Zondag 5 Juni 1898 37° Jaar - N' 51

waaslandca.front36.kunstmaan.be
  • No tags were found...

Zondag 5 Juni 1898 37° Jaar - N' 51

Zondag 5 Juni 1898 37° Jaar - N' 51f\" I Z- U , £"I n v-.- '- v L.)AnnoncenKil „ I ,1 1 1 , |III 117 I III k I I' i l ilM els t" *ei111 I nSUREEL EH REDACTIE KASTEE'STRAAT 41 SCllll nVW-'.OI ik! \J>. JJUUKMH BURLTL EN REG/CTiE K.'STZELSTRAAT, 41TEMSCHE H fllX18')SWekelijkschen Almanak.VU\D JIM*i 7ondnq \\ Dnjviildigheid6 natindig s Noiberliis P mimi7 (IIJDSI! ig s lïobertus L imlolpliusS uouisliqs Medirdns \\illielimiu4 domkuMH Niciameitlƒ 1(1 vrijdag 's Mafunus I wdriuis\i\ /ihidi.* s B un ibis, RostiiiuMaan Den 11, 1 K om o uic o > m i. motJaar* en Paar denmarkten.1) n~ hoiiweelen tn zeissens gew ipend zijn opden booid der rmei, m het boseh en in hef. BIJ liet binnen'reden heeft /ij (,ot morgen »hoiil, sta in \oorposten en schildwachten -fkoitomhet plan is volledigl ken De Bevelhebber breekt de eerste het stilgemompel/ doeh veidei geenwooid ^espro\oui het a inbieken \an den dag zijn de w ikv rlwfgen afkerreesehjke zeis ge — Jlebt gij daar niet gebeden en gezongen*wet met om ditmaal gris te maaien maar om — Djtdtedikzekeimenschen om wjanden neer te slaan 'Gij zijt dm, \ in dt onzen 'De kloeke man, dien wij in den loop \an den ^ i l ln leht bij het vuur in de hoofdwacht zagon, die — Hoe heet gij 'hier in de duisternis \erdween om op een( — Cilia Br ikenandere phats|\eisebtoek . -in - - . d - , . u » . h » • ils - «ii^i^ip Iheiop Ikn zeker is bet dit indien Van Brussel omki in il I i in /< nd ig 11 ilbl, Ale\ , 2"|iii|s, 10 li iiiliuin/ii iiiiniitiil ben de ' ' kin/oiinuis linim sibils ^elrokkdiden naam van libeiml, v m socialist ot wit""Henb Henbiut m Hnnliik —Ni.ll \ ui/ n 1' |'iih en Odie dtfi in • uIJ. •• van lioinl >n eimcdeandeis upgelieden waic, hij nooit h id kunnen13lr Ir t /ilveien (tiemeliil \ m lhn\üi\ si i„'en op In t hoold en irnii n lot j,i lir lehtlukkenGerustheid in het land.S! ^ikql us 2 pi i is 10 li iiibion/ Hi twit silil ilen rnv imij t /nn doolNu echter dal lii| ils hatholu! vooikuim(r;**-'enittiil tul B, Bilens Uit ft — k tiUiii/m lul I' I» i "II I II. lli(k,..C.;,0 /ijnnuiDen d IJ, n t tl olheici k il kondigmj, v Hmiu buiten het konuteit \eiv\oit \u\ (,ein ik'» «ï*y 4 tanden) 11) \ 1 piijS 20 h (n/ikiiimnimliil, lul In spil ui illuti ovei^ In leht Ue kenluitblazen dei I) illolltt i ï -,on vv u u de ooittkelijk de stemmen van dui/cndui en duizendenWee/en llmbii.1 I in di 5 pujs, 10 li vin Boinliim is il i ir di gtimenlt kunnenlen dei libuili bilden vrnniket jk om lez iimisnoegde Wazemren HIJ /il ÓMI in debionzuieeKiiiilnl li ubltya l'dius lein lorugkeeron ook n i vi r/orgd te zijn ttvvteslZIJ klucgeu, W( 1 js vv ui t \ov hunne neerl 11^Kamei zitten als een levend protest v in onssche — K ilt ki 11 n v Vooi landbouwdsj dooi iin genei shoeite Dooi nik, do 1 \ooi li t mtii e vthtnouuroiuhsscment tc^en het Stubhcstuui dit1 pi ijs, 20 tr (ii /ilvoren eeitinelul Di I (n slieng ondei/o k is IUtlllO|H In I1S lll^'lmeest illenznli-, 1 in 1 ^1 uit ii sti te\ooi indeie sticken altijd zooveel en vooi deMil eli( Vil il lemsehe, 2» pii|s, 10 li en sttl Itioosttn en ZIJ J i/< I leu / II nu l tie -,H < tsU.on/e ilhjd zoo weinig ovei ii id ils. een kvendbioii/i n eeiemetiil, Heunis, lemstlie (n Vooi — \\.schuld \in de kn/nif, dei I itii U ken te \u•i nsih„' ivond rond II mo/isorbrmdpiotist vinden I mdbouw die zijne bel ingtnkoopmiiH ) I" pii|s 20 li ui/ilvciin eir me ml, I ivieis, Ie wijten ain de soti U »-lui /etve••' " '" b I Iim I eiliiuikt ds stiltedikwijlb nu die vm andeie kl isben/iet optul li( sdini in Üisirt, Keveren —Pnisvooi ili» i IIW it hen eelilti meer btk romierdt dit wis\ 111 < Ml p U ,|| „sliol ,„ (I, \p|,|ofteïen a.hol giootstc u I il liooinvee tei rairUgebruht sh l il ilhelgetn /ij noemden < de M^rmoonc on\uEn^nu de horstcniming van Zond ig luist,lo li l'iiius Irjubltjn, lemsehe. — Pujs-bclulhgheid well e in hel 1 n 1 11 w hl Üe/(.(Imien md hulpvnnde «instond-, toii,..wit zegt die' 7IJ bewijst eerst nog eens te nu eivooi hc/(,ioi Isti (, 1 il vu kens te koop gestold, snelde ponipioiyw inn hiivuui ipotdi„ nietsm nsc hen stliemn om zoo ( / -,„ ti m 1 t»de ovcimicht dei kitholiike o\ in den lioLiulknj^ b ofl di beerIi ms Ik loninik bcsluuidu du Komnklijko"in/uk Isib ippiji n ^ iiiliniMlii JTPum» «pdir finfiriiinii itsduppij \ m Ihs Hen? eenillcs/ius merkwoerdif, j,e»roiht huud tei uil-\ociing\ooi Iliiniimn en I infuil'l i itsgi bi« k ^elhindcit ons heden eenelirced\ouis;t onlhdmt * m dil slukmu lo,(helen B(\oeL,do manntn die de uirbtuuinioLliton /«n tn IIOOK n spriken < r met uilhuudi^on lof o\ei ri doet zuh eeiiL j,ocdü^"i M ii im do lufluhliois iui \oorsmiikui in II Iilon gdiirlui il ui WIJ (cincmu) ditDinsd !^aj,o.uiij^Tt||||':de^ejiiOja,hl(! Bchmrii i il den Juan nut het sloomboolje > in den kaiinlijndiuisl win nog unbooid wuen depaliooiiBlevuiljugh de raatroo/en DeleeenDukeis inde niieluiiisl Vnu Hoeeke\in den JuoBgekonun wilde men dilsiluplangs voren iond>iren, doi Ii dedriai werll'Uitgenomen, eene alnvmng h id „|,jhi„hl l sloomboolje zonk biju i oninidilelijkOp hdooguihlik du ruiip voeide lileicnbeigl. lul boe', de ,n„l„n.»t w ,s u, dt m ,eluenkanier, De ekeis stond a in liet roer on DeI ec stond dan ifeu voorslevcn om de inierloiivvte werpen en i in te h ggm, Doktor 1 laliou / ilin de kajuit een d igbl ui te le/enii. hls Milmkssilmien en bl i ,sl helvnuide kopeun londeldoosOp zijne vr ug heelt een de-boeren Lenensolferstek geliraiht nu de/e bruid! "ui debeulhebbei bevtlhebbei de dt h liiml md voo,de d Vli'm"iio"ido'nd'r l ll ei hl .1 lar de k ir lie in hi t spool slilsl i il— GIJ ?IJI Ivvie moulige kerels, ze!-l luiMoolijk, opde'ioo„ku springend, dotTi vv,vvilltli d, iMoiIncm ol het krnit, dal on/,viie/dcn d. Bilivtnnns /endm vveldtgelijk«il -nk.ldil vhminilj, I „ l„ i pouei |, u,iil/iui hoMiildiim, iilil ditlitellUi smuUni h hink hij vvoelt/itblosnildelllichllge hm I v in diibevillicbbirinsiiiiii-l 'evenils .1, smokktl'i bliksemsnel ,„, "[«'k HMl! I bij di lieve, goed, h „is, hen re Is , >pi IJS' 1— Uei.lt I» lü vooi ons' Int I,|I Urnmindiiil O|iv„l„ „ a hi et u vv, Ik u, ,, onsmul lm Ivom Non is'— Pn /egt „-o mets \ in Kou niiju n do »»— Dient! or/elfe TOkkerd i uu dan desmid en 7ijn inetslei ' "%^ \\, V


I Is de m iiioos De 1 ee die de eeisle hel gc\ iu liemeikle en nep sloppen, sloppen' Dein H liniisl stopte d idebjk, kwam bovcu dispiong Dt In H litern i in hot witerHi idenkoml» u/h Ii il /vvemmende ledden, Itrwijl dtunit n op\ ut uden veidionkuiD' H dioii iboo ja ir on 1, gehuwd en videiv in i kinltien, tei vvijl /rjnt btpiocklc weduwein 7,1 / g inkn loi si 11 I \c i kei itBl< M nbt tf^li is (>~ï j ut ii oud, g pil —Ii 1 2oAioiii IK ^ >n dei dm hl TemsrheSNELLE WASDOMZekoie kinderen groeien zoo spoedig dat zijhunne Lr ichten vcrhe7cn on in ecnen sloat v inverzwakking verballen, tticaanleiding geven kia4ot ziekten Men moet zich immer htnnnereiidat de wasdom de levens best inddeLlen v-in helvoedsel bemeestcit en soms is de vereenzelvigng \an het voedsel 100 omoldocale dat deuuodige deelen voor den w isdom eeiti genomenei iiiels meer \in o\a blijf! om levenskracht tehet rgen of de hei ^ens te ondersteunenWat in al deze getallen noodzak lijk wordtis een Toedoe) ditzichgcmikkelijkvereeii7elvigenkan en doelmjtigZoo i de *•guici kmi Lslekei di smu ik enden mi.1dcUi7IJII0I1KM^ ]ii inlivi»Ikt-iisodj Dezelaatsle zij» alge-I klud SCHRILLEineen herkei devoeilmtsbe tui Iktkn jls dusdanig gq rezenin jlle genet^k in tipsclioleii en dooi allenitiiiDcn van \\etens(h>t|Dctrim mulct \1CLM h CD geeftkneiiten aanvan k ilk en sodj II lici oiicn nudei steunengeven \eeik J ) t i i i ! i i \ te] el w kkendespjsverttr | „ ht g J dc 7 \vorinm" dei 1 ItI) buott •; I mil icvoorbeeld ge t 1 • li L, IS on titljteiljkwi inieei dc kmde in d inomolmaakteii wisdomof ml) tilling lij IctiIn dc i volpcnden brief geschreven na persoonlijkeoidcivu du g wordt il hetgeen WIJbomen le zeggen ttn lollc bevestigdf nb Mar e(Lot-ct Gar ) Trankrijk 25\1oartlS97MIJnhoeren mijn Kin ] Hm \1 (Kti\n_ l( ^ in n li ]]>! I b ( wui \IIIKIIP1Ietcunk Üe Bu^ssu \d ti I uuloodffeLoie k"* ~~ tluintijhnt li unto \lfon «licnstin tideel \aitA^. i \ IIK 1 I loUni mot Mini \meH>ef^I i ti nil meidr ui ^ei lykcn stand \an Cruj bokc.Mi ii'l Mei Gohooitens Man 5 \i iiMai t \aleiia \an ilo \y\e\ ) Steili FinieisLll( ( nu nlt ThuhodL (111< insein2 Hip' Vu\ol„' IlmilliOLliioukl)ijiisd.„'7JiinMS48 Ie inlugtu -8 1|2 nrc\OUI11II I I 1^ ,0ng4\(d 150 Koopen t\lii goed lijd enToem 1 ilgr is en \ I isi oottn, op meei si litn gcli^enIn de kt iniieek en RoenlionweisieekBoeiken\ tn Di 1 1 Pk Splniui -ck oude bhir*ic(k1 1 1 ui i I 11 1 ek 1 uifietk til0\unitiiüjieek o\i rn i jiiiin 11 \an „«.noem lc lump UOLJI itI i\ l - i in Ie Jnir li 111 nel te Ki.minlufiei1 \ N men eipenaic!. te St Nikolns „• i? oi in* likoopci \ooi7i(,nno f n f I inluie] ktcvoldoen\ LlthU >l»l\K \\N AIIXRBEVTETIJDGKASuihit Mtaltahoul ti 11 UbLHEDi Noluis VANDEPLKKLle lemsdie, /ilop de ugeiidommen en ten \erzoeke \ in\U >iou\\ lan^ * ns Simls op Dinsdag 7 Juni18*18 sli^rf7 i?^> 1 2 me n iimnd ig, openbuili|k en op I ni-,1 n 1 ijtl \ in bel ding \ei koopenHET SCHOON TIJDGBASlei meeiscli' n qelepin U Unisilie m In tMcnknbioecklelilei liet kanteel, verdeeld ni40 koope.ii t^ Iks geriefN Iï —Men \eigidue ter herberg « DeI onteiii H bij 11 ms \ nu St ippen le lemstbeom, nile7inj,dti \oon\ uiden, ter pi lals tc^ ) m \t i koopi n(.UUÜlL \UiKUURlNI.LN \ \\ \TIJD- & SfAGRASONULU MIILM.UUI IN 1LMSU1EDe Nol iris \ VN DE PLKRC tc lemsdic, z il,opuibo.itlijk MikooptnI M\AM)U. b JL\1 18nnveiiiiöte lemsclie Mguf\iou\v Matlnklis Heildnut giondeigenaies te lem&clie M^nheti doe(.01 Cimiel Laeompte Hellebaut oogniwstei teUent Munheci enMc)ui\iou\\ \nn bjuantk onMijnheei Pictei Se^lieis Oilav mouteialk.n teliueiiodeDen M i incKig 6 Juni i8W klokshg %an 2ure iijmidd ig, op tijd van belnling mits borgsltlling80 koopt n >l uigras en Toem i it,op n heetii en beate meei sehen te Tlneli odebroeikin de dyki eek, bosdue&i eek hei togMraatjesreekboomi eek kerk) tek splmten eek eerste tweeïoek tweede tweeieek arnneek St Pietei&ieekbeenhouw ei sreek oude s,luisreek \ oei mansieeken genaamd ondei andeie de Van Haveis denTliiei ens, den Wilssens den Jan Joos> den Vi >dagde Guinaids tie Spmneisen tweede Gemet denWtttock hetMaiyntje Mevi De Rytk Dcekeismcpisch, Hoogem^ei&eh den Thuntq den Tuifden Tots den Veibiaeken endeGiemeiemeeiSLhenTt Ver^uleien bij den meeischvvji liter Paulus \nn Bu>nder ter herberg ( dc Bleek » lerineliodebij wie» de vooiwiuden zullen\ooigele/ui wonlenNB El kt koopei, zonder ouderstlieid zalmoeten gektnde borg skllc nDe veikoopnij, /il juist op klokshg \^n 2UK beginntnTL Hi 1AD0V A DOIiPaKmedc \an ~\ nichten te \eJdeOm mt oniciditldheid tt hclutdinOl'LNlURC \ERhOOIMM.\anZaailandenHOOII AfiDl N LN SCHOORte Tlnoliodc, Mjinme en WaisntiinsterDe Not am DE SCH VEPDRY VLR te Temsche,tei tussLlienkomstZIJDS ainblgenoots Meesier\V\DEN srAEPCLEieBcrcliein, zjl openbaarlijk \trkoo|>enüEMEIlME THIELRODEhoop I — Eene partij Zaiihnd groot 1hut -2 uen (W ieiili.ui>n gtk ulastrteid sektieI! numnitr 24" v, palendi oo»t JIIIMOIIW MüueHon^ieils, /ind de gemeente ilueliodL, west(k wtdnwe en kindcien Smet Vin boethem enJI Bod De liiibandei, noord MM Limpcns(tuis en de ]\i\e de Roden kcivvn d Oudftlooiegl» intn pacht JJIJ M \ ui Rtnndeien, mits ti 125sjans, boMit de Jastensiedits gebrntbt tot fr 5610{.EMEEME-HAUMEhoop 2 — Ecne paitij Zaailand, groot 95ÜILII OU icnli tiLii, gekadasliecid s'* 4, nummei 11U8, piltiKie oostM \ in 1 oo de heitkezuid M Dtsuc \erlongen, wtst M t,o\ermanInpicht bijM Jo/.i I \ ,n dcUldt, mits 'iofr s j tars, bo\en de I istenslechts gibi itlil tol fi 1730Koop 5 —Fenen blok 7 i nl ind, gi ooi i Iteclil uen 20 reiiliiun, gekact istiioid Sükln Anummeis 1555, 1'ioS 15o9tnl500pnlendeoost MM Ddinjns Cnmmonl uiliins BI meqiuil, zuid oost MVf Van Assdie Van BogieitDelut)ns Ciinmonl en Leo \ in Dimme, »islMM Leo V in Damme en \ei»ilghen Hijde,nooid de BeekBoompnjs 123 frIn paihl bij de «pldadighrul i in Himrae,mils 2U0 fr 's j i is boven de I istcnVerdeeld in 2 lotenLot A 53 ai en 90 tentzijnde nummer i535des kad istcts1 ot B 1 hei tire 15 ucnöOcent zijudenummeis4S38,)559eiH3C0slechts georacht tol fr 4900Koop 4 —Ct ne naitij Z i ul tnd grool i heetue 20 iron 90 i enli iren, gek ui isliecid settleC, nummer 1129, fiaknde oost M VinHeckeVan de Velde, zuid de Beek, west M Vau Doorslul de ten Koen, noord M \aili, uiteiin DeTot k en *io er\en V in Bog iertlnpichtbij M Komaan \ tic untn, mits i"oIr 's j i u s, bo\cn de I istensleihtsgebnchl tol fr 3830Koop 7 — Fene partij Zaiiliml, gioot S3ircn, gdvadaslieerd scdie D, nuiumer 871, piluidtoosl de kittdt i< n \\ min in, zuid de klndeuu De Smet, \\enIn pai ht bij M I ouis W umi in, mits 83 frsjaals, boun il( I isten'slethtsgebndittolli} 3310hoop C — H aren 80 i enli u en S( hoo', gekidasticcid stctic L munniu 5, p tiende oostde wed Joosttns Dnued, zuid M Ernest deMur ds, zuid west M \ in Doorsl tel de ten Reven.HOOI d de Dm meIu pacht bij de w&luue Philips, mits 10 fr'sjiais, boxen de lasleoslechts gebracht lot fr 130hoop 7 — Eene parlij Zaailand, groot 98uen 10 cent , gek idaslrterd stclicEntinime310, palende oost nerditnstenden voorung op alle andere mededingtis hebbenDe uitdeeling der prijzen zal op hoogergemeldendag plaats hebben ten /elven Gemeentehut/e, om 11 ure dei. voormiddags, en dit ophet \ersljg \in een door het Plutsebjk Bestuurte benoemen Jury s imengesteld uit twee vreemdelingenen cent n inwoner der gemeente —St i ingelden zullen niet wolden geeisi htHet Plaatselijk Bestuur zal do noodige bescherming veileenen nn de kooplieden ennndeie peisonen die dt Jaarmarkt/uilen bijwonenGedaan te Crujbeke, den 26 April 1898Bij bevelDe Sekretins,ALFR \ERNIMMENBurgemeester &. Sthepenen,


JKLEERMAKERIJ.OmltirgeU'okcndc heelt de eer liet publiek teqerirlilen dal hij van heden af BUITENGE-WOON GOEDKOOP zal werken, zoo voor hetm:iken vnn : broeken, gïlels, ^estolls, paletos,j:i(]iieltcn, en?..Dom' mijtie spoedige bediening, prompt ensterk werk, hoop ik de gunst van eenieder ieverwenen.FRANS NÏTEN,Akker.s!r;uit, S, Temsrhe.Pensionaat voor Juffrouwente Melselo (bij Antwerpen).Piwhiiïrciiislc'llirijr — Zeer verzorgdeopvoeding. — Desrelijk «" volledig onder->yy„. — Gediplomeerde religieuzen. —Hm-lioudkiincliuv sdiool. — Snij- en conlivlieles.— Bijzondere handeUleerganjr.— Vreemde talen.KOSTOKI.D 3 8 0 FR,Wilt yij de koortsen in litil hoofd en op de landenm'iic/en, \IIIUJ: ;i:ui uwen a|io!hekei'een doosPillen van het rood kruisAAN I'll. 1.50 DE DOOSKoMliaiï lum.-ilif u-sjt-n :>lle / «(lijnen muclk de-l ilc^ In lia.uns tiet o*ik /IJ.llt'|iul 111. Wil.IHt. AUeisliaal. TemsrlicKlecdor-Magazijn\Ye,l. EM. VEKC.VUTEKE.N«BltEYX.\ERT,•haski'hlraal, Temsi-be, lierirhl hi'l gei-eril publiek,dal haar magazijn \oorldurairl z:il blij\en«noivirn zijn vin allerhande ELLEGOEDB-REN ^or mmis- en \roin\klecden°n, in allepoorten en prijzen.Zij lino|)t de jj-unst \an liet geëerd publiek teJjliJM.ii genieten.SCHOONE KEUS VANVolkalvige VAARZENte koop op 't kjisteel te Bornhem.FPfln^flik fflflk Tandmeester van verschillige Godshuizen.IlUJlwlu Ul/ulJjj WONENDE TE ST. MKOLAAS (WAASi, STATIKMUAAT, 72i< alle Viijdagen te raadplegen, van 8 tot 12 uren voormiddag, in het - Hotel de la Poste. •• bij M' Van Naemen-Braem, Oe\erslraat, TE1ISCHE. — Amerikaansche Tanden zonder baken. — Bewerking zonder [lijnen. — Matigeprijzen.HUISC. VERCAMMEN-VAN CLEEMPÜTKASTEELSTItA.VT, N' 93, TEMSCHE.Magazijn van alle soorten vanKRUIDENIERSWARENlï.VNUEL in PETROLKook- en Duivenboonen, Mals ofSpaansche Tarwe,groote cn kleine, voor \crkcns, kiekens,duiven, enz.Groole prijsxerraindering op alle iirlikels vooraimkoopcn iu't groot.1nvoi /i-— o_i BT^~'.'. ri O?~'i ^ c "•2 55 g"*-ÏÏe1e•-i!5"c.=Lo'o£-5o F:OIIII1-5= |ilg10)1•Ji1—1 •BSIJ S3Oetmms,ar>0-1ociants33 %o^ T3—- >3>- 2. er* S.'_ 3-.- (i>o e,O /.onilrnmolden. I1>I ltcln'l-,1 Mc piij/cii \au nl ou/,t'wijnen in llcsselien cn til \;il»-n, i'i-iic geklemdek;i;ill \;in t\v (Ünmiic en een zeer uionli't'liglirriilll (lp (Ie wijlli-li \.ill li(Mi'(.\Ml\.Agrul, Srhuvniittn-liwijkpns, Trmsrhr.Landkaruil CI'IKIIUI h' knop, htj rle wre/cn .IMII lï.tplistHU ISV DK LKKXUK.EK-MKKrsKa-tPcNtrant. ÜO. Tomsi-lio.Goud, Zihcr on NickelLaat sir Xivutviijltcdt'tl,Schoonv kens,Yn\te prijzen.Re|rmilj(MlVerwisseling van Goud en ZilverHoodcninakcrij.J^^ TIIIEM'ONT-CEEISST. horileniiiaVcr,Aiif;l^t-vV.iNH-t^lr:i.il, .\" tï, ïcmsclio, btM-iclithrl Heiirlit publiek, il:il liij znti voortdurendm-hiM miM lifl inukea \:m MEI WE ZUUE IIOE-ENi'ii \ J8S8 4 I|2 oinnenlamlsclie•» B buitenlandsclicStart Buenos-Avros 1889 4 1:2touieincn 1837 5 0jO'nnlilicüien ISüO iU f» 0|0BréMl 1879 4 1;2• 1889 •! 0|0- 1883 4 1;2Dominikanen 4 0[0Mexikanen 3 0|0Jiujinay 3 1|2Venezuela 3 0)0Oostenrijk-MelaHiekcnÜdslenrijk NationalenOoudrei.i 1 0;0» Kroonrenl 4 0/0Denemjlrke.n 3 1/2 0|0Spanjiï i U|OCubafiOiO 1»8Gllonganen Goailicnl i 0|HKronnrenl 4 0|(>Roiinrinie 4 0|O •Russen 1859 :i (l|0t8«H 3 0|0- 1807-0» 4.0|0I8K0 4 0|Ó- 1800 4 0|0Zweden 3 1|2 O|l)Turken C i H|0II 1 0,11P»rliiu'.il 3 «10Cednles C 7 ll|0Cednlps I) 7O|UCednles f^otid) o 0,0Cordova 188Si887Enlre-ltios 6 0 0 'Meadoza 6 0|0 1888Tncumanl888San Juan 6 0(0Saata-Fé 5 0)0191 40»609 P|)99 4010411-1 00105 15100 5093«412410986 5(151 508S6363 5073Ct 35482r>2344 11)328483 259S171)fl'J 75'•"•> 50O'i02 75S3101 25101 7510! 75Ï'S 60242117 3533 2534 Ui6-1121183


7C7Ia Da GRCOTE MAGAZIJNEN van NIEUWIGHEDENAï.T'7. 2R7Z>i, CE.AES EBT CITationalestraat, 1 — 3, Groenplaats 45ZONDAG 5 JUNI en volgende dagenVERTETelefoon 79746 — ANTWERPENWIGHEDENI I . I K O \ i t / e i I ! I I f, t o i l M I i n l n i i i i i t l l u i i n i ' o | i i » \ i n it V u I t u t f T i i d \ u i si ili n < n illi> i i n k o n | i i n h o \ e n i h 3 0 f i n i k i nGENEESKUNDIG MENGELWERKB1TI0AEELE fiE7n Inull dp iitd \in oen \lnc;schriit uitge-^ \ II dom di ti _,i luiden opnihtci \inhet•mmn • -"MWUI ^w GPSt» lit \\ Hideliucx Dit weikjef-vulj, ndc _jni tl ll Illl^JIIUI Jkllll,,| , / UIL l>Vl-, ,,« i WllkllV Mlllkl I I"U ól» .«'lij lUll/llkl, "I ,1, IkUolls> ,j I 1 k Ik MMBeste Oeneesmiddels„.Li-.,« ,ULII, iu!.ib..i trt \ n i^i nmui ' /ij \ ijlt /ij» ohjI'liL, ^ iwui \Oüi— 'II ili 1 wn« liS in 7i'ei \ooideclmUil -i ukm"esi i1P-(«I, com-'nsclitloni\rv\FRi i NJ u'c Leest!AIin nu m< I l>(004 l/lt kltllt.simonirkimJr„'U)\-i-i tic jsitisdit «LILM /tj heiHKiï niet-, meeitldll SO 0UO pUMHltlllMyiilieei DOL wo be JU ,Seitrttïieejaien was il teuieei ged ukt ilt hoekteen was aanj,erJaan aan de „al en ha 1 alle ^Aeesmi iJ^len JBbluikt Iwer iiwoa vau uwe bt,ot( PIIIPOhul mi ai^ ui b ISiuv>d, iindt km ie lemschc,miavi lm m,ieiiJ publiek kenluirdn /ijn rn IK i/iin voor/ien is \ in tit he->!* (. i/tkiilui (cokes)v in dt .ïiooiitie 41/en tKook IIDII 111 IM lit Ü\tnplueun \ooidtui£ \OÜI il Itilktis A/ijn,S>oudi /)iii I Icsscliui VIN ille voouei Bolj iu\ lukken Wilt Blokken LII (.alo^bclitnvi voop IU 1 glooien i »i n — Ünmo,tli]«tI - H^-ff ;gi| CF)§2.^3UKr&t S :=iZENU"WPILLENPillenvan hetzwai t KruisI) / 1 Uien /i)n s 1 nisl n> 111 lul 1 11 1 u liti_ t ! 11 Til 11 l l 11 N >ok 1 I h en« t ui ld ftii.t null I will 11 1 k. 111 ]( 111 (tl e.CII /111JJ \ II HfM I I 1 1 \ I \1H I1\h i KIM N IN ill I II [1 NM I I II -> 1 \ Vl l\C 01 UMIMN liMMiUi II II /I M \\iiMMin» Ik I 1 I s li lu n I l 1 /11Probeert en oordeelt de ondervinding leerthet best23 000 genezingen i umin dan 7 jaionhe\\i/ui lc lioblc uitweikbelti ilo/Gi pillen t>otu „Mliiilttn \ ui pcneeiheeien notui-,>enpueateijj koij I 1 ti en/ en/Dt/o I lllcli n 11 \fl kl u^bail 1 ui 2 fr by deAiHjthikiiu M Van der Gucht en T Millerti 1 emx< ho iNook [)ci |K>st iiinco niet il/ending vin z\ jo^tlinibeit> vin fi u 10 byJ Tielemans Pultcnbiug n» 4, AntweipenBy de/el v o \{x>tbckeisN VSOIIM T in 1 fr tie doob \ooi \alhng int hoofd snou.illm? en/LONGPIII uiiifr ilcMhe2fr d^doos\on 1» 11 J dli den 01 ten id m ho &t^u\ illlll Op (II bc I f L 1/D* LMiLli nn 2 50ftr d» doos voor\ro en ' tJtH), maainlely vj = hulp het1 coic 1 dei j uen, en/ (/ie pioipectus )F. KEGELS-BAERTTEMSCHESteenbakkerij1!«\ND op tle\en ÜNGFLIKKEN1/1Ril MOMS(IIL kOlh\ aan magazijnIr II {.eleield in dön Keldtl 24 frCOKE |i l 1000 kilo» aun l nia„'a7ljn fl 23„ IlltM I II 11IlimSI ;r/lA (bnonties kolen) ge»as«cben|IHI 1000 kllos aan ma^a?ljn 2S fr ^elevelilfi '2 > Ongeu^issclien ain magazijn 20 ti"ele\eid 22 fiBR1QLP11 EN gewassen aan ma^a7i|n pel1000 kilo-, >> fr „-i-le\erii 21 IrANTRACIETBN I,wonende it. Mtcheltn I m^e Setup n i n Jbiui^tki kuiiii*.ainheipPteid|HilliJ MII 1 i -scheen onilu/cnde pint»- n, du hij /it' il {tweeden mi nidi^ v ui 4.IU mi ind I r tsi MUIL'het Hanehijl \ in g ure s moiKcnK lot 1 ' ic> middays / it Ijttn hi MiidenUp un\Mdfrdei fimilun/,1 tnj/ioli i is« I sici finnnt i w t nu «( ude IWed. Gfoossens-De Y^lckTEMSO'E .Echte Mariemontsc IP Kole" /j_i* ï i n de statie ot

More magazines by this user
Similar magazines