download - Kempenhaeghe

kempenhaeghe.nl
  • No tags were found...

download - Kempenhaeghe

feb’12PROVINIEUWSProjectorganisatieIn de projectorganisatie neemt de stuurgroep met daarin directieKempenhaeghe en vertegenwoordiging van de projectontwikkelaarde uiteindelijke besluiten. De projectgroep (met daarin de projectleidersvan de verschillende werkgroepen) en het kernteam (besluitvormingsorgaanbinnen Kempenhaeghe) dragen gezamenlijk zorg voor devoortgang. De projectgroep rapporteert aan de stuurgroep. In deprojectgroep komen de aandachtsvelden van verschillende werkgroepensamen.Die aandachtsvelden zijn onder meer ‘natuur’, ‘voorzieningen’, ‘grondexploitatie’,‘ruimte en conceptontwikkeling’ en ‘het klooster’. Ontwerpteamsvoeden waar dat van toepassing is de werkgroepen en werkenplannen tot op detailniveau uit.Betrokkenheid medewerkers en ouders/vertegenwoordigersDrie gebruikersgroepen hebben tot nog toe per doelgroep meegedachtover onder meer de programma’s van eisen van de zorgwoningen ende situering daarvan binnen het plan. Die inbreng heeft geleid tot zogenoemderuimtestaten en een aantal schetsontwerpen. De start van debouw is een nieuwe projectfase waarin Kempenhaeghe en de projectontwikkelaarwederom veel waarde hechten aan inbreng van vertegenwoordigersvan huidige bewoners en van medewerkers.Ten behoeve van de realisatiefase worden daarom opnieuw gebruikersgroepensamengesteld. Die gebruikersgroepen zullen de voor hen vantoepassing zijnde schetsontwerpen voor zorgwoningen en/of dagbestedingbecommentariëren. De input leidt vervolgens tot voorlopige ontwerpendie ook weer aan de gebruikersgroepen worden voorgelegd. Op diemanier komen eisen en wensen enerzijds en de ontwerpen anderzijdssteeds dichter bij elkaar, uiteindelijk uitmondend in definitieve ontwerpen.Naarmate het proces vordert en de daadwerkelijke inrichting en aankledingvan de woningen en andere AWBZ-voorzieningen in zicht is,wordt opnieuw bezien hoe gebruikersgroepen daarin een actieve rolkunnen spelen. Ook de ruimte voor het maken van eigen keuzes in dieinrichting en aankleding is dan onderwerp van aandacht.


Deze foto’s geven enkel een indruk van de beoogde sfeerJe woont in je huis, je leeft in jeomgevingVan een vrij geïsoleerd liggende instelling naar een kleinschaligelevendige woonwijk waar mensen met en zonder (verstandelijke)beperkingen samen wonen en samen leven. Het is de opgave voorde projectontwikkelaar om hiervoor de ideale omstandigheden tecreëren. Die opgave daagt de ontwikkelaar uit om zich te verplaatsenin de behoeften en wensen van de huidige bewoners en hun familieledenen die van de nieuwe buren. Tegelijkertijd is er het besef dathoewel iedereen anders is, we vooral veel overeenkomsten hebben:prettig wonen in een fijne en veilige omgeving.‘Omgekeerde integratie’ is juist daardoor niet iets hoogdravends ofmeeslepends. Het zijn de kleine dingen die het doen, die zorgenvoor onderling contact zoals een kopje koffie op het terras, eenpraatje op een bankje, gezamenlijk onderhoud van (een deel van) hetgroen of scharreleitjes kopen op de boerderij.

More magazines by this user
Similar magazines