12.07.2015 Views

seizoen 2011/2012 nummer 2 - Rondom Voetbal

seizoen 2011/2012 nummer 2 - Rondom Voetbal

seizoen 2011/2012 nummer 2 - Rondom Voetbal

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 DERBYDAGRONDOM VOETBALHet eerste elftal van VIODOp zaterdag 10 decemberontmoeten Dunsbergen enNieuwhoff elkaar tijdensMaarssen-VIOD. Een derbydie lang niet elk jaar op hetprogramma staat. Het isdan ook lastig om in de historiete duiken. Nieuwhoff:‘Ik herinner me wel eenthuiswedstrijd waarin we inde rust met 3-0 achterstonden.Toen viel bij ons Martijnvan der Neut in. Hijscoorde drie keer. Eindstand3-3.’Ook Theo van Houten, oudspeleren -trainer en momenteeljeugdcoördinatorvan Maarssen, kan zich welwat potjes voor de geesthalen. Van Houten (53) wasin zijn actieve jaren een zekerheidjein de basis. Hijkeek altijd reikhalzend uitnaar de derby. Hij was aanvoerder,maar zag zich ooitniet terug in de basisopstellingtoen VIOD op bezoekkwam. ‘En uitgerekend toenwas onze trainer op vakantie.Ik was dus enorm boosop onze elftalleider. Maarja, hij was slechts de boodschappervan het slechtenieuws’.Vooral in de jaren tachtigen negentig leefden de ontmoetingenenorm. Spelerskenden elkaar van haver totgort. En omdat er ook eenzaalvoetbalteam was metjongens van Maarssen,VIOD en OSM, kreeg dederby nog een extra lading:teamgenoten in de zaalstonden op het veld plotselingtegenover elkaar.Anno 2011 kennen de spelerselkaar nog wel, maar inhet VIOD-kamp zijn hettoch vooral de wedstrijdenDe plomptegen ‘andere boerenclubs’als Kockengen en NITAwaar ze het in Tienhovenwarm van krijgen. VoorMaarssen-trainer Dunsbergen,met zijn De Meernachtergrond,geldt dat alhelemaal. Met een schataan jeugdervaring staat hijvoor het eerst aan het roerbij een eerste elftal. Hijweet wat van hem op termijnwordt verwacht: ‘Ikben aangesteld om eenstapje hogerop te komen.Met Nick Kentie en Jeroente Water van de zondag zijnwe sterker geworden. Wehebben een leuke mix vanjong en oud. Het bevalt megoed hier.’Dunsbergen wil VIOD bestrijdenmet dominant voetbal,door druk te zetten opde vijandige helft. Bij VIODdringt de realiteitszin langzaammaar zeker door.Nieuwhoff dacht aanvankelijkmet frivool voetbal eneen 4-3-3 opstelling resultatente boeken, maar deploeg incasseerde veel teveel doelpunten. De accentenzijn nu anders komen teliggen. Met een compacterespeelstijl oogstten de oranjewitteninderdaad meerpunten. Hoewel een deelvan de selectie nog altijdpleit voor een offensieverespeelstijl neigt Nieuwhoffnaar, hoe hij dat zelf noemt,‘realisme’.Oud-voorzitter van MaarssenFreek Speelman (tussen1974 en 1984 zelf speler)denkt dat zijn club met 2-1gaat winnen van VIOD. Ingedachten ziet hij nog defelle linksback De Graaf vanVIOD over het veld scheren.VIOD-clubman Theo vanHouten herinnert zich opzijn beurt een speler vanMaarssen die door het dolleheen al in de eerste minuteneen speler van VIODblesseerde. Hij viel niet intoom te houden. Op verzoekvan nota bene VanHouten haalde MaarssentrainerJan Kooiman deoverspannen voetballer alna een kwartier van hetveld.Verhalen uit de oude doos,van bijna twintig jaar geleden.Misschien dat er na 10december 2011 een nieuweanekdote aan wordt toegevoegd.


EDITIE UTRECHTVV MAARSSEN - VIOD DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 27Huidige stand in dezaterdag vierde klasse DR Club Wd W G V Pnt V T1 Eemboys 11 9 2 0 29 27 - 72 VVJ 11 6 3 2 21 30 - 183 Maarssen 11 6 2 3 20 26 - 174 Meer De 11 6 2 3 20 33 - 265 Hertha 11 5 4 2 19 32 - 236 FC Hilversum 11 6 1 4 19 23 - 177 DWSM 11 6 1 4 19 22 - 198 SV Eemnes 11 4 4 3 16 19 - 129 Kockengen 11 3 2 6 11 22 - 2610 VIOD Tienhoven 11 2 5 4 11 13 - 2211 Bloemenkwartier 11 3 2 6 11 11 - 2012 Zuidoost United 11 2 3 6 9 15 - 2713 JOS/Watergraafsmeer 11 1 2 8 5 22 - 3614 DOB 11 1 1 9 4 11 - 36VIOD, hoe het ooit begon...De voetbalvereniging c.s.v.VIOD (Vooruitgang is onsdoel) is voortgekomen uit deFC Tienhoven, een team datuitkwam in de zomeravondcompetitie.In de loop van1971 is er sprake van datdeze competitie gestopt zalworden. Na veel overleg enonderzoek naar de mogelijkhedenwordt er besloten omin competitieverband bij deKNVB te gaan voetballen. Deinitiatiefnemers komen tot deconclusie dat de beste methodeom te kunnen blijvenvoetballen een fusie met dekorfbalvereniging VIOD is.De korfbalvereniging wordthiertoe bereid gevonden enop 1 december 1971 tekenenbeide verenigingen de overeenkomstwaarin wordt vastgelegddat FC Tienhoven opzal gaan als voetbalafdelingin de VIOD met 16 actiefvoetballende leden. In de bestuursvergaderingvan 15september 1975 wordt beslotenom de korfbalafdeling opte heffen. Vanaf het seizoen1975/1976 zal VIOD alleenbestaan uit de voetbalafdeling.Na het openen van hetdorpshuis De Veenkluit in1976, wat dient als onderkomenvoor VIOD, worden er in1977 nog de zaalsportafdelingengymnastiek, volleybalen badminton opgericht. Ookdeze afdelingen zullen in deloop der tijd weer opgehevenworden of in andere vormenvoortgezet worden en zalVIOD weer alleen een voetbalverenigingzijn die op ditmoment bestaat uit zo'n 220leden met vier senioren ennegen jeugdelftallen waarondereen meisjes B team en dekleine calimero's.


8DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTTRAINERSTAAL DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 29‘Ik laat wel eens een trainingschieten om te discussiëren’Hans Cozijn (links) in gesprek met Patrick de Ruijter van Rondom VoetbalSinds dit seizoen is Hans Cozijn trainer van de selectie bij zondag-vijfdeklasser PVC uitUtrecht. De zoon van oud-prof Wim Cozijn (DOS, ’t Gooi ) nam het stokje over van Jackde Hoogt. Cozijn, zelf ooit speler van FC Utrecht 2, had de laatste jaren de reserves vanVVIJ onder zijn hoede. Samen met John van Loen runt hij een voetbalschool. Elke zaterdagavondbezoekt hij wel een wedstrijd in de eredivisie. En ook op zaterdagmiddag staathij meestal langs de lijn. Hans Cozijn eet, drinkt en ademt voetbal.Door Patrick de RuijterJE STOPT VEEL VARIATIE INJE TRAININGEN, MAARWELKE OEFENVORM IS FA-VORIET?‘Ik houd van kleine partijvormen, 4 tegen 4 of 5 tegen 5 metkeeper. Tweeënhalve minuutvoluit, met een minuutje rust.Daar zit alles in: passen, kortdraaien, duels, één tweetjes, omschakelmomenten, pressie spelen, lekker afronden. Ook dekeeper komt veel aan bod. Alsvoetballer vond ik deze oefenvorm het leukst. Ik herken datplezier nu ook bij mijn spelers.Het is best zwaar, maar ze doenwat ze het liefste doen: voetballen.’HOE BEVALLEN JE DE EERSTEMAANDEN ALS HOOFDTRAI-NER?‘Goed. In het begin was het evenwennen omdat je ineens eindverantwoordelijk bent. Maardoordat de zaken bij PVC goedzijn geregeld, ging dat eigenlijkvan een leien dakje. Ik heb eengoeie assistent, een goeie keeperstrainer en een goeie verzorger. De leiders regelen allerandzaken rond de selectie.Daar heb ik geen omkijken naar.Deze mensen bieden ook eenluisterend oor voor teleurgestelde spelers. Al komt dat nietvaak voor omdat ik zelf toegankelijk, open en eerlijk ben naarde spelers toe.’JE BENT ZELF NIET DOOR-GEBROKEN BIJ FC UTRECHT.GEEF JE JE SPELERS IETS MEEVANUIT DIE ERVARING?‘Ik zat op de bank als middenvelder en had aardige concurrenten voor me: Jan Wouters,Frans Adelaar en Gert Kruys.Tot dat moment had ik geen tegenslagen in het voetbal gekend.Op mijn veertiende debuteerdeik al in het eerste van DOS. Ikspeelde in het districtselftal.Alles ging vanzelf. Ik kon dementaliteit niet opbrengen ommij in het elftal te knokken. Dieles geef ik mijn spelers wel mee.Als je weet dat je goed bentmoet je nooit tevreden zijn meteen zesje. Je moet dan minimaaleen acht van jezelf eisen. Als jetwee keer scoort moet je tochook open staan voor kritiek opdie vier verkeerde voorzetten.Wanneer ik na een wedstrijd vollof was over mijzelf, over diemooie acties, dan vertelde mijnvader me juist de dingen dieniet goed waren gegaan.’WAT ZIJN JOUW AMBITIES?HEB JE EEN ROUTE VOORJEZELF UITGESTIPPELDWAAR JE OVER VIJF JAARWILT STAAN?‘Mijn ambitie is om zo hoog mogelijk te trainen, op het niveauwaarvoor ik bevoegd ben. Maarniet ten koste van alles. Ik moeteen goed gevoel hebben bij declub en de ambities moeten mijaanspreken. Ik train liever eenvierdeklasser die wil meedoenom het kampioenschap dan eentweedeklasser die het wel bestvindt als ze in de middenmooteindigen. Aan langetermijnplanning doe ik niet. Ik bekijk hetvan jaar tot jaar.’‘Ik geef mijn spelers veelindividuele aandacht’VAN WELKE TRAINER ZIE JEASPECTEN TERUG IN JEEIGEN FUNCTIONEREN?‘Van iedere trainer steek je weliets op. Ton van der Lindenleerde mij dat voetbal maar eenspelletje is. Dat je tijdens trainingen altijd ruimte moet biedenvoor plezier en ontspanning.Henk Vonk liet zijn oefeningenkort duren, maar wel met honderd procent inzet. Dat vindenspelers prettiger dan langdurigesessies waarbij ze vaak stil staan.Hiervan probeer ik een mix temaken in mijn trainingen. Deboog kan niet altijd gespannenstaan.’WAT IS JE GROOTSTE VERBE-TERPUNT ALS TRAINER?‘Ik betrap mezelf erop dat ik nogwel eens reageer vanuit de emotie, met name na een teleurstellend resultaat. Tegenwoordig gaik hier wel beter mee om, maarhet blijft mijn valkuil. Danspookt die wedstrijd ’s avondsnog een keer of zes door mijnkop. Ik pak daar de punten uitdie ik wil bespreken en gebruikdie in de eerstvolgende training.De emotie van de wedstrijd isdan geluwd, ook bij de spelers.Je kunt dan rationeler denken enrustiger praten over de wedstrijd.’WAARMEE VALT MET PVC DEGROOTSTE WINST TE BEHA-LEN?‘De spelers moeten nog lerenovertuigd te raken van eigenkunnen. Wanneer we op voorsprong komen, gaan we achteruit lopen in plaats van vooruitom de voorsprong te vergroten.We hinken te vaak op twee gedachten. Zo sluipt er angst binnen de ploeg. We mogen op diemomenten best wat meer bravoure tonen.’HOE PROBEER JIJ JE SPE-LERS BETER TE MAKEN?‘Ik geef ze veel individuele aandacht. Ik ben wel kritisch op demindere punten van een speler,maar benadruk altijd het positieve. In trainingen probeer iknaar aanleiding van de wedstrijdanalyse zoveel mogelijk wedstrijdsituaties na te bootsen.Door spelers zelf te laten nadenPASPOORTken en te laten praten over bepaalde situaties, creëer ik interactie. Je hoeft ze als trainer nietalles voor te kauwen. Zo laat ikwel eens een veldtraining schieten om met de groep te discussiëren over spelsituaties ensystemen.’JE BENT RELATIEF LAATHOOFDTRAINER GEWOR-DEN. HEEFT DAT EEN OOR-ZAAK?‘Ik ben zelf vrij lang doorgegaanals voetballer. Op een gegevenmoment ging dat niet meer. Ikdeed toen helemaal niets meerin het voetbal. Ik zat elke avondnaast de vrouw op de bank. Naeen tijdje was ze mij zat en werdik bij toeval benaderd door GertJan Commu om samen met hemde B1 van VVIJ te trainen. Datbeviel zo goed dat ik besloot mijmeer te verdiepen in het trainersvak. Ik ben toen de opleidingen gaan volgen bij deKNVB. Na een aantal jaren hettweede te hebben getraind vondik de tijd nu rijp om hoofdtrainer te worden. Ik had een goedgesprek bij PVC. De rest is bekend.’Naam: Hans CozijnLeeftijd: 50 jaarWoonplaats: IJsselsteinClubs als speler: DOS, FC Utrecht, Holland, PVC, Hercules,Ultrajectum, VVIJClubs als trainer: VVIJ en PVCFavoriete trainer: Gertjan VerbeekBeste medespeler: Jan Wouters en Jan vanDoornBeste speler als trainer meegemaakt:Denny van LoenTrainersdiploma: TC 2Uitspraak: ‘Een pijn-in-m’n-reet-bal’


10DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBALDekker BestratingenAchterom 50 | 3995 EC Houten06-16690499


EDITIE UTRECHTFITTE VOETBALLER DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 211Martijn Ruitenburg,sportpsycholoog in wording‘Zelfvertrouwenkweken is aan te leren’deert voor sportpsycholoog. Hij benadrukt het belang vanmentale training. Bij jong en oud, bij voetballers en zangers,bij coaches en leraren. ‘Het komt regelmatig voor datje de ene week beter presteert dan de andere week. Hoekan dat als je fysieke, technische en tactische vaardighedenniet zijn veranderd? Dat kan dus maar met één ding temaken hebben: de psyche.’Door Bas RuitenburgWAT HEB JE GESTUDEERD?‘Na het gymnasium ging ik bewegingswetenschappen aan deVU in Amsterdam studeren.Dat is een vrij brede studie, dewetenschappelijke variant vanhet CIOS zal ik maar zeggen.Ik wist toen nog absoluut nietdat ik sportpsycholoog wildeworden. Naarmate de studievorderde kreeg ik steeds meerbelangstelling voor sport enpsychologie. In mijn bachelorhad ik namelijk enkele vakkengekozen die daar betrekkingop hadden. In mijn masterdeed ik onderzoek naar de invloed van het publiek op descheidsrechter. Daar kwamoverigens uit dat scheidsrechters geneigd zijn minder snel tefluiten wanneer toeschouwerslawaai maken. Na mijn masterben ik een half jaar in Chinageweest. Toen ik terug kwam,wist ik zeker dat ik sportpsycholoog wilde worden. Ik volgde tweejarige opleiding sportpsychologie met VSPN accreditatie, het kwaliteitskeurmerk.Erg leerzaam.’WAT LEER JE PRECIES ALSSPORTPSYCHOLOOG?‘Vaardigheden en techniekenom sporters op het juiste moment het beste uit zichzelf telaten halen. Ieder mens heeftvaardigheden, maar vaakkomen die er op het beslissende moment niet uit. Datgeldt natuurlijk niet alleenvoor sporters. Neem muzikanten die tijdens hun auditiemoeten laten zien wat ze inhun mars hebben. Of politieagenten die onder stress werken. De sportpsycholoogmaakt ze bewust van het feitdat ze de ene week goed presteren en de andere week minder. En na dat proces probeerthij ze vaardigheden aan teleren om wél op een constantniveau te presteren.’DIT IS DE INDIVIDUELEAANPAK. HOE GAAT DATBIJ TRAINER/COACHES VANVOETBALTEAMS?‘Communicatie is belangrijk.Zijn er spelers die hun rol inhet groepsproces niet accepteren? Heeft de coach het ideedat wat hij zegt niet binnenkomt bij de groep? De sportpsycholoog kan hem helpenom het anders te verwoorden.Misschien kijkt de coach wel teveel naar het eindresultaat, terwijl hij de weg er naar toe verwaarloost. Hóe je iets wiltbereiken is namelijk minstenszo belangrijk. Ook kunnen coaches problemen hebben metpers, lastige spelers of bemoeizuchtige ouders. Wij leren zeomgaan met conflictsituaties.last hebben van prestatiedruk.De omgeving of de club zelfeist prestaties. Hoe ga je daarmee om? Zo zijn er tal vanzaken waarmee een sportpsycholoog een coach kan helpen.’HOE PAK JE DAT AAN?‘Over het algemeen is het eenkwestie van bewustwording.Stel dat een trainer onvoldoende zelfvertrouwen heeft.Dan gaan we eerst eens onderzoeken of zijn zelfbeeld welklopt, en waar dat dan vandaan komt. Het kan zijn dat hijoverwinningen per definitietoeschrijft aan geluk. Of nederlagen aan het feit dat hij ‘gewoon niet goed genoeg’ is. Datzijn gedachten die fnuikendzijn en het zelfvertrouwen ondermijnen. Wie zich daarvanbewust wordt, kan aan de slag.Hoe meer zelfvertrouwen jeuitstraalt, hoe groter het zelfvertrouwen ook daadwerkelijkwordt.’WORDT DE SPORTPSYCHO-LOGIE ONDERSCHAT?‘Vind ik wel. Mensen die ergeen ervaring mee hebben denken algauw dat het zweverigis. Terwijl iedereen die ookmaar iets met sport te makenheeft, het begrip ‘vorm’ accepteert. Het komt regelmatigvoor dat je de ene week beterpresteert dan de andere week.Hoe kan dat als je fysieke,technische en tactische vaardigheden niet zijn veranderd?Dat kan dus maar met één dingte maken hebben: de psyche.Gedachten, gevoelens, angstbeelden, aandacht. Fouten hebben vaak te maken met deverkeerde aandacht op het verkeerde moment.’EREN?‘Topsporters die met sportpsychologie in aanraking zijn geweest zijn onze beste reclame.De waterpolodames werden in2008 vanuit het niets Olympisch kampioen. Ik denk dat desportpsycholoog daarbij eenrol heeft gespeeld. Hij nam inPeking met de dames enkele‘wat als’ scenario’s door. Dus:wat als dít gebeurt, dan zijn wevoorbereid, en doen we dát.Eén van die scenario’s was:‘Wat als de finale straks wordtuitgesteld?’ Later bleek dat dewedstrijd om de derde plaatsuitliep, waardoor de finale inderdaad werd uitgesteld. Tegenstander Amerika was zichal een tijd onrustig aan hetvoorbereiden, terwijl de Nederlandse vrouwen hier rustigmee omgingen. Volgens mijwas het geen toeval dat Nederland al snel in de finale op 5 0stond.’PASPOORTDOE JE AL IETS MET SPORT-PSYCHOLOGIE BIJ EEN VER-ENIGING?‘Sinds een half jaar ben ik bijvv De Meern betrokken bijtwee jeugdteams, de A1 en deD2. Qua invulling is het bijdeze teams niet met elkaar tevergelijken, maar de begeleiders zijn enthousiast. Bij de A1werken we vooral aan teambuilding. Doen we oefeningenom elkaar beter te leren kennen. Welke teamafsprakenmaken we, houden we onsdaaraan, wat doen we als iemand zich er niet aan houdt?Bij de D2 doen we iets vergelijkbaars, maar dan laagdrempeliger. We doen op een leukemanier oefeningen met concentratie en vertrouwen. Eén vandie jongens zei tegen zijnvader: “Martijn geeft ons zoveel zelfvertrouwen!” Datvond ik wel leuk om te horen.’Naam: Martijn RuitenburgLeeftijd: 28Woonplaats: UtrechtSpelersloopbaan: Noordwijk, De Meern, Elinkwijk,Stormvogels/Telstar, Geinoord, opnieuw Noordwijk enopnieuw De MeernFavoriete club: AjaxFavoriete speler: Patrick KluivertFavoriete trainer: Louis van Gaal


12DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTOUD FC TRAINER DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 213Jan Verkaik tien jaar seniorenscout bij FC Utrecht‘Soms valt een carrière helemaal niet te voorspellen’Zonder dat er enige ruchtbaarheidaan is gegeven, viert JanVerkaik dit jaar een jubileum.De 65-jarige inwoner vanMaarssen is precies tien jaarseniorenscout bij FC Utrecht,de club waar hij onder HanBerger ook jarenlang tweedetrainer was. Dat was in de periodedat vooral Utrechtse talentenzich via het B-elftal manifesteerden enhet jeugdteam gebruikten als springplank naar de hoofdmacht.Tekst: Hans van EchteltMet liefde slaat Verkaik hetplakboek open waarin tal vanzwart witfoto’s uit die periode.We zien een elftal met eenjeugdige Gerrit Plomp, JohnDoeser, Mark Verkuyl, Rob deWit, Dick Wahl, Edu Nandlalen Jan Oosterhuis, nu trainervan Hercules. Samen met leider Wout Smit en masseur Gijsvan den Bilt poseert de formatie onbevangen voor de fotograaf. ‘Ja, dat was een leuk stel.En wat was het een uitdagingom te werken aan de groei vanzulke talenten.’Het loopt als een rode draaddoor het gesprek met ‘voetbaldier’ Jan Verkaik: de onvoorspelbaarheid van talenten, diehij in een reeks van jaren onderzijn hoede had. Nog steedspraat hij met liefde over depasseeracties van Jan Monsteren Robbie de Wit, die bij hémvoor het eerst hun talenten demonstreerden. ‘Die twee hadden specifieke individuelekwaliteiten die mij vanaf hetbegin fascineerden. Het washet tijdperk dat de theorieënvan Wiel Coerver in zwangwaren, maar De Wit en Monster hadden bewegingen inhuis die geheel uit hun gevoelJan Verkaik, met de jongstelichting van FC Utrechthalverwege de jaren zeventig.kwamen en daardoor uniekwaren.’Ook was Verkaik de man dieJan Wouters voor het eerst bijFC Utrecht meemaakte. ‘Eenunieke persoonlijkheid. Nognooit trof ik een jonge voetballer met zo’n absolute wil om tewinnen. Het was soms zelfsonthutsend om mee te maken.Ik herinner me dat Wouterswerd gepoort door Jos Godschalk, een nieuweling in degroep. Even later zaagde hijdie arme jongen helemaal kort,met alle gevolgen van dien. Ikstuurde Jan weg. Een paardagen later kwam hij met zijnvader aanzetten. “Jan heeft hetidee dat ie het altijd gedaanheeft,” begon vader Wouters.“Nou, dat klopt ook,” was mijnantwoord.We bladeren verder in hetplakboek en komen ‘slangenmens’ Jan Monster tegen, diein Galgenwaard en op de Veemarkt unieke passeeracties demonstreerde. Volgens Verkaikwas Monster een voetballer dieer bij de scouting al snel uitsprong. ‘Toen ik hem voor heteerst zag spelen, wist ik hetmeteen: die moeten we nemen.Han Berger wilde hem ook nogeen keer zien, en ook hij wassnel overtuigd. In Jong Utrechtwas Monster meteen een sensatie. Historisch is natuurlijkhet verhaal dat ik hem wildewisselen omdat hij nog geenconditie had voor twee keer 45minuten. “Trainer, ik wil ereerst nog eentje maken”, riephij naar me toen ik hem uit hetveld wilde halen. Meteen passeerde hij vier man, inclusiefdoelman Harry Suvee en liepdaarna laconiek naar de dugout en ging triomfantelijk op9 april 1965 Holland Sport - Elinkwijk 0-0Piet Makaay, Nico de Bree, Van Valkenhoff (HS), Jan VerkaikFC Utrecht in het seizoen 1981-’82 met staand vanaf links: trainer Han Berger, Jan Monster, Herman Verrips,Gerard Tervoort, Hans van Breukelen, Willy Carbo, Jan van den Akker, Gerard van der Lem, assistenttrainerJan Verkaik,. Middelste rij: Aad Mansveld, Jan Wouters, Jan Willem van Ede, Leo van Veen, WimFlight,. Gehurkt: Bert Gozems, Ton de Kruijk, Gert Kruys, Frans Adelaar, Koos van Tamelen.de bank zitten. Zoiets vergeetje natuurlijk nooit meer.’Maar er zijn ook voetballersdie in de jeugd uitblonken enop een hoger niveau afhaakten.‘Dat geldt ook voor spelers diedoor ons in binnen of buitenland gescout worden. Somsverbazen die je in positievezin, zoals Marc Antoine Fortuné, die er aanvankelijk weinig van bakte maar na een watlangere gewenningsperiodesteeds beter werd. Door dedruk van de media wordt aaneen pas aangekochte voetballersteeds minder het voordeel vande twijfel gegund en dat geeftnatuurlijk een grote psychologische druk. Ik vind het ookfrustrerend dat er vanuit sommige supportersgroeperingennu kritiek is op Frans van Seumeren en diens beleid. Als dieman het voortouw niet had genomen, hadden we helemaalgeen betaald voetbal meergehad in Utrecht. Als zichmeer belangrijke sponsors bijhem hadden aangeslotenzoals dat bijvoorbeeld bij FCGroningen en FC Twente welhet geval is dan hadden wemogelijk vaste waarden alsVorm, Strootman en Mertensniet eens hoeven te verkopen.Van Seumeren kan op termijnde kar niet in zijn eentje blijventrekken. Dat lijkt me zo klaarals een klontje. Zeker niet metde salarissen van tegenwoordig. Dat is voor hem niet meerop te brengen.’Verkaik laat in zijn plakboekeen salarisbriefje zien uit mei1966, een maandafrekening.Hij krijgt van de penningmeester van Elinkwijk een bedrag van 719 gulden en 47centen uitbetaald voor de geleverde prestaties in wedstrijdenen trainingen. Het is de periode dat hij tegen vedetten alsJohan Cruijff en Ove Kindvallspeelt. ‘Ik debuteerde als jochievan achttien in de Kuip in heteerste van Elinkwijk en Kindvall scoorde niet tegen me.Daar ben ik altijd nog trots op,ook al verloren we met 4 0. Namijn Elinkwijk periode heb iknog twee jaar in Amersfoortgevoetbald. Eerst naast BenAarts, daarna met Ronald Spelbos die net kwam kijken envan trainer Hennie Hollinkmocht debuteren. Eerlijk gezegd zag ik toen niet dat Ronald een grote zou worden. Hijmoest nog veel leren. Zo zie jemaar weer hoe onvoorspelbaarvoetbal kan zijn. Spelboshaalde 21 keer het Nederlandselftal. Als scout zou ik hemnooit zo’n loopbaan hebbenvoorspeld.’Verkaik grossierde in titelsAls trainer heeft Jan Verkaik een grote hoeveelheid titels opzijn naam staan. Toen hij wegens een knieblessure moest stoppenals speler, meldde hij zich meteen aan voor een trainerscursus.‘Ik had na de fusie in 1970 nog naar FC Utrechtkunnen gaan, maar zag de concurrentie met Co Adriaanse enEd van Stijn niet zitten. Ik verhuisde naar Amersfoort endaarna keerde ik nog even terug naar Elinkwijk waar ik metTonny Nieuwenhuys als eerste jeugdspeler een contract hadgekregen. De cirkel was rond en ik begon daar mijn trainersloopbaan,met het coachen en trainen van de A-junioren.Daarna vertrok ik naar Ultrajectum waar enkele bestuursledenme hadden beoordeeld door in de bosjes naar de training bijElinkwijk te kijken. Ik leidde Ultra naar de tweede klasse.Daarna kwam FC Utrecht in beeld en ging ik vier seizoenen alsassistent van Han Berger het tweede elftal trainen. Met datteam werden we drie keer afdelingskampioen en één keerlandskampioen. Vervolgens belandde ik bij Zwaluwen Vooruiten daarna bij FC De Bilt. Met die laatste club promoveerdenwe van de derde naar de tweede klasse. Met UVV werden wedrie keer op rij kampioen en kwamen in de toen hoogste afdelingvan het zondagamateurvoetbal, de hoofdklasse.Ook met Argon promoveerde ik naar dehoofdklasse en wonnen we in De Kuip van Halsteren voor de KNVB-beker. Dat was een voorwedstrijdvan de grote bekerfinale voorprofclubs.’


EDITIE UTRECHTRONDOM DE FC DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 215Klein Galgenwaard op Sportpark ZuilenHet is bijna zover. Voor deStichting Klein Galgenwaardwordt momenteelde laatste hand gelegdaan het gloednieuwe complexaan de Zuilenselaan.Een mooi verdiept gebouwmet sporthal, multifunctioneleruimte, een kegelbaanen een prachtigegrote kantine.De kantine heeft iets bijzonders.Het wordt de gezondstekantine vanUtrecht. Misschien wel vanheel Nederland. Geenvette hap meer, maar gezondebroodjes en dranken.Vrijdag 17 februariwordt het nieuwe complexgeopend door wethouderRinda den Besten.Door Jean-Paul de JongDUURZAAMHet gebouw heeft veel wegvan een landhuis. Het pastnaadloos in de omgeving.Jean-Paul de JongEn het is bovendien heelenergie vriendelijk. ’s Zomerswordt de warmte opgevangenen ondergronds bewaard. ’sWinters wordt die warmtedoor een warmtepomp weerin het gebouw gebracht. Depomp zorgt ook voor koelingin de zomer. Een prachtig systeemdatheel milieubewust is. Er zittennog meer leuke snufjes in hetgebouw.Het staat met de rug naar dezon toe. Daardoor blijft het inde sporthal lekker koel. Er iseen hoek uit het dak waardoorhet enorme terras volopin de zon ligt. Vanaf het terraskun je naar de sportveldenkijken. De velden van Kishmeten Eminent Boys, maar ookhet veld van Klein Galgenwaard.En het terras biedt ookuitzicht op de oudste perenboomvan Utrecht.BEACHVOLLEYBAL.Klein Galgenwaard krijgt ookkleine multifunctionele veldjeswaar allerlei sporten op kunnenworden gehouden. Waaral onze doelgroepen terechtkunnen. De gehandicaptensport,de dak- en thuislozenvoetbalteams en sport vooreen toekomst. Er komt zelfseen beachvolleybalveld.Na februari kunnen we veelsporten doen en aanbieden.De doelgroepen kunnen ervolop gebruik van maken. Endaarnaast krijgen we ook nogeen prachtig veld achter hetstadion, op Zoudenbalch.Na een jaar van stilte kanKlein Galgenwaard weer uitpakken. Onze kantoor- envergaderruimte komen opZuilen, maar ook achter hetstadion hebben we eenplaatsje.KUNSTWERKEn wat heel leuk is aan hetnieuwe sportpark: we hebbeneen echt kunstwerk in het gebouw.De gemeente had nogeen potje voor kunst over. EenEngelse kunstenaar heeft eenmooi doorlopend kunstwerkgemaakt. Op de vloer en opde wanden is het te zien. Hetis de googlemap van de omgeving.Je ziet er het kanaal,de Vecht en de sloten interug, maar ook de bloesemvan de oude perenboom, dekegels van de kegelbond. Hetmaakt het gebouw alleenmaar mooier. Ik ben er heelerg trots op dat we nu zo’nmooi complex hebben. En inde wijk waar ik geboren engetogen ben.GESPOT IN FC UTRECHT-SHIRTNaam: Koen van Minnen | Leeftijd: 12 jaar | Geboorteplaats: Amersfoort | Elftal: ASC Nieuwland D2Iedere jeugdspeler die bij zijn amateurclub wordt gespotmet een FC Utrecht-shirt tijdens de training loopt kans opeen middagje skybox bij FC Utrecht.Door Ton van ZoerenDit keer speurde RondomVoetbal de voetbalveldenaf in Amersfoort en omstrekenHet oog viel opKoen van Minnen, voetballerbij ASC Nieuwland.Koen stamt uit een echtevoetbalfamilie. Vader Martinis een fervent aanhangervan FC Utrecht. ‘Ik hebdrie zoons. Eén is er voorFC Utrecht, twee zijn ervoor Ajax. Heel vreemd, ikbegrijp daar niets van. Ikheb er in elk geval dehand niet in gehad. Hetging vanzelf.’RondomVoetbal vroeg het aanKoen:DUS JIJ BENT DIE FCUTRECHT FAN?‘Ja. FC Utrecht is mijn clubomdat het altijd wint vanAjax. En dat vinden mijnbroertjes Bart en Thijs nietleuk. Zij zijn voor Ajax.’DAN WAS JE ZEKER WELBLIJ MET DIE 6-4 ON-LANGS?‘We hebben die wedstrijdop Eredivisie Live bekeken.Dat was fantastisch voormij, maar niet voor mijnbroertjes.’BEN JE WEL EENS INHET STADION GE-WEEST?‘Een paar keer. Altijd gezelligdaar, vooral in hetsupportershome met dieharde muziek.’HOE ZIET JE SLAAPKA-MER ERUIT?‘Een hoop clubspullen.Grote en kleine vlaggen,broodtrommel, sleutelhangers,trainingspak en eenoud shirt met alle namenvan de spelers erop. Mijnvader heeft dat ooit gekregen.En natuurlijk mijnnieuwe shirts.’WIE VIND JE DE BESTESPELER OOIT BIJ FCUTRECHT?‘Michel Vorm. Dat komtomdat ik zelf ook keeperben. Michel doet het goedbij Swansea City en is detweede doelman bij hetNederlands elftal. Ik willater ook zo goed worden.’


16DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTPROGRAMMA DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 217ZATERDAGTOPKLASSE10-dec Montfoort - SVZW21-jan IJsselmeervogels - Montfoort28-jan Montfoort - ARC4-feb Montfoort - HHC Hardenberg11-feb Genemuiden SC - Montfoort1E KLASSE A10-dec SVL - VVZ '4921-jan Swift - SVL28-jan SVL - CSW4-feb VVA '71 - SVL11-feb SVL - Roda '461E KLASSE B WEST-210-dec Breukelen FC - RCL21-jan Breukelen FC - Deltasport28-jan Rijnvogels FC - Breukelen FC4-feb Breukelen FC - Vitesse Delft11-feb GHC - Breukelen FC2E KLASSE B10 dec Beursbengels De Benschop22222 e222223E KLASSE C10-dec Sterrenwijk - Vliegdorp10-dec Meern De - Posthoorn De10-dec Abcoude FC - Driebergen FC10-dec Ouderkerk SV - Nita10-dec Cobu Boys - Waterwijk10-dec SVM Maartensdijk - Weesp FC21-jan Meern De - Driebergen FC21-jan Abcoude FC - Nita21-jan SVM Maartensdijk - Sterrenwijk28-jan Sterrenwijk - Cobu Boys28-jan Nita - Meern De28-jan Driebergen FC - Weesp FC28-jan Posthoorn De - SVM Maartensdijk4-feb Posthoorn De - Driebergen FC4-feb Weesp FC - Nita4-feb Meern De - Altius4-feb Almere FC - Sterrenwijk4-feb SVM Maartensdijk - Cobu Boys11-feb Sterrenwijk - Ouderkerk SV11-feb Waterwijk - Meern De11-feb Altius - Weesp FC11-feb Nita - Posthoorn De11-feb Driebergen FC - SVM Maartensdijk3E KLASSE D10-12 DEV Doorn - TOV10-dec DHSC- Jonathan10-dec Elinkwijk - Musketiers10-dec VRC- Lopik SV10-dec JSV Nieuwegein - Delta Sports '95 FC10-dec Renswoude - VOP21-jan VOP- Jonathan21-jan DHSC- Musketiers21-jan Elinkwijk - Scherpenzeel21-jan Woudenberg - Lopik SV21-jan VRC- Delta Sports '95 FC21-jan JSV Nieuwegein - TOV21-jan Renswoude - DEV Doorn28-jan DEV Doorn - JSV Nieuwegein28-jan Delta Sports '95 FC- Woudenberg28-jan Lopik SV - Elinkwijk28-jan Scherpenzeel - DHSC28-jan Jonathan - Renswoude4-feb Jonathan - Musketiers4-feb DHSC - Lopik SV4-feb Elinkwijk - Delta Sports '95 FC4-feb VRC - DEV Doorn4-feb Renswoude - JSV Nieuwegein11-feb DEV Doorn - Woudenberg11-feb TOV- Elinkwijk11-feb Delta Sports '95 FC- DHSC11-feb Lopik SV - VOP11-feb Scherpenzeel - Jonathan11-feb JSV Nieuwegein - VRC4E KLASSE D10-dec DOB- Kockengen10-dec VVJ- JOS/Watergraafsmeer10-dec DWSM - Bloemenkwartier10-dec Maarssen - VIOD Tienhoven21-jan VVJ- Zuidoost United21-jan DWSM - VIOD Tienhoven21-jan Maarssen - Eemnes SV21-jan Hilversum FC - Kockengen28-jan Kockengen - Maarssen28-jan Eemnes SV - DWSM28-jan VIOD Tienhoven - Meer De28-jan Bloemenkwartier- VVJ4-feb VVJ - VIOD Tienhoven4-feb Meer De - Eemnes SV4-feb DWSM - Kockengen4-feb Maarssen - DOB11-feb DOB- DWSM11-feb Kockengen - Meer De11-feb Eemnes SV - VVJ11-feb VIOD Tienhoven - Eemboys11-feb Hilversum FC - Maarssen10-dec DVSU - SVMM10-dec Hees - DOSC10-dec Bilt FC De - Austerlitz10-dec Vianen - HMS10-dec Focus '07 - Bunnik '7310-dec FZO - Z.U. 191110-dec EDO (U) - SVP21-jan SVP- DOSC21-jan Hees - Austerlitz21-jan Bilt FC De - HMS21-jan Vianen - Bunnik '7321-jan Focus '07 - Z.U. 191121-jan FZO - SVMM21-jan EDO (U) - DVSU28-jan DVSU - FZO28-jan SVMM - Focus '0728-jan ZU 1911 - Vianen28-jan Bunnik '73 - Bilt FC De28-jan HMS - Hees28-jan Austerlitz - SVP28-jan DOSC - EDO (U)4-feb DOSC - Austerlitz4-feb SVP - HMS4-feb Hees - Bunnik '734-feb Bilt FC De - Z.U. 19114-feb Vianen - SVMM4-feb Focus '07 - DVSU4-feb EDO (U) - FZO11-feb DVSU - Vianen11-feb SVMM - Bilt FC De11-feb Z.U. 1911 - Hees11-feb Bunnik '73 - SVP11-feb HMS - DOSC11-feb Austerlitz - EDO (U)11-feb FZO - Focus '075E KLASSE D10-dec Brederodes - OSO10-dec SMVC Fair Play - VSC10-dec Voorwaarts U - DVSA10-dec OSM '75 - Eminent Boys21-jan Voorwaarts U - SMVC Fair Play21-jan VSC - Veenendaal21-jan Zebra's De - Brederodes21-jan OSO - OSM '7521-jan DVSA - Eminent Boys28-jan Brederodes - VSC28-jan Veenendaal - Voorwaarts U28-jan SMVC Fair Play - DVSA28-jan Eminent Boys - OSO28-jan OSM '75 - Zebra's De4-feb SMVC Fair Play - Veenendaal4-feb Voorwaarts U - Brederodes4-feb VSC - OSM '754-feb Zebra's De - Eminent Boys4-feb DVSA - OSO11-feb Brederodes - SMVC Fair Play11-feb Eminent Boys - VSC11-feb OSM '75 - Voorwaarts UZONDAGHOOFDKLASSE A11-dec Purmersteijn - Elinkwijk22-jan Chabab - Elinkwijk29-jan Elinkwijk - ADO '2005-feb Alphense Boys - Elinkwijk12-feb Elinkwijk - Feyenoord AV1E KLASSE A11-dec Meern De - Dijk De ASV11-dec DEM - VVIJ11-dec Hercules - Kennemers De22-jan EDO hfc - VVIJ22-jan Hercules - Dijk De ASV22-jan DWV - Meern De29-jan Meern De - Hercules29-jan VVIJ - DWV5-feb VVIJ - JOS/Watergraafsmeer5-feb Hoogland - Meern De5-feb DWV - Hercules12-feb Meern De - Stormvogels IJ.V.V.12-feb Blauw Wit FC - VVIJ12-feb Hercules - Hoogland2E KLASSE B11-dec CDW- VVZA4E KLASSE F11-dec Laren '99 - Zeist11-dec BFC- Vriendenschaar22-jan Vriendenschaar - HVC22-jan AS '80- Zeist29-jan Zeist- Gooi 't29-jan Amsvorde - Vriendenschaar5-feb Vriendenschaar - Zuidoost United5-feb Hooglanderveen - Zeist12-feb Zeist- KVVA12-feb Baarn SV - Vriendenschaar3E KLASSE D11-dec SDO- SMVC Fair Play11-dec Nederhorst - Kampong11-dec Graveland 's - Bilt FC De11-dec Maarssen - Wasmeer11-dec Nieuw Utrecht SV - Quick 1890 AFC11-dec OSM '75 - Waterwijk11-dec Legmeervogels - PVCV22-jan PVCV- Kampong22-jan Nederhorst - Bilt FC De22-jan Maarssen - Quick 1890 AFC22-jan Nieuw Utrecht SV - Waterwijk22-jan OSM '75 - SMVC Fair Play29-jan SDO - OSM '7529-jan SMVC Fair Play - Nieuw Utrecht SV29-jan Waterwijk - Maarssen29-jan Bilt FC De - PVCV29-jan Kampong - Legmeervogels5-feb Kampong - Bilt FC De5-feb PVCV - Wasmeer5-feb Maarssen - SMVC Fair Play5-feb Nieuw Utrecht SV - SDO5-feb Legmeervogels - OSM '7512-feb SDO- Maarssen12-feb SMVC Fair Play - Graveland 's12-feb Quick 1890 AFC - PVCV12-feb Wasmeer - Kampong12-feb Bilt FC De - Legmeervogels12-feb OSM '75 - Nieuw Utrecht4E KLASSE G11-dec Sporting '70 - MSV '1911-dec Z.U. 1911 - DWSV11-dec Vreeswijk - SCH '4411-dec HDS - Goy 't11-dec Brederodes - Aurora11-dec Saestum - UVV22-jan UVV - DWSV22-jan Z.U. 1911 - SCH '4422-jan Schalkwijk - Goy 't22-jan HDS - Aurora22-jan Brederodes - MSV '1922-jan Saestum - Sporting '7029-jan Sporting '70 - Brederodes29-jan MSV '19 - HDS29-jan Aurora - Schalkwijk29-jan Goy 't - Vreeswijk29-jan SCH '44 - UVV29-jan DWSV - Saestum5-feb DWSV - SCH '445-feb Z.U. 1911 - Goy 't5-feb Vreeswijk - Aurora5-feb Schalkwijk - MSV '195-feb HDS - Sporting '705-feb Saestum - Brederodes12-feb Sporting '70 - Schalkwijk12-feb MSV '19 - Vreeswijk12-feb Aurora - Z.U. 191112-feb Goy 't - UVV12-feb SCH '44 - Saestum12-feb Brederodes - HDS5E KLASSE F11-dec PVC - Odijk11-dec Patria - JSV Nieuwegein11-dec Faja Lobi KDS - SEC11-dec Focus '07 - Achterveld11-dec SVF - Hoograven29-jan SVF - Focus '0729-jan Achterveld - DSO/Ultrajectum29-jan SEC - Patria29-jan JSV Nieuwegein - PVC29-jan Hoograven - Odijk5-feb PVC - SEC5-feb Faja Lobi KDS - Achterveld5-feb DSO/Ultrajectum - SVF5-feb Focus '07 - Hoograven5-feb Odijk - JSV Nieuwegein12-feb Focus '07 - DSO/Ultrajectum12-feb SVF - Faja Lobi KDS12-feb Achterveld - Patria12-feb SEC - Odijk12-feb Hoograven - JSV Nieuwegein


18DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTONDER DE LOEP DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 219ONDER DE LOEP VVJ D1Jeugdteam VVJ D1VVJ D1 staat momenteel op de zevendeplaats. Van de acht wedstrijdenwerden er vier gewonnen, drieverloren en één keer werd gelijkgespeeld.Ze scoorden tot nu toe 23keer en kregen 21 doelpunten tegen.Bovenste rij van links naar rechts: Ruben van Hees, Abdelhak Elmansori, Youssri Messaoudi, Juan Kuluman,Melvin Vervoorn, Mirac Bozkir, Dennis den Houdijker. Onderste rij van links naar rechts: Rico Kapoen, AmaduJalloh, Ozuger Kul, Jordi van den Brink, Hans Valk, Stefan van Arkel, Samir el YassiniNaam speler Positie Favoriete club Favoriete speler Hobby Hekel aanAbdelhak rechtsvoor Barcelona Messi zwemmen spruitjesAmadu verdediger FC Utrecht, Barcelona Messi, Asare zwemmen Ajax, ruzie,Dennis Achter de spits FC Utrecht Messi computeren Ajax, buiten spelenHans laatste man FC Utrecht Mulenga buiten spelen verliezenJordi rechtsmidden Manchester City, Liverpool Agüero, Nasri computeren winkelenJuan keeper VVJ Valdes voetballen ego’sMelvin rechtsback VVJ, FC Utrecht Asare voetballen AjaxMirac spits FC Utrecht Rooney Play Station geen samenspel, scheidsrechtersOguzer rechts- en linksbuiten Galatasaray Cristiano Ronaldo Play Station liegen, zwemmenRico rechtshalf FC Utrecht Mulenga voetballen AjaxRuben centrumspits FC Utrecht Messi buiten spelen AjaxSamir linksbuiten FC Utrecht Messi computer vechtenStefan rechtshalf VVJ Messi voetballen scheidsrechters die fout zittenYoussri spits Real Madrid Ronaldo en Messi zwemmen, kickboksen achterin spelenElektro Werken v/d Brink bvsponsor van VVJ D1Elektro Werken v/d Brink bv is een modern, jong en dynamischelektrotechnisch installatiebedrijf dat diensten verleent aan ondermeer bouwkundig aannemers, projectontwikkelaars, beleggers,beheermaatschappijen, woningbouwverenigingen en particulieren.Het kantoor is gevestigd aan de Franciscusdreef 40-D inUtrecht. De werkzaamheden worden landelijk uitgevoerd, met denadruk op de regio Midden-Nederland.Elektro Werken v/d Brink bv is SEI gecertificeerd en een NCP erkendinstallatiebedrijf volgens de Regeling Brandmeldinstallaties2002. Ook heeft het bedrijf de status van erkend leerbedrijf, datis aangesloten is bij het kenniscentrum Kentek.Elektro Werken v/d Brink bv verzorgt voor opdrachtgevers allevoorkomende elektrotechnische werkzaamheden. Licht- enkrachtinstallaties, datanetwerken, beveiligingen, brandontruiming,toegangscontrole en intercominstallaties behoren tot dedagelijkse werkzaamheden.Olaf van de Brink (foto links): ‘De D1 vanVVJ is een een hecht team dat binnen enbuiten het veld plezier uitstraalt en elkaaraltijd steunt. Plezier in het voetbal is hetbelangrijkste op deze leeftijd. De spelerszijn erg leergierig en het is heel fijn dat zebijna altijd allemaal altijd op de trainingenzijn.’Olaf van de Brink is directeur. Zijn voetballoopbaan zag er alsvolgt uit: Posta F, E, D en C junioren (7 jaar), DOS B2 (1 jaar),VSK B1 en A1 (2 jaar), VVOM A1, zondag 1 en zaterdag 1 (5jaar), DWS zaterdag 1 (2 jaar), VVJ zaterdag 1 (14 jaar).Momenteelis Olaf van de Brink trainer van VVJ D1.


20DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 KAMPIOEN VAN TOENRONDOM VOETBALPatrick van Loenen bliksemaf‘Jarenlang hetzelfdeKAMPIOEN VAN TOENIn deze serie wordt een kampioenselftalvan weleer teruggehaald.Rondom Voetbal kijkt terug in de tijdmet betrokkenen en aan de hand vanartikelen uit het kampioensjaar. Wat iser van al die kampioenen geworden?Spelen ze nog of zijn ze uit beeld geraakt?Wie zijn trainer geworden?Club: VIODOpgericht: 1971Terrein: Sportpark TienhovenClubkleuren: Wit shirt met oranje baan, zwartbroekje en oranje sokken met zwarte streep.Eindstand vierde klasse zaterdagseizoen 2001/2002Vierde klasse seizoen 01/02:1 VIOD 22 502 VVJ 22 473 Brederodes 22 444 FC De Bilt 22 425 Lopik 22 367 SVP 22 248 Musketiers 22 239 JSV Nieuwegein 22 2310 EDO (U) 22 2111 DVSA 22 19Groot feest in het kleine Tienhoven, aan het einde van hetseizoen 2001/’02. VIOD kroont zich thuis na een matig treffenmet EDO tot kampioen van de vierde klasse zaterdag.Zo vaak komt een kampioenschap niet voor bij de gemoedelijkedorpsvereniging met een beperkte jeugdaanwas.Dus wordt de platte kar van stal gehaald. Patrick van Loenen,destijds bliksemafleider van topscorer Dick Romijn,blikt terug op het seizoen. ‘Jarenlang speelden we met datteam al samen. Dat betaalde zich uit.’Door Thijs TomassenTienhoven. Dorp van zeshonderd inwoners aan de Vecht.Zo gek is het dus niet datVIOD, de plaatselijke trots,kampte met een tekort aaneigen jeugd. Zo kon het gebeuren dat het eerste elftalheel lang bij elkaar kon blijven. Er vertrok er wel eenseen, er kwam wel eens iemand bij, maar veel veranderde de hoofdmacht niet.VIOD was een baken van stabiliteit.Ook Patrick van Loenenmaakte deel uit van de groepdie voor het grootste gedeelteal vanaf de jeugd met elkaarsamenspeelde. ‘De meestenvan ons hebben twintig jaarmet elkaar in één team gevoetbald. Vanuit de A junioren stoomden we door, en wewaren niet meer weg te slaanuit het eerste. Een hechtegroep, jongens van het dorp.We kenden elkaar door endoor.’Dat was dan ook de krachtvan het VIOD van tien jaargeleden. Vanaf competitieronde één deed het hechte collectief van zich spreken. VVJ,dat later de grote concurrentvoor de titel bleek, werd met3 1 verslagen. Drie goals vanDick Romijn, die zijn scoringsdrift het hele seizoendoor zou etaleren. Van Loenen: ‘Je bouwde je socialeleven gewoon om de clubheen. We hingen op vrijdagavond tot in de kleine uurtjesin de dorpskroeg, maar stonden er op zaterdag wel. Demeeste jongens van toen zijnnog steeds actief bij de vereniging. Dat zegt genoeg. Hetwas en is allemaal zo hecht.’In het seizoen 2001 ’02 bereikte de spelersgroep zijntop. Na VVJ beten ook anderetegenstanders hun tandenstuk op VIOD. Maar een waretriomftocht was het ook weerniet, herinnert zich Van Loenen. ‘We moesten er keihardvoor knokken, elke wedstrijdweer.Walk overs zaten er niettussen. Ik kan me de uitwedstrijd bij Vianen nog voor de‘We hebben de overwinninggewoon gestolen’geest halen.Dat werd op het nippertje 0 1.Daar hebben we de overwinning gewoon gestolen.’Dick Romijn was een pijler.De spits bleef na die hattrickin de seizoensouverture tegenVVJ aan de lopende band scoren. Van Loenen, een handenbinder, dartelde alsbliksemleider om hem heen.‘Ik geloof dat Dick er welveertig inknalde. Ik was debewegende spits om hemheen, en bediende hem. Ik effende de weg, Dick maaktehet karwei wel af.’Wat is er van despelers geworden?Michel Mink, doelman. Voetbalt niet meer. Is druk metzijn rijschool.Pieter Wijnen, rechtsback. Speelde eigenlijk in eenlager elftal, maar werd voor één seizoen opgetrommeld.Prompt werd VIOD kampioen. Wijnen heeft het daar nogsteeds over in het dorp. Robuust, harde werker. Traintnog altijd in het derde.Oud speler Patrick van Loenen blikt terugGerard Noordermeer, één van de Twin Towers centraalachterin. Voetbalt nog veel in het derde. Is leider van een


EDITIE UTRECHTVIOD 2001/2002 DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 221leider in het VIOD van tien jaar geledenelftal, dat betaalde zich uit’Wim de Jong:‘Handhaven was het doel...’Natuurlijk hoopte trainer Wim de Jong altijd nog eenskampioen te worden. Maar bij aanvang van het seizoen2001/’02 had hij daar met VIOD niet van durven dromen.Het vlaggenschip van de kleine dorpsclub had net eenzwaar seizoen achter de rug in de vierde klasse, en de selectiebleef nagenoeg gelijk. Handhaven was het doel.Niet degraderen, daarna zou De Jong wel verder zien.Maar de oefenmeester werd meteen al verrast. Het eerstecompetitieduel met VVJ werd tegen alle verwachtingen ingewonnen. VIOD tankte zelfvertrouwen en ging steedsbeter draaien. ‘De selectie was klein, maar zeer ervaren.De meeste spelers draaiden al jarenlang mee. Ze warenop elkaar ingespeeld, dat merkte je. Ook de sfeer wasontzettend goed. En plezier is een belangrijke voorwaardevoor succes.’Als trainer die het collectief boven alles plaatst, was het bijVIOD voor De Jong aangenaam werken. ‘Mijn kracht isdat ik een team kan smeden. VIOD had al een hechtegroep, met enkele heel goede voetballers, zoals Martijnvan der Neut, Leon Nieuwhoff, Dick Romijn en doelmanMichel Mink. Op een gegeven moment kregen we echthet idee dat de titel haalbaar was.’Alleen na de winterstop belandden de manschappen vanDe Jong in een dipje. Een aantal wedstrijden op rij gingverloren. ‘Maar dat is vaak het geval bij VIOD. Veel spelersgaan gewoon op wintersport,’ zegt de oefenmeester,die na zijn periode bij VIOD stopte met trainen. ‘Ik kijkmet veel plezier terug op die tijd.’Kampioenselftal VIOD uit 2002Trainer Wim de Jong had eenuitgebalanceerd team tot zijnbeschikking. Een mengelingvan ‘robuuste kracht en fluwelen techniek‘, zoals VanLoenen het noemt. Achterinstonden Gerard Noordermeeren Pim Kalisvaart, twee centrumverdedigers van ongeveer twee meter lang. De TwinTowers werden ze genoemd.Ze kopten alles weg. Maar erwaren meer sterkhouders.Leon Nieuwhoff bijvoorbeeld,de balvaste draaischijf op hetmiddenveld. De huidigehoofdtrainer van VIOD eistealle ballen op en voedde deaanvallers met vernuftige passes.Minstens zo bepalend wasdoelman Michel Mink, ooitspelend in de jeugd van FCUtrecht. Van Loenen: ‘Michelis gevraagd bij ons te komenkeepen na een ernstige blessure van de toenmalige eerstekeeper Hans Timmer. Vervolgens is hij jarenlang blijvenhangen. Daar waren we ontzettend blij mee. Michel Minkkon heel goed keepen. Hij washet slot op de deur en heeftheel wat punten voor ons gepakt.’ Ook oefenmeester DeJong droeg bij aan het succes.Hij was volgens Van Loeneneen stimulator langs de lijn.‘Een erg aardige man bovendien. Maar als het niet liepkon ie ook driftig zijn. Dandrukte hij verbaal wel zijnstempel.’Met het einde in zicht nam despanning toe. Dat was goed temerken in de allesbeslissendewedstrijd tegen EDO, eenlaagvlieger die normaal gesproken geen partij behoordete zijn. Het liep even anders.Het werd 1 1. Van Loenen:‘Dat was toch wel een anticlimax. Ikzelf schoot drie keerop de kruising. Die bal wildeer gewoon niet in. Na het laatste fluitsignaal waren we teleurgesteld. Tot we hoordendat ook onze concurrent VVJhad gelijkgespeeld. Waren wealsnog kampioen. Ja, toenbarstte het feest natuurlijk alsnog los.’meisjesteam en fluit zo nu en dan eenwedstrijd.Pim Kalisvaart, de andere Twin Tower.Kopsterk. Verblijft voor zijn werk momenteelveel in China. Maakt nog wel deel uitvan de selectie van VIOD.Philip den Ouden, linksback. Hardewerker, fanatiek. Is dat nog steeds alsmarathonloper. Conditioneel nog steedsijzersterk, voetbalt in het vierde.Hugo Vink, rechtshalf. Eén van de jonkiesin het team destijds. Nu uitgegroeidtot aanvoerder en veteraan van het eerste.Is trainer van de A-junioren.Leon Nieuwhoff, balverliefde spelverdeler.Nu hoofdtrainer van VIOD. Een clubmanpur sang, die van alles bij devereniging doet.Martijn van der Neut, was de technicusvan het elftal. Stond met Nieuwhoffsamen in de as van het team. Is momenteelspeler/leider van het tweede.Niels van Leeuwen, linkshalf. Fysieksterk en een motor op de flank. Had spelinzicht.Is door fysieke problemen (enkel)noodgedwongen gestopt met voetbal.Patrick van Loenen, was als bewegendespits de bliksemafleider van topscorerDick Romijn. Nu actief in hettweede als speler/leider.Dick Romijn, de topschutter van hetteam. Speelde vorig jaar nog in het eersteen bereikte toen de magische grensvan tweehonderd doelpunten. Nu actiefin het tweede.Jens van Leeuwen, rechtsback,was invaller.Manfred Ankers-Smit, een Tukker dieals invaller op het middenveld speelde.Cock van der Neut, was een karakteristiekeelftalleider. Hij is overleden.


22DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBALOok in Rondom Voetbaladverteren?Neem dan contact op met info@rondomvoetbal.nl


EDITIE UTRECHTNIEUWE VRIENDEN DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 223Van den IJssel Bedrijfskleding ademt voetbalBerry van den IJssel heeft een mooie zaak in bedrijfskleding.Het bedrijf aan de Edisonweg in IJsselstein is achtjaar oud. We nemen een cappuccino in de prettig ingerichteshowroom. Onlangs besloot ook dit voetbaldier lidte worden van de businessclub Rondom Voetbal.HET BEDRIJF:Berry: ‘Van den IJssel Bedrijfskleding is een jong en dynamisch bedrijf met negenmedewerkers. We hebben hierons kantoor, een productieruimte, spreekkamer, showroomen twee hallen. Verder is er eeneigen drukkerij en borduren wezelf logo’s of namen op kleding.’Van den IJssel verkoopt bedrijfskleding, promotionele kleding,persoonlijke beschermingsmiddelen als helmen en handschoenen, en niet te vergeten:sportkleding. ‘In onze showroom hangt een gedeelte vanhet assortiment en verwelkomen we onze klanten met uitgebreide informatie.’VOETBALLEN:Berry van den IJssel is 44, komtuit Benschop en is besmet metde voetbalbacil. ‘Ik heb in dejeugd bij Benschop gespeeld,maar begon op mijn zestiende alte werken. Later heb ik in de senioren nog even tegen een balletje getrapt, maar dat was geensucces. Presteren vond ik nooitzo belangrijk, ik voetbalde loutervoor de lol.’Al meer dan een kwarteeuw bezoekt Berry wedstrijden van FCUtrecht. Zes jaar geleden werdhij lid van de businessclub, sindsvorig seizoen is hij skyboxhouder. Ook heeft hij nog twee stoelen in de bouwskybox inGalgenwaard. Verder is Van denIJssel lid van de businessclub vvMontfoort en bestuurslid van debusinessclub Benschop. ‘Bij aldeze businessclubs leer je elkaarna verloop van tijd wel beterkennen. Daarna gaat de gunfactor een rol spelen.’Als Berry niet bij FC Utrechthoeft te zijn, is de voetballiefhebber pur sang op zaterdagmeestal bij zijn eigen cluppieBenschop te vinden. En als dehuidige koploper van de tweedeklasse uit moet spelen, gaat hijnaar topklasser Montfoort. In datelftal speelt de sierlijke vrije verdediger Jeroen de Vlieger, zijnrechterhand in het bedrijf.Een andere vaste medewerker isBenschops eerste elftalspelerNiels Beeres. Ook Roel de Bruin,die geregeld invalt bij Benschop,en grensrechter Martijn Sluiswerken bij Van den IJssel Bedrijfskleding. ‘Ons bedrijf ademtvoetbal. Dat kun je wel stellen.’Voor informatie, zie: www.vandenijssel.com.’Berry van den IJssel (links) en Jeroen de Vlieger in de winkelaan de EdisonwegAngelo Grep was alsvoetballer te bescheidenOndernemer Angelo Grep (foto) is een jaar of vijf eigenaarvan Balans Tandtechniek in Leidsche Rijn. De 41-jarige Grep,met Surinaamse roots, werd een maand geleden Vriend vanRondom Voetbal.HET BEDRIJFHet modern ingerichte tandtechnisch laboratorium in het midden van het land van BalansTandtechniek ziet er kakelversuit. Een jong en enthousiastteam is druk bezig met het fabriceren van protheses. AngeloGrep: ‘Steunend op jarenlangeervaring binnen de tandtechniekhebben wij een goede kijk op hetproduct. Zo kunnen wij eengoed advies geven over de technische haalbaarheid en alternatieven. De klant wordt bij onsopgevangen door deskundigemedewerkers die innovatiefbezig zijn. Het klantgericht denken en handelen, het kunnen inschatten en afstemmen vankostenbesparing en betaalbaarheid, vinden we belangrijk’.Voor meer informatie: www.balanstandtechniek.nl.VOETBALLENDe familie Grep is een echtevoetbalfamilie. Ook Angelo’sbroers Gerben en Derrick speelden bij amateurclubs in het eerste. Derrick, die met zijn bedrijfDentaal Scan Centre ook werkzaam is bij Balans Tandtechniek:‘Angelo was de beste van onsdrieën’. Angelo kwam in dejeugd uit voor FC Utrecht. Alslinkshalf moest hij het hebbenvan zijn snelheid en schot. Naeen kort profbestaan bij Wageningen en Haarlem speelde Angelo bij Midlandia, Minerva,Hercules, Neerlandia en dehoofdklassers Bennekom enElinkwijk. Bij die laatste clubspeelde hij samen met onder anderen André Rietveld, MartinTurksma en Ernesto de Miranda.‘Angelo was alleen te bescheiden’, zegt Derrick. ‘Anders hadhij het als voetballer veel verdergeschopt’.Balans Tandtechniek isgespecialiseerd in:• kroon- en brugwerkstukken• aanmeten/vervaardiging gebitsprothese• cad/cam vervaardigde werkstukkenVan Rhijn Taxivervoer staat dag en nacht klaarMartijn van der Kroef (foto), directeur van onder meer VanRhijn Taxivervoer, is ook actief met FC Utrecht Travel, UtrechtBallooning en NewKit Media. De 34 jarige Vleutenaar woontsamen met Karin, heeft geen kinderen, maar wel twee honden,twee paarden en vijf bruine schapen. Van der Kroef nam VanRhijn Taxivervoer in 2008 over. Het bedrijf vormt de basis vanalle activiteiten. ‘Ik begon als chauffeur groepsvervoer. Zodoendehad ik fulltime de beschikking over een mooie Mercedes;dat kon toen nog’.wereld. Het bedrijf heeft naasthet taxivervoer ook touringcarvervoer in eigen beheer. Inmiddels bestaat het wagenpark uitzo’n 150 eenheden die alle 365dagen van het jaar dag en nachtklaarstaan.Zie voor meer informatie:www.vdkgroep.nl.FC Utrecht Travel verzorgtonder meer het jeugdvervoer bijFC Utrecht. Vier keer per weekworden de talenten van en naarZoudenbalch gebracht. Voorwedstrijden en toernooien zetde onderneming bussen in voorvele teams van FC Utrecht. Hetparadepaardje is de luxe spelersbus van FC Utrecht. Martijn:‘Vanaf dit seizoen coördinerenwe ook het supportersvervoervoor uitwedstrijden. Ook voorde RAC clubs (de amateurverRAC clubs kunnen daarvanprofiteren. FC De Bilt, Saestumen PVCV hebben er al gebruikvan gemaakt. De enige echte FCUtrecht Spelersbus is ook beschikbaar voor groepsverhuur’.VOETBALLEN‘Eigenlijk heb ik helemaal nietsmet voetbal’, zegt Martijn vander Kroef. ‘Ik heb zelf nooit gespeeld. Als we vroeger op straatvoetbalden stond ik altijd verplicht in het doel. Toch ben iknu de hele week met voetbalbezig. Vanaf 2009 ben ik BA lidvan FC Utrecht en voor hettweede seizoen op rij heb ik eeneigen skybox. Ik heb me ook opgegeven voor de Vrienden vanRondom Voetbal. We willen namelijk een breder netwerk. Ikben selectief in mijn keuzes envind bij Rondom Voetbal eenamateurclubs zoals vv DeMeern en PVCV. Naast de amateurclubs sponsoren we ook deFC Utrecht Jeugdopleiding. Hetzou goed zijn als meer groteresponsors vooral de jeugd gaanomarmen.Naast de FC Utrecht Spelersbusverhuren wij ook de FC UtrechtLuchtballon. Met deze ballonkun je over de stad varen en genieten van een prachtig uitzicht.Een ervaring die je niet snelmeer vergeet. Speciaal voor diverse doelgroepen hebben wearrangementen samengesteldwaardoor het een uniek eventwordt. Ook is het mogelijk viaeen banner een bedrijf op grotehoogte te promoten.Voor meer informatie:www.utrechtballooning.nl.


24DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 OUDE MEESTERRONDOM VOETBALOudeMeestersOUDE MEESTERVelox-talent Harry Hilverts kwam ietsDe onvoltooide vande Utrechtse CruijffieHij kan er nog steeds van genieten. Zo’n splijtende pass,waarmee hij een medespeler in scoringspositie brengt.Harry Hilverts, 62 jaar. Een half jaar voor zijn pensioen, alknoopt hij er als leraar techniek aan een vmbo in Breukelenwaarschijnlijk nog een jaar aan vast. De profclubsVelox en Willem II hebben plaatsgemaakt voor het achtstezaterdagteam van vv De Meern. Het plezier is er niet minderom.Door Pim van BakelHarry Hilverts, begin jaren negentig verantwoordelijk voor dezaterdagse hoofdmacht van DeMeern, staat tegenwoordig teboek als trainer van het achtste.‘Nou trainer… ik deel op donderdagavond de hesjes uit envervolgens gaan we vijf kwartierpartijen. Op zaterdag fluit ik altijd de thuiswedstrijden, uit speelik een half uurtje mee. Ik kan hetecht niet meer bijbenen. Dat moetik accepteren, op mijn leeftijd.’Ook moet Hilverts accepterendat er bij De Meern geen talentrondloopt zoals hij ooit zelf was.De Cruijffie van Utrecht werd eindjaren zestig steevast ‘de kwikzilverige linksbuiten’ genoemd.‘Net als Johan Cruijff was ikbroodmager. Razendsnel op deeerste meters, makkelijk passerend en met een goed oog voorde situatie. Als ik mijn back voorbij was, zag ik al dat de laatsteman een sliding ging inzetten.Een tikkie tegen de bal, eensprongetje over de glijdende tegenstander en weg was ik.’Voetballen leerde hij als Utrechtsjochie in de jaren zestig bijDWSV. Velox trainer Daan vanBeek ontdekte hem daar als aanvoerder van de A1. Hilverts: ‘Meneer Van Beek hield van mooivoetbal en hij vond mij eenmooie voetballer. Hij gaf mij alszeventienjarige een kans bij heteerste elftal. In januari 1967 kreegik mijn eerste contract: achtduizend gulden. Voor een half seizoen, dat was in die tijd heelbehoorlijk. Elke maand reed ikop mijn Puch naar het huis vande penningmeester om een envelop met inhoud op te halen. Wateen tijden.’Het waren de tijden van het semiprofessionalisme, Velox kwamuit in de tweede divisie. Hilverts:‘Ik werkte halve dagen, ’s morgens als opzichter/timmermanin de bouw. We trainden ookmaar drie keer in de week. Alsnel schafte ik een Lelijke Eendaan. Dan reed ik op trainingsavonden eerst langs het Willemvan Noortplein om Peter Aardoom op te halen en dan naar deWeerdsingel, naar Wim Pot. Ikwas de enige met een auto.’Peter Aardoom, Wim Pot, NelisPot, Kees van den Berg, MarcoCabo; Hilverts dreunt de namenvan zijn Utrechtse voetbalvrienden moeiteloos op. Onder VanBeek speelde Velox in die dagenverzorgd voetbal, kon Hilvertsuitgroeien tot het frivole paradepaardje op links. Maar pas metde komst van Bert Jacobs als trainer kwamen ook de resultaten.De ploeg, in de jaren daarvoorsteevast middenmoter, eindigdein het seizoen 1969 ’70 als derdeop de ranglijst en promoveerdenaar de eerste divisie. Hilverts:‘Jacobs bracht Velox de echteprofmentaliteit bij. Hij kwam uithet Amsterdamse en nam eenaantal spelers van De Volewijckers mee. Dat was wat, bij hetUtrechtse Velox. Maar het werktewel.’Volgens Hilverts zorgde de Amsterdamse invasie voor een beterevenwicht in het elftal van Velox.‘We hadden nu ook jongens alsDirk de Ruiter en Tonny Adam;dat waren me toch een paar schavers. Maar ik bleef het meest genieten van de technische spelers.Vooral met Kees van den Berghad ik een klik. Zoals Kees metdat grote lijf een tegenstanderkon uitspelen en vervolgens metlinks een bal over dertig meterop je stropdas kon leggen… Fenomenaal.’Ondanks de knappe derde plekzou Velox nooit meer in de eerstedivisie uitkomen. De promotiewas de zwanenzang van de geelzwarten in het profvoetbal. Op 1juli 1970 was FC Utrecht een feiten na de fusie vonden DOS,Elinkwijk en Velox zich terug inde rangen van de amateurs.De jonge Velocieden Gerrit Langerak, Marco Cabo, Kees van denBerg, Emiel Kok, Theo Polfliet endoelman Harry Suvee maaktendie zomer de overstap naar Galgenwaard. Opvallende afwezigein dit rijtje: het grote talent HarryHilverts. ‘Ik vond de concurrentie te groot. Ik zou een A contractkrijgen, de papieren lagen klaar.


EDITIE UTRECHTHARRY HIVERTStekort voor de echte topNaam: Harry HilvertsGeboortedatum: 25-4-1949DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 25Bij de naam Gert Bals krimptHilverts nog steeds ineenGeboorteplaats: UtrechtWoonplaats: UtrechtPositie als voetballer: LinkerspitsClubs als voetballer: DWSV, Velox,Willem II, ZaltbommelSportief hoogtepunt: Promotie met Veloxnaar eerste divisie in mei 1970 en winnendedoelpunt bij debuut voor Willem II(uitduel met FSC in Sittard, augustus 1970,0-1)Clubs als trainer: Zaltbommel(trainer/speler), DWSV, De Meern-zaterdagMaar ik durfde gewoon niet.Stom achteraf. Al vermoed ik datik voor de echte top toch tekortwas gekomen. Fysiek vooral.Niemand heeft dat ooit gezegd,maar dat is wat ik denk.’Toekomst van Hivertsonzeker na beenbreukHet werd voor Hilverts niet eredivisionist FC Utrecht maar Willem II, eerste divisie. Hij zou ervijf jaar voetballen. ‘Ik kreeg bovenop mijn salaris en de premiesook nog eens een auto: eenVolkswagen Kever. Een witte, ikwas de koning te rijk. Daarmeereed ik dan naar Tilburg, in dejaren daarna samen met Keesvan den Berg, Jan Blaauw enNico Hardeman.’Onder trainer Jaap van der Leckkende Hilverts een vliegendestart bij Willem II. ‘In mijn eerstewedstrijd maakte ik het enigedoelpunt. Uit tegen FSC in Sittard. Gouden goal van Hilvertsstond er in de krant. Ik kon nietmeer stuk.’Hilverts kon niet meer stuk, zijnlinkerbeen wel. Toen hij een halfjaar na zijn glanzende debuuteen dubbele beenbreuk opliep,was zijn seizoen voorbij. ‘En eigenlijk werd het daarna nooitmeer zoals het was. Ik kwam welterug na die beenbreuk, maarwas niet altijd meer zeker vaneen basisplaats. Toen ik ook nogeens ruzie kreeg met trainer JanBrouwer, hield ik het voor gezien. Ben ik trainer speler geworden bij amateurclub Zaltbommel.Ook erg lucratief trouwens.’Zondagmiddag, 7 februari 1971. In stadionNieuw Monnikenhuize komt eerstedivisionistWillem II op bezoek bij Vitesse.Bij de Tilburgse bezoekers is Harry Hilvertsbezig aan een sterk debuutjaar, ookin Arnhem is de frêle linksbuiten eenplaag voor de vijandelijke defensie.Totdat het noodlot toeslaat. Meer danveertig jaar later doet Hilverts in zijn flatin Overvecht de ogen dicht en herleeft hetmoment. ‘Ik kreeg een diagonale passvan achteruit, kapte mijn directe tegenstanderuit en ging op het doel af. Dekeeper van Vitesse, de legendarische GertBals, kwam uitgelopen. Tot buiten zijnstrafschopgebied.’ Hilverts beweegt opzijn stoel het bovenlichaam van links naarrechts. ‘Ik wilde hem omspelen – mijn gewichtrustte op het linkerbeen, het rechterhing in de lucht en Bals kwam met zijnhele lichaam op mijn standbeen terecht.’Achter de keukentafel krimpt Hilverts metterugwerkende kracht ineen.De gevolgen van de drieste keepersactiezijn desastreus voor Hilverts. ‘Mijn linkerbeenbungelde er raar bij. Per ambulanceging het naar een Arnhems ziekenhuis,waar foto’s werden gemaakt: een dubbelebeenbreuk, kuit én scheenbeen. Ikben direct geopereerd, er ging een stalenplaat van vijftien centimeter in.’Na acht weken krijgt Hilverts loopgips,maanden later vindt Willem II het goeddat hij bij FC Utrecht revalideert. In januari1972 maakt hij zijn rentree in deTilburgse hoofdmacht. Hij kroont zich totmatchwinner, maar de oude wordt hijnooit meer.Op zijn 26ste was Hilverts’ loopbaan als (semi)profvoetballervoorbij. Hij dook het onderwijsin, trainde later de amateurclubsDWSV en De Meern en behieldook daarna de liefde voor hetspelletje. Ook al heeft hij tegenwoordig meer weg van GerardCox dan van Johan Cruijff. ‘Ik gavoorlopig nog door met voetballen,’ zegt hij, terwijl zijn plakboeken en opgevouwenkrantenpagina’s teruggaan in deplastic tas van Dirck III. ‘Ik hebin elk geval nog maar eens eenpaar nieuwe voetbalschoenengekocht. Adidasjes. Ik heb namelijk smalle voeten.’Harry Hilverts geheel rechts op de foto, metde succesvolle formatie van De Meern.De ploeg won de beslissingswedstrijd tegenFZO en promoveerde


26DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTTOP VRIJWILLIGER DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 227Wat Kees van Rijnsoever betreft mag PVCV wel wat meer ambitie tonen‘Mister Peef’ heeft er nog lang nietgenoeg vanKees van Rijnsoever is al bijna een halve eeuw de organisatorischeduizendpoot van PVCV. Hij wordt zelfs al MisterPeef genoemd. Het eind van zijn activiteiten is noglang niet in zicht, maar toch knaagt er iets bij hem. ‘PVCVis en blijft mijn club, maar ik mis de dorpse gezelligheidvan vroeger, en de club mag ook wel wat meer ambitietonen’.Door Bas RuitenburgHOE WAS U ZELF ALS VOET-BALLER?‘Ik heb helaas niet heel lang kunnen voetballen bij PVCV. Ikkreeg al snel last van één vanmijn knieën. Na een operatie eneen rentree was het weer fouteboel. Op de training deden wewel eens bokspringen. Toenschoot het in m’n rechterknie.Op mijn 22ste was mijn voetbalcarrière al voorbij. Ik mag menog wel topscorer aller tijdenvan PVCV noemen: in één seizoen maakte ik ooit 43 doelpunten. Als voetballer was ik snel enkon ik goed koppen. Vrijwel elkegoede voorzet werd door mij inhet netje gekopt. Technisch wasik niet de sterkste. Ik merk dat ikveel bewondering heb voor spelers die er technisch niet bovenuit steken, maar wel veel voorhet team betekenen. Kijk naarhet Nederlands elftal. Je hebt deRobin van Persies en de WesleySneijders, zij maken het verschil.Maar zonder de Mark van Bommels en Nigel de Jongs ben je alsteam weinig waard.’kwartfinale van de KNVB bekerwaren de Vogels even eerder uitgeschakeld door AZ 67. Om eenzo lekker mogelijk sfeertje tecreëren had ik voor linten enbloemen gezorgd. Duizend manlangs de lijn. We wonnen met 42. De voetbalvereniging stond opz’n kop.Een ander hoogtepunt was deopening van onze nieuwe tribune in 1979. We hadden een oefenwedstrijd geregeld tegent FCUtrecht met één van de grootsteNederlandse voetballers aller tijden in de gelederen: Willem vanHanegem. Hij was net terug vanzijn avontuur in Amerika. Hetwas feest op ons sportpark. Weverloren met 4 7, maar duizenden mensen zagen een prachtwedstrijd. De Kromme inVleuten, dat was me wat.’WAT HEEFT U NOG MEERGEDAAN?‘In 1976 richtte ik de supportersvereniging van PVCV op. Diebiedt nu dus al ruim 35 jaar verschillende activiteiten en ondersteunt de club financieel. Vierkeer per jaar organiseer ik eenbingoavond in de kantine. Voorde kinderen regelen we het Sinterklaasfeest. Ook hebben we aljaren het zogenoemde 21 spel,waarbij mensen een spelkaartjekopen en daarmee kans makenop mooie geldbedragen.Daarnaast heb ik een paar jaargeleden de Club van 50 opgericht. Deze mensen ondersteunen met een iets grotere bijdragezowel de supportersverenigingals PVCV zelf. Voor deze betrokkenen regel ik door het jaar heenprominente mensen uit het voetbal. Die komen dan praten overvan alles en nog wat. Zo zijn RobBeen, Frans van Seumeren, Renévan der Gijp en Henny Smoorenburg langs geweest. De volgendekeer komt oud topscheidsrechterMario van der Ende.’sparen om geld op te halen. Danstapte ik op zondagmiddag opde fiets en schuimde de stratenaf. Uiteindelijk vond en regeldeik de meeste pakjes. Dat brachtde club 15.000 gulden op. Entoen PVCV 75 jaar bestond, hebik 110 loten voor 100 euro perstuk verkocht. Al die jaren bestond de sponsorcommissie uitéén man: Kees van Rijnsoever. Ikheb heel wat sponsors binnengebracht. Daarnaast organiseer iknog altijd loterijen en bingoavonden. Op dit moment maak ik helaas geen deel meer uit van desponsorcommissie.’moment geen ambitie tonen. Wespelen derde klasse, maar dekans is vrij groot dat we eruitduikelen. Het bestuur wil er nietaan om bijvoorbeeld eerste elftalspelers vrij van contributie tehouden, terwijl ik denk dat jetoch iets moet doen om hogeropte komen. Vroeger kwamen erook veel spelers vanuit onzeeigen jeugd uiteindelijk in de selectieteams. Tegenwoordig stappen veel jonge jongens over naarbijvoorbeeld vv De Meern. Datvind ik zo verschrikkelijkzonde.’HOE LANG DENKT U NOGDOOR TE GAAN?‘Ik kan PVCV niet missen. Ik ben68, mijn vrouw zegt steeds ‘stoper nou mee’, maar ik vind hetnog veel te leuk. Het bedrijfsvoetbaltoernooi organiseren bijvoorbeeld, van zo’n dag kan ikintens genieten. Daarnaast vindik het nog te fijn dat mensen mijzien als Mister Peef. Het is misschien wat minder leuk danjaren geleden, maar er moet heelwat gebeuren wil ik er hier eenstreep onder zetten.’HOE ZAG HET BEGIN VANUW PVCV-TIJDPERK ERUIT?‘Na mijn blessure werd ik leidervan het tweede. Ik was toen eenjaar of 23. Daarna was ik nog eenhalf jaar trainer ad interim vanhet eerste. Dat was in een mooieperiode voor PVCV, met spelersals Kees van Kooten en BennoSterk, die nog naar Feyenoordhad gekund. We speelden derdeklasse. Ik vergeet nooit dat weop een maandagavond in 1975een oefenwedstrijd speeldentegen IJsselmeervogels. Pas in deWAAR KOMT DIE PASSIEVANDAAN?‘Los van het feit dat ‘Peef’ mijnclub is, ben ik altijd stapel geweest op geld. Ik zie overal geldin. Ik heb 48 jaar gewerkt bijOPG, wat nu Mediq heet. Ik waser facilitair manager. Ik deed opeen gegeven moment alle inkopen én ik ging over de financiën.Toen vond ik het al een kunst ommet zo min mogelijk zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen.VoorPVCV heb ik de gekste dingengedaan. Zo ging ik ooit, als onderdeel van een landelijke promotieactie, lege shagpakjesU ZIT AL BIJNA UW HELELEVEN BIJ PVCV. IS ER IN DIEJAREN VEEL VERANDERD?‘PVCV is nog steeds een prachtige club, echt míjn club. Toch iser wel behoorlijk wat veranderd.Vroeger heerste hier een dorpsementaliteit. Spelers van de eersteteams kwamen na de wedstrijdnog naar boven, in de kantine.Dan werden een paar tafelstegen elkaar geschoven en bleven de selectiespelers nog eentijd gezellig hangen. Dat gebeurttegenwoordig te weinig. Ik misdie ouderwetse sfeer.Daarnaast vind ik dat we op ditPaspoortNaam: Kees van RijnsoeverLeeftijd: 68Woonplaats: Vleuten (geboren en getogen)Favoriete spelers: Dennis Bergkampen Robin van PersieFavoriete club: FC Utrecht


EDITIE UTRECHTTOPPERSDECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2Koen HovelingDe overige STADIOprijzen gaan ondandere naarTOPSCORERS1 Koen Hoveling Meern, vv De 7.02 Jeremy Lindenberg RODA '46, vv 4.53 Mike de Kok SVM Maartensdijk 4.24 Daniel Makkee JSV Nieuwegein 3.55 Robert van Veldhuizen Jonathan, vv 3.56 Martijn Steenhof OSM '75, vv 3.57 Nicky Segura Peralta VSC, sv 3.28 Gerdo Kuenen SO Soest 3.29 Daan de Groof UVV, asv 3.010 Stef Hoogveldt NITA, osv 2.811 Roy Langelaar NITA, osv 2.812 Bas Koppel Hercules, usv 2.713 Tom de Ridder RODA '46, vv 2.714 Samed Melkumian Faja Lobi KDS, sv 2.515 Richard Pietersen SO Soest 2.416 Dyan Baumgartner Focus 2.417 Kevin Valkenburg UVV, asv 2.418 Andre de Groot DESTO, cov 2.419 Dylan Meijer SO Soest 2.420 Ivo Toxopeus UVV, asv 2.4Koen Hoveling van vvde Meern (za), de vanlinksback omgeturndespits schoot er dit seizoenal 14 in en staatdaarmee nummer éénin het TopSchuttersklassement. Ook in delaatste zeven wedstrijdenwas hij trefzeker.Koen kan straks eenpaar STADIO voetbalschoenenkomen ophalenbij Paul PesselSport in Utrecht.Jeffrey Wolf van VVIJ,was de nummer één inhet TopTalent klassementen het TopKeepersklassement, Jeffrey kanstraks een STADIOkeepersbroek komenophalen bij Paul PesselSport in Utrecht.TOPKEEPERSTOPTALENTEN1 Jeffry Wolf VVIJ, rkvv 78.4002 Dave Kooijman Faja Lobi KDS, sv 77.6253 Geert Willem Merkens SVL 75.4604 Benjamin Velders Geinoord 74.4005 Mike Maaswinkel IJFC 74.4006 Timo Freen CDW, vv 73.6007 Thijs Jansen RODA '46, vv 73.5008 Jordy Lievers VVJ 72.6809 Tom de Weerd JSV Nieuwegein 71.44010 Casper Nelis SO Soest 70.80011 Remco Vossestein NITA, osv 69.32512 Pascal Ehlert JSV Nieuwegein 69.30013 Jonnes Bouma UVV, asv 69.12014 Pascal Florie Meern, vv De 68.60015 Vincent Rinck Hercules, usv 68.60016 Tim Bakker Maarssen, vv 68.08017 Demian Dorrestein KVVA 67.85018 Sander Blijham Sporting '70, vv 67.85019 Alvin Post Posthoorn, vv De 67.36720 Sebastiaan Bruins Hoogland, vv 66.9671 Jeffry Wolf VVIJ, rkvv 78.4002 Nathan Bijl Hercules, usv 75.4603 Mark van Oudbroekhuizen CDW, vv 75.2004 Stef Menken RODA '46, vv 75.1335 Chris Mayele Ittitini RODA '46, vv 74.4806 Mike Maaswinkel IJFC 74.4007 Sjaak Deloffre Hercules, usv 73.5008 Thijs Jansen RODA '46, vv 73.5009 Tom de Ridder RODA '46, vv 73.50010 Robin van de Brom RODA '46, vv 73.50011 Kenny Mess JSV Nieuwegein 73.32012 Samed Melkumian Faja Lobi KDS, sv 73.12513 Jordy Lievers VVJ 72.68014 Yucel Yagli RODA '46, vv 72.52015 Nick de Bruin VVIJ, rkvv 72.52016 Mohamed el Hachmioui JSV Nieuwegein 72.38017 Guus de Jager Sporting '70, vv 72.06718 Nick den Daas Geinoord 72.00019 Stef Smeeing SO Soest 72.00020 Erwin van Soolingen IJFC 72.000


30DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 STADIO TOPPERSRONDOM VOETBALMagreb '90 lijkt niet te stuiten, deploeg uit Utrecht staat in het voorlopigeklassement van TopTeams opeen eerste plaats. De ploeg is bezigmet een opmerkelijke opmars. Tweekampioenschappen op rij en het afgelopenseizoen een promotie naarde tweede klas, chapeau.TOPTEAMS 2011/12 TUSSENSTANDTopclub Punten Topclub Punten1 Magreb '90 11 31 2,5362 vv de Meern (za) 11 29 2,2413 Vriendenschaar 11 30 2,1824 OSM '75 11 27 2,0865 osv Nita 11 27 2,0866 VVIJ 11 23 1,9867 sv Nieuw Utrecht 11 24 1,9128 Benschop 11 23 1,8829 OSM '75 (za) 11 28 1,78110 Sporting '70 10 22 1,7611 Zeist 11 24 1,74512 Focus (za) 11 24 1,74513 DSO Ultrajectum 10 22 1,71414 SVM 11 22 1,715 VSC 11 26 1,65516 SVF 10 22 1,6517 UVV (za) 11 20 1,63618 Jonathan 11 21 1,62319 Geinoord 11 19 1,55520 IJFC 11 19 1,55521 Maarssen (za)_ 11 21 1,52722 DVSU 10 19 1,5223 Faja Lobi 10 20 1,524 ZU 1911 (za) 11 20 1,45525 Vreeswijk 10 19 1,425Magreb ‘90 Kampioen 2010TOPCOACHCoachClubSimon Ouaali Magreb ‘90In elke editie van RV ontstaat er een Topteam overzicht. Wie heeft tot nu toe demeeste punten gehaald en heeft het beste doelsaldo? Aan het eind van het seizoenkrijgt de beste Topclub een prachtige Gouden Dom. Ook voor deze waarderingwordt het eindcijfer, nadat het gedeeld is door het aantal wedstrijden, met een wegingsfactorvermenigvuldigd naar aanleiding van het niveau.


EDITIE UTRECHTVOETBALFAMILIE DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 233VOETBALFAMILIEDE ZONEN VAN… PAUL NIEUWENHUIZEN, OUD-KEEPER VAN PVCV‘DRIE ZOONS SAMEN IN HET EERSTE, WIE WEET’Elf jaar stond Paul Nieuwenhuizen onderde lat in het eerste van PVCV. De 49-jarigeVleutenaar mocht als A junior alaan het grote werk ruiken. Toen al werdhij regelmatig voor het vlaggenschip gevraagd.Daarna was hij jarenlang eerstekeus.Paul Nieuwenhuizen met zijn zoons Fons, Bart en Roel (vanaf links)Terugdenkend aan zijn PVCV-carrièrezegt hij: ‘De beste trainer was Ries vanMaarschalkerweerd. Hij gaf mij vertrouwen.De beste medespeler was zonderenige twijfel Kees van Kooten. Aan heteind van mijn keeperscarrière, in 1991,werden we nog kampioen onder trainerPiet Bleienberg. We promoveerden naarde derde klasse. Het jaar erop heb iknog gekeept, maar na de geboorte vanonze tweeling ben ik gestopt met selectievoetbal.Daarna voetbalde ik nog eentijdje in het achtste.’Tegenwoordig is Paul Nieuwenhuizenleider/coach van het tweede. Daar voorwas hij jeugdtrainer. Samen met oud-FCUtrecht-speler André Koer en leider Hermanvan Breukelen zijn ze nu alweer vijfjaar bezig om B-selectiespelers proberenklaar te stomen voor het grote werk.‘Mijn twee 19-jarige zoons, centrumverdedigerFons en buitenspeler Bart, spelenbij mij in het tweede. Mijn oudstezoon Roel is 21. Hij is verdedigendemiddenvelder en op dit moment debeste en fanatiekste van de drie. Roel iseen vaste waarde in het eerste vanPVCV. Fons is een degelijke speler. Hijmaakt weinig fouten en blijft altijd rustig.Bart is nog te wisselvallig en, in tegenstellingtot zijn tweelingbroer, eenbraniemakertje in het veld. Hij praat teveel. Dat is zijn makke.’Paul Nieuwenhuizen hoopt dat het erooit van komt dat ze weer met zijndrieën in één team spelen. ‘Het liefst inhet eerste natuurlijk. Wie weet. In principemoet het weer kunnen, want zespelen alle drie op een andere positie.Ik heb ze alle drie samen in de A1gehad. Dat seizoen werden we kampioen.Ik stimuleer ze altijd om zo goedmogelijk hun best te doen, maar het fanatiekehebben ze toch van hun moeder.’De tweeling krijgt van hem in hettweede geen voorkeursbehandeling. Hijdenkt eerder dat ze er nadeel bij hebbendat hun vader hun coach is. Fonsbeaamt dat: ‘Vaak zijn we eerder dedupe dan dat we er voordeel bij hebben.’Opvallend is dat geen van drieën, netals hun vader, koos voor het keepersvak.Roel: ‘Daar heb ik nog geen secondeover nagedacht. Niets voor mij.’ Fons:‘Ik heb vroeger wel gekeept, maar konop een gegeven moment als voetballerin de E1 spelen. Ik vond keepen welleuk, maar liever ben ik veldspeler.’De zonen van Paul zijn ook actief alsjeugdtrainers bij PVCV. Roel geeft techniektrainingenaan de F1 en F2, Fonstraint en coacht de E2 op zaterdag, Bartis assistent-trainer bij de D1 en D2.grootste fan.Gratis naar FC UtrechtAan het eind van het vorig seizoen hield RondomVoetbal het traditionele Slotfeest. Alle bezoekers kregenbij binnenkomst een voucher, waarmee eenthuiswedstrijd van FC Utrecht kan worden bezocht.De tegoedbon kan in de Fanshop van FC Utrechtworden ingewisseld voor een gratis ticket. Dat kanvanaf twee weken voor de betreffende wedstrijd. DeFanshop is geopend tussen 10.00 en 17.00 uur, behalveop maandag. Rondom Voetbal en FC Utrechtkozen twee wedstrijden uit: FC Utrecht-NEC op zondag4 maart (14.30 uur) en FC Utrecht-NAC op zaterdag28 maart (19.45 uur). Plaatsen zijn gereserveerdop de City Side, in de vakken W, X, Y en Z.


36DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 CLUBNIEUWSRONDOM VOETBALForza Tour FC Utrechtbij JSV NieuwegeinOp woensdagmiddag 14 decemberkomt de Forza Tourvan FC Utrecht op bezoek bijJSV Nieuwegein. Maximaal negentigspelertjes uit de D- enE-pupillen kunnen dan bij declub terecht voor een prachtigevoetbalclinic onder leiding vantrainers van FC Utrecht.De Forza Tour komt in principeeens per twee jaar naar JSV.Dat gebeurt vanuit de regionalesamenwerking die FCUtrecht kent met veel amateurverenigingenin de omgeving,waarvan JSV er een is. Die isbekend onder de naam RAC,wat staat voor de RegionaleTalentontwikkeling Midden-Nederland.Vanaf 12.30 tot ongeveer16.30 uur worden de pupillenin groepjes opgedeeld. Eendeel van het programma wordtbuiten afgewerkt (uiteraardwordt er getraind) en eenander deel vindt plaats in dekantine.Op zaterdag 19 mei 2012 organiseertde afdeling vrouwenenmeisjesvoetbal van JSVNieuwegein voor het zevendeachtereenvolgende jaar het‘JSV meidentoernooi’. Het toernooistaat bekend om desnelle opeenvolging van wedstrijdenen de relatief kortetijdsinvestering die gedaanmoet worden om toch een heeltoernooi te voetballen.Opnieuw is het prachtige JSVcomplexop Sportpark Galecophet decor voor het toernooi.Het complex met zeven veldenligt dichtbij de afrit Nieuwegeinvan de A12. Bij het toernooizit je nooit lang langs dekant en je gaat niet met legehanden weg. Het toernooi isdus ook bekend vanwege zijnoriginele prijzen voor élk deelnemendteam.Op 29 mei wordt gespeeld inde categorieën dames senioren,meiden B-junioren, meidenD-junioren en meidenE-pupillen. De dames en meidenB spelen ’s middags, de D-en E-junioren kunnen ’s morgensaan de bak.Teams kunnen zich bij coördinatorFred Nuwenhuis via demail aanmelden: fnuwenhuis@ziggo.nl.Behalve op ditmailadres is hij ook bereikbaarop 06-539 46 268.Geslaagde techniekdag bij SVLRenz van de Weteringvrijwilliger van het jaarOp de jaarlijkse vrijwilligersavondvan Sporting’70 is Renzvan de Wetering gekozen totvrijwilliger van het jaar. Hij issinds 2003 jeugdtrainer en haddiverse jeugdteams onder zijnhoede. De aanmoedigingsprijs,een prijs voor jeugdige leden,ging naar Kyan van Dam die inde C2 speelt. Hij traint al driejaar F- en E-teams.Sporting’70 en Hercules krijgener met ingang van het seizoen2012/’13 overigens een gemeenschappelijkkunstgrasveldbij. Het veld wordt aangelegdop het voormalige Veemarktterrein,waar ongeveer vijfhonderdwoningen verrijzen. De komendemaanden kan dit tot verkeersoverlastleiden omdat deVoorveldselaan slecht gedeeltelijkberijdbaar is.De Vrienden van Sporting ’70droegen met hun jaarlijkse giftvan 50 euro bij aan de aanschafvan een nieuw scorebord.Toch zaterdagteam VoorwaartsAan het begin van de zomerzag het er niet naar uit datVoorwaarts ook dit seizoen eeneerste zaterdagelftal op debeen zou kunnen brengen.Dankzij de inspanningen vanBas Faasse en diverse ledenvan het bestuur is het uiteindelijktoch gelukt. Op de algemeneledenvergadering van26 oktober traden MarijnOvervest en John Veld af alsbestuursleden. Nieuw in hetbestuur zijn Marco Rietveld(commissaris wedstrijdzakenzaal) en Christiaan Stam (commissarisledenadministratie en2e penningmeester).Vreeswijk zet Hennie Leenein het zonnetjeTijdens de algemene ledenvergaderingvan Vreeswijk is HennieLeene uitgeroepen totvrijwilliger van het jaar. Hijkreeg de Thea van der Kaaijprijs.Leene is al jarenlang eensteunpilaar van de club. Ditjaar nam hij afscheid als voorzittervan van het InternationaalJeugdtoernooi. Daarnaastfluit hij al jaren wedstrijden.De Vreeswijk-voetbalplaatjesactieis een groot succes. Kinderenen volwassenen sparende plaatjes en plakken ze inhet grote boek. Op wedstrijddagenis er sprake van een levendigeruilhandel.FC Breukelen-oliebollen vliegen wegMaurice Pot en Willem Baayverzorgen bij SVL de techniektrainingvoor de jeugd. Ditslaat zo aan dat, in samenwerkingmet het JAC en de TC, erin de herfstvakantie een heledag voor werd uitgetrokken.De SVL’ers mochten ook eenvriendje of vriendinnetje meenemen.Om half tien werdende ruim tachtig kinderen verwelkomddoor Maurice, diedaarna de indeling van de D, Een F-jes bekend maakte. Deouderen kwamen onder dehoede van Willem Baay.Dankzij vele vrijwilligers kon erop tijd worden begonnen metlatje-, paal- en in-de-kruisingschieten.Ook werden kap- endraaibewegingen doorgenomen.Tussentijds was er natuurlijkook nog eenlimonadepauze. Om 12.00 uurstond er een uitgebreide lunchklaar. Hierna begonnen Willemen Maurice met degroepsleiders aan de tweedesessie met het 4 tegen 4-toernooien natuurlijk ook weer debalbehandeling.Het weer werkte gelukkig mee.De eerste druppels vielen pastoen men aan het inpakkenwas en onderweg naar de kantine,waar de frieten, krokettenen frikadellen al klaar stonden.Maar eerst werden er nogspelers naar voren gehaald omte worden beloond met eenbal en een handtekening, uitgereiktdoor diverse eerste-elftalspelers,voor hun goedeprestaties bij de techniek.Tycho Peek kreeg de eersteprijs, de tweede prijs was voorRonald Budding en Marc Goesging met de derde prijs aan dehaal.Mary Kroodsma won de penaltyserie.Hij kreeg de prijs uitgereiktdoor topscorer AliAlkan, die daarvoor speciaalnaar Langbroek was gekomen.Bij de andere groep was BartAalbertsen de beste, JelleOnink werd tweede, Stan deHeus derde.Vrijdag vanaf 8.00 uur kwamenal vele ondernemerslangs om vijftig of honderdoliebollen voor hun bedrijf tekopen. Ook op de weekmarktop de Kerkbrink was FC Breukelenmet een kraam vertegenwoordigdmet alsverkopers Angelique, Jolanda,Dagmar, Richard, Gerard enWim. Een ploeg die echt heeftgenoten om iedereen die langskwam onze oliebollen aan tebieden. Want eerst proevenkon natuurlijk ook!Gert van Es hadRTVUtrecht/RadioM weer zover gekregen om live aandachtte besteden aan deze uniekeactie. RadioM-verslaggeverKees was aanwezig om te helpenbij de verkoop. Vele luisteraarskwamen even later naarde kraam om oliebollen tekopen.In de Driestroom was sterverkoperPiet van Riet van planhet beste verkoopresultaatever te halen. Het bestuur vanFC Breukelen had besloten ombezoekers van de dagopvangDe Twijg en bewoners van deverpleegafdelingen van De Aate voorzien van gratis oliebollenbij de koffie. Een geste diezeer op prijs werd gesteld.FC Breukelen, wat een vereniging!!!Zie voor het volledig verslagwww.rondomvoetbal.nl


EDITIE UTRECHTCLUBNIEUWS DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 237Ted Fronik lid vanverdienste vv De MeernFC Driebergensamen met UNICEFFC Driebergen, de samensmelting tussen vv Dalto en CDN,heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met UNI-CEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.Op de wedstrijdkleding van alle spelers komt voortaan UNI-CEF te staan. Gedurende zeker vijf jaar gaan FC Driebergenen UNICEF gezamenlijke activiteiten ontplooien en fondsenwerven.Voorts wordt, met steun van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,het sportpark De Woerd gemoderniseerd. Voor 2012staat multifunctionele nieuwbouw gepland. FC Driebergentelt dit seizoen na de fusie elf seniorenteams, 48 jeugdelftallenen vier vrouwenteams. Het eerste mannenteam speeltmet goeddeels zelfopgeleide voetballers in de derde klasse.Zwaluwen Utrecht 1911ook met jeugd de zaal inTed Fronik op het veld van De MeernOp voorstel van het verenigingsbestuurheeft de algemeneledenvergadering vanvv De Meern Ted Fronik benoemdtot lid van verdienste.Jarenlang was Fronik zeer actiefbetrokken bij het reilen enzeilen van de club. Door zijngrote inzet had hij zich eigenlijkonmisbaar gemaakt. Helaasliet zijn gezondheid hetniet meer toe om zijn activiteitenvoort te zetten. Dit jaarmoest hij er een punt achterzetten. Een aderlating voor devereniging, gezien zijn inbrengbij de wedstrijdplanningvoor honderd seniorenenjeugdteams en Froniksgrote inzet voor (de ontwikkelingvan) het meisjesvoetbal.Daarnaast deed hij nog veelmeer. Vanwege zijn gezondheidkon Ted Fronik niet bij dealgemene ledenvergaderingaanwezig zijn om het welgemeendeapplaus en het aandenkenpersoonlijk inontvangst te nemen.Hans van Rossumerevoorzitter Club van 100Op donderdag 24 november zatHans van Rossum zijn laatste vergaderingvoor van de Club van100 van vv MSV’19. Tijdens dejaarlijkse vergadering stellen deleden van de Club van 100 bestedingsdoelenvast en wordt in onderlegoverleg besloten welk deelvan de ingebrachte middelenhiervoor beschikbaar wordt gesteld.Na twintig jaar voorzitterschapen het bereiken van derespectabele leeftijd van 80 jaar,vond Hans van Rossum de tijd rijpde voorzittershamer over te dragenaan Frans van Vliet. OmdatVan Rossum in het verleden alwas benoemd tot erelid werd hijnu beloond met het erevoorzitterschapvan de Club van 100.Op de foto een trotse Hans vanRossum met de oorkonde.Nadat Zwaluwen Utrecht1911 eerder dit seizoen tweedamesteams introduceerde, iser nu ook een C-juniorenteamactief in de zaal. Vrijdag 28oktober startte in de regioUtrecht van het KNVB-districtWest 1 de eerste C-juniorenzaalvoetbalcompetitie.Zwaluwen Utrecht C1 speeldein Vianen de openingswedstrijdtegen FC De Reigers C1.KNVB-districtscoach HjalmarHoekstra deed de officiëleopening, Mitchell Vanenburgvan FC De Reigers trapte symbolischaf.Er volgde een enerverendewedstrijd. Het vele publiekverveelde zich geen moment.De thuisclub bleek een maatjete groot, maar de inzet vanZwaluwen Utrecht werd uiteindelijkbeloond met tweetreffers. Eindstand: 10-2. Deoverige twee teams in dezecompetitie zijn De Dreef enDWSM.Vanaf januari 2012 kunnenzich meer teams aansluiten bijdeze jeugdcompetitie. Geïnteresseerdeverenigingen kunnencontact opnemen met deKNVB, district West 1.Eef Walgaard, voorzitter zaalvoetbalvan het dit jaar jubilerendeZwaluwen Utrecht 1911is al twintig jaar actief alszaalvoetballer. Hij is erg enthousiastover dit initiatief, datin nauwe samenwerking metde KNVB tot stand kwam. ‘Dejongens vinden het prachtig.Daar kan ik van genieten. Ikhoop van harte dat meer verenigingengaan meedoen aandeze competitie. Zaalvoetbalis een prachtig spelletje voorjong en oud. En het is goed tecombineren met veldvoetbalof juist een prima alternatief.’Elke zaterdag- en zondagavond alle uitslagen vande wedstrijden uit de regio te vinden op:www.rondomvoetbal.nl (klik op: uitslagen, standen en programma)


38DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 2 ADVERTENTIERONDOM VOETBAL


EDITIE UTRECHTCOLUMNPATRICK DE RUIJTERCROSSPASS DECEMBER 2011 JAARGANG 6, SEIZOEN ‘11 -’12 NUMMER 239Natte Neuzenshow opmemorabele zondagZondag 6 november 2011, eenmemorabele dag. FC Utrechtontving om 12.30 uur Ajax voorde wedstrijd van het jaar, althans in de ogen van de FCsupporters. Een stampvol enkolkend Galgenwaard moestde thuisploeg naar grotehoogte stuwen.Zelf moesten wij, anderhalf uurlater, met Schalkwijk onzethuiswedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht spelen. Onze kantine zat vol metAmsterdam aanhangers. Navijf minuten al begonnen ze meuit te lachen en te jennen. Eenkwartier later waren ze alweerstil. Hun clubje stond achter.Toen ik om 13.15 uur in de bestuurskamer zat en de groepnaar beneden kwam werd íkweer uitgelachen. Hun vingerswezen 2 3 aan.Leuke rivaliteit die in elk gevalzorgde voor een prettige sfeerbinnen de ploeg.Toen er in Galgenwaard voorde tweede helft werd afgetraptbetraden wij, enigszins uitgelaten, het veld voor de warmingup. Uiteraard stonden ermannetjes met oordopjes langsde lijn om het spektakel in hetstadion nauwlettend te volgen.Ik hoopte dat onze wedstrijdvan vandaag voor de ommekeer zou zorgen. We draaidentot dan niet lekker in de competitie, er moest maar eens gewonnen worden. Het veld lager prachtig bij, maar de mannetjes met de oordopjes begonnenalmaar zuurder te kijken. Tijdens de warming up werd destemming er niet beter op.Natuurlijk kon ik een glimlachniet onderdrukken toen ze bijonze terugkomst in de kleedkamer chagrijnig de tussenstand(5 3) met elkaar bespraken. Ikmóest dit gewoon gebruiken inmijn slotpraatje, vlak voordatwe het veld op gingen.Toen gebeurde er inderdaaddatgene waarop ik had gehoopt: er maakte zich ‘een gevoel’ meester van de groep, ietsvan: dat wij dan maar wél vandít Utrecht moesten winnen.De gebruikelijke yell klonk warempel harder en overtuigender dan al die weken ervoor.Zwaluwen Utrecht had pech.Pech dat zij juist vandaag naarSchalkwijk hadden moeten afreizen. Met een 6 0 nederlaagin de tas werden ze teruggestuurd naar de Domstad, destad waar Ajax even eerder met6 4 was nat gegaan. (En datwas voor de Amsterdammersniet de eerste keer..)Martin Gaus heeft er vast enzeker ooit inspiratie voor opgedaan toen hij de Natte Neuzenshow bedacht.Fotowedstrijd (FC) Utrecht 2011‘Utrecht Bruist!’. Dat is het thema van de Fotostudio George Terberg FotowedstrijdUtrecht, die parallel loopt aan de Fotowedstrijd FC Utrecht 2011. Het staat iedereenvrij mee te doen. Eén van de prijzen: viptickets voor een thuiswedstrijd van de FC.De jury van Fotowedstrijd Utrecht staat onder leiding van burgemeester Aleid Wolfsen. Bij de FC Utrecht Fotowedstrijd is clubfotograaf Frank Zilver juryvoorzitter. DeOfficial Partners van de wedstrijden zijn Stadspromotie Utrecht, Toerisme Utrecht,FC Utrecht en Stadsblad Utrecht. Niet alleen bewoners, ook bezoekers van de stadmogen meedoen.Martin Planken, voorzitter van Stichting Fotowedstrijd Utrecht, roept iedereen opeen foto in te sturen: ‘De échte ontdekkingsreis bestaat niet in het zoeken naarnieuwe landschappen, maar in het hebben van nieuwe ogen. Geef je ogen de kost enstuur een originele foto in.’Bij Fotowedstrijd Utrecht moet de foto vlakbij of in Utrecht zijn gemaakt, waarbij hetthema ‘Utrecht Bruist!’ op een originele manier in beeld moet zijn gebracht. Wie (ook)meedoet aan de FC Utrecht Fotowedstrijd mag een foto waar ook ter wereld gemaaktinsturen. Eén voorwaarde: er moet altijd een link zijn met FC Utrecht.Uw foto’s kunnen tot en met 7 januari 2012 worden ingestuurd via de websitewww.fotowedstrijdutrecht.nl. Op deze site diverse tips en trucs om te winnen; ookkunt u zich er inschrijven voor de nieuwsbrief. Uw foto moet minimaal 1 en maximaal 10 mb groot zijn. De prijsuitreiking is zaterdag 18 februari in de Michaëlskapelvan de Domtoren, ooit de privékapel van de bisschop van Utrecht. Stichting Fotowedstrijd Utrecht wenst u veel plezier tijdens het maken van uw foto.COMPLEX TESTMartin Planken en burgemeester Aleid WolfsenVV KOCKENGENElke maand beoordeeltRondom Voetbal aan dehand van vaste criteria hetcomplex van een amateurverenigingin de regio.Deze maand, op zaterdag19 november om precies tezijn, bezocht Wouter Bongershet terrein van vv Kockengen.Door Wouter BongersNaamSportpark Niek Hilhorst, vernoemdnaar Kockengens eerstevoorzitter die in 1996overleed. Tot 2008 heette hetsportpark De Meent. Na deverbouwing van het complexwerd de naam veranderd. Eeneerbetoon.LiggingNiets mooier dan een dorpsclubin een polderlandschap.Vergezichten, slootjes, weilanden.Sinds 1959 liggen develden in de schaduw vanknotwilgen, aan de rand vanhet water. In de ochtendhangt de dauw nog boven develden, en met de steedskrachtiger wordende zon lijkthet een decor uit de strip DeWondersloffen van Sjakie. Inde sloot drijft een bal. Eenspeler van het hoofdveldheeft wel moeite om die uithet water te lepelen.VeldenKockengen bezit een kunstgrasveld,een gewoon veld eneen klein trainingsveld. Sindsde recente aanleg wordt er opkunstgras getraind. De fraaieknotwilgen langs de lijn kijkenelke wedstrijd trouw toe.KleedkamersIn 2008 onderging het sportcomplexdus een verbouwing,waarbij de kleedkamers stevigonder handen werden genomen.Resultaat: zeven kleine,maar nette kleedkamers metelk drie douches. De billenraken elkaar net niet, maarkrap is het er wel. Kleedkamer1 is iets groter, maar met eenselectie van achttien wordt hetbij de wedstrijdbesprekingentoch schootje zitten.KantineDe kantine oogt enigszins Tiroolsmet al die schrootjesaan de wanden en het plafond.Het komt de sfeer welten goede. Met gevoel voorhistorisch besef hangen aande schuine wanden naar denok canvas doeken metclose-ups van oud-verenigingsprominenten.De matzwartemozaïektegeltjes zijneen positieve uitzondering opde vloeren die we bij veel andereverenigingen zien.Broodje balOm 12.00 uur zijn de gehaktballennog bevroren. Enomdat de frituur niet eerderaangaat dan het middaguur,is het niet mogelijk een balletjete bestellen. De dame inde keuken zelf is vegetarisch.Ze weet geen alternatief omin de ochtend een broodje balte prepareren. De tosti isprima, maar kan in de scorehelaas niet worden meegenomen.ToilettenIn de hal twee heren- en tweedamestoiletten. Opvallend:het damestoilet is bijna tweekeer zo groot, terwijl mannenbij voetbalverenigingen doorgaanstoch oververtegenwoordigdzijn. De frisse lucht steltje in staat om gewoon door jeneus in te ademen – daar kunnenandere complexen die wehebben getest nog een puntjeaan zuigen.TotaaloordeelKockengen heeft op eenknusse locatie een volwassensportcomplex waaraan aandachtis besteed. Niets valt uitde toon. De kleedkamers zijnmisschien wat krap, maar welschoon en netjes. De kantineis met gevoel voor detail ingericht.Met kunstgras als extraatjehaalt Sportpark NiekHilhorst al met al een mooiescore.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!