12.07.2015 Views

Untitled - vzw Stijn

Untitled - vzw Stijn

Untitled - vzw Stijn

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VZW <strong>Stijn</strong>Dienstencentrum Sint-Gerardus01-06-2006 (Derde druk: 01-05-2008 – Herwerkt 01-01-2012)


Inhoudblz.Druk de ctrl‐toets in en klik tegelijkertijd op een link.Inleiding ................................................................................................................................................... 3Identificatiegegevens ................................................................................................................. 4Wie kan terecht in het dienstencentrum terecht? ................................................................................. 5Problematiek .............................................................................................................................. 5Leeftijd ........................................................................................................................................ 5Goedkeuring ............................................................................................................................... 5Hoe verloopt een opname in het dienstencentrum Sint‐Gerardus? ...................................................... 6Wat kan ik verwachten op "Peuterleeftijd"? .......................................................................................... 7Wat kan ik verwachten op "Kleuterleeftijd"? ......................................................................................... 7Wat kan ik verwachten op "lagere schoolleeftijd"? ................................................................................ 8Wat kan ik verwachten op "middelbare schoolleeftijd"? ....................................................................... 8Wat bieden de scholen verder nog? ....................................................................................................... 9Wat kan ik verwachten op "volwassen leeftijd"? .................................................................................. 10Wat bieden de begeleiders van de verschillende disciplines specifiek? ............................................... 11Opvoeder .................................................................................................................................. 11Kinesitherapeuten .................................................................................................................... 11Ergotherapeuten ..................................................................................................................... 12Logopedisten ............................................................................................................................ 12Leerkrachten ............................................................................................................................. 12Wat bieden de ondersteunende diensten? .......................................................................................... 12Medische dienst ....................................................................................................................... 12Sociale dienst ............................................................................................................................ 13Psycho‐pedagogische dienst .................................................................................................... 13Therapiedienst .......................................................................................................................... 13Dienst aanpassingen en hulpmiddelen .................................................................................... 14Administratieve dienst ............................................................................................................. 14Huishoudelijke en technische dienst ........................................................................................ 14Wat houdt een individueel handelingsplan in? ..................................................................................... 15Wat kan ik doen indien ik niet tevreden ben? ...................................................................................... 17Hoe kan de hulp‐ en dienstverlening beëindigd worden? .................................................................... 19Welke overlegorganen vind ik terug in het dienstencentrum? ............................................................ 21Overlegorganen <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong> ......................................................................................................... 21Overlegorganen Sint‐Gerardus ................................................................................................. 22Participatieraden ...................................................................................................................... 25Gebruikersraden ....................................................................................................................... 25Wat houdt de "Wet op de privacy" in? ................................................................................................. 26DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 1


Welke risicico's zijn verzekerd? ............................................................................................................. 27Welke verzekeringen? .............................................................................................................. 27Wanneer is er en tussenkomst? ............................................................................................... 27Bij welke verzekeringsmaatschappijen zijn wij verzekerd? ...................................................... 28Een eigen verzekering .............................................................................................................. 28Enkele algemene opmerkingen ................................................................................................ 29Praktische, administratieve en financiële informatie ........................................................................... 30Openingsuren ........................................................................................................................... 30Kledij – was ............................................................................................................................... 30Bezoek van ouders of familie ................................................................................................... 30Aanwezigheid in internaat, semi‐internaat, nursingtehuis en dagcentrum ............................ 30Aanwezigheden ........................................................................................................... 30Hoeveel vakantiedagen op jaarbasis? ......................................................................... 31Ziekte‐ of afwezigheidsattesten .................................................................................. 32Financiële regeling ....................................................................................................... 32Supplementen ............................................................................................................. 33Bijdrage gebruiker ....................................................................................................... 33Socio‐culturele toelage ............................................................................................................. 35Nog vragen ............................................................................................................................................ 37Bijlagen: overzicht ................................................................................................................................. 38Bijlage 1 .................................................................................................................................... 39Dagprijs ........................................................................................................................ 39Financiële bijdrage ....................................................................................................... 40Bijlage 2: telefoonlijst ............................................................................................................... 45Bijlage 3: samenstelling klachtencommissie ............................................................................ 48Bijlage 4: gebruikersraden ........................................................................................................ 49Bijlage 5: folders <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong> ........................................................................................................ 51Bijlage 6: organogram dienstencentrum Sint‐Gerardus ........................................................... 52DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 2


InleidingDeze informatiebrochure bevat het REGLEMENT VAN ORDE zoals bedoeld in het Besluit van deVlaamse Regering van 15 december 1993, aangevuld door het Besluit van de Vlaamse Regering van30 maart 1994 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen.De maatschappelijk assistent overhandigt dit Besluit van de Vlaamse Regering op eenvoudigeaanvraag aan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger. In deze informatiebrochure wordt regelmatigverwezen naar bepaalde artikels uit dit Besluit van de Vlaamse Regering.Als wij het hebben over de gebruiker, bedoelen wij het kind, de jongere, de deelnemer in hetdagcentrum of de bewoner. Als wij "kind" schrijven, bedoelen wij hiermee meestal ook de jongere,de deelnemer in het dagcentrum of de bewoner.Met vertegenwoordiger bedoelen wij de ouders, de wettelijk vertegenwoordiger of een familielid.Als wij ouders schrijven, bedoelen wij hiermee meestal ook de wettelijk vertegenwoordiger of eenfamilielid zoals broer of zus.Deze informatiebrochure wordt tijdens het opnamegesprek door de maatschappelijk assistentoverhandigd en ter ondertekening voorgelegd aan de ouders, samen met het protocol van verblijf,opvang, behandeling en begeleiding, waar ze een ondeelbaar geheel mee vormt.Bij een dringende opname wordt deze informatiebrochure en het protocol van verblijf, binnen de 5dagen na de opname voorgelegd ter ondertekening.Elke wijziging van de informatiebrochure wordt besproken met en meegedeeld aan degebruikersraad. De wijziging wordt daarna aan alle vertegenwoordigers en /of gebruikers bezorgdzonder dat dit een nieuwe ondertekening vergt.De tekst van de informatiebrochure en van al de latere wijzigingen, wordt aan het "VlaamsAgentschap voor Personen met een Handicap" (verder "Vlaams Agentschap" genoemd) meegedeeld.Welke termen hanteren wij in deze informatiebrochure?‐ Afdeling 1 staat voor het internaat te Hasselt.‐ Afdeling 2 staat voor de peuters, BuBaO: de kleuters (BKO) en de lagere school (BLO) ofkinderen.‐ Afdeling 3 staat voor BuSO of jongeren.‐ Afdeling 4 staat voor Residentie: dagcentrum (deelnemers) en nursingtehuis (bewoners) ofvolwassenen.Deze informatiebrochure is bedoeld voor alle gebruikers en hun vertegenwoordigers: vanaf depeuterleeftijd tot en met de volwassenen in de woonvorm en het dagcentrum.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 3


IdentificatiegegevensBeheerder : Vzw <strong>Stijn</strong>, dienstencentrum Sint‐GerardusMaatschappelijke zetel : Nieuwstraat 68 – 3590 DiepenbeekErkend door het : "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"van 01‐01‐2007 tot 31‐12‐2011 voor het opnemen van:‐ in het internaat en het semi‐internaat:150 kinderen van 0 tot 21 jaar met motorische stoornissen,hersenverlamming, spina bifida of myopathie, al dan niet metbijkomende licht mentale stoornissen of epilepsie, waarvan ermaximaal 40 in het internaat mogen opgenomen worden;‐ in het dagcentrum:12 gehandicapte volwassenen, niet bekwaam om een officieelerkende beschuttende werkplaats te bezoeken;‐ in het tehuis voor niet‐werkenden:30 gehandicapte volwassenen met motorische stoornissen, al danniet met bijkomende mentale stoornissen, of met een nietaangeborenhersenletsel, en niet bekwaam om een officieelerkende beschuttende werkplaats te bezoeken, onder het stelselvan nursingtehuis.Datum erkenningsbesluit : 07‐12‐2009 (betekend op 07‐12‐2009)Erkenningsnummer : Internaat: ZRG 284005101Semi‐internaat: ZRG 284005201Tehuis niet werkende, nursing: ZRG 284005301Dagcentrum: ZRG 284005601Deze informatiebrochure laat mij, als ouder, kennismaken met het dienstencentrum Sint‐Gerardus.Vermits het dienstencentrum nauw samenwerkt met de Sint‐Gerardusscholen, vind ik in dezebrochure ook informatie over het aanbod van de scholen.De school voor Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO) heeft een eigen brochure met uitlegover hun pedagogisch project.De school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) heeft eveneens een eigenbrochure waarin zij hun werking uitleggen. Ik ontvang de brochure die voor mijn kind vantoepassing is.Indien ik na het lezen van de verschillende brochures vragen of bedenkingen heb, kan ik terecht bijde maatschappelijk assistent die zich bezighoudt met de opnamevraag van mijn kind.Embleem <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>Embleem Dienstencentrum Sint‐GerardusDIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 4


Wie kan in het dienstencentrum terecht?Zoals alle voorzieningen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap, is ook Sint‐Gerardusgebonden aan zijn erkenningsvorm. Dit betekent concreet dat er aan een aantal voorwaarden moetvoldaan zijn om gebruik te kunnen maken van het zorgaanbod van Sint‐Gerardus. Het gaat om devolgende voorwaarden:1. ProblematiekIndien mijn kind een motorisch probleem heeft zoals hersenverlamming (Cerebral Palsy), spinabifida, een spierziekte, een niet‐aangeboren hersenletsel, … of een syndroom waarbij motorischeproblemen voorkomen, behoort mijn kind tot de groep personen waarvoor het zorgaanbod van Sint‐Gerardus bedoeld is.2. LeeftijdWanneer mijn kind tussen 0 en 21 jaar oud is, kan het terecht in het internaat (afdeling 1) of in hetsemi‐internaat (afdeling 2 of 3). Mijn kind kan gebruik maken van het semi‐internaat (alle dagen naarhuis), het internaat of een combinatie van de 2 (bijv.: 2 nachten per week blijven slapen). Ik vraag ditminimaal twee weken op voorhand aan bij de sociale dienst.Is mijn familielid ouder dan 19 jaar, dan kunnen we kiezen voor een opname in het nursingtehuis(woonvorm) of het dagcentrum (alle dagen naar huis).3. GoedkeuringIk kan een goedkeuring van het Vlaams Agentschap (Provinciale Evaluatiecommissie) voorleggen vooropname in het semi‐internaat, het internaat, het nursingtehuis of het dagcentrum.Hiervoor moeten wel de regels van de "Centrale registratie van zorgvragen" gevolgd worden. Demaatschappelijk assistent legt mij tijdens het opnamegesprek uit wat dit voor mij en mijn kind offamilielid betekent.Indien mijn kind naar het BKO, BLO of het BuSO gaat, kan ik een attest van het CLB (Centrum voorleerlingenbegeleiding) voorleggen waardoor mijn kind bijzonder onderwijs van het type 4 magvolgen. De directies van de scholen leggen hiervoor de nodige contacten met het CLB.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 5


Hoe verloopt een opname in hetdienstencentrum Sint‐Gerardus?Wanneer ik denk dat mijn kind in aanmerking komt voor een opname, neem ik contact met eenmaatschappelijk assistent van het dienstencentrum. Deze bevraagt mij naar de redenen van mijnaanvraag en noteert deze op een aanmeldingsformulier.Indien we beiden denken dat het dienstencentrum een voor mijn kind geschikt zorgaanbod kandoen, vraag ik de opnameprocedure verder te zetten.Tijdens een eerste gesprek in het dienstencentrum, krijg ik informatie over de werking en over hetverdere verloop van de opnameprocedure. Ik krijg ook een rondleiding in het dienstencentrum enindien van toepassing in de scholen.Het dienstencentrum vraagt mij toestemming te geven om informatie over mijn kind op te vragen bijverwijzers, andere diensten of voorzieningen waar mijn kind gekend is. Ik teken voor akkoord of geefgeen toestemming.De maatschappelijk assistent laat mij weten wanneer ik op opnamegesprek of opnameonderzoekkan bij een geneesheer, een psycholoog of pedagoog en bij de directie zorg die een therapeutischonderzoek verricht. Indien ik mijn kind wil laten schoollopen in de Sint‐Gerardusscholen wordt ereveneens een gesprek gepland met de directeur van de betrokken school (BuBaO of BuSO).Tijdens deze opnamegesprekken of opnameonderzoeken, toont mijn kind zijn zorgnoden en wordt ergepeild naar mijn zorgvragen als ouder.Al deze gegevens worden gebundeld en besproken tijdens een opnameteam. Ik ben hierbij nietaanwezig. De maatschappelijk assistent brengt mij op de hoogte van de beslissing van de directie inverband met mijn opnamevraag.Het kan zijn dat mijn kind voor een proefperiode wordt opgenomen. Deze proefperiode magmaximum zes maanden duren. Dit kunnen eventueel twee periodes van telkens 3 maanden zijn.Voordat mijn kind effectief opgenomen wordt, komen de maatschappelijk assistent en eventueel eenbegeleider op huisbezoek. Tijdens dit bezoek kan ik nog praktische informatie over mijn kinddoorgeven, ontvang ik informatie over de bevindingen en voorstellen van het dienstencentrum enonderteken ik de nodige formulieren voor een opname.Tijdens de eerste aanwezigheidsdag word ik opgevangen door onder andere de maatschappelijkassistent die de opname regelde.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 6


Wat kan ik verwachten op peuterleeftijd?Mijn kind kan, tot het trimester dat het 4 jaar wordt, opgevangen worden in de peutertuin Kiekeboe(in Diepenbeek) of Olleke Bolleke (in Overpelt). Mijn kind wordt begeleid door een vaste groepmensen van verschillende disciplines (opvoeders en therapeuten). Ik mag verwachten dat zij, op eengoed op elkaar afgestemde manier, werken aan de ontwikkeling van mijn kind.In deze gestructureerde omgeving kan mijn kind basiszekerheid ontwikkelen en zich gaan richten opde wereld. Het kan zijn omgeving en zijn eigen mogelijkheden gaan verkennen en het ontdekt watregelmaat is.Van mij wordt verwacht dat ik mijn kind zelf breng en ophaal zodat er frequent contact met debegeleiders mogelijk is. Op die manier kan ik vlot en intens samenwerken met de begeleiders.Wanneer mijn kind toe is aan een andere omgeving of wanneer het weldra 4 jaar wordt, zullen debegeleiders en de leden van het opnameteam mij helpen een goede beslissing te nemen voor detoekomst. Wanneer de overstap naar een andere voorziening wenselijk is, zal ik begeleid wordenzoals beschreven in de ontslagprocedure (zie verder in de brochure op blz. 18).Wat kan ik verwachten op kleuterleeftijd?Tussen 2,5 en 8 jaar kan mijn kind bij de kleuters terecht. Het komt in een kleuterklasje met een 5 à7‐tal andere kinderen. De samenstelling van de groepjes hangt af van zowel de kalender‐ als deontwikkelingsleeftijd van de kleuters. De kleuterleidster werkt nauw samen met de anderebegeleiders van de kleuters (opvoeder, ergotherapeut, logopedist, kinesist, verpleegkundige). Dezemensen trachten, in een vertrouwde omgeving, optimale ontplooiingskansen te creëren voor mijnkind.De begeleidingsaccenten die ik mag verwachten zijn:‐ het ontwikkelen van de motorische zelfredzaamheid: mijn kind leert zijn eigen omgevingontdekken en zijn eigen mogelijkheden ontwikkelen,‐ de basis leggen voor het taaldenken: mijn kind leert begrippen vormen en ordenen inverschillende leefsituaties en het wordt gestimuleerd tot verbale en totale communicatie,‐ waardegevoel ontwikkelen voor mensen, dingen en natuur,‐ het leren van gedragsregels en sociale regels; het ontwikkelen van spel en samenspel,‐ het ontwikkelen van taakgerichtheid.Tijdens het middagmaal en op woensdagnamiddag gaat mijn kind naar een vaste leefgroep. Mijnkind heeft een vast therapie‐uurrooster dat zoveel mogelijk afgestemd is op zijn noden.Mijn kind heeft tijdens regelmatig geplande momenten contact met kleuters uit het gewoononderwijs.Als ouder word ik op de hoogte gehouden van de activiteiten via ouderavonden, informele contactenen via een heen en weer schriftje. Tijdens een meeloopdag kan ik mij een concreter beeld vormenvan de daginvulling van mijn kind.Bij de overgang van het kleuter naar het lager onderwijs geven zowel het CLB (Centrum voorLeerlingen Begeleiding) als het begeleidersteam (alle begeleiders van mijn kind) advies. Als oudermag ik verwachten dat er rekening gehouden wordt met mijn mening maar debeslissingsbevoegdheid voor de klasindeling ligt bij de school.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 7


Wat kan ik verwachten op lagere schoolleeftijd?Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen in de lagere school terecht.Wanneer mijn kind goede mentale mogelijkheden heeft, komt het in een klas waar vaardighedenzoals lezen, rekenen en schrijven bijgebracht worden. Mijn kind wordt op zijn eigen tempo enmogelijkheden gestimuleerd. Door het inschakelen van hulpmiddelen zoals computer, door hetwerken met kleine klassen en door regelmatige ondersteuning van een opvoeder in de klas, wordteen schoolse leersituatie gecreëerd.De motorische ontwikkeling en de schoolse vorming staan op de voorgrond. Mijn kind wordtgestimuleerd tot zo groot mogelijke zelfredzaamheid op volgende vlakken:‐ motoriek,‐ communicatie,‐ schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, schrijven of computerschrijven).Mijn kind kan zijn sociale vaardigheden oefenen om integratie in zijn eigen omgeving teondersteunen. Daarnaast kan het ook kennismaken met het sociale en culturele leven via onderandere toneelbezoek, activiteiten met leerlingen uit het gewoon onderwijs enz.Mijn kind krijgt een individueel therapieprogramma.Wanneer mijn kind uitgesproken mentale beperkingen heeft, kan het terecht in de socialeleerklassen. Hier leert het samenhangende en bruikbare kennis te verwerven van zijn eigenomgeving. Mijn kind wordt ook begeleid in het verwerven van vaardigheden zoals omgaan metanderen, winkelen, zelfzorg enz. Mijn kind kan door middel van ervaringsleren en ADL‐training(Activiteiten Dagelijks Leven) een zo groot mogelijke vorm van zelfredzaamheid verwerven.Communicatie en sociale vaardigheden treden op de voorgrond.Naast individuele therapie, krijgt mijn kind ook begeleiding van therapeuten in de klas. Een vasteopvoeder ondersteunt de activiteiten in de klas.Wanneer mijn kind 12, 13 jaar wordt, krijg ik informatie over de mogelijkheden in het middelbaaronderwijs. Mijn kind kan daarna enkele dagen op stage gaan in het BuSO.Mijn kind wordt individueel begeleid bij de overgang naar het middelbaar onderwijs.Wat kan ik verwachten op middelbare schoolleeftijd?Mijn kind kan naar het BuSO (Buitengewoon Secundair Onderwijs) tussen 13 en 21 jaar. Ik magverwachten dat hij benaderd wordt volgens zijn specifieke mogelijkheden. Afhankelijk van dezemogelijkheden volgt mijn kind opleidingsvorm 1: competentieleren of ervaringsleren.In het ervaringsleren doe ik zoals het woord het zelf zegt ervaringen op volgende domeinen op:‐ ervaringen om mij goed in mijn lichaam te voelen,‐ bewegingservaringen,‐ creatieve ervaringen,‐ ervaringen in mijn communicatie met anderen,‐ ervaringen binnen mijn sociaal‐maatschappelijk context.In het competentieleren werk ik aan mijn vaardigheden, attitudes en kennis op de domeinen wonen,dagbesteding en vrije tijd.‐ Eerst doorloop ik de algemeen vormende fase (van 13 tot 15 jaar): ik krijg zoveel mogelijkbagage voor het leven in deze maatschappij.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 8


‐ Dan doorloop ik de explorerende fase (van 16 tot 18 jaar): ik krijg hier zoveel mogelijk inzicht opmijn eigen interesses en mogelijkheden. Ik mag in deze fase nog proberen en uittesten viasnuffelstages‐ Tenslotte doorloop ik de oriënterende fase (van 19 tot 21 jaar): hier word ik geöriënteerd opvlak van wonen, werken en vrije tijd, ik kan op stage gaan in functie van mijn eigenmogelijkheden.Mijn kind krijgt een op zijn noden afgestemd therapieprogramma.Wat bieden de scholen verder nog?Indien mijn kind schoolgaand is, kan ik gebruik maken van volgende vervoermogelijkheden.1. Collectief busvervoerMijn kind kan indien het school loopt in BuBaO of BuSO op alle schooldagen gebruik maken vangratis busvervoer wanneer we in de regio van de Sint‐Gerardusscholen wonen(= dichtstbijzijnde school voor kinderen met motorische problemen, type 4). Dit vervoer geldtvoor mijn kind en voor zijn verplaatsingsmiddel (manuele of elektronische rolstoel).2. Individueel vervoerIndien ik opteer om mijn kind alle schooldagen zelf te brengen en te halen kan ik daarvoor eendoor "De Lijn" vastgelegde, financiële tussenkomst ontvangen. Het gaat hier enkel over eentussenkomst en niet om het volledige bedrag. De directie van de betrokken school vertelt mij hoeik de aanvraag moet doen en hoe hoog de financiële tussenkomst is.Wij maken bij het begin van het schooljaar zelf de keuze tussen collectief en individueel vervoer.Deze keuze kan ik wijzigen bij het begin van elk schooljaar of in bijzondere omstandigheden,bijvoorbeeld als ik verhuis.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 9


Wat kan ik verwachten op volwassen leeftijd?Vanaf zijn 21 e jaar kan mijn familielid kiezen voor een nursingtehuis of een dagcentrum.In het nursingtehuis, bestaande uit 6 leefgroepen van telkens 5 bewoners, beschikt mijn familielidover een eigen kamer met de nodige aandacht voor de bescherming van de privacy. De woonkamerwordt gedeeld met 4 andere bewoners. Mijn familielid kan er rekenen op adequate ondersteuningdie gericht is op het realiseren van een kwalitatief, aangenaam leven.Er gaat eveneens voldoende aandacht naar de verruiming van de leefwereld door stimulatie enbegeleiding tot integratie en contact met de wereld om hem heen. Dit wordt onder anderegeconcretiseerd in deelname aan wandeltochten (met begeleiding van vrijwilligers uit de plaatselijkewandelvereniging), uitstapjes, culturele manifestaties …Bewoners van het nursingtehuis kunnen aansluiten bij het dagcentrum voor een zinvolledagbesteding.Binnen de leefgroep wordt er gestreefd naar een rustig, gezellig en gestructureerd woonklimaatwaarin mijn familielid zoveel mogelijk betrokken wordt in de dagelijkse, huishoudelijke bezigheden.Daarnaast krijgt hij zowel een individueel als een groepsaanbod, dat moet leiden tot het nemen vanpersoonlijke beslissingen en het realiseren van maximale inbreng in het leefgroepsgebeuren.Mijn familielid wordt, afhankelijk van de noodzaak en beschikbare mogelijkheden, therapeutischbegeleid door een kinesist, logopedist, pedagoog of maatschappelijk assistent.In het dagcentrum kan mijn familielid deelnemen aan diverse dagactiviteiten, afgestemd opzijn mogelijkheden en interesses. Daartoe kan hij kiezen uit verschillende activiteiten dieaangeboden worden, zoals bijvoorbeeld licht industrieel verpakkings‐ of constructiewerk,creatieve ateliers zoals keramiek, houtbewerking, wenskaarten maken, een gevarieerdaanbod van activiteiten zoals koken, strijken, computergebruik, vorming, muziek, tekenen, ….De deelnemers van het dagcentrum kunnen zo nodig gebruik maken van ambulantebegeleiding voor kinesitherapie.Zowel de activiteiten binnen de leefgroep als in het dagcentrum zijn er op gericht om demogelijkheden van mijn familielid maximaal te gebruiken, te onderhouden en te stimuleren.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 10


Wat bieden de begeleiders van de verschillende disciplines specifiek?In het dienstencentrum en de scholen wordt mijn kind begeleid door mensen met specifiekeopleidingen. De vaste begeleiders van mijn kind vormen samen het begeleidingsteam van mijn kind.Het begeleidingsteam wordt samengesteld op basis van de noden van mijn kind en is dus individueelverschillend. Het begeleidingsteam tracht mijn kind op een geïntegreerde manier te begeleiden. Ikmag dus voor mijn kind een begeleiding verwachten waarin er een vlotte samenwerking is tussen deverschillende disciplines.Hieronder lees ik wat de specifieke aandachtspunten van deze mensen zijn in de begeleiding van mijnkind.1. OpvoedersVan een opvoeder, zowel in semi‐internaat, internaat als nursingtehuis en dagcentrum, mag ikverwachten dat hij mijn kind ondersteunt op volgende vlakken:- Persoonlijkheidsvorming:o mijn kind wordt gestimuleerd tot zelfstandigheid,oomijn kind wordt gestimuleerd tot sociaal functioneren,mijn kind wordt gestimuleerd tot het verhogen van het zelfwaardegevoel en hetontwikkelen van een goed zelfbeeld.- ADL‐ondersteuning:o mijn kind krijgt ADL‐assistentie,o mijn kind traint ADL‐vaardigheden.- Integratie:o mijn kind leert omgaan met leeftijdgenoten,o mijn kind leert omgaan met volwassenen,o mijn kind maakt uitstappen en neemt deel aan activiteiten buitenshuis.- Spel en vrije tijd:o mijn kind krijgt een gericht spelaanbod,o mijn kind krijgt een activiteitenaanbod: bijv. sport, muziek.Van een opvoeder mag ik verwachten dat hij bijzondere aandacht heeft voor de samenwerking metmij als vertegenwoordiger.2. KinesitherapeutenMijn kind wordt door een kinesist begeleid in het leren kennen en gebruiken van zijn lichaam. Hetreguleren van spierspanning, oprichting en functionaliteit zijn belangrijke aandachtspunten evenalshet behouden van mogelijkheden op latere leeftijd. Ik mag van de kinesist een individueelprogramma verwachten dat afgestemd is op de zorgvraag van mijn kind.De kinesist kan mij ook advies geven over orthopedische apparatuur, rolstoelgebruik, mobiliteit inhet algemeen. Ik mag ook verwachten dat een kinesist bijzondere aandacht heeft voorzelfredzaamheid.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 11


3. ErgotherapeutenDe ergotherapeut helpt mijn kind om, vanuit een goede oprichting, zijn bovenste ledematen zofunctioneel mogelijk te gebruiken. Hij ondersteunt mijn kind in het ontwikkelen van een goede ooghandcoördinatie. Hij helpt mijn kind vaardigheden tot schools leren te ontwikkelen en de kennis vanhet lichaam te verfijnen.Ik mag ook van een ergotherapeut verwachten dat zelfredzaamheid bijzondere aandacht krijgt. Deergotherapeut kan mij advies geven over aanpassingen en bedieningssystemen (bijv. voorcomputer).4. LogopedistenMijn kind leert, met ondersteuning van een logopedist, zijn motorische mondfuncties en ademhalingzo goed mogelijk te beheersen in functie van spraak /articulatie en eten en drinken.De taalontwikkeling, in de meest ruime zin, wordt gestimuleerd. Mijn kind kan zijn schoolsebasisvaardigheden ondersteunen met begeleiding van een logopedist.Van de logopedist kan ik advies verwachten over communicatieondersteuning envoedingsproblemen.5. LeerkrachtenMijn kind krijgt van de leerkracht in de klas een programma dat afgestemd is op zijn mogelijkheden.De leerkracht kiest lesmethoden die het meest aansluiten bij de behoefte van mijn kind.De leerkracht kan advies geven over wat thuis op welke manier geoefend kan worden.1. Medische dienstWat bieden de ondersteunende diensten?De artsen en verpleegkundigen staan in voor de medisch ‐ verpleegkundige begeleiding van mijnkind. Bij hen kan ik terecht met mijn vragen op dit vlak.De artsen kunnen mijn kind onderzoeken of advies geven voor onderzoek door anderen. Deresultaten van onderzoeken worden met mij besproken in een individueel overleg met de betrokkenarts en /of worden opgenomen in de handelingsplanbespreking.Indien mijn kind medicatie neemt, draagt de verpleegkundige de verantwoordelijkheid voor eencorrecte inname. Hij staat ook in voor de verzorging die mijn kind nodig heeft (bijv. sondages).Tijdens medische onderzoeken in het dienstencentrum, wordt mijn kind begeleid door eenverpleegkundige. Indien mijn kind ziek wordt terwijl het in de voorziening verblijft, zal deverpleegkundige mij, indien nodig, op de hoogte brengen.Wanneer mijn kind geopereerd is en terug naar het dienstencentrum wil komen, contacteer ik demedische dienst. Zij zullen een overleg organiseren (= post‐operatieve bespreking) om na te gaan ofmijn kind kan terugkomen naar het dienstencentrum. Op dit overleg kunnen afspraken gemaaktworden over de verdere begeleiding na de operatie. Als ouder breng ik zoveel mogelijk informatiemee naar dit overleg: verslagen van artsen, mondelingen informatie, RX‐en, …DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 12


2. Sociale dienstIn de maatschappelijk assistent vind ik, als vertegenwoordiger, steeds een vertrouwenspersoon. Hijkan mij helpen een probleem overzichtelijker en meer hanteerbaar te maken. Hij kan mij ook eenluisterend oor bieden. Ik kan er altijd van uitgaan dat de besproken zaken vertrouwelijk behandeldworden.Bij elke overgangsfase, zoals opname in de voorziening en het verlaten ervan, kan ik rekenen opondersteuning van de maatschappelijk assistent, zowel op menselijk als op sociaal ‐ juridisch vlak.De maatschappelijk assistent zal mij ook door de handelingsplanprocedure leiden (zie ook "Wathoudt een individueel handelingsplan in?").Voor administratieve problemen zoals kinderbijslag, verzekeringen, tegemoetkomingen, vrijstellingvan verkeersbelasting en van btw bij de aankoop van een nieuw voertuig, aanvragen bij het VlaamsAgentschap en dergelijke, kan ik eveneens bij de maatschappelijk assistent terecht.Ik kan via de maatschappelijk assistent informatie bekomen over vrijetijdsbesteding voor personenmet een handicap.3. Psycho‐pedagogische dienstAfhankelijk van de afdeling waarin mijn kind verblijft, krijg ik te maken met een pedagoog of eenpsycholoog. Deze mensen kunnen mij helpen een goed zicht te krijgen op het ontwikkelingsniveauvan mijn kind. Ik kan bij hen terecht voor begeleiding in verband met probleemgedrag,opvoedkundige aanpak thuis, handicapverwerking, en dergelijke. Mijn kind kan eveneens begeleidworden door de pedagoog of psycholoog. Voor individuele behandeling kan hij mij helpen eenexterne, gespecialiseerde dienst te vinden.4. TherapiedienstIn deze dienst zijn hippotherapie (het therapeutisch paardrijden), preoperatieve en postoperatievebegeleiding en orthopedische apparatuur ondergebracht.Mijn kind kan paardrijden of huifbedrijden indien dit een duidelijke, therapeutischemeerwaarde geeft voor mijn kind. Wanneer mijn kind minder uitgesproken motorischeproblemen heeft of wanneer mijn kind problemen heeft die niet verenigbaar zijn metpaardrijden, zal het paardrijden niet opgenomen zijn in zijn begeleidingsprogramma.Wanneer mijn kind een operatie moet ondergaan of net ondergaan heeft, is het dikwijls aangewezenmeer kinesitherapie te voorzien. Deze extra kinesitherapie wordt voorzien vanuit de therapiedienst.De vaste kinesitherapeut van mijn kind blijft de hoofdverantwoordelijke op kinesitherapeutisch vlak.De periode waarin mijn kind meer kinesitherapie krijgt, hangt af van de ingreep die gebeurde. Depostoperatieve periode duurt maximum 2 jaar.Wanneer mijn kind orthopedische apparatuur gebruikt, kan ik die in het dienstencentrumlaten aanmeten, passen en opvolgen via de dienst orthopedische apparatuur. Ik ben vrij inhet kiezen van een firma die deze apparatuur levert.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 13


5. Dienst aanpassingen en hulpmiddelenBij deze dienst kan ik terecht voor informatie over allerhande hulpmiddelen zoals rolstoel,driewieler, badzitje, bestek, … . Ik krijg ook informatie over financiële tegemoetkomingen voor dezematerialen.Daarnaast kan ik advies inwinnen over woningaanpassing.Deze dienst probeert eveneens materiaal aan te passen aan de noden van elk individu.Hier kan ik ook terecht voor het huren van bepaalde materialen. De huurprijzen (per maand) gaanvan 2,48 euro voor een driewieler tot 12,50 euro voor een elektrische rolstoel.De aanpassingen en herstellingen gebeuren tegen kostprijs van het materiaal.6. Administratieve dienstVia het personeel van het algemeen secretariaat komen mijn schriftelijke en mondelinge vragen enboodschappen bij de juiste personen terecht.Van de bewonersadministratie ontvang ik maandelijks de factuur van het dienstencentrum. Op dezefactuur vind ik de afrekening van de aanwezigheidsdagen en de individuele kosten voor mijn kind. In"Bijlage 1.1" vind ik de dagprijzen, in "Bijlage 1.2" de nota "Samenstelling financiële bijdrage". Voormeer informatie kan ik terecht bij het hoofdstuk "Praktische, administratieve en financiëleinformatie".Wanneer de factuur niet duidelijk is, kan ik contact nemen met de bewonersadministratie.7. Huishoudelijke en technische dienstMijn kind kan door deze diensten gebruik maken van nette, goed onderhouden gebouwen.Hij kan ook elke dag een vers gekookte maaltijd nuttigen en gebruik maken van fris gewassenhuishoudlinnen.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 14


Wat houdt een individueel handelingsplan in?Een handelingsplan geeft een beeld van wat er allemaal gebeurd is en wat er nog te gebeuren staatin de begeleiding van mijn kind. Als ouder mag ik erop rekenen dat de stem van mijn kind en vanmijzelf terug te vinden is in het handelingsplan dat jaarlijks hernieuwd wordt.Ik ontvang een schriftelijke uitnodiging (een telefonische uitnodiging in afdeling 4) voor dehandelingsplanbespreking. Ik kan kiezen of ik deelneem aan de handelingsplan‐besprekingwaarop alle begeleiders van mijn kind aanwezig zijn of ik neem deel aan een oudergesprekmet een beperkt aantal begeleiders. Wanneer het voorgestelde tijdstip van bespreking mijniet past, kan ik contact nemen met de maatschappelijk assistent.Zoals alle begeleiders bereid ik mij, als ouder, voor op de handelingsplanbespreking. Ik kan daarvoorhet voorbereidingsblad gebruiken dat ook door de begeleiders gebruikt wordt. Ik besteed aandachtaan de doelstellingen die voor mijn kind werden afgesproken, aan wijzigingen die zich voorgedaanhebben. Ik geef de punten aan die ik zeker wens te bespreken en de punten waarvan ik vind dat zebelangrijk zijn voor de begeleiding van mijn kind maar die niet noodzakelijk moeten besprokenworden.Ik kan, voor de voorbereiding, rekenen op hulp van een maatschappelijk assistent. Dit kantelefonisch, via een huisbezoek of een gesprek in het dienstencentrum.Wanneer mijn kind 18 jaar of ouder is, wordt hij sterk gestimuleerd om aanwezig te zijn opde handelingsplanbespreking.Wanneer hij nog geen 18 jaar is, kan hij in overleg met zijn mentor, ook aanwezig zijn. Dementor is een begeleider van gelijk welke discipline, die optreedt als vertrouwenspersoonvan mijn kind. In de Residentie (nursingtehuis en dagcentrum) wordt deze persoonindividuele begeleider genoemd.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 15


De handelingsplanbespreking verloopt volgens een vast stramien. De voorzitter bezorgt alleaanwezigen een schriftelijke voorbereiding waarin alle voorbereidingen van alle begeleiders en vanmij als ouder verwerkt zijn. Deze voorbereiding wordt samen overlopen en wanneer iedereen heteens is over wat geschreven is over de begeleiding van mijn kind, worden de agendapuntenvoorgesteld en besproken.Bij alle agendapunten wordt een omschrijving van het probleem gegeven, worden de verwachtingenvan mijn kind en mijzelf verwoord, worden doelstellingen en afspraken vastgelegd. Hier hoor ik ookhoe zal nagegaan worden of doelstellingen bereikt zijn.Alles wat besproken is, wordt opgenomen in het handelingsplan.Ten laatste een maand na de bespreking, ontvangen wij een uitgewerkt handelingsplan.Samen met het handelingsplan ontvangen wij een door de directie ondertekende briefwaarin ons gevraagd wordt een handtekening voor akkoord te plaatsen. Op die brief isruimte voorzien voor opmerkingen (dingen die ik of mijn kind in de kijker willen plaatsen ofdingen waar wij niet mee akkoord gaan).Ik bezorg één ondertekend exemplaren binnen de 14 dagen terug aan de maatschappelijkassistent. Deze bewaart dit exemplaar in zijn dossier.Alle aanwezigen bij de handelingsplanbespreking kunnen via het computernetwerk beschikken overhet handelingsplan.Wanneer ik kies voor een oudergesprek in plaats van de handelingsplanbespreking (in afdeling 2 en3), overlopen een beperkt aantal begeleiders samen met mij het handelingsplan. Ik kan aangevenwaar er eventueel wijzigingen in afspraken moeten aangebracht worden.Van dit oudergesprek ontvang ik een kort verslag dat eveneens aan de begeleiders bezorgd wordt.Ik weet dat het dienstencentrum een goed contact nastreeft met externe hulpverleners en datwanneer het nodig is, ook voorstellen gedaan worden om externe hulpverleners in te schakelen.Ik kan erop vertrouwen dat alle begeleiders werken aan de in het handelingsplan geformuleerdedoelstellingen op de afgesproken manier. De begeleiders registreren het verloop van de uitvoering.Wanneer wijzigingen of aanpassingen zich opdringen, word ik hierover aangesproken door debegeleiders.In de periode tussen twee handelingsplanbesprekingen is er minstens één formeelevaluatiemoment voorzien: in afdeling 2 gebeurt dit in de klassenraad, in afdeling 3 wordtdit tussentijdse evaluatie genoemd, in afdeling 4 interdisciplinair overleg. Als gebruiker ofvertegenwoordiger ben ik hierbij niet aanwezig. De maatschappelijk assistent kan vooraf welcontact met mij opnemen om mijn visie over het uitvoeren van het handelingsplan te geven.Indien er zich situaties voordoen die dit vragen, kan op mijn vraag altijd een bijkomend overleggeorganiseerd worden.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 16


Wat kan ik doen indien ik niet tevreden ben?Als ouder weet ik dat het dienstencentrum een goede, hartelijke samenwerking vooropstelt.Misverstanden kan ik op een open manier bespreken.Wanneer ik een ongenoegen wil uiten, kan ik dat doen bij elk personeelslid. Deze persoon zal mijstimuleren om het ongenoegen met het direct betrokken personeelslid te bespreken. Indien ik datwens zal deze persoon zich samen met mij wenden tot het betrokken personeelslid.Wanneer de voorgaande stap niet gerealiseerd wordt, wordt mijn mondelinge klacht in hetdossier van mijn kind genoteerd door het personeelslid dat ik aangesproken heb. Ditpersoneelslid brengt het afdelingshoofd op de hoogte en er wordt een klachtenopvolgeraangeduid. De klachtenopvolger kan uit elke personeelsgroep komen. Hij noteert hetklachtenverloop in zijn persoonlijk dossier van mijn kind.De klachtenopvolger neemt zo vlug mogelijk contact op met mij en hij zal trachten mijnklacht verder te analyseren. Hij bevraagt mij naar mogelijke oplossingen.De klachtenopvolger formuleert een aantal maatregelen en bespreekt deze met mij. Debedoeling is tot een vergelijk te komen tussen mij en het dienstencentrum binnen de maandna het indienen van de klacht.Na de afhandeling van de klacht brengt de klachtenopvolger alle betrokkenen en hetafdelingshoofd op de hoogte. Er wordt een termijn afgesproken voor evaluatie.De klachtenopvolger noteert alles in zijn dossier van mijn kind. Binnen de afgesprokenevaluatietermijn neemt de klachtenopvolger contact op met mij om de maatregelen teevalueren.Wanneer ik geen bevredigend antwoord krijg, wanneer een situatie die mijn ongenoegen opwektblijft voorkomen of wanneer er in mijn ogen een ernstige fout gemaakt wordt, kan ik een schriftelijkeklacht indienen.Ik schrijf hiervoor een brief naar de directie. De directie vult een klachtenformulier in en noteert deklacht in een klachtenregister. Via een brief van de directie, verneem ik wie mijn klacht zalbehandelen. De klachtenbehandelaar heeft de verantwoordelijkheid om de klacht op te volgen vanafzijn aanstelling tot het afhandelen en hij informeert de directie hierover. De klachtenbehandelaarkrijgt het klachtenformulier van de directie en noteert hierop het verdere procesverloop. Indien ikhet niet eens ben met de keuze van de directie, kan ik een andere klachtenbehandelaar vragen.De klachtenbehandelaar contacteert mij binnen de 6 werkdagen na zijn aanstelling en hij probeert deklacht verder te analyseren. Ik kan mijn voorstellen tot oplossing van het probleem overmaken aande klachtenbehandelaar.Samen met de klachtenbehandelaar overloop ik de voorgestelde maatregelen. We proberen tot eenvergelijk te komen binnen de maand te rekenen vanaf het indienen van mijn klacht. Deklachtenbehandelaar brengt alle betrokkenen en de directie op de hoogte, en noteert alles in eenlogboek. De afgesproken maatregelen voegt hij bij het klachtenformulier.We bespreken samen wanneer de klachtenbehandelaar mij terug contacteert voor een evaluatie. Deklachtenbehandelaar neemt contact voor de evaluatie en voegt deze evaluatie bij hetklachtenformulier.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 17


Wanneer de afhandeling van de klacht mij geen voldoening schenkt, kan ik mij schriftelijkwenden tot de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger vande inrichtende macht en een vertegenwoordiger aangeduid door de gebruikersraad.De namen van deze personen vind ik in bijlage 3.Bij deze vertegenwoordigers kan ik mijn verhaal doen. Zij luisteren ook naar het verhaal vanhet dienstencentrum. Zij pogen de partijen te verzoenen.Binnen de 30 dagen na het indienen van mijn klacht, ontvang ik schriftelijk hun standpunt.Wanneer zij het niet eens zijn met elkaar, ontvang ik beide standpunten.Indien de klachtencommissie mijn klacht gegrond verklaart, ontvang ik binnen de 30 dagenna het bekendmaken van hun standpunt, een schrijven met daarin het gevolg dat aan mijnklacht gegeven wordt.Wanneer ik niet tevreden ben met de afhandeling van de klacht door de klachtencommissie,verneem ik schriftelijk van de directie van het dienstencentrum hoe ik een klacht kan indienen bij hetVlaams Agentschap.Nadat de ambtenaar van het Vlaams Agentschap mijn schriftelijke klacht ontvangen heeft, gaat hij naof het dienstencentrum al dan niet de reglementering heeft nageleefd. Indien niet, zal hijmaatregelen nemen met het oog op naleven van de reglementering.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 18


Hoe kan de hulp‐ en dienstverlening beëindigd worden?Wanneer ik als ouder niet langer gebruik wens te maken van het aanbod van het dienstencentrum,zal de maatschappelijk assistent mij bevragen naar de reden van ontslagname.Ik respecteer een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij ik met de directie en de maatschappelijkassistent een andere termijn afspreek.De maatschappelijk assistent ondersteunt mij, indien ik dat wens, in het zoeken naar eenalternatief en in de administratieve afhandeling van zaken als: inschrijving bij de "Centrale registratievan zorgvragen", kinderbijslagfonds, tegemoetkoming aan gehandicapten en andere.Ik ontvang een eindverslag en ik bepaal zelf aan wie ik dit bezorg.Wanneer we in onderling overleg de samenwerking stopzetten, verloopt de procedure op dezelfdemanier.Wanneer van bij de opname duidelijk is dat mijn kind tijdelijk van het aanbod van hetdienstencentrum gebruik maakt, wordt een einddatum van begeleiding vastgelegd in het protocolvan verblijf. Ook dan krijg ik de nodige ondersteuning door de maatschappelijk assistent.Ook het dienstencentrum kan, om diverse redenen, de samenwerking stopzetten.1. Mijn kind kan op een bepaald moment niet meer voldoen aan de opnamecriteria die ikeerder in deze brochure gelezen heb. Een doorverwijzing komt voor mij niet als eenverrassing. Tijdens besprekingen met begeleiders, heb ik al vernomen dat mijn kind nietoptimaal begeleid kan worden in het dienstencentrum.Via de maatschappelijk assistent verneem ik de beslissing van het directieteam totdoorverwijzing. Indien mijn kind schoolgaand is, verneem ik de beslissing vóór 1 maart.Anders wordt een opzegtermijn van 3 maanden gehanteerd. Ik kan contact nemen met eenlid van de gebruikersraad om mij te laten bijstaan.2. Wanneer mijn kind zich niet houdt aan basisafspraken rond drugs (nultolerantie), zichagressief gedraagt zodat anderen zich bedreigd voelen, ongewenste intimiteiten vertoont ofzich op een andere manier ongeoorloofd storend gedraagt, kan het dienstencentrum metmijn kind duidelijke afspraken maken en sancties afspreken.Hiervan wordt een verslag gemaakt. Mijn kind wordt nadrukkelijk opgevolgd. Van deopvolgingsgesprekken wordt een verslag gemaakt dat alle betrokkenen ondertekenen.Bij niet naleven van de afspraken, kan het dienstencentrum een einde maken aan desamenwerking.3. Wanneer ik geen vertrouwen meer heb in de door het dienstencentrum gebodenbegeleiding, wordt dit besproken. Ik mag van het dienstencentrum verwachten dat ermeerdere, ernstige pogingen ondernomen worden om het vertrouwen te herstellen. Dit isterug te vinden in verslagen van overleg, handelingsplanbesprekingen en dergelijke.Wanneer mijn vertrouwen niet hersteld raakt, onderneemt het dienstencentrum een laatsteverzoeningspoging.Indien ook deze mislukt, maakt het dienstencentrum een einde aan de samenwerking.De mededeling wordt mij schriftelijk overgemaakt en de gebruikelijke opzegtermijn wordtgerespecteerd tenzij we anders afspreken.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 19


In alle situaties waarin het dienstencentrum de samenwerking stopzet, kan ik mij laten bijstaandoor iemand van de gebruikersraad.Ik krijg altijd een eindverslag en de maatschappelijk assistent zal mij helpen bij het zoeken naar eenandere opvang en het in orde maken van administratieve zaken zoals inschrijven bij de "Centraleregistratie van zorgvragen", … .Nadat mijn kind het dienstencentrum verlaten heeft, worden de belangrijkste gegevens uit dedossiers nog 10 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.In elk van deze situaties kan ik klacht indienen op de manier zoals beschreven onder "Wat kan ikdoen indien ik niet tevreden ben?" Ik besef dat de klachtenprocedure de opzegtermijn niet opschort.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 20


Welke overlegorganen zijn er in het dienstencentrum?In het voorgaande hoofdstuk heb ik al iets kunnen lezen over de gebruikersraad. Om een volledigbeeld te krijgen over alle beleids‐ en overlegorganen, kan ik het volgende hoofdstuk doorlezen.1 Overlegorganen <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>Samen met deze informatiebrochure heb ik een 5‐tal folders ontvangen van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>. Daarin kan ikmeer lezen over het netwerk van voorzieningen dat <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong> is.Het dienstencentrum Sint‐Gerardus maakt deel uit van deze <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>.1.1 Algemene vergadering van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>De verantwoordelijkheden en bevoegdheden behelzen vooral het goedkeuren van het jaarverslag,het financieel verslag van het voorbije jaar en de begroting van het komende jaar, benoemen enontslaan van de leden van de Algemene Vergadering, aanstellen en ontslaan van de voorzitter uit deleden van de Raad van Beheer, opstellen en wijzigen van de statuten, benoemen en ontslaan van derevisor.1.2 Raad van beheer van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>De Raad van Beheer heeft als opdracht de gezamenlijke juridische verantwoordelijkheid te dragen.Hij dient te controleren of de strategische opties van een bepaald dienstencentrum niet in conflictkomen met de opties van andere dienstencentra en of de financiële doelstellingen van de centrarealistisch zijn.1.3 Raad van ToezichtZie hiervoor onder punt 2.1.1.4 CoördinatieteamHet coördinatieteam heeft als taak de vergadering van de Raad van Beheer, de Centrale Raad en deCentrale Ondersteuningscellen voor te bereiden.Het is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van het gezamenlijk strategisch plan op langetermijn en het gezamenlijk beleidsplan. Het adviseren van het individueel jaarlijks beleidsplan percentrum behoort eveneens tot de taken.1.5 Centrale RaadDe Centrale Raad is een denktank voor het opzetten en het uitwerken van gemeenschappelijkevisies, strategieën en beleidslijnen.Hier dient gewaakt over de effectiviteit, de doelgerichtheid van de organisatie in zijn geheel.Tevens wordt bepaald hoe op realistische wijze kan ingespeeld worden op de maatschappelijkeevoluties.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 21


1.6 Centrale Ondersteuningscellen (COC)Deze hebben als taak het uitwerken van adviezen omtrent specifieke onderwerpen.Op dit ogenblik bestaan er bijvoorbeeld volgende COC:automatisering, aankopen, gebruikers, werknemers, vrijwilligerswerking, personeelsbeleid, depsycho‐pedagogische diensten, de sociale diensten.1.7 De verbonden <strong>vzw</strong> (steunfondsen, vriendenkring, …)Per dienstencentrum is er een afzonderlijke <strong>vzw</strong> om de plaatselijke betrokkenheid juridisch teverankeren.De leden van deze <strong>vzw</strong> bevorderen de integratie van het dienstencentrum in de plaatselijkegemeenschap en zetten acties op om extra inkomsten te bekomen.De verbonden <strong>vzw</strong> garandeert als juridische entiteit dat deze verzamelde fondsen bestemd blijvenvoor het dienstencentrum waarvoor de acties werden opgezet.2. Overlegorganen Sint‐Gerardus2.1 Raad van toezichtDeze raad ziet erop toe dat de uitgewerkte strategie daadwerkelijk wordt omgezet.Hij doet voorstellen en geeft advies over initiatieven voor nieuwe projecten of uitbreidingen van hetDienstencentrum.In samenspraak met de directie waakt de Raad van Toezicht er over dat de basisfilosofie, devooropgestelde doelstellingen en kwaliteitscriteria worden nagestreefd.2.2 Directieraad2.2.1 DoelConcrete beleidsuitvoering.2.2.2 Leden‐ De algemeen directeur.‐ De directeur zorg van afdeling 1 en 2.‐ De directeur zorg van afdeling 3 en 4.‐ De medisch coördinator.‐ De directeur Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO).‐ De directeur Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO).‐ De directiesecretaresse (verslaggever).DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 22


2.3 Organisatieraad2.3.1 DoelDeze staat in voor de realisatie van de beleidslijnen en de coördinatie van de werking van hetdienstencentrum en van de scholen.2.3.2 Leden‐ De leden van de directieraad.‐ De 4 afdelingshoofden.‐ De hoofdverpleegkundige.‐ Het diensthoofd administratieve dienst /directiesecretaresse (verslaggever).‐ De diensthoofden technische en huishoudelijke dienst voor de agendapunten die voor de dienstvan toepassing zijn.‐ Indien nodig uitbreiding met medewerkers uit andere diensten of externen.2.4 De zorgteams2.4.1 DoelHet beleid afstellen op de noden van de afdeling. Er is een zorgteam in de afdelingen 1, 2, 3 en4.2.4.2 Leden‐ De directie zorg van de afdeling.‐ Het afdelingshoofd.‐ De directie van het BuBaO of het BuSO.‐ De zorgcoördinator.‐ De psycholoog of pedagoog van de afdeling.‐ De hoofdopvoeders uit de betrokken afdeling.2.5 Opname‐ en ontslagteam2.5.1 DoelDeze adviseert, na een multidisciplinaire diagnosestelling, de directieraad over de aanvragen totopname in en een mogelijk ontslag uit het dienstencentrum Sint‐Gerardus.2.5.2 Leden‐ De geneesheer.‐ Een directeur zorg.‐ De directeur van de betrokken school.‐ Het afdelingshoofd van de betrokken afdeling.‐ De maatschappelijk assistent van de betrokken afdeling.‐ De psychologe of de pedagoge van de betrokken afdeling.‐ Het CLB, indien nodig voor de school.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 23


2.6 Werk/projectgroepen2.6.1 DoelAdviseren van de directie‐ en organisatieraad.2.6.2 LedenDe werkgroep of de projectgroep is multidisciplinair samengesteld op vrijwillige basis.Zij bespreken bepaalde werkingsaspecten, werken deze uit en adviseren de directie‐ enorganisatieraad. Ze werken themagericht. Zo zijn onder andere actief:‐ de werkgroep finaliteit,‐ de werkgroep seksualiteit,‐ de werkgroep sociale zaken,‐ de werkgroep zomerfeest,‐ de financiële commissie,‐ de werkgroep kwaliteit.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 24


3 Participatieorganen3.1 Comité voor Preventie en Bescherming van de Werkplaatsen (CPBW)3.1.1 DoelDe basisopdracht van het comité, bestaat erin alle middelen op te sporen, voor te stellen en actief bijte dragen tot alles wat in het dienstencentrum wordt ondernomen om het welzijn van dewerknemers bij de uitvoering van hun taak te bevorderen (zie artikel 65 van de welzijnswet).3.1.2 Leden‐ Werknemersafgevaardigden: verkozen door de werknemers van het dienstencentrum en descholen, nadat men zich kandidaat gesteld heeft ter gelegenheid van de sociale verkiezingen.‐ Werkgeversafgevaardigden: directieleden, aantal in verhouding tot het aantal mandatenwerknemersafgevaardigden.‐ De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.3.2 Ondernemingsraad3.2.1 DoelDe ondernemingsraad geeft adviezen over afspraken en richtlijnen van algemene aard en beslist overde materies voorzien in de wet zoals de vastlegging van de feestdagen, het beheer van de socialewerking voor het personeel, afspraken in verband met vakantieregeling, enz.De werknemersafgevaardigden kunnen langs deze weg inzage krijgen in het algemeen beleid van hetdienstencentrum en de scholen, onder andere financiën en tewerkstelling.3.2.2 Leden‐ Werknemersafgevaardigden: verkozen door de werknemers van het dienstencentrum en descholen, nadat men zich kandidaat gesteld heeft ter gelegenheid van de sociale verkiezingen.‐ Werkgeversafgevaardigden: directieleden, aantal in verhouding tot het aantal mandatenwerknemersafgevaardigden.4 De GebruikersradenEr zijn twee gebruikersraden in het dienstencentrum Sint‐Gerardus.1. Eén gebruikersraad voor het MPI: internaat en semi‐internaat.Deze gebruikersraad fungeert ook als oudercomité voor de scholen.2. Eén gebruikersraad voor de Residentie: nursingtehuis en dagcentrum.De gebruikersraden hebben als doel de belangen van de gebruiker in het dienstencentrum tebehartigen:1. door collectief op te treden voor de groep van gebruikers,2. door bijstand en ondersteuning aan individuele gebruikers.De gebruikersraden worden om de vier jaar samengesteld na verkiezingen.Elke gebruiker kan zich kandidaat stellen om verkozen te worden.De laatste verkiezingen voor de gebruikersraden gingen door in 2007.De volgende verkiezingen zullen plaats hebben in 2011.In bijlage 4 vind ik een lijst van de twee gebruikersraden.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 25


Wat houdt de "Wet op de privacy" in?Wanneer ik mijn kind naar het dienstencentrum Sint‐Gerardus laat komen, ben ik er zeker van datmen er respect heeft voor onze overtuiging en opvattingen, voor onze privacy, voor de keuzes diewij maken.Ik weet dat het bij de begeleiding van mijn kind noodzakelijk is dat er medisch, therapeutisch,psycho‐pedagogisch, sociaal en administratief een aantal gegevens over mijn kind en het gezinverzameld worden, hetzij geschreven hetzij in de computer.Ik weet ook dat het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens onderworpen is aan "De wet terbescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens"van 8 december 1992, kortweg de "wet op de privacy" genoemd. Het dienstencentrum Sint‐Gerardus staat borg voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.De gegevens over mijn kind en ons gezin die nodig zijn voor de begeleiding van mijn kind(opnameverslagen, handelingsplannen, en dergelijke) worden enkel doorgegeven aan depersoneelsleden die deel uitmaken van het begeleidingsteam van mijn kind.Ik weet dat elke medewerker in zijn dossier die gegevens bijhoudt, die nodig zijn voor de uitoefeningvan zijn werk.Het bewaren van foto's of ander beeldmateriaal waarop gebruikers staan, valt eveneensonder de bepalingen van deze wet. De gebruiker kan weigeren dat het dienstencentrumhiervan gebruik maakt in publicaties.De verwerking van deze gegevens is ingeschreven in het openbaar register van de geautomatiseerdeverwerking van persoonsgegevens.Vzw <strong>Stijn</strong> waarvan ons dienstencentrum een onderdeel is, heeft aangifte gedaan bij de commissievoor het bijhouden van:1. geautomatiseerde gegevens bewonersadministratie:a. doel: patiëntenzorg,b. nummer: 000332966,2. bewonersadministratie:a. doel: patiëntenadministratie,b. nummer: 000333065.Voor nadere inlichtingen kan men zich richten tot:Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de eerstelijnshulp)Hoogstraat 139 te 1000 BrusselTelefoon 02‐213 85 98E‐mail "commission@privacycommission.be".Ik heb het recht om deze gegevens in te zien en om zo nodig onjuiste gegevens te laten verbeteren ofte doen verwijderen.Inzage in deze gegevens kan aangevraagd worden bij de sociale dienst.Inzage in het medisch dossier kan via de arts.De sociale dienst vraagt mij om wijzigingen in de persoonlijke gegevens (voor zover die van belangzijn in de werking met mijn kind) mee te delen.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 26


Welke risico’s zijn verzekerd?In het volgende hoofdstuk kan ik lezen welke verzekeringen het dienstencentrum heeft afgesloten. Ikverneem in dit hoofdstuk eveneens voor welke persoonlijke materialen ik zelf een verzekering dien afte sluiten.1 Welke verzekering?Zowel het dienstencentrum Sint‐Gerardus als de Sint‐Gerardusscholen hebben voor alle gebruikerseen verzekering afgesloten:A. tegen ONGEVALLEN:betrokken gebruiker heeft een ongeval met lichamelijke schade (ook voor de schade aanprothesen en brillen als gevolg van dit ongeval);B. tegen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID:betrokken gebruiker heeft lichamelijke /stoffelijke schade toegebracht aan derden;C. tegen STOFFELIJKE SCHADE:die accidenteel veroorzaakt wordt aan de persoonlijke goederen van de gebruiker doorpersoneel of vrijwilligers (enkel tijdens het verblijf in het dienstencentrum);D. voor STRAFRECHTERLIJKE VERDEDIGING;E. in geval van BRAND:voor schade aan persoonlijke eigendommen.De waarborgen gelden tijdens de activiteiten georganiseerd door het dienstencentrum of descholen, onder begeleiding en toezicht, zowel binnen als buiten de gebouwen.2 Wanneer is er een tussenkomst?2.1 Bij lichamelijke letselsDe verzekering betaalt het verschil terug tussen de werkelijke kosten en de tussenkomst vande mutualiteit tot beloop van de verzekerde bedragen voorzien in de polis.Ook voor prothesen, brillen, apothekerskosten waarvoor geen tussenkomst is van demutualiteit is er een regeling tot beloop van de verzekerde bedragen voorzien in de polis.2.2 Bij materiële schade2.2.1 Bij materiële schade toegebracht aan derdenBELANGRIJK: de persoonlijke aansprakelijkheid van de gebruiker blijft prioritair gewaarborgdvia de eigen familiale verzekering van de gebruiker of de vertegenwoordiger; dit op basis vande afspraken die er zijn tussen de verzekeraars aansluitend op de desbetreffende wetgeving.De vrijstelling bij stoffelijke schade blijft ten laste van de gebruiker of de vertegenwoordiger.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 27


2.2.2 Bij stoffelijke schade die accidenteel veroorzaakt wordt aan de persoonlijke goederen van degebruiker door personeel of vrijwilligers (enkel voor het dienstencentrum)Tot beloop van het verzekerde bedrag, voorzien in de polis en mits aftrek van de vastgesteldevrijstelling van 123,95 euro die ten laste blijft van de verzekeringsnemer.2.2.3 Bij brandDe brandverzekering van de instelling komt tussen zo de persoonlijke eigendommen van degebruiker beschadigd worden als gevolg van een schadegeval dat kadert binnen dewaarborgen van deze brandpolis.3 Bij welke verzekeringsmaatschappijen zijn wij verzekerd?3.1 VerzekeringsmakelaarWij hebben één verzekeringsmakelaar die als tussenpersoon optreedt in al de schadegevallen:LDB – Rozenstraat 28 – 3500 Hasselt3.2 Voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheidOnderschrijver van de polis Verzekeringsmaatschappij PolisnummerDienstencentrum Sint‐Gerardus Winterthur 5.761.134BKLO Sint‐Gerardus Fortis AG 60.437.256.095BuSO Sint‐Gerardus Fortis AG 60.437.259.0583.3 Voor brandOnderschrijver van de polis Verzekeringsmaatschappij PolisnummerDienstencentrum Sint‐Gerardus Fortis AG A.635.051 // 48.495.79648.548.842 // 48.468.05948.972.677 // 48.935.22149.035.6904 Een eigen verzekering4.1 Gebruik van een elektronische rolwagen in het dienstencentrumHet gebeurt regelmatig dat een gebruiker met zijn elektronische rolwagen schade aanbrengt aanderden. Het dienstencentrum Sint‐Gerardus en de Sint‐Gerardusscholen zijn hiervoor niet verzekerd.Daarom verplichten wij de gebruiker zelf een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid –speciaal voor het gebruik van de elektronische rolstoel – af te sluiten met eenverzekeringsmaatschappij.De gebruiker bezorgt een fotokopie van de polis (met polisnummer en de naam van deverzekeringsmaatschappij) aan de dienst "Aanpassingen en hulpmiddelen".Strikt genomen mag een gebruiker zijn elektronische rolstoel niet gebruiken in het dienstencentrumof de scholen zonder dergelijke verzekering afgesloten te hebben.Daarenboven moet de elektronische rolstoel ook verzekerd blijven wanneer hij privé gebruikt wordt.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 28


4.2 Dure elektronische communicatieapparatuurMeer en meer gebruikers maken gebruik van een "Tellus". Dit is een zeer delicaat en duurelektronisch communicatieapparaat dat vaak met allerlei hulpstukken op de rolstoel gemonteerd isvoor het gebruik in het dagelijks leven van de gebruiker waarvoor het ook bedoeld is.Er is vlug een klein ongelukje gebeurd met verregaande financiële gevolgen. Om allediscussies van verantwoordelijkheid – hetzij de gebruiker zelf, hetzij een andere gebruiker,hetzij een personeelslid van het dienstencentrum of de scholen – uit te sluiten, verplichtenwij de gebruiker een verzekering alle risico's af te sluiten voor dergelijke apparatuur.De gebruiker bezorgt een fotokopie van de polis (met polisnummer en de naam van deverzekeringsmaatschappij) aan de dienst "Aanpassingen en hulpmiddelen".4.3 Eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA familiale verzekering)Het is aan te raden dat de de gebruiker of zijn vertegenwoordiger een eigen BA familialeverzekering onderschrijven. De waarborgen blijven verworven tijdens het verblijf in hetdienstencentrum. Ook wanneer de gebruiker schade toebrengt aan de eigendommen van hetdienstencentrum, kan men terugvallen op deze verzekering. Dit geldt niet voor de hentoevertrouwde goederen.Daarenboven blijft de burgerlijke aansprakelijkheid op de weg van en naar het dienstencentrumvolledig ten laste van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger. Ook privé is het belangrijk eendergelijke verzekering te hebben, onder andere voor burgerrechterlijke verdediging.Het isaangewezen de eigen verzekeringsmaatschappij van de BA familiale verzekering op de hoogte tebrengen van de handicap van de gebruiker.5 Enkele algemene opmerkingen‐ De scholen moeten een verzekering BA (Burgerlijke aansprakelijkheid) afsluiten.Familiale verzekering BA geldt voor privésituaties.‐ De verzekering van Sint‐Gerardus betaalt maximaal 1 maal het RIZIV tarief terug. Dit komt dusbovenop het bedrag dat uw mutualiteit terug betaalt.‐ Bij een ziekenhuisopname maakt je best vooraf afspraken over de opleg in eeneenpersoonskamer en over erelonen van dokters.‐ Er is een afspraak tussen alle verzekeringsmaatschappijen dat een hospitalisatieverzekeringvoorrang heeft op alle andere verzekeringen.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 29


Praktische, administratieve en financiële informatieIn dit hoofdstuk vind ik een overzicht van verschillende afspraken en regels. Om administratief inorde te zijn, is het belangrijk dat ik het stuk over aanwezigheid in internaat en semi‐internaat goeddoorlees. Ik krijg eveneens een beter zicht op de financiële regelgeving.1 Openingsuren1.1 InternaatHet internaat is open van maandag 8 uur tot vrijdag 18 uur.Weekendopvang wordt besproken met en aangevraagd bij de sociale dienst.1.2 Semi‐internaatHet semi‐internaat is open van 8 tot 18 uur.1.3 PeutertuinDe peutertuin is open van 8 tot 18 uur.1.4 Het dagcentrumHet dagcentrum is open van 8 tot 18 uur.1.5 Het nursingtehuisHet nursingtehuis is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar open.2 Kledij en wasIk ben als ouder, als gebruiker zelf verantwoordelijk voor de aankoop van kleren. Ik voorzie allekledingstukken van een naam.Voor de kosten voor de was verwijzen wij naar de afspraken in de nota " Samenstelling van definanciële bijdrage" onder het hoofdstuk "Was en strijk".3 Bezoek van ouders of familieAls ouder ben ik altijd welkom in het dienstencentrum. Indien ik tijdens een bezoek ook begeleiderswil spreken over bepaalde thema’s, maak ik omwille van praktische redenen een afspraak.4 Aanwezigheid in internaat, semi‐internaat, nursingtehuis en dagcentrum4.1 Aanwezigheden4.1.1 In het internaat of in het nursingtehuisEen gebruiker is minimaal 12 uur aanwezig of begeleid door personeel van het dienstencentrumtussen 0 en 24 uur.vb. Een gebruiker is aanwezig van maandagmorgen 9 uur tot dinsdag 16 uur. Dit zijn tweeaanwezigheidsdagen in het internaat, ook al heeft de gebruiker er maar 1 nacht geslapen.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 30


4.1.2 In het semi‐internaatSchoolgaanden‐ Een gebruiker is voltijds semi‐intern als hij minimaal 4 uur per dag aanwezig is gedurende 5dagen per week.‐ Hij is deeltijds semi‐intern als hij 1 tot 4 dagen per week minimaal 4 uur aanwezig is.‐ Schoolgaanden kunnen geen halve dagen gebruik maken van het semi‐internaat.Niet schoolgaanden (peuters)‐ Een gebruiker is voltijds semi‐intern als hij minimaal 6 uur per dag aanwezig is gedurende 5dagen per week.‐ Een gebruiker is halftijds semi‐intern als hij minimaal 3 uur per dag aanwezig is gedurende 1 tot5 dagen per week.‐ Hij is deeltijds semi‐intern als hij:oo1 tot 4 dagen per week minimaal 6 uur aanwezig,een aantal halve dagen aanwezig is. Een gebruiker is een halve dag aanwezig als hijminimaal 3 uur per dag aanwezig is.4.1.3 In het dagcentrum‐ Een gebruiker is voltijds in het dagcentrum als hij minimaal 6 uur per dag aanwezig is gedurende5 dagen per week.‐ Hij is deeltijds in het dagcentrum:o als hij 1 tot 4 dagen per week minimaal 6 uur aanwezig is,o als hij een aantal halve dagen aanwezig is.4.2 Hoeveel vakantiedagen mogen er jaarlijks genomen worden?4.2.1 Voor de voltijdse peuters, BKO – BLO – BuSO (internen en semi‐internen)Er mogen maximum 186 verlofdagen opgenomen worden waarvoor geen afwezigheidsattest vereistis. Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders een vakantieregeling.Men is gewettigd afwezig op volgende vakantiedagen:‐ de dagen van de schoolvakantie,‐ de weekenddagen,‐ de wettelijke feestdagen,‐ de vrije dagen tijdens de schoolperioden, die volgens de schoolregeling door de instelling vrijmogen worden toegekend.4.2.2 Voor de deeltijdse peutersHet aantal te nemen verlofdagen is niet beperkt, dit wil zeggen men mag zelf het aantal te nemenverlofdagen bepalen, WEL in samenspraak met de sociale dienst om een goede organisatie mogelijkte maken. Bij ziekte is een attest nodig.4.2.3 Voor de bewoners van het nursingtehuisDe bewoners hebben volgens de wetgeving van het Vlaams Agentschap 144 dagen verlof waarvoorze geen afwezigheidsattest nodig hebben.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 31


4.2.4 Voor de deelnemers van het dagcentrumHet aantal te nemen verlofdagen is niet beperkt, dit wil zeggen men mag zelf het aantal te nemenverlofdagen bepalen, WEL in samenspraak met de sociale dienst om een goede organisatie mogelijkte maken. Bij ziekte is een attest nodig.4.3 Wanneer moet een ziekte‐ of afwezigheidsattest afgeleverd worden?Voor alle afdelingen geldt: wanneer men afwezig is buiten de gewettigde afwezigheden (ziehierboven ), is altijd een afwezigheidsattest nodig.Hoe kan je een afwezigheid verantwoorden?4.3.1 Een afwezigheid van 1 dag of 2 opeenvolgende kalenderdagenDe ouders mogen zelf een afwezigheidsattest schrijven en ondertekenen.Op het attest dient vermeld te worden dat de afwezigheid een gevolg is van ziekte of familialeomstandigheden (begrafenis, geboorte, …), anders is dit attest niet geldig!Bijvoorbeeld de vermeldingen: afwezig omwille van een studiedag in Sint‐Gerardus, moe zijn,autorijschool, … worden door het Vlaams Agentschap niet aanvaard.Volgende beperkingen zijn van toepassing:- Voor de peuters, het dagcentrum en het nursingtehuis mogen de ouders maximaal voor 10dagen per kwartaal zo een afwezigheidsattest schrijven. Vanaf de 11de dag is steeds eenmedisch attest van een dokter vereist.- Voor de scholen (BKO – BLO – BuSO) mogen de ouders zelf vier keer per schooljaar dergelijkbriefje schrijven, vanaf de 5 de keer is steeds een medisch attest van een dokter vereist.4.3.2 Een afwezigheid van meer dan 2 opeenvolgende kalenderdagenDeze moet steeds verantwoord worden door een medisch attest. Een geneesheer moet dit attestdateren en ondertekenen en de ziekteperiode duidelijk vermelden.Deze regeling geldt VOOR IEDEREEN zowel voor het dienstencentrum als voor de scholen.De attesten voor leerlingen van het BKO, BLO en BUSO moeten op het secretariaat van de schooltoekomen. De attesten voor peuters, deelnemers van het dagcentrum en bewoners van hetnursingtehuis op de bewonersadminsitratie uiterlijk op de 3 e van de maand volgend op deafwezigheid (wanneer de school gesloten is, gelieve ze dan te bezorgen aan debewonersadministratie ). Deze attesten dienen wij voor te leggen aan het Vlaams Agentschap en zijnvereist voor de berekening van het aantal verblijfsdagen die aangerekend worden.Verdere inlichtingen in dit verband zijn steeds te bekomen bij de bewonersadministratie of bij desociale dienst.4.4 Financiële regelingHet dienstencentrum Sint‐Gerardus biedt huisvesting en begeleiding. Dit brengt kosten met zichmee. Deze worden gedeeltelijk door de overheid (Vlaams Agentschap) en gedeeltelijk door degebruiker (de verplichte persoonlijke bijdrage) gedragen.Het totale bedrag van deze kosten noemen we de "dagprijs". Deze dient om alle verblijfkosten vanhet kind en alle personeelskosten te betalen. Bij wet werd vastgelegd dat de gebruiker of zijnvertegenwoordiger een persoonlijke bijdrage dient te betalen.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 32


Alle kosten worden verzameld op één factuur die maandelijks verstuurd wordt naar de gebruiker:1. de persoonlijke bijdrage in de dagprijs,2. andere onkosten die niet door de dagprijs gedekt zijn.Lees hiervoor bijlage 1.2 "Samenstelling van de financiële bijdrage".4.5 De supplementenVoor de duidelijkheid: de volwassenen betalen de supplementen van hun zakgeld.We citeren hier letterlijk een tekst die we vonden op de website van het Vlaams Agentschap."Veel voorzieningen vragen de persoon met een handicap boven op de financiële bijdrage een aantalsupplementen. Een voorziening beslist in grote mate zelf over die supplementen. Maar er zijn weleen aantal regels (opgelegd door het Vlaams Agentschap) die nooit mogen worden overtreden.‐ Forfaitaire supplementen mogen niet. De instelling mag wel een supplement aanrekenen,maar dat moet gestaafd worden door individueel aanwijsbare uitgaven van de persoon meteen handicap. Het supplement mag dus geen forfaitair bedrag zijn en het mag niet zomaaruit de lucht komen vallen: de extra kosten moeten bewijsbaar zijn.‐ Sommige uitgaven kunnen nooit worden aangerekend. Een instelling mag nooitsupplementen aanrekenen voor administratie‐, energie‐ en infrastructuurkosten, kostenvoor atelierwerking of aan de voorziening gebonden taksen en belastingen.‐ Elke uitgave die hoger ligt dan het maandinkomen van de persoon met een handicap magalleen worden aangerekend in overleg met de persoon zelf, of zijn of haar familie.‐ Bijdragen voor solidariteitsfondsen kunnen nooit worden verplicht.Deze regels moeten altijd worden gevolgd, zelfs als de gebruikersraad ermee akkoord gaat om ervanaf te wijken. Maar natuurlijk moet een instelling altijd overleg plegen met de gebruikersraad als zevan plan is om supplementen aan te rekenen. Supplementen moeten ook vermeld worden in hetprotocol van verblijf (verblijfsovereenkomst)".4.6 Bijdrage van de gebruiker (zie ook bijlage 1)4.6.1 Algemeen principe‐ Er wordt een dagelijkse bijdrage aangerekend per aanwezigheidsdag.‐ Voor alle verantwoorde afwezigheidsdagen zal geen bijdrage aangerekend worden.‐ Bij alle bedragen die hier vermeld worden, is de index van 1 januari 2007 geldig.‐ Wijzigingen van deze bedragen door een nieuwe indexaanpassing of een aanpassing in deregelgeving van het Vlaams Agentschap kunnen zonder voorafgaand overleg met degebruikersraad toegepast worden.Ze worden met een nieuwe bijlage ter kennis gebracht van alle gebruikers.4.6.2 Bijdrage "Internaat –21 jaar"De bijdrage voor het internaat is 16,02 euro per dag. Zie bijlage 1 voor de huidige bedragen.Er zijn vier berekeningsmogelijkheden:1. Het kind verblijft minstens 6 dagen per maand thuis: de maandelijkse bijdrage mag dan niethoger zijn dan 2/3 van de kinderbijslag in de kinderbijslagregeling voor loontrekkenden.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 33


2. Het kind verblijft minder dan 6 dagen per maand in het gezin: de maandelijkse bijdrage magniet meer bedragen dan de kinderbijslag voorzien in de kinderbijslagregeling voorloontrekkenden verminderd met 5,72 euro per dag doorgebracht in het gezin.3. De maximale bijdrage is 16,02 euro per dag vermenigvuldigd met het aantalaanwezigheidsdagen.4. De minimale bijdrage is 6,86 euro per dag vermenigvuldigd met het aantalaanwezigheidsdagen.De voordeligste berekening van 1 tot 3 wordt in principe op mijn factuur toegepast, behalve wanneerdit bedrag lager is dan het bedrag in punt 4, want dit bedrag is de minimale bijdrage.4.6.3 Bijdrage "Semi‐Internaat"De bijdrage voor een schoolgaande is 5,72 euro per dag.De bijdrage voor een niet ‐ schoolgaande (peutertuin) is:‐ 11,46 euro per dag voor een ganse dag.‐ 5,72 euro per dag voor een halve dag.4.6.4 Bijdrage "Internaat + 21 jaar" en "Nursingtehuis"De bijdrage voor het "Internaat + 21 jaar" en het "Nursingtehuis" is 32,06 euro per dag.Hier heeft de wetgever een maximum bijdrage bepaald: de gebruiker moet van al zijn inkomsten tenminste een bepaald bedrag overhouden als zakgeld.De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de doelgroep die het "Vlaams Agentschap voor de socialeintegratie van personen met een handicap" bepaald heeft. Deze doelgroep staat vermeld op debeslissing van het Vlaams Agentschap waarmee je toegang krijgt tot een nursingtehuis of tot eeninternaat:‐ voor personen met een motorische en /of een zintuiglijke handicap en /of een licht mentalehandicap bedraagt dit zakgeld:343,53 euro per maand,‐ voor de andere personen bedraagt dit zakgeld: 183,22 euro per maand.In een losse bijlage vind ik een formulier "Inkomenswijziging" dat de gebruiker moet invullen bij elkewijziging van het inkomen.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 34


4.6.5 Bijdrage "Dagcentrum"De bijdrage voor het dagcentrum is:‐ 11,46 euro met vervoer,‐ 9,15 euro zonder vervoer.Hier gelden dezelfde regels dan onder het vorige punt 4.5.4 Bijdrage "Internaat + 21 jaar" en"Nursingtehuis" wat de maximum bijdrage betreft.Een gebruiker uit het nursingtehuis die gebruik maakt van het dagcentrum, hoeft geen bijdrage voorhet dagcentrum te betalen bovenop zijn bijdrage voor het nursingtehuis.4.6.6 Betalingswijze4.6.6.1 Rekeningen InternaatVolgens de wettelijke bepalingen wordt 2/3 van de kinderbijslag die voor het kind met een handicapbetaald wordt, rechtstreeks aan de instelling overgemaakt.Indien mijn maandelijkse bijdrage lager is dan de 2/3 kinderbijslag, zal het verschil aan mijterugbetaald worden binnen de maand nadat ik de afrekening ontvangen heb.4.6.6.2 Rekeningen Semi‐internaat, nursingtehuis, dagcentrumTussen de 15 de en de 20 ste van de maand ontvang ik een gedetailleerde rekening van de vorigemaand.4.6.6.3 AlgemeenIndien ik als ouder (internaat, semi‐internaat, nursingtehuis, dagcentrum) hiermee akkoord ga, kan ikeen domiciliëring laten invullen bij mijn bankinstelling zodat de rekening automatisch betaald wordt.Het bedrag van de factuur gaat rond de 20 e van de volgende maand van mijn bankrekening af: bijv.de factuur van september gaat rond 20 oktober van mijn rekening.5 Socio‐culturele bijdrageVoor de + 21‐jarigen van het internaat en het nursinghuis betaalt het Vlaams Agentschap een socioculturelebijdrage aan het dienstencentrum. Dit is een toelage die het dienstencentrum kan bestedenvoor activiteiten of diensten die bijdragen tot de sociale integratie.Ons dienstencentrum stort deze toelage op de rekening van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.Het bedrag is afhankelijk van de doelgroep die het "Vlaams Agentschap voor de sociale integratie vanpersonen met een handicap" bepaald heeft. Deze doelgroep staat vermeld op de beslissing van hetVlaams Agentschap waarmee je toegang krijgt tot een nursingtehuis of tot een internaat:‐ 2,2780 euro per onderhoudsdag:voor gebruikers met enkel een motorische en /of een zintuiglijke handicap,‐ 1,4807 euro per onderhoudsdag:voor gebruikers met een matig of licht mentale handicap,DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 35


‐ bij gebruikers met een meervoudige handicap is de mentale toestand van de persoon hethoofdcriterium om te bepalen welke bedrag hij krijgt. Een gebruiker met een motorische EN eenlicht mentale handicap ontvangt dus 1,4807 euro per onderhoudsdag.Verduidelijkende uitleg bij het voorbehouden zakgeld en de socio‐culturele toelageCategorie Zakgeld Socio‐culturele toelageHoog (€ 343,53) Laag (€ 183,22) Hoog (€ 2,2780) Laag (€ 1,4807)motorische handicap x xzintuiglijke handicap x xlicht mentale handicap x xmatig mentale handicap x xDIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 36


Nog vragen?Na het lezen van deze brochure heb ik een beeld van de werking van het dienstencentrum Sint‐Gerardus.Ik aarzel niet om bijkomende uitleg te vragen of van gedachten te wisselen over dingen die ik gelezenheb. De maatschappelijk assistent die mij geholpen heeft bij de opname, zal mij hiervoor graag tewoord staan.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 37


BijlagenBijlage 1:Bijlage 2:Bijlage 3:Bijlage 4:Bijlage 5:Bijlage 6:De financiële bijdrage1. De dagprijs2. Nota "Samenstelling van de financiële bijdrage" (versie 2.0)Telefoonlijst van personeelsleden in het dienstencentrumSamenstelling van de klachtencommissieSamenstelling van de gebruikersraden1. MPI: internaat en semi‐internaat2. Residentie: nursingtehuis en dagcentrumFolders1. Sint‐Gerardus dienstencentrum en scholen2. <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>a. Een netwerk van voorzieningen voor personen met een handicapb. Missie en visie van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>c. Visie op kwaliteit van levend. Zorgplanning, onze garantie voor een kwaliteitsvol levene. Visie rond klachtenbehandelingHet organogram van het dienstencentrum Sint‐GerardusDIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 38


Bijlage 1: financiële bijdrage1 De dagprijsIndex: 2e semester 2011 (coëfficiënt van eerste semester 2011: 119,51 %)Stelsel Aard van de financiële bijdrage BedragenInternaat – 21 jaar ‐ Maximum bijdrageo minimum 6 dagen in gezino geen 6 dagen in gezin(wordt terugbetaald aan gezin)- Minimum bijdrageSemi‐internaat – 21 jaar ‐ Schoolgaande‐ Niet‐schoolgaande (peuters)o ganse dago halve dag16,02 euro per dag5,72 euro per dag6,86 euro per dag5,72 euro per dag11,46 euro per dag5,72 euro per ½ dagInternaat + 21 jaarNursingtehuis‐ Maximum bijdrage‐ Hoog zakgeld‐ Laag zakgeld32,06 euro per dag343,53 euro per maand183,22 euro per maandDagcentrum + 21 jaar ‐ Met vervoer‐ Zonder vervoer‐ Zakgeld11,46 euro per dag9,15 euro per dag343,53 euro per maandSocio‐culturele toelage:(wordt teruggestort aande +21‐jarige gebruiker ofzijn vertegenwoordiger)‐ Personen met een motorische en /ofzintuiglijke handicap‐ Personen met een lichte of matigementale handicap2,2780 euro per dag(01‐05‐2011)1,4807 euro per dag(01‐05‐2011)DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 39


2 Nota "Samenstelling van de financiële bijdrage"Deze werd goedgekeurd door beide gebruikersraden op 29‐04‐2010, door de raad van toezicht op31‐05‐2010.1. DefinitiesMet gebruiker bedoelen wij de persoon met een handicap die in het DCSG opgenomen is:‐ dat kan zijn de minderjarige gebruiker,‐ de gebruiker van 18 jaar en ouder.Met vertegenwoordiger bedoelen wij de ouders of een familielid of de wettelijk vertegenwoordigervan de gebruiker.DCSG = dienstencentrum Sint‐Gerardus2. Algemene regelingVoor het globaal aanbod van het DCSG betaalt de vertegenwoordiger /gebruiker een bedrag peraanwezigheidsdag naargelang het stelsel waarvan hij gebruik maakt: internaat, semi‐internaat,dagcentrum (met of zonder vervoer) of nursingtehuis. Wij verwijzen naar bijlage 1 van deinformatiebrochure voor de bedragen.Het aanbod van het DCSG wordt verder in deze nota beschreven.Er wordt ook duidelijk vermeld wat bijkomend gefactureerd wordt voor de vertegenwoordiger/gebruiker.3. Aanbod van het dienstencentrum Sint‐Gerardusa. De infrastructuur en het onderhoud ervan, inclusief het poetsen.b. Specifieke deskundigheid onder andere op de volgende terreinen (individueel per gebruiker vastte leggen):‐ Kinesitherapie.‐ Hydrotherapie (onder waterbehandeling).‐ Hippotherapie (paardrijden).‐ Ergotherapie.‐ Logopedie.‐ Pedagogische ondersteuning en begeleiding: voor de internen en semi‐internen.‐ Woon‐werk‐dagbesteding voor de volwassenen.‐ Ondersteuning en begeleiding van de gebruiker en zijn vertegenwoordiger door de socialedienst, sociaal‐juridische ondersteuning.‐ Medische diensten:‐ Tandarts:‐ internaat en semi‐internaat: occasionele screening en eventuele doorverwijzing;‐ residentie: de tandcontrole wordt georganiseerd en opgevolgd voor debewoners.‐ Onderzoeken door de geneesheren van het DCSG in het kader van dehandelingsplanbespreking.‐ Dringende onderzoeken van gebruikers die onverwacht ziek worden.‐ Voorschriften voor therapieën thuis: op vraag van de vertegenwoordiger /gebruiker,‐ Doorverwijzing naar externe diensten.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 40


4. Aantal kinesitherapiebeurtenDe noodzaak aan therapie wordt door de dokter beoordeeld in samenspraak met hetbehandelingsteam.Per gebruiker wordt bepaald hoeveel kiné hij nodig heeft.Er wordt bepaald wie de behandelingen zal uitvoeren: een kinesist van het DCSG of een zelfstandigekinesist.Gelijk wie de behandeling zal uitvoeren, zijn er voor de gebruiker geen extra kosten mee gemoeidvoor het aantal beurten dat wij nodig achten.5. Medische consultaties en individuele begeleiding van de gebruiker bij onderzoeken,operaties …a. Onderzoeken bij de geneesheren en medische dienst van het DCSG zijn ten laste van het DCSG.b. Externe consultaties vallen altijd ten laste van de gebruiker.Vb. Tandarts – RX – EEG – Oogarts – Orthopedische consultaties.Consultaties bij externe deskundigen op advies van het DCSG zijn eveneens ten laste van degebruiker.c. In de regel begeleidt de vertegenwoordiger de gebruiker bij een externe consultatie. Indien deaanwezigheid van een begeleider tijdens een externe consultatie noodzakelijk wordt geachtdoor het DCSG, kan een begeleider met de gebruiker meegaan. De verplaatsingskosten zijn danvoor rekening van het DCSG. Voorafgaandelijk akkoord van de directie of het afdelingshoofd isvereist.d. VerplaatsingskostenIndien de verplaatsing gedaan wordt door personeel van het DCSG, worden de kostenaangerekend aan de gebruiker (behalve indien punt c van toepassing is).Ongeacht of de gebruiker per auto of per aangepast busje wordt vervoerd, rekent het DCSG eengemiddelde prijs aan: € 0,46 per km (prijs vanaf 01‐01‐2010). Het solidariteitsprincipe wordt hiergehanteerd: wie met de auto vervoerd wordt betaalt teveel volgens de reële kosten, wiedaarentegen met een busje vervoerd wordt betaalt te weinig volgens de reële kosten.e. Voor gebruikers van het nursingtehuisHet is niet vanzelfsprekend dat de vertegenwoordiger de gebruiker vergezelt tijdens dergelijkeonderzoeken of bezoeken in het ziekenhuis. Hier kan ook begeleiding meegaan bij routineonderzoekenen periodieke controle‐onderzoeken indien de vertegenwoordiger dit niet kan.De verplaatsingskosten zijn dan voor rekening van het DCSG. Voorafgaandelijk akkoord van dedirectie of het afdelingshoofd is vereist.6. Medicatie- Voor gebruik in het DCSG:‐ het voorschrift wordt gemaakt,‐ de aankoop wordt gedaan,‐ de medicatie wordt toegediend.- Voor gebruik thuis wordt op vraag van de vertegenwoordiger /gebruiker een voorschriftgemaakt.- In alle gevallen wordt het remgeld aangerekend aan de vertegenwoordiger /gebruiker. Indien ergeen tussenkomst is van de mutualiteit valt de volledige kostprijs van de medicatie ten laste vande vertegenwoordiger /gebruiker.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 41


7. Materialena. Verbanden‐ Eerste verzorging bij kwetsuur: dit gebeurt op kosten van het DCSG.‐ Chronische wondzorg (bijv. doorligwonden): deze kosten worden doorgerekend aan devertegenwoordiger /gebruiker.b. Urinaal voor persoonlijk gebruikDit wordt doorgerekend aan de vertegenwoordiger /gebruiker.c. Spuiten en naalden, Ditropan intra vesicaalDit wordt doorgerekend aan de vertegenwoordiger /gebruiker.8. Sondevoeding en mondzorg- Indikkingsmiddelen vallen ten laste van de vertegenwoordiger /gebruiker, tenzij ze gebruiktworden bij het verwerken van voedsel in de keuken.- De vertegenwoordiger dient een aanvraag voor terugbetaling van sondevoeding in bij deadviseur van de mutualiteit (via de arts die de PEG‐sonde plaatst).- Op vraag van de vertegenwoordiger /gebruiker wordt de aankoop gedaan door het DCSG(prijzen zijn voordeliger).- Wij bezorgen een factuur van de leverancier op naam aan de vertegenwoordiger /gebruiker.- De vertegenwoordiger /gebruiker bezorgt de factuur aan de mutualiteit voor terugbetaling.- In geval de gebruiker enkel sondevoeding krijgt en geen gewone voeding, wordt het aandeel vande vertegenwoordiger /gebruiker verminderd met het gedeelte van de dagprijs dat voor voedingbestemd is.- De toedieningsspuiten worden doorgerekend aan de vertegenwoordiger /gebruiker.- Materiaal voor de mondzorg wordt doorgerekend aan de vertegenwoordiger /gebruiker.9. Incontinentiemateriaal- Het DCSG doet de aankoop van incontinentiemateriaal voor gebruik in het dienstencentrum.De gebruiker kan zijn eigen incontinentiemateriaal van thuis meebrengen.- Het DCSG kan ook de aankoop van incontinentiemateriaal voor gebruik thuis doen.- Er wordt door het DCSG een factuur gemaakt voor:- het werkelijk gebruik van incontinentiemateriaal in het DCSG,- het incontinentiemateriaal dat wij voor gebruik thuis geleverd hebben.- De gebruiker dient zelf een aanvraag in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met eenHandicap (VAPH) voor tussenkomst in het gebruik van incontinentiemateriaal. Dit kan eventueelgebeuren met ondersteuning van het DCSG.- Om de zes maanden wordt een attest (bewijs van betaling van incontinentiemateriaal) bezorgdaan de vertegenwoordiger dat aan het VAPH kan bezorgd worden voor terugbetaling vanincontinentiemateriaal.Opmerking- Het VAPH komt niet tussen in de aankoop van sondeermateriaal.- De gebruiker kan zich tot de mutualiteit wenden voor een tussenkomst in de aankoop vansondes.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 42


10. Verzorgingsmateriaal voor het internaat en het nursingtehuisDe vertegenwoordiger /gebruiker zorgt zelf voor zijn persoonlijk verzorgingsmateriaal: zeep,douchegel, tandpasta, tandenborstel, kam, borstel, maandverband, zonnecrème, muggenmelk …11. Was en strijkDe witte was wordt gratis gedaan door het dienstencentrum Sint‐Gerardus.De bonte was en strijk kan op vraag gedaan worden door een externe firma.De voorwaarden zijn:- alle te wassen stukken moeten gelabeld worden; dit gebeurt door DCSG,- elke gebruiker betaalt 50 € als instap,- 1/3 van de kosten valt ten laste van de gebruiker,- 2/3 van de kosten wordt gedragen door DCSG.12. Herstel en onderhoud van hulpmiddelenDe volgende regeling is van toepassing:a. voor onderhoud en herstelling worden enkel de kosten voor de aankoop van het materiaal datgebruikt wordt aangerekend aan de gebruiker;b. er worden geen uurlonen aangerekend.13. Individuele persoonlijke benodigdhedenDeze worden aangeschaft en betaald door de gebruiker zelf: praatboek, tas, lamineerplastiekjes,foto’s, zakgeld, geschenkjes …14. Inrichting kamer nursingtehuisHet DCSG zorgt voor een kamer met elementaire basisuitrusting: kast en bed, eventueel een hooglaagbed indien dit nodig is, en voor het poetsen van de kamer.De gebruiker kan zijn kamer naar eigen smaak inrichten en draagt hier zelf de kosten van.Bij structurele ingrepen dient er vooraf overleg met en goedkeuring van de facilitair coördinator tezijn.15. Persoonlijke behoeftenDe gebruiker draagt zelf de kosten van zijn persoonlijke behoeften:‐ aanschaf en herstel van kleding en persoonlijke materialen (radio, TV …),‐ persoonlijke telefoongesprekken,‐ voor het gebruik van internet wordt € 5 per maand aangerekend,‐ verjaardagsfeestjes en geschenkjes,‐ materiaal persoonlijke briefwisseling,‐ persoonlijke hobby,‐ …DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 43


16. Regeling meerdaagse bosklassen, zeeklassen, zeilreizen, allerlei vakantiereizen,eventueel in samenwerking met de schoola. De reis‐ en verblijfskosten worden betaald door de gebruiker.In deze kosten worden ook de reis‐ en verblijfskosten van de begeleiders meegerekend,uitgezonderd de voeding van de begeleider.In geval de gebruikersraad, de school of een andere instantie of organisatie tussenkomt in dereis‐ en /of verblijfskosten, wordt dit afgetrokken van de kosten van de gebruiker.b. De bijdrage in de dagprijs tijdens deze reizen: voor een aanwezigheid per dag van minimum 12uren zal de internaatsprijs (voor de –21‐jarigen) of de prijs voor het nursingtehuis (voor de +21‐jarigen) aangerekend worden (bovenop de prijs voor de reis‐ en de verblijfskosten).c. Het zakgeld wordt door de gebruiker zelf meegebracht.d. Het DCSG zorgt voor voldoende begeleiders met de daaraan verbonden personeelskost.17. Eendags uitstappen van het DCSG, eventueel in samenwerking met de schoolHiermee bedoelen we: vakantieactiviteiten buitenshuis, winkelen, film, concert …De gebruiker betaalt zelf de verplaatsingskosten en inkomgelden voor zichzelf en voor de begeleider.Het DCSG zorgt voor voldoende begeleiders tijdens deze uitstappen.Schooluitstappen worden via de scholen geregeld.18. BSA (Buitenschoolse activiteiten)Het DCSG zorgt voor de organisatie van de BSA. De bijdrage is afhankelijk van de gemaakte keuze enhet inschrijvingsgeld, en wordt door de gebruiker betaald, inclusief verplaatsingskosten.Voor de BSA, kampen met overnachting verwijzen wij naar punt 16.19. Activiteiten op woensdagnamiddagDe georganiseerde activiteiten op woensdagnamiddag worden in principe niet aangerekend aan degebruiker.Indien er een activiteit georganiseerd wordt waar kosten aan verbonden zijn, wordt dit vooraf aan devertegenwoordiger bekend gemaakt.In geval van een duurdere hobby (vb. paardrijden, film …) worden de kosten aangerekend aan degebruiker, inclusief vervoer.20. Ziekenbezoek, begrafenisVerplaatsingskosten bij een ziekenbezoek en begrafenis georganiseerd vanuit de klas of eenleefgroep, worden gedragen door het dienstencentrum of de school.21. Kennismakingsbezoeken in andere voorzieningenBij kennismakingsbezoeken in een andere voorziening of in geval van doorverwijzing naar een anderevoorziening kan er op vraag van de gebruiker begeleiding vanuit het DCSG meegaan.Er worden geen verplaatsingskosten aangerekend.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 44


Bijlage 2: telefoonlijst (vanaf 01‐02‐2010)1 DirectieFunctie Naam TelefoonAlgemeen directeur Jaak Kerckhofs 011 35 01 03DirectiesecretaresseChrisja Zawodny011 35 01 04Rita Diriken011 35 01 13Directeur zorg: afdeling 1 + 2(internaat en BKLO)Rita Verlinden 011 35 01 12Directeur zorg: afdeling 3 + 4(BuSO en Residentie)Gaston Lenaerts 011 35 01 39Directeur BuBaO (kleuters en lager) Ludo Vandewal 011 35 01 50Directeur BuSO Annie Cams 011 35 01 422 AfdelingshoofdenFunctie Naam TelefoonAfdelingshoofd internaat (afdeling 1)Carine Machiels011 35 01 12 (Diep.)011 35 03 20 (Hasselt)Afdelingshoofd BKLO (afdeling 2) Kris Willems 011 35 01 18Afdelingshoofd BuSO (afdeling 3) Fina Schrooten 011 35 01 16Afdelingshoofd Residentie (afdeling 4) Tony Nijsten 011 35 01 813 Medische dienstFunctie Naam TelefoonArtsenMagda Schuerman011 35 01 23Peter Aerssens011 35 01 24Bert LambrechtsDiensthoofd medische dienst Heidi Devolder 011 35 01 22Verpleegkundigen Diepenbeek 011 35 01 11Verpleegkundigen internaat Hasselt 011 35 03 204 Psycho‐pedagogische dienstFunctie Naam TelefoonPsychologe peuters‐kleuters Katrien Manderveld 011 35 01 31Pedagoge BLO Lotte Boulet 011 35 01 19Psychologe BuSO (competentieleren) Sietse Groenen 011 35 01 37Psychologe BuSO (ervaringsleren) Dieter Geysmans 011 35 01 16Pedagoge Residentie Colette Brillouet 011 35 01 635 Sociale dienstFunctie Naam TelefoonPeuters / Kleuters / Speelleerklas /SLK 1 Nadine Vanderbiesen 011 35 01 06BLO (SLK 2 en 2 leerklaasen) en BuSO (E‐leren) Annemie Wijsmans 011 35 01 06BuSO (competentieleren) Carina Peusens 011 35 01 29BuSO (C‐leren ‐ en Ervaringsleren) en Residentie Lissy Lemmens 011 35 01 67Diensthoofd sociale dienst en dienst kwaliteit Jan Vrolix 011 35 01 07DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 45


6 InternaatFunctie Naam TelefoonHet HoekhuisHuis 1Huis 2011 35 03 21011 35 03 22AlegriaHuis 3Huis 4011 35 03 23011 35 03 24Villa KakelbontHuis 5Huis 6011 35 03 25011 35 03 26Personeelsrefter 011 35 03 277 PeutertuinFunctie Naam TelefoonKiekeboe Diepenbeek Nieuwstraat 68 011 35 01 32Olleke bolleke Overpelt Schoolstraat 5 011 82 24 848 BSAFunctie Naam TelefoonDienst BSAHilaire SwertsNadine Vervoort011 35 01 219 TherapieFunctie Naam TelefoonLogopedieAfdeling 2Afdeling 3Afdeling 4011 35 01 00 vormen en vragen naarbinnentoestelBinnentoestel535507546ErgotherapieAfdeling 2Afdeling 3Werkklas (Goele Beylemans)KinesitherapieAfdeling 2Afdeling 2 (individuele kiné)Afdeling 3Afdeling 4TherapiedienstDienst aanpassingen011 35 01 00 vormen en vragen naarbinnentoestelrechtstreeks011 35 01 00 vormen en vragen naarbinnentoestelGuy BraekersTamara ClaesJos ThijsMarijke MoorsFrancis ThijsBinnentoestel529507011 35 01 44Binnentoestel545536544583011 35 01 54011 35 01 20011 35 01 20011 35 01 35DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 46


10 AdministratieFunctie Naam TelefoonOnthaalEthel SaeyvoetNancy Sourbron011 35 01 00011 35 01 60011 35 01 15Bewonersadministratie Suzy Rentmeesters 011 35 01 08Bestellingen en personeelsadministratie Karine Valkenborgh 011 35 01 27Boekhouding Pascal Vandewijngaert 011 35 01 26Leerlingenvervoer/economaat Heidi Gregoor 011 35 01 09Personeelsadministratie Eddy Goorts 011 35 01 0511 Facilitaire dienstenFunctie Naam TelefoonFacilitair coördinator Dirk Willems 011 35 01 17Bureel keuken Marleen Goffinghs 011 35 01 34Keuken Nathalie 011 35 01 33Technische dienst Garage 011 35 01 14Informatica Frankie Ilsbroux 011 35 01 36Preventieadviseur Heidi Gregoor 011 35 01 09Dienst organisatie (+ vrijwilligers) Dieny Saris 011 35 01 2812 OnderwijsFunctie Naam TelefoonSecretariaat BuBaOCoördinator GONSecretariaat BuSOMonique CoemansMien JeurisBert ClaesSofie Thijssen011 35 01 56011 35 01 57011 35 01 43011 35 01 40Zorgcoördinator Ria Ceyssens 011 35 01 4813 ResidentieFunctie Naam TelefoonAfdelingshoofd (afdeling 4) Tony Nijsten 011 35 01 81Pedagoge Colette Brillouet 011 35 01 63Sociale dienst Lissy Lemmens 011 35 01 67TherapieLogopedie011 35 01 00 vormen en vragen naarbinnentoestelBinnentoestel546583Dagcentrum 011 35 01 71Huis 1 011 35 01 65 011 35 01 66Huis 2 011 35 01 68 011 35 01 69Huis 3 011 35 01 72 011 35 01 73Huis 4 011 35 01 75 011 35 01 76Huis 5 011 35 01 78 011 35 01 79Huis 6 011 35 01 82 011 35 01 88DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 47


Bijlage 3: samenstelling van de klachtencommissieVolgens de procedure "Het afhandelen van klachten van gebruikers" wordt er eenklachtencommissie opgericht in het dienstencentrum Sint‐Gerardus.In de klachtencommissie zetelen:‐ een vertegenwoordiger van de inrichtende macht en‐ een vertegenwoordiger van de gebruikers.De klachtencommissie is als volgt samengesteld:1 De raad van toezicht van het dienstencentrum Sint‐Gerardus wordt vertegenwoordigd door:Josiane Caproens, voorzitter van de raad van toezicht.Dit werd beslist door de raad van toezicht van 25‐10‐2004.2 Aangezien er maar één klachtencommissie is in het dienstencentrum, wordt degebruikersraad van het MPI én van de Residentie vertegenwoordigd door één afgevaardigdevan de gebruikers:Hélène Isebaert,ondervoorzitter – secretaris van de gebruikersraad van de Residentie.Dit werd beslist door de gebruikersraden van 20‐10‐2004 en bevestigd door degebruikersraden van 08‐11‐2007. Voor de nieuwe gebruikersraad moet dit nogafgesproken worden.DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 48


Bijlage 4: samenstelling van de gebruikersraden1 Internaat en semi‐internaat: versie 01‐01‐2012Naam en functie Adres en e‐mail TelefoonIlse Smeets‐HAYENVoorzitter (BuBaO)Els GIELENLid (BuBaO)Dirk MEYERSLid (BuSO)Els CauberghLid (peuters)Heidi BoeckxLid (BuBaO)Kristel ClaesenLid (BuBaO)Heufstraat 52 – 3350 LinterIlse.Hayen@efcfruit.comHoogveldstraat 4 – 3724 VliermaalGielen‐Els@telenet.beElde‐Julilaan 15 – 3550 Heusden‐ZolderDirkMeyers@hotmail.comSpurkerweg 27 – 3740 BilzenElsCaubergh@hotmail.comKneippstraat 156 – 3600 GenkErik.Sordo@telenet.beRooierheidestraat 81 – 3590 Diepenbeek0473 56 62 22012 23 19 620477 60 96 26011 53 86 880479 87 38 37089 35 18 910472 69 13 48011 72 57 410498 22 00 40Sonja BexLid (BuBaO)Zenobe Grammestraat 33 – 3600 Genk 0498 84 87 53Jimmy CollinLid (BuBaO)Karel De LahayeLid (BuBaO)Annelies DebruijnLid (BuBaO)Winkelbeekplein 3 – 3545 HalenPatriciaClaes@hotmail.comSimon Stevinlaan 40 – 3500 HasseltK.Delahaye@skynet.beLuikersteenweg 482 – 3800 Sint‐TruidenIve.Coopmans@telenet.be0497 84 59 310498 33 97 450496 05 00 85Fidan YurtLid (BuBaO)Dominikanenlaan 20 – 3600 Genk 0484 52 16 20Nadiya KasperovychLid (BuSO)Esther LekanneLid (BuBaO)Anouk MartensLid (BuBaO)Klein Kouterstraat 5 A3350 Wommersom – LinterLisabull@live.beHenegauwlaan 22 – 3500 HasseltEsther@noozi.beSimon Stevinlaan 40 – 3500 HasseltK.Delahaye@skynet.be0496 31 99 870478 77 18 85011 33 47 44DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 49


2 Residentie: nursingtehuis en dagcentrum: versie 01‐01‐2012Naam Adres TelefoonMieke Hunerbein – HENCKENSHélène Vanherpe – ISEBAERTGreta SMEETSWim HUNERBEINGebruiker, huis 1DIRKX JosGebruiker, huis 3Marie‐Jeanne Geusens – MOORSTijmstraat 9 – 3670 MEEUWENMiekeHenckens@hotmail.comRustwyerweg 9 – 3520 ZONHOVENHelene.Isebaert@skynet.beZonhoevestraat 7b/b1 – 3740 BEVERSTGreta.Smeets@telenet.beO.L. Vrouwstraat 20 – 3590 DIEPENBEEKA4.Huis1@SintGerardus.beO.L. Vrouwstraat 20 – 3590 DIEPENBEEKA4.Huis3@SintGerardus.beHouwstraat 61 – 3680 OPOETERENMj.Moors@skynet.be011 79 18 660498 14 30 74011 82 31 830479 89 56 150498 03 55 49011 35 01 66011 35 01 73089 86 71 79Peter GEUSENS Houwstraat 61 – 3680 OPOETEREN 089 86 71 79DE MAESSCHALCK SaraOndersteuning BewonersA4.Huis3@SintGerardus.be3 Vertegenwoordigingen voor beide gebruikersraden3.1 Vertrouwenspersoon in de klachtencommissieHélène Vanherpe‐Isebaert (gebruikersraad Residentie)3.2 Waarnemer in de Raad van ToezichtIlse Smeets‐Hayen (gebruikersraad internaat en semi‐internaat)DIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 50


Bijlage 5: folders1. Sint‐Gerardus dienstencentrum en scholen2. <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>a. Een netwerk van voorzieningen voor personen met een handicapb. Missie en visie van <strong>vzw</strong> <strong>Stijn</strong>c. Visie op kwaliteit van levend. Zorgplanning, onze garantie voor een kwaliteitsvol levene. Visie rond klachtenbehandelingDIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 51


Bijlage 6: organogram dienstencentrum Sint‐GerardusDIENSTENCENTRUM SINT‐GERARDUS 52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!