12.07.2015 Views

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BESTEMMINGSPLAN<strong>De</strong> <strong>Zuileshoeve</strong> valt nu nog in het bestemmingsplan“<strong>De</strong> Merwelanden” met de bestemmingwoondoeleinden. Dit bestemmingsplan wordtmet ingang van het kalenderjaar 2013 herzien.<strong>De</strong> gemeenteraad van Dordrecht heeft voor ditnieuwe bestemmingsplan, getiteld “NieuweSliedrechtse <strong>Biesbosch</strong>”, de uitgangspuntenvastgesteld. Over het perceel Merwelanden 39,de <strong>Zuileshoeve</strong>, is het volgende vermeld:“Gemengde bestemming: wonen behoudenen recreatieve bestemming, inclusief horeca,toevoegen”. Op deze wijze wordt tegemoet gekomenaan de ambities en doelstellingen van hetParkschap zoals het verbeteren van de recreatievevoorzieningen, het verhogen van het aantalbezoekers en de naamsbekendheid. Toekomstigebouw- en gebruiksmogelijkheden zijn te vindenin artikel 5 van de regels en kunnen met de verbeelding(plankaart) worden ingezien op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen onder “ontwerpbestemmingsplannen”.<strong>De</strong> <strong>Zuileshoeve</strong> heeft cultuurhistorische waardendie zijn beschermd door middel van eensloopverbod. <strong>De</strong> gemeente Dordrecht werkt aande uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.<strong>De</strong> <strong>Zuileshoeve</strong> is waarschijnlijk één vande complexen die eind 2013 worden bestemd alsgemeentelijk monument. Belangrijkste gevolghiervan is dat wijzigingen worden getoetst aan demonumentale waarde. Voor dit complex moet demonumentale waarde nog worden bepaald. Hetis dan ook aan te bevelen om bij een voornementot wijzigingen contact op te nemen metde afdeling Monumentenzorg van de gemeenteDordrecht. Voor gemeentelijke monumenten kaneen beroep worden gedaan op het GemeentelijkeRestauratiefonds Dordrecht.12 13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!