NIEUWS- & ANNONCENBLAD

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

NIEUWS- & ANNONCENBLAD

Nijverheidalei, «4AMWERPF\lolesfr 150 Zooseel vogels als schutters lioogenen roos inhegrepön Begin om 3 ure flinde omfiurena \oltrokliea rondeVogeUchieting bq Ch I ouis \an Reraoortere**oJT\ rurta» 8 Somber 1893 Inleg ft 1 15 terigfr 1 5cont t« «rdeelenop daioosuo 10 ceot voorde onkosten *>g u om 3 1|4 uw emleom 6 1{4 «repa voltrokken roode^«elscheüDgop/om'agïO Se[tembei Reset endoor Ie mnntschapi y -De ^reeu.gde \i waden-1 okaal - De Kraai - l*y Air Vermeulen te BaselHoo^e-ffr /ijdenst-llt 3 ..0 fr roos3fr Oe paarnummera 2 4 tot 90 aan ( l 2a d* andeie aan fr 17ooveel vogels als schutters hoogeen roos mhpg epenInleg fr 1 >5 Ei zijn twee piemes ie verdieneneeneNooi het giootate petal tn >oor «Ie verstafgelegene Begin om 3 ure einde om 6 l\i u na vol ronde—o—Welschetiug t* ge\ea lorde Doelboogmaat«chappij-De Leeilingeu - by Auj, Braem kromnifiNotelaar TemscheOp 7 ïi dag 1) Septenher 18»e4ir Ziidei « elk 3 fr Roo&Sfr De nummers2 4 6 tot aO aa i fr 1 o* de ove i„e aan 1 fr Zooveelvo els als schutters hooien en IOOS inbegicpen Inlegfr 1 50 Begin om5 ure einde ooi b ure na voltrokkenronde—o—\ogeNchieting gege\en door de maatschappij-\lamingen\ooruit-DijE De Pineselee ThielrodeOp Uu SdBg lo Au^UPti 1893 vooiu t als volgtHooj,e a fr 7ijdens elk $ fr loos fr 4 De ni mmers5 10 15 tot 50 aan fr 1 '0 de n immers 2 A ö tot48 aan fr 1 So deorergeaan Ifr Zooveel vogelsals schutters hooge en roos inl egrepen ïnlej, tv J '0Beg n om 3 3[4 ure einde om G 3[4 ure—o—I u sterrijke vogelsch eting te geven door de doelh og-maatsct appij - De \ laamsche Schutters - ldkaa- Aet{,ulde b?ei -LandmolonOp ionda"-3 Sej tci her 1893 vooruit 40 frankenHooge fr 7 iden elk fr 3 50 Roos fi T Al de paarnummeis \an2tot20 aan2fi %an*>2 tot40aan fr 17> an 42 tot öO nan fr 1 60 van 62 tot 80 aan fr 1 ?o dei v*r-,e aan 1 fr Inleg fr 16i Zooveel v gels als«cl utters hooge en roos ia' ef, epen Bc? n om 3 uieeinde om 6 1/2 ui e \erdeis de „ewone gehiuikenDoelmaaatschai pj - Ho lev ng - geesti„d'bjDDe Bauw aan t Holland ch Goiaag•\ogelsclueting Zondag 13 Augustus 1393 oru t25 50 ve deeW als volgt Hooga 4 fr Z jdena elk 3 fRooe3fr De nummers 2 4 tot oO aan fr 150 deo\enge Han 1 fr Inleg 1 10 Zooveel \ogeh als schuttea hoogen en roos lnliegiepen Begin omll]? ureeinde ten b 1|2 ureVogelschieling op Zondag 17 Septemt PI 18W Inleg f 1 40 teiug per kle ne \ogol I fr lOceut etnente veitluekn op de ïioogvogtls en roos 10 cei I emenvoor d onkosten Zooveel vogeh als schutters Bagniom 3 1[2 ure e ude ten 6 1[2 ureGROOTHANDEL INSTEENKOLENder Naamloore Belpisdie Maatschappij ^anHerne Bocbum te HFRNE vertegenwoordigerJan Van Kerckhoven RupeïmondeInlandsche kolen voor huishoudelijk gebruik & fabrieken SteenbakkerskolenVer?«Ddin^en per wagon en per schipStempelsIJN CAOUTCHOUOalle voiracn ie lickomcn aan falneki njs, lenbureüe dczci waar men de wschillige modelItn kan i euZWI1SER&CHLAlpenltruid - Bitterte bekomen bijSCHUERMAN-BOEYKENSKasteelsti aat Temselie"Wit papier\oor vlee«chlionvvcrs en winkeliers te bekomenlen bureele de^eraan fr S 00 de ïiem van 13 kilos,pei kilo genomen aan fr ü 40Boudewijn van GentOF WRA \K. EN BEROUWgroot Reschiedkundig drama m drie bedrijvenmet zang, door K L \an "\oordenbove, muziek van Oscar \aa DurmePrijs van het drama kejrig gedrukt fr 1 75vrachtvnj fr ! 85\erknjgbaar tea bureele dezerTe huren als Hotel« De Watermolen « Kaai Temsche, met peerdenstallen bergplaats en wei k hu isDe noodige veraodeungen zullen gedaanword e DZich te bevragen bij Era, Van Raemdonck,Akkerstraat 48 TemscheLeonard Van de VyverKunit en DecoialieschildeiMSSCHLKMRAATM 1 TLMSCHEAlle slath \an \eif en Nchtldeiwerkcn,ttniursünldennK (fnsco) hout meubel- enmarnifrscliildenng enzPlaalsen lan Glaswerk"Specialiteit van Vergulden en Bronzeren j'Verwen in alle kleuren aan fr 1 de kiloVernissen VuuilakTerpentijn, aan den piijs van den (h^Marcel Souweine TANDEN te tegmnen van 3 fr. GEBIT 75 fr.TANDMEESTERde lAntwei] eel P tandheeH10 jaai gewaarborgdiisezet zonder n ilnlm? lei wortels en wonder operatie- " Nijierheidlei 2* — * Niblfhet Justicreprieis — — /Op 't Kasteel te BornhemTe knopeen proote keus \anschoone Hol andsthe \ OLKALYIGL \AAR^LN, zieb te l)aïraj,en bij denhovenierGroote vooruitgang in LandbouwGtoote svamzaamheid in Ujd i!ete, en atbeuibeste bjauwe Aluingewaarborgd 98 op 99 zuiverheid to^ besproeien der lariappelcnIt btkomtu hj Maunie tan der Guch,, apothekerdiogistKasteelsli aal lemschegebreveteerde SPEOEIEIL IA leenutg.L'Urbaine Beigesaraenwerkenilo maat^chapi ij van \ei7ekenngen t*>geii Bnod en andere gevaren ingelichtvolgens de wet van 18 Mei 18~3Minimum Kapitaal fr 2 0Ö0 000Jaariyksche Premien fr 1 032 847Reservefonds vaa 1891 fr 292 0ü0De veizekerden ontvangen ieder jaar inspecie ten nunsie o ten bondeid hunnerpremie als aan leel in de winstenMet één anderp maatschappij biedt dit belangrijkvoordeel aanAlqemeeiten Agent tooi TemscheDe heet FRAPSÏS VAN MÜLLEM, eigenaarKauterstraatHETt>'iVZ\\en an lute. Iaï)L oude BorMaise pip spi MI koml tesknen inilen < uderüoni \*sn nuiwehjksA jaiuiHei I ntst ml},eu uden s^ teem veel snellerwertend emoordccligMjljevirdzifh hijTH WtlCIi, Apdhehef UherstiaatIcui6 he ± jHIJ Milt het CHAflS i* / u w der lind* Ixtuwers *Prijs \AU den echten omcrulschtenBLAin\^EN AIXL\(S>LLFATE I 1 CUHIII- )gewanibord 10 O|0 znnerliEidPei kilo **>u. (.eulieoieu. 1QO • 15 »P. J. MAESChirurgijn-Tandmeester,gdooi L M den Koning der Hekenwonende te JUeclielen Lange, Schipstnat n" 24brenglterlvenm^aaniiet^eL^K | il)Iiek\jn lemscheen01 liggende plaateen dal hij / ch dentweeden maindig van elke majnd lef esiammethet Uemehak's midd zal hlen be\indenOpaansrjapderftmihen7al hijzïcli ïnter hnnner nomop; uende»KABINETVAN DENvanö uie smorifend« lot it meTandmeester DUIVEPARTis overgebracht van de \an Arteveklestr uit '>(>, naai deOmmeganckstraat, 62, nabij den Dierentuin en de OoststatieANTWERPENTanden en Gebitten aan concurcrende prijzenTe consulteren of te ontbieden te TLMSCHE ten huizevinM. Gustaaf Heyrwegü Pasteibakker M"es 3 J " 2 ' ^•3«ra3 *-a])otlek 8t ^lkoKd1 bij M DF COCKCktutikE, apoilukers*»a- H-!3 3«oer2. ~ tr> Ila-O OlE >i^-= —si. "= o **,* re5"gElixir d'Gewaarborgde Gezondheidskkeurpeli^tileenl op pezondlieidskruii^ien zaden en opgemaakt met7invere kandijsuiker, twee eereïploioas op «eztmdheidstentooasiellinpen (P BmJoRiie aan 7Pe\ oor ^e/eten doc r I) PASTEUR ^anPdi )s PI) JP Oostende 1888 'ojfdatljen op Wereldteniooti


In de GROOTE MAGAZIJNEN van NIEUWIGHEDENA LA PLACE VERTE—: ANTWERPEN - Nationalestraat, 1 & 3, Groenplaats 46 — ANTWERPEN: —Zondag 13 Augustus en volgende dagen groote tentoon- en tekoopstelling vanHERFSTNIEUWIGHEDENin Zijde, Fantaisies, Wollen- en Lakenstoffen, Rouw, Confecties, Gostumen, Peignoirs, Morgendkleedsels, Kleederenen Mantels voor kinderen, enz. enz. — Uitzonderlijke occasies aan al onze toonbanken.Zie de uitstallingen.Vracbtvrije Verzending van stalen, in de provinciën en Holland, alsook van alle aankoopen boven de 20 franks.Veeaartsenij-Apotheek"De Hert"iaui V I an her Gucftl, KaiteelstraatRemedie tegen KaUxlekt»Ondoeifeilbaar middel , üreukmeesiei'^%£ dei hospiialen en uo iiel leger, com->•""" niandenr fn ridder van verscheideneui dels vooi dienve» tan bel inenschdom% ABloedpillen tegen de galMmqzuui, yeiiloflheti. Cal, Slijmen, Geelunlit lastige Siiysieilermg, Biaaklust Speen,'Uitk llootilmm tlechle jaren, Jeukle- Ut 1)00!» Fll O 85 -He Bloedpillen iepen de «al >ensekken noch«all! noch alkeer, bun pcbiuik eiicht eeenenMuondertn leefrepel maai alleenlijk een gezondMiedseJ, bmendien lafn ZIJ hel Jj„'ehjkswrrk lueTH MILLEB apotheker. Temschea l lflïifP!! llllHlflïïlHfÏ'ÜIRÏ rHPÏfïliilfilST NIKOLAAS 10 AUGRoode tar»e 14 OU a 15 00. Witte tarweli&o a 14 5U Polilertar*e 13.i'0 a 14,00.Hn>nN 8,00 a 27,00, Raapzaadoliepel 100 kil 60 00 Gezuiverde raapraadolield03 00 Gezuiverde lijn?aadolie ld 52,00 L(|npoeder2i 00 Hjakoekeu (Inlandsen*) 21,00,Raapkoekwi ld 15,00 a 00.00, Vlas per 3kil.is O 00 a 0 00 Aaidappels p' 100 kilos 5J10a 7 00 Inlandediehespeo per kilo O.OOajKOOKiekens pei stuk 1 00 a 1,50, Stiooi per 1000kil HO 00 a 62,00. Hooi per 100 buisels 42,00»44Ou Boter yer kilo Ï.I5, a ï 63 Eierenper UU •ttuks 1 8.', a 2.00 lar»ebloem per^lOOkilob 22.00 aïS 00, Pril» per kilo tarweu br6*dn 1 Kttn brood 31c N I t»eede snort 27 cN 3 Menagiebiwd 33 c N 4 Rogge perVEEMARKTSaUnMkocht Oehrkctit Verkocht10 Melkkoeien 5 12 Mieren 8«1 Ois«n 16 18 Veile beesten H168 \ aarzen 10 16 Verken» (dnj»") 10KaJver» 7 4» Viggeo (loop») 28•tciupeu1BMSCHB 11 AUQ2 tl il i 63 Kieren 1 91 i 3 09Pillen van het zwart KruisGENEZINGVAN HOOFDPIJNEN, KOORTSEN IN HET HOOFDE* OP DE TANDEN — NEIRALGIES GEJAAGD-HEDEN en alle ZENUWPIJNEN IU welk deel deslichaam* dezelteztch ook \ oord oenPrii» psr doos pUten 9 fi-Men zende SI poMlimbers MR 10 eenheroenaan den Apotheker J Thiclemem,Mmderbrocderrrut, 25, te Antaerpen enmen bekomt de doos FrancoMeer dao 14,000 genezingen m mm dioS jaren bewijzen de goede hoedanighedendezer pi!ten Gemigsctiritien \an geneeshecren,notarissen, pneslers, kooplieden,enz enz\erknjt;baür ie r^-nicAe hijM'Th Miliet,apo'ïwker, ALker*lraatBij dczehcApolbekersNASOTINE «nutf lot genezing \an n«u«-vloemg— valling m het hoofd —^ersnuftheid,enzPrijs 1 Ir de doos Per post fr 1 10Nijterheidstemoonstelling Antwerpen, Hubetisknng1887 Diploma en zilveren Mcdalie,de grootste onderscheiding toegekend aanoudste Cfarurgijntandmeesterllsdageiyks te raadplegeD^oor al wat'de Tandheelkundebetreft alsook »oorbet inzetten derKunsttanden«GebittenVolgens «en §ehecl Qteaw Stelselzonder uittrekken der onde wortelen, zonderpijn eii zonder plaatnaken of veeren60, St. Jacobtmarkt,recht over de St Annastraat, ANTWERPENF. KEGELS-BAERTTEMSCHELIJNZAAD »oor te koken, per 100 kil. Ir. 31UJPIPOEÜkR per 100 kil fr 21De z*kk«s welke Btet t«nigke*reD wt>rd«D atnfr 0 50 t «tuk gerekendGÜANO per 100 k25 IrbODA MTRAT(zout) lOOkilospr vandeodagMARlEVOfiTSCUb KOLEN 80 0/0per 1000 kllos fr 26COKE (beste kwaliteit per 1000 kilo» fr. 24en met per bectoliterGEWAsSCHENANTRACIETENperlOOOk. fr 24Deze kolen dienen voor Amenkumcbe vorenen bun getinnk » ra!*rrder en spursftmer d«oslle ftndere soortenBR41SETTEX (boontjes kolen) per1000 kilos fr S2KOLEN en COKE met halve ofgeheelen wagonaan prrj ToortKReUlkeths*. die b() til» .illim.o bij kul heis lucbtpUp- «n lonjonlslekiiij, bl) hosslen n>umen Terfcondfaeden. bevsnginc, korUdemgheid enz gftoscli b^zonderun te bereten is en wel Toorsl tegende influesz* krachtig InwerktZwitserscheiden-TheeBLOFDZU1VE1UNDE THEh.Z»cht buikiui«r«id ae ipijiTBrt»rmii bovoMsreod, verfriBucb-Qd hlo«dreinieBnd haHl de^n tl.ee hij Kocli \an Berlijn eo volgens de laatste wetenscluppelijkelurnMenDe scottpillen zijn aan-bloedverarmiDg, onrein bloed, klieramtrt, uittip t>lo«d>oploop amgazjchuroudbeid aangewend i1cb opsaaich bilionder» wijï» ood«r»ch-itl»BWe««n»h»re uitmuntmdhtid iöonicl.ftdelijkh»,«i i3d*/«tbeeboTén alle andere blo6dr*iDig«nde middelenPrijs per pak fr. 2,00, met den post gezonden fr. 2,10K»rr«r Otülxti OUru (Zwitmlud) Alg«m«n d«pot v»or B«lgi» A BkuweliDckSaghtr. BeverVoor i» g-m*«nt»Mi w»»r nog geen depot b*it*»t, wende men neb tot b«t «Igemeea depot Bevarente be*omen ID d'apotheek van M VAN DER GUCHT en TH MILLER, Temsche% DE HERTAPOTHEEK.DROGERIJMADMCB VAK DXB QUCHT— TEMSCHE — KasteelstraatOpgelet gij die hoest!In dnj dagen, gewaarborgde genezing met bewijzen,ter bekrachtiging van alle borstziektens,vallingen, ontstekingen, asthma, benauwdheden,enz doofSe Scott-PillenDE DOOS FR 1,50samengesteld tolgen» de aanduidingen van D'bevolen door al de vermaalde geneeskundigenvau de gaiibdie weield, ZIJ hebben reeds meerdan 30,000 personen genezen, waarvan er verscheideneongeneesbaar verklaard warenMynheer Doctoor ScottSedert twee jaren *as ik terneer gedrukt, ik hoest»e» WUE aangedaan aan de gal, en had alle geneesmid4e]t>n gebruikt Twee doozen van awe 8cott PillenliebUen mij in B dagen geneien Ik w»s zoo veranderddat niemand mij wilde geloovenUw rerkleerde collegaP W1LLEM docteur homéopstheHastenroth ^Luitschlaud)BERICHT.Brouwers en Landbouwer-a.G. VAN HOORËBEECK-HE HEEL, beurisclnpoerop Brussel, aan de kaai, te Temscue,maakt het geëerd publiek kenbaur dat zijn magazijnvoorzien is vaD de bes Ir Gazekolen (cokes)van de grootste gazen, alsook Hollandse tie Oven-ltaagpetdtr* tigan ille OBtiUlteniweu der maag, m»tgp(j°. noeltl(|k< >B(jiTertu lne enPün In de darmen, tmPr(Ja l fr de doosZenawplUaa tegaa de ieouvkoorti, pO^ 1° de Undeo eD uodilcescti plaveien voordeehg voor de bakkers, Anjn,PrU» 1 fr de doos Souda. Zout Flesschen van alle soorten, Bor-SUMlwator ultgeleien middel tegeo blotdflulmen, Yerzwakklog flauwte dir kinderen,moeielljke ui oiertolllge muBditooden, vitte vloed, slapbeW du bloedt (anémle) bleekkleuuglieid(chlorose) en meer a&dere kwalen roortsprulteade uit afgematheid of slapheidPr^s 1 fr de flescliAotlseptisch tand*Bpo«dt>r voor bet kutasebtn, ontsmetten en 2uiveren des monds en tan*den EOc de doos —RobniiM, beste geneesmiddel tegen de eksteroogeu. SOc dl flesch —Beste geneesmlddcls tegen het tuur der kinderen, kinkhoest, krop, euzBorsüiroop, Galpillen, Vosipillen, Standaenplllen, Zwuseberscbe Pillen, zilt van Marlin TomsPoicelelpasllllen, Oeraudel pasiillen, enzMin«nl« Water*, BrenkbandenToll eiree voorscuoolen, bstelleo. eiz. — Chocolit Delacre, Extract Uelacre. — Verwen, vernissenvuurlak, verfborsiels, sponsen, teemelappen, spiritus van azijn, WIJUJÜJU, olijfolie, verwen voormet eenc ongeloolhjke snelheid de slikhoestklcedingsloOen, enj — Parfumerie fine — Alle artikels voor BUOUYVF.RS aao zeer voordeeligeweg 0,75 DE frLESCHprijzenEeMt, DEPOTBeite levertraan — Solfer, Tcrfsloffen en vernissen voor mandenmaker»Apc'heek TH MILLER, Temsche> S P O O Rviü UECHELXN nau-TKKNEUZEM.WEGENIdeauutukken. Wal e Blokken en GalosschenVi-rkoop in 't groot en 't klein — OnmogelijkeconcurrentieBorst-siroop der kinderendie vjn zeer aangenamen smaak is, wordt denkinderen ten zeerste aanbevolen1 Is een krachtig hulpmiddel tegen hoest.Duim- en shjmhoest, kinkhoest, kwade valhn.gen en andeie borstzieklen der kinderen NeemtVan ThRNKL'ZEN naar MECHELENBrnssal iMecbalu0 18 616 15» OU 1143 388 5 J5 « 13 1000Teraenxen 6 25 9 50 135 4 50 - 5 50 7 50» I743>»H 10 18 1>5 til lltltt 88 Sluuakil Sluual«32 957 142 o 03 £ 5 57 757NZIombesk: 8 41 "* 1 Si i 58Axel6 40 10 05 150 5 20 o 6 05 8 05§Leest10 M-Kjkult8 48 10 13 157 5 33Ï 6 12 S 13 g"Tbi.ieltg!40 10 41 143 «!S «»1 »5J 19 40 Halst n tl 658 1023 206 556Ï 6 22 8 22* ICllligeWillebroeck 7 01 • t 41 10 41 1 W < 38 « 18 910 10 M VertrtkSt OUII»710 1040 221 630f 6 43 8 4öf 8 I 38|Pliers10 SI 10) 4 41 tlttH UUk'i» 19 47 228 640? «52 S47&Bornhem11 «2 tlS 1» «33 »Jl 1101 St Pauwela 734*Temache11 10 it4 3 04 «40 »4l 1108 St Mkolaaa» 5Etgslou•ertrak 6 40 8 28 10 57 12 10 3 05 -15^ " 9 0o5 IaankomstSM «S* 9 55 1190M NikolaasTetasphe 6 52 839 110» 12 42 317 7 28 3 2. 9U5 !V.rtrek 7 to «JO f 11 35 3 11Bornbem 1 00 8 46 1116 3 24 7 3"i g »N 9 17 5St Pauwsli I 11 40'Puera 7 13S858 1124 1253 3 32 7 45 3 Ü.S 9 24 9 202St Oillls (00 S 11 45 3» 7 43Klmte li. d S 10 u _ 11 55 >» IK ïï H lllebroeck 7 2e 9 05 1138 102 3 41 "a" >« 93»SHulst ' «-en Jrvertrek 1SS 901 > 12 17 S 3T BtrTlilaselt 'KyknitH»- ïfr12 25 4 03LeeatAlel i4» t>44SlulJ.kü • 37 nTerneuxi 9 05 93S l!'t**^ II11 34 4 14tiombeeek 7363 58 8090" ^ Ür g12 42 4 a7 42 9 30 11 5S 122 4 13 8 20 Ë 5 9 52|-9'3-12 50 4 30Brunei a SS2 lOiö 12 21 iii 4 05 845S ~ ïoSf() Trein Tertrekkesde om 7 19 «nlO3» uil Leaat bestaat alle Z»t«r- en Zondagen — () Trein om 11 u 40 en 7 u 32 %ertrekkeiidê uit St"p«uweli(bestaat alleen den Donderdaui. -

More magazines by this user
Similar magazines