Nieuwsbrief december 2011 - Stichting Maya

stichting.maya.nl

Nieuwsbrief december 2011 - Stichting Maya

Nieuwe atelier krijgt vorm.Serachour – Op onze bouwlocatie in het dorpjeSerachour worden sinds begin oktober de handen flinkuit de mouwen gestoken. Van zonsopgang totzonsondergang staan Nederlandse vrijwilligers enNepalese betaalde krachten er dagelijks zij aan zij tewerken aan de realisatie van een gloednieuw atelier.Lokale materialen als bamboe en klei vormen de hoofdingrediëntenvan het gebouw. Niet helemaal volgenslokaal gebruik waar steen en de laatste jaren vooral ookbetonijzer en cement in combinatie met golfplaten alsmodern en vooruitstrevend worden gezien.Naast de materialen zorgt ook de vorm van het gebouwvoor opgetrokken wenkbrauwen onder de dorpsbewoners.Het ronde gebouw met een koepelvormigdak zal er straks uit gaan zien als een soort bijenkorf.Verrassend in een dorp waar vierkante gebouwen nujuist bijna alle traditionele ronde huizen hebbenverdrongen.De tussenvloer en het dak worden gemaakt vanbamboe: natuurlijk, duurzaam en lokaal verkrijgbaar.Om de bamboe te beschermen tegen insecten passenwe een milieuvriendelijke methode toe, namelijk eendompelbad van 2 weken.Een rijstveld, wat per definitie waterpas staat, is ideaalom als dompelbad te fungeren.Het is fysiek best zwaar werk, al dat gesjouw metbouwmaterialen. Maar de nauwe samenwerking met delocals, de prachtige setting en het zelf bamboe mogenkappen in het bos, maken het allemaal tegelijkertijd ookexotisch en avontuurlijk! Al met al heerst er een zeerpositieve ‘we can do this’ mentaliteit. Iedere dag wordter na het vallen van de avond dan ook vooruitgekekennaar de uitdagingen van de volgende dag.Op deze foto, waar de fundering net af is, is de rondevorm sterk zichtbaar.Het gebouw heeft een diameter van 7 meter en zaluiteindelijk een hoogte krijgen van ruim 6 meter. Defundering bestaat uit een met grind gevulde geul metdaarop met grind gevulde zakken. De muren wordenopgetrokken uit kleizakken door 2 teams bestaande uitieder 3 personen. De teams worden voorzien van hetjuiste kleimengsel door nog eens 2 personen.22


Ilse introduceert Montessori materialen.Serachour – In het kader van interactief onderwijskoestert Maya al langer de wens om kinderen meeractief te laten zijn met verschillende materialen. OmdatMontessori onderwijs bekend staat om het afwisselendeen educatieve materiaal is afgelopen jaar een traject ingang gezet om deze onderwijsvorm stapsgewijs teintroduceren. Na een vooronderzoek naar dehaalbaarheid van een eventuele introductie, afgelopenvoorjaar uitgevoerd door Wies Arts, is het nu de beurtaan Ilse van de PABO Utrecht om het materiaal ookdaadwerkelijk voor te stellen.“Zoals op de foto’s goed te zien is, heb ik het erg naarmijn zin op mijn stage school. Het Montessori project isinmiddels goed op gang aan het komen! Het heeft ietslanger geduurd dan gehoopt, maar alles gebeurt hiernatuurlijk ook op Nepalees tempo.Gelukkig zijn alle drie de leerkrachten positief, enthousiasten trots om deel te mogen nemen aan dit project. Hetbeetje twijfel wat er bij hun nog over is, zal ik zo snelmogelijk wegnemen! Verder ben ik ondertussen ook bezigom zelf (gedeeltelijk samen met de bevolking) watMontessori materialen te maken.”- IlseBiogas in beeldSerachour – Onze partner Unica Foundation is onlangs opwerkbezoek geweest op onze locatie in Serachour. Dit maalwerd er naast het voeren van gesprekken met gebruikers vanbiogasinstallaties vooral ook gefilmd. Omdat niet elke dag eenfilmcrew het dorpje in de vallei aandoet, trok cameravrouwEsther de nodige aandacht.Ik heb al een groot deel van mijn Montessori map af,waarin ik zowel het materiaal als lessuggesties beschrijfper te behalen kerndoel voor de onderbouw. Op dezemanier hoop ik dat de leerkrachten echt gericht engestructureerd aan de slag kunnen gaan met hetmateriaal. Aangezien de communicatie met dekleuterleerkrachten in het Engels niet geheel vloeiendverloopt, heb ik al deze documenten laten vertalen in hetNepalees.33


De Nepalreis 2011 – op bezoek bij de TamangRasuwa – Eens per jaar wil Stichting Maya mensen dekans geven om Nepal te komen ontdekken. We doendat in de vorm van een 2-weekse rondreis. Dit jaarstond het noordelijke district Rasuwa op hetprogramma, aangevuld met het zuidelijk gelegenNatuurpark Chitwan. Een kleine delegatie van dereizigers kwam zelfs een week eerder om de HarpanVallei en het dorp Serachour te bezoeken.Die eerste week was het weer zeer wisselvalig en lietde Himalaya zich nauwelijks zien. Zelfs de daglangebusreis naar Rasuwa verliep vervolgens in een dichtemist en beloofde weinig spectaculaire panorama’s.Echter, op de ochtend van de eerste wandeldag trokde hemel helemaal open en liet de strakblauwe luchtvoor de daaropvolgende week geen enkel wolkjemeer toe.We hebben 6 dagen door een prachtig en zeerafwisselend landschap getrokken. Authentiekedorpjes gelegen in de schoot van moeder Himalaya,te midden van akkers en weilanden, weelderigebossen en schrale alpenweiden, verkwikkendewarmwaterbronnen en zelfs bevroren plassen. Dewarme glimlach van de bewoners hier verraadt de…..afwezigheid van haasten hektiek in dezestreek. Omdat er bijnageen andere toeristenkomen beleef je noghet echte Nepal.Ondanks het somsstevige wandelen ishet toch een idealegelegenheid om totrust te komen en tegenieten van al hetmoois dat dezeomgeving te biedenheeft.Lokaal portretjeHimalaya ‘ high tea’ – een kopje thee op grote hoogte.Na een week van de besneeuwde bergen genoten tehebben kwamen de laaglanden van Nepal aan bod: deterai. Tijdens de junglesafari (op de olifant!) werdenheel wat herten en neushoorns gespot. Als afsluiterslenterden we een dag door Patan, een oudekoningsstad in de Kathmandu vallei en lieten we onsonderdompelen in de Tibetaanse wijk Bodhanath. Zo ishet bijna letterlijk een panorama reis geworden: Nepalheeft ook zo ontzettend veel gezichten!44


VacaturesGezochtGezocht: Shell (oud-)medewerkersWerk je bij Shell of ken je iemand die bij Shell werkt?Shell steunt ontwikkelingsprojecten dus als je eeningang hebt, laat het ons weten.Gezocht: Rabobank medewerkersOok de Rabobank heeft een potje voor projectenals de onze. Maar je kan er alleen van ‘binnenuit’een aanvraag indienen. Dus ken je iemand of werkje zelf bij de bank, mail ons.KoeriersMensen die naar Nepal vliegen en een paar kilo vanhun bagage willen reserveren voor kinderkleren,medicijnen, educatief speelgoed, etc. De spullenhoeven maar tot Kathmandu, dan komt onze agent zebij je hotel halen! De meeste luchtvaartmaatschappijenhebben hun limiet verhoogd van 20 naar 23 kilo. Laatdeze extra kilo’s niet onbenut!Vrijwilliger voor kindertehuisZin om naar Nepal te komen en met de kinderenvan het tehuis “Our Childen Home” spelletjes tedoen, buiten te spelen, huiswerk te maken enallerlei andere dingen? Je bent meer dan welkom indeze mooie omgeving. Een gezellig huis waar je jeeigen kamer hebt en mee kan eten met de kids.Overdag als de kinderen naar school zijn, heb jeruim de tijd om Nepal te verkennen, wat rond teslenteren, bootje te varen op het Fewa Meer, ofzelfs aan paragliding te doen. Stuur een mail voormeer informatie naar ons bekende email adres.Contact informatieStichting MayaMaya FoundationMeijhorst 34-35 PO Box 76666537JC NijmegenKathmanduNederlandNepaltel./fax: (+31) (0)24-3444125website: www.stichting-maya.nle-mail: info@stichting-maya.nlMaya vrijwilligers in Pokhara, oktober 2011KvK Centraal Gelderland 09145476RABO-bank Nijmegen 10.10.26.374IBAN = NL 03 RABO 0101026374BIC = RABONL2UColofonDe Maya Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Mayaen dient om de vrienden van Maya op de hoogte tehouden van het nieuws betreffende de stichting uitzowel Nepal als Nederland. De Nieuwsbrief komtgemiddeld 8 keer per jaar uit.55

More magazines by this user
Similar magazines