12.07.2015 Views

Nominatierapport Gouden Kalveren 2011 - Nederlands Film Festival

Nominatierapport Gouden Kalveren 2011 - Nederlands Film Festival

Nominatierapport Gouden Kalveren 2011 - Nederlands Film Festival

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NOMINATIES GOUDEN KALVEREN 2011 – DEEL 1BESTE TELEVISIEDRAMABon Voyage van Margien RogaarBon Voyage vertelt het verhaal van een gezin dat plotseling geconfronteerd wordt met deongeneeslijke ziekte van opa. De schijnbare onverschilligheid, het onvermogen totcommuniceren binnen de familie. Maar ook de zoektocht naar vriendschap, het verlangennaar een grootser en meeslepender leven, het verzet tegen het onbegrijpelijke sterven; alleswordt door regisseuse Margien Rogaar met evenveel liefde, humor en scherpte verteld.De innige relatie tussen opa, een fantastische rol van Hans Croiset, en kleindochter Jasmijn(Scyler Eijgermans) is van een ontroerende schoonheid.Spookbeeld van David LammersEen kijkje in de psyche van een moordenaar. Die blijkt geen gewetenloos monster te zijn,maar iemand als jij en ik, in het nauw en tot het uiterste gedreven door omstandigheden.Regisseur David Lammers neemt alle tijd en rust om je mee te nemen in het leven van Tilly,een zeer overtuigende rol van Georgina Verbaan. Aanvankelijk is zij alleen heel verdrietig alshaar geliefde haar blijkt te bedriegen, maar als de feiten zich opstapelen, slaat ze door. Delaatste blik van Georgina, in de camera, komt binnen als een mokerslag.Vast van Rolf van EijkRolf van Eijk maakte met Vast een indringend portret van een meisje dat opgesloten zit ineen jeugdinrichting. Door gebeurtenissen in haar verleden is ze emotioneel beschadigd. Hetsamenspel tussen regie en production design is sterk en in perfecte harmonie. Sigrid tenNapel zet de ongrijpbare Isabel op indrukwekkende wijze neer en zuigt de aandacht van dekijker naar zich toe. Dit wordt versterkt door de emotionele cameravoering, de gedurfdevertelvorm en het ritme, die de beklemming van de verschillende manieren waarop zij 'vastzit' extra invoelbaar maken.


BESTE KORTE FILMLife is Beautiful van Mark de Cloe en Jeroen BerkvensEen serie innemende, poëtische, humoristische filmpjes over het leven en de liefde.Verrassende diversiteit in vorm en inhoud en een mooi concept. De scherpe blik van demakers zoomt in op details van alledag en dat levert bijzondere verhaaltjes op. Marc de Cloeen Jeroen Berkvens laten een melancholische kijk op de liefde zien die weet te ontroeren.The Monster of Nix van RostoThe Monster of Nix geeft ons een kijkje in de grenzeloze fantasiewereld van Rosto.Schitterende karakters vertellen ons een intiem verhaaltje over de tienjarige Willy die, opzoek naar zijn oma, terechtkomt in het door een alles verslindend monster bedreigde dorpjeNix. Het prachtige samenspel tussen de verschillende animatietechnieken de muziek en desprookjesachtige karakters levert een poëtische film op over het beschermen van verhalen.Een viering van de fantasie!Olifantenvoeten van Dan GeesinDe Amerikaanse Nederlander Thomas draait zijn eerste nachtdienst in een verlatenpompstation, waar vreemde dingen gebeuren. De scene dat hij uit pure verveling enfrustratie door de intercom een monoloog houdt tegen een zwerver buiten is zowel geestig alsontroerend. Thomas (Josh Meyer) waant zich onbespied en als kijker sla je hem met eenglimlach gade. De regisseur Dan Geesin weet in zijn geluidsontwerp, muziekkeuze endecoupage knap de vervreemdende sfeer van de nacht te vangen.Olifantenvoeten is een film die blijft hangen. Niet in de laatste plaats omdat hij iets verteltover het superioriteitsgevoel ten opzichte van de zogenaamde vreemdeling.


BESTE KORTE DOCUMENTAIREPeople I Could Have Been And Maybe Am van Boris GerretsDe maker neemt ons mee op een avontuurlijk onderzoek naar de zelfkant van demaatschappij en om dat zo onopvallend en effectief mogelijk te kunnen doen, heeft hij allefilmapparatuur teruggebracht tot een mobiel telefooncameraatje. Daardoor lukt het hemdiep door te dringen in de levens van zijn in Londen rondstruinende hoofdrolspelers en raakthij ook zelf meer en meer betrokken bij wat zijn personages overkomt.Zelden zat een film dichter op de rauwe werkelijkheid. Een fascinerend filmexperiment, datmooie verhalen oplevert, die voor iedereen herkenbaar zijn en ons tot getuige maakt van zeerintieme momenten die als vanzelfsprekend uit deze bijzondere manier van telefoonfilmenvoortkomen.Wat de kat ziet van Kim BrandDoor middel van het verrassende en originele perspectief van een kat die voor de ingang vaneen ziekenhuis leeft, ontmoeten we patiënten en bezoekers die buiten absoluut even eensigaretje moeten roken. Door de zogenaamd terloopse manier van filmen waarmee zijworden benaderd, ontstaan mooie en intieme scènes, ook omdat de maakster exact de juistevragen weet te stellen. Het licht voyeuristische aspect van de film doet denken aan de stijlvan Haanstra: observerend, maar scherp gefocust. Een bijzondere prestatie van een jongemaakster, die oog heeft voor de traditie en een belofte is voor de toekomst.Zwarte Soldaten van Joost SeelenEen eenvoudiger opzet is vrijwel niet denkbaar: deze film is samengesteld uit interviews,archiefmateriaal en een geluidsband. Maar wat de maker daarmee weet te bewerkstelligen, isindrukwekkend en onthutsend. Wat brengt iemand ertoe zich vrijwillig aan te melden bij hetleger van de vijand, in dit geval de Duitse Waffen-SS?De film schotelt de kijker een waaier van motieven en afwegingen voor, die de geïnterviewdeoude mannen destijds ter rechtvaardiging van hun daad hebben aangevoerd en waarsommigen van hen nog altijd geen afstand van wensen te nemen. Schijnbaar zonder teoordelen, maar met een heldere opbouw en een scherpe analyse ondervraagt de filmmakerzijn zes zorgvuldig geselecteerde hoofdpersonen, die elkaar naadloos aanvullen en zeldenoverlappen en hij wisselt dat af met adequaat gekozen archiefmateriaal. Een belangwekkenddocument.


BESTE LANGE DOCUMENTAIREDe engel van Doel van Tom FassaertEen sprankelend debuut van een jonge maker die zo te zien jaren heeft geïnvesteerd om hetverhaal van de teloorgang van het Vlaamse dorp Doel te kunnen vastleggen.In een strakke, klassieke, trefzekere stijl laat hij zien hoe de harde kern van het verzet tegende afbraak van het dorp zich organiseert rond de keukentafel van de oude Émilienne. Maarde leegloop is niet te stuiten en net zo onvermijdelijk als de dood van mijnheer pastoor. Insfeervolle zwart-wit beelden komen de perfect gekozen hoofdpersonen op eenhartverwarmende, schrijnende en ontroerende manier tot leven. De lange productietijd enhet daaruit voortgevloeide vertrouwen tussen de maker en zijn personages verschaffen debeelden een grote mate van authenticiteit en maken De engel van Doel tot een unieke film.Niet zonder jou van Petra Lataster-Czisch en Peter LatasterHet laatste jaar, zo blijkt gaandeweg de film, uit het 65-jarige huwelijksleven van schilderGer Lataster en zijn vrouw Hermine van Hall, vastgelegd door hun zoon en schoondochter.In lange scènes en met strakke camerastandpunten past het ritme van de film zich aan hetritme van de twee oude mensen aan. Met genadeloze scherpte, maar vol mededogen wordthet gestage verval van Hermine, als gevolg van haar dementie, in beeld gebracht en wordt depijn die Ger daarvan heeft bijna voelbaar. Hoewel de makers zich soms noodzakelijkerwijswel moeten bemoeien met wat in beeld gebeurt, is het juist door de droge, bijna afstandelijkebenadering van het onderwerp, dat de emotie hard toeslaat. Zonder opsmuk, zondercinematografische hoogstandjes, maar liefdevol gemaakt, is dit een film waarin hetpersoonlijke universele zeggingskracht krijgt.Water Children van Aliona van der HorstVoortbordurend op een kunstproject van de Japanse pianiste Tomoko Mukaiyama, overmenstruatiebloed als symbool van het niet-ontstane leven, ondervraagt de maakster eenaantal vrouwen over zwangerschap, vruchtbaarheid en seksualiteit en komen we tenslotte uitbij haar persoonlijke verhaal over haar niet vervulde kinderwens. In een lyrische, esthetischebeeldtaal ontstaat een ontroerende, soms wrange ode aan de vrouwelijke vruchtbaarheid.Water Children is een bijzonder moedige en kwetsbare film, waarin een zeer ongebruikelijkonderwerp aan de orde wordt gesteld, dat aanleiding geeft tot aangrijpende ontboezemingen,die uiteindelijk via een geheimzinnig ritueel uitmonden in een verzoening met het eigen lot.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!