Pagina

breukhoven.nl
  • No tags were found...

Pagina

Planborden 417


Planborden met een lesrooster van 12 urenEen planning opstellen, volgenen controleren is zonder hulpmiddelenmoeilijk. De volgendeserie planborden is toegesnedenop de behoeften vanscholen. Onze planborden zijnzo ingericht dat u veel tijd enmoeite bespaart bij het opstellenvan uw planning.De planborden zijn gemaakt vanwit staalemaille met een in zwartingebrand lesrooster en ze zijnuitgevoerd met een aluminiumomlijsting. Het planbord is ingedeeldin 10 lesuren per dag metdaaronder 6 blancoregels voor de legenda. De indelingbegint links met eenkolom voor de weekdagen eneen urenkolom met daarnaastde kolommen voor de klassen(bijv. 10/15 klassen). De veldenvoor de symboolmagneten zijn40 mm x 16 mm, de kantelbaresymboolmagneten zijn 30 mm x10 mm groot. Zo is er voldoendetussenruimte om de magnetenvast te kunnen pakken. Wanneerde kantelbaresymboolmagneten licht aangetiktworden laten ze los van hetplanbord.CMP 10-12Wvoor 10 klassen in witBreedte: 57 cmHoogte: 123 cmCMP 10-12W 223,00 GCMP 15-12Wvoor 15 klassen in witBreedte: 77 cmHoogte: 123 cmCMP 15-12W 268,00 GCMP 20-12Wvoor 20 klassen in witBreedte: 97 cmHoogte: 123 cmCMP 20-12W 329,20 GCMP 25-12Wvoor 25 klassen in witBreedte: 117 cmHoogte: 123 cmCMP 25-12W 390,00 GCMP 30-12Wvoor 30 klassen in witBreedte: 137 cmHoogte: 123 cmCMP 30-12W 470,30 GCMP 35-12Wvoor 35 klassen in witBreedte: 157 cmHoogte: 123 cmCMP 35-12W 565,50 GPassend bij het planbord methet lesrooster is er een bordvoor de planning en de bezettingvan de vaklokalen, detoezichtsplaatsen en hetpersoneel. Personeelsabsentie,ziekte en vakantie worden overzichtelijkweergegeven. Wij adviserendeze planborden vanaf 15klassen. De symboolmagnetenmet de afmeting 15 mm x 10mm zijn geschikt voor het rastermet de velden van 20 mm x 16mm. Het planbord is verkrijgbaarmet 23, 33, 43 en 53 kolommen.Het aantal docenten, vakruimten,sporthallen etc., zijn bepalendvoor de afmetingen van uwplanbord.Speciale afmetingen opaanvraag.CMP-Z 23-12Wmet 23 kolommen in witBreedte: 57 cmHoogte: 123 cmCMP-Z 23-12W 278,00 GCMP-Z 33-12Wmet 33 kolommen in witBreedte: 77 cmHoogte: 123 cmCMP-Z 33-12W 379,00 GCMP-Z 43-12Wmet 43 kolommen in witBreedte: 97 cmHoogte: 123 cmCMP-Z 43-12W 480,50 GCMP-Z 53-12Wmet 53 kolommen in witBreedte: 117 cmHoogte: 123 cmCMP-Z 53-12W 580,30 GCMP-Z 63-12Wmet 63 kolommen in witBreedte: 137 cmHoogte: 123 cmCMP-Z 63-12W 685,60 GCMP-Z 73-12Wmet 73 kolommen in witBreedte: 157 cmHoogte: 123 cmCMP-Z 73-12W 787,00 GCMP-Z 83-12Wmet 83 kolommen in witBreedte: 177 cmHoogte: 123 cmCMP-Z 83-12W 888,50 GCMP 40-12Wvoor 40 klassen in witBreedte: 177 cmHoogte: 123 cmCMP 40-12W 639,60 G418 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


Planborden met een lesrooster van 10 urenPlanbordenEen planning opstellen, volgenen controleren is zonderhulpmiddelen moeilijk. Devolgende serie planborden istoegesneden op de behoeftenvan scholen. Onze planbordenzijn zo ingericht dat u veel tijden moeite bespaart bij hetopstellen van uw planning.De planborden zijn gemaakt vanwit staalemaille met een in zwartingebrand lesrooster en ze zijnuitgevoerd met een aluminiumomlijsting. Het planbord isingedeeld in 10 lesuren per dagmet daaronder 6 blanco regelsvoor de legenda. De indelingbegint links met een kolom voorde weekdagen en eenurenkolom met daarnaast dekolommen voor de klassen (bijv.10/15 klassen).De velden voor desymboolmagneten zijn 40 mm x16 mm, de kantelbare symboolmagnetenzijn 30 mm x 10 mmgroot. Zo is er voldoendetussenruimte om de magnetenvast te kunnen pakken. Wanneerde kantelbare symboolmagnetenlicht aangetiktworden laten ze los van hetplanbord.Model CMP 10-10Wvoor 10 klassen in witBreedte: 57 cmHoogte:103 cmCMP 10-10W 171,50 GModel CMP 15-10Wvoor 15 klassen in witBreedte: 77 cmHoogte:103 cmCMP 15-10W 206,50 GModel CMP 20-10Wvoor 20 klassen in witBreedte: 97 cmHoogte:103 cmCMP 20-10W 253,00 GModel CMP 25-10Wvoor 25 klassen in witBreedte:117 cmHoogte:103 cmCMP 25-10W 300,00 GModel CMP 30-10Wvoor 30 klassen in witBreedte:137 cmHoogte:107 cmCMP 30-10W 362,00 GModel CMP 35-10Wvoor 35 klassen in witBreedte:157 cmHoogte:107 cmCMP 35-10W 435,00 GModel CMP 40-10Wvoor 40 klassen in witBreedte:177 cmHoogte:107 cmCMP 40-10W 492,00 GPassend bij het planbord methet lesrooster is er een bordvoor de planning en debezetting van de vaklokalen, detoezichtsplaatsen en hetpersoneel. Personeels-absentie,ziekte en vakantie wordenoverzichtelijk weergegeven.Wij adviseren deze planbordenvanaf 15 klassen.De symboolmagneten met deafmeting 15 mm x 10 mm zijngeschikt voor het raster met develden van 20 mm x 16 mm.Het planbord is verkrijgbaar met23, 33, 43 en 53 kolommen.Het aantal docenten,vakruimten, sporthallen etc., zijnbepalend voor de afmetingenvan uw planbord.Speciale afmetingen opaanvraag.Voor glazen afdekramen voor deplanborden, zie pag. 424.Symboolmagneten kuntu vinden op pag. 425 en426.Model CMP-Z 23-10Wmet 23 kolommen in witBreedte: 7 cmHoogte: 103 cmCMP-Z 23-10W 214,50 GModel CMP-Z 33-10Wmet 33 kolommen in witBreedte: 77 cmHoogte:103 cmCMP-Z 33-10W 291,50 GModel CMP-Z 43-10Wmet 43 kolommen in witBreedte: 97 cmHoogte:103 cmCMP-Z 43-10W 369,50 GModel CMP-Z 53-10Wmet 53 kolommen in witBreedte:117 cmHoogte:103 cmCMP-Z 53-10W 446,50 GModel CMP-Z 63-10Wmet 63 kolommen in witBreedte:137 cmHoogte:107 cmCMP-Z 63-10W 527,50 GModel CMP-Z 73-10Wmet 73 kolommen in witBreedte:157 cmHoogte:107 cmCMP-Z 73-10W 605,50 GModel CMP-Z 83-10Wmet 83 kolommen in witBreedte:177 cmHoogte:107 cmCMP-Z 83-10W 683,50 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.419


Planborden met een lesrooster van 8 urenModel CMP 10-8Wvoor 10 klassen in witBreedte: 57 cmHoogte:103 cmCMP 10-8W 169,00 GModel CMP 15-8Wvoor 15 klassen in witBreedte: 77 cmHoogte:103 cmCMP 15-8W 201,00 GModel CMP 20-8Wvoor 20 klassen in witBreedte: 97 cmHoogte:103 cmCMP 20-8W 244,00 GModel CMP 25-8Wvoor 25 klassen in witBreedte:117 cmHoogte:103 cmCMP 25-8W 278,00 GKantelbare magneten1 set bestaat uit:1 x MS 18 x 30, 32 x MS 10 x 30,1 x MS 10 x 15voor 1 docent (30 lesuren),30 mm x 10 mmCMP-M 30 13,70 GBovendien zijn er passendeplanborden voor de bezettingvan de vaklokalen, depersoneelsplanning etc.Wij adviseren deze planbordenvanaf 15 klassen.De symboolmagneten met deafmeting 15 mm x 10 mm zijngeschikt voor het raster met develden van 20 mm x 20 mm. Hetplanbord is verkrijgbaar met 23,33, 43 en 53 kolommen.Model CMP-Z 23-8Wmet 23 kolommen in witBreedte: 57 cmHoogte: 103 cmCMP-Z 23-8W 185,00 GModel CMP-Z 33-8Wmet 33 kolommen in witBreedte: 77 cmHoogte: 103 cmCMP-Z 33-8W 249,00 GModel CMP-Z 43-8Wmet 43 kolommen in witBreedte: 97 cmHoogte: 103 cmCMP-Z 43-8W 313,00 GModel CMP-Z 53-8Wmet 53 kolommen in witBreedte:117 cmHoogte: 103 cmCMP-Z 53-8W 378,00 GKantelbare magneten(1 set = 30 stuks) MS 10 x 15,voor 1 docent (30 lesuren), 15mm x 10 mmCMP-M 15 6,90 GVoor glazen afdekramen voorde planborden, zie pag. 424.Model CMP 30-8Wvoor 30 klassen in witBreedte:137 cmHoogte:107 cmCMP 30-8W 349,00 GSpeciale afmetingen opaanvraag.Model CMP-Z 63-8Wmet 63 kolommen in witBreedte:137 cmHoogte: 107 cmCMP-Z 63-8W 444,00 GModel CMP 35-8Wvoor 35 klassen in witBreedte:157 cmHoogte:107 cmCMP 35-8W 401,50 GModel CMP 40-8Wvoor 40 klassen in witBreedte:177 cmHoogte:107 cmCMP 40-8W 453,50 GDe kantelbare symboolmagnetenvan 30 mm x 10 mmzijn geschikt voor het raster metde velden van 40 mm x 20 mm.Model CMP-Z 73-8Wmet 73 kolommen in witBreedte:157 cmHoogte: 107 cmCMP-Z 73-8W 509,00 GModel CMP-Z 83-8Wmet 83 kolommen in witBreedte:177 cmHoogte: 107 cmCMP-Z 83-8W 573,50 G420 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


Planborden met een lesrooster van 10 uren per schooldagPlannen opstellen, aanhoudenen controleren is zonderhulpmiddelen moeilijk. Devolgende serie planborden istoegesneden op de behoeftenvan scholen. Onze planbordenzijn zo ingericht dat u veel tijden moeite bespaart bij hetopstellen van uw planning.De planborden zijn gemaakt vanwit staalemaille met een in zwartingebrand lesrooster en ze zijnuitgevoerd met een aluminiumomlijsting. Het planbord isingedeeld in 10 lesuren per dagmet daaronder 6 blanco regelsvoor de legenda. De indelingbegint links met een kolom voorde weekdagen en eenurenkolom met daarnaast dekolommen voor de klassen (bijv.10/15 klassen). De velden voorde symboolmagneten zijn 40mm x 16 mm, de kantelbaresymboolmagneten zijn 30 mm x10 mm groot.Zo is er voldoende tussenruimteom de magneten vast te kunnenpakken. Wanneer de kantelbaresymboolmagneten aangetiktworden laten ze los van hetplanbord.Model CMP 10-10voor 10 klassenBreedte: 57 cmHoogte:107 cmCMP 10-10 113,00 GModel CMP 15-10voor 15 klassenBreedte: 77 cmHoogte:107 cmCMP 15-10 142,00 GModel CMP 20-10voor 20 klassenBreedte: 97 cmHoogte:107 cmCMP 20-10 181,00 GModel CMP 25-10voor 25 klassenBreedte:117 cmHoogte:107 cmCMP 25-10 220,00 GModel CMP 30-10voor 30 klassenBreedte:137 cmHoogte:107 cmCMP 30-10 271,50 GModel CMP 35-10voor 35 klassenBreedte:157 cmHoogte:107 cmCMP 35-10 399,00 GModel CMP 40-10voor 40 klassenBreedte:177 cmHoogte:107 cmCMP 40-10 456,00 GPassend bij het lesrooster is ereen bord voor de planning en debezetting van de vaklokalen enhet personeel.Personeelsabsentie, ziekte envakantie worden overzichtelijkweergegeven.Wij adviseren deze planbordenvanaf 15 klassen.De symboolmagneten met deafmeting 15 mm x 10 mm zijngeschikt voor het raster met develden van 20 mm x 16 mm. Hetplanbord is verkrijgbaar met 23,33, 43 en 53 kolommen. Aan dehand van het aantal docenten,vakruimten, sporthallen etc.,kiest u de afmetingen van uwplanbord.Speciale afmetingen opaanvraag.Voor glazen afdekramen voor deplanborden, zie pag. 424.Symboolmagneten kuntu vinden op pag. 425 en426.Model CMP-Z 23-10met 23 kolommenBreedte: 57 cmHoogte: 107 cmCMP-Z 23-10 149,00 GModel CMP-Z 33-10met 33 kolommenBreedte: 77 cmHoogte:107 cmCMP-Z 33-10 213,00 GModel CMP-Z 43-10met 43 kolommenBreedte: 97 cmHoogte:107 cmCMP-Z 43-10 278,00 GModel CMP-Z 53-10met 53 kolommenBreedte:117 cmHoogte:107 cmCMP-Z 53-10 342,00 GModel CMP-Z 63-10met 63 kolommenBreedte:137 cmHoogte:107 cmCMP-Z 63-10 409,50 GModel CMP-Z 73-10met 73 kolommenBreedte:157 cmHoogte:107 cmCMP-Z 73-10 569,50 GModel CMP-Z 83-10met 63 kolommenBreedte:177 cmHoogte:107 cmCMP-Z 83-10 647,50 G422Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


Planborden met een lesrooster van 8 uren per schooldagPlanbordenModel CMP 10-8voor 10 klassenBreedte: 57 cmHoogte:107 cmCMP 10-8 111,00 GModel CMP 15-8voor 15 klassenBreedte: 77 cmHoogte:107 cmCMP 15-8 138,00 GModel CMP 20-8voor 20 klassenBreedte: 97 cmHoogte:107 cmCMP 20-8 174,00 GModel CMP 25-8voor 25 klassenBreedte:117 cmHoogte:107 cmCMP 25-8 202,00 GKantelbaremagneten1 set bestaat uit:1 x MS 18 x 30, 32 x MS 10 x 30,1 x MS 10 x 15voor 1 docent (30 lesuren),30 mm x 10 mmCMP-M 30 13,70 GBovendien zijn er passendeplanborden voor de bezettingvan de vaklokalen, depersoneelsplanning etc.Wij adviseren deze planbordenvanaf 15 klassen.De symboolmagneten met deafmeting 15 mm x 10 mm zijngeschikt voor het raster met develden van 20 mm x 20 mm. Hetplanbord is verkrijgbaar met 23,33, 43 en 53 kolommen.Model CMP-Z 23-8met 23 kolommenBreedte: 57 cmHoogte:107 cmCMP-Z 23-8 124,00 GModel CMP-Z 33-8met 33 kolommenBreedte: 77 cmHoogte:107 cmCMP-Z 33-8 178,00 GModel CMP-Z 43-8met 43 kolommenBreedte: 97 cmHoogte:107 cmCMP-Z 43-8 231,00 GModel CMP-Z 53-8met 53 kolommenBreedte:117 cmHoogte:107 cmCMP-Z 53-8 285,00 GKantelbaremagneten(1 set = 30 stuks) MS 10 x 15,voor 1 docent (30 lesuren), 15mm x 10 mmCMP-M 15 6,90 GVoor glazen afdekramen voorde planborden, zie pag. 424.Model CMP 30-8voor 30 klassenBreedte:137 cmHoogte:107 cmCMP 30-8 261,00 GSpeciale afmetingen opaanvraag.Model CMP-Z 63-8met 63 kolommenBreedte:137 cmHoogte:107 cmCMP-Z 63-8 340,00 GModel CMP 35-8voor 35 klassenBreedte:157 cmHoogte:107 cmCMP 35-8 304,50 GModel CMP 40-8voor 40 klassenBreedte:177 cmHoogte:107 cmCMP 40-8 417,50 GDe kantelbare symboolmagnetenvan 30 mm x 10 mmzijn geschikt voor het raster metde velden van 40 mm x 20 mm.Model CMP-Z 73-8met 73 kolommenBreedte:157 cmHoogte:107 cmCMP-Z 73-8 472,50 GModel CMP-Z 83-8met 83 kolommenBreedte:177 cmHoogte:107 cmCMP-Z 83-8 537,50 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.423


Glazen afdekramen voor onze planbordenOp het planbord geplaatste symboolmagneten kunnen niet per ongeluk worden verschoven (bijv. doorhet schoonmaakpersoneel), als het bord is afgedekt met een kunstglazen raam.Voor alle planborden zijn kunstglazenafdekramen verkrijgbaar.Op het planbord geplaatstesymboolmagneten kunnen nietper ongeluk worden verschoven(bijv. door het schoonmaakpersoneel),als het planbord isafgedekt met een kunstglazenraam.Model CMP-G 10voor 10 klassen of voor modelCMP-Z 23CMP-G 10 43,50 GModel CMP-G 15voor 15 klassen of voor modelCMP-Z 33CMP-G 15 47,80 GModel CMP-G 20voor 20 klassen of voor modelCMP-Z 43CMP-G 20 52,10 GModel CMP-G 25voor 25 klassen of voor modelCMP-Z 53CMP-G 25 62,30 GModel CMP-G 30voor 30 klassen of voor modelCMP-Z 63CMP-G 30 78,00 G424Model CMP-G 35voor 35 klassen of voor modelCMP-Z 73CMP-G 35 91,00 GModel CMP-G 40voor 40 klassen of voor modelCMP-Z 83CMP-G 40 104,00 GSymboolmagnetenOp de volgende pagina vindt u 18 verschillende kleuren magnetenmet nog eens 18 in dezelfde kleur maar met een ander patroon.Dus in totaal 36 verschillende symbolen (kleurnummers 1 t/m 36).Hebt u meer dan 36 verschillende symbolen nodig, dan kunt u meersymbolen vinden op pagina 425.Symboolmagnetenvoor 1 docent:Voor 30 urige-weken:30 symboolmagneten,10 mm x 30 mm,half gekleurd/half wit.Voor de legenda:1 symboolmagneet,10 mm x 30 mm, wit,voor de naam van de docent;1 symboolmagneet,10 mm x 15 mm,in de kleur van de docent.Voor het titel-opschrift:1 symboolmagneet,18 mm x 30 mm, wit,voor het kenbaar maken van deklas;1 symboolmagneet,10 mm x 30 mm, wit,voor de naam van de klasseleraar.Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.1 set (= 34 stuks)symboolmagneten voor1 docentHet aantal te bestellen setshangt af van het aantaldocenten.CMP-M 30 13,70 G1 set (= 30 stuks) symboolmagneten,10 mm x 15 mm x 3mmCMP-M 15 6,90 GWanneer u in uw bestelling dedoor u gekozen kleuren voor demagneten niet vermeld, danleveren wij de magneten in devolgorde van de kleurennummers1 tot 36 (zie volgendepagina), afhankelijk van hetaantal docenten.Speciale afmetingen en prijzenop aanvraag.


123DonkergroenLichtgroenTurquoise192021Wij leveren de kantelbaresymboolmagneten voor het kenbaarmaken van het normalelesrooster.De kantelbare symboolmagnetenzijn gemakkelijk teverwisselen. Gewoon „aantikken enafnemen!”Zijaanzicht van de kantelbaresymboolmagneten.Planborden45678OranjeRoodSignaalroodRoseLichtblauwMiddenblauw2223242526Titel-opschrift-magneet,voor het kenbaar maken vande klas,18 mm x 30 mm x 3 mm,helemaal gekleurd.MS 18x30 0,75 GDocent-magneetvoor de planning van hetlesrooster10 mm x 30 mm x 3 mm,half gekleurd/half wit.MS 10x30 0,40 GDocent-magneetvoor de planning van hetpersoneel, vaklokalen etc.10 mm x 15 mm x 3 mm,helemaal gekleurd.MS 10x15 0,25 G9271011121314DonkerblauwLilaVioletBeigegemêleerdGrijsGeel2829303132Voor grotere scholen is heteerder genoemde aantal kleurenvaak niet voldoende. Om eenduidelijk onderscheid te kunnenmaken is het verstandig anderekleuren te kiezen dan die, die ual hebt (bijv. rood, signaalrood,violet). Om toch veel goed teonderscheiden symbolen tehebben, kunnen de symboolmagnetenmet de kleurnummers1 - 17, ook wordenvoorzien van de eerdergenoemde symbolen.Het bestelnummer voor degewenste symboolmagneetbestaat uit het kleurnummer +het symboolnummer.Voorbeeld:Symboolmagneet Nr. 15, geelmet het zwarte symbool Nr. SS:Bestelnummer:1 lesrooster-magneet10 mm x 30 mmmet aanvullend symboolMS 10x30 SS 0,35 G1 lesrooster-magneet10 mm x 15 mmmet aanvullend symboolMS 10x15 SS 0,25 G1533Bruin1634Zwart1735Helemaal wit1836Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering,anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.425


Zelfklevende symbolenZwartRoodAS FS LS RS AR FR LR RRPlanbordenBS GS MS SS BR GR MR SRCS HS NS TS CR HR NR TRDS IS OS US DR IR OR URES KS PS VS ER KR PR VRBlauwGroenAB FB LB RB AG FG LG RGBB GB MB SB BG GG MG SGCB HB NB TB CG HG NG TGDB IB 0B UB DG IG 0G UGEB KB PB VB EG KG PG VGBlad met symbolenzelfklevend,met 600 symbolen in 1 kleur.Deze symbolen drukken wij opzelfklevende, doorzichtige folie.Ze zijn bedoeld als aanvulling opde geheel gekleurde en halfgekleurde symbolen.Een blad met symbolen bestaatuit 600 symbolen (30 x 20verschillende symbolen), echterin 1 kleur.U kunt kiezen uit de symboolkleurenzwart, rood, blauw,groen en geel.art. nr. MSB-S 8,60 Gzwartart. nr. MSB-R 8,60 Groodart. nr. MSB-B 8,60 Gblauwart. nr. MSB-G 8,60 Ggroenart. nr. MSB-GE 8,60 Ggeel (zonder afbeelding)Ook leverbaar zijn 30 stuks vaneen symbool.art. nr. MSB 0,70 GGelieve het symbool en de kleurvan het symbool in uwbestelling te vermelden!Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.427


Draagbaar planbord met accessoiresDraagbaar magnetischplanbordideaal voor de planning thuisachter het bureau. Het is eenplanbord als alle andere, maar ineen kleinere versie. Het werkenmet het draagbare planbord ishetzelfde als met de groteplanborden; de velden en desymbolen worden op dezelfdemanier gebruikt en de planningwordt net zo overzichtelijkweergegeven. De velden hebbeneen afmeting van 15 mm x 15mm, de symbolen zijn 10 mm x10 mm groot.Het lesrooster is voor 10, 15, 20,25 of 30 klassen verkrijgbaar. Perdag, van maandag t/m vrijdagmet 8 of 10 uren.Het gemakkelijk te hanterenplanbord is afgebeeld met eenindeling voor 20 klassen:opengeklapt: 35 cm x 80 cmgesloten: 35 cm x 40 cmSymboolmagnetenvoor het draagbare planbord:10 mm x 10 mm groot, 2 mmdik, in de kleuren 1 - 17 zoalsop pagina 426 afgebeeld (geenkantelbare magneten).CMP M 101 set = 30 stuksvoor 1 docentCMP M 10 S4,30 G5,40 G1 set = 30 stuksmet aanvullend symbool zoalsafgebeeld op de pagina’s 422 -423 voor 1 docentCHP 10-865,00 Gvoor 10 klassen, 8 uren per dagCHP 15-8 82,00 Gvoor 15 klassen, 8 uren per dagCHP 20-8 98,00 Gvoor 20 klassen, 8 uren per dagCHP 25-8 114,00 Gvoor 25 klassen, 8 uren per dagCHP 30-8129,00 Gvoor 30 klassen, 8 uren per dagCHP 10-10 65,00 Gvoor 10 klassen, 10 uren per dagCHP 15-10 82,00 Gvoor 15 klassen, 10 uren per dagCHP 20-1098,00 Gvoor 20 klassen, 10 uren per dagCHP 25-10 114,00 Gvoor 25 klassen, 10 uren per dagCHP 30-10 129,00 Gvoor 30 klassen, 10 uren per dagAccessoirekoffer voor planbordenAccessoirekoffervoor planbordenMet dit kleine koffertje vankunststof (+ inhoud), hebt u alleswat u nodig hebt om met uwplanbord te kunnen werken,overzichtelijk opgeborgen ensnel bij de hand.Het accessoirekoffer heeft alsinhoud:Speciale stiften4 stuks, voor het beschrijven vande symboolmagneten.Water-oplosbaar, met eenvochtig doekje afwisbaar.Magneetpunten20 stuksMagneetpijlen20 stuks voor specialemarkeringen, in verschillendekleuren.Magneet strips10 stuks, elk 25 cm lang,in verschillende breedtes enkleuren. De strips kunnen meteen schaar op de gewenstelengte worden geknipt. De stripszijn ook geschikt voor specialemarkeringen, bijv. voor blokurendie meerdere uren duren.428Linieerband(2 rolletjes) zelfklevend, 1,5 mmbreed, in zwart en rood.Daarmee kunnen de veldenverder worden onderverdeeld.Zelfklevende cijfers en letters2 sets, zwart1 set: 5 mm hoogte, voorsymbolen van 10 mm x 30 mm;1 set: 8 mm hoogte, voorsymbolen van 18 mm x 30 mm(voor klaslokalen ofkamernummers).Aanvullende informatie kan metbehulp van deze zelfklevendecijfers en letters aangebrachtworden.Zelfklevende symbolen(4 bladen) in vier kleuren, zoalsafgebeeld op pagina 315.Elk blad met 5 verschillendesymbolen, 30 stuks per symbool.CMP-ZK38,20 GAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.Opbergdoosmet 40 kleine vakjes voor hetoverzichtelijk opbergen vansymboolmagneten. Tot 1000symbolen met de afmetingen 10mm x 30 mm kunnen in dezeopbergdoos wordenopgeborgen.Gemaakt van doorzichtigkunststof, met deksel.Zie afbeelding boven.CMP-S 12,40 G


Een servicewagen voor gemakkelijk werkVoor het werken met hetplanbord, is het handig deaccessoires ook staand binnenhandbereik te hebben. In devakken en op de tussenbodem isveel plaats voor het opbergenvan het planningsmateriaal.Alle magneten en accessoireskunnen in de servicewagenoverzichtelijk wordenopgeborgen. Uitgevoerd met 2boven elkaar geplaatsteopbergboxen.De servicewagen is verkrijgbaarin 2 uitvoeringen:Model SW1boven: een box met 80 vakjesvoor symboolmagneten enaccessoiresonder: een tussenbodem.art. nr. SW 1 147,00 GModel SW2(zie foto rechts)boven en onder: een box met80 vakjes voor symboolmagnetenen accessoires.Het stabiele onderstel van beideuitvoeringen is gemaakt vanstalen buizen. De vakjes zijn vandoorzichtig kunstglas en ze zijnuitneembaar. In elk vakje passenca. 35 symbolen met deafmetingen 10 mm x 30 mm.Maten:60 cm x 45 cm, 90 cm hoog.art. nr. SW 2 180,00 GPlanbordenMagnetischeaccessoiresDoor het mengen vanmagnetische deeltjes hechtende symbolen goed aan allestalen oppervlakken.De magneet-stroken wordengeleverd in verschillende diktesvan 0,3 mm tot 2,0 mm. Dikkerestroken zijn sterkere magneten.De stroken kunnen met eenschaar wordengeknipt.In ons assortiment hebben wijnaast de magneetstroken ookveel kant en klare symbolen inverschillende kleuren enafmetingen, met een dikte van 1mm. Behalve de afgebeelde,gebruikelijke symbolen, makenwij, op aanvraag, ook symbolenop maat.Stroken1 mm dik, kleur naar keuze(kleurnummers 1-18, pag. 314)art. nr. M 5 10,80 G1 verpakking à 10 stuks5 mm breed, 50 cm langart. nr. M 10 16,20 G1 verpakking à 10 stuks10 mm breed, 50 cm langart. nr. M 201 verpakking à 10 stuks20 mm breed, 50 cm langVierkantjes31,70 G1 mm dik, kleur naar keuze(kleurnummers 1-18, pag. 314)art. nr. MQ 10 6,50 G1 verpakking à 100 stuks in eenkleur, 10 mm x 10 mmart. nr. MQ 15 8,60 G1 verpakking à 100 stuks in eenkleur, 15 mm x 15 mmart. nr. MQ 20 10,80 G1 verpakking 100 stuks in eenkleur, 20 mm x 20 mmPunten, 1 mm dik, kleur naar keuze (kleurnummers 1-18, pag. 426)art. nr. MP 10 10,20 G1 verpakking à 100 stuks in eenkleur, 10 mm Øart. nr. MP 15 12,90 G1 verpakking à 100 stuks in eenkleur, 15 mm ØAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.art. nr. MP 20 15,60 G1 verpakking à 100 stuks in eenkleur, 20 mm Ø429


Voorbeelden uit de praktijkDeze planbordcombinatie isingedeeld voor 10 klaslokalenmet 10 lesuren per dag, meteen aanvullende plannervoor het vastleggen vaninformatie over hetlestoezicht, de vak-lokalenen het personeel.Om het een en ander voor ubeter aanschouwelijk temaken staan hierboven 2schooldagen afgebeeld.Wij adviseren de volgendehandelingen: U kunt hetbeste de symbolen meteenop zowel hetlesrooster als op depersoneelsplanner plaatsen,omdat het op een latertijdstip plaatsen van desymbolen tot planningsfoutenkan leiden.De kantelbare symboolmagnetenzijn gemakkelijk teverwisselen. Alleen al doorhet schuin plaatsen van dezesymbolen, kunt uveranderingen visueelweergeven.Door het gebruik vanverschillende kleuren ensymbolen is snel engemakkelijk van het planbordaf te lezen:• hoeveel lesuren eenbepaalde docent heeftop bepaalde dagen vande week?• wanneer een bepaaldedocent vrije uren heeft,om te kunnen bepalen ofde docent een collegakan vervangen bijabsentie of ziekte?• waarin en in welklokaal een bepaaldedocent op dit momentles geeft?• welke klas op ditmoment in welkvaklokaal zit?• wie op dit momentwaar toezicht houdt?• hoeveel docentenresp. welke docentafwezig is, ziek is of metvakantie is etc.?Wanneer u voor een groterplanbord kiest, kunt ueventueel ook de planningvan de schoolbus op deplanner weergeven.430 Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.


Flexibele mogelijkhedenHet werken met symbolen biedtdoor het gebruik vanverschillende kleuren en vormeneen oneindig aantalweergavemogelijkheden.Op het hiernaast afgebeeldeplanbord wordt bijvoorbeeld opde gekleurde blokjes, elkschoolvak heeft zijn eigen kleur,het symbool van de docentgeplaatst die lesgeeft aan dedesbetreffende groep.PlanbordenOp de witte magneten, dieachter de symbolen van dedocenten zijn geplaatst, kanaanvullende informatie wordenweergegeven (bijv. het wisselenvan klaslokaal). De kolommenzijn 20 mm x 40 mm groot.VaklokalenplanningHiernaast staat een eenvoudigeplanning van de bezetting vande vaklokalen afgebeeld.De met witte magnetenweergegeven vaklokalen zijn peruur bezet en de met gekleurdemagneten weergegevenvaklokalen zijn continu bezet.De kolommen zijn 20 mm x 20mm groot.Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.431


Planborden voor alle schoolsystemenVanzelfsprekend maken wij uwlesrooster precies zoals u die opuw school nodig hebt, of u nouaan 10 of aan 100 klassen lesgeeft. Ook het aantal velden inde dag- of urenkolom (op defoto links afgebeeld met eenrode pijl) is variabel en wordt aanuw school aangepast (bijv. ‘sochtendsof ‘s-middags les).Een van onze medewerkers kanu bezoeken en u helpen met hetoplossen van uwplanningsvraagstuk. Op uwverzoek kan onze medewerker ueen geheel vrijblijvend en nauwkeurigop uw schooltoegesneden aanbod doen.Wanneer u de indeling van hetdiagram van uw lesrooster zelfwilt wijzigen, dan leveren wij ude benodigde accessoire-setmet markeringsmateriaal. Dezeset bevat ook een opbergdoosvoor de magneten en symbolenen verder nog pijlmagneten,vierkante magneten,puntmagneten etc.Prijzenvan de planborden:Prijs per klaslokaal-kolom maalhet aantal klaslokalenCMP-BRP 12,40 GDe hoogte van het planbordhangt af van het aantal uren perweek. Bijvoorbeeld een bordmet 10 uren per dag vanmaandag t/m vrijdag (= 50 urenper week) inclusief titel-regel enomlijsting, is 128 cm hoog.Bij bijv. 25 lokalen (25 kolommenà 4 cm) wordt het planbord,inclusief de dag- en uren-kolom,114 cm breed.PersoneelsplanbordBij meer dan 15 klaslokalen heeftu voor een goed overzicht, eentweede planbord nodig. Hetaantal uren per docent geeft ueen overzicht waaraan u kuntaflezen of een bepaalde docenteen zieke docent kan vervangenetc. Het bord geeft ook debezetting van de vaklokalenweer en u kunt ook hetlestoezicht inplannen. Op hetplanbord heeft u voor elkedocent een kolom. Het aantalkolommen bepaalt de breedtevan het planbord. De velden zijn20 mm x 20 mm groot; desymboolmagneten zijn 15 mm x10 mm groot en in 1 kleur. Dehoogte van het bord hangt afvan het aantal uren per week.Prijzen van hetpersoneelsplanbord:Prijs per klaslokaal-kolom maalhet aantal docentenCMP-BPP 9,20 GDe planborden zijn altijd voorwandmontage.432Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- francolevering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.De afbeeldingen enomschrijvingen zijnslechts voorbeelden.Het planbord word opmaat, naar uwspecifieke wensenvervaardigd


Voor personeels-, machine- ofvoertuigplanning,bezettings-planning, status envoortgang van projecten,omzetstatistieken, diagrammenetc.Het probleem:Wie of wat, wanneer, hoe lang,waar en waarheen? Dat zijn devragen die gesteld enbeantwoord moeten wordenom de dagelijksebedrijfsprocessenprobleemloos te laten verlopen.De oplossing:Door de flexibele mogelijkhedenom uw planning weer te geven,kan met onze planborden elkplanningsvraagstuk wordenopgelost. De informatie kanoverzich-telijk wordenweergegeven en is gemakkelijkte wijzigen.Uitvoering:Een bedrukt wit stalen blad opeen 16 mm dikke bodemplaat.Voorzien van een aluminiumomlijsting. De hoeken zijnafgewerkt met kunststof kapjes.Een ruime afleggoot. Eenvoudigte monteren. Het werkoppervlakis beschrijfbaar metwateroplosbare stiften.Compleet met gekleurd,permanent magnetischmarkeringsmateriaal,overzichtelijk opgeborgen in eenkunststof koffer met indeling.Planborden voor uwspecifieke planning,zonder accessoiresmet raster 10 mm x 10 mmAfmetingen: 600 mm x 900 mmPL 11 148,00 GAfmetingen: 900 mm x 120 mmPL 115 257,00 GOrganisatietalentPlanbord metaccessoires600 mm x 900 mmRaster: 10 mm x 10 mm,planningstijdvak: 12 maanden.Met lineatuur. Geschikt alsjaarplanner. Met een uitgebreideaccessoireset.Koffer met accessoires:• Magnetische kalender vanjanuari tot december• 12x dagen van de maand,1 - 31.• 20 magneetstroken, 5 mm x200 mm, in 5 kleurenPlanbord metaccessoires900 mm x 1200 mmRaster: 10 mm x 10 mm,planningstijdvak: 6 maanden.Met lineatuur. geschikt voor bijv.de voertuigplanning. Metuitgebreide accessoireset.Accessoires in een koffer:• Magnetische kalender vanjanuari t/m december• 6 x dagen van de maand 1 - 31• 60 magnetische U-profielen,80 mm x 15 mm, met strepen en afdekking• 40 magnetische stroken,5 mm x 200 mm, in 6 kleuren,• 2 sets (à 337 stuks)Zelfklevende cijfers en letters,8 mm hoog, zwart en geel.• 20 magneetpunten,in verschillende kleuren.• 20 -pijlen,in verschillende kleuren.• 160-vierkantjes,10 mm x 10 mm, signaalrood• 3 stiften, wateroplosbaar,zwart, wit en groen.PL 11 K208,00 G• 3 stiften, wateroplosbaar,zwart, wit en groen.• 2 sets (à 337 stuks)zelfklevende cijfers en letters,8 mm hoog, zwart en geel.• 20 magneetpunten,in verschillende kleuren.• 20-pijlen,in verschillende kleuren.• 1 rol linieerstroken,1.6 mm x 33 mm, rood.• 1 rol linieerstroken,1.6 mm x 33 mm, zwart.PL 115 K332,00 GVeel accessoiresgeven u de mogelijkheid al uwplannings-items creatief weertegeven:Magneetstroken16 stuks, 5 mm x 200 mm,geponst, kleuren: signalrood,groen, geel, rood, blauw, zwart,oranje, bruin.art. nr. MS 5 4,90 GMagneet-vierkanten160 stuks 10 mm x 10 mm,geponst, kleuren: zie boven.art. nr. MQ 11 11,20 GMagneet-punten50 stuks, 10 mm økleuren: zie boven.art. nr. MP 10 10,20 GMagneet-rechthoeken12 stuks, 20 mm x 50 mm,met opdruk januari - decemberart. nr. MRM 8,10 GMagneet-rechthoeken7 stuks, 20 mm x 50 mm,met opdruk maandag - zondag.art. nr. MRT 3,80 GMagneet-vierkanten53 stuks, 10 mm x 10 mm,met opdruk 1 - 53.art. nr. M 11 Z 8,70 GMagneet-vierkanten53 stuks, 20 mm x 20 mm,met opdruk 1 - 53.art. nr. M 22 Z 15,10 Gwateroplosbarestiften5 stuks, in 1 kleur,wit, zwart of groenart. nr. BP 7,10 GZelfklevendelinieerstroken3 rollen, à 1,6 mm x 33 mm,rood, zwartart. nr. TA 8,70 GMagnetischeU-profielenmet strepen en afdekkingart. nr. LC 15 3,50 G10 stuks, 15 mm x 80 mmart. nr. LC 20 3,60 G10 stuks, 20 mm x 80 mmZelfklevende cijfers enletters1 set, 337 tekens, 8 mm hoog,zwart of geelart. nr. PU 8 7,60 GKunststof koffervoor accessoiresart. nr. BZ 15,10 GPlanbordenAlle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.433


PlanbordenJaarkalenderHet jaarplanbord is ideaal voor het vastleggenvan persoonlijke afspraken en activiteiten in éénoverzicht. Losse, gekleurde magnetischeplanstroken met maand- en dagnummeropdruk1-31 en zon- en feestdagen in roodweergegeven. Ze worden jaarlijks vervangen.Bordformaat: 120 x 90 cm, rooster: 12 kolommen,37 rijenart. nr. PLJ 129 KJaarplannermet blanco maandstroken, 12 x 1 - 31PLJ 129 KN 258,00 G258,00 GMeegeleverde accessoires20 magnetische rondjes Ø 20 mm in4 kleuren.20 magnetische driehoekjes Ø 20 mm in4 kleuren.40 magnetische kaarthouders in4 kleuren.5 magnetische planbordstroken à 16 stuks10 x 200 mm in 5 kleuren.5 magnetische planbordstroken à 16 stuks10 x 100 mm in 5 kleuren.4 viltstiften in de kleuren rood, blauw,groen en zwart.Meegeleverde accessoires20 magnetische rondjes Ø 15 mm in4 kleuren20 magnetische driehoekjes40 magnetische kaarthouders met kaart- enafdekstrookje 5,5 cm, gekleurd5 magnetische planbordstroken à 16 stuks10 x 200 mm in 3 kleuren5 magnetische planbordstroken à 16 stuks10 x 100 mm in 3 kleuren4 viltstiften in de kleuren rood, blauw, groenen zwartJaarkalenderHet jaarplanbord ideaal voor het vastleggen vanpersoonlijke afspraken en activiteiten in éénoverzicht. Losse gekleurde magnetische strokenmet maand- en dagnummeropdruk 1-31 enmet zon- en feestdagen in rood weergegeven.Ze worden jaarlijks vervangen. Bordformaat: 90 x60 cm, rooster: 12 kolommen, 37 rijenart. nr. PLJ 96 K 204,00 GJaarplannermet blanco maandstroken, 12 x 1 - 31art. nr. PLJ 96 KN 204,00 G434Alle prijzen exclusief BTW; vanaf EUR 150,- franco levering, anders EUR 15,- extra voor vrachtkosten.

More magazines by this user
Similar magazines