DRINGEND HULPNUMMER 012/74 60 60 - Lokale Politie

lokalepolitie.be
  • No tags were found...

DRINGEND HULPNUMMER 012/74 60 60 - Lokale Politie

Verantwoordelijke uitgever: H. Verbrugge, wnd. voorzitter Politiecollege kanton BorgloonPolitiezone ALKEN-BORGLOON-HEERS-KORTESSEM-WELLENJaargang 2010 - nr.2Politiezone kanton BorgloonPZ Loon, meer dan politie!DRINGEND HULPNUMMER 012/74 60 60


De korpschef aan het woordNog even feesten en 2010 behoort tot het verleden.Een bewogen jaar met ups en downs. Laten we dit jaar vooralpositief afsluiten en kijken naar hetgeen een mijlpaal voor onspolitiekorps betekent : “de nieuwbouw”.Eind 2009 werd het licht op groen gezet. Nu, een jaar verder,zitten we in de fase die net vooraf gaat aan het tekenen van deplannen. Via een openbare aanbesteding zijn we op zoek naareen bedrijf dat onze bouwplannen ontwerpt en realiseert.Rond de jaarwisseling 2012-2013 hopen wij u te mogenontvangen in een up-to-date gebouw dat voldoet aan denoden van het personeel en beantwoordt aan de normenwaaraan een moderne dienstverlening dient te beantwoorden.Een dienstverlening waarbij “u” centraal staat.Onze bekommernis gaat nu uit naar het transparantermaken van onze organisatie. De contacten met u, als klant,gaan we herbekijken. Het kan en moet beter, opener enefficiënter. Transparantie betekent dat wij u beter op dehoogte brengen en houden van het reilen en zeilen van onspolitiekorps.In de nabije toekomst peilen we naar uw tevredenheid.Zo komen we aan de weet waar we moeten bijsturen. Devergrijzing van onze bevolking (25% ouder dan 60 jaar) vraagteen aanpassing van onze dienstverlening. Wij nodigen deseniorenverenigingen uit om samen met ons over detoekomstige dienstverlening na te denken. Meer informatiehierover krijgt u in de loop van het voorjaar. U hoeft echt zolang niet te wachten om voorstellen te doen. Even mailen naarhet volgende adres :“korpschef@pzloon.be. Alle suggesties zijnwelkom.Overlopen wij de inhoud van deze politiekrant.Wij lanceren een initiatief om de nieuwe inwoners van onzezone kennis te laten maken met ons politiekorps. Daaromoverhandigen onze wijkinspecteurs een “kennismakingsmap”bij het eerste contact, ons visitekaartje als het ware.Neem even de tijd om het artikel over oplichters op hetinternet door te nemen en bekijk onze wintertips.De bermen langs onze landbouwwegen baren ons zorgendaarom gaan wij vanaf 1 januari 2011 repressief optreden doorhet opstellen van GAS-pv’s.Wij denken ook aan onze dieren die in de vrieskou buiten staan.Helaas kunnen wij niet altijd voor een oplossing zorgen.Enkele items uit het GAS-reglement worden nader toegelicht.Voorts wordt de werking van de verkeersdienst in de kijkergezet. U verneemt ook meer over de speekseltest zodat u weetwat u in de komende wintermaanden kunt verwachten bij eenpolitiecontrole.Er rest ons enkel u en uw familie een voorspoedig 2011 toe tewensen.Wees voorzichtig met vuurwerk en glaasje op, laat je rijden!Benedict REENAERSKorpschef~Verder in dit nummer~2PZ Loon verwelkomt haar nieuwe inwoners...........p 3Vriesweer............................................................................p 3Fietsgraveeractie..............................................................p 3Dienst in de kijker:Verkeersdienst .........................p 4-5Aan het woord: Gerco ...................................................p 6Gemeentelijke administratieve sancties ...................p 7Speekseltest.......................................................................p 8Van links naar rechts:Eric Awouters, burgemeester Borgloon ,Johan Vanschoenwinkel, burgemeester Wellen,Gerald Kindermans, burgemeester Heers,Hugo Philtjens, burgemeester Kortessem,Hendrik Verbrugge, burgemeester Alkenen waarnemend voorzitter


PZ Loon verwelkomt haar nieuwe inwoners!Bij het binnenkomen van een woning geeft de inkomhalje meteen een bepaalde indruk.Ofwel ben je overdonderd ofwel vind je het huisteleurstellend. Ook als je iemand ontmoet krijg jeeen eerste indruk die vaak bijblijft. Denk maar aan dekennismaking met uw partner of schoonouders.Die eerste indruk geldt ook voor de nieuwe inwoners diekennismaken met hun wijkinspecteur. Tijd dus om eengoede indruk te maken en daarom zetten wij ons bestebeentje voor. De wijkinspecteur, die het aanspreekpuntbij uitstek is om een probleem op te lossen, overhandigtbij het eerste contact een “kennismakingsmap”.In deze map worden alle contactgegevens van onzediensten weergegeven.Onze slagzin : “PZ LOON, MEER DAN POLITIE!”indachtig, verwijzen we naar de preventieve initiatievenwaarvan de burgers “GRATIS” gebruik kunnen maken.Zo halen we onze inbraakpreventie (Techno Preventiefadvies ;TPA), vakantietoezicht en fietsgravering aan.Verder komen de gemeentelijke administratieve sancties(GAS) aan bod. Zo is de nieuwe buurman onmiddellijk opde hoogte van zijn rechten en plichten. Beter een goedebuur dan een verre vriend.Deze infobrochure vind je terug op de website :www.lokalepolitie.be/borgloon.U kunt hem ook afhalen in uw plaatselijk politiekantoor.Vriesweer?!Koning winter slaat toe.Met het vriesweer zijn ze er weer, de verontrustedierenvrienden die ons signaleren dat er her en der nogdieren op een weiland vertoeven. Ze zijn er rotsvast vanovertuigd dat we meteen moeten ingrijpen maar jammergenoeg ligt dat niet zo eenvoudig als het wel lijkt.Het gezond verstand zegt ons dat dieren, die bij vriesweerbuiten moeten blijven, in een goede conditie moetenverkeren, dat ze de mogelijkheid moeten hebben om tekunnen schuilen, dat ze voldoende drinkbaar water moetenhebben en dat ze bijgevoederd worden.Dat die dieren binnen gehaald worden bij extreme koudelijkt ons logisch.Wij zullen al het mogelijke doen om de eigenaars vandeze dieren over te halen om maatregelen te nemenopdat het “dierenwelzijn” wordt verzekerd.Op onze medewerking kan u rekenen.CO- vergiftiging een sluipende moordenaar!In België komen er elke winter tientallen personen om hetleven door koolstofmonoxide- of CO- vergiftiging. Bijvriesweer is er dikwijls ook windstilte. Dat betekent datde luchtcirculatie in de schoorsteen niet optimaal is. Deverbrandingsgassen van onze kachels worden nietvoldoende afgevoerd en komen in de huiskamer terecht.Ook in badkamers, waar oude waterverwarmingstoestellenmet een open waakvlam geïnstalleerd zijn dreigt er gevaar.Het CO -gas is kleur- en reukloos en verdringt de zuurstof inde ruimte waar de kachel staat. Het slachtoffer merkt er nietsvan geleidelijk aan valt hij in slaap tot uiteindelijk de doodvolgt.Tips om dit te voorkomen :- laat jaarlijks uw schoorsteen vegen;- zorg voor voldoende verluchting;- laat uw verwarmingstoestel regelmatig onderhouden.Fietsgraveeractie, een overdonderend succes!De fietsgraveeractie oogstte veel succes. Er werden ruim1.000 fietsen gegraveerd.Het succes is te wijten aan meerdere factoren :- deze service wordt “gratis” aangeboden;- alles kan “thuis” bij de aanvrager gebeuren;- het tijdstip waarop wij komen wordt door de aanvragerbepaald.Overtuigd? Aarzel niet en bel naar het nummer :“012/44.06.50”, geef je naam, adres en telefoonnummer opVergeet me niet!en bevestig dat je deelneemt aan de fietsgraveeractie.Binnen de week word je door ons gecontacteerd en wordter een afspraak gemaakt.Wij wachten op uw telefoontje!Wij overwegen om deze actie uit te breiden. Momenteelkunnen we bijna ieder voorwerp onopvallend graveren . Zokunnen ook uw waardevolle voorwerpen voorzien wordenvan uw rijksregisternummer.3


Dienst in de kijker...De verkeersdienst:“Verkeersveiligheid” uw zorg, onze prioriteit!“Verkeersveiligheid” : uw zorg, onze prioriteit!Dat is het motto van de leden van onze verkeersdienst. Wij stellen ze aan u voor op devoorzijde van deze politiekrant.Van links naar rechts : inspecteur Deckers Eddy, agenten Racioppa Tiziana en EllenKonix, hoofdinspecteur en tevens diensthoofd Emile Vanelderen en tot slot inspecteurEddy Christis.Onze politiezone investeerde enerzijds in de aankoop vanallerlei materialen en voertuigen en anderzijds werd er door deoprichting van de verkeersdienst, waarvan de leden zich hoofdzakelijkbezig houden met verkeersopdrachten, geïnvesteerd inde opleiding van personeel tot “verkeersspecialisten”.Er werd een “actieplan verkeer” uitgedokterd met als doel deverhoging van de verkeersveiligheid. Het plan is evenwichtigingedeeld in een preventief en repressief luik. We sommenenkele preventieve en repressieve maatregelen op uit het“actieplan verkeer” .Preventief / voorkomend- Wellicht reed u te snel en zag u aan de rand van de weg een“snelheidspreventiebord” oplichten met als gevolg dat u afremdeen vertraagde.- Het gratis verstrekken van “fluovestjes”, met de bedoeling om dezichtbaarheid van de zwakke weggebruikers te verhogen.- Onder het motto “Jong geleerd is oud gedaan” werd er eendoedag voor de jeugd georganiseerd. Het project kreeg denaam : “Police4Kids” en wordt om de twee jaar georganiseerd.De wegcode op het niveau van een kind staat hierbij centraal.- Een “dodehoekzeil” werd aangekocht om te demonstrerendat een vrachtwagenchauffeur weinig zicht heeft op zwakkeweggebruikers bij het links of rechts afslaan.- In de loop van ieder schooljaar bezoekt de wijkinspecteur descholen in zijn buurt om er verkeersonderricht te geven.- Verkeersklassen worden ingericht om minderjarigen die eenverkeersovertreding begingen te leren hoe het wel moet.- Voor de senioren werd een “heropfrissingscursus van de wegcode”ingericht in iedere gemeente van onze politiezone.Repressief / optredendHelaas is preventie niet genoeg om de verkeersveiligheid teverzekeren. Waar preventie stopt begint het repressievepolitieoptreden.De vele nationale en regionale campagnes, rond snelheid;alcohol of drugs in het verkeer, ten spijt worden toch nog veleweggebruikers betrapt op één van deze overtredingen.De snelheidsovertreders worden niet enkel door vaste, onbemandecamera’s geflitst maar ook door onze eigen flitswagen, dezo genaamde “vallende ster” die regelmatig opduikt in de radioberichten.Bij een verkeerscontrole trachten sommige automobilisten omzich hieraan te onttrekken. De betrokkene wordt onderscheptdoor één van onze motoragenten. Onze “zwaantjes” kregen eendegelijke rijopleiding en volgen, op regelmatige basis, bijscholingscursussen.Hun opleiding vormt een deel van de investeringskosteen ander deel is de aangepaste kledij die aangekocht werden de drie motorfietsen.Een verkeerscontrole houdt in dat de automobilisten getestworden op het gebruik van alcohol of drugs. Om dit in allediscretie mogelijk te maken werd een mobilhome, die dienst doetals rijdend kantoor, de zogenaamde “polimobiel” aangekocht.Niet enkel het personenvervoer maar ook het vrachtvervoer4


wordt gecontroleerd.De invoering van de digitale tachograaf, het toestel dat desnelheid; de rij -en rusttijden van de vrachtwagens weergeeft,betekende ook dat er geïnvesteerd moest worden in apparatuuren software om de tachograafschijven te controleren.Andere takenDe verkeersdienst staat de andere diensten bij wanneer er bij eenongeval verkeersregeling nodig is. Zij stellen zelf ook ongevallenvast. Het vaststellen van verkeersovertredingen en de administratieveafhandeling hiervan is een andere taak.Telkens de verkeerswetgeving gewijzigd wordt zorgt de verkeersdienstvoor een interne opleiding in het korps vb. de speekseltest.Op vraag van landbouworganisaties of andere verenigingen wordener infoavonden georganiseerd rond het thema’s die doordeze organisaties wordt gekozen.Zoals u ziet, is het takenpakket van de leden van de verkeersdiensterg uitgebreid.Enkele cijfers- Het aantal verkeersongevallen met stoffelijke schade in onze PZneemt jaarlijks toe terwijl het aantal ongevallen met lichamelijkletsel afneemt.Als oorzaak kunnen wij aangeven:- de huidige auto’s zijn veiliger geworden (ABS, ESP,...);- de maximum toegelaten snelheid op de wegen werdverlaagd door de overheid. (bv in bebouwde kom 50,zone 30), de weginfrastructuur werd verbeterd;- toename van het aantal verkeerscontroles (BOB, SLIM,drugs in verkeer, BIVV,..).- Ondanks de doorgedreven campagnes inzake snelheid blijvenoverdreven snelheid en onaangepast rijgedrag oorzaak van veleongevallen.Voor meer cijfers verwijzen we u naar onze website ( jaarverslag 2009).450400350300250200150100500248 283 300Verkeersongevallen153 150 1172007 2008 20097 6 2408 441 419* VKO SS VKO LL VKO Doden TotaalBemande snelheidscontroles2008 2009Aantal controles 74 72Aantal gecontroleerden 58 321 71 526voertuigenAantal overtredingen 3268 4793% overtreders 5,6% 6,7%*VKO SS: Verkeersongeval met stoffelijke schadeVKO LL: Verkeersongeval met lichamelijk letselVKO Doden: Verkeersongeval met doden.5


Een woordje uitleg van onzegerechtelijk coördinatorGert VanheesInternet : een informatiesnelweg of “a highway to hell!”Sinds de komst van het internet hebben oplichtersnieuwe technieken gevonden om op eenmakkelijke en snelle manier veel mensen geldafhandig te maken.Vandaag de dag communiceert een groot deelvan de bevolking via e-mail en heeft men thuis ofop het werk toegang tot het internet. De kans datje op een of andere dag geconfronteerd wordtmet personen die je via deze weg proberen opte lichten is dan ook zéér reëel. Wees daaromsteeds alert wanneer je benaderd wordt doorONBEKENDEN via het internet.Een waar gebeurd verhaal….Je oude auto is aan vervanging toe. Momenteelstrooien de verschillende automerken kwistigmet eindejaarskortingen. Om maximaal van dezekortingen te kunnen genieten beslis je om jeauto te verkopen via het internet. Je plaatst eenfoto en de nodige contactgegevens op eeninternetsite voor “autozoekertjes”. Al vlug ontvangje een mailtje van een mogelijke koper, een totaalonbekende. En ja hoor, de deal is gesloten. Naenkele dagen krijg je via de post een chequetoegestuurd die je dadelijk naar de bank brengtom te verzilveren. Tot daar het goede nieuws.Nog voor je de auto kunt leveren ontvang jeopnieuw een mail waarin de koper van deaankoop afziet en vraagt om de betaalde somterug op zijn rekening te storten.Pech gehad, volgende keer beter! Je stort het bedragterug. Een weekje later brengt de postbodeeen aangetekende brief van je bank. Nerveusopen je de omslag en lees je dat de cheque dieje vorige week inde ongedekt is. De bank meldtdat het bedrag van je rekening gehaald wordt.Gepluimd door een ONBEKENDE!Dit verhaal komt meer en meer voor. DeFederale Politie in samenwerking metTest-aankoop probeert deze plaag in te dijkenen startte een sensibiliseringscampagne. Deonbekende oplichters opereren vanuit landenwaar er minder bescherming is voor de consument.Meestal wordt er gevraagd om geldtransacties tedoen via de Western Union Bank.De directeur van deze bank maakt ons attent ophet feit dat de geldtransacties van deze bank voornamelijkgebeuren tussen kennissen en nauwelijkstussen onbekenden. Een gastarbeider die zijnfamilie geld opstuurt of ouders die hun kind,dat in het buitenland studeert, geld toesturen.Verder vergelijkt hij deze stortingen met geld in eenomslag steken en dit dan met “De Post” versturen.Opletten dus!!!Enkele tips om onheil te voorkomen…- Let op met kopers of verkopers uit het buitenland.- Betaal onbekenden niet via Western Union Bank.- Mailadressen van Hotmail, Yahoo krijg je gratistoegewezen maar zijn moeilijk op te sporen als eriets voorvalt.- Vraag de tegenpartij om een adres en vasttelefoontoestel. Een telefoon is de gemakkelijkstemanier om met mekaar contacten te leggen.- Bent u opgelicht doe dan onmiddellijk aangifte bijde politie en meld dit op de site www.ecops.be.Onze gerechtelijk coördinator (gerco):Gert Vanhees.Wat is uw taak binnen de PZ kanton Borgloon?“Ik onderzoek dagelijks alle feiten die zich in onzezone voordoen. Door vergelijking komen er vaakverbanden aan het licht. Criminelen kennen geengrenzen dus moet er overleg gepleegd wordenmet de ons omringende politiezones.Aan de politiepatrouilles wordt specifiekeinformatie doorgegeven die we uit onze analysesverkrijgen. Zo dienen ze uit te kijken naar bv. eenblauwe toyota met nummerplaat “ABC123”.Dit noemen we “gerichte patrouilles”.Het buurtonderzoek, bij inbraken, leidt vaaktot specifieke informatie die aan de inbraakpatrouilleswordt overgemaakt.Dit leidde reeds tot enkele arrestaties.”6


ZO HOORT HET!Waar draait de tractor?Strook 1 meter?Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)VuurwerkBij de overgang van oud op nieuw licht de hemel op van hetontploffende vuurwerk. Waar moet u zich aan houden?Artikel 17 van het GAS-reglement verbiedt het afsteken vanvuurwerk op of langs de openbare weg.Dit is uiteraard om ongevallen met weggebruikers te vermijden.CarnavalArtikel 24: heeft het over het feit dat men ondanks zijnvermomming de persoon in kwestie moet kunnen herkennen.Artikel 25: bepaalt dat enkel biologisch afbreekbareconfetti met een diameter van ongeveer 10 mm toegelatenis. Het gebruik van spuitbussen met kleur- en scheerschuim ofkleurhaarlak is verboden.Schade aan ruilverkavelingswegen!Modderige aardewegen maakten plaats voor betonnenveldwegen. De gemeenschap investeerde heel wat geld om hetde landbouwers en loonwerkers gemakkelijker te maken om hunvelden en akkers te bereiken. Ook de toeristen ontdekten alfietsend of wandelend deze ruilverkavelingswegen.Het bestaan van deze landbouwwegen wordt ernstig bedreigd.Op vele plaatsen is het betonnen wegdek beschadigd. Degevormde plassen bevriezen tijdens de winter waarna erscheuren ontstaan. Dit is te wijten aan het feit dat de landbouwershun velden bewerken tot aan de wegrand.Voortdurende regenbuien veroorzaken bodemerosie. Dewegfunderingen worden aangetast. Bij hevige stortbuienontstaan er modderstromen die hier en daar doordringen tot inde dorpskernen.Om de schade aan de ruilverkavelingswegen te beperken is hetnodig dat een strook grond van minstens 1 meter aan weerszijdenvan de weg onbewerkt blijft (art. 32). Deze strook dient als buffervoor de opvang van het overtollig water. Alle landbouwers ontvingeneen brief waarin gewezen werd op dit groeiend probleem.Als politiedienst zullen wij vanaf 01.01.2011 streng toezien op denaleving van artikel 32 uit het GAS -reglement!U kunt het GAS-reglement downloaden van onze websitewww.lokalepolitie.be/borgloon of u haalt een brochure af in hetplaatselijk politiekantoor of gemeentehuis.Wintertips !!!- Denk er aan om uw stoep sneeuw- en/of ijsvrij te maken. U zoutoch niet willen dat de postbode of iemand anders valt voor uwdeur. U bent verantwoordelijk voor dergelijke ongevallen als u hetnodige niet deed.- Steenkoud ... de wagen start niet meer....lege batterij!!! Let opmet startkabels. De meeste recente wagens hebben heel watelektronica aan boord. Deze zou ontregeld kunnen worden doorstroomschommelingen bij het opladen met startkabels.Bel de wegenwacht of uw garagist.- Als uw wagen buiten staat kunt u hem best afdekken met eenautopyjama. Dat bespaart u ‘s morgens heel wat tijd, u hoeftimmers niet met een ijskrabber te keer te gaan. Bovendien wordthet motorcompartiment afgedekt zodat de ijzige wind de batterijniet aantast.Technopreventief adviesU heeft al bezoek van inbrekers gehad of u wilt voorkomen dat u een nachtelijk bezoekje krijgt.Stelt u zich de vraag hoe u uw huis beter kunt beveiligen zonder dat het een bunker wordt?Wie kan u advies geven ?Onze politiezone heeft enkele adviseurs die u met raad en daad bijstaan. Maak een afspraak ! Zij komen, bij u thuis, een advies op maatgeven.Voor meer informatie kan u steeds terecht bij onze contactpersoon “technopreventief advies”:Gaston Daniëls: 011/85.99.51 - technopreventiefadvies@pzloon.beDe fiscus helpt ook een handje. U mag de investeringen, in het kader van de inbraakbeveiliging van uw woning, in rekening brengen bijuw volgende belastingsaangifte. U kunt ook navraag doen bij uw gemeentebestuur of er geen premie inzake inbraakbeveiliging wordtuitgekeerd.7


8Drukker: Flashprint & Sign bvba- Jesserenstraat 24 - BorgloonOntwerp in eigen beheer

More magazines by this user
Similar magazines