onze hoofdopdrachten - Stichting Batterijen

stibat.nl

onze hoofdopdrachten - Stichting Batterijen

jaar

verslag

2010

STICHTING BATTERIJEN


2

inhoud

voorwoord

onze klanten

inzamelnetwerk

inzamelen

sorteren

recyclen

publiciteit & communicatie

vooruitblik

organisatie

toelichting

colofon

3

4

6

8

10

12

14

16

18

19

20


voorwoord

Stichting Ba�erijen (Stibat) is opgericht door

producenten en importeurs van ba�erijen. Voor

hen maken wij ons al jaren sterk. Als compliance-

organisatie zorgen we ervoor dat onze deelnemers

voldoen aan de Europese richtlijn voor

de inzameling en recycling van lege ba�erijen.

In 2010 is de inzameldoelstelling ruimschoots

gehaald.

Inzamelpercentage

De afgelopen jaren toonde het inzamelpercentage van afgedankte

batterijen in ons land een positieve ontwikkeling. In

2010 kwam het totale inzamelgewicht uit op 3.385 ton: een stijging

met 2,3% ten opzichte van 2009. In dat jaar bedroeg het

inzamelgewicht 3.309 ton.

Met een inzamelpercentage van 42% van het verkoopgewicht

liepen we in 2010 ruim voor op de wettelijk bepaalde landelijke

doelstelling van 25% in 2012. We kwamen zelfs zeer dicht in de

buurt van de Europese doelstelling van 45% in 2016.

Het inzamelgewicht heeft sinds 2009 niet alleen betrekking

op de consumentenbatterijen. In dat jaar kwamen daar ook

de industriële batterijen bij, zoals die uit elektrische fietsen en

scooters. Ook deze batterijen moeten verplicht worden ingeno-

men. Stibat doet al het nodige om de inzamelstructuur van deze

categorie batterijen op adequate wijze vorm te geven.

Kwaliteit

Kwaliteit is de rode draad binnen onze stichting. Wij zijn een

kwalitatief hoogwaardige organisatie in de manier waarop

we onze taak uitvoeren. Behalve kwaliteit staan maatschappelijk

verantwoord en milieubewust ondernemen hoog in ons

vaandel. Dat kwam in 2010 onder andere tot uiting in de hercertificering

van het milieucertificaat ISO 14001. Wij bieden

batterijen na een grondige voorselectie in eigen land alleen ter

recycling aan bij gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven

binnen Europa.

Administratie

2010 was ook het jaar waarin Stibat het initiatief nam om administratieve

zaken in Europees verband te harmoniseren. Wij

werken op dat gebied nauw samen met onze zusterorganisaties

in België en Duitsland. Nederland is, samen met deze twee EUlanden,

het meest vooruitstrevend op het gebied van batterijeninzameling.

Via het digitale opgavensysteem myBatbase NL,

dat ook door België en Duitsland wordt gebruikt, proberen we

de administratieve last voor onze deelnemers zo veel mogelijk

te beperken.

Inzamelstructuur

Om aan het wettelijk vereiste inzamelpercentage te kunnen

voldoen is een goede inzamelstructuur van groot belang. Ook

in 2010 konden consumenten hun afgedankte batterijen bij een

van de bijna 22.000 inzamelpunten kwijt.

Gelet op het voorgaande ben ik ervan overtuigd dat ook 2011

goede resultaten zal opleveren. Met onze inzet maken we het de

consument zo makkelijk mogelijk en zorgen we tegelijkertijd

dat onze deelnemers ruimschoots aan hun wettelijke verplichtingen

kunnen voldoen.

Laurens ten Horn

Voorzitter Stibat

3


4

onze klanten

Producenten en importeurs van ba�erijen die

deze als eerste op de Nederlandse markt brengen,

zijn we�elijk verantwoordelijk voor de terugname

van afgedankte exemplaren. Dit staat in de

Regeling beheer ba�erijen en accu’s 2008. Stibat

regelt de inzameling en recycling voor al haar

deelnemende klanten, zodat die aan hun we�elijke

verplichting voldoen.

De Regeling beheer batterijen hanteert de

inzameldoelstellingen volgens de geldende

Europese richtlijn. In 2012 is de inzameldoelstelling

van alle in Nederland op de markt

gebrachte draagbare batterijen 25%; in 2016 is dat 45%. Het

inzamelpercentage in een bepaald jaar wordt voor Nederland

berekend door driemaal de ingezamelde hoeveelheid

in dat jaar te delen door de som van de door producenten en

importeurs op de markt gebrachte hoeveelheid in dat jaar

en de twee daaraan voorafgaande jaren. Producenten en

importeurs moeten niet alleen het gewicht en de chemische

samenstelling van de verkochte batterijen doorgeven, maar

ook het gewicht van door hen ingezamelde batterijen per

chemische samenstelling. Stibat maakt het haar deelnemers

zo makkelijk mogelijk door zowel de registratie van de

verkoop als de batterijeninzameling van de producenten en

importeurs over te nemen. Daarmee nemen wij hen zoveel

mogelijk administratieve en operationele zorgen uit handen.

Toetredingsovereenkomst

Producenten en importeurs van draagbare en industriële

batterijen en accu’s kunnen zich aansluiten als deelnemer aan

het Stibat Beheerplan door een toetredingsovereenkomst te

tekenen. Zij hoeven zich dan niet meer elk jaar individueel te

verantwoorden tegenover het ministerie van Infrastructuur en

Milieu (I&M). Stibat doet dat namens haar deelnemers in een

collectieve rapportage. De deelnemers hebben zo de garantie

dat zij aan de wettelijke vereisten voldoen van het ministerie

van I&M. Voor de diensten van Stibat betalen de deelnemers

een beheerbijdrage. Op 31 december 2010 telde Stibat 778 deelnemers

aan haar Beheerplan. Samen brachten deze producenten

en importeurs in datzelfde jaar 370.499.442 batterijen op de

markt (cijfers bijgewerkt tot 31 mei 2011).

Rapportage

Om jaarlijks verslag uit te kunnen brengen aan het ministerie

van I&M heeft Stibat informatie nodig over het aantal batterijen

dat door haar klanten voor het eerst op de Nederlandse

markt is gebracht. Alle deelnemende producenten en importeurs

voeren die informatie sinds 1 januari 2009 eenvoudig in

via het digitale opgavensysteem myBatbase NL. Het systeem

verlicht de administratieve zorgen van onze klanten en functioneert

goed. Toch proberen we het gebruiksgemak nog voortdurend

te optimaliseren. MyBatbase werd al gebruikt door

Bebat, de Belgische zusterorganisatie van Stibat, en inmiddels

onze hoofdopdrachten

� � Zorgen dat het wettelijk vastgesteld

inzamelpercentage jaarlijks gehaald wordt

� Zorgen voor een landelijk dekkend inzamelnetwerk

� Zorgen dat het recyclingpercentage wordt behaald

� Informatieplicht aan de deelnemers en goede

consumentenvoorlichting


JAAR TOTAAL

AANTAL VERKOCHTE BATTERIJEN

2006 353.900.916

2007 359.982.758

2008 371.381.786

2009 357.181.560

2010 370.499.442 *

* draagbaar en industrieel, gegevens bijgewerkt t/m 25 mei 2011

werken meerdere uitvoeringsorganisaties in de ons omringende

EU-landen met ditzelfde registratiesysteem. In eigen land werkt

Stibat actief samen met Auto Recycling Nederland (ARN).

Ook ARN maakt gebruik van myBatbase NL voor de in auto’s

meegeleverde batterijen en accu’s.

Beheerbijdrage

Deelnemers aan het Stibat-beheerplan betalen per batterij een

beheerbijdrage op basis van vastgestelde categorieën/tabellen.

In ruil hiervoor regelt Stibat het hele proces van veilig

inzamelen, sorteren en recyclen van de afgedankte batterijen.

Ook verzorgen wij de informatie aan de consument en de rapportages

aan de overheid. Per 31 mei 2011 bedroeg het totaal

gefactureerde bedrag aan beheerbijdragen over 2010

€ 5.406.273. Dit is inclusief een tegemoetkoming in de administratieve

kosten van 25%.

Het jaar 2010 laat een lichte daling zien van het aantal deelnemers.

Dit is het gevolg van de actualisering van het deelnemerbestand

ten opzichte van de nieuwe regelgeving.

draagbaar 76%

verkochte batterijen (% gewicht)

draagbaar � industrieel

industrieel 24%

1000

800

600

400

200

0

827

834

863

aantal Stibat deelnemers

792 778

2006 2007 2008 2009 2010

verkochte batterijen (% gewicht)

per chemisch systeem

Lood 26%

overig 69%

NiCad 5%

5


6

inzamelnetwerk

Met bijna 22.000 inzamelpunten bij onder andere

winkels en scholen kan iedere consument

altijd wel ergens in de buurt zijn lege ba�erijen

inleveren. Stibat kan bogen op een landelijk

dekkend inzamelsysteem, dat op basis van het

aantal inzamelpunten en de spreiding daarvan is

erkend door het ministerie van Infrastructuur en

Milieu.

De belangrijkste inzamelpunten voor lege batterijen

zijn te vinden in winkels en scholen door

heel Nederland. Er zijn onder andere inleverpunten

bij supermarkten, Doe-het-zelfzaken,

speelgoed-, electro- en fotowinkels en overige Non-food

winkels. We proberen een zo groot en divers mogelijk inleverpubliek

te bereiken. Het gros van de consumenten weet

de blauwe inzameltonnen en -boxen inmiddels moeiteloos

te vinden. Hieraan ligt een intensief voorlichtingsbeleid

ten grondslag, dat de consument bekend moet maken met

het voorgestane inleverbeleid en de interessante prijzen die

INZAMELPUNTEN WINKELS

maandelijks zijn te winnen voor wie 10 lege batterijen inlevert

in een plastic zakje met naw-gegevens.

Ook installatiebedrijven dragen bij aan het inzamelsysteem

door draagbare batterijen die zij leveren met de installaties

na gebruik weer in te nemen.

Onze ophaalservice haalt de batterijen gratis op bij de inzamelpunten.

Ook de inzamelmiddelen – waaronder een ton

en een kartonnen box - stellen we gratis ter beschikking.

jaar 2006 2007 2008 2009 2010

aantal winkels 10.318 11.756 16.650 17.208 17.171

inzamelresultaat (in tonnen) 712 838 937 979 1.035


INZAMELPUNTEN SCHOLEN

jaar 2006 2007 2008 2009 2010

aantal scholen 4.468 4.704 4.704 4.780 4.821

inzamelresultaat (in tonnen) 296 227 227 200 199

Winkels

Winkelbedrijven en andere distributiepunten die (producten

met) batterijen verkopen zijn wettelijk verplicht deze na gebruik

door de consument in te nemen. Het gaat hier niet alleen

om de door die bedrijven verkochte batterijen, maar om alle

afgedankte batterijen. Ook bij distributiecentra van winkelketens

haalt Stibat afgedankte batterijen op.

Scholen

Op bijna 5000 basisscholen in ons land zamelen kinderen actief

batterijen in. Hoewel we niet meer actief scholen werven, melden

zich nog altijd spontaan nieuwe scholen aan die graag mee

willen helpen met inzamelen voor een beter milieu.

Stibat vindt het belangrijk om kinderen te informeren over nut

en noodzaak van recyclen van batterijen. Op de website

www.batteryworld.nl zijn onder meer lesmateriaal en educatieve

spellen voor basisschoolleerlingen te vinden. Zo kunnen

zij spelenderwijs van alles leren over batterijen. Met elke kilo

ingezamelde batterijen verdient de deelnemende school één

punt. Met de gespaarde punten kan de school cadeaus bestellen

zoals springtouwen, steppen, computerspellen, dvd-spelers en

muziekinstrumenten. De spaaractie is al jaren een groot succes.

7


8

inzamelen

Stichting Ba�erijen (Stibat) regelt namens de

fabrikanten en importeurs de inzameling van

afgedankte draagbare ba�erijen in Nederland.

Dat gebeurt op twee manieren: via een eigen

inzamelnetwerk endoor professionele afvalinzamelaars.

De belangrijkste doelstelling van

Stibat is het halen van het we�elijk Europees vastgestelde

inzamelpercentage.

Inzamelpercentage

In 2010 heeft Stibat 3.316.487 kg draagbare batterijen

ingezameld: een stijging van haast 200.000 kg ten opzichte

van 2009. Toen bedroeg het aantal ingezamelde batterijen

3.121.535 kg.

Tot het inzamelgewicht moet ook worden gerekend een

hoeveelheid van 68.589 kg. Deze hoeveelheid is gemeld door

recyclingbedrijven in Europa die in 2010 batterijen buiten

Stibat om direct van de Nederlandse markt ontvingen. Dat

brengt het totaal van de in Nederland ingezamelde draagbare

batterijen op 3.385.076 kg. Daarmee hebben we, vooruitlopend

op het wettelijk vastgestelde percentage van 25%

voor 2012, de inzameldoelstelling ruimschoots gehaald.

De wettelijke berekeningsmethode voor het inzamelpercentage

van draagbare batterijen gaat uit van de hoeveelheid

ingezamelde batterijen, afgezet tegen het gemiddelde

gewicht van de batterijen die de producenten in de laatste

drie jaar op de Nederlandse markt heeft gebracht. In 2010

bedroeg het inzamelpercentage in Nederland 42 %. Dat is

86% van de afgedankte batterijen. (Zie toelichting inzamelpercentages

pagina 19.)

Veilig en verantwoord inzamelen

Stibat bewaakt constant de kwaliteit en de veiligheid van

het gehele inzamelsysteem van afgedankte batterijen. De

chauffeurs van onze eigen ophaalservice voeren bij de bijna


22.000 inzamelpunten een eerste controle uit op de inhoud

van de inzamelmiddelen. Inzamelpunten en afvalinzamelaars

krijgen instructiekaarten en posters met informatie en

aanbevelingen voor een verantwoorde en veilige inzameling

en opslag.

Eigen inzamelnetwerk en ophaalservice

Stibat beschikt over een fijnmazig, laagdrempelig inzamelnetwerk

waar lege batterijen worden ingeleverd in de

bekende blauwe inzamelton of –box. De belangrijkste

inzamelpunten zijn winkels en basisscholen. Eind 2010

waren er in Nederland 21.992 inleverpunten van Stibat

waar consumenten hun afgedankte batterijen kwijt konden,

met een inzamelgewicht van 1.234.379 kg. Bij deze punten

worden de inzamelmiddelen opgehaald door de eigen Stibat

ophaalservice. Dit is 37% van het totaal ingezameld gewicht

in Nederland.

Afvalinzamelaars

Naast ons eigen netwerk werkt Stibat nauw samen met een

aantal professionele afvalinzamelaars. Die halen afgedankte

batterijen op bij bedrijven en kantoren en bij alle gemeentelijke

depots voor klein chemisch afval (kca). Deze batterijen,

met in 2010 een gewicht van 2.082.108 kg, worden naar ons

centrale depot en sorteercentrum in Lelystad gebracht. Daar

worden de batterijen gesorteerd.

INZAMELPERCENTAGE OP BASIS VAN AFGEDANKTE BATTERIJEN

jaar 2006 2007 2008 2009 2010

ingezameld in NL 2.858 ton 3.015 ton 3.204 ton 3.309 ton 3.385 ton

in huishoudelijk afval in NL 577 ton 479 ton 383 ton 443 ton 558 ton

totaal afgedankt in NL 3.435 ton 3.494 ton 3.587 ton 3.752 ton 3.943 ton

inzamelpercentage 83% 86% 89% 88% 86%

INZAMELPERCENTAGE OP BASIS VAN VERKOCHTE BATTERIJEN

jaar 2006 2007 2008 2009 2010

ingezameld in NL 2.858 ton 3.015 ton 3.204 ton 3.309 ton 3.385 ton

gemiddelde verkoop in NL * 7.952 ton 8.215 ton 8.437 ton 8.286 ton 8.099 ton

inzamelpercentage 36% 37% 38% 40% 42%

* gemiddelde van de verkoop in de drie laatste jaren op basis van gegevens tot en met 31 mei 2011

CONSUMENTEN

stibat inzamelpunten overige inzameling

winkels bedrijven scholen recreatiebedrijven scoutinggroepen kca-depots kantoren bedrijven

stibat ophaalservice professionele afvalinzamelaars

landelijk centraal depot en sorteercentrum

9


10

sorteren

Alle lege ba�erijen die Stibat in Nederland inzamelt worden naar een landelijk depot in Lelystad

gebracht. Daar worden ze gesorteerd en vervolgens voor recycling naar gespecialiseerde verwerkingsfabrieken

elders in West-Europa gebracht. In het sorteercentrum komen niet alleen de ba�erijen

terecht die door Stibat zijn opgehaald bij haar bijna 22.000 inzamelpunten. Ook ba�erijen die andere

professionele inzamelaars ophalen bij onder meer kantoren, bedrijven en gemeentelijke milieudepots

worden in Lelystad gesorteerd.

Na een ingangscontrole worden het gewicht en de

kwaliteit van de batterijen vastgesteld. Daarna

worden ze gesorteerd op chemische systemen,

waarbij de zuiverheid van de sortering wordt

afgestemd op de acceptatievoorwaarden van de recyclingbedrijven.

Een extern bureau controleert deze zuiverheid

periodiek. In 2010 zijn geen ontoelaatbare afwijkingen

geconstateerd.

Eenmalige alkaline- en zinkkoolstofbatterijen gaan naar recyclingbedrijven

in Frankrijk en Duitsland; de oplaadbare

batterijen gaan naar België en Duitsland. De knoopcellen

worden verwerkt door recyclingbedrijven in Nederland. In

2010 bedroeg de totale hoeveelheid gesorteerde batterijen

3.320 ton.


12

recyclen

Ba�erijen worden in Nederland ingezameld

voor recycling. Alle ingezamelde en gesorteerde

ba�erijen worden naar gespecialiseerde recyclingbedrijven

in West-Europa gebracht. Deze

bedrijven winnen bruikbare grondsto�en uit

de ba�erijen terug zoals zink, nikkel en kobalt.

Van deze metalen worden nieuwe producten

gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan zinken dakgoten,

pannen, vangrails of nieuwe ba�erijen.

W

e kijken jaarlijks kritisch naar de verrichtingen

en competenties van de verwerkingsbedrijven

die wij contracteren. We laten steekproefsgewijs

onaf hankelijke technische

onderzoeken bij hen uitvoeren om er zeker van te zijn dat ze

voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De Nederlandse

overheid geeft namelijk pas een exportvergunning af als

wij kunnen aantonen dat de recycling ‘volgens het boekje’

verloopt. De vereiste percentages materialen die voor

hergebruik moeten worden teruggewonnen zijn ook in 2010

ruimschoots gehaald. Die zijn nu nog gebaseerd op percentages

die de recyclingbedrijven hanteren. Deze werkwijze

is in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en

Milieu tot stand gekomen. Zodra echter de nieuwe Europese

methodiek voor de berekening van het recyclepercentage

bekend is, zal Stibat die gaan volgen.


BATTERIJEN DIE NA SORTERING ZIJN AANGEBODEN AAN GESPECIALISEERDE RECYCLINGBEDRIJVEN*

EENMALIGE BATTERIJEN

hoeveelheid

batterijtypen

recyclingbedrijven

OPLAADBARE BATTERIJEN

hoeveelheid

batterijtypen

recyclingbedrijven

SEPARAAT AANGEBODEN REEDS GESORTEERDE OPLAADBARE BATTERIJEN

hoeveelheid

batterijtypen

recyclingbedrijven

* zowel draagbare als industriële batterijen

2.179 ton

Alkaline, Zinkkoolstof, Lithium primair, Knoopcellen

Valdi (Frankrijk), Redux (Duitsland), Accurec (Duitsland), Batrec (Zwitserland),

M&R Claushuis (Nederland)

596 ton

Nikkelcadmium, Nikkelmetaalhydride, Lithium-ion, Loodhoudend

Redux (Duitsland), Accurec (Duitsland), Campine (België), Umicore (België)

573 ton

Loodhoudend

Campine (België), Metalblanc (Frankrijk)

13


14

publiciteit &

communicatie

Producenten en importeurs die ba�erijen of producten

met ba�erijen op de Nederlandse markt

brengen, zijn verplicht om te stimuleren dat de

consument zijn lege ba�erijen gescheiden inlevert.

Bovendien moeten zij het innemen van

gebruikte ba�erijen mogelijk maken. Ook winkelbedrijven

moeten consumenten ervan op

de hoogte brengen dat zij lege ba�erijen bij hen

kunnen inleveren. Onze klanten hebben deze

belangrijke taken aan ons uitbesteed.

C

onsumenten spelen een belangrijke rol bij de inzameling

van afgedankte batterijen. Daarom hebben

we ook in 2010 het inlevergedrag weer actief gestimuleerd.

In 2008 hebben we een nieuwe, succesvolle

communicatie- en mediastrategie ingezet. Deze strategie

stellen we voortdurend bij gezien de nieuwste ontwikkelingen

op het gebied van publiciteit, voorlichting en communicatie.

Omdat deze markten continu in beweging zijn, hebben we

medio 2010 een begin gemaakt met de ontwikkeling van een

nieuwe strategie voor de komende jaren. Daarbij combineren

we succesvolle componenten uit de bestaande strategie met

nieuwe uitdagingen, zoals de inzet van social media.

Media- en communicatiestrategie

Onze media- en communicatiestrategie bestond in 2010 onder

meer uit het verzenden van digitale nieuwsbrieven aan consumenten

met informatie over onder meer nut en noodzaak van

batterijeninzameling. Een maand na de verzending van deze

nieuwsbrieven stuurden we een digitale flyer met de oproep

lege batterijen in te leveren. Beide acties werden ondersteund

door radiocommercials. De campagne werd in 2010 vier keer

per jaar gevoerd.

De e-mailadressen die wij in 2010 gebruikten zijn afkomstig

uit een abonneebestand van ongeveer 400.000 consumenten.

HOUDING EN GEDRAG CONSUMENT

JAAR

vindt inleveren

belangrijk/zeer belangrijk

levert batterijen

altijd/meestal in

2010 93% 80%

2009 92% 79%

2008 92% 80%

2007 92% 80%

2006 90% 78%

Bron: Stratus marktonderzoek bv


Dit bestand hebben we in de afgelopen jaren opgebouwd met

behulp van zogenoemde viral games of virals. Virals zijn digitale

spelletjes die we naar onze abonnees sturen. Het doel hiervan

is om mensen bewust te maken van het nut, lege batterijen in te

leveren. We plaatsten ook banners op populaire websites, die

uitnodigden tot het spelen van de virals. Consumenten konden

met deze gratis spelletjes in ruil voor hun e-mailadres leuke

prijzen winnen.

Naast deze online mediastrategie stimuleerden we het inzamelgedrag

in door het verloten van reischeques en cadeaubonnen

onder consumenten die hun lege batterijen inleverden. Wie een

zakje inleverde met tien lege batterijen en een briefje met zijn

naw-gegevens, maakte kans op een van de vele prijzen, waaronder

de maandelijkse hoofdprijs van 2000 euro aan reischeques.

Inzameling mogelijk maken

Elk distributiepunt waar (producten met) batterijen worden

verkocht is verplicht afgedankte batterijen in te nemen en deze

op een verantwoorde manier af te voeren. Bovendien moet zij

deze verplichting duidelijk aan de consument kenbaar maken.

Producenten en importeurs van batterijen zijn op hun beurt

verplicht zorg te dragen voor een landelijk dekkend inzamelsysteem.

Winkelbedrijven en producenten/importeurs voldoen automatisch

aan bovenstaande verplichtingen wanneer zij met Stibat

samenwerken. Via onze website, nieuwsbrieven en andere

communicatiemiddelen wordt de consument geattendeerd op

de vele duizenden plaatsen waar hij gebruikte batterijen kan

inleveren.

2500

(x 1.000)

2000

1500

1000

500

0

1.803.313

aantal ingeleverde zakjes t.b.v. actie reischeque

2.037.288 2.026.588

2.178.193

2.245.962

2006 2007 2008 2009 2010

15


16

vooruitblik

Voor onze klanten – Nederlandse producenten

en importeurs van ba�erijen - gelden niet alleen

Nederlandse, maar ook EU-we�en. Stibat kijkt

daarom voortdurend over de landsgrenzen en

spant zich in voor één geharmoniseerde invulling

van de Europese ba�erijenwetgeving. Door de

invoering van EU wetgeving (eind 2008) houden

we als compliance-organisatie steeds meer rekening

met Europees georiënteerde deelnemers.

We streven op termijn naar harmonisatie van de

invulling van wet- en regelgeving voor alle Europese

producenten en importeurs van ba�erijen.

Samenwerking op het gebied van opgavensystematiek

begon met onze Belgische collega’s en

breidt zich inmiddels gestaag uit naar andere Europese

landen.

EUCOBAT

Een van de wijzen om te komen tot harmonisatie van

wetgeving binnen Europa is de oprichting van de European

Compliance Organisation for Collection and Recycling of

Waste Batteries (EUCOBAT). Via dit Europese platform wil

Stibat met haar zusterorganisaties in andere Europese landen

onder meer afspraken maken over de opgavensystematiek

voor producenten en importeurs van batterijen. Ook het

delen van logistieke en recyclingervaringen behoort tot de

doelstellingen van het platform. We willen onze kennis en

expertise graag delen met onze Europese collega’s en samen


met hen een Europees netwerk vormen. We zijn momenteel

bezig om voor elkaar te krijgen dat grote klanten in één

keer opgave kunnen doen voor meerdere Europese landen

tegelijk. Dit zal gaan via één Europese server, die de opgaven

opsplitst naar de diverse landen. Op die manier wordt

opgave doen vele malen eenvoudiger.

Vernieuwd en proactief inzamelen

Om te zorgen voor een goede inzameling van afgedankte

batterijen is een efficiënte inzamelstructuur onontbeerlijk.

Omdat er steeds meer verschillende soorten batterijen op

de markt komen die specifieke aandacht nodig hebben in

het inzamelsysteem – denk bijvoorbeeld aan batterijen in

elektrische fietsen – besteedt Stibat de grootste zorg aan een

inzamelstructuur die voortdurend met zijn tijd meegaat.

Onze eigen ophaalservice wordt ingericht met extra voorzieningen

om industriële batterijen veilig en verantwoord te

vervoeren. Eind 2011 moet deze inzamelstructuur operationeel

zijn. Om te voorkomen dat lege industriële batterijen

tussen de consumentenbatterijen terecht komen, gaat Stibat

proactief oplossingen aanbieden. We doen dat door de verschillende

typen batterijen in de diverse inzamelkanalen in

kaart te brengen om te zien of deze een aparte behandeling

behoeven. Als dat zo is maken we afspraken over een andere

manier van inzamelen.

Nieuwe stromen aanboren

Ook in 2011 blijft Stibat zoeken naar nieuwe manieren om

het inzamelpercentage op te voeren naar de vereiste 45%

in 2016. Aanvullende methoden en kanalen zijn nodig om

nieuwe batterijenstromen aan te boren. We kijken welke

mogelijkheden we kunnen benutten om de consument nóg

makkelijker de gang te laten maken naar de inleverpunten.

Laagdrempeligheid en service staan daarbij hoog in ons

vaandel. We maken gebruik van de modernste communicatiemiddelen,

zoals social media, en laten geen mogelijkheid

onbenut om het belang van inzamelen te onderstrepen.

Ir. ing. Jan Bartels

Directeur Stibat

17


18

organisatie

Stibat verzorgt de inzameling en recycling van

lege ba�erijen voor deelnemende producenten

en importeurs. Dat gebeurt op basis van het

Besluit en de Regeling beheer ba�erijen en accu’s

2008. De regeling bevat regels over het afvalbeheer

en het gebruik van gevaarlijke sto�en in batterijen

en accu’s. Een van de belangrijkste regels is

dat producenten en importeurs die ba�erijen op

de Nederlandse markt brengen ervoor moeten

zorgen dat deze na gebruik worden ingenomen

en verwerkt. De manier waarop Stibat invulling

gee� aan haar we�elijke verplichtingen staat beschreven

in een collectieve mededeling die ze

hee� ingediend bij het ministerie van Infrastructuur

en Milieu.

BESTUUR

bestuursfunctie dagelijkse functie in 2010

Stibat staat onder leiding van een bestuur en wordt

bijgestaan door een bureau onder leiding van een

directeur. In 2010 had Stibat 12 medewerkers. Stibat

hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens

ISO 9001: 2008 en een milieumanagementsysteem volgens

ISO 14001: 2004. Voor beide systemen zijn we gecertificeerd.

Jaarlijks voert Lloyd’s Register Quality de externe audit uit.

L.T.J.M. (Laurens) ten Horn voorzitter Sales director Europe Panasonic batteries

R. (Ronald) van de Straat penningmeester Directeur externe betrekkingen Procter & Gamble Nederland B.V.

Mr. A.L.M. (André) Habets bestuurslid Directiesecretaris Panasonic

N. (Nils) de Caluwe bestuurslid Senior manager sustainability Philips Consumer Lifestyle B.V.

Mr. E.J. (Eric Jan) Schipper bestuurslid Manager P & 0 en externe betrekkingen Intergamma B.V.

R. (Ram) Behari bestuurslid Managing director Varta B.V.


toelichting inzamelpercentages

VERKOCHT EN AFGEDANKT IN 2010

totaal gemiddelde gewicht verkochte batterijen * (A) 8.099 ton

totaal gewicht afgedankte batterijen (C+D) 3.943 ton

* gemiddelde van de afgelopen 3 jaar

BEREKENING INZAMELPERCENTAGES T.O.V. VERKOOP EN AFGEDANKT IN 2010

gewicht % van totaal (A)

verkochte ba�erijen

nog nieuw of in gebruik (B) 4.156 ton 51% n.v.t.

afgedankt en ingeleverd (C) 3.385 ton 42% 86%

afgedankt in het afval (D) 558 ton 7% 14%

TOTAAL (A) 8.099 ton 100% 100%

������������� � ������� ��

�������� � ������� ��

gewicht verkochte draagbare batterijen in 2010 (kg)

������ � ��������� ��

0 1 2 3 4 5 6 7 8

������ � ��������� ��

������������� � ������ ��

������ � ������ ��

A

�������� � ��������� ��

������ � ��������� ��

C

% van totaal (A)

afgedankte ba�erijen

gewicht verkochte industriële batterijen in 2010 (kg)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

D

B

A

D

C

B

������������� � ������� ��

gewicht totaal verkochte draagbare + industriële batterijen in 2010 (kg)

�������� � ��������� ��

������ � ��������� ��

0 2 4 6 8 10

������ � ���������� ��

19


colofon

Uitgave van Stichting Batterijen (Stibat)

Uitgever Verolme Media b.v.

Redactie mr. Marlies Kloppenburg

Vormgeving Marjan Buijs

Fotografie Melanie Samat / Frans de Buck

Druk TDS PrintMailData

Stibat

Postbus 719

2700 AS Zoetermeer

0800 022 5001

info@stibat.nl

www.stibat.nl

More magazines by this user
Similar magazines