12.07.2015 Views

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Meer info:Dienst Cultuur – <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderenfiorella.truwant@west-vlaanderen.be of 050 40 34 07Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachtenvan de <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen 2013In 2013 schrijft de provincie <strong>West</strong>-Vlaanderen voor de vierde maal deVierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten uit. De Prijs is bestemd voor allehedendaagse uitdrukkingsvormen binnen de kunstambachten: keramiek, glas,textiel, papier… Typerend voor kunstambachten is dat het gaat om eenmaligecreaties, niet gecreëerd om als serieproduct te worden vermenigvuldigd / voorindustriële productie.De wedstrijd staat open voor <strong>West</strong>-Vlamingen van geboorte of door domicilie (op1 januari 2013 moet men minstens 5 jaar wettig gedomicilieerd zijn in de<strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen).De wedstrijd is niet themagebonden maar specifiek bedoeld voor realisaties uitde jongste vier jaar. De Prijs zelf bedraagt 2.500,00 EUR, aanvullend kunnen nogpremies worden toegekend. Inschrijven kan uiterlijk tot 29 maart 2013.Beeld : Foto van eenbekroond werk van dehand van Lut Laleman,één van de winnaars vande vorige editie van dePrijs Kunstambachten(2009).© Lut LalemanHet reglement en deelnemingsformulieren zijn te downloaden op de websitewww.west-vlaanderen.be/kunstambachten.Meer info:dienst Cultuur - <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-VlaanderenWendy Leplae wendy.leplae@west-vlaanderen.be of 050 40 35 49Tentoonstelling:De bode van Ensor: August Van YperEnsorhuis Oostende1.12.2012 > 14.04.2013Vanaf 1 december is August van Yper te gast in het Ensorhuis en doet er zijnuitzonderlijk verhaal uit de doeken. August Van Yper, of kortweg Guustjegenoemd, was jarenlang de trouwe huisknecht van James Ensor. Hij kwam vanaf1915 in dienst van ‘menère’ samen met zijn levensgezellin Ernestine Mollet. Nade dood van Ensor in 1949 mochten ze in het huis in de Vlaanderenstraat blijvenwonen; ook toen de Vrienden van Ensor en later Stad Oostende het huis haddengekocht om er een museum van te maken. In al die jaren tot aan zijn dood in1963, verwelkomde Guustje in hoogsteigen persoon de bezoekers en leidde henrond.De Oostendse fotograaf Maurice Anthony maakte tientallen foto’s van Ensor metzijn kamerbediende: beroemd is de foto waarop de imposante James Ensor staatafgebeeld op een van zijn ochtendwandelingen in Oostende in gezelschap vanAugust van Yper.Beeld : James Ensor enAugust Van Yper, 16 juli1948 Collectie Mu.ZEE© Foto: Maurice AntonyHet verhaal van de man die een bijna devote eerbied had voor zijn meester en alzijn geheimen kende, komt nu tot leven via verschillende interviews metfamilieleden en vrienden, afgenomen door de beroemde schrijfster CharlotteMutsaerts. Deze dossiertentoonstelling wordt rijkelijk geïllustreerd met foto- enarchiefmateriaal.Meer info kun je vinden op deze webpagina.PUBLICATIE IN DE KIJKERStijn Streuvels. Personages van Achiel tot Zwarte Seis.door Omer Vandeputtes.l., Unibook, 2011Het werk van Streuvels blijft Omer Vandeputte fascineren. Als lid van hetStreuvelsgenootschap (www.streuvels.be) heeft hij een register opgesteld van defictionele personages in Streuvels’ oeuvre.Nomen est omen, jawel, maar uit de studie blijkt dat namen ook een sociaal,volkskundig en gevoelsmatig verhaal vertellen. Bijvoorbeeld: in het oeuvre van


Streuvels treden meer dan elfhonderd naamdragende personages op. Daarnaastnog een leger naamlozen, meestal in een figurantenrol, van wie slechts 5 %vrouw is: huismoeder, jong meisje of non; tekenend voor de maatschappij in detijd van Streuvels.Streuvels speelt graag met de naam van zijn personages door bijvoorbeeldverkorting (Arthur wordt Tuur) of verkleining (Fonske, (Ho)rieneke), zoals devolksmens graag doet. Bijnamen zijn schering en inslag: Klette (dwaze vrouw),Sjoerel (schele), Pappot. Uit al die verhaspelingen spreekt een en ander. In destudie van Omer Vandeputte krijgen we ook vaak een naamsverklaring(antroponymisch of volksetymologisch).Het register is alfabetisch opgesteld. Ze begint met Achiel: zoon vangemeentesecretaris, op wie Marietje Verhamme heimelijk verliefd is, maar dietoch met een ander meisje gaat, in Een beroerde maandag (Dorpsgeheimen I,1904) VW deel 1: 1378. Het register eindigt met Zwarte Seis: dorpsvrouw,kennis van de moeder van Poelde, in Kinderzieltje (Dorpsgeheimen I, 1904) VWdeel 1: 1496. Na het register volgt nog een inhoudelijke samenvatting van hetoeuvre van Streuvels.Duvels op de kasseien.De wielersport gezien door de ogen van onze marktzangers.door Roger HesselTorhout, Vriendenkring Kunst Houtland, 2012Recent verscheen van de hand van Roger Hessel opnieuw een rijk geïllustreerdeboek waarin hij allerhande liederen verzamelde die op straat werden uitgevoerddoor Vlaamse marktzangers. Dat waren geliefde zangers die hun geld verdiendenmet het uitvoeren van gebeurtenisliederen op openbare plaatsen. Als eenberijmde krant (maar met humor) bezongen ze de gebeurtenissen van de dag. Inveel gevallen ging het over sport, een populair onderwerp bij het Vlaamse volk.Met name wielrennen, volkssport nummer één, was een gewild onderwerp.De liederen in het boek Duvels op de kasseien dateren vanaf het begin van de20e eeuw (toen het wielrennen als sport populair werd) tot ongeveer 1950 (detijd dat de marktzangers uit het straatbeeld verdwenen en plaats maakten voorde grammofoonplaat die aan een eigen triomftocht begon). Roger Hessel, steltvast dat vanaf dat moment de teksten van de wielerliederen kwalitatief slechteren ook kleurlozer werden. In 1935 was van verslechtering nog geen sprake. Indat jaar won de Belg Romain Maes de Tour de France, en tekstdichter enmarktzanger Frans Jacobs verscheen spoedig met een marktlied (te zingen op dewijze van De Chiqué) waarin hij de triomfen van Maes bezingt:Want Romain Maes dat is ne man die goed kan rijdenIn menig koersen levert hij ne schoone strijdWant vele renners wilden hem soms zoo benijdenOmdat hij wegkaapt zoo menig eereprijs.In het refrein vermeldt hij voor de goede orde welke algemene capaciteiten er inzijn tijd nodig waren om een groot wielrenner te worden:Maar voor coureur te worden moet ge kunnen rijdenJa de beenen mogen in geen knoopen slaanMen mag niet drinken of niet rooken of niet vrijenEn niet te vroeg al bij de jonge meisjes gaan.Roger Hessel uit Torhout verzamelde in ruim veertig jaar als volkskundigeduizenden liedjes die de marktzangers een eeuw geleden op straten en pleinenvoor hun publiek zongen. Hij publiceerde eerder ook al het album 'Liedjes dieeigenlijk niet mogen' (2009), een boek over erotiek, pornografie en vulgarisme inhet Vlaamse volkslied en het boek Marktliederen over de Grooten Oorlog – DeEerste Wereldoorlog gezien door de ogen van onze marktzangers (2011).De militaire begraafplaatsen van deEerste Wereldoorlog in Groot-Wevelgem.door Jan VancoillieWevelgem, Heemkundige Kring Wibilinga, 2012[Wibilinga 25(2012) nr.3]In november 2012 startte de Wevelgemse Heemkundige kring Wibilinga met eenproject rond de Eerste Wereldoorlog dat over meerdere jaren zal lopen. Een


werkgroep binnen Wibilinga plant een hele reeks artikels, tentoonstellingen,publicaties en andere activiteiten rond Wevelgem in de Eerste Wereldoorlog.Eind vorig jaar verscheen een themanummer van het tijdschrift van deHeemkundige Kring rond de bestaande en verdwenen militaire begraafplaatsenvan de Eerste Wereldoorlog in de gemeente Wevelgem en haar deelgemeenten.Het themanummer werd geschreven door historicus Jan Vancoillie (°1976). Hij isgespecialiseerd in de Duitse zijde van het verhaal van de Eerste Wereldoorlog enis één van de drijvende krachten binnen de werkgroep. In het voorwoord bij hetWibilinga themanummer is te lezen dat eind dit jaar van de auteur onder meernog een studie naar de ontstaansgeschiedenis van het grote kerkhof Menen Waldop de grens van Wevelgem en Menen zal verschijnen. Die begraafplaats, die pasin 1917 ontstond en na de oorlog enorm uitgebreid werd, komt immers niet aanbod in deze bijdrage. De studie naar de geschiedenis van dit militair kerkhofbleek te uitgebreid voor één nummer van Wibilinga.Het droommuseum van Dre.Een tocht door de Eerste Wereldoorlogdoor Wim ChielensVeurne, Kannibaal, 2012"De naad van onze broek was hard van de luizen. En als we in rang stonden voorhet eten pakte de ene soldaat de luizen van de andere en zei hij: Nog een beetjevlees voor in de soep." Getuigenis van soldaat P. De Poorter, °25 juni 1897Deze kindermuseumgids brengt het verhaal van het In Flanders Fields Museum inIeper op kindermaat en brengt de Eerste Wereldoorlog op een originele maniertot leven.Dre is een jongetje uit Ieper, wiens papa in het In Flanders Fields Museum werkt.Twee dagen voor het vernieuwde museum openging, in juni 2012, mocht Dresamen met zijn papa het museum al bezoeken. Toen Dre thuiskwam, was hij zoonder de indruk van wat hij gezien en gehoord had dat hij dadelijk begon methet maken van zijn eigen museumpje, waarover hij in dit boek honderduitvertelt.Aan de hand van elf thema's vind je in elk hoofdstuk wat uitleg over degeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, een brief aan de klas van Dre over eenactuele oorlogssituatie en het verslag van de bijzondere fietstochtjes die Dremaakt in de <strong>West</strong>hoek, een streek waar de oorlog nog altijd tastbaar aanwezigis. Daarnaast kun je grasduinen in de getuigenissen van mensen die de EersteWereldoorlog meegemaakt hebben: fragmenten uit dagboeken, brieven,schriftjes, radio-interviews en televisiereportages.Kind van de <strong>West</strong>hoek.door Wouter Sinaeve, met illustraties van Nyk DekeyserWielsbeke, De Eenhoorn, 2012Wouter groeit op in de <strong>West</strong>hoek, een streek waar de Eerste Wereldoorlog veelsporen heeft nagelaten en de ideale plaats om zelf soldaatje te spelen. MaarWouters oorlog maakt soms onverwacht duidelijk dat die andere oorlog allesbehalve een spel was.Opgroeien in de <strong>West</strong>hoek is dus opgroeien met de overblijfselen van de EersteWereldoorlog. Wouter Sinaeve blikt samen met fotograaf Nyk Dekeyser in ditboek terug op zijn jeugd in de <strong>West</strong>hoek.Wouter Sinaeve is geboren in 1974 en groeide op in Boezinge, een klein dorpjebij Ieper. Als kind was hij gefascineerd door W.O.I, mede door de monumentenen restanten die hij overal om zich heen zag. Wouter studeerde voor onderwijzeren gaf tien jaar les. Sinds 2005 is hij educatief medewerker van de StedelijkeMusea van Ieper waaronder het In Flanders Fields Museum.Wijnendale 100.Een impressie van vroeger en nu.Torhout, Apriotief, 2012Naar aanleiding van het eeuwfeest van het dorp Wijnendale heeft de toneelgroep“Theater ‘t Fonteintje” het initiatief genomen een boek te laten verschijnen. Inhet boek worden verleden en heden van Wijnendale aan elkaar gelinkt.


Wijnendale is 100 jaar geleden gesticht als parochie, heeft dus nooit eengemeentebestuur gehad en werd aanvankelijk bestuurd door drie verschillendegemeenten: Ichtegem, Torhout en Aartrijke. Met de fusies in 1977 werd door debestuurlijke overheid een grenscorrectie doorgevoerd zodat 76 % van Wijnendalebij Torhout en 24 % bij Ichtegem hoort. Wijnendalenaars hebben zich echteraltijd Wijnendalenaar gevoeld tot welke gemeente zij ook behoorden of behoren.Als men de geschiedenis van Wijnendale vertelt, komt men automatisch terechtbij de parochie en dus bij het parochiaal leven met zijn pastoors, zijn klooster enzijn parochiale organisaties. Dat is rijkelijk aanwezig in het boek. Daarnaast is erook de geschiedenis van het sociaal-cultureel leven: de verenigingen, defestiviteiten, het onderwijs. Ook dat is onlosmakelijk verbonden met Wijnendaleen heeft de sfeer van het dorp helpen bepalen. Belangrijke figuren en feitenkrijgen eveneens een plaats. De heemkring Carolus Bonus zorgde mee voor hetinteressante historisch fotomateriaal in de publicatie.Ten slotte komt ook Wijnendale anno 2012 komt aan bod: het aanschijn van hetdorp is verandert, er kwamen nieuwe verkavelingen tot stand, er wordt heel watgebouwd. Maar toch zo blijkt heeft het dorp Wijnendale een stuk eigenheidkunnen bewaren.Zaak: De Zutter.door Katrien RyserhoveMerendree, Het Moment, 2012Op 13 juli 2010 opende Katrien Ryserhove het gerechtsdossier 'Zaak: De Zutter'.84 jaar oud stof werd voor het eerst weggeveegd van deze mappen en dedocumenten werden omzichtig en behoedzaam op de leestafel gelegd, geopenden Katrien.... begon te lezen.Bijna twee jaar deed zij erover om alle verslagen van verhoren, tekeningen,anonieme en minder anonieme brieven te lezen en te analyseren. Bijna twee jaardeed zij erover om minutieus alle puzzelstukjes samen te leggen om te weten tekomen wat er precies op die noodlottige kermisnacht met Hector De Zutter wasgebeurd en wie de echte dader was... Zij kreeg een beeld van de socialetoestand van het Beernem van 1926-1928. Vooral de angst van deBeernemnaars droop als het ware uit het dossier.In tegenstelling tot het vooropgestelde doel werd dit geen puur non-fictie boekmaar een verhaal - een waar gebeurd verhaal - vanuit het standpunt van deemotionele maar krachtige persoonlijkheid van Julienne De Zutter, de zus vanhet slachtoffer. Het boek dat u nu kan lezen is non-fictie roman geworden.S.O.S. - in de Wielingen.Scheepscalamiteiten in het Vlaamse kustgebied.oor Cor HeijkoopAardenburg, Durenkamp, 2012[Bijdragen tot de geschiedenis van <strong>West</strong>-Zeeuws-Vlaanderen – HeemkundigeKring <strong>West</strong>-Zeeuws-Vlaanderen (2012) nr.40]In S.O.S. – in de Wielingen gaat maritiem schrijver Cor Heijkoop dieper in op detalrijke scheepscalamiteiten die in dit gebied hebben plaatsgevonden, zowel inoorlogs- als in vredestijd. Hij besteedt ook aandacht aan het kustgebied rond ennabij Oostende.Uit deze monografie blijkt dat er niet alleen sprake is van talloze verliezen aanschepen tijdens militaire operaties. Omdat betonning en bebakening na 1945 nogveel te wensen overlieten liepen nadien nog tientallen schepen averij op bij hetstoten of oorlogswrakken. Heijkoop schrijft daarnaast ook over een aantalopvallende omvangrijke scheepscalamiteiten die zich aan het eind van detwintigste eeuw hebben voorgedaan. Triest dieptepunt was de ramp met deBritse veerboot Herald of Free Enterprise.Als gevolg van de invoering van radar, scheepvaartbegeleiding en verbeteringenvan de vaarweg is de laatste decennia het aantal ongevallen sterk teruggelopen.Ook werden in het kader van de havenuitbreidingen van Zeebrugge en deverdieping van de vaargeul vele (restanten van) scheepswrakken opgeruimd,hetgeen niet alleen de veiligheid verhoogde, maar soms ook historische vondstenopleverde.Cor Heijkoop sluit met S.O.S. - in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in hetVlaamse kustgebied zijn boekenreeks over scheepsrampen in het Scheldegebiedaf. Hij geeft daarbij een inkijkje in het verleden van deze belangrijke en moeilijkbevaarbare toegangsweg naar Antwerpen.


De auteur laat in zijn boek kapiteins, loodsen en hulpverleners persoonlijk aanhet woord. Via hun vele getuigenverklaringen en –verslagen is dit toch meer danzomaar een geschiedenisboek geworden. Het boek verscheen in de reeksBijdragen tot de geschiedenis van <strong>West</strong>-Zeeuws-Vlaanderen van deHeemkundige Kring <strong>West</strong>-Zeeuws-Vlaanderen.Onze IJslandvaarders.door Johan DepotterGent, Academia Press, 2011Gedreven door passie verzamelde auteur Johan Depotter jarenlang alles wat metde Belgische IJslandvaarders te maken had. Hij ging in archieven in binnen- enbuitenland op zoek naar namen en naar families. Het resultaat is een vuistdikwerk, met een alfabetisch overzicht van alle teruggevonden namen.Bladerend of lezend in het boek valt het verhaal van de IJslandvaarders netjes inzijn plooi. Bij ieder personage wordt een tipje van de "IJsland"-sluier gelicht,zodat de lezer, eenmaal aanbeland bij de familienamen met de letter "Z', zicheen goed beeld kan vormen over het leven aan boord van een Duinkerkse ofGrevlingse galette en over het heroïsche bestaan dat deze mensen leidden.Hellekind.door Bram DehouckBreda, De Geus, 2012Sam, de zoon van huisarts Chris Walschap, is anders dan andere kinderen. Dathebben Chris en zijn vrouw Charlotte al vroeg in de gaten, maar ze kunnenermee omgaan. Het gedrag van hun zoon wordt echter een probleem als hij naarschool gaat en zijn agressie niet in de hand weet te houden. Niemand lijkt vat tekrijgen op de jongen, die de trekken van een psychopaat begint te vertonen. Deangst dat Sam op een dag zijn zelfbeheersing compleet verliest en een bloedbadaanricht, maakt Chris wanhopig. Hij kan maar één oplossing bedenken, eenoplossing waartoe geen enkele vader zich in staat acht: zijn zoon om het levenbrengen.Bram Dehouck (1978) gaf met De minzame moordenaar (2009) zijnschrijverscarrière een bliksemstart. Hij won er in 2010 zowel de prestigieuzeGouden Strop als de Schaduwprijs voor het beste spanningsdebuut mee. Met Eenzomer zonder slaap (2011) zette Dehouck zijn succes door en won ook DeGouden Strop 2012. Inmiddels zijn de filmrechten van deze thriller verkocht aanShooting Star (dat eerder Sonny Boy verfilmde) en is een Duitse vertalingaanstaande. In het najaar van 2012 verscheen met Hellekind Dehoucks derdethriller.De droom van Aziz. Een vertelling.door Frank AdamAntwerpen, Vrijdag, 2012Wanneer de dood onverwacht langs komt, weten fruithandelaar Aziz, zijn naasteomgeving noch de notabelen van de stad hoe zijn lang gekoesterde droomalsnog in vervulling kan gaan.In een hartverwarmende filosofische vertelling over leven en sterven, blijven envertrekken, loslaten en omhelzen, weeft Frank Adam de gevoeligheden van tweeverschillende culturen op subtiele wijze in elkaar.Frank Adam schrijft absurde fabels, romans, toneel, radioluisterspelen,operateksten, poëzie en liederen. Hij maakt en speelt zelf theater, en gaatdaarbij graag in dialoog met muziek. Zijn werk werd veelvuldig onderscheiden,recent nog door European Theatre Today The Plays 2012, een selectie van debeste stukken uit eenenveertig Europese landen. Werk van Frank Adam werdvertaald in het Duits, Noors, Frans, Lets en Italiaans.Wat achter ons gebeurt.door Jordy VermoteZoetermeer, Free Musketeers, 2012Als we van niets naar iets wonderbaarlijks gaan, voelen we ons natuurlijkfantastisch. Maar als de droom plots barst en er niets meer over is, wat dan?Volg samen met mij de weg van helemaal niets naar iets prachtigs en terug.Gevoelens omgezet in woorden, samengeplakt tot gedichten. Welkom in het


hoofd van een verliefde puber.Jordy Vermote (1993, Oostende) vult zijn vrije tijd met fotografie en hetschrijven van gedichten en kortverhalen. Wat achter ons gebeurt is zijn debuut.CONTACT<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> TolhuisJan van Eyckplein 18000 BruggeT 050 40 74 61E bibadm@west-vlaanderen.beW www.west-vlaanderen.be/bibliotheekMeer cultuurnieuws krijgt u via Cultuur Cocktail, het e-<strong>zine</strong> van de <strong>Provinciale</strong> Dienst voor Cultuur.Surf naar www.west-vlaanderen.be/e<strong>zine</strong> en schrijf u daar in.Wil je je niet langer abonneren op dit e-<strong>zine</strong>, schrijf je hier uit.Wil je meer informatie over de e-<strong>zine</strong>s van de <strong>Provincie</strong> <strong>West</strong>-Vlaanderen, surf dan naar www.westvlaanderen.be/e<strong>zine</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!