12.07.2015 Views

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

Exploitatie Zuileshoeve - De Biesbosch

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

gezocht:duurzameondernemer!WIE GAAT DE ZUILESHOEVE EXPLOITEREN?Parkschap Nationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> is op zoek naareen exploitant die deze unieke plek aan de rand vanNationaal Park <strong>De</strong> <strong>Biesbosch</strong> goed en verantwoord kanbenutten. <strong>De</strong> exploitatie heeft betrekking op uitbatingvan de <strong>Zuileshoeve</strong> met inbegrip van de elementenZonnepont en Ecolodge. Naast de exploitatie vragenwe van de gegadigde het object te herstellen, te onderhoudenen te beheren.2 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!