Views
3 years ago

Toegang 13-36, inv. Nr. 65 Gaasterland, proclamaties

Toegang 13-36, inv. Nr. 65 Gaasterland, proclamaties

Toegang 13-36, inv. Nr. 65 Gaasterland,

Proclamatieboeken van het Nedergerecht Gaasterland.Microfiches no. 120.no.8. 16-4-1806 3de proclamatie. (A 86)Jurjen Harmens en Marike v. Dalen echtel. te Stavoren b.b.en c op de koop van zekereHuisinge en erve in het N.O.Q. aan de Schuinstraat. Voor vanuit de halve Delft, achter zoverhet bestekt is. Hebbende Gerben Siedzes, koopman, ten westen en de wed. Marten Jans deGroot ten oosten. Bezwaard met de ordinaire Stadshuisschattingen + jaarlijks 2 gulden en 3stuivers grondpacht, de Stad Stavoren competerende. Uit de hand bekomen van Aat? Ottes,laatst mede van Jan Jacobs. Prijs 116 Cargld.24-6-1806 3de proclamatie.Gerben Siedzes b.b.en c. op zekere huisinge en erve c.a. in het N.W.Q. Voor tot de halve Delften achter de Oude Kerkstraat. Ruurd Gabes ten zuiden en Jan Tjeikes Tjalkema ten noorden.Vrij van grondpacht en floreen. Gekocht van Wiebe Velzen en Hendrik Kuiper als curatoresover de geabandoneerde boedel van Hylke Ages voor 82 Cargld. Akte 12-3-1806.Dit is C 72.9-7-1806 3de proclamatie. (bij A 69)De voogden der Algemene armen begeren b.b.en c op de koop van zekere huisinge ofkamertje met desselfs grond,..........., gelegen in het Z.W.Q, op het agterom, voor uit de OudeStadsgracht, achter zo ver bestekt, Wiebe Reins ten noorden en de kopers......ten zuiden. Inkoop bekomen van Gartje Rintjes Kuiper, huisvrouw van Jan Willem Kuik, gesterkt door haarman. Prijs 50 Cargld.25-6-1806 3de proclamatie.Ruurd Hiddes, kuiper te Stavoren b.b.en c op 6 pondemaat land in de Staverse Noordermeeronder Molkwerum. Gekocht van Hiltje Martens, wed. Jan Arjens.no. 28.Ruurd Hiddes b.b.en c op een kostelijk stuk greidland, Eestermaamkenveld? genaamd, grootin naam en faam 4 pond., gelegen beoosten onder Stavoren.J.A. Lootsma ten oosten, Sybrandus Cramer ten zuiden, Marten Pieters erven ten noorden enCornelis Hollander ten westen. Van dr. Nicolaas Scheltinga te Harlingen, dr. S. Gerlsma secr.te Hindelopen, dr. F Rene.... te Balk en notaris H. Albarda te Stavoren als gez. curatoren vanwijlen Douwe Pieters Cramer, in leven burgemeester van Stavoren en zijn overl. vrouw MariaT. Hellendoorn.no 34. 3de proclamatie 15-7-1806.Jacob A. Lootsma, coopman te Stavoren b.b.en c op zeker kostelijk stuk land,Oostermonnikenveld genaamd, ten oosten onder Stavoren, groot 4 pondemaat. SybrandusCramer ten zuiden, Marten Pieters erven ten noorden, de Reidpolle ten oosten en RuurdHiddes ten westen. Met genot en last van reed.Dezelfde kopers en curatoren als de vorige verkoping. Prijs 432 Cargld.no.36 3de proclamatie 9-9-1806. (A 64?)H.Albarda, secr. te Stavoren b.b en c. op zekere kostelijke tuin in het Z.O.Q.aan hetStadsbolwerk, de algemene armvoogden ten zuiden, Wiebe Reins ten noorden, hetStadsbolwerk ten oosten en Jan Willems Kuik ten westen. Belast te Stavoren op no. 138, met8 stuivers floreen. Van de curatoren van wijlen Douwe Pieters Cramer en vrouw. Zie eerder.1

Infomagazine nr 65 - Stad Oudenaarde
Personeelskrant nr 36 - Solidariteit voor het Gezin
18de jg., pasen 2008, nr. 65
Zoutpot nr. 36 - Stad Zoutleeuw
HanzeMag, nr. 13 - Hanzehogeschool
Russian Twin nr. 65 - Ural Dnepr Club Nederland
Nieuwsbrief Promobiliteit nr 36 (april 2012 - pdf) - VCC Oost
Werkend Nederland (1945) nr 36 - Vakbeweging in de oorlog
HanzeMag, nr. 13 - Hanzehogeschool
HanzeMag, nr. 13 - Hanzehogeschool
Werkend Nederland (z.j.) nr 13 - Vakbeweging in de oorlog
Juni 2011 jaargang 13 nr. 2 - Chiro Bevere
Elkkwartaal jaargang 13 nr. 01 maart 2013 - Protestantse Kerk in ...
E-Magazine NR 13 Maart Met als special - Stal Mansolein
Nr 13 – mei 2011 - Schreef - een nieuw verhaal
Jaargang / Année 13, 2007, nr. 2 - Gewina