12.07.2015 Views

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs - Nederlandse ...

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs - Nederlandse ...

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs - Nederlandse ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Peter SeijbelJENAPLANONDERWIJS OPWEG NAAR DE 21E EEUW (2)EEN CONCEPT VOOR JENAPLAN-VOORTGEZET ONDERWIJSIn opdracht van de <strong>Nederlandse</strong> J<strong>en</strong>aplanver<strong>en</strong>iging wordt gewerkt aan streefbeeld<strong>en</strong> (concept<strong>en</strong>)<strong>voor</strong> J<strong>en</strong>aplan-onderwijs. Na de berichtgeving <strong>over</strong> het basisschool-concept (in hetseptember-nummer) volgt hier e<strong>en</strong> verslag <strong>over</strong> de conceptontwikkeling met betrekking tot het<strong>voor</strong>tgezet onderwijs.War<strong>en</strong> er <strong>voor</strong> 1986 slechts <strong>en</strong>keleexperim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in Utrecht <strong>en</strong> Ass<strong>en</strong>delft,nauwelijks 10 jaar later wordt hardgewerkt aan de opbouw van J<strong>en</strong>aplan<strong>voor</strong>tgezetonderwijs in: Groning<strong>en</strong>,Leeuward<strong>en</strong>, Heer<strong>en</strong>ve<strong>en</strong>, Wolvega,Zaandam, Zoetermeer, Gorinchem,Eindhov<strong>en</strong>, Rotterdam, Swalm<strong>en</strong>-Reuver<strong>en</strong> Nijmeg<strong>en</strong>. En er zijn nog steedsveel vrag<strong>en</strong> om informatie vanuit anderelocaties. Ook in het buit<strong>en</strong>land zi<strong>en</strong> wijdeze t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>s. Het J<strong>en</strong>aplan-v.o. werktsam<strong>en</strong> met start<strong>en</strong>de J<strong>en</strong>aplan-v.o.schol<strong>en</strong> in onder andere J<strong>en</strong>a, Greiz,Gera, Zwickau, Osnabrügge <strong>en</strong> elders.Basisonderwijs <strong>en</strong> <strong>voor</strong>tgezet onderwijszull<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aan goeddoorlop<strong>en</strong>d onderwijs (=funder<strong>en</strong>donderwijs) <strong>voor</strong> alle kinder<strong>en</strong>.Funder<strong>en</strong>d Onderwijs: van 4 jaartot 16 jaarDoor de organisatie van het onderwijs inNederland <strong>en</strong> door de aansturing daarvanzijn wij g<strong>en</strong>eigd e<strong>en</strong> onnatuurlijkescheiding aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> basisonderwijs<strong>en</strong> <strong>voor</strong>tgezet onderwijs. Voore<strong>en</strong> oppervlakkig observer<strong>en</strong>de buit<strong>en</strong>staanderwekt het eerste de indruk<strong>voor</strong>al kindgericht <strong>en</strong> pedagogischbezig te zijn, terwijl het tweede meeracc<strong>en</strong>t lijkt te legg<strong>en</strong> op didactiek <strong>en</strong>vakgerichte exam<strong>en</strong><strong>voor</strong>bereiding.E<strong>en</strong> dergelijke kunstmatige drempel(caesuur) in de ontwikkeling van jongem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> leidt in de praktijk tot tal vannegatieve consequ<strong>en</strong>ties: toetsdruk(waar<strong>over</strong> in dit blad al eerder geschrev<strong>en</strong>is), verandering van schoolomgeving,vernietiging van de stamgroepervarig,teloorgang van leerling<strong>en</strong>informatiebij leerkracht<strong>en</strong>, drempelvrees, contact<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> te beperkte leeftijdsgroep(zowel in het basisonderwijs als inhet v.o.), slecht aansluit<strong>en</strong>de leerstoflijn<strong>en</strong>(met daardoor veel tijdverlies), verlor<strong>en</strong>gaan van opgebouwde vaardighed<strong>en</strong><strong>en</strong> attitudes, <strong>en</strong>z.Goed onderwijs is doorlop<strong>en</strong>d onderwijs.Dat was al glashelder <strong>voor</strong> onderwijsvernieuwersals Peters<strong>en</strong>, Montessori<strong>en</strong> Steiner, die ontwikkeling van kinder<strong>en</strong>tuss<strong>en</strong> 4 <strong>en</strong> 16 jaar als één geheelzag<strong>en</strong>. Het is inmiddels ook duidelijk<strong>voor</strong> het Ministerie van Onderwijs, dat inde jar<strong>en</strong> zestig project<strong>en</strong> basisonderwijs-<strong>voor</strong>tgezetonderwijs (BOVO)opzette <strong>en</strong> vanaf de jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig into<strong>en</strong>em<strong>en</strong>de mate aanstuurt op e<strong>en</strong>doorlop<strong>en</strong>d onderwijs-aanbod (longitudinaleleerstofplanning) <strong>en</strong> Funder<strong>en</strong>dOnderwijs (basisonderwijs plus basisvorming).Ook ouders, basisschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> v.o.-schol<strong>en</strong>beginn<strong>en</strong> steeds meer aandacht tebested<strong>en</strong> aan ononderbrok<strong>en</strong> leerweg<strong>en</strong>.Het aantal (vaak door ouders gestimuleerde)schol<strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezetJ<strong>en</strong>aplan-, Montessori-, Dalton-<strong>en</strong> VrijeSchool-onderwijs groeit explosief.Integrer<strong>en</strong> verworv<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> basis<strong>en</strong><strong>voor</strong>tgezet onderwijs.In de eerste plaats zijn het de leerling<strong>en</strong>zelf, die gebaat zull<strong>en</strong> zijn bij e<strong>en</strong> drempellozeaansluiting. Maar zowel hetbasisonderwijs als het v.o. zijn ookgebaat bij verdere ontwikkeling<strong>en</strong> op ditgebied.Het basisonderwijs biedt niet alle<strong>en</strong> leerstofaan. Leerkracht<strong>en</strong> in het J<strong>en</strong>aplanbasisonderwijsbested<strong>en</strong> al sinds langetijd veel aandacht, zorg, liefde <strong>en</strong> <strong>en</strong>ergieaan het bijbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van vaardighed<strong>en</strong><strong>en</strong> attitudes: kringgesprek, blokperiodes,verantwoordelijkheidsgevoel,zicht op sam<strong>en</strong>hang, ler<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>,sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>, respect, tutoring, <strong>en</strong>z.,<strong>en</strong>z. Tot nu toe werd daar in het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs vaak weinig meegedaan. Het moet erg frustrer<strong>en</strong>d zijngeweest, dat het v.o. eig<strong>en</strong>lijk alle<strong>en</strong>geïnteresseerd was in het niveau bijrek<strong>en</strong><strong>en</strong>, ontled<strong>en</strong>, begrijp<strong>en</strong>d lez<strong>en</strong> <strong>en</strong>algem<strong>en</strong>e ontwikkeling <strong>en</strong> alle andereontwikkeling<strong>en</strong> naast zich neerlegde. Ofje nu veel of weinig aandacht hadbesteed aan Engels, wereldoriëntatie,blokperiodes, weekop<strong>en</strong>ing, weeksluiting,project<strong>en</strong>, zelfstandig ler<strong>en</strong>, leesontwikkeling<strong>en</strong> respect <strong>voor</strong> de wereldom je he<strong>en</strong> maakte weinig uit. Dedoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het v.o. begonn<strong>en</strong> <strong>voor</strong>aanin hun eig<strong>en</strong> methodes, pres<strong>en</strong>teerd<strong>en</strong>elk vak als iets nieuws <strong>en</strong> ging<strong>en</strong> zo snelmogelijk <strong>over</strong> tot de dagelijkse orde van<strong>over</strong>horing<strong>en</strong>, klassikale uitleg <strong>en</strong> (e<strong>en</strong>zijdigcognitief) huiswerk.4MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


kracht<strong>en</strong>, die bij het dichtgaan van deklasdeur ieder hun eig<strong>en</strong> methode hadd<strong>en</strong>om in zo kort mogelijke tijd de veelalcognitieve exam<strong>en</strong>stof klassikaal 'erin te pomp<strong>en</strong>'.Anderzijds is zo'n experim<strong>en</strong>teel stadiummisschi<strong>en</strong> juist het geëig<strong>en</strong>demom<strong>en</strong>t om via concept-ontwikkelingde koers uit te zett<strong>en</strong>, zodat het to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>deaantal v.o.-J<strong>en</strong>aplan-schol<strong>en</strong>gebruik kan mak<strong>en</strong> van wat uitgezettebak<strong>en</strong>s om richting in ontwikkeling<strong>en</strong> tezoek<strong>en</strong>.Hoofdlijn<strong>en</strong> van het v.o.-conceptBij de conceptontwikkeling is dankbaargebruik gemaakt van de aanbeveling<strong>en</strong>van de NJPV. Enerzijds lever<strong>en</strong> die e<strong>en</strong>richtsnoer op, om onze ideeën in kaartte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Anderzijds gev<strong>en</strong> die demogelijkheid om het v.o.-werk op e<strong>en</strong><strong>over</strong>zichtelijke wijze in te pass<strong>en</strong> in hettotale concept van J<strong>en</strong>aplan-onderwijs.In april 1996 is begonn<strong>en</strong> met het eerstedrieluik:- Het eerste deel daarvan is e<strong>en</strong> toespitsingvan de basisprincipes op het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs. Daarbij werd te tekstvan de basisprincipes zelf niet gewijzigd.Toelichting, illustratie <strong>en</strong> verdiepingwerd<strong>en</strong> echter omgezet naar de situatiein het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs.- Vervolg<strong>en</strong>s werd in het Raamplanbekek<strong>en</strong> welke rol J<strong>en</strong>aplan <strong>voor</strong>tgezetonderwijs kan spel<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de jeugd <strong>en</strong>de maatschappij van deze tijd, welkeplaats J<strong>en</strong>aplan-v.o. inneemt in hetonderwijsveld van nu. Welke waardeheeft het? Welke prioriteit<strong>en</strong> stell<strong>en</strong> wij?- In het derde deel werd bezi<strong>en</strong> welkeconsequ<strong>en</strong>ties dat alles heeft <strong>voor</strong> hetleerplan <strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> eerste schets vane<strong>en</strong> leerplan J<strong>en</strong>aplan-v.o. opgesteld.Deze drie del<strong>en</strong> word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> ine<strong>en</strong> resonansgroep, die bestaat uit verteg<strong>en</strong>woordigersvan de J<strong>en</strong>aplan-v.o.-schol<strong>en</strong>.Terwijl die bespreking loopt wordt e<strong>en</strong>opzet gemaakt <strong>voor</strong> de volg<strong>en</strong>de del<strong>en</strong>van het concept:- e<strong>en</strong> deel 'beeld<strong>en</strong>' met concrete(model-)schooluitwerking<strong>en</strong>- facetpublicaties- e<strong>en</strong> instrum<strong>en</strong>t <strong>voor</strong> schoolevaluatie- e<strong>en</strong> handboek J<strong>en</strong>aplan-v.o.Stap 1: de vertaling van de basisprincipesnaar het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs.Wanneer v.o.-schol<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> metJ<strong>en</strong>aplan-onderwijs, gebeurt de scholingmeestal in e<strong>en</strong> team van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>,die e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplan-afdeling van de grondwill<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. Die scholing is zeker in hetbeginstadium nogal verschill<strong>en</strong>d van dediepgaande scholing <strong>voor</strong> basisonderwijs.E<strong>en</strong> start<strong>en</strong>d team heeft <strong>voor</strong>al vrag<strong>en</strong>op het gebied van snelle praktijkverandering<strong>en</strong>:Hoe houd je e<strong>en</strong> kringgesprek?Hoe ziet e<strong>en</strong> project eruit?Hoe werk je met groep<strong>en</strong>? Hoe kun jeals leraar biologie of wiskunde e<strong>en</strong> weekop<strong>en</strong>ingof weeksluiting <strong>voor</strong>bereid<strong>en</strong>?Hoe werk je met e<strong>en</strong> docum<strong>en</strong>tatiec<strong>en</strong>trum?etc.Vaak word<strong>en</strong> in die scholing de J<strong>en</strong>aplan-basisprincipeswel langs de schoolgelegd om te zi<strong>en</strong> in hoeverre de schooler al aan voldoet <strong>en</strong> welke weg er nog iste gaan. Maar heel systematisch wasdat tot nu toe nog niet. Het was dus e<strong>en</strong>hele uitdaging om de 20 basisprincipesnu e<strong>en</strong>s in e<strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> v.o.-kader omte zett<strong>en</strong>.Je loopt dan al snel teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantalproblem<strong>en</strong> aan:De onvervangbare waarde <strong>en</strong> waardigheidvan ieder individu (basisprincipe 1<strong>en</strong> 6) zijn in het <strong>voor</strong>tgezet onderwijsnogal e<strong>en</strong>s opgeofferd aan lesmethodesdie erop gericht zijn klassikaal zo efficiëntmogelijk richting eindexam<strong>en</strong>s tewerk<strong>en</strong>. Het recht op eig<strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeit (2<strong>en</strong> 7) dwingt tot nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>over</strong> hoeverje in e<strong>en</strong> multiculturele sam<strong>en</strong>leving mag<strong>en</strong> moet gaan bij het accepter<strong>en</strong> vansubcultur<strong>en</strong> <strong>en</strong> norm-afwijk<strong>en</strong>d gedrag.De basisprincipes 3 <strong>en</strong> 8 legg<strong>en</strong> de vingerpijnlijk op e<strong>en</strong> gevoelige plaats in het<strong>voor</strong>tgezet onderwijs: je hoeft ge<strong>en</strong>band te ontwikkel<strong>en</strong> met de leerstof, alsje het maar leert <strong>en</strong> <strong>voor</strong> verwonder<strong>en</strong>d'schouw<strong>en</strong>' krijg je ge<strong>en</strong> cijfer. Basisprincipe4 leidt al snel tot de pijnlijkeconstatering, dat het v.o. meestal maare<strong>en</strong> klein stukje van de persoonlijkheidontwikkelt <strong>en</strong> in 5, 9 <strong>en</strong> 10 blijkt, dat hetniet langer voldo<strong>en</strong>de is om cultuur <strong>over</strong>te drag<strong>en</strong>: ze moet<strong>en</strong> er ook nog ietsmee do<strong>en</strong>! Wie de eerste 10 basisprincipesserieus neemt, laat het sterke bolwerkvan het v.o. schudd<strong>en</strong> op zijngrondvest<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> illustratie bij basisprincipe 6:Ze mocht<strong>en</strong> bij spreekvaardigheid kiez<strong>en</strong>:spreekbeurt, discussie of cabaret.Marcel koos cabaret. Alle<strong>en</strong>.Marcel is e<strong>en</strong> beetje spastisch <strong>en</strong> dehele groep hield zijn adem in, to<strong>en</strong> hijmet ontbloot bov<strong>en</strong>lijf <strong>en</strong> grillige dansbeweging<strong>en</strong>binn<strong>en</strong>kwam, e<strong>en</strong> waxinelichtjein de hand.Ev<strong>en</strong> werd er onderdrukt gelach<strong>en</strong>,to<strong>en</strong> hij zijn gitaar stemde <strong>en</strong> hort<strong>en</strong>d <strong>en</strong>stot<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> lied inzette maar daar werdonmiddellijk met e<strong>en</strong> dwing<strong>en</strong>d 'Ssst'op gereageerd.Het lied ging <strong>over</strong> pest<strong>en</strong> <strong>en</strong> de halvezinn<strong>en</strong>, de gebar<strong>en</strong>, de dans<strong>en</strong> war<strong>en</strong>stuk <strong>voor</strong> stuk indring<strong>en</strong>de imitaties vande rotstrek<strong>en</strong> die pesters uithal<strong>en</strong> methun slachtoffers: op school, op straat, inwinkels, bij het fiets<strong>en</strong>. Het was heellev<strong>en</strong>secht. Sommige leerling<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong>moeite hun tran<strong>en</strong> in te houd<strong>en</strong>.Marcel gooide er in e<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>devlaag van uitbarsting al zijn frustratiesuit. Soms was het ontroer<strong>en</strong>d, somsheel <strong>en</strong>g. De groep was doodstil. Behalveaan het eind. To<strong>en</strong> zong iedere<strong>en</strong>, ine<strong>en</strong> opwelling van solidariteit, het slotliedmee. Marcel bedankte de groephort<strong>en</strong>d <strong>voor</strong> het feit, dat ze hadd<strong>en</strong> will<strong>en</strong>kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> luister<strong>en</strong>. Hij hoefde ge<strong>en</strong>cijfer.Basisprincipe 11 vervangt de hiërarchischetop-down-structuur van de meestegrote v.o.-schol<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> <strong>over</strong>legstructuur<strong>en</strong> het blijkt in de praktijk nogalwat gew<strong>en</strong>ningsproblem<strong>en</strong> op telever<strong>en</strong>, wanneer ouders, leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong>lerar<strong>en</strong> volwaardig mee mog<strong>en</strong> prat<strong>en</strong>bij besluitvorming. Het pedagogischeuitgangspunt van 12 eist van veeldoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in het v.o. e<strong>en</strong> volledige m<strong>en</strong>taliteitsomw<strong>en</strong>teling,zeker wanneercynisme <strong>en</strong> monologe <strong>over</strong>drachtgewoonte zijn geword<strong>en</strong>. Het ontl<strong>en</strong><strong>en</strong>van elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan de leef- <strong>en</strong> belevingswereldvan kinder<strong>en</strong> is in het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs nog moeilijker dan inhet bao. Op zich heeft e<strong>en</strong> v.o.-schooltalloze mogelijkhed<strong>en</strong> om pedagogischesituaties te creër<strong>en</strong> (basisprincipe14), maar tot nu toe ging<strong>en</strong> wij er vaakvan uit, dat het boek dat maar moestdo<strong>en</strong>. Ook basisprincipe 15 ligt niete<strong>en</strong>voudig: werk hadd<strong>en</strong> we al <strong>en</strong> somsook gesprek, maar bij de term<strong>en</strong> 'spel'<strong>en</strong> 'viering' gaan heel wat doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>6MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


onbehaaglijk op hun zetels schuiv<strong>en</strong>,<strong>voor</strong>al roostermakers.Illustratie:Theo, e<strong>en</strong> van de roostermakers, kijkt met<strong>en</strong>ige zelfvoldo<strong>en</strong>ing naar het rooster; hetziet er goed uit.Dan komt Marian binn<strong>en</strong>, zied<strong>en</strong>d:- Zeg, ik had toch bij mijn roosterw<strong>en</strong>s<strong>en</strong>duidelijk aangegev<strong>en</strong>, dat ik 's morg<strong>en</strong>sde eerste twee uur vrij wil!- Dat kan niet. Dan loop ik vast met andereprioriteit<strong>en</strong>.- Hoezo andere prioriteit<strong>en</strong>? Loop je danvast met de roosterw<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> collega?Wie?!- Nee, ik loop van met roosterprioriteit<strong>en</strong>van de leerling<strong>en</strong>.- Van de leerling<strong>en</strong>?! Di<strong>en</strong><strong>en</strong> die blag<strong>en</strong>teg<strong>en</strong>woordig ook al roosterwijziging<strong>en</strong>in?- Nee. Kijk, vroeger hebb<strong>en</strong> wij het roosteraltijd zo gemaakt, dat wij rek<strong>en</strong>inghield<strong>en</strong> met de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong>van lerar<strong>en</strong>: of ze op meer schol<strong>en</strong> werkt<strong>en</strong>,andere activiteit<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> vrijedag wild<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong>z. Dat do<strong>en</strong> w<strong>en</strong>og. Maar we houd<strong>en</strong> nu ook rek<strong>en</strong>ingmet het rooster van de leerling<strong>en</strong>. Wezorg<strong>en</strong>,dat ze niet allemaal leervakk<strong>en</strong>achter elkaar krijg<strong>en</strong>, dire tal<strong>en</strong> bij<strong>voor</strong>beeld.Als het e<strong>en</strong> beetje kan, probeer ikbij<strong>voor</strong>beeld e<strong>en</strong> afwisseling te mak<strong>en</strong>van tal<strong>en</strong>, expressievakk<strong>en</strong>, ontdekk<strong>en</strong>devakk<strong>en</strong>, gym <strong>en</strong>z.- Moet dat?- Voor wie is onderwijs eig<strong>en</strong>lijk ?Het grootste probleem zit natuurlijk inbasisprincipe 16. Voor e<strong>en</strong> v.o.-schoolb<strong>en</strong> je al super-heteroge<strong>en</strong> bezig, als jetwee of meer van de richting<strong>en</strong>IVBO,VBO, MAVO, HAVO, VWO bijelkaar houdt. Laat staan dat je dan ooknog leeftijd<strong>en</strong> mixt. Daar zijn boek<strong>en</strong>,programmma's, gewoontes <strong>en</strong> organisatiehelemaal niet op <strong>voor</strong>bereid. Er zal<strong>voor</strong> veel schol<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> lange wegnodig zijn om dat doel te bereik<strong>en</strong>. Welbegint duidelijk te word<strong>en</strong>, dat het loslat<strong>en</strong>van de klassikale uitleg <strong>en</strong> het individueelof groepsgewijs lat<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> aanopdracht<strong>en</strong> dit doel haalbaar maakt. Endat betek<strong>en</strong>t dat e<strong>en</strong> serieus werkmak<strong>en</strong> van principe 17 e<strong>en</strong> 'must' is.Maar het blijkt <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t diegew<strong>en</strong>d is zijn/haar k<strong>en</strong>nis <strong>over</strong> te drag<strong>en</strong>heel moeilijk te zijn om e<strong>en</strong> stapjeterug te do<strong>en</strong> <strong>en</strong> de leerling wat meerruimte te gunn<strong>en</strong>. Het komt in ditopzicht niet slecht uit, dat de wetgevingvan basisvorming <strong>en</strong> studiehuis sterk <strong>en</strong>snel in deze richting gaat.Voor de gemiddelde leerling bestaan erveel verschill<strong>en</strong>de Duitsland<strong>en</strong>, die weinigmet elkaar te mak<strong>en</strong> lijk<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong>:het Duitsland van aardrijkskunde,het Duitsland van Duits, het Duitslandvan geschied<strong>en</strong>is, het Duitsland vankunstgeschied<strong>en</strong>is, het Duitsland vaneconomie <strong>en</strong> het Duitsland van devakantie. Via wereldoriëntatie moet datnu allemaal één Duitsland word<strong>en</strong> <strong>en</strong> jemoet het nog zelf ontdekk<strong>en</strong> ook!Gelukkig zijn er uitwisseling<strong>en</strong>.(principe 18)En dan moet<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ook nog vraagtek<strong>en</strong>szett<strong>en</strong> bij hun beoordeling<strong>en</strong> (nietmeer de hele klas e<strong>en</strong> 4 <strong>voor</strong> Duits ofnatuurkunde kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>) <strong>en</strong> bij deveranderlijkheid van hun tot nu toe zoheerlijk constante school(principe 19 <strong>en</strong> 20).G<strong>en</strong>oeg te do<strong>en</strong>, dus in het v.o.!Het eerste concept van deze omwerkingvan de basisprincipes naar het v.o.is alom erg positief ontvang<strong>en</strong>. V.O.-schol<strong>en</strong> vond<strong>en</strong> <strong>voor</strong>al de praktijk<strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong>erg bruikbaar <strong>en</strong> m<strong>en</strong>ige schoolheeft de tekst <strong>voor</strong> alle personeelsled<strong>en</strong>gekopieerd als aardig meetinstrum<strong>en</strong>t<strong>voor</strong> het eig<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong>.De opdracht van de NJPV <strong>voor</strong>zag dusduidelijk in e<strong>en</strong> behoefte.Natuurlijk war<strong>en</strong> er ook kanttek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>:de niet-zintuiglijk waarneembare werkelijkheiddi<strong>en</strong>t uitvoeriger te word<strong>en</strong> uitgediept,zowel wat lev<strong>en</strong>sbeschouwelijkevorming betreft als op het gebied vanstilte rond <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het ler<strong>en</strong>. En de<strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong>, die vaak uit Nijmeg<strong>en</strong>afkomstig war<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> aangevuldmet <strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong> uit andere plaats<strong>en</strong>.Net als de basisschol<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> v.o.-schol<strong>en</strong> die zich J<strong>en</strong>aplanschool will<strong>en</strong>noem<strong>en</strong>, de J<strong>en</strong>aplanprincipes opnem<strong>en</strong>in hun schoolwerkplan. Het zal duidelijkzijn, dat de gemiddelde schooldaarbij tek<strong>en</strong>t <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>lang veranderingsproces.Gemakkelijk is dat zekerniet, maar het eerste deel van het concepthelpt daarbij door de richting vande verandering<strong>en</strong> duidelijk aan te gev<strong>en</strong>.Stap 2: het raamplanDe verandering<strong>en</strong> in de sam<strong>en</strong>leving, degezinn<strong>en</strong>, de schoolcultuur <strong>en</strong> de verwachting<strong>en</strong>van vervolgopleiding<strong>en</strong> <strong>en</strong>bedrijv<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> veel van de huidigejonge g<strong>en</strong>eratie. Ze moet<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><strong>over</strong>legg<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> plann<strong>en</strong>, keuzeskunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfstandig werk<strong>en</strong>,ze moet<strong>en</strong> weerbaar <strong>en</strong> flexibel zijn, erwordt e<strong>en</strong> groot beroep gedaan op hunrelationele <strong>en</strong> technische vaardighed<strong>en</strong><strong>en</strong> op het kunn<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong> van hetgeleerde, ze moet<strong>en</strong> zich in e<strong>en</strong> mondiale-multiculturelesam<strong>en</strong>leving kunn<strong>en</strong>beweg<strong>en</strong>, sam<strong>en</strong>hang zi<strong>en</strong> etc.Om dat mogelijk te mak<strong>en</strong>, moet deschool werk mak<strong>en</strong> van: sociale ontwikkeling,emotionele ontwikkeling, waard<strong>en</strong>-ontwikkeling,creativiteitsontplooiing,planningsvaardigheid, stimuler<strong>en</strong>van echte betrokk<strong>en</strong>heid, zi<strong>en</strong> vansam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> bewegingsontwikkeling.Ook de verander<strong>en</strong>de wet op het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs stelt zo zijn eis<strong>en</strong>: In debasisvorming verschuift het acc<strong>en</strong>t vank<strong>en</strong>nis<strong>over</strong>dracht naar toepassing,vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> zi<strong>en</strong> wije<strong>en</strong> verschuiving in de richting van persoonlijkeontwikkeling, maatschappelijkevorming, sam<strong>en</strong>hang in aanbod <strong>en</strong>werkwijze, eig<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> van leerling<strong>en</strong><strong>en</strong> funder<strong>en</strong>d onderwijs.Het studiehuis (bov<strong>en</strong>bouw) eist bijzonderveel van zelfstandigheid, planningsvaardigheid,verwerv<strong>en</strong> <strong>en</strong> verwerk<strong>en</strong>van informatie, sam<strong>en</strong>werking, inzicht insam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> toepassing van k<strong>en</strong>nis.Hier ontstaat veel meer ruimte <strong>voor</strong> individueleleerweg<strong>en</strong> <strong>en</strong> wordt de noodzaakvan jaarklass<strong>en</strong> steeds kleiner.In het tweede hoofdstuk van het concept(raamplan) wordt aangetoond, datJ<strong>en</strong>aplan-onderwijs precies die vaardighed<strong>en</strong><strong>en</strong> attitude stimuleert, die dejeugd van deze tijd nodig heeft <strong>en</strong> dathet volledig past in de nieuwe wettelijkekaders.Het is dan ook beslist ge<strong>en</strong> toeval, datJ<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>, Montessori- <strong>en</strong> Daltonschol<strong>en</strong>e<strong>en</strong> grote rol vervuld<strong>en</strong> bijde totstandkoming van de basisvorming<strong>en</strong> e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale plaats innem<strong>en</strong> in deNetwerk<strong>en</strong> Tweede Fase (studiehuis).Deze schol<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> duidelijkeMENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 7


<strong>voor</strong>beeldfunctie naar andere schol<strong>en</strong>.In feite voldoet e<strong>en</strong> school, die de twintigbasisprincipes echt uitvoert aan allewettelijke eis<strong>en</strong> van het nieuwe <strong>voor</strong>tgezetonderwijs.Het zou de basisschol<strong>en</strong> deugd moet<strong>en</strong>do<strong>en</strong>, dat zak<strong>en</strong>, die vroeger soms werd<strong>en</strong>ervar<strong>en</strong> als afleid<strong>en</strong>d van het cognitievehoofddoel, nu c<strong>en</strong>traal staan in hetnieuwe landelijke v.o.-onderwijs: persoonlijkeontwikkeling, maatschappelijkevorming, sam<strong>en</strong>hang ler<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>,betrokk<strong>en</strong>heid bij het geleerde: integratiemet de eig<strong>en</strong> leefwereld <strong>en</strong> toepasbaarheid,eig<strong>en</strong> onderzoek van leerling<strong>en</strong>- zelfstandig ler<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong> plann<strong>en</strong>,docum<strong>en</strong>tatie-verwerking, sam<strong>en</strong>werking,waard<strong>en</strong>-ontwikkeling e.d. zijn nublijkbaar de belangrijkste zak<strong>en</strong> diemoet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>voor</strong>bereid. Welnu, datgebeurde al dertig jaar!De resonansgroep heeft weinig comm<strong>en</strong>taargeleverd bij de tekst-opzet vanhet raamplan. De inhoud wordt dankbaargeaccepteerd als bruikbaar materiaal<strong>voor</strong> schoolboekjes, schoolfolders,schoolwerkplann<strong>en</strong> e.d.Stap 3: het leerplan.Het is absoluut ondo<strong>en</strong>lijk in kort bestekhet volledige leerplan van het v.o. in kortbestek weer te gev<strong>en</strong>.Daarom werd volstaan met e<strong>en</strong> aantalbelangrijke elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van dat leerplan.Op de eerste plaats is aandachtbesteed aan de opbouw van gestuurdler<strong>en</strong> via begeleid ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>naar zelfstandig ler<strong>en</strong>. Dit ler<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> isop dit mom<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> hoofd-aandachtspuntin het v.o., waar<strong>voor</strong> het J<strong>en</strong>aplanonderwijsbelangrijke bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> kanlever<strong>en</strong>. In feite zijn blokperiodes, weektak<strong>en</strong>, maandtak<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander stamgroepwerke<strong>en</strong> uitstek<strong>en</strong>de <strong>voor</strong>bereidingop het nieuwe v.o. Dit stukje isdaarom niet alle<strong>en</strong> van belang <strong>voor</strong> het<strong>voor</strong>tgezet onderwijs. Het hele procesbegint al in het basisonderwijs.Vervolg<strong>en</strong>s wordt ingegaan op degrondvorm<strong>en</strong> gesprek, spel, werk <strong>en</strong>viering, met suggesties <strong>voor</strong> toepassingin het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs: nieuwskring,planningskring, practica, excursies,uitwisseling<strong>en</strong> met andere land<strong>en</strong>,computergebruik, roll<strong>en</strong>spel, onderzoekerspel<strong>en</strong>, natuurpad, beursspel,tableau-uitbeelding van boek<strong>en</strong>, interculturelemanifestaties, declamatie,weeksluiting <strong>en</strong>z. <strong>en</strong>z. <strong>en</strong>z.E<strong>en</strong> derde stukje gaat <strong>over</strong> de c<strong>en</strong>traleplaats van wereldoriëntatie: sam<strong>en</strong>hang,uitgaan van de leef- <strong>en</strong> belevingswereld,betrokk<strong>en</strong>heid, jonger<strong>en</strong> als cultuurvernieuwers<strong>en</strong> de niet waarneembarewerkelijkheid.Na e<strong>en</strong> intermezzo <strong>over</strong> ontwikkelingsgerichtler<strong>en</strong>, wordt ingegaan op dehoofdlijn<strong>en</strong> van de vakgebied<strong>en</strong>: tal<strong>en</strong>,aardrijkskunde-geschied<strong>en</strong>is-economie-maatschappijleer,exacte vakk<strong>en</strong>,expressievakk<strong>en</strong>, biologie-verzorginglichamelijkeopvoeding <strong>en</strong> technischevaardighed<strong>en</strong>.Dan volgt e<strong>en</strong> <strong>over</strong>zicht van e<strong>en</strong> aantal<strong>voor</strong> het J<strong>en</strong>aplan-v.o. ontwikkelde project<strong>en</strong>(Oude school- nieuwe school,Utopia, Wat is het verschil tuss<strong>en</strong> Frans<strong>en</strong><strong>en</strong> Eskimo's?) <strong>en</strong> het geheel wordtafgeslot<strong>en</strong> met de profielschets <strong>voor</strong> deideale J<strong>en</strong>aplan-leraar:Ter aanvulling van ons team zoek<strong>en</strong> wije<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplan-leraar.Van sollicitant<strong>en</strong> verwacht<strong>en</strong> wij het volg<strong>en</strong>de:- U b<strong>en</strong>t bereid <strong>en</strong> in staat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> inhun waarde te lat<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij jonger<strong>en</strong> diewaarde te ontdekk<strong>en</strong>- U zorgt in uw groep<strong>en</strong> <strong>voor</strong> voldo<strong>en</strong>degeborg<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> veiligheid, zodat jongem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich daar goed <strong>en</strong> volledig kunn<strong>en</strong>ontwikkel<strong>en</strong>- U b<strong>en</strong>t veelzijdig- U b<strong>en</strong>t rechtvaardig- U b<strong>en</strong>t in bereid <strong>en</strong> in staat om pedagogischesituaties te creër<strong>en</strong> <strong>en</strong> die toete pass<strong>en</strong> als basis <strong>voor</strong> uw onderwijsaanbod.- U b<strong>en</strong>t alert op reacties <strong>en</strong> capaciteit<strong>en</strong>van leerling<strong>en</strong>, op basis waarvan u gediffer<strong>en</strong>tieerdlesgeeft.- U onderschrijft de universele recht<strong>en</strong>van de m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> het kind- U onderschrijft de twintig basisprincipesvan de NJPV- U b<strong>en</strong>t op basis van de twee bov<strong>en</strong>staandepunt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> deleerling<strong>en</strong>- U staat op<strong>en</strong> <strong>voor</strong> kritische evaluatievan uw omgeving (ook van jonger<strong>en</strong>)- U kunt goed met ander<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong><strong>en</strong> u b<strong>en</strong>t bereid met ouders, leerling<strong>en</strong>,directie <strong>en</strong> bestuur steeds te blijv<strong>en</strong>zoek<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> goede onderwijspraktijk<strong>en</strong> u wilt daar<strong>over</strong> ook afsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><strong>en</strong> nakom<strong>en</strong>.- U k<strong>en</strong>t de leef- <strong>en</strong> belevingswereld vanjonger<strong>en</strong>, u b<strong>en</strong>t bereid zich daar perindividu in te verdiep<strong>en</strong> <strong>en</strong> u ziet dedidactische <strong>en</strong> pedagogische mogelijkhed<strong>en</strong>die dat biedt- U b<strong>en</strong>t <strong>en</strong> d<strong>en</strong>kt roldoorbrek<strong>en</strong>d- U b<strong>en</strong>t niet afhankelijk van gebruiktemethodes- U hebt inzicht in groepsprocess<strong>en</strong> <strong>en</strong> ukunt daar leiding <strong>en</strong> sturing aan gev<strong>en</strong>- U beseft, dat uw vak onderdeel is vanwereld-oriëntatie- U beseft, dat het in onderwijs eig<strong>en</strong>lijkom opvoeding gaat.Of:- U onderschrijft de twintig basisprincipes<strong>en</strong> u b<strong>en</strong>t bereid, waar nodig bijgeschooldte word<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de praktijk teler<strong>en</strong>.Het <strong>voor</strong>tgezet onderwijs zou het <strong>voor</strong>tgezetonderwijs niet zijn, als er op ditleerplan ge<strong>en</strong> aanvulling zou kom<strong>en</strong>.Natuurlijk wordt op alle schol<strong>en</strong> int<strong>en</strong>siefmet vaksecties <strong>over</strong>legd om de vakgebied<strong>en</strong>veel beter <strong>en</strong> duidelijker in kaartte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Het resultaat zal ongetwijfeldzeer professioneel zijn.Met ongelooflijk veel plezier werk ik aanhet ontwerp<strong>en</strong> van de tekst<strong>en</strong> die in deresonansgroep besprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Vanalle kant<strong>en</strong> (ook vanuit NJPV, SJPO <strong>en</strong>basisonderwijs) strom<strong>en</strong> er opbouw<strong>en</strong>dekanttek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>, waarvan wijveel kunn<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>.Op dit og<strong>en</strong>blik staan wij <strong>voor</strong> de moeilijksteopgave: beeld<strong>en</strong> van modelschol<strong>en</strong>.De <strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> helaas nogniet <strong>voor</strong> het opschepp<strong>en</strong> zoals in hetbasisonderwijs, maar langzaam beginn<strong>en</strong>te contour<strong>en</strong> zich af te tek<strong>en</strong><strong>en</strong> vande J<strong>en</strong>aplan-v.o.-modelschool.Ofschoon........ eig<strong>en</strong>lijk hoort dat éénschool te zijn <strong>voor</strong> jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van 4tot 18 jaar.Peter Seybel is werkzaam aan de StedelijkeSchol<strong>en</strong>geme<strong>en</strong>schap Nijmeg<strong>en</strong>ern werkt tev<strong>en</strong>s aan het J<strong>en</strong>aplan-conceptVoortgezet Onderwijs.8MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


Tom de BoerHET LEREN VAN DE KUNSTEN DE KUNST VAN HET LEREN (2)Wie niet droomt is ge<strong>en</strong> realistIn het eerste artikel onder deze titel (mei 1996) werd aangetoond dat <strong>en</strong> hoe de kunstzinnigevorming e<strong>en</strong> waardevolle bijdrage kan lever<strong>en</strong> aan 'e<strong>en</strong> pedagogiek van de hoop'. Hier wil ikprober<strong>en</strong> meer helderheid te krijg<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t de rol van, wat ik het liefst zou noem<strong>en</strong>, de muzischevorming in de school.Waarom staat zij zo c<strong>en</strong>traal in het J<strong>en</strong>aplanconcept dat er zelfs in de cursus e<strong>en</strong> volledig blok<strong>voor</strong> is opgezet? Of hebb<strong>en</strong> die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gelijk die zegg<strong>en</strong> dat deze belangstelling <strong>over</strong>drev<strong>en</strong>is <strong>en</strong> dat kunstzinnige vorming 'slechts' e<strong>en</strong> onderdeel van de wereldoriëntatie is?Muzische vormingDe term kunstzinnige vorming wijstnadrukkelijk in de richting van de kunst<strong>en</strong>.Wanneer we de manier van waarnem<strong>en</strong><strong>en</strong> interpreter<strong>en</strong> die daar gehanteerdwordt toepass<strong>en</strong> op het helegebied van wereldoriëntatie sprek<strong>en</strong> wevan muzische vorming.Wereldoriëntatie is het hart van deschool. Sam<strong>en</strong> met de kinder<strong>en</strong> van destamgroep <strong>en</strong> onze collega's (inclusiefde handreiking<strong>en</strong> via de SLO-mapp<strong>en</strong>)bepal<strong>en</strong> we waar het <strong>over</strong> gaat <strong>en</strong> hoewe het aan zull<strong>en</strong> pakk<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong>de school daarop ingericht. In de stamgroep,in de kring kom<strong>en</strong> de thema'sbinn<strong>en</strong>: daar gaan we het <strong>over</strong> hebb<strong>en</strong>de kom<strong>en</strong>de tijd. We gaan observatiesdo<strong>en</strong> in de schooltuin, we gaan e<strong>en</strong>interview organiser<strong>en</strong>, we schrijv<strong>en</strong> e<strong>en</strong>brief... En t<strong>en</strong>slotte is er de verslagkringof de t<strong>en</strong>toonstelling. Dat zijn <strong>en</strong>kele vande werkvorm<strong>en</strong> die we door de jar<strong>en</strong>he<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ontwikkeld.Hoe kijk<strong>en</strong> we?In feite gaat het bij de muzische vormingom de manier waarop we naar dewereld kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> erop reager<strong>en</strong>. Hetgaat om de int<strong>en</strong>tie, om de actie-radius,om het spectrum van onze waarneming.Door ervan uit te gaan dat er verschill<strong>en</strong>dewerkelijkhed<strong>en</strong> zijn voegt zije<strong>en</strong> dim<strong>en</strong>sie toe aan de gangbare vormvan wereldoriëntatie. Zij op<strong>en</strong>t daarmeeook de weg naar e<strong>en</strong> meer spiritueleb<strong>en</strong>adering.We zijn school. Dat wil zegg<strong>en</strong> dat weaandacht gev<strong>en</strong> aan wat we waardevolvind<strong>en</strong>. En dat we daar systematischmee bezig zijn. Muzische vorming werktaan de kwaliteit van de wereldoriëntatiedoor:a. Het verrijk<strong>en</strong> van de ontmoetingservaring.b. Het verlev<strong>en</strong>dig<strong>en</strong> van de verbeelding.c. Het veelzijdig mak<strong>en</strong> van de dialoog.d. Het aanzett<strong>en</strong> tot <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t.e. Het vormgev<strong>en</strong> van onze ervaring<strong>en</strong>.Over elk van deze aspect<strong>en</strong> straks ietsmeer. Eerst nog <strong>en</strong>kele algem<strong>en</strong>eopmerking<strong>en</strong> waarin de rand<strong>voor</strong>waard<strong>en</strong>van de muzische vorming word<strong>en</strong>aangegev<strong>en</strong>.Auth<strong>en</strong>ticiteitDe ontmoeting, waar<strong>over</strong> het in dewereldoriëntatie in feite gaat, moetauth<strong>en</strong>tiek (oorspronkelijk) zijn. In deschool is het gevaar lev<strong>en</strong>sgroot aanwezigdat we snel <strong>over</strong>schakel<strong>en</strong> op depapier<strong>en</strong> wereld van het gedruktewoord. De auth<strong>en</strong>tieke ontmoetingwordt, zeker door volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>, vaakals bedreig<strong>en</strong>d ervar<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> vormvan ler<strong>en</strong> die we in de school <strong>voor</strong> e<strong>en</strong>groot deel ontw<strong>en</strong>d zijn. Het maakt onskwetsbaar (veranderbaar), het kan nietverwachteconsequ<strong>en</strong>ties met zichmeebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Dit ler<strong>en</strong> is niet vrijblijv<strong>en</strong>d.Dit ler<strong>en</strong> betreft de totale persoon. Opdit punt hebb<strong>en</strong> de meeste kinder<strong>en</strong>iets <strong>voor</strong> op ons. Zij zijn immers directer,argelozer, ondubbelzinniger dan wij.Hoewel, onze gestandaardiseerdemaatschappij leert h<strong>en</strong> reeds op jongeleeftijd zichzelf te zi<strong>en</strong> door de og<strong>en</strong> vande ander.- Ik kan ge<strong>en</strong> hond tek<strong>en</strong><strong>en</strong>!- Echte Nikes!- Ik wil niet naast e<strong>en</strong> meisje zitt<strong>en</strong>!- Wat verdi<strong>en</strong> ik er mee?- Telt het mee <strong>voor</strong> het rapport?- Moet het?Persoonlijke inzetZowel van de groepsleiders als van dekinder<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> persoonlijke inzetgevraagd. Dat betek<strong>en</strong>t bij<strong>voor</strong>beeld dater meer van je verwacht wordt danwaar<strong>voor</strong> je betaald wordt. Dat je nietmaar terug kunt vall<strong>en</strong> op de methodeof op wat vorig jaar goed ging. Dat jesteeds de originele inbr<strong>en</strong>g van kinder<strong>en</strong>honoreert, de vrag<strong>en</strong> die ze stell<strong>en</strong>, despull<strong>en</strong> die ze meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, de ideeëndie ze inbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.Het begrip auth<strong>en</strong>ticiteit moet echterniet verward word<strong>en</strong> met het begripinv<strong>en</strong>tiviteit. We hoev<strong>en</strong> niet steeds ietsnieuws te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Het gaat er eerderom dat we in eerste instantie alle<strong>en</strong>maar hor<strong>en</strong>, zi<strong>en</strong>, ons op<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>. Endan reager<strong>en</strong>. Het is ongetwijfeld waardat de één daarbij spectaculairder <strong>voor</strong>het voetlicht treedt dan de ander.Belangrijker is het dat ieder in zijn waardeblijft. Dat geldt <strong>voor</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><strong>voor</strong> kinder<strong>en</strong>. De auth<strong>en</strong>tieke ontmoetingis immer e<strong>en</strong> boei<strong>en</strong>d gebeur<strong>en</strong>.LichamelijkheidHet lijkt niet <strong>over</strong>bodig hier nogmaals,maar nu meer expliciet, te wijz<strong>en</strong> op delichamelijkheid van de (kinderlijke) imaginatie/verbeeldingskracht.Het is e<strong>en</strong>merkwaardige paradox dat we onslichaam tegelijk kunn<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> als ietsdat we zijn <strong>en</strong> als iets dat we hebb<strong>en</strong>.Hier will<strong>en</strong> we <strong>voor</strong>al aandacht vrag<strong>en</strong><strong>voor</strong> het eerste aspect. Ik b<strong>en</strong> mijnlichaam. Ik b<strong>en</strong> mijn verled<strong>en</strong> (herinnering).Ik b<strong>en</strong> mijn ontmoeting. Ik b<strong>en</strong> mijnmuziek.'Dat is Sanna!' zegt de collega, als zij ine<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing de maker herk<strong>en</strong>t.Muzische vorming kan zich slechts daarmanifester<strong>en</strong> waar we erin slag<strong>en</strong> e<strong>en</strong>MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 9


persoonlijk, concreet, lijfelijk <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>tmet de ding<strong>en</strong> te bewerkstellig<strong>en</strong>.Do<strong>en</strong> we dit niet, dan beland<strong>en</strong> we alsnel in imitaties <strong>en</strong> stereotiep<strong>en</strong>. Wemoet<strong>en</strong> daarom steeds uitgaan van hetspecifieke. De herfst bestaat niet, mijnontmoeting met deze struik in dezeherfst wel.Het ler<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van gedicht<strong>en</strong> kun je(misschi<strong>en</strong>?) ler<strong>en</strong> door k<strong>en</strong>nis t<strong>en</strong>em<strong>en</strong> van gedicht<strong>en</strong> van ander<strong>en</strong>.Beter is het vanuit de eig<strong>en</strong> ervaring e<strong>en</strong>pass<strong>en</strong>de vorm te kiez<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong>gedachte, e<strong>en</strong> inval, e<strong>en</strong> <strong>over</strong>weging.Het is in het algeme<strong>en</strong> beter eerst e<strong>en</strong>eig<strong>en</strong> vorm te zoek<strong>en</strong> om daarna, metde verhevigde betrokk<strong>en</strong>heid van insiders,de dialoog met ander<strong>en</strong> <strong>over</strong> hetzelfdethema aan te gaan. E<strong>en</strong> zelfportret,hoe maak je dat? Wat wil je ermeezegg<strong>en</strong>? Welke stemming, welke sfeerwil je uitdrukk<strong>en</strong>? Welk materiaal <strong>en</strong>welke techniek kies je?Als we dan later zelfportrett<strong>en</strong> vanander<strong>en</strong> gaan bekijk<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we ditdo<strong>en</strong> vanuit diezelfde vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> dedaaraan verbond<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong>. We kijk<strong>en</strong>niet alle<strong>en</strong> naar het schilderij, maarvrag<strong>en</strong> ons ook af wie die m<strong>en</strong>s was, <strong>en</strong>wat hem bezielde.Vanmorg<strong>en</strong> lag er e<strong>en</strong> flink pak sneeuw.Waar heb je naar gekek<strong>en</strong>? (zin 1) Watdacht je to<strong>en</strong>? (zin 2). sneeuw op de struik<strong>en</strong>van zo hoog precies op deze tak. autoram<strong>en</strong> schoonmak<strong>en</strong>kom ik nog op tijd?. de witte tuinonze poes moest zijn pot<strong>en</strong> steedshoger optill<strong>en</strong>-Welk dier heb je wel e<strong>en</strong>s aangeraakt?Maak e<strong>en</strong> lijst. Zo lang mogelijk. Lees inde tafelgroep aan elkaar <strong>voor</strong>. Maak delijst nog langer. Zoek er vijf interessanteontmoeting<strong>en</strong> uit. Vertel er<strong>over</strong>. Watdacht je to<strong>en</strong> het gebeurde? Schrijf diegedachte op. Maak e<strong>en</strong> cadeautje <strong>voor</strong>het dier. Speel de ontmoeting <strong>en</strong> e<strong>en</strong>ev<strong>en</strong>tueel vervolg daarvan. Dans deontmoeting, e<strong>en</strong> bewegingsgesprek.Enzo<strong>voor</strong>t.- Met je neus vlak bov<strong>en</strong> de rups<strong>en</strong>bakmeemak<strong>en</strong> hoe e<strong>en</strong> vlinder uit de popkomt... schreeuwt om e<strong>en</strong> muzischereactie!De persoonlijke basisactiviteit<strong>en</strong>Ieder in de J<strong>en</strong>aplanschool k<strong>en</strong>t de viersociale basisactiviteit<strong>en</strong> gesprek, spel,werk <strong>en</strong> viering. Net zo ess<strong>en</strong>tieel alsdeze zijn de persoonlijke basisactiviteit<strong>en</strong>mediter<strong>en</strong>, filosofer<strong>en</strong>, bidd<strong>en</strong>... Bijelke gezam<strong>en</strong>lijke ervaring hoort ooke<strong>en</strong> persoonlijke. Het is bij<strong>voor</strong>beeld e<strong>en</strong>goede gewoonte na e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sievespelsessie geleg<strong>en</strong>heid te gev<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong>persoonlijke, muzische verwerking. Infeite is dit e<strong>en</strong> vorm van meditatie.Twee belangrijke ess<strong>en</strong>ties van de muzischevorming moet ik nog noem<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>eerste het int<strong>en</strong>siver<strong>en</strong> van de ervaring.Het <strong>voor</strong>beeld van de rups<strong>en</strong>bak geeftaan wat ik bedoel. Er zijn daar<strong>voor</strong> verschill<strong>en</strong>demethod<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> schoolteamkan gezam<strong>en</strong>lijk e<strong>en</strong> lijst van int<strong>en</strong>siveringsmodell<strong>en</strong>opstell<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze cultiver<strong>en</strong>.Enkele <strong>voor</strong>beeld<strong>en</strong>:- observatiekring;- meditatie; in sommige schol<strong>en</strong> (stamgroep<strong>en</strong>)heb ik meegemaakt hoe instilte of bij zachte muziek gedachtwerd aan bepaalde gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> ofaan zieke groepsg<strong>en</strong>ootjes e.d.;- 'inzoom<strong>en</strong>'; e<strong>en</strong> manier om door middelvan vrag<strong>en</strong> steeds dichter bij e<strong>en</strong>bepaalde ervaring te kom<strong>en</strong>;- excursie;- vergrootglaz<strong>en</strong>;- aanlegg<strong>en</strong> van verzameling<strong>en</strong>;- iemand in de kring uitnodig<strong>en</strong>;- ...Int<strong>en</strong>siver<strong>en</strong> van de ontmoetingHet principe dat hierbij steeds weerterugkomt is dat het de ontmoeting isdie geïnt<strong>en</strong>siveerd moet word<strong>en</strong>. En nietzozeer het k<strong>en</strong>nisvergar<strong>en</strong>. Het isbelangrijk hier<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> goed inzicht teontwikkel<strong>en</strong>. Wanneer ik vraag: 'Hoezi<strong>en</strong> de og<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> rups eruit?' zal het<strong>over</strong>grote deel van de volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> ditgaan opzoek<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> boek. Met e<strong>en</strong>rups<strong>en</strong>bak in de nabijheid zal dit andersgaan.E<strong>en</strong> andere, zeer ess<strong>en</strong>tiële <strong>voor</strong>waarde<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> muzische uitwerking van e<strong>en</strong>thema is de diversiteit in vorm<strong>en</strong> waarmeede ontmoeting <strong>en</strong> de daaropvolg<strong>en</strong>dedialoog plaatsvindt. We hebb<strong>en</strong>de neiging ons <strong>voor</strong>al te richt<strong>en</strong> op detaal, gesprok<strong>en</strong> <strong>en</strong> (<strong>voor</strong>al) gedrukt. Deverschill<strong>en</strong>de disciplines van de muzischeb<strong>en</strong>adering gev<strong>en</strong> vaak verrass<strong>en</strong>dealternatiev<strong>en</strong> hier<strong>voor</strong>. Juist wanneerer e<strong>en</strong> int<strong>en</strong>sieve auth<strong>en</strong>tieke ontmoetingis geweest, is er e<strong>en</strong> bijna vanzelfsprek<strong>en</strong>debereidheid om daaraan opéén of/<strong>en</strong> andere manier vorm te gev<strong>en</strong>.Er<strong>over</strong> te spel<strong>en</strong>, te schrijv<strong>en</strong>, te schilder<strong>en</strong>of te klei<strong>en</strong>. Er word<strong>en</strong> gedichtjes<strong>en</strong> liedjes geleerd, verhal<strong>en</strong> verteld, e<strong>en</strong>t<strong>en</strong>toonstelling gemaakt. En we kijk<strong>en</strong>bij elkaar <strong>en</strong> bij andere 'kunst<strong>en</strong>aars',wat die ons te vertell<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.- Eén goed gepland bezoek van dekleuterbouw aan e<strong>en</strong> boerderij zorgdeveerti<strong>en</strong> dag<strong>en</strong> lang <strong>voor</strong> zinvolle, rijkethema's, waarbij alle muzische (<strong>en</strong>andere) disciplines die deel uit mak<strong>en</strong>van de stamgroepcultuur in stelling werd<strong>en</strong>gebracht.E<strong>en</strong> rijke, veelzijdige ontmoetingKom<strong>en</strong> alle zintuig<strong>en</strong> aan bod? Kun jeook luchtjes van de boerderij verzamel<strong>en</strong>?Hoe voelt de neus van e<strong>en</strong> paard?Wat nem<strong>en</strong> we mee om het kijk<strong>en</strong> teint<strong>en</strong>siver<strong>en</strong>? Ons tek<strong>en</strong>gerei? Welkem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gaan we ontmoet<strong>en</strong>? En hoekijk<strong>en</strong> die teg<strong>en</strong> ons bezoek aan? (E<strong>en</strong>belangrijk punt: veel volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> gaanvaak van e<strong>en</strong> verouderd school-begripuit...) Hoe is de schooltuin ingericht <strong>en</strong>hoe kunn<strong>en</strong> we ons ontmoetingsr<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>tdaar opvoer<strong>en</strong>? Zijn er meer plekk<strong>en</strong>(pad<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, hobbyclubs, ...) inonze directe omgeving die we kunn<strong>en</strong>exploiter<strong>en</strong>?Je kunt ook 'kijk<strong>en</strong> (ruik<strong>en</strong>, voel<strong>en</strong>) metje or<strong>en</strong>'! Wat zie je <strong>voor</strong> je als er e<strong>en</strong> verhaalwordt verteld? Zie je kleur<strong>en</strong>? E<strong>en</strong>landschap? Is er ook weer, voel je dewind in je haar? Geur<strong>en</strong>? En wat <strong>voor</strong>gevoel<strong>en</strong>s heb je?- E<strong>en</strong> onderzoek: Stel bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemdevrag<strong>en</strong> e<strong>en</strong>s in je groep,nadat iemand bij<strong>voor</strong>beeld e<strong>en</strong>eig<strong>en</strong> tekst heeft <strong>voor</strong>gelez<strong>en</strong>...Je zult versteld staan <strong>over</strong> het verschilin antwoord<strong>en</strong>. Terwijl de één10MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


nauwelijks meer dan woord<strong>en</strong> heeftgehoord, heeft de ander e<strong>en</strong> zeerint<strong>en</strong>se ervaring gehad.De rijkdom van e<strong>en</strong> ontmoeting (indit geval met e<strong>en</strong> tekst) hangt <strong>voor</strong>e<strong>en</strong> deel af van iemands <strong>voor</strong>stellingsvermog<strong>en</strong>,verbeeldingskracht.Alle<strong>en</strong> al door die in e<strong>en</strong> groep aande orde te stell<strong>en</strong> kan die word<strong>en</strong>geoef<strong>en</strong>d. Het (aanvankelijk) leesproceskrijgt er zo e<strong>en</strong> interessantaspect bij.Andere zintuigcombinaties: tast<strong>en</strong> metje og<strong>en</strong>, kijk<strong>en</strong> met je hand<strong>en</strong>, sprek<strong>en</strong>met je hand<strong>en</strong>... Kom<strong>en</strong> alle muzischedisciplines uit de verf? Of moet<strong>en</strong> we ernog e<strong>en</strong> aantal (verder) ontwikkel<strong>en</strong>?Kinder<strong>en</strong> zijn verschill<strong>en</strong>d, ev<strong>en</strong>alsandere m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Howard Gardner heeftons geleerd dat er minst<strong>en</strong>s zev<strong>en</strong> soort<strong>en</strong>'begaafdhed<strong>en</strong>' zijn. Het Ik van e<strong>en</strong>m<strong>en</strong>s voelt zich het meest in zijn elem<strong>en</strong>top dat gebied waar m<strong>en</strong> het bestuit de verf komt. Taal, wiskunde, ruimtelijkeoriëntatie, muzische vormgeving,lichamelijkheid, sociaal inzicht <strong>en</strong> innerlijkev<strong>en</strong>wicht vorm<strong>en</strong> zulke gebied<strong>en</strong>.Wanneer we e<strong>en</strong> veelzijdige dialoog will<strong>en</strong>voer<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we hiermee rek<strong>en</strong>ingmoet<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>.Eem lev<strong>en</strong>dige verbeeldingVolg<strong>en</strong>s sommig<strong>en</strong> is verbeelding e<strong>en</strong>(min of meer getolereerde) afwijking vande werkelijkheid. Dit is e<strong>en</strong> misverstand.Verbeelding erk<strong>en</strong>t de werkelijkheid juistt<strong>en</strong> volle: er is meer dan je ziet. Er is e<strong>en</strong>hogere, e<strong>en</strong> diepere, e<strong>en</strong> meerdim<strong>en</strong>sionalewerkelijkheid.De verbeelding leest tuss<strong>en</strong> de regelsdoor <strong>en</strong> prikt door de schijn van hetmom<strong>en</strong>t he<strong>en</strong>. Zij heeft zich, soms t<strong>en</strong>dele, ontworsteld aan wat <strong>voor</strong> de handligt. Ze kijkt nieuw teg<strong>en</strong> de ding<strong>en</strong> aan.Zet ze in wissel<strong>en</strong>d perspectief.Vaak wordt gedacht dat het rationeled<strong>en</strong>k<strong>en</strong> van onze moderne tijd hetlogisch vervolg is op e<strong>en</strong> meer primitieved<strong>en</strong>kwijze van vroeger. E<strong>en</strong> soortevolutie dus. Het rationele heeft deplaats van het irrationele, het mythisched<strong>en</strong>k<strong>en</strong> ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Zo is bij<strong>voor</strong>beeldop het gebied van de taal de geschrev<strong>en</strong>taal superieur aan de gesprok<strong>en</strong>taal. Zij is het immers deze die ons derijke zeg<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van de wet<strong>en</strong>schapheeft gebracht?Ook hier is sprake van e<strong>en</strong> treurig misverstaan.Het irrationele d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> is hetfundam<strong>en</strong>t van het rationele d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, hetis daar<strong>voor</strong> de voedingsbodem <strong>en</strong> daarzonderzal het verdorr<strong>en</strong>. Dat komt nietin de laatste plaats doordat in het irrationelegebied de verbeeldingskrachtwordt geoef<strong>en</strong>d die ook in het rationeled<strong>en</strong>k<strong>en</strong> e<strong>en</strong> besliss<strong>en</strong>de rol speelt.- Zoals het oerwoud onontbeerlijk is alsg<strong>en</strong><strong>en</strong>bank <strong>voor</strong> onze cultuurgewass<strong>en</strong>,zo voedt de verbeelding onze rede.We moet<strong>en</strong> niet verget<strong>en</strong> dat na e<strong>en</strong>aanvankelijk verwervingsproces er altijde<strong>en</strong> lange <strong>en</strong> boei<strong>en</strong>de periode komtwaarin het verworv<strong>en</strong>e wordt geïntegreerd.Er wordt mee gespeeld, geoef<strong>en</strong>d,geëxperim<strong>en</strong>teerd, het wordt tote<strong>en</strong> deel van de persoonlijkheidgemaakt <strong>en</strong> gaat daarvan de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>drag<strong>en</strong>. Zo gaat dat ook met bij<strong>voor</strong>beeldde taal, zowel de gesprok<strong>en</strong>als de geschrev<strong>en</strong> taal. Lat<strong>en</strong> we onsniet blindstar<strong>en</strong> op de technische verwervingalle<strong>en</strong>, maar daarnaast volopaandacht hebb<strong>en</strong> <strong>voor</strong> het oef<strong>en</strong><strong>en</strong> vande verbeelding.- In plaats van het test<strong>en</strong> van het I.Q.<strong>en</strong>/of andere technische aangeleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>kunn<strong>en</strong> we onze aandacht beterricht<strong>en</strong> op de ontwikkeling van de verbeeldingskrachtvan onze kinder<strong>en</strong>. Wezoud<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> dat de curve van dezegrafiek, onder gunstige omstandighed<strong>en</strong>,zeer snel tot grote hoogte zou stijg<strong>en</strong><strong>en</strong> de algehele ontwikkeling (inclusiefde rationele elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> daarvan)positief zou beïnvloed<strong>en</strong>.PrimitiefIn de laatste jar<strong>en</strong> is er nogal wat onderzoekgedaan op het gebied van mondelinge('primitieve') taalcultur<strong>en</strong>. Sommig<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> die vergelek<strong>en</strong> met de kindercultuur,die zelf immers e<strong>en</strong> vorm vanmondelinge taalcultuur is. Steeds weerkomt, als e<strong>en</strong> soort refrein, naar vor<strong>en</strong>hoe belangrijk het is <strong>voor</strong> de ontwikkelingvan de verbeeldingskracht van deindividuele m<strong>en</strong>s aangeslot<strong>en</strong> te zijn ope<strong>en</strong> rijke volkscultuur. De school diedaaraan aandacht wil sch<strong>en</strong>k<strong>en</strong> zal zichricht<strong>en</strong> op:- verhal<strong>en</strong>, vertell<strong>en</strong>;- lieder<strong>en</strong>;- gedicht<strong>en</strong>;- (volks)muziek;- zang;- dans;- spel;- schrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> illustrer<strong>en</strong> van tekst<strong>en</strong>;- beeld<strong>en</strong>d vorm<strong>en</strong>;- ...Zij zal zich in de eig<strong>en</strong> omgeving oriënter<strong>en</strong>op dergelijke cultuurverschijnsel<strong>en</strong>.De laatste tijd bloei<strong>en</strong> ze gelukkigweer op: vertel- <strong>en</strong> muziekavond<strong>en</strong>,shantykor<strong>en</strong>, popcombo's.- M<strong>en</strong> zou bij<strong>voor</strong>beeld e<strong>en</strong>s per maande<strong>en</strong> cultuurkring kunn<strong>en</strong> organiser<strong>en</strong>,waarin bijdrag<strong>en</strong> uit het culturele erfgoed<strong>voor</strong> het voetlicht kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>gebracht. Grootouders die wiegeliedjeszing<strong>en</strong>, de man met de trekharmonika,e<strong>en</strong> kwartetje uit het shantykoor, <strong>en</strong> watdoor de kinder<strong>en</strong> zelf is gevond<strong>en</strong> <strong>en</strong>gemaakt.- Het ler<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> orale contextspeelt zich af op psycho-somatischvlak. Het hele lijf is er mee gemoeid. Hetpubliek luistert niet slechts naar watgebracht wordt, het gaat erin mee. Deverteller is de dirig<strong>en</strong>t, het gehoor is hetorkest dat de uitvoering geeft.Het onderbewusteNaast de verbinding die de school kanlegg<strong>en</strong> met de omgevingscultuur is ernog e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tiële uitbreiding van hetwerkterrein: het onderbewuste. Juist indit gebied ligg<strong>en</strong> er onvermoede mogelijkhed<strong>en</strong>om de verbeelding in gang tezett<strong>en</strong>. We hoev<strong>en</strong> echt ge<strong>en</strong> graad inde psychologie te hal<strong>en</strong>, <strong>voor</strong>dat wedaarmee aan de slag kunn<strong>en</strong>. De kinder<strong>en</strong>zelf mak<strong>en</strong> het ons gemakkelijk. Kijknaar hun spel, vraag naar hun drom<strong>en</strong>,luister naar hun fantasieën <strong>en</strong> doe daarwat mee!De J<strong>en</strong>aplanschool rek<strong>en</strong>t spel tot éénvan haar vier basisactiviteit<strong>en</strong>. Demogelijkhed<strong>en</strong> die op dit terrein ligg<strong>en</strong>zijn bijna onuitputtelijk <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><strong>en</strong>orme verrijking betek<strong>en</strong><strong>en</strong> van de ver-MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 11


eelding. Je ziet bepaalde kinder<strong>en</strong> (<strong>en</strong>niet alle<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>!) gewoon opbloei<strong>en</strong>bij dit soort activiteit<strong>en</strong>.- Sluit je og<strong>en</strong> <strong>en</strong> stel je <strong>voor</strong>: Je loopt ine<strong>en</strong> groot bos. Je b<strong>en</strong>t verdwaald, maardat vind je niet erg. Dan kom je bij e<strong>en</strong>oud gebouw. Je gaat naar binn<strong>en</strong>. Hetis e<strong>en</strong> museum, of zoiets... Er hang<strong>en</strong>allerlei ding<strong>en</strong> aan de mur<strong>en</strong>. Plotselingontdek je dat het allemaal ding<strong>en</strong> zijndie van jou zijn geweest. Van heel vroeger,<strong>en</strong> van kort geled<strong>en</strong>. Ding<strong>en</strong> die jeb<strong>en</strong>t kwijtgeraakt...Ga maar e<strong>en</strong>s rustig door het museumlop<strong>en</strong>! Over vijf minut<strong>en</strong> kom ik je weerophal<strong>en</strong>.- We prat<strong>en</strong> <strong>over</strong> wat we hebb<strong>en</strong> meegemaakt.En spel<strong>en</strong> verder. Misschi<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> we ook m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> die wezijn kwijtgeraakt. Wat is 'kwijt' eig<strong>en</strong>lijk?Kun je jezelf ook kwijtrak<strong>en</strong>?- Later wordt e<strong>en</strong> persoonlijke tekstgeschrev<strong>en</strong> (met tek<strong>en</strong>ing) <strong>over</strong> éénvan de ding<strong>en</strong> die in het museumaan de muur hing.Dat we de verbeelding van onze kinder<strong>en</strong>ruimte <strong>en</strong> aandacht gev<strong>en</strong> is e<strong>en</strong>tek<strong>en</strong> van onze hoop <strong>voor</strong> de toekomst.De school zal dit in cultuur moet<strong>en</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> muzische vormgeving vanhet ler<strong>en</strong> is daar<strong>voor</strong> noodzakelijk.E<strong>en</strong> veelzijdige dialoogWat doet de school anders dan het toerust<strong>en</strong><strong>en</strong> uitdag<strong>en</strong> tot, het organiser<strong>en</strong><strong>en</strong> structur<strong>en</strong> van de dialoog? E<strong>en</strong> echteontmoeting leidt onvermijdelijk totdialoog. Met de ding<strong>en</strong>, met jezelf <strong>en</strong> deander. C<strong>en</strong>traal staat hier wellicht hetgesprek. Maar dit is niet de <strong>en</strong>igemanier. Ook het spel, het experim<strong>en</strong>t,het onderzoek zijn vorm<strong>en</strong> van communicatie.De muzische disciplines verschaff<strong>en</strong>ons e<strong>en</strong> scala aan mogelijkhed<strong>en</strong>om hiermee bezig te zijn. Het isgoed e<strong>en</strong>s na te gaan of hier in deschool verrijking nodig is.In het verl<strong>en</strong>gde van zijn theorie <strong>over</strong>verschill<strong>en</strong>de begaafdhed<strong>en</strong> (hij noemtze 'frames of mind') bepleit HowardGardner e<strong>en</strong> vijftal invalshoek<strong>en</strong> <strong>voor</strong> elkthema: de talige, de mathematische, desociale, de esthetische <strong>en</strong> de fundam<strong>en</strong>teleinvalshoek. Het voert te verdeze hier verder te analyser<strong>en</strong>. Het zijnals het ware vijf sets symbol<strong>en</strong> tot zingev<strong>en</strong>,vijf tal<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> ontmoetingsdialoog.Elk kind, elke stud<strong>en</strong>t kan opgrond van zijn persoonlijke combinatievan sterke punt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bijdrage lever<strong>en</strong>tot het ler<strong>en</strong> dat deel uitmaakt van destamgroepcultuur.Engagem<strong>en</strong>tIn principe maakt de muzische b<strong>en</strong>aderinghet ler<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong> niet-vrijblijv<strong>en</strong>dezaak. Goed, het is e<strong>en</strong> integraal doelvan de school, maar dat wil niet zegg<strong>en</strong>dat het e<strong>en</strong> doel is dat 'in zichzelf rust'.Juist door het feit dat we vanuit e<strong>en</strong>auth<strong>en</strong>tieke, persoonlijke ontmoetingons onderwijs will<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>, gev<strong>en</strong> we tek<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dat we de consequ<strong>en</strong>ties vandit ler<strong>en</strong> ook serieus nem<strong>en</strong>.- To<strong>en</strong> de bov<strong>en</strong>bouw tijd<strong>en</strong>s het thema'ouder word<strong>en</strong>' in contact kwam mete<strong>en</strong> afdeling van e<strong>en</strong> verzorgingsinstituut<strong>voor</strong> hoogbejaard<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>de dithet begin van e<strong>en</strong> nog steeds <strong>voor</strong>tdur<strong>en</strong>dejar<strong>en</strong>lange relatie tuss<strong>en</strong> beidegroep<strong>en</strong> waarin heel wat lief <strong>en</strong> leed isgedeeld.Dit betek<strong>en</strong>t aan de <strong>en</strong>e kant e<strong>en</strong> waarschuwingniet teveel hooi op de vork t<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.Aan de andere kant ler<strong>en</strong> we zo opindring<strong>en</strong>de wijze mede zorg te drag<strong>en</strong><strong>voor</strong> zak<strong>en</strong> die we waardevol vind<strong>en</strong>.T<strong>en</strong>slotteIn dit artikel heb ik getracht argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>aan te voer<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de waarde van demuzische vorming. Voorts heb ik aangegev<strong>en</strong>hoe ik e<strong>en</strong> geïntegreerde toepassinghiervan zie. De wereldoriëntatiezoals die in de J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> is ontwikkeldkan niet zonder dit muzischefacet.Teg<strong>en</strong>woordig gaan we ook weer meernad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>over</strong> het spirituele. Soms binn<strong>en</strong>de bestaande tradities, soms innieuwe vorm<strong>en</strong>. Het is mijn <strong>over</strong>tuigingdat juist muzische activiteit<strong>en</strong> bij dezeheroriëntatie goede di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>bewijz<strong>en</strong>. Immers: er is meer dan je ziet.Lang niet alles kan met woord<strong>en</strong>gezegd word<strong>en</strong>, laat staan geschrev<strong>en</strong>...Er is e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>kant <strong>en</strong> e<strong>en</strong> binn<strong>en</strong>kant.In mijzelf is ook e<strong>en</strong> wereld om me in teoriënter<strong>en</strong>.En er is e<strong>en</strong> hoopvolle toekomst.Tom de Boer is schoolleider van 'De Finne'in Rottevalle <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t 'kunstzinnigevorming' <strong>en</strong> 'basisactiviteit<strong>en</strong>' in d<strong>en</strong>ascholing J<strong>en</strong>aplan. Hij schreef e<strong>en</strong>invoeringsprogramma <strong>over</strong> 'Spel alsbasisactiviteit' (uitgegev<strong>en</strong> door hetCPS, Amersfoort, 1996).12MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


Engeli<strong>en</strong> Jans<strong>en</strong>-van WestingWAAROM ZIJN JE OGEN ZOVERDRIETIG?Hoe kan e<strong>en</strong> school omgaan met rouw <strong>en</strong> verdriet? Hoe kun je daarin leef-<strong>en</strong> werkgeme<strong>en</strong>schapzijn? E<strong>en</strong> verhaal uit de praktijk, van iemand die daar zeer direct bij betrokk<strong>en</strong> was.Beschrijving van ervaring<strong>en</strong> <strong>en</strong> adviez<strong>en</strong>.BerichtIk was na de geboorte van mijn dochter<strong>en</strong> e<strong>en</strong> galblaasoperatie net weer aanhet werk to<strong>en</strong> ik op wo<strong>en</strong>sdag 31 mei1995 het bericht kreeg dat mijn man omhet lev<strong>en</strong> was gekom<strong>en</strong> bij het spoorwegongevalin Mook. Hij was werkzaamals monteur bij de <strong>Nederlandse</strong> Spoorweg<strong>en</strong>.Op dat mom<strong>en</strong>t was onze zoonvier jaar <strong>en</strong> onze dochter zes maand<strong>en</strong>.Van het <strong>en</strong>e op het andere mom<strong>en</strong>twerd<strong>en</strong> we met het gegev<strong>en</strong> geconfronteerddat Anton er niet meer was. Ik hebdie middag direct mijn collega's gebeld.Daarvan zijn er dezelfde dag nog e<strong>en</strong>aantal bij me geweest. De ouders vande kinder<strong>en</strong> uit mijn stamgroep hebb<strong>en</strong>spontaan e<strong>en</strong> telefooncirkel in werkinggezet. De volg<strong>en</strong>de dag is er e<strong>en</strong> briefmeegegaan naar alle ouders van deschool, zodat iedere<strong>en</strong> zo goed mogelijkgeïnformeerd was <strong>over</strong> het ongeluk.Mijn zoon was net begonn<strong>en</strong> op dezelfdeschool waar ik werkzaam b<strong>en</strong>.Leef- <strong>en</strong> werkgeme<strong>en</strong>schapWe zijn door de school heel direct <strong>en</strong>m<strong>en</strong>selijk opgevang<strong>en</strong>. Ik heb het alsheel waardevol ervar<strong>en</strong> dat de schoolhierin echt functioneerde als leef- <strong>en</strong>werkgeme<strong>en</strong>schap. Ouders, kinder<strong>en</strong>,stamgroepleiders <strong>en</strong> andere direct bij deschool betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ons verdrietmeegedrag<strong>en</strong>. Juist vanwege dezeervaring vind ik het belangrijk dat schol<strong>en</strong>,<strong>en</strong> <strong>voor</strong>al J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>, nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong><strong>over</strong> het omgaan met verdriet <strong>en</strong>rouw, want op het mom<strong>en</strong>t dat je mete<strong>en</strong> verdrietige gebeurt<strong>en</strong>is geconfronteerdwordt kan het zinvol zijn dat jedaar als school al e<strong>en</strong> visie op hebt.Op de hoogteDoor de telefooncirkel van de ouders <strong>en</strong>de brief die de dag na het ongeluk meegingwas de hele schoolgeme<strong>en</strong>schapzo goed mogelijk op de hoogte van hetgebeur<strong>en</strong>. Dit bleek heel zinvol, want zowist iedere<strong>en</strong> de feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> kond<strong>en</strong> dem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die dat wild<strong>en</strong> mij b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>,zonder dat ik alles wat te mak<strong>en</strong> hadmet het ongeluk uit moest legg<strong>en</strong>. Hierdoorging<strong>en</strong> de gesprekk<strong>en</strong> meer <strong>over</strong>gevoel<strong>en</strong>s. Ik heb vanaf de eerste dagna het ongeluk zelf mijn zoon naarschool gebracht, <strong>en</strong> op die manier washet contact met ouders <strong>en</strong> collega'sheel op<strong>en</strong>. In de tijd tuss<strong>en</strong> de dood vanAnton <strong>en</strong> de begraf<strong>en</strong>is kwam<strong>en</strong> erdagelijks collega's <strong>en</strong> ouders bij mijthuis. Iedere<strong>en</strong> heeft op zijn of haarmanier meegedeeld in het verdriet éngeholp<strong>en</strong> bij het realiser<strong>en</strong> van allerleipraktische zak<strong>en</strong>, zoals het st<strong>en</strong>cill<strong>en</strong>van de liturgie <strong>voor</strong> de uitvaartdi<strong>en</strong>st. Ditgaf mij e<strong>en</strong> sterk gevoel van verbond<strong>en</strong>heid.Ook in de rest van het schooljaar,<strong>en</strong> later in het nieuwe schooljaar, to<strong>en</strong> ikzelf weer in staat was om mijn werk tehervatt<strong>en</strong>, bleef dit gevoel doorwerk<strong>en</strong>.Zo eerlijk <strong>en</strong> helder mogelijkVan deze tijd is ook de manier waaroper in de stamgroep<strong>en</strong> met de dood vanAnton is omgegaan mij heel erg bijgeblev<strong>en</strong>.In alle groep<strong>en</strong> is aan de kinder<strong>en</strong>verteld wat er gebeurde, zo eerlijk<strong>en</strong> helder als mogelijk was. Er werd<strong>en</strong>door alle groep<strong>en</strong> werkjes <strong>voor</strong> onsgemaakt, variër<strong>en</strong>d van 'e<strong>en</strong> bos bloem<strong>en</strong>om je te troost<strong>en</strong>' van de stamgroepvan mijn zoon, met van ieder kinde<strong>en</strong> bloem, tot briefjes <strong>en</strong> opstell<strong>en</strong> vande bov<strong>en</strong>bouwers. De kinder<strong>en</strong> kond<strong>en</strong>hierin e<strong>en</strong> deel van hun gevoel<strong>en</strong>s kwijt<strong>en</strong> deze blijk<strong>en</strong> van medelev<strong>en</strong> war<strong>en</strong>heel troostrijk. Volg<strong>en</strong>s mij is het <strong>voor</strong>kinder<strong>en</strong> heel belangrijk om zo eerlijkmogelijk te zijn <strong>over</strong> de dood, de manierwaarop iemand gestorv<strong>en</strong> is, want ookkinder<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> de kans krijg<strong>en</strong> ommet de dood te ler<strong>en</strong> omgaan. Als zo'nsituatie zich van nabij <strong>voor</strong>doet kan <strong>en</strong>mag je niet anders dan daarop inspring<strong>en</strong><strong>en</strong> het met de kinder<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>meebelev<strong>en</strong>. Het lijkt me <strong>voor</strong> nabestaand<strong>en</strong>heel moeilijk als er gezweg<strong>en</strong>wordt <strong>over</strong> het <strong>over</strong>lijd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> familielid.Ik d<strong>en</strong>k dat je je dan letterlijk <strong>en</strong>figuurlijk in de kou voelt staan. Ik d<strong>en</strong>kdat het echter altijd van belang blijft omin eerste instantie na te gaan wat d<strong>en</strong>abestaand<strong>en</strong> zich <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong> van debetrokk<strong>en</strong>heid van de school, zodat je,juist met al je goede bedoeling<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong>activiteit<strong>en</strong> ontplooit die door de familieals <strong>over</strong>bodig of <strong>over</strong>drev<strong>en</strong> word<strong>en</strong>ervar<strong>en</strong>. Vraag naar hun m<strong>en</strong>ing, ook alvind je dat heel moeilijk. Ieder m<strong>en</strong>s gaatmet het verdriet op zijn unieke wijze om.Uiteindelijk is mij geblek<strong>en</strong> dat je door te<strong>over</strong>legg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede verstandhoudingcreëert.De betrokk<strong>en</strong>heid van de school kwamook tot uiting in alle bloem<strong>en</strong> die <strong>voor</strong>Anton werd<strong>en</strong> bezorgd. Er war<strong>en</strong> bloem<strong>en</strong>van de collega's, de kinder<strong>en</strong>,ouderraad, medezegg<strong>en</strong>schapsraad <strong>en</strong>schoolbestuur. To<strong>en</strong> wij de tweedeavond na het <strong>over</strong>lijd<strong>en</strong> in de aula kwam<strong>en</strong>gaf dat e<strong>en</strong> blij gevoel, dat zoveelm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> Anton zo gewaardeerd hadd<strong>en</strong><strong>en</strong> meeleefd<strong>en</strong> met ons. Ook bij de uitvaartdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> de begraf<strong>en</strong>is war<strong>en</strong> veelouders <strong>en</strong> de collega's aanwezig.Ondanks het feit dat je met hart <strong>en</strong> zielbij de plechtighed<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t,registreer je die aanwezigheid. In dedag<strong>en</strong> na de begraf<strong>en</strong>is kwam<strong>en</strong> deMENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 13


m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> terug op de di<strong>en</strong>st, hoe fijn zehet hadd<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong> dat mee temak<strong>en</strong>. Het gaf mij het gevoel dat ikalles had gedaan zoals ik het wilde <strong>en</strong>kon do<strong>en</strong>. Het geeft steun te wet<strong>en</strong> datook ander<strong>en</strong> er iets mee kunn<strong>en</strong>. Deschoolgeme<strong>en</strong>schap had op dezemanier e<strong>en</strong> plekje rondom de uitvaartvan Anton, zoals hij e<strong>en</strong> plekje had inschool, als man van de juf, als papa vanHugo, als zwarte piet op 5 december. Ikzou m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aanrad<strong>en</strong> om op de dagvan de uitvaart aanwezig te zijn, ook alkost het je misschi<strong>en</strong> moeite. Je hoeft jeemoties niet te verstopp<strong>en</strong>, want meehuil<strong>en</strong>kan goed voel<strong>en</strong> <strong>voor</strong> iedere<strong>en</strong>.Het wordt zeker op prijs gesteld als jede moeite <strong>en</strong> tijd neemt om aanwezig tezijn.Donker <strong>en</strong> grauwDe dag na de begraf<strong>en</strong>is was het plotselinggedaan met het mooie weer. Hetwas donker <strong>en</strong> grauw, het reg<strong>en</strong>de dehele dag. E<strong>en</strong> zwart, triest gevoel kwamop me af. En daar stond ine<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> collegaop de stoep! Dat doet het ergstezwart e<strong>en</strong> beetje verblek<strong>en</strong>. Na debegraf<strong>en</strong>is houdt het niet op, eig<strong>en</strong>lijkbegint het moeilijkste dan nog maarpas. Voor de begraf<strong>en</strong>is b<strong>en</strong> je drukbezig met het regel<strong>en</strong> van allerlei zak<strong>en</strong>,zoals de kaart, het boekje <strong>voor</strong> de liturgie,de condoléance, het bezoek, depost, de begraf<strong>en</strong>isondernemer, <strong>en</strong> jeleeft naar de dag van de begraf<strong>en</strong>is toe.Juist daarna blijft het belangrijk om contactte houd<strong>en</strong> met de familie van de<strong>over</strong>led<strong>en</strong>e. Je voelt wel aan of zij jeaanwezigheid (nog) op prijs stelt, <strong>en</strong>twijfel je, vraag er dan naar. Blijf in iedergeval niet weg omdat je niet zo goedweet wat je moet do<strong>en</strong>. Jij vindt hetmoeilijk om de confrontatie met het verdrietaan te gaan, maar als je niets laathor<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> de nabestaand<strong>en</strong> niet datje toch aan hun moeilijkhed<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kt. Jekunt gerust zegg<strong>en</strong> dat je het moeilijkvindt, want wie vindt het niet moeilijk ommet dergelijke situaties om te gaan? Ikheb ieder blijk van medelev<strong>en</strong> als troost<strong>en</strong>dervar<strong>en</strong>, ook al kwam het er hakkel<strong>en</strong>duit. Niets doet meer pijn danm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die in e<strong>en</strong> grote boog om jehe<strong>en</strong> gaan, ook al begrijp je best datdie m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> raad wet<strong>en</strong> met desituatie.Ev<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> je aanDe maand<strong>en</strong> juni <strong>en</strong> juli heb ik niet meergewerkt, maar ik kwam dus nog welelke dag in school om mijn zoon weg tebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Hierdoor bleef ik de kinder<strong>en</strong>van mijn stamgroep regelmatig zi<strong>en</strong>.Kinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op hun manier zo fijntroost<strong>en</strong>, door ev<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> je aan te kruip<strong>en</strong>,ev<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> merk<strong>en</strong> dat ze je verdrietmeevoel<strong>en</strong>. Ook <strong>voor</strong> Hugo war<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> heel lief.Als zijn groep de school uitkwam zag ikregelmatig e<strong>en</strong> groepsg<strong>en</strong>ootje naasthem lop<strong>en</strong> met de arm om zijn schouders,met e<strong>en</strong> opmerking erbij in detrant van: 'Ik vind het wel zielig dat jijge<strong>en</strong> vader meer hebt.' Hij heeft vastgevoeld dat de kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>in de school met hem begaanwar<strong>en</strong>. Ouders die het wild<strong>en</strong> <strong>en</strong> aankond<strong>en</strong>sprak<strong>en</strong> me aan, ik kon e<strong>en</strong>praatje mak<strong>en</strong> met collega's, kortom,de band bleef <strong>en</strong> <strong>voor</strong> mijn gevoel heefthet 'de stap terug', naar de school, inseptember soepeler gemaakt. Er war<strong>en</strong>ook nog regelmatig ouders, bestuursled<strong>en</strong><strong>en</strong> collega's die me thuis bezocht<strong>en</strong>.Geleidelijk nam de int<strong>en</strong>siteit van debezoek<strong>en</strong> af, maar dat voelde als heelnatuurlijk <strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong>d.Werk<strong>en</strong> stond nog ver van me af, maarde school bleef dichtbij. Voor Hugo washet daar veilig (ondanks het feit dat hijnog maar net vier jaar was <strong>en</strong> de schoolnog maar pas bezocht) in e<strong>en</strong> tijd waarer thuis zoveel bezoek was, zoveel teregel<strong>en</strong> viel, de regelmaat gedeeltelijkzoek was. Voor mij was het e<strong>en</strong> plekwaar ik ev<strong>en</strong> 'normale' m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>kwam.Ik d<strong>en</strong>k dat het heel belangrijk isdat de school zo’n veilig plekje kan zijn,waar rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> wordt met hetverdriet van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>!Cadeautje <strong>voor</strong> vaderdagVaderdag naderde. Ik zag er vreselijkteg<strong>en</strong> op, ook al ded<strong>en</strong> we er thuis nooitzoveel mee. Maar het cadeautje dat dekinder<strong>en</strong> altijd op school mak<strong>en</strong> is tochwel leuk. Ik had er zelf wel mijn gedacht<strong>en</strong><strong>over</strong> lat<strong>en</strong> gaan, <strong>en</strong> ook Hugo haddaar heel duidelijk zijn m<strong>en</strong>ing <strong>over</strong>. Mijncollega/zijn juf vroeg wat hij wilde, iets<strong>voor</strong> iemand anders of iets <strong>voor</strong> papamak<strong>en</strong>. Hugo had daar het volg<strong>en</strong>deop: 'Ik maak e<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g di<strong>en</strong>aar het graf van papa'. Ook dit jaarheeft hij zijn cadeautje <strong>voor</strong> papagemaakt <strong>en</strong> naar het graf gebracht. Ikd<strong>en</strong>k dat e<strong>en</strong> dag als vaderdag e<strong>en</strong>aanleiding kan zijn om in stamgroepverbandweer e<strong>en</strong>s stil te staan bij het feitdat papa <strong>over</strong>led<strong>en</strong> is. Het blijft <strong>voor</strong> hetkind belangrijk om er<strong>over</strong> te mog<strong>en</strong> prat<strong>en</strong>,<strong>en</strong> ik d<strong>en</strong>k dat het <strong>voor</strong> alle kinder<strong>en</strong>goed is om <strong>over</strong> de dood te prat<strong>en</strong>.Verdrietige zak<strong>en</strong> hor<strong>en</strong> bij het lev<strong>en</strong>, jekunt <strong>en</strong> mag ze niet <strong>voor</strong> kinder<strong>en</strong> wegstopp<strong>en</strong>.Ik hoorde van e<strong>en</strong> school datze vader- <strong>en</strong> moederdag <strong>over</strong>sloeg<strong>en</strong>om juist onderwerp<strong>en</strong> als dood <strong>en</strong>scheid<strong>en</strong> te ontwijk<strong>en</strong>! Waar blijf je danals school met je pedagogisch klimaat,waarin je <strong>over</strong> alles kan prat<strong>en</strong> wat bij dewereld van het kind hoort? Ook ommoeilijke onderwerp<strong>en</strong> kun je als schoolniet he<strong>en</strong>. Wanneer je als stamgroepleiderniet weet of je e<strong>en</strong> kind iets moetlat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, vraag het dan maar aanhet kind. Het kind heeft er vast wel e<strong>en</strong>idee <strong>over</strong>, <strong>en</strong> anders kun je zelf nog metsuggesties kom<strong>en</strong>. Ook is het verstandigom van gedacht<strong>en</strong> te wissel<strong>en</strong> metde ouder/verzorger van het kind, zodatook die op de hoogte is van wat ergaande is <strong>en</strong> er ge<strong>en</strong> pijnlijke situatieskunn<strong>en</strong> ontstaan. Ik d<strong>en</strong>k dat e<strong>en</strong> stamgroepleidernooit de fout mag mak<strong>en</strong>om prat<strong>en</strong> <strong>over</strong> het gemis van e<strong>en</strong>ouder te vermijd<strong>en</strong>.Kikker <strong>en</strong> vogeltjeNa die eerste zomervakantie, die heelmoeilijk was omdat juist het ritme rondomde schooltijd<strong>en</strong> van Hugo ontbrak,ging ik weer aan het werk. Ik had me<strong>voor</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om in het nieuwe schooljaarweer te beginn<strong>en</strong>, omdat e<strong>en</strong> nieuwschooljaar toch eig<strong>en</strong>lijk altijd e<strong>en</strong> soortvan nieuwe start in zich heeft. Als je danniet begint, wanneer dan wel? zo vroegik me af. Ik besloot <strong>voor</strong> mezelf om gelijkde koe bij de hor<strong>en</strong>s te vatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> begonmijn eerste werkdag (Donderdag) methet aanbied<strong>en</strong> van het pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek'Kikker <strong>en</strong> het vogeltje' van Max Velthuijs.Ik had dit boek al ettelijke ker<strong>en</strong>gelez<strong>en</strong> met mijn zoon, dus ik wist hoee<strong>en</strong> kleuter ongeveer op dit verhaalreageert. Ik moest mezelf t<strong>en</strong>slotte ooke<strong>en</strong> beetje indekk<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> alle gevoel<strong>en</strong>sdie opmerking<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> bij jelos kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Ik vind het niet erg14MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


om mijn verdriet aan kinder<strong>en</strong> te ton<strong>en</strong>,maar het is wel fijn als het beheersbaaris. Na het <strong>voor</strong>lez<strong>en</strong> van het boek kwam<strong>en</strong>de reacties los. De kinder<strong>en</strong> wist<strong>en</strong>allemaal van het ongeluk, toond<strong>en</strong> hunmedelev<strong>en</strong>, verteld<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong>met de dood, zoals het dode konijn,de dode poes, opa of oma die <strong>over</strong>led<strong>en</strong>was. Eén meisje vertelde nu pas,terwijl ze al e<strong>en</strong> jaar in de groep zat, <strong>over</strong>haar mama die ook dood is. De sfeer tijd<strong>en</strong>sdit gesprek was zo goed, iederkind was er bij betrokk<strong>en</strong>, ik kon merk<strong>en</strong>dat de kinder<strong>en</strong> met me meevoeld<strong>en</strong>.Het was <strong>en</strong> is opvall<strong>en</strong>d hoe met regelmaatde verhal<strong>en</strong> <strong>over</strong> de dood opduik<strong>en</strong>.Of valt het mij nu meer op danvroeger? Ook op de eerste dag dat ik ditschooljaar werkte kwam<strong>en</strong> deze verhal<strong>en</strong>weer aan de orde. Het lijkt alsof dekinder<strong>en</strong> aanvoel<strong>en</strong> dat ik hun verhal<strong>en</strong>met betrekking tot de dood extra goedkan begrijp<strong>en</strong>. Ik laat de kinder<strong>en</strong> dezeverhal<strong>en</strong> ook altijd vertell<strong>en</strong>, ook al vertell<strong>en</strong>ze soms drie keer achter elkaar<strong>over</strong> de doodgered<strong>en</strong> poes. Ik heb ervar<strong>en</strong>dat je, al prat<strong>en</strong>de, je verdriet e<strong>en</strong>plekje kunt gev<strong>en</strong>. Voor kinder<strong>en</strong> geldtdat immers ook. Ze vind<strong>en</strong> het heel ergwat er gebeurde <strong>en</strong> de reacties vanandere kinder<strong>en</strong> zijn daar ook heel duidelijkin. Zo ler<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> omgaan metde dood. Het is belangrijk dat er opschool e<strong>en</strong> pedagogisch klimaat iswaarin kinder<strong>en</strong> <strong>over</strong> de dood kunn<strong>en</strong><strong>en</strong> mog<strong>en</strong> prat<strong>en</strong>.Zwarte PietAnton speelde sinds <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> metveel plezier de rol van zwarte piet. Delaatste keer dat hij zwarte piet was, vieltegelijk met mijn laatste kraamdag vanmijn jongste dochter, dus daar had ikniets van meegemaakt. Nu was hetweer bijna vijf december, er werd naarstiguitgekek<strong>en</strong> naar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> diegeschikt zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn <strong>voor</strong> de rolvan piet. Ik liet het maar e<strong>en</strong> beetjelangs me he<strong>en</strong>gaan, t<strong>en</strong>slotte viel hetsinterklaasfeest op e<strong>en</strong> dag dat ik niethoefde te werk<strong>en</strong>. Ik kon altijd nog bekijk<strong>en</strong>of ik er ev<strong>en</strong>tueel wat van mee wildemak<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> aantal dag<strong>en</strong> <strong>voor</strong> hetgrote kinderfeest kwam er e<strong>en</strong> oudercommissielidbij mij langs. Ze bracht e<strong>en</strong>plantje nam<strong>en</strong>s de ouders <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>,omdat ze als oudercommissie bezigwar<strong>en</strong> geweest met de <strong>voor</strong>bereidingvan het sinterklaasfeest <strong>en</strong> op datmom<strong>en</strong>t hadd<strong>en</strong> beseft, dat het dit jaarzonder Anton zou plaatsvind<strong>en</strong>. Omdatze zich realiseerd<strong>en</strong> dat dat <strong>voor</strong> mij ookwel e<strong>en</strong>s belad<strong>en</strong> zou kunn<strong>en</strong> zijn,bracht zij dit plantje als blijk van medelev<strong>en</strong>in e<strong>en</strong> belad<strong>en</strong> periode. Zo'ngebaar doet zo goed, de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> stek<strong>en</strong>je dan echt e<strong>en</strong> hart onder de riem.In het schoollev<strong>en</strong> zijn er natuurlijksteeds mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waarop je terugd<strong>en</strong>ktaan e<strong>en</strong> <strong>over</strong>led<strong>en</strong> persoon. Als je er jegedacht<strong>en</strong> <strong>over</strong> hebt lat<strong>en</strong> gaan of er opwat <strong>voor</strong> manier dan ook <strong>over</strong> gepraathebt, is zo'n gebaar naar de directbetrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> toe natuurlijk heel erg opz'n plaats. Ook hier geldt: E<strong>en</strong> gebaarvan medelev<strong>en</strong> wordt heel erg op prijsgesteld, doet beseff<strong>en</strong> dat alles welweer doorgaat, maar dat er ruimte is <strong>en</strong>blijft om stil te staan bij het verdriet ome<strong>en</strong> <strong>over</strong>led<strong>en</strong>e. Het is heel goed omdat d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> <strong>over</strong>led<strong>en</strong>e om tezett<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> praktisch gebaar. Dan ishet heel duidelijk dat er ook aan gedachtwordt. het gebeurde blijft bespreekbaar<strong>en</strong> mag bespreekbaar blijv<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k nietdat het nou maar e<strong>en</strong>s <strong>over</strong> moet zijn,want het gaat nooit <strong>over</strong>.Jaar laterE<strong>en</strong> jaar later, 31 mei 1996. deze dagvalt midd<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> vrije week, de weekvan Pinkster<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> dag vol herinnering<strong>en</strong>,met <strong>voor</strong> mij toch e<strong>en</strong> gevoel vanopluchting dat we het eerste jaar zonderAnton door zijn gekom<strong>en</strong>. Ook aan dezedag gaan de collega's niet <strong>voor</strong>bij: Alsik thuiskom van het kerkhof ligt er e<strong>en</strong>bos bloem<strong>en</strong> nam<strong>en</strong>s het team in detuin. Ook is e<strong>en</strong> kaartje van e<strong>en</strong> gezinwaarvan het jongste zoontje in mijnstamgroep zit. Dit jongetje is op 31 meijarig. E<strong>en</strong> kaartje dat aantoont dat eraan ons gedacht wordt. Deze verrassing<strong>en</strong>do<strong>en</strong> je beseff<strong>en</strong> dat je niet alle<strong>en</strong>staat in je herinnering<strong>en</strong>. Deze ding<strong>en</strong>do<strong>en</strong> je beseff<strong>en</strong> dat de school bij hetlev<strong>en</strong> hoort. Weer: De school als leef- <strong>en</strong>werkgeme<strong>en</strong>schap.Weer nieuw schooljaarWeer is er e<strong>en</strong> nieuw schooljaar gestart.Er kom<strong>en</strong> nieuwe ouders binn<strong>en</strong> in deschool, die t<strong>en</strong> tijde van het <strong>over</strong>lijd<strong>en</strong>van Anton nog niet bij onze schoolgeme<strong>en</strong>schaphoord<strong>en</strong>. Hoe kom<strong>en</strong> dezem<strong>en</strong>s<strong>en</strong> te hor<strong>en</strong> <strong>over</strong> het gebeurde?Hoe zull<strong>en</strong> zij omgaan met dit stukjeMENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 15


schoolverled<strong>en</strong>? Ik heb er alle vertrouw<strong>en</strong>in dat zij door de verhal<strong>en</strong> vanander<strong>en</strong> de goede informatie krijg<strong>en</strong>,dat juist het gevoel van verbond<strong>en</strong>heiddat to<strong>en</strong> door de school he<strong>en</strong> te voel<strong>en</strong>was, op h<strong>en</strong> <strong>over</strong>gedrag<strong>en</strong> wordt. Ikzou iedere<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> dergelijke ervaringin zijn lev<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>komt dit gevoel vanverbond<strong>en</strong>heid toew<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Als e<strong>en</strong>school dit kan betek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>voor</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>,dan kan het <strong>voor</strong> mij niet anders zijn dane<strong>en</strong> school waar geleefd <strong>en</strong> gewerktwordt volg<strong>en</strong>s de principes van PeterPeters<strong>en</strong>, onbewust of bewust.Aanbeveling<strong>en</strong>Vanuit mijn eig<strong>en</strong> ervaring <strong>en</strong> de ervaring<strong>en</strong>van ander<strong>en</strong> die ik in de loop vanhet mak<strong>en</strong> van mijn eindwerkstuk <strong>voor</strong>de J<strong>en</strong>aplancursus verzameld heb, wilik de volg<strong>en</strong>de aanbeveling<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, minof meer sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong>d wat ik hierbov<strong>en</strong>al schreef:* Ga het contact aan met de nabestaand<strong>en</strong>.Probeer zo goed mogelijkgeïnformeerd te rak<strong>en</strong> <strong>over</strong> de situatie.Stem je plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> ideeën af op wat zijals prettig, op z'n plaats acht<strong>en</strong>. (als zijge<strong>en</strong> prijs stell<strong>en</strong> op inbr<strong>en</strong>g van deschoolgeme<strong>en</strong>schap moet je, hoemoeilijk dit ook lijkt, je op de achtergrondhoud<strong>en</strong>. Al blijkt uit de praktijk datmeed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>en</strong> meelev<strong>en</strong> <strong>over</strong> het algeme<strong>en</strong>gewaardeerd wordt.)* Wees naar kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders (deschool als leefgeme<strong>en</strong>schap) duidelijk<strong>en</strong> oprecht. Probeer e<strong>en</strong> helder beeld tegev<strong>en</strong> van de situatie <strong>en</strong> toon je gevoel<strong>en</strong>s.Vooral naar kinder<strong>en</strong> toe is het vanbelang om op hun niveau duidelijk tezijn. Ongemerkt vang<strong>en</strong> ze veel op vande volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> om h<strong>en</strong> he<strong>en</strong>, <strong>en</strong> nietsdoet meer schade dan e<strong>en</strong> verkeerdbeeld van het gebeurde. Kinder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>de waarheid best aan, je kunt ze hetverdriet niet bespar<strong>en</strong>. Zij moet<strong>en</strong> t<strong>en</strong>slotteook ler<strong>en</strong> omgaan met de dood.* Probeer om de betreff<strong>en</strong>de familiehe<strong>en</strong> te staan. Ook/<strong>voor</strong>al in de eerstedag<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> droevig bericht. Aanwezigheidsch<strong>en</strong>kt troost, geeft e<strong>en</strong> gevoelvan oprechte verbond<strong>en</strong>heid. Wees nietbang afgewez<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>, laat je intuïtiesprek<strong>en</strong>. Ook na verloop van tijd blijfthet belangrijk om belangstelling te blijv<strong>en</strong>ton<strong>en</strong>. Het gemis blijft, gaat nooit<strong>over</strong>. E<strong>en</strong> kind zal bij<strong>voor</strong>beeld altijd zijnouder blijv<strong>en</strong> miss<strong>en</strong>. Blijf alert op situatiesdie ev<strong>en</strong>tueel pijnlijk of confronter<strong>en</strong>dkunn<strong>en</strong> zijn, maar ga ze niet uit deweg. Als je op gezette tijd<strong>en</strong> aandachtbesteedt aan het verdriet wordt datdoor de nabestaand<strong>en</strong> als goed ervar<strong>en</strong>.Zij voel<strong>en</strong> haarfijn aan als je hetonderwerp omzeilt. De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> lat<strong>en</strong>zelf wel voel<strong>en</strong> wanneer ze behoefte krijg<strong>en</strong>aan minder contact, of misschi<strong>en</strong>voel je dat zelf wel. Meestal kom<strong>en</strong> decontact<strong>en</strong> na verloop van tijd vanzelfweer op e<strong>en</strong> 'normaal'niveau te staan.* Werkjes <strong>en</strong> woord<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> zijneerlijk <strong>en</strong> troostrijk. Het zijn tastbarestukjes medelev<strong>en</strong>. Ze word<strong>en</strong> in dankbaarheidontvang<strong>en</strong> <strong>en</strong> bekek<strong>en</strong>. Voorde kinder<strong>en</strong> is het belangrijk dat zij hierinhun gevoel kunn<strong>en</strong> uit<strong>en</strong>, hun betrokk<strong>en</strong>heidkunn<strong>en</strong> ton<strong>en</strong>, ervaring<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>del<strong>en</strong>.* De school heeft e<strong>en</strong> taak in het gevalvan e<strong>en</strong> <strong>over</strong>lijd<strong>en</strong>. Op de eerste plaatsmoet zij er<strong>voor</strong> zorg<strong>en</strong> dat kinder<strong>en</strong> zichniet e<strong>en</strong>zaam gaan voel<strong>en</strong> in hun verdriet.Kinder<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> nu e<strong>en</strong>maalbehoorlijk veel tijd op school door, <strong>en</strong> dethuissituatie is op dat mom<strong>en</strong>t somsook niet zo veilig om <strong>over</strong> het verdriet teprat<strong>en</strong>. Als <strong>voor</strong>beeld: Lees met de kinder<strong>en</strong>kinderboek<strong>en</strong> waarin het thema'dood' c<strong>en</strong>traal staat. Hierdoor is er inieder geval mogelijkheid tot herk<strong>en</strong>ning<strong>en</strong> e<strong>en</strong> op<strong>en</strong>ing om gevoel<strong>en</strong>s te uit<strong>en</strong>.* Schroom niet aanwezig zijn bij de uitvaartplechtighed<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> stukje del<strong>en</strong>schept ook weer verbond<strong>en</strong>heid. 'Jehebt het sam<strong>en</strong> meegemaakt'. Ook <strong>voor</strong>kinder<strong>en</strong> kan het belangrijk zijn om bij deuitvaart aanwezig te zijn. Zij zi<strong>en</strong> dit ookals e<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong>heid om troost te bied<strong>en</strong>,vind<strong>en</strong> het ook belangrijk om sam<strong>en</strong> terouw<strong>en</strong>. Leg de kinder<strong>en</strong> zo goed mogelijkuit wat er gaat gebeur<strong>en</strong> <strong>en</strong> geef h<strong>en</strong>indi<strong>en</strong> mogelijk de kans om mee te besliss<strong>en</strong><strong>over</strong> hun aanwezigheid.LiteratuurlijstSCHOOL EN GODSDIENST jaargang 49nummer 3-4 1995afscheid nem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kindhoe belev<strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> de dood?omgaan met dood, rouw <strong>en</strong> verdriet opschool's Hertog<strong>en</strong>bosch: KPCDOOD EN ROUW themamap's Hertog<strong>en</strong>bosch: KPCKINDERBOEKEN* Breebaart, P. <strong>en</strong> J. (1993), Als je doodb<strong>en</strong>t, word je dan nooit meer beter? Rotterdam:Lemniscaat.* Viorst, J. (1984), Dat is heel wat <strong>voor</strong> e<strong>en</strong>kat, vind je niet? Amsterdam: Bakker* Lindgr<strong>en</strong>, A. (1987), De gebroeders Leeuw<strong>en</strong>hart,Amsterdam: Ploegsma* Sheppard, G., De man die zichzelf weggaf* Varley, S. (1984), Derk Das blijft altijd bijons, Rotterdam: Lemniscaat* Lindgr<strong>en</strong>, A., De rode vogel* Drees<strong>en</strong>, J. (1988), De vlieger van opa,Apeldoorn: Altiora* Gydal, M. e.a., Hoe het was to<strong>en</strong> Hein'sopa doodging* Velthuys M. (1991), Kikker <strong>en</strong> het vogeltje,Amsterdam: Leopold* Kalahol, M./Oy<strong>en</strong> W. (1987),Vaarwel Rune,Heemstede: Altamira* Kran<strong>en</strong>donk A., (1993) Van huil<strong>en</strong> krijg jedorst, Rotterdam: Lemniscaat* Lee, V. (1976), Vlinder <strong>voor</strong> Marianne,Rotterdam: Lemniscaat* Moeyaert, B. (1992), Voor altijd, altijd,Tilburg: Zwijs<strong>en</strong>* Mandelbaum P., Zoals vroeger* Dumas, P., Waar kom je vandaan? Waarga je naartoe?Engeli<strong>en</strong> Jans<strong>en</strong>-van Westing is groepsleidsteraan de Gabriëlschool in Putt<strong>en</strong>.Zij maakte <strong>over</strong> het hier beschrev<strong>en</strong> themae<strong>en</strong> eindwerkstuk van de J<strong>en</strong>aplannascholingscursusvan de HogeschoolDomstad, Utrecht.16MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


H<strong>en</strong>k V<strong>en</strong>emanGESPREKSTHEMA'S TUSSENOUDERS EN SCHOOLOuderparticpatie: gewoon <strong>en</strong> daardoor wordt het soms e<strong>en</strong> sleur. Want wat wil je daarmee ine<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool? De J<strong>en</strong>aplantraditie heeft hier nog heel wat te bied<strong>en</strong> <strong>voor</strong> onze tijd. Nae<strong>en</strong> korte historische verk<strong>en</strong>ning wordt bericht <strong>over</strong> de praktijk van e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschool: vorm<strong>en</strong><strong>en</strong> thema's <strong>voor</strong> ouderparticipatie.Verbied<strong>en</strong>In het begin van de zev<strong>en</strong>tiger jar<strong>en</strong> laaidein Nederland de discussie op <strong>over</strong>ouderparticipatie. Kond<strong>en</strong> ouders welmeehelp<strong>en</strong> als leesvader of leesmoeder?Naar aanleiding van e<strong>en</strong> TV-uitz<strong>en</strong>ding<strong>over</strong> de Elbertsschool in Zwolle wildede inspecteur verbied<strong>en</strong> dat oudersop deze manier betrokk<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> bijhet onderwijs.In 1979 versche<strong>en</strong> de dissertatie vanJ.J. Peters: 'Ouderparticipatie, e<strong>en</strong>innovatie'. Op basis van de ontwikkelingzoals die zich had <strong>voor</strong>gedaan werd deouderparticipatie ingedeeld: van onderwijsondersteun<strong>en</strong>din de thuissituatie,via het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van hand-<strong>en</strong> spandi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><strong>en</strong> hulp bij het lesgev<strong>en</strong> tot <strong>en</strong> methet de ouders mee lat<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>over</strong>doelstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> inhoud van het onderwijs,als meest vergaande vorm vanouderparticipatie. War<strong>en</strong> ouders aanvankelijkalle<strong>en</strong> formeel georganiseerd inoudercommissies, in de tachtiger jar<strong>en</strong>kwam de Wet Medezegg<strong>en</strong>schapOnderwijs als nieuwe structuur, met advies-<strong>en</strong> instemmingsbevoegdheid <strong>voor</strong>ouders in beleidsaangeleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>.Specifieke traditieJ<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> specifieketraditie als het om ouderparticipatiegaat. Al in het begin van dezeeeuw (!) zette Peter Peters<strong>en</strong> in de 'Führungslehredes Unterrichts' <strong>en</strong> in 'HetKleine J<strong>en</strong>aplan' uite<strong>en</strong> welke rol hijouders in de nieuwe school toedacht. Inde <strong>Nederlandse</strong> vertaling van 'Het KleineJ<strong>en</strong>aplan' lez<strong>en</strong> we op blz. 51:'Alle<strong>en</strong> wanneer de schol<strong>en</strong> zich verzeker<strong>en</strong>van de echte saamhorigheid metde ouders van de leerling<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> gebiedvol lev<strong>en</strong>swerkelijkheid creër<strong>en</strong> datdeze beide pedagogische milieusgeme<strong>en</strong>schappelijk hebb<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> deschol<strong>en</strong> het karakter van onderwijsinstellingmeer <strong>en</strong> meer verliez<strong>en</strong> <strong>en</strong> totoord<strong>en</strong> van opvoeding word<strong>en</strong>, waarhet onderwijskundige zich natuurlijker<strong>en</strong> dus ook effectiever invoegt. Op ditgebied ontmoet<strong>en</strong> de beide groep<strong>en</strong>opvoeders elkaar in op<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> vrijheid,hier stell<strong>en</strong> zij zich bewust aanspreekbaar<strong>voor</strong> al hetge<strong>en</strong> vanuit e<strong>en</strong>waarachtige pedagogische bezorgdheid<strong>over</strong> e<strong>en</strong> kind de <strong>en</strong>e of de anderepartij bezwaart, ze sprek<strong>en</strong> zich uit, zeberaadslag<strong>en</strong>, maar ze zijn ook bereidzich te lat<strong>en</strong> verman<strong>en</strong> <strong>en</strong> berisp<strong>en</strong>.Mijn waarneming<strong>en</strong> <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> <strong>over</strong>meer dan dertig jaar lat<strong>en</strong> mij zi<strong>en</strong>, datiedere opvoedkundige mogelijkheidonmiddellijk verdwijnt, wanneer onderwijzersof ouders het vermog<strong>en</strong> verliez<strong>en</strong>,zich in deze volle op<strong>en</strong>heid te lat<strong>en</strong>aansprek<strong>en</strong>, het 'm<strong>en</strong>selijk - al te m<strong>en</strong>selijke'daarbij niet meer kunn<strong>en</strong> verdrag<strong>en</strong>,of zich vanuit e<strong>en</strong> autoritaire instellingafsluit<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de andere partij. Danwordt de distantie tuss<strong>en</strong> beide groep<strong>en</strong>die sam<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>,plann<strong>en</strong> <strong>en</strong> handel<strong>en</strong>, zo groot dat deziel<strong>en</strong> elkaar niet meer rak<strong>en</strong>, maar dathun gevoel<strong>en</strong>s <strong>voor</strong> elkaar <strong>en</strong> hunbegrip <strong>voor</strong> de geme<strong>en</strong>schappelijke opgavebeginn<strong>en</strong> af te sterv<strong>en</strong>'.Ook elders b<strong>en</strong>adrukt Peters<strong>en</strong> deschool te zi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> gezinsschool, e<strong>en</strong>schoolgeme<strong>en</strong>schap waarin oudersactief participer<strong>en</strong>.Daar staat nogal wat. Hoe mak<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>dat waar? Veel J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>zijn opgericht door ouders <strong>en</strong>k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vaak actief ouderbestuur.Dat ouderbestuur zit op de eerste rangals het gaat om vaststell<strong>en</strong> van (onderwijskundig)beleid <strong>en</strong> doelstelling<strong>en</strong>. AlleJ<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> vanzelfsprek<strong>en</strong>dook de formele structur<strong>en</strong> vanouderraad <strong>en</strong> medezegg<strong>en</strong>schapsraad.En ook op alle J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> zijn vorm<strong>en</strong>gevond<strong>en</strong> <strong>voor</strong> gesprekk<strong>en</strong> metouders <strong>over</strong> de groei van hun kind.Pedagogische thema'sMaar hoe staat het met het contact metouders <strong>over</strong> de pedagogische thema's,waar ook Peters<strong>en</strong> in zijn werk<strong>en</strong> regelmatigop doelt? Hoe geef je daar alsJ<strong>en</strong>aplanschool vorm aan? Het is goede<strong>en</strong>s stil te staan bij de vraag of ookdaar met ouders regelmatig <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>decontact <strong>over</strong> is.In mijn school, J<strong>en</strong>aplanbasisschool ''tVlot' in Hoogezand, k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we, naastde incid<strong>en</strong>tele contact<strong>en</strong> hier<strong>over</strong>, drievorm<strong>en</strong>. Onder het motto van: 'zo zouhet kunn<strong>en</strong>; e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>beeld' zal ik naderingaan op de vormgeving bij ons inschool.StamgroepouderavondVeel schol<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> waarschijnlijk deteleurstell<strong>en</strong>de opkomst van ouders opalgem<strong>en</strong>e ouderavond<strong>en</strong>. Ons is geblek<strong>en</strong>dat ouders veel meer betrokk<strong>en</strong> zijnbij ouderavond<strong>en</strong> van de groep waarinhun kind zit. We k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> al jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong>hoge opkomst op deze stamgroepouderavond<strong>en</strong>.Aanvankelijk hield<strong>en</strong> wedrie van deze avond<strong>en</strong> per stamgroepper jaar. Maar uit oogpunt van taakbeleidis de opzet aangepast.Aan het begin van ieder schooljaar is ere<strong>en</strong> stamgroepouderavond. Op dezeavond staat c<strong>en</strong>traal wat er in die stamgroepgebeurd is <strong>en</strong> wat er geplandstaat <strong>voor</strong> dat jaar. Na e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nismakingwordt stilgestaan bij het wel <strong>en</strong> weein de groep <strong>en</strong> krijgt iedere<strong>en</strong> de kanszijn of haar zegje te do<strong>en</strong>. Hier kunn<strong>en</strong>ouders vertell<strong>en</strong> met welke verhal<strong>en</strong> hunkinder<strong>en</strong> thuis kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke positieveaspect<strong>en</strong> ze daarin zi<strong>en</strong>. Zonodig kanook stil gestaan word<strong>en</strong> bij minder positieveprocess<strong>en</strong> in de groep die ombespreking <strong>en</strong> bijsturing vrag<strong>en</strong>. Daarnavolgt dan e<strong>en</strong> inhoudelijk deel. Vaakhal<strong>en</strong> we dan e<strong>en</strong> j<strong>en</strong>aplan-acc<strong>en</strong>t <strong>voor</strong>het voetlicht. Onderwerp<strong>en</strong> die de revuepasseerd<strong>en</strong>: bewegingsonderwijs in destamgroep, kringgesprekk<strong>en</strong>, blokperiode,wereldoriëntatie, natuurlijk ler<strong>en</strong>lez<strong>en</strong>. De onderwerp<strong>en</strong> zijn vanzelfsprek<strong>en</strong>dgekoppeld aan het gegev<strong>en</strong> of hetMENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 17


e<strong>en</strong> onder-, midd<strong>en</strong>-dan wel bov<strong>en</strong>bouwis.Midd<strong>en</strong> in het schooljaar is er e<strong>en</strong>ouderavond waarop e<strong>en</strong> pedagogischthema c<strong>en</strong>traal staat. De onderwerp<strong>en</strong>die de afgelop<strong>en</strong> drie jaar aan bod kwam<strong>en</strong>war<strong>en</strong>: 'Omgaan met kinder<strong>en</strong>'(orthopedagoog Roel de Groot), 'Kindertek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>'<strong>en</strong> 'Wereldoriëntatie inJ<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>'. De keuze <strong>voor</strong> deonderwerp<strong>en</strong> komt van diverse kant<strong>en</strong>.Soms vanuit het bestuur, soms vanuithet team, e<strong>en</strong> andere keer naar aanleidingvan e<strong>en</strong> thema in de ouderkrant.Thematische ouderkrant 'deOntdekkingsreis'Al e<strong>en</strong> aantal jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> veranderdeonze schoolkrant van e<strong>en</strong> krant waarinallerlei onderwerp<strong>en</strong> bije<strong>en</strong>geschraaptwerd<strong>en</strong>, in e<strong>en</strong> thematische ouderkrant.De thema's waaraan de afgelop<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>aandacht werd geschonk<strong>en</strong> war<strong>en</strong>:Spel, Regels, TV <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>, Voeding,Kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> het boek, Kindertek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><strong>en</strong> Voortgezet J<strong>en</strong>aplanonderwijs. Hetnieuwe nummer van 'de Ontdekkingsreis'zal gaan <strong>over</strong> 'Kringgesprekk<strong>en</strong>/filosofer<strong>en</strong> met kinder<strong>en</strong>'.'De Ontdekkingsreis' wordt gemaaktdoor e<strong>en</strong> werkgroep van e<strong>en</strong> aantalouders <strong>en</strong> e<strong>en</strong> teamlid. Per 'Ontdekkingsreis'word<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> verzameld<strong>over</strong> e<strong>en</strong> bepaald onderwerp. Die bijdrag<strong>en</strong>gev<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> standpunt van deschool, van bestuur of van de redactieweer; het zijn persoonlijke m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>van ouders, kinder<strong>en</strong>, teamled<strong>en</strong> ofandere m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van buit<strong>en</strong> onze schoolgeme<strong>en</strong>schap.Bedoeld om aan te zett<strong>en</strong>tot 'er - <strong>over</strong> - nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong>' <strong>en</strong> nietbedoeld als 'zo - hoort - het '.De onderwerp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vaak belichtvanuit het perspectief van kinder<strong>en</strong>,ouders <strong>en</strong> teamled<strong>en</strong>.Ter illustratie zijn van het thema 'Kindertek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>'bijdrag<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>, e<strong>en</strong>ouder <strong>en</strong> e<strong>en</strong> teamlid toegevoegd.OudergespreksgroepJ<strong>en</strong>aplanid<strong>en</strong>titeitE<strong>en</strong> aantal ouders uitte de behoeftetoch dieper <strong>en</strong> vaker stil te will<strong>en</strong> staanbij acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van J<strong>en</strong>aplanonderwijs.Sinds kort hebb<strong>en</strong> we daar<strong>voor</strong> degespreksgroep J<strong>en</strong>aplanid<strong>en</strong>titeit. Daarindo<strong>en</strong> acht ouders <strong>en</strong> twee teamled<strong>en</strong>mee. We zijn begonn<strong>en</strong> met het besprek<strong>en</strong>van de basisprincipes J<strong>en</strong>aplan,volg<strong>en</strong>s de opzet zoals Kees Vreugd<strong>en</strong>hildie uite<strong>en</strong> zette in 'M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>-kinder<strong>en</strong>'van november 1987.Zo hebb<strong>en</strong> wij de contact<strong>en</strong> met ouders<strong>over</strong> pedagogische thema's vorm gegev<strong>en</strong>.Natuurlijk blijv<strong>en</strong> er vrag<strong>en</strong>. Hoeervar<strong>en</strong> ouders deze vorm<strong>en</strong>? Hoebetrokk<strong>en</strong> is iedere<strong>en</strong>? Hoe goed word<strong>en</strong>de thematische ouderkrant<strong>en</strong> gelez<strong>en</strong>?Kom<strong>en</strong> de besprok<strong>en</strong> thema's <strong>en</strong>de uitsprak<strong>en</strong> niet bevoogd<strong>en</strong>d <strong>over</strong>?Do<strong>en</strong> ouders er iets mee in hun eig<strong>en</strong>thuissituatie? Die vrag<strong>en</strong> will<strong>en</strong> we binn<strong>en</strong>korte<strong>en</strong>s in e<strong>en</strong> onderzoekje aan deouders <strong>voor</strong>legg<strong>en</strong>, om te zi<strong>en</strong> of onzevorm<strong>en</strong> de functie nog wel volg<strong>en</strong>.Kinder<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> <strong>over</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong>Aan de hand van e<strong>en</strong> aantal doorons gestelde vrag<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> we dekinder<strong>en</strong> iets lat<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> <strong>over</strong>hun tek<strong>en</strong>kwaliteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewoontes.Het volg<strong>en</strong>de kwam er in de bov<strong>en</strong>bouwuit. Op onze vraag of ze vaak<strong>over</strong> hetzelfde tek<strong>en</strong><strong>en</strong>, verteldeNiels dat hij altijd <strong>over</strong> Ajax tek<strong>en</strong>t.Wij steld<strong>en</strong> ons <strong>voor</strong> dat het <strong>over</strong>voetball<strong>en</strong> zou gaan, maar nietswas minder waar. Niels tek<strong>en</strong>t deletters! Zo zie je dat <strong>voor</strong> kinder<strong>en</strong>letters tek<strong>en</strong><strong>en</strong> ook tek<strong>en</strong><strong>en</strong> is.Patrick tek<strong>en</strong>t vaak e<strong>en</strong> boerderij.Het tek<strong>en</strong><strong>en</strong> van boerderij-dier<strong>en</strong> isgegroeid vanuit het tek<strong>en</strong><strong>en</strong> vankerktor<strong>en</strong>s met haantjes erop(windwijzer). Deze werd<strong>en</strong> door hetvaak te do<strong>en</strong> steeds mooier.Veel kinder<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> dat ze doorhet veel te do<strong>en</strong> steeds mooier kunn<strong>en</strong>tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Ook wordt er net zolang uit boekjes nagetek<strong>en</strong>d tot zehet uit hun hoofd kunn<strong>en</strong>. De restvan de tek<strong>en</strong>ing wordt er dan vaakzelf bij bedacht.Vaak hebb<strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vastonderwerp om <strong>over</strong> te tek<strong>en</strong><strong>en</strong>,maar er zijn ook kinder<strong>en</strong> die <strong>over</strong>van alles <strong>en</strong> nog wat tek<strong>en</strong><strong>en</strong>.Uit de vraag waarmee ze het liefsttek<strong>en</strong><strong>en</strong> kwam naar vor<strong>en</strong> dat dekinder<strong>en</strong> allerlei soort<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>gereigebruik<strong>en</strong>, zoals fijnliner, pastelkrijt,aquarel-potlod<strong>en</strong>, luxe kleuterpotlod<strong>en</strong>(deze zijn extra groot<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> vollere kleur<strong>en</strong>) p<strong>en</strong>, vulp<strong>en</strong><strong>en</strong> met gewoon potlood.Iets anders wat de kinder<strong>en</strong> in debov<strong>en</strong>bouw graag do<strong>en</strong> is randjesversier<strong>en</strong> <strong>en</strong> kriebel<strong>en</strong> in het schrift.Er zijn ook kinder<strong>en</strong> die duidelijkgeremd word<strong>en</strong> in hun tek<strong>en</strong>plezier,omdat hun tek<strong>en</strong>ing niet voldoetaan de door h<strong>en</strong> zelf gesteldeeis<strong>en</strong>. Niet werkelijkheidsgetrouwg<strong>en</strong>oeg. De kinder<strong>en</strong> die nu veeltek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> daar tevred<strong>en</strong> <strong>over</strong> zijn,d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat ze als ze volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>zijn ook nog tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. De meestekinder<strong>en</strong> die weinig tek<strong>en</strong><strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>ge<strong>en</strong> behoefte aan meer begeleiding.Behalve e<strong>en</strong>, deze kwam ereerlijk <strong>voor</strong> uit dat hij het jammervindt dat hij <strong>voor</strong> zichzelf niet goedtek<strong>en</strong>t <strong>en</strong> daarin eig<strong>en</strong>lijk meerbegeleiding wil.Jan zei dat je duidelijk verschil kuntmerk<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groepsleiderdie van tek<strong>en</strong><strong>en</strong> houdt <strong>en</strong> e<strong>en</strong> dieer niet van houdt.H<strong>en</strong>k zegt alle<strong>en</strong>: 'Ja, dat is mooi',maar Tineke zegt ook als je nu ditof dat doet... <strong>en</strong> dan krijg je weermeer ideeën.Midd<strong>en</strong>bouwOok in de midd<strong>en</strong>bouw is er e<strong>en</strong>aantal kinder<strong>en</strong> met hun vasteonderwerp<strong>en</strong>. Elza tek<strong>en</strong>t bijnaaltijd koolmeesjes. Niet allemaaldezelfde, soms met e<strong>en</strong> vetbol ofop e<strong>en</strong> takje, maar ze kan hetgewoon.Prijz<strong>en</strong> of krak<strong>en</strong>Sommige ouders <strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong>zijn g<strong>en</strong>eigd alle tek<strong>en</strong>produkt<strong>en</strong>van kinder<strong>en</strong> te prijz<strong>en</strong>. Goedbedoeld <strong>en</strong> oprecht geme<strong>en</strong>d. Wewill<strong>en</strong> de tek<strong>en</strong>lust van de kinder<strong>en</strong>immers aanwakker<strong>en</strong> <strong>en</strong> we hop<strong>en</strong>dat met e<strong>en</strong> gezonde dosis beloningte bereik<strong>en</strong>. Toch schuilt ergevaar in het alle<strong>en</strong> maar ophemel<strong>en</strong>van onze jonge kunst<strong>en</strong>aars.18MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


Tek<strong>en</strong>didactici waarschuw<strong>en</strong> hierook <strong>voor</strong>, want kinder<strong>en</strong> zijng<strong>en</strong>eigd om bij beloning het beloondegedrag te herhal<strong>en</strong>. De e<strong>en</strong>maalgeprez<strong>en</strong> boom verschijnt opelk blaadje <strong>en</strong> het kind tek<strong>en</strong>t nietanders meer. Dit kan e<strong>en</strong> verstarringin de ontwikkeling van hettek<strong>en</strong><strong>en</strong> van het kind tot gevolghebb<strong>en</strong>.Andere ouders <strong>en</strong> groepsleid(st)erszijn g<strong>en</strong>eigd vanuit e<strong>en</strong> <strong>over</strong>daadaan perfectionisme elke kindertek<strong>en</strong>ingaf te krak<strong>en</strong>. 'Moet dat e<strong>en</strong>boom <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong>?' Will<strong>en</strong> we detek<strong>en</strong>lust van de kinder<strong>en</strong> in dekiem smor<strong>en</strong>, dan moet<strong>en</strong> we zohandel<strong>en</strong>. Gedrag dat bestraftwordt zal zich (meestal) niet herhal<strong>en</strong>,ofwel het kind is uitgetek<strong>en</strong>d.E<strong>en</strong> ieder zal begrijp<strong>en</strong> dat nochalle<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong>, noch alle<strong>en</strong> afkrak<strong>en</strong>de juiste handelwijze is om e<strong>en</strong>gezonde <strong>en</strong> verantwoorde tek<strong>en</strong>lustbij onze kinder<strong>en</strong> te bewerkstellig<strong>en</strong>.De J<strong>en</strong>aplanliteratuur roemt deauth<strong>en</strong>ticiteit van de opvoeder.Ouders <strong>en</strong> groepsleid(st)ers, aanons de taak om eerlijk te zijn. Echtzegg<strong>en</strong> wat je van e<strong>en</strong> werkstukvindt, maar wel op e<strong>en</strong> kindvri<strong>en</strong>delijkemanier graag.Maar met auth<strong>en</strong>ticiteit zij we ernog niet. Kijk niet alle<strong>en</strong> naar heteindprodukt, maar neem in je'beoordeling' mee hoe het kind tothet werkstuk is gekom<strong>en</strong> (hettek<strong>en</strong>proces). E<strong>en</strong> niet gelijk<strong>en</strong>deboom, waar het kind <strong>en</strong>thousiastaan gewerkt heeft, behoeft zekerzoveel positieve waardering als e<strong>en</strong>perfect gelijk<strong>en</strong>de boom, die echterzonder <strong>en</strong>ige moeite gemaakt is.Ga ook tijd<strong>en</strong>s het werk kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong>geef dan de nodige aandacht, inplaats van alle<strong>en</strong> achteraf. Juist tijd<strong>en</strong>shet werk<strong>en</strong> kun je de kinder<strong>en</strong>adviez<strong>en</strong> of hints gev<strong>en</strong>, beter danachteraf. Ook afkrak<strong>en</strong> mag best:'Wat b<strong>en</strong> jij er e<strong>en</strong> rommeltje vanaan het mak<strong>en</strong>', mits terecht.Vraag bij het bekijk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong>werkstuk altijd naar het verhaal dater achter zit. E<strong>en</strong> verhaal achter e<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>ing is vaak het bewijs van e<strong>en</strong>doordachte tek<strong>en</strong>ing: 'Dit heb ik oppapier will<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>'.Beloon <strong>voor</strong>al nieuwe initiatiev<strong>en</strong>op tek<strong>en</strong>gebied. 'Wat goed dat jedat zo geprobeerd hebt' <strong>en</strong> biedtzelf <strong>en</strong>thousiast e<strong>en</strong>s wat andersaan (ander materiaal, andere techniek).Wil je de creativiteit bij kinder<strong>en</strong> instand houd<strong>en</strong> <strong>en</strong> wil je graag dat zezich (op tek<strong>en</strong>gebied) steeds verderontwikkel<strong>en</strong>, doseer dan je 'prijz<strong>en</strong><strong>en</strong> krak<strong>en</strong>' <strong>en</strong> heb oog <strong>voor</strong> zowelproces als produkt.Veel plezier met het begeleid<strong>en</strong> vanje tek<strong>en</strong><strong>en</strong>de kind.PeterWie klaar is mag tek<strong>en</strong><strong>en</strong>'Zal ik het es tek<strong>en</strong><strong>en</strong>?' is standaardbij Jan.Hij tek<strong>en</strong>t de gymnastiek-opstelling,de laatste zet op het schaakbord,de boot die op schoolgemaakt wordt, wat eraan mankeert<strong>en</strong> hoe het verder moet.Dit zijn tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> die de zaakschematisch weergev<strong>en</strong> omdat hijzo'n domme moeder heeft die eranders de ball<strong>en</strong> niet van snapt.Hij begint altijd wel met het memondeling uit te legg<strong>en</strong> maar ikschijn antwoord<strong>en</strong> te gev<strong>en</strong> waardoorhij d<strong>en</strong>kt dat hij het me danmaar moet lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.Ik herinner me van Janneke dathaar kleuterjuf e<strong>en</strong>s opmerkte 'zevertelt met haar tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> meerdan dat ze zegt'.En inderdaad die tek<strong>en</strong>de <strong>en</strong>ormeverhal<strong>en</strong> waar ik dan weer boekjesvan maakte <strong>en</strong> het erbij schreef.Elly tek<strong>en</strong>t meer op mooi. Zij heeftzich gespecialiseerd in e<strong>en</strong> aantalonderwerp<strong>en</strong>, waarvan 'Snoepie'de meest frequ<strong>en</strong>te is. Feit is dat zealle drie goed kunn<strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> ikheb wel e<strong>en</strong>s stiekem gedacht:'kond<strong>en</strong> ze maar wat minder goedtek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> wat beter spell<strong>en</strong>, daarkom je uiteindelijk toch verder meein de maatschappij'. Dat mag je alsmoeder niet d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> natuurlijk <strong>en</strong>daar<strong>voor</strong> bied ik dan bij deze mijnexcuses aan.Toch is waardering <strong>voor</strong> goed kunn<strong>en</strong>tek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>voor</strong>namelijk te vind<strong>en</strong>in de privé-kring <strong>en</strong> hobbysfeer. Ikheb nog nooit e<strong>en</strong> leerkracht hor<strong>en</strong>zegg<strong>en</strong> 'Pietje komt er wel hoor, hijkan zo mooi tek<strong>en</strong><strong>en</strong>!'Niet dus. Voordat iemand zo goedkan tek<strong>en</strong><strong>en</strong> dat hij of zij de kostermee kan verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> is nog heelwat.Tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Is het te ler<strong>en</strong>? Is het aanleg?Ik d<strong>en</strong>k beide.Als ouders belangstelling hebb<strong>en</strong>helpt in elk geval wel!Zorg dat er tek<strong>en</strong>materiaal thuis is<strong>en</strong> zet dat onder handbereik.Die kinder<strong>en</strong> die thuis gewoon altijdvelletjes papier op tafel hebb<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>met e<strong>en</strong> pot potlod<strong>en</strong> of viltstift<strong>en</strong>,tek<strong>en</strong><strong>en</strong> allicht meer dan diekinder<strong>en</strong> die eerst het tek<strong>en</strong>materiaalop moet<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> misschi<strong>en</strong>wel op hun eig<strong>en</strong> kamer word<strong>en</strong>geacht te tek<strong>en</strong><strong>en</strong>. Dat komt latervanzelf wel.Wat ik ook altijd zo erg vind is wanneerkinder<strong>en</strong> op school klaar zijnmet iets <strong>en</strong> dan mog<strong>en</strong> gaan tek<strong>en</strong><strong>en</strong>.Dus weer eerst de spelling <strong>en</strong>dan het tek<strong>en</strong><strong>en</strong>, waarbij de zwakkeleerders dus nooit aan tek<strong>en</strong><strong>en</strong> toekom<strong>en</strong>. Van mijn eig<strong>en</strong> lagereschooltijd herinner ik me nog datwe op zaterdagmorg<strong>en</strong> mocht<strong>en</strong>tek<strong>en</strong><strong>en</strong> nadat we het gedicht, datwe mee naar huis hadd<strong>en</strong> om teler<strong>en</strong>, opgezegd hadd<strong>en</strong>.Sommige van mijn klasg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>hebb<strong>en</strong> dat jaar nooit e<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>inggemaakt!Gelukkig is teg<strong>en</strong>woordig elke leerkrachtwel <strong>over</strong>tuigd van het feit dattek<strong>en</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> vak is, ook op debasisschool!Anna.MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 19


Jan TomasVOL VERWACHTINGKLOPT ONS HARTVol verwachting klopt ons hart: hoe zal de Sintviering dit jaar verlop<strong>en</strong> op school?Hetzelfde als vorig jaar, maar net ev<strong>en</strong> iets anders? Is er misschi<strong>en</strong> behoefte aan wat frisse,nieuwe ideeën? Dan volg<strong>en</strong> hier wat 'pepernot<strong>en</strong>', verkreg<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> oproep in M<strong>en</strong>s<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong>van november 1994.Spor<strong>en</strong> van Piet<strong>en</strong>Voordat de Sint eindelijk aankomt opschool, is er al heel wat gebeurd. Vaakzijn er al Piet<strong>en</strong> in school geweest ('snachts?), die hun spor<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> achtergelat<strong>en</strong>in de lokal<strong>en</strong>: voetspor<strong>en</strong>, dichtgeplaktedeur<strong>en</strong>, omgegooide stoel<strong>en</strong>,<strong>en</strong>z. Wanneer iedere<strong>en</strong> dan eindelijk inde kring zit, wordt er ook nog e<strong>en</strong> briefgevond<strong>en</strong> van de Piet<strong>en</strong> met e<strong>en</strong>opdracht <strong>voor</strong> de kinder<strong>en</strong>. Pas na hetoploss<strong>en</strong> van deze opdracht kom<strong>en</strong> dekinder<strong>en</strong> op het spoor van e<strong>en</strong> verrassing.Die verrassing (e<strong>en</strong> tolletje of e<strong>en</strong>vingerpopje of e<strong>en</strong> klein spelletje, <strong>en</strong>z.) isverstopt in door h<strong>en</strong>zelf gemaaktescho<strong>en</strong><strong>en</strong>. De kinder<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> niet datveel ouders hebb<strong>en</strong> meegeholp<strong>en</strong> bij hetvervaardig<strong>en</strong> van deze scho<strong>en</strong>cadeautjestijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> speciale werkavond.Knutselocht<strong>en</strong>dNatuurlijk wordt er heel wat geknutseldin deze periode. Om de school snel ine<strong>en</strong> 'Sintsfeer' te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, kan er <strong>voor</strong>de gehele school e<strong>en</strong> 'knutselocht<strong>en</strong>d'georganiseerd word<strong>en</strong>. Ev<strong>en</strong>tueel word<strong>en</strong>alle kinder<strong>en</strong> gemixed, zodat er zeergediffer<strong>en</strong>tieerde groep<strong>en</strong> ontstaan. Vervolg<strong>en</strong>sword<strong>en</strong> de hall<strong>en</strong> versierd,waarbij <strong>voor</strong> iedere ruimte e<strong>en</strong> bepaaldSinterklaasliedje als uitgangspunt wordtg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Zo kan er aan de hand vanhet liedje 'Zwarte Piet<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> alledag<strong>en</strong> gym<strong>en</strong>' e<strong>en</strong> tafereel ontstaan metgym<strong>en</strong>de Pietjes op dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> plein<strong>en</strong>...Hoe komt 'ie?Hoe zal Sinterklaas dit jaar aankom<strong>en</strong>?In e<strong>en</strong> brandweerauto, per helikopter,ziek<strong>en</strong>wag<strong>en</strong>, op de tandem, in e<strong>en</strong>caravan, via de verkeerde ingang, tevroeg of te laat?? Hier hoort natuurlijke<strong>en</strong> verhaal bij. In het geheim is debov<strong>en</strong>bouw al <strong>en</strong>ige tijd aan het oef<strong>en</strong><strong>en</strong>:zij hebb<strong>en</strong> het verhaal bedacht <strong>en</strong>de Sint <strong>en</strong> piet<strong>en</strong> op de hoogte gesteldvan de plann<strong>en</strong>. Op 5 december is hetdan z<strong>over</strong>: de Sint wordt 's morg<strong>en</strong>svroeg op het plein binn<strong>en</strong>gehaald doorwacht<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders. Hijwordt begeleid door 'echte Piet<strong>en</strong>',maar ook door 'bov<strong>en</strong>bouwpietjes'. Inde geme<strong>en</strong>schapsruimte vindt de ontknopingplaats: door de Sint, de Piet<strong>en</strong><strong>en</strong> de kinder<strong>en</strong> van de bov<strong>en</strong>bouwwordt het verhaal uitgespeeld hoe hetkon gebeur<strong>en</strong> dat Sinterklaas dit jaar ope<strong>en</strong> tandem aankwam...Thema/verhaalEr kan ook gekoz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong>thema (e<strong>en</strong> verhaal) <strong>voor</strong> de gehele Sinterklaasperiode.Het begin van zo'n verhaal:'Midd<strong>en</strong> in het pakhuis staan groteinpaktafels, waar meestal de inpakpiet<strong>en</strong>druk bezig zijn. Ook is er e<strong>en</strong> apartehoek om het speelgoed te test<strong>en</strong>. Daarzitt<strong>en</strong> de speelpiet<strong>en</strong> de hele dag tespel<strong>en</strong> om te kijk<strong>en</strong> of het speelgoedwel goed is. Carlos <strong>en</strong> Antonio hebb<strong>en</strong>net e<strong>en</strong> doos uitgepakt waarop staat:'Grote uitvinding<strong>en</strong>' <strong>en</strong> 'Voor de beginn<strong>en</strong>deprofessor'.Er zitt<strong>en</strong> allemaal gekleurde flesjes inmet etiketjes erop: 'Gevaarlijk, nietschudd<strong>en</strong>' <strong>en</strong>: 'plofwater', 'verdwijnwater','komterug-water', 'luisterwater','schoonwater', 'm<strong>en</strong>gwater'. En in dehandleiding staat: 'Voor het mak<strong>en</strong> vane<strong>en</strong>voudige schrik-, verdwijn- <strong>en</strong> luistertrucjes.Niet geschikt <strong>voor</strong> kleine kinder<strong>en</strong>.Aanbevol<strong>en</strong> leeftijd vanaf 18 jaar'.Ieder hoofdstuk van dit verhaal levertaanknopingspunt<strong>en</strong> op <strong>voor</strong> allerlei vervolgactiviteit<strong>en</strong>.En met behulp van de'Handleiding <strong>voor</strong> de beginn<strong>en</strong>de professor'kunn<strong>en</strong> er in de groep allerleiproefjes uitgevoerd word<strong>en</strong>...Bij de aankomst van Sinterklaas klinkt ere<strong>en</strong> luide knal met veel rook: op het dakvan de school staat plotseling, dankzijhet 'komterug-water', de verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>Carlos opgelucht te zwaai<strong>en</strong>.Paardevijg<strong>en</strong> in schoolTot slot nog e<strong>en</strong> wat uitgebreiderebeschrijving van e<strong>en</strong> Sinterklaasthema.Op vrijdagmorg<strong>en</strong>, als de kinder<strong>en</strong> opschool kom<strong>en</strong>, valt er <strong>voor</strong> de kleuteringangiets op.......<strong>voor</strong>zichtig eromhe<strong>en</strong>.......watstinkt het..... Daar ligg<strong>en</strong>paardevijg<strong>en</strong>!Gedverdemme, wat vies! Gauw naarbinn<strong>en</strong>. Kijk uit!Ook binn<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> <strong>over</strong>al paardevijg<strong>en</strong>:in de geme<strong>en</strong>schapsruimte, in de gang,ja zelfs op de trapp<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> die gro<strong>en</strong>bruineuitwerpsel<strong>en</strong>. Trouw<strong>en</strong>s, hetbegint aardig te stink<strong>en</strong>.Iedere<strong>en</strong> waarschuwt iedere<strong>en</strong> om maar<strong>voor</strong>al uit te kijk<strong>en</strong>. En ja hoor, natuurlijkzijn er ook kinder<strong>en</strong> die de slaap nogniet helemaal uit hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> spontaane<strong>en</strong> vijgje plat trapp<strong>en</strong>.Binn<strong>en</strong> de kortste ker<strong>en</strong> gonst het vande gerucht<strong>en</strong>. Als iedere<strong>en</strong> dan eindelijkin de kring zit, is de conclusie gauwgetrokk<strong>en</strong>:'Dit moet de schimmel van Sinterklaasgeweest zijn!'Maar het is nog veel erger. In alle groep<strong>en</strong>mist speelgoed. Er is lego weg,dambord<strong>en</strong> zijn verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>, galgje, zeeslag,van alles! Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ligt het speellokaalbehoorlijk <strong>over</strong>hoop. Er is met vanalles gespeeld, maar er is niets opgeruimd.In de kleutergroep<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> zehet zeker: Dit is het werk van Zwarte Piet<strong>en</strong>!In de midd<strong>en</strong>bouwgroep<strong>en</strong> zijn ze ale<strong>en</strong> brief aan het schrijv<strong>en</strong> aan Sinterklaas.Er staat in wat er allemaal weg is<strong>en</strong> er wordt mete<strong>en</strong> van de geleg<strong>en</strong>heidgebruik gemaakt om nieuw speelgoed tevrag<strong>en</strong>.De maandag erna begint zoals gewoonlijkmet de weekop<strong>en</strong>ing. Plotseling komter e<strong>en</strong> echte politieag<strong>en</strong>t het podium op<strong>en</strong> vertelt dat hij gehoord heeft wat er isgebeurd. Hij pakt e<strong>en</strong> opschrijfboekje <strong>en</strong>e<strong>en</strong> p<strong>en</strong> uit zijn jas <strong>en</strong> vraagt wat er allemaalverdw<strong>en</strong><strong>en</strong> is. Uit elke groep kom<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> om dat te vertell<strong>en</strong>. De ag<strong>en</strong>tbelooft met Sinterklaas te gaan prat<strong>en</strong> <strong>en</strong>ook nog <strong>over</strong>al in school vinger- <strong>en</strong> handscho<strong>en</strong>afdrukk<strong>en</strong>te nem<strong>en</strong>.20MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


Op wo<strong>en</strong>sdag komt er e<strong>en</strong> Zwarte Pietlangs in alle groep<strong>en</strong>. Natuurlijk wordt hijbestormd met vrag<strong>en</strong> <strong>over</strong> de geheimzinnigegebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>. Maar helaas: dePiet zegt van niets te wet<strong>en</strong>. Wel heeft hijpepernot<strong>en</strong> meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> dekleuters e<strong>en</strong> groepscadeau.Vijf december, in de geme<strong>en</strong>schapsruimte.Na het gebruikelijke woord vanwelkom <strong>voor</strong> Sint <strong>en</strong> zijn Piet<strong>en</strong> <strong>en</strong> heelwat Sinterklaasliedjes, br<strong>en</strong>gt de Sinttoch het <strong>voor</strong>val met de paardevijg<strong>en</strong> <strong>en</strong>het speelgoed ter sprake. Hij heeft hetecht aan alle Piet<strong>en</strong> gevraagd, maar niemandweet er iets van. Maar dan komtde wijkag<strong>en</strong>t binn<strong>en</strong>: hij wil graag watvingerafdrukk<strong>en</strong> vergelijk<strong>en</strong>. Na <strong>en</strong>igaandring<strong>en</strong> gaan de Piet<strong>en</strong> mokk<strong>en</strong>dakkoord. En dan blijkt dat ze het welhebb<strong>en</strong> gedaan. De Piet<strong>en</strong> jammer<strong>en</strong>dat ze altijd cadeautjes moet<strong>en</strong> weggev<strong>en</strong>.Zelf hebb<strong>en</strong> ze helemaal ge<strong>en</strong>speelgoed <strong>en</strong> daarom hebb<strong>en</strong> ze maarwat speelgoed van de kinder<strong>en</strong>'gele<strong>en</strong>d'. Ze belov<strong>en</strong> plechtig, dat zehet weer terug zull<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.Sinterklaas vraagt aan de kinder<strong>en</strong> vande midd<strong>en</strong>- <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>bouw of die misschi<strong>en</strong>wat zwartepiet<strong>en</strong>-speelgoed kunn<strong>en</strong>mak<strong>en</strong>. En of ze dat vanmiddag ine<strong>en</strong> viering kunn<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong>. Dit allesis <strong>voor</strong> de wijkag<strong>en</strong>t red<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg omde piet<strong>en</strong> 'op proef' vrij te lat<strong>en</strong>.De midd<strong>en</strong>- <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>bouwgroep<strong>en</strong>gaan aan het werk, terwijl Sint met zijnknecht<strong>en</strong> bij de kleuters feest gaat vier<strong>en</strong>.Wel komt hij nog ev<strong>en</strong> langs om hun'groepscadeau' aan te bied<strong>en</strong>.'s Middags word<strong>en</strong> de Piet<strong>en</strong> verw<strong>en</strong>dmet liedjes, dansjes, e<strong>en</strong> zwartepiet<strong>en</strong>kaartspel,e<strong>en</strong> dambord met als st<strong>en</strong><strong>en</strong>'klaasjes <strong>en</strong> pietjes', e<strong>en</strong> meerspell<strong>en</strong>doos,het spel 'Piet<strong>en</strong>weg' met allerleiopdracht<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> kwartetspel, 100.000piet<strong>en</strong>dominorace, e<strong>en</strong> memoryspel <strong>en</strong>dat allemaal op ludieke wijze aangebod<strong>en</strong><strong>en</strong> gepres<strong>en</strong>teerd door ProfessorFrederik Spelletjes van de universiteitvan Harderwijk.Met dank aan de volg<strong>en</strong>deJ<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong>:Panta Rhei uit Ass<strong>en</strong>delftSint Paulusschool uit Leeuward<strong>en</strong>J<strong>en</strong>apleinschool uit Zwolle.TOME<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t van twijfelHet is elke keer weer e<strong>en</strong> kleinheilig wonder. Kijk<strong>en</strong>d in de spiegelwordt e<strong>en</strong> oud geloof binn<strong>en</strong> in mijwakker uit haar zomerslaap: Sinterklaas.Er groeit herk<strong>en</strong>ning in zijn blik <strong>en</strong>hij knikt me toe, ik knik terug. Ik b<strong>en</strong> e<strong>en</strong>medium, ik heb mijn lichaam aan hemuitgele<strong>en</strong>d. We zull<strong>en</strong> het sam<strong>en</strong> moet<strong>en</strong>zi<strong>en</strong> te rooi<strong>en</strong> de kom<strong>en</strong>de paar uur.En met Piet, natuurlijk, die op de achtergronddruk in de weer is.Al tijd<strong>en</strong>s het schmink<strong>en</strong>, wanneer preciesdaar kom ik nooit achter, veranderter iets in de manier waarop Lies teg<strong>en</strong>me praat. Bij haar voltrekt zich e<strong>en</strong>zelfdeverandering. Van prat<strong>en</strong> naar sprek<strong>en</strong>,van 'jij' naar 'U'. De sint knijpt haarev<strong>en</strong> in de wang:- Bedankt, meisje. Goed gedaan. Wezijn uitermate tevred<strong>en</strong>!En kijk hoe gelukkig ze lacht.- Komaan Piet, erop af!Juf Sippie ontvangt ons elke keer weer ine<strong>en</strong> ander decor. Ditmaal is er e<strong>en</strong> groteboot nagebouwd in de speelzaal. Overalzijn kleuters druk bezig. Pakpapier tek<strong>en</strong><strong>en</strong>.Pakjes inpakk<strong>en</strong>. Pepernot<strong>en</strong> bakk<strong>en</strong>.En nog veel meer zak<strong>en</strong>. Je k<strong>en</strong>t datwel. De kapitein ontvangt Sinterklaas <strong>en</strong>meldt dat we via Amerika, Afrika <strong>en</strong>Frankrijk naar Rottevalle zull<strong>en</strong> reiz<strong>en</strong>.We inspecter<strong>en</strong> de boot. Daar is de stal.In e<strong>en</strong> hoek staat e<strong>en</strong> gymkast met e<strong>en</strong>bezem erin <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kleed er<strong>over</strong>.- Voilá! 'Kijk sinterklaas, het paard!'- 'Zo', zeg ik, 'zorg<strong>en</strong> jullie goed <strong>voor</strong>haar? Ze moet al gauw e<strong>en</strong> veul<strong>en</strong>tjesmijt<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>s kijk<strong>en</strong> hoe ver het al is.'Ik steek mijn arm tot <strong>over</strong> de elleboogonder het kleed <strong>en</strong> mompel:- 'Ja, dat dacht ik al! Het zal zo welkom<strong>en</strong>'.Er zijn e<strong>en</strong> paar stevige boer<strong>en</strong>kleutersbij. Zij zull<strong>en</strong> de klus wel klar<strong>en</strong>. Daarhoev<strong>en</strong> wij echt niet <strong>over</strong> in te zitt<strong>en</strong>.Ev<strong>en</strong> later lig ik, op bevel van descheepsarts, in de ziek<strong>en</strong>boeg: de diagnoseis buikpijn <strong>en</strong> daar moet je niet telichtzinnig mee omgaan. Ik heb e<strong>en</strong>spuitje gehad <strong>en</strong> doezel ev<strong>en</strong> weg. Deandere bedd<strong>en</strong> zijn leeg. Er is ev<strong>en</strong> ge<strong>en</strong>belangstelling <strong>voor</strong> sinterklaas. Piet isinteressanter. Ev<strong>en</strong> rust.(De dominee uit het dorp, die op schoole<strong>en</strong> kopietje komt mak<strong>en</strong> buigt zichplotseling <strong>over</strong> me he<strong>en</strong>:- Hoe gaat het Sint Nicolaas? Hebt Ugeestelijke bijstand nodig...?- Nee, dank U, ik b<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> andereclub.Hij grijnst <strong>en</strong> verdwijnt uit mijn gezichtsveld.)Weer alle<strong>en</strong>.En dat moet in zo'n geval niet te langdur<strong>en</strong>. Je gaat jezelf ding<strong>en</strong> afvrag<strong>en</strong>als: waar zijn we in godsnaam meebezig? Je gaat twijfel<strong>en</strong>. Wie houdt wi<strong>en</strong>u eig<strong>en</strong>lijk <strong>voor</strong> de gek?En je merkt ine<strong>en</strong>s dat de snor kriebelt.Plotseling staat Sjirk naast me <strong>en</strong> trektme aan de mouw.- 'Sinterklaas........'De geest schiet terug in het lichaam. Ikricht me op e<strong>en</strong> elleboog.- 'Ja, Sjirk. Wat is er jong<strong>en</strong>?'Sjirk heeft het er e<strong>en</strong> beetje moeilijkmee.- 'Zeg het maar', moedig ik hem aan.- 'Het is niet echt hoor.......!'Ik b<strong>en</strong> verbijsterd: Wat in hemelsnaambedoelt hij daarmee?!! Sjirk ziet mijn verwarring.Maar hij zet door:- 'Van dat paard, bedoel ik. Het is vande gimmestiek <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kleed <strong>en</strong> e<strong>en</strong>bezem........'Ik hap e<strong>en</strong> keer flink naar adem <strong>en</strong> b<strong>en</strong>weer zo goed als de ouwe. Ik spring<strong>over</strong>eind.- 'Is dat zo.....?'Hij knikt <strong>en</strong> kijkt me verontschuldig<strong>en</strong>daan. Alsof hij zegg<strong>en</strong> wil: zo'n goeieouwe sinterklaas mag je toch niet <strong>voor</strong>de gek houd<strong>en</strong>.....Toch nog iets uit het lood geslag<strong>en</strong> stelik <strong>voor</strong>:- 'Maar we kunn<strong>en</strong> toch spel<strong>en</strong> dat hetecht is? Dat is <strong>voor</strong> de ander<strong>en</strong> ook leuker.....'Sjirk kijkt mij langdurig aan. Tot mijnopluchting gaat hij accoord. Hij zucht,draait zich om <strong>en</strong> verdwijnt in de drukte.En zodo<strong>en</strong>de werd er die middag nogvier keer e<strong>en</strong> veul<strong>en</strong> gebor<strong>en</strong>. Daar draai<strong>en</strong>ze bij ons de hand niet <strong>voor</strong> om.MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 21


Tjitse BouwmeesterJENAPLAN: OP WEG NAARZORGVERBREDING PLUS.... (2)De rubriek 'J<strong>en</strong>aplan: Op weg naar zorgverbreding plus' ziet zorgverbreding in e<strong>en</strong> breder verband,dan het toepass<strong>en</strong> van <strong>en</strong>kele orthodidactische k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> op de zorg<strong>en</strong>kinder<strong>en</strong> in deJ<strong>en</strong>aplanschool.'Zorgverbreding plus', richt zich op ler<strong>en</strong>de, zich-ontwikkel<strong>en</strong>de kinder<strong>en</strong> met hun eig<strong>en</strong> uniekeeig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>, die thuis, op school <strong>en</strong> in hun speelomgeving te mak<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> met bredeontwikkelingstak<strong>en</strong>: Tak<strong>en</strong> bij het zich eig<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> van instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> om de wereld te ler<strong>en</strong>begrijp<strong>en</strong> <strong>en</strong> vorm te gev<strong>en</strong>, zoals taal, lez<strong>en</strong>, rek<strong>en</strong><strong>en</strong>, tijdsoriëntatie e.d. Tak<strong>en</strong> op het gebiedvan de motorische <strong>en</strong> creatieve ontwikkeling. Maar <strong>voor</strong>al ook tak<strong>en</strong> op het gebied van de sociaal-emotioneleontwikkeling, waarbij kinder<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> oog te krijg<strong>en</strong> <strong>voor</strong> elkaar <strong>en</strong> met elkaarler<strong>en</strong> omgaan, waarbij dit gebeurt vanuit e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> positieve ik-ontwikkeling (zelfbeeld). E<strong>en</strong>brede zorg met e<strong>en</strong> breed beeld van kinder<strong>en</strong>.In deze zorg wordt meer dan normale aandacht besteed aan kinder<strong>en</strong>die extra belemmering<strong>en</strong> ondervind<strong>en</strong> bij hun ontwikkeling, hetzij doorpersoonsgerichte-, hetzij door omgevingsgerichte factor<strong>en</strong>.Deze rubriek besteedt zowel aandacht aan ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> publikatiesop het gebied van de prev<strong>en</strong>tieve zorg als de curatieve.In het eerste artikel uit deze rubriek, besprak<strong>en</strong> we de publikaties :'Adaptief onderwijs in e<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>de school' (e<strong>en</strong> APS-uitgave) <strong>en</strong> de mapSociaal- emotionele ontwikkeling, e<strong>en</strong> zorg <strong>voor</strong> de school (e<strong>en</strong> KPCuitgave).In dit tweede artikel in de reeks, besprek<strong>en</strong> we <strong>en</strong>kele lesmapp<strong>en</strong> die zijn ontwikkeld ter stimuleringvan e<strong>en</strong> prev<strong>en</strong>tieve sociaal-emotionele ontwikkeling. We bested<strong>en</strong> aandacht aandoel, inhoud <strong>en</strong> vormgeving van deze lesmaterial<strong>en</strong> <strong>en</strong> de mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> beperking<strong>en</strong> vandeze middel<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> J<strong>en</strong>aplanpraktijk. De basis is: E<strong>en</strong> brede zorg plus!Lesmapp<strong>en</strong>Hier kom<strong>en</strong> twee praktijkgerichte uitgav<strong>en</strong>aan de orde, namelijk lesmapp<strong>en</strong><strong>over</strong> 'Beter omgaan met jezelf <strong>en</strong> deander', e<strong>en</strong> uitgave van het CPS, <strong>en</strong> demap 'Ik, jij , wij', versch<strong>en</strong><strong>en</strong> bij de EducatievePartners Nederland.De twee publikaties gev<strong>en</strong> ook <strong>voor</strong>J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> interessante aanknopingspunt<strong>en</strong>om de verbreding van dezorg in de praktijk op e<strong>en</strong> haalbare wijzete ondersteun<strong>en</strong>.De nadruk daarbij ligt met name op deprev<strong>en</strong>tieve kant. Hoe kan ik mijnschool/groep betere <strong>voor</strong>waard<strong>en</strong>schepp<strong>en</strong> <strong>voor</strong> positief gedrag, door inkringsituaties <strong>en</strong> project<strong>en</strong> meer aan debevordering te werk<strong>en</strong> van de sociaalemotioneleontwikkeling binn<strong>en</strong> deschool?E<strong>en</strong> tamelijk uitvoerige bespreking vaninhoud <strong>en</strong> uitwerking van de lesmapp<strong>en</strong>lijkt ons w<strong>en</strong>selijk, om schoolleid(st)ers<strong>en</strong> stamgroepleid(st)ers te informer<strong>en</strong>omtr<strong>en</strong>t mogelijke inhoudelijke uitbreidingvan het eig<strong>en</strong> onderwijsprogram.We sluit<strong>en</strong> per publikatie het informatievegedeelte af met eig<strong>en</strong> comm<strong>en</strong>taar,waarbij we de nadruk legg<strong>en</strong> op mogelijkhed<strong>en</strong><strong>en</strong> begr<strong>en</strong>zing<strong>en</strong> <strong>voor</strong> deJ<strong>en</strong>aplanpraktijk.Lespakket: 'Beter omgaan metjezelf <strong>en</strong> de ander'.Deze uitgave is oorspronkelijk ontwikkelddoor het RIAGG Flevoland <strong>en</strong> departiciper<strong>en</strong>de OBD, binn<strong>en</strong> het kadervan het onderwijs<strong>voor</strong>rangsbeleid. HetChristelijke Pedagogisch Studiec<strong>en</strong>trum(CPS) heeft het pakket op onderdel<strong>en</strong>bijgesteld, uitgebreid <strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong>.Het pakket bestaat uit:- e<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nismakingsbrochure;- e<strong>en</strong> handleiding met achtergrondinformatie<strong>en</strong> de aanduiding van e<strong>en</strong> invoeringslijn;-drie lesmapp<strong>en</strong> <strong>voor</strong> respectievelijkonder- ,midd<strong>en</strong>-, <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>bouw met 88concreet uitgewerkte less<strong>en</strong>.Doel van het programmaHet programma 'Beter omgaan metjezelf <strong>en</strong> de ander' gaat ervan uit datsociaal-emotionele vorming e<strong>en</strong> wez<strong>en</strong>lijkonderdeel is van de ontwikkeling vanieder kind, <strong>en</strong> dat er niet mee gewachtkan word<strong>en</strong> tot zich problem<strong>en</strong> <strong>voor</strong>do<strong>en</strong>.Het programma werkt prev<strong>en</strong>tiefaan deze vorming, in plaats van probleemgericht.Het pakket biedt e<strong>en</strong>gestructureerd <strong>en</strong> flexibel lesprogram<strong>voor</strong> de basisschoolleeftijd.De hoofddoelstelling van het programmais dat het pedagogisch klimaat opschool zo wordt veranderd, dat kinder<strong>en</strong><strong>en</strong> leerkracht<strong>en</strong> eraan w<strong>en</strong>n<strong>en</strong> omvrijuit te kunn<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> <strong>over</strong> gevoel<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kwetsbare ervaring<strong>en</strong>.Het nastrev<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> positieve sociaalemotioneleontwikkeling, met als basise<strong>en</strong> op<strong>en</strong>, positieve <strong>en</strong> oplossingsgerichtehouding van leerkracht <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong>,is vertaald in doel<strong>en</strong> gericht op:- het opbouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> positief zelfbeeld<strong>en</strong> het verwerv<strong>en</strong> van zelfvertrouw<strong>en</strong>;- het vermog<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong>gedacht<strong>en</strong> onder woord<strong>en</strong> te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>;- het inzicht in eig<strong>en</strong> handel<strong>en</strong> in relatietot ander<strong>en</strong>;- het vergrot<strong>en</strong> van het inlev<strong>en</strong>d vermog<strong>en</strong>;- het op<strong>en</strong>staan <strong>voor</strong> eig<strong>en</strong> <strong>en</strong> andermansgevoel<strong>en</strong>s;- de durf om hulp te vrag<strong>en</strong> bij sociaalemotioneleproblem<strong>en</strong>;- het bevorder<strong>en</strong> van probleemoploss<strong>en</strong>dvermog<strong>en</strong>.Inhoud <strong>en</strong> opbouw van het programmaDe eerder g<strong>en</strong>oemde doel<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> inde diverse bouw<strong>en</strong> inhoudelijk terug inde vorm van:- Less<strong>en</strong> <strong>over</strong> het ik (het kind zelf): Watwaardeer ik aan mezelf? Hoe bouw ikpositieve ervaring<strong>en</strong> op <strong>over</strong> mezelf?Het gaat <strong>over</strong> onderwerp<strong>en</strong> als uiterlijk,waar b<strong>en</strong> je goed in? belangstelling <strong>en</strong>gevoel<strong>en</strong>s.- Less<strong>en</strong> <strong>over</strong> het kind in zijn relaties22MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


(kinder<strong>en</strong>/ volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>). Het gaat daarbijom het belang van relaties, de aandacht<strong>voor</strong> eig<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> daarmee,vri<strong>en</strong>dschapp<strong>en</strong>, de wijze waarop kinder<strong>en</strong>afscheid nem<strong>en</strong>, de wijze waaropkinder<strong>en</strong> contact mak<strong>en</strong>, omgaan metalle<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> e<strong>en</strong>zaamheid <strong>en</strong> omgaanmet verandering<strong>en</strong>.- Less<strong>en</strong> <strong>over</strong> probleemoploss<strong>en</strong>dgedrag in sociale situaties: het ler<strong>en</strong>d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> in oplossing<strong>en</strong> in plaats van inproblem<strong>en</strong>. Hoe ga ik om met pestgedrag?Wat doe ik als ik e<strong>en</strong> som nietsnap? Mijn band is lek. Wat nu?De eig<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> staanc<strong>en</strong>traal. Ze vertell<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong>,verwerk<strong>en</strong> deze, kunn<strong>en</strong> er opreflecter<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze uitwissel<strong>en</strong> metander<strong>en</strong>.Naast deze inhoudelijke thema's wordtin iedere bouw aandacht besteed aan<strong>voor</strong>bereid<strong>en</strong>de oef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> rond werkvorm<strong>en</strong>,zoals kringgesprekk<strong>en</strong>, spelwerkvorm<strong>en</strong>als inspringspel, beeld<strong>en</strong><strong>en</strong> tableau's mak<strong>en</strong>, het gebruik mak<strong>en</strong>van attribut<strong>en</strong>, taalwerkvorm<strong>en</strong> (tweetalgesprekk<strong>en</strong>,<strong>voor</strong>leesronde, geleideassociatie, rondel<strong>en</strong> <strong>en</strong> elfjes mak<strong>en</strong>).Het programma is theoretisch onderbouwdvanuit de ontwikkelingsgerichtevisie van Van Lieshout (zie aflevering 1van deze rubriek).De less<strong>en</strong> zijn geord<strong>en</strong>d volg<strong>en</strong>s de vierdelingzoals bij de inhoud is aangegev<strong>en</strong>.Er zit e<strong>en</strong> conc<strong>en</strong>trische b<strong>en</strong>aderingin het programma rond de onderdel<strong>en</strong>:- oriëntatieless<strong>en</strong> op werkvorm<strong>en</strong>;- beleving <strong>en</strong> less<strong>en</strong> <strong>over</strong>: 'Ik zelf' ( hetkind zelf);- less<strong>en</strong> <strong>over</strong>: Hoe ga ik met ander<strong>en</strong>om? (ik in relatie met ander<strong>en</strong>);- less<strong>en</strong> <strong>over</strong>: Situaties die ik wil verander<strong>en</strong>.Per bouw word<strong>en</strong> less<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong><strong>voor</strong> twee jaar. De publikatie gaat uit vanonder-, midd<strong>en</strong>- <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>bouw. E<strong>en</strong>verantwoording van de bouw-indelingwordt niet gegev<strong>en</strong>. Er zijn 3 bouw<strong>en</strong>,gebaseerd op twee jaar onderwijs perbouw. Op deze wijze is er e<strong>en</strong> programma<strong>voor</strong> 6 jar<strong>en</strong>(!), te verdel<strong>en</strong> <strong>over</strong> deperiode van 4 - 12 jaar.Er wordt aangegev<strong>en</strong> dat de programmatischeopbouw kan uitmond<strong>en</strong> in e<strong>en</strong>meer thematische b<strong>en</strong>adering, waarbijer meerdere less<strong>en</strong> rond e<strong>en</strong> themaword<strong>en</strong> gec<strong>en</strong>treerd.Voor wie is het programma bestemd?Het programma is bestemd <strong>voor</strong> hetonderwijs aan kinder<strong>en</strong> van 4- 12 jaar<strong>en</strong> is leerkrachtgericht. Voor de oudersis er ge<strong>en</strong> specifiek aanbod. Er word<strong>en</strong>wel suggesties gegev<strong>en</strong> om ouders bije<strong>en</strong> project te betrekk<strong>en</strong> zoals bij dekeuze van het programma <strong>en</strong> het organiser<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> speciale ouderavond<strong>over</strong> sociaal-emotionele ontwikkeling.Het programma bevat in de handleidinge<strong>en</strong> uitgewerkt draaiboek om het systematischin te voer<strong>en</strong>. Het betreft e<strong>en</strong>teamtraining onder leiding van e<strong>en</strong>interne coördinator, in e<strong>en</strong> planning van6 bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> van twee uur.Vormgeving van het programmaHet programma is geord<strong>en</strong>d in viermapp<strong>en</strong>:- Handleiding, met daarin handreiking<strong>en</strong>om het programma op schoolniveausystematisch in te voer<strong>en</strong>.- Drie mapp<strong>en</strong>, met daarin per bouwe<strong>en</strong> hoeveelheid less<strong>en</strong>, per bouw verdeeld<strong>over</strong> twee leerjar<strong>en</strong>. Onderbouw26 less<strong>en</strong>, midd<strong>en</strong>bouw 35 less<strong>en</strong>,bov<strong>en</strong>bouw 35 less<strong>en</strong>.De less<strong>en</strong> zijn <strong>voor</strong> alle bouw<strong>en</strong> vormgegev<strong>en</strong>in e<strong>en</strong> <strong>over</strong>zichtelijk strami<strong>en</strong>.(zie afbeelding. Bij diverse less<strong>en</strong> zijnaanvull<strong>en</strong>de lesmaterial<strong>en</strong> gemaakt ofvermeld, zoals leeslesjes, invuloef<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>,liedjes, <strong>en</strong>z.MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 23


Comm<strong>en</strong>taar1. Het programma heeft duidelijk omschrev<strong>en</strong>sociaal-emotionele doelstelling<strong>en</strong>,het heeft e<strong>en</strong> sterk gestructureerdkarakter <strong>en</strong> is in eerste instantie gerichtop vorm<strong>en</strong> van onderwijs, waarin hetprev<strong>en</strong>tief omgaan met sociaal-emotioneleproblem<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groei<strong>en</strong>de plaatsmoet krijg<strong>en</strong>. Naar vorm <strong>en</strong> functie kunje stell<strong>en</strong> dat de sociaal-emotioneledoelstelling e<strong>en</strong> integrer<strong>en</strong>d deel uitmaaktvan het J<strong>en</strong>aplanconcept. Specifiekemiddel<strong>en</strong> zijn daar<strong>voor</strong> de pedagogischesituaties in de vorm van gesprek,werk, spel <strong>en</strong> viering, de toegepastewerkwijz<strong>en</strong> <strong>en</strong> de person<strong>en</strong> die in dezesituaties aanwezig zijn. Zo speelt depersoon van de stamgroepleid(st)erdaarin e<strong>en</strong> belangrijke rol.Als de sociaal-emotionele doelstellingzo verwev<strong>en</strong> is in vorm <strong>en</strong> functie, dan ishet de vraag of het w<strong>en</strong>selijk om binn<strong>en</strong>deze context e<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>d programmaaan te schaff<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> specifieke,programmatische gerichtheid op sociaal-emotioneledoel<strong>en</strong>.Voor schol<strong>en</strong> die in het verled<strong>en</strong> veelaandacht hebb<strong>en</strong> besteed aan het opdiverse wijz<strong>en</strong> omgaan met groepsprocess<strong>en</strong><strong>en</strong> daarvan ook procedures <strong>en</strong>werkwijz<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> vastgelegd, lijkt onsdat niet nodig.Veel ideeën zull<strong>en</strong> dan bek<strong>en</strong>d <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong>.Dat geldt ook <strong>voor</strong> schol<strong>en</strong> die deDoe-Het-Zelf-set gezondheidseducatievan de SLO hebb<strong>en</strong> gebruikt om e<strong>en</strong>bronn<strong>en</strong>boek aan te legg<strong>en</strong>.Voor J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> die wel e<strong>en</strong>s aanvull<strong>en</strong>demiddel<strong>en</strong> will<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> omgerichter aan kringsituaties te werk<strong>en</strong>,geeft het program aardige mogelijkhed<strong>en</strong>.2. Ideeën uit dit programma kunn<strong>en</strong>ingebracht word<strong>en</strong> bij de uitwerking vande leerervaring<strong>en</strong> 'Mijn lev<strong>en</strong>' <strong>en</strong>'Sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>'. D<strong>en</strong>k aan de domein<strong>en</strong>'Ik', 'Erbij hor<strong>en</strong>' <strong>en</strong> 'Leefbaar sam<strong>en</strong>'.Het ler<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> in groep<strong>en</strong> <strong>en</strong> het ler<strong>en</strong>omtr<strong>en</strong>t groep<strong>en</strong>, wordt binn<strong>en</strong> de mapp<strong>en</strong>WO <strong>voor</strong> J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> geïntegreerd.Het materiaal kan zo ingepastword<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> WO.3. De bouwindeling in het programma ise<strong>en</strong> zwak punt. Onduidelijk is vanuitwelke bouwindeling wordt gered<strong>en</strong>eerd(3 bouw<strong>en</strong> van 2 jaar!) <strong>en</strong> het vereist e<strong>en</strong>eig<strong>en</strong> aanpassing aan de bouwgroep<strong>en</strong>in het J<strong>en</strong>aplan. Beoordeel in iedergeval in hoeverre de inhoud<strong>en</strong> <strong>over</strong>e<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>met de leef- <strong>en</strong> belevingswereld<strong>en</strong>van de kinder<strong>en</strong> in de eig<strong>en</strong> stamgroep.4. De vormgeving van het materiaal is<strong>over</strong>zichtelijk maar saai. Voor het J<strong>en</strong>aplanonderwijslijkt e<strong>en</strong> brede opzet vane<strong>en</strong> bronn<strong>en</strong>boek e<strong>en</strong> meer acceptabelmiddel om te gebruik<strong>en</strong>. Er zal e<strong>en</strong>afweging moet<strong>en</strong> plaatsvind<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> ideeënrijkdom van dit programma.5. E<strong>en</strong> school die e<strong>en</strong> goede invoeringslijnwil hanter<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> specifiek program,vindt in dit pakket zeer goedemogelijkhed<strong>en</strong>. Tegelijkertijd doet hetnogal schools aan <strong>en</strong> is het zeker w<strong>en</strong>selijkom e<strong>en</strong> <strong>en</strong> ander aan te pass<strong>en</strong>aan vorm, functie <strong>en</strong> inhoud van deJ<strong>en</strong>aplanschool.Lespakket 'Ik , jij , wij'Het lespakket 'Ik, jij, wij', is e<strong>en</strong> thematischonderdeel van e<strong>en</strong> breed opgezetlespakket <strong>over</strong> Sociale redzaamheid <strong>en</strong>gezond gedrag. Dit thematische onderdeelbetreft de sociaal-emotionele ontwikkeling<strong>en</strong> verschijnt naast thema'sals consum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>gedrag, omgaan methet natuurlijk milieu, lichaamsverzorging,veilig gedrag in verkeer <strong>en</strong> school.Voor de ontwikkeling van de katern<strong>en</strong> bijde diverse thema's is gebruik gemaaktvan de ideeënrijkdom van de Doe-Het-Zelf-set <strong>voor</strong> gezondheidseducatie vande Stichting Leerplanontwikkeling(SLO), Enschede.Het pakket 'Ik, jij, wij', bestaat uit 1 ringbandmet daarin e<strong>en</strong> schoolkatern, <strong>en</strong><strong>voor</strong> iedere jaargroep e<strong>en</strong> groepskatern(<strong>voor</strong> groep 1/2 één katern!).Doel van het programmaDe bedoeling van het themapakket 'Ik,jij, wij', is de sociale <strong>en</strong> emotionele ontwikkelingvan ieder kind te stimuler<strong>en</strong>.Daarbij wordt de volg<strong>en</strong>de driedelinggehanteerd:1. Bevordering van het zelfvertrouw<strong>en</strong>(zelfbeeld, zelfbewuste houding, faalangst);2. Ler<strong>en</strong> omgaan met gevoel<strong>en</strong>s, w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>,<strong>en</strong> opvatting<strong>en</strong> van jezelf <strong>en</strong> ander<strong>en</strong>(positieve <strong>en</strong> negatieve gevoel<strong>en</strong>s,seksuele gevoel<strong>en</strong>s, rolneming <strong>en</strong> rolgedrag,<strong>voor</strong>oordel<strong>en</strong> <strong>en</strong> discriminatie);3. Ontwikkel<strong>en</strong> van sociale vaardighed<strong>en</strong>(sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>, omgaan met conflict<strong>en</strong>).Inhoud <strong>en</strong> opbouw van het programmaWe b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> hier <strong>en</strong>kele inhoudelijkethema's per leerjaar, zodat inhoud <strong>en</strong>opbouw van het programma duidelijkword<strong>en</strong>.Groep 1/2: Totaal 23 less<strong>en</strong>, o.a. Hoezie ik eruit? Waar hou je van? Vri<strong>en</strong>djes,verdrietig, bang, gewoon,raar, goed ofslecht, ruzie, sam<strong>en</strong>spel<strong>en</strong>;Groep 3: Totaal 13 less<strong>en</strong>, o.a. Iemandherk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, aardig vind<strong>en</strong>, boos, pest<strong>en</strong><strong>en</strong> plag<strong>en</strong>;Groep 4: Totaal 12 less<strong>en</strong>, o.a. Wie b<strong>en</strong>jezelf? Wie vind ik aardig? Verleg<strong>en</strong> ofonhandig, Ruzie;Groep 5: Totaal 13 less<strong>en</strong>, o.a. Wat kanik goed? probleembriev<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> conflictstopp<strong>en</strong>;Groep 6: Totaal 13 less<strong>en</strong>, o.a. Ik leerjouw k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>, Gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong>, Watis anders zijn?;Groep 7; Totaal 15 less<strong>en</strong>, o.a. E<strong>en</strong>boekje op<strong>en</strong> <strong>over</strong> mezelf, Heb jij dat ookwel e<strong>en</strong>s?, Het bijzondere kind, Compromissluit<strong>en</strong>;Groep 8: Totaal 15 less<strong>en</strong>, o.a. Watgebeurt er met mijn lichaam? Gev<strong>en</strong> <strong>en</strong>ontvang<strong>en</strong>, E<strong>en</strong> helpbrief schijv<strong>en</strong>, Jeinlev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ander, verander<strong>en</strong> van rol.In het programma wordt e<strong>en</strong> onderscheidgemaakt tuss<strong>en</strong> kern- <strong>en</strong> keuzeless<strong>en</strong>.Inhoudelijk wordt het programmagestructureerd onder de vormingsgebied<strong>en</strong>'bevordering sociale redzaamheid',<strong>en</strong> 'bevordering van gezondgedrag'Voor wie is het programma?Het programma is bestemd <strong>voor</strong> hetonderwijs aan kinder<strong>en</strong> van 4- 12 jaar<strong>en</strong> is leerkracht-gericht. Voor de oudersis er ge<strong>en</strong> specifiek aanbod. Er word<strong>en</strong>in het schoolkatern diverse suggestiesgegev<strong>en</strong> om op het terrein van sociaalemotioneleontwikkeling e<strong>en</strong> goed contactte bevorder<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> school <strong>en</strong>ouders. Zo is er e<strong>en</strong> uitgewerkte inhoud<strong>en</strong> vormgeving van e<strong>en</strong> actieve ouder-24MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


avond <strong>over</strong> sociaal-emotionele ontwikkeling(gebruik stelling<strong>en</strong>!).Het programma bevat in het schoolkaternuitgebreide achtergrondinformatie<strong>over</strong> de sociaal-emotionele thema's:zelfvertrouw<strong>en</strong>, gevoel<strong>en</strong>s e.d., socialevaardighed<strong>en</strong>.Vormgeving van het programmaHet programma is geord<strong>en</strong>d in 1 mapmet daarin:- E<strong>en</strong> schoolkatern (omvang 28 bladzijd<strong>en</strong>),met daarin e<strong>en</strong> <strong>over</strong>zicht van doel<strong>en</strong><strong>en</strong> inhoud<strong>en</strong> van het lesprogramma,informatieve tekst<strong>en</strong>, suggesties <strong>voor</strong>contact ouders-school <strong>en</strong> <strong>en</strong>kele algem<strong>en</strong>ekopieerblad<strong>en</strong>;- 7 katerntjes (omvang +/- 20 bladzijd<strong>en</strong>)met daarin per leerjaar de uitgewerkteless<strong>en</strong>.De less<strong>en</strong> zijn <strong>voor</strong> alle bouw<strong>en</strong> vormgegev<strong>en</strong>in e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig strami<strong>en</strong> (zieafbeelding). Bij veel less<strong>en</strong> zijn aanvull<strong>en</strong>delesmaterial<strong>en</strong> gemaakt/ vermeld,zoals kopieerblad<strong>en</strong>, webschema's,tek<strong>en</strong>material<strong>en</strong>,e.d.Comm<strong>en</strong>taar1. Hierbij zijn ook van toepassing <strong>en</strong>keleopmerking<strong>en</strong> die reeds bij 'Beteromgaan met jezelf <strong>en</strong> de ander' (pakket1) zijn geplaatst zoals:- Het sterk gestructureerd karakter vanhet program.- De vraag of het w<strong>en</strong>selijk is om binn<strong>en</strong>de J<strong>en</strong>aplancontext e<strong>en</strong> aanvull<strong>en</strong>d programmaaan te schaff<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> specifieke,programmatische gerichtheid opsociaal-emotionele doel<strong>en</strong>.- De mogelijkhed<strong>en</strong> van het program<strong>voor</strong> J<strong>en</strong>aplanschol<strong>en</strong> die aanvull<strong>en</strong>demiddel<strong>en</strong> will<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> om gerichteraan kring-/spelsituaties te werk<strong>en</strong>.- De mogelijkhed<strong>en</strong> om het programmain te bouw<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> WO (ervaringsgebiedMijn Lev<strong>en</strong> <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>).2. Inhoudelijk geeft het program 'Ik, jij,wij' bredere <strong>en</strong> meer flexibele mogelijkhed<strong>en</strong>dan het pakket 1. Met name deinhoudelijke opzet <strong>voor</strong> de leeftijdsgroep10 -12 jaar geeft dit program e<strong>en</strong> meereig<strong>en</strong>tijds karakter! De lessuggesties zijnbeknopter, maar wel talrijker.3. De vormgeving van Handleiding <strong>en</strong>katern<strong>en</strong> is minder stijf dan bij pakket 1.Dit geldt ook <strong>voor</strong> leerling<strong>en</strong>material<strong>en</strong>in de diverse katerntjes.4. Ook bij dit pakket moet U de kost<strong>en</strong>van het program afweg<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> deideeënrijkdom die in het pakket wordtaangedrag<strong>en</strong>. Schol<strong>en</strong> die de Doe-Het-Zelf set in hun bezit hebb<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> hierminder behoefte aan hebb<strong>en</strong> dan schol<strong>en</strong>die nog weinig middel<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> opdit gebied.BESPROKEN WERDENH. de Boer, A Janss<strong>en</strong> e.a 'Beter omgaanmet jezelf <strong>en</strong> de ander', 1994, CPS,Hoevelak<strong>en</strong>/Amersfoort.K. Houterman e.a. Sociale redzaamheid <strong>en</strong>gezond gedrag, het pakket 'Ik, jij, wij', 1993,Educatieve Partners Nederland BVCulemborg.MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 25


Arina de HeerRECENSIESKIEZEN VOOR EENBASISSCHOOLWaarom e<strong>en</strong> boekje <strong>voor</strong> ouders?'De eerste gang naar de basisschool ise<strong>en</strong> mijlpaal in het lev<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> jongkind. Daar zal e<strong>en</strong> belangrijk deel van devorming van het kind plaatsvind<strong>en</strong>. Daarwordt de basis gelegd <strong>voor</strong> het vervolgonderwijs<strong>en</strong> het lev<strong>en</strong> in de maatschappij.Ge<strong>en</strong> wonder dat de keuze<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> basisschool e<strong>en</strong> belangrijke is.'Aldus e<strong>en</strong> deel van de tekst op de achterkantvan het boekje 'Kiez<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong>basisschool', dat als ondertitel heeft:Informatie <strong>voor</strong> ouders.Vroeger koz<strong>en</strong> ouders nog vaak <strong>voor</strong>e<strong>en</strong> basisschool dicht bij huis <strong>en</strong> vane<strong>en</strong> d<strong>en</strong>ominatie die aansluit bij huneig<strong>en</strong> <strong>over</strong>tuiging past. Maar met deautonomievergroting van de schol<strong>en</strong>verandert ook het keuzeproces bij deouders. Schol<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> meer vanelkaar dan vroeger <strong>en</strong> er valt dus meerte kiez<strong>en</strong>. De vraag wordt dus nijp<strong>en</strong>derhoe je als ouders e<strong>en</strong> bewuste keuskunt mak<strong>en</strong>.Dit boekje biedt ouders e<strong>en</strong> caleidoscoopaan elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, waarop gelet kanword<strong>en</strong> bij die keuze. Systematischdoet de auteur die elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit dedoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> geeft concrete tips <strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>die ouders zichzelf <strong>en</strong> de school kunn<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>.In e<strong>en</strong> bijlage is e<strong>en</strong> uitgebreid analyseinstrum<strong>en</strong>topg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> met 84 vrag<strong>en</strong>die ouders aan e<strong>en</strong> school zoud<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>.Hoe is mijn kind?Allereerst wordt het betreff<strong>en</strong>de kindonder de loep g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>: hoe is mijnkind? Dit hoofdstuk eindigt met e<strong>en</strong>'vrag<strong>en</strong>lijst om e<strong>en</strong> beeld te krijg<strong>en</strong> vane<strong>en</strong> kind', waarin meer dan dertig vrag<strong>en</strong>staan opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> rondom thema'sals: zelfstandigheid, motivatie, intellig<strong>en</strong>tie,sociale, emotionele <strong>en</strong> creatievevaardighed<strong>en</strong>.Daarna zijn de ouders zelf aan de beurt:wat vind<strong>en</strong> zij belangrijk aan e<strong>en</strong> school.Ook hier weer e<strong>en</strong> aantal vrag<strong>en</strong>, waarouders hun gedacht<strong>en</strong> <strong>over</strong> kunn<strong>en</strong>lat<strong>en</strong> gaan, zoals: belang van prestati<strong>en</strong>aast ontwikkeling van creatieve, sociale<strong>en</strong> emotionele vaardighed<strong>en</strong> van hetkind, belang van de betrokk<strong>en</strong>heid vanouders bij de school, belang van godsdi<strong>en</strong>stige<strong>over</strong>tuiging, schoolmilieu <strong>en</strong>nabijheid.Hoofdstuk 3 geeft e<strong>en</strong> helder <strong>over</strong>zichtvan de verschill<strong>en</strong>de richting<strong>en</strong> vanschol<strong>en</strong>: d<strong>en</strong>ominaties, diverse soort<strong>en</strong>schol<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> bijzondere pedagogiek(J<strong>en</strong>aplan, Montessori etc.). E<strong>en</strong> erginformatief hoofdstuk <strong>voor</strong> ouders diesnel e<strong>en</strong> <strong>over</strong>zicht will<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> van deverschill<strong>en</strong>de richting<strong>en</strong> in het nederlandseonderwijsbestel.Dan volgt e<strong>en</strong> hoofdstuk <strong>over</strong> hoe deschool het onderwijs invult: daarin komtde visie van de school aan bod, hetbelang dat de school hecht aan prestaties,klassikaal of gediffer<strong>en</strong>tieerd onderwijs<strong>en</strong> het sociale klimaat. E<strong>en</strong> aardigetip in dit verband is de suggestie aanouders om e<strong>en</strong>s tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> pauze ophet speelplein rond te kijk<strong>en</strong>; dat geefte<strong>en</strong> aardige indruk van de sfeer <strong>en</strong> hetsociale klimaat.Goede leerkrachtIn het hoofdstuk <strong>over</strong> de leerkracht<strong>en</strong>wordt e<strong>en</strong> profiel geschetst van degoede leerkracht: allereerst natuurlijke<strong>en</strong> goede klassemanager, die met<strong>en</strong>thousiasme kinder<strong>en</strong> weet te motiver<strong>en</strong>.Maar <strong>voor</strong>al ook iemand die instaat is tot reflectie op eig<strong>en</strong> handel<strong>en</strong><strong>en</strong> bereid is zich perman<strong>en</strong>t bij te schol<strong>en</strong>.Ouders wordt gesuggereerd deleerkracht<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> school te vrag<strong>en</strong>naar hun taakopvatting, om zo inzichtte krijg<strong>en</strong> in de persoon van de leerkracht.Hoofdstuk 6 gaat in op hoe de zorg<strong>voor</strong> de leerling vorm krijgt: wat is zorgverbreding,hoe is de relatie met hetspeciaal onderwijs, hoe d<strong>en</strong>kt deschool <strong>over</strong> zitt<strong>en</strong>blijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoereageert de school op pest<strong>en</strong>.Uitgangspunt bij het contact metouders - hoofdstuk 7 - is volg<strong>en</strong>s deauteur dat '<strong>voor</strong> het goed functioner<strong>en</strong>van e<strong>en</strong> kind e<strong>en</strong> goede wisselwerkingtuss<strong>en</strong> ouders <strong>en</strong> de leerkracht van hetgrootste belang is'. Dit uit zich nietalle<strong>en</strong> in de formele verteg<strong>en</strong>woordigingvan ouders in ouderraad <strong>en</strong>Medezegg<strong>en</strong>schapsraad <strong>en</strong> de informelebetrokk<strong>en</strong>heid van ouders bij activiteit<strong>en</strong>,maar ook in hoe de schoolrapporteert <strong>over</strong> de leerresultat<strong>en</strong> vande kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe wordt omgegaanmet dialect <strong>en</strong> streektaal.Hoofdstuk 8 bespreekt nog e<strong>en</strong> aantal'<strong>over</strong>ige' aspect<strong>en</strong>, zoals: het schoolmilieu- de auteur plaatst kritische kanttek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>bij het hardnekkige misverstanddat schol<strong>en</strong> met buit<strong>en</strong>landsekinder<strong>en</strong> altijd e<strong>en</strong> lager onderwijsniveauzoud<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> -, de klassegrootte,de combinatieklas, de ouderbijdrage,<strong>over</strong>blijv<strong>en</strong>, afstand tot de school <strong>en</strong>het schoolmeubilair.De hoofdstukk<strong>en</strong> 9 <strong>en</strong> 10 zijn bedoeld<strong>voor</strong> ouders, die al e<strong>en</strong> kind op schoolhebb<strong>en</strong>: '<strong>voor</strong>bereiding op de rapportbespreking'<strong>en</strong> '<strong>voor</strong>bereiding op hetvervolgonderwijs'. Het eerste hoofdstukbespreekt de diverse ontwikkelingsgebied<strong>en</strong>(cognitieve, emotionele, sociale,motorische <strong>en</strong> creatieve ontwikkeling)<strong>en</strong> de zelfwerkzaamheid. Iedere omschrijvingwordt afgerond met e<strong>en</strong> aantalvrag<strong>en</strong> die ouders aan de leerkrachtkunn<strong>en</strong> stell<strong>en</strong>. Het tweede hoofdstuklegt uit welke toets<strong>en</strong> er zijn <strong>en</strong> de roldie ouders hebb<strong>en</strong> in het bepal<strong>en</strong> vanhet vervolgonderwijs aan hun kind.Het laatste hoofdstuk geeft inzicht inde wettelijke regels die bestaan <strong>over</strong>het basisonderwijs <strong>en</strong> <strong>over</strong> de financiering.Verder bespreekt het de kerndoel<strong>en</strong><strong>en</strong> beschrijft e<strong>en</strong> aantal instantiesom de school he<strong>en</strong>, zoals de schoolbegeleidingsdi<strong>en</strong>st,de schoolarts <strong>en</strong>de inspectie.Voor wie?Kortom: e<strong>en</strong> boekje dat op e<strong>en</strong> helderemanier inzicht biedt in de elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> diee<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> bij schoolkeuze.Maar <strong>voor</strong> wie eig<strong>en</strong>lijk? Hoe bereik jemet e<strong>en</strong> dergelijk boekje juist die oudersdie zich afvrag<strong>en</strong> hoe ze e<strong>en</strong> goedekeuze kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Zoud<strong>en</strong> die naarde boekhandel stapp<strong>en</strong> op zoek naare<strong>en</strong> dergelijk boekje?Wellicht is dit meer e<strong>en</strong> boekje <strong>voor</strong>schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> crèches. Schol<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> erhun <strong>voor</strong>deel mee kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong> door inhun <strong>voor</strong>lichting aan ouders antwoordte gev<strong>en</strong> op de vrag<strong>en</strong> die het boekjeopwerpt. Wat dat betreft kan het zelfs26MENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996


di<strong>en</strong><strong>en</strong> om als team de eig<strong>en</strong> schoole<strong>en</strong>s onder de loep te nem<strong>en</strong>: wie will<strong>en</strong>wij eig<strong>en</strong>lijk zijn, mak<strong>en</strong> we dat ook waar<strong>en</strong> hoe profiler<strong>en</strong> we ons als school naarpot<strong>en</strong>tiële ouders?Op crèches zou het boekje gebruiktkunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als gespreksmateriaalop e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>lichtingsavond aan oudersvan kleuters, die <strong>voor</strong> de keuze staanvan e<strong>en</strong> basisschool <strong>voor</strong> hun kind.BESPROKEN WERD:Kiez<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> basisschooldoor: Ruud Kuisuitgegev<strong>en</strong> door: Intro, BaarnISBN 90-5574-070-5, Prijs f 19,95Jan TomasSIGNALEMENT'Mammie,ik b<strong>en</strong> zo bang''Mammie, ik b<strong>en</strong> zo bang' bevat <strong>voor</strong>alveel praktische informatie <strong>over</strong> het aanpakk<strong>en</strong>van allerlei angst<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong>.Het boek is geschrev<strong>en</strong> <strong>voor</strong>ouders, maar het bevat ook g<strong>en</strong>oegaanknopingspunt<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de schoolsituatie.Met name de eerste drie hoofdstukk<strong>en</strong>,die e<strong>en</strong> meer theoretischebeschrijving gev<strong>en</strong> van de gehanteerdewerkwijze, kunn<strong>en</strong> je als groepsleiderideeën gev<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de begeleiding vane<strong>en</strong> kind dat bij<strong>voor</strong>beeld gepest wordt,faalangst vertoont, verleg<strong>en</strong> is in dekring, <strong>en</strong>zo<strong>voor</strong>t.De werkwijze is in ess<strong>en</strong>tie steedsdezelfde:- neem de angst van het kind serieus;- probeer precies te achterhal<strong>en</strong> waarhet kind bang <strong>voor</strong> is, door middelvan observatie, gesprekjes met hetkind, <strong>en</strong>z.- leer het kind hoe het zich kan ontspann<strong>en</strong>wanneer het angst voelt opkom<strong>en</strong>(in het boek word<strong>en</strong> allerleiontspanningsoef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>);- help het kind de angst te <strong>over</strong>winn<strong>en</strong>door middel van:a. verbeelding (je kunt foto's <strong>en</strong> filmslat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>; <strong>voor</strong>lez<strong>en</strong>; fantasiespel)b. het gev<strong>en</strong> van feitelijke informatiec. observatie door het kindd. confrontatie (zeer stapsgewijs).E<strong>en</strong> brede aanpak van school <strong>en</strong> thuisligt hierbij <strong>voor</strong> de hand; naar de w<strong>en</strong>selijkheidvan dit contact wordt in het boek<strong>over</strong>ig<strong>en</strong>s slechts sporadisch verwez<strong>en</strong>.Niet alle angst<strong>en</strong> van kinder<strong>en</strong> (vaakgekoppeld aan e<strong>en</strong> bepaalde leeftijdsfase)behoev<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s de (Amerikaanse)schrijvers onmiddellijk e<strong>en</strong> hulpprogramma.Wel wordt beschrev<strong>en</strong> hoe jeook dan, dus bij 'normale angst<strong>en</strong>',door je houding <strong>en</strong> reacties het kind hetbeste kunt help<strong>en</strong>.De angst<strong>en</strong> die volg<strong>en</strong>s bov<strong>en</strong>staandstapp<strong>en</strong>plan minitieus word<strong>en</strong> uitgewerktzijn o.a.: scheidingsangst, angst<strong>voor</strong> dier<strong>en</strong>, natuurverschijnsel<strong>en</strong>, vervoermiddel<strong>en</strong>,ruimtevrees <strong>en</strong> medische-,sociale- <strong>en</strong> schoolangst<strong>en</strong>. Bijbij<strong>voor</strong>beeld 'angst <strong>voor</strong> dier<strong>en</strong>' wordtdan weer e<strong>en</strong> onderscheid gemaakttuss<strong>en</strong> 'angst <strong>voor</strong> hond<strong>en</strong> <strong>en</strong> katt<strong>en</strong>','angst <strong>voor</strong> spinn<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere kruip<strong>en</strong>deinsect<strong>en</strong>' <strong>en</strong> 'angst <strong>voor</strong> bij<strong>en</strong> <strong>en</strong>wesp<strong>en</strong>'. Prettig detail is dat de (<strong>voor</strong>-)leessuggesties die word<strong>en</strong> gedaan (bij'verbeelding' <strong>en</strong> 'informatie') ook nederlandsekinderboek<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>.E<strong>en</strong> beetje Amerikaans doet zo'n'recept<strong>en</strong>boek <strong>voor</strong> de bestrijding vanalle angst<strong>en</strong>' toch wel aan, maar deschrijvers verget<strong>en</strong> niet te b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong>dat hun 'recept<strong>en</strong>' helaas niet altijd hetgew<strong>en</strong>ste effect sorter<strong>en</strong>. Waarna eralsnog professionele hulp gezocht moetword<strong>en</strong>.Het boek kan help<strong>en</strong> bij 't tijdig herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>van <strong>en</strong> adequaat reager<strong>en</strong> op angst<strong>en</strong>van kinder<strong>en</strong>. En wanneer 't opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>wordt in de schoolbibliotheekkan ik me <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong> dat het, juist vanwegede praktijkgerichte opzet, regelmatiguitgele<strong>en</strong>d zal word<strong>en</strong> aan geïnteresseerdeouders.BESPROKEN WERD:'Mammie, ik b<strong>en</strong> zo bang'; Kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong>angst' door Steph<strong>en</strong> W. Garber, MarianneDaniels Garber, Robyn Freedman Spizman.Uitgeverij De Kern - Baarn, 19..,ISBN ......., ƒ .....Bespreking: Jan TomasMENSEN-KINDERENNOVEMBER 1996 27


ingezond<strong>en</strong> in Volkskrant25 september 1996ZON EN MAANWij zijn kinder<strong>en</strong> van deJ<strong>en</strong>aplanschool. Wij war<strong>en</strong>aan het rek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> we hadd<strong>en</strong>e<strong>en</strong> stukje uit de Volkskrantgehaald. Van dinsdag17 september <strong>en</strong> wo<strong>en</strong>sdag18 september: zon <strong>en</strong> maanbij het weerbericht. Beidedag<strong>en</strong> zijn hetzelfde <strong>en</strong> datklopt niet. Want dan heeftde wereld <strong>en</strong> de maan e<strong>en</strong> dagstilgestaan. Dat is e<strong>en</strong>fout.ZWOLLEJ<strong>en</strong>apleinschool

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!