballen volgens de Zeister Visie.12


10. Normen, waarden en sportiviteitSV Twello wil een vereniging zijn waarbij zowel haar eigen leden als ook anderen met plezier naar toe willenkomen en waar sportiviteit hoog in het vaandel staat. Normen en waarden zijn voor ons de basis om heteen ieder zoveel mogelijk naar zijn/haar zin te maken.SV Twello eist van haar technische- en ondersteunende kader dat zij handelen conform de normenen waarden die we met elkaar hebben afgesproken. Ook van spelers, ouders en anderebelangstellenden rondom het voetbalveld wordt dit geeist.Wat zijn onze uitgangspunten?Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zondersamenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.• Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.• Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.Op en rond het sportcomplexHet sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij inieder geval aan de volgende punten:• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.• Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is datgeen probleem, maar breng het dan zelf even terug.• Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.• Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heenals je naar de andere kant moet.• Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.• Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.• Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.Alcohol, tabak en drugsHet geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld nietalleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zakenapart genoemd te worden.Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veldof in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd eenslecht voorbeeld is voor de kinderen.• Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 13:00uur niet toegestaan.• Onder de 16 jaar wordt geen alcohol (conform de wetgeving) verstrekt.• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers, kantine, en overige ruimten binnen hetsportcomplex.• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot eenveld/complex verbod en royement.• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ookwordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.13


SanctiesOvertredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk vande ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naaromstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen dieovereenkomen met het geconstateerde gedrag.Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB.Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. Dekosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevenseen speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatievestraf bij de KNVB worden aangevraagd . De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeftde duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.Gedragsregels voor de spelerDe speler:• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers inhet veld.• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider alsniet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.• Draagt tijdens de wedstrijden kleding van SV Twello dat in bruikleen wordt verstrekt, maar niettijdens de trainingen. Aan het eind van het seizoen wordt de kleding en voetbaltas ingeleverd bij devereniging.• Heeft respect voor de tegenstander, de trainer, de leider en het publiek.• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daarniet mee eens.• Spant zich in om blessures te voorkomen en om ze snel mogelijk te herstellen na een eventueleblessure.• Is zuinig op alle materialen, velden en kleedkamers.• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in tegaan.• Dient na training en wedstrijd te douchen.• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer ofbegeleider.• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.• Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt eentrainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.• Draag geen kettingen, ringen en andere sieraden tijdens de training en/of wedstrijd. Plak piercings aftijdens de training en/of wedstrijd.• Dragen tijdens training en wedstrijd van scheenbeschermers is verplicht.Gedragsregels voor de leiderAlle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.De begeleider:• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij.• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en het coachen van het team tijdens de wedstrijden.• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.14


Van een leider wordt verder ook verwacht dat deze:• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als ergeen wedstrijd meer wordt gespeeld.• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer bij thuiswedstrijden van het eigen team en detegenstander.• Indien mogelijk de trainingen van zijn team frequent bezoekt.• Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen devereniging worden georganiseerd.• Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende groepscoördinator. Bijwangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.Gedragsregels voor de trainerAlle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.De trainer:• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.• Brengt spelers passie bij voor het spel.• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).• Zorgt dat de materialen (doelen) van het veld verwijderd worden na de training.• Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.• Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als ergeen training meer wordt gegeven.• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.• Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen devereniging worden georganiseerd.• Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en dedaarbij passende kleding dragen..• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.• Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon ofvertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens deouders/verzorgers ingelicht.Gedragsregels voor ouders/verzorgers van jeugdspelersAlle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.De ouder/verzorger:• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en omhet veld.• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld. Dusook niet op de scheiding van twee aaneengesloten pupillenvelden.• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (enkomt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoekvan de begeleiding).Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.• Op tijd de contributie voldoen.Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij dedesbetreffende groepscoördinator of technisch coördinator van de vereniging!15


11. Bijlage 1: Taakomschrijving JeugdkaderTrainer• Bereidt de training voor (oefenstof, materiaal)• Traint de groep en het individu volgens de richtlijnen in het JVBP• Evalueert de training met de spelers• Houdt bij welke spelers aanwezig zijn, wie heeft afgemeld• Is minimaal een kwartier voordat de spelers er moeten zijn aanwezig• Voert regelmatig overleg met de leider(s) en TCJ• Zorgt dat spelers zich na afloop van de training douchen• Zorgt ervoor dat er controle is bij het omkleden voor en na de training• Zorgt ervoor dat de kleedkamer schoon wordt achter gelaten• Evalueert training met de TCJ• Begeleidt de trainingen• Coacht tijdens de trainingen en eventueel wedstrijdenLeider• Begeleider, organisator en coach (en soms ook grens of –scheidsrechter)• Geeft leiding aan groep en individu• Draagt verantwoording voor de geestelijke en lichamelijke veiligheid van het kind• Het leiden moet bovenal uitmonden in plezier beleven met elkaar en aan de sport, maar ook tot eenbetere prestatie van het kind• Geeft het goede voorbeeld en is consequent• Maakt met de groep afspraken over doel, werkwijze, waarden en normen enz.• Dient er naar te streven dat er vertrouwen in hem is• Coacht tijdens de wedstrijden in geval de trainer niet aanwezig is• Verzorgt communicatie vooraf over de wedstrijden, toernooien, activiteiten, etc.• Verzorgt materialen en kleding voor en na de wedstrijd• Zorgt dat spelers zich na afloop van de wedstrijd douchen• Zorgt voor vervoer naar uitwedstrijden• Zorgt ervoor dat de kleedkamer schoon wordt achter gelaten en ingeval van een thuiswedstrijd, ookdat van de tegenstander• Vult wedstrijdformulier in en geeft deze na afloop en inclusief pasjes af aan wedstrijdsecretaris• Noteert wie er speelt, reserve is en afwezig• Zorgt voor grensrechter16

More magazines by this user
Similar magazines