NG.6.01.03 Perchloraat washout test - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

NG.6.01.03 Perchloraat washout test - Instituut Verbeeten

Perchloraat washout test van deschildklier


U bent door uw behandelend arts naarde afdeling nucleaire geneeskunde vanInstituut Verbeeten verwezen voor eenperchloraat washout test bij uw kind.Deze folder geeft u informatie over ditonderzoek.DoelHet bepalen van de (dis-)functie vande schildklier.Radioactieve stofTijdens het onderzoek krijgt uw kindeen licht radioactieve stof toegediendvia een infuus. Voor het plaatsen vanhet infuus dient een aparte afspraakgemaakt te worden op dekinderafdeling. De dosering is zeergering en heeft geen schadelijkegevolgen voor uw kind of zijn/haaromgeving. Van de straling die dezestof afgeeft worden door de camerafoto’s gemaakt.VoorbereidingUw kind moet eventuele schildkliermedicatiestoppen, tenzij uw specialistanders beslist. De tijd die hij/zij moetstoppen is afhankelijk van hetvoorgeschreven medicijn. U kunt aanuw specialist vragen hoe lang vantevoren hij/zij moet stoppen.Röntgenonderzoek metcontrastmiddelen mag niet hebbenplaats gevonden gedurende 3maanden voorafgaand aan hetonderzoek. Bij voorkeur dient er opdezelfde dag geen ander onderzoek,andere behandeling of bloedafnameplaats te vinden.Verloop van het onderzoekUw kind krijgt een injectie met eenkleine hoeveelheid radioactieve stof.Circa 4 uur na de injectie komt uwkind op een scanbed te liggen. Meteen speciale camera worden eropnamen gemaakt van zijn/haar hals.Deze opname duurt ongeveer 20minuten. Wanneer er geen activiteit inde schildklier wordt waargenomen,wordt het onderzoek gestaakt.Wanneer er wel activiteit wordtwaargenomen, krijgt uw kind eendrankje. Dit mag met 20 cckunstvoeding of afgekolfdeborstvoeding worden opgedronken.Direct daarna worden er weeropnamen gemaakt van de schildklier.Deze duren ongeveer 1 uur. Het isbelangrijk dat uw kind zo stil mogelijkblijft liggen tijdens het scannen.Hiervoor kan een speciaal vacuümkussen gebruikt worden.BijwerkingenVoor zover bekend, zijn er geenbijwerkingen aan het onderzoekverbonden. Ook wanneer uw kindovergevoelig voor jodium is zal hij/zijer geen hinder van ondervinden.De uitslagAan de hand van de beelden maakt denucleair geneeskundige een verslagvoor uw behandelend arts. Van dezearts krijgt u de uitslag.Tussen de toediening en de scan maguw kind niet eten of drinken.Instituut Verbeeten - 2 -


ContactIndien u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling nucleaire geneeskundevia telefoonnummer 013 – 594 77 16. Ook kunt u vragen stellen aan denucleair geneeskundige of de laborant die bij het onderzoek aanwezig is.Nog even dit .....Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op tenemen omdat de radioactieve stof speciaal voor uw kind en vóór uw onderzoekwordt vervaardigd. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak maken.Instituut VerbeetenBrugstraat 105042 SB Tilburg 013-594 77 77versie: oktober 2011

More magazines by this user
Similar magazines