12.07.2015 Views

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

doel:vijf geschiktekandidatenBEOORDELING PLANNENDoel van dit bidbook is: het maken van een selectie uit de mogelijke gegadigdenvoor de exploitatie van de <strong>Zuileshoeve</strong>. Dit moet leiden tot de vijf meest geschiktegegadigden. <strong>De</strong>ze worden uitgenodigd voor deelname aan het vervolgproces.DOEL VERVOLGPROCESHet vinden van een geschikte partij die op basis van een erfpachtuitgifte deexploitatie van de <strong>Zuileshoeve</strong> voor zijn rekening neemt. Alleen de vijf geselecteerdenzullen specifiek worden gevraagd om in te schrijven voor deze laatstefase: de gunningsfase. In deze gunningsfase dienen de gegadigden rekeningte houden met het indienen van o.a. verbouw- en restauratieplannen, onderhoudsplannenen een exploitatieopzet.WERKWIJZEOp hoofdlijnen ziet de gehele procedure er als volgt uit:Selectiefase:1. Aanmelden gegadigden met verzoek tot deelneming2. Beoordeling verzoek tot deelneming3. Selectie vijf partijen en berichtgeving afwijzingenGunningsfase:1. Uitnodiging tot deelneming aan de vijf geselecteerden2. Inschrijving door geselecteerde gegadigden3. Beoordeling inschrijvingen4. Voornemen tot gunning en berichtgeving afwijzingen5. Gunning aan één partijDit bidbook is:• Gepubliceerd door middel van een persbericht• Gepubliceerd op www.np-debiesbosch.nlbeantwoord door het Parkschap. Per gegadigde partij kunnen zich maximaaltwee personen aanmelden.VRAGEN STELLENEr kunnen vragen worden gesteld over de selectiefase. <strong>De</strong>ze kunnen uitsluitendper e-mail tot en met 6 februari 2013 worden ingediend bij djm.van.bedaf@dordrecht.nl Alle vragen worden verwerkt in een Nota van Inlichtingendie aan alle gegadigden ter beschikking wordt gesteld.COMMUNICATIE EN CONTACTAlle communicatie over de eerste selectieprocedure verloopt uitsluitend pere-mail aan djm.van.bedaf@dordrecht.nl én een kopie aan dch.verheijen@dordrecht.nl Het is niet toegestaan andere medewerkers van het Parkschaptijdens deze procedure rechtstreeks te benaderen. Dit kan leiden tot uitsluitingvan deelneming.AANMELDENHet verzoek tot deelneming aan de selectiefase kan uitsluitend ingediendworden vanaf woensdag 27 februari 2013 ( 10.00 uur) tot en met vrijdag1 maart 2013 (16.00 uur) bij de informatiebalie van <strong>Biesbosch</strong>centrumDordrecht, Baanhoekweg 53. Na 1 maart 2013 16.00 uur worden geenaanmeldingen meer geaccepteerd. N.B. Op de buitenzijde van de envelopmoet duidelijk vermeld worden:KIJKDAGGegadigden voor deze selectiefase worden in de gelegenheid gesteld delocatie te bezoeken op woensdag 30 januari 2013 tussen 10.00 en 15.00 uur.Tijdens het bezoek wordt geen aanvullende informatie gegeven of vragenNIET OPENEN (door interne post)Aanmeldingsformulier <strong>Zuileshoeve</strong>.Bij ontvangst wordt een ontvangstbewijs afgegeven.16 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!