Herstel (1940) nr. 5 - Vakbeweging in de oorlog

vakbewegingindeoorlog.nl
  • No tags were found...

Herstel (1940) nr. 5 - Vakbeweging in de oorlog

HERSTEL: ALGEMEEN K A T HOLIEK W EEKBL ADKRONIEK EN KRITIEKPEJCENNERLJe Hoge KataJ(C.J.K.) Het is alweer twintig jarengeleden, dat onder het vruchtbaarministerieel bewind van professorAalberse de Hoge Raad van Arbeidwerd gesticht. De stichting werd20 Januari herdacht, door aan dewerk-vergadering een min of meerbijzonder karakter te geven. Ook deminister van Sociale Zaken, dr. Vanden Tempel, was ter vergadering verschenen,hetgeen uiteraard slechtsom bijzondere redenen pleegt te geschieden.De minister kwam niet een zakelijkeredevoering houden, maar benuttede gelegenheid om professorAalberse, den huidigen voorzitter, tevensden vader van de Hoge Raadvan Arbeid, op passende wijze te huldigen.De minister begon zijn rede metenkele zakelijke opmerkingen, ontleendaan de grote moeilijkhedenwaarin de regering en hij zelf thanshun zware taak moeten verrichten.Veelbetekenend zeide de minister,dat zijn ambtsvoorganger van 1918—1925 de wind mee had, maar voegdeeraan toe, dat het in het leven een.grote verdienste is de goede gelegenheidaan te grijpen. Alsof hij wildezeggen: dat heeft Aalberse met beidehanden gedaan.Ervaring, rust en tact hebben, aldusdr. v. d. Tempel, naast wetenschappelijkebezonkenheid en eenwarm sociaal gevoel, steeds zijn optredengekenmerkt.Deze woorden eren evenzeer denman die ze uitsprak als zijn verdienstelijkenambtsvoorganger.In zijn rede merkte de minister op,dat de feitelijke ontwikkeling niet geheelheeft beantwoord aan het sociaal-hervormendedoel, dat dengrondlegger bij de stichting van deHoge Raad van Arbeid voor ogenstond.Prof. Aalberse zeide, dat de Raadniet geworden was, wat hij er zichaanvankelijk van had voorgesteld.Hem stond voor ogen een reorganisatievan het bedrijfsleven zélf; hetpubliekrechtelijk erkende bedrijfslevenzou onder controle van de overheid,eigen verordeningen vaststellen.Alleen door zulk een hervormingwordt de maatschappij zélf beter.Wij zijn nog niet zover als de professorenAalberse en Veraart haddengewenst. Maar wij zijn toch op wegin de richting welke zij voorstaan enaltijd hebben aangewezen. Als de huidigeoorlogsrazernij de beschavingniet geheel vernietigt, staan we voorde aanvaarding en toepassing wellichtdichter dan we zelf wel menen!„U e l hermomef erWat ge doet, doe dat goed, is eenwoord van Bisschop Augustinus enhet bestuur van het Kanunnik-Van-Schaikfonds is zo verstandig het opdat punt met den heilige van Hippoeens te zijn.Op l April zal de thermometeractievoor het fonds voor goed beginnenen ter voorbereiding van de actieverscheen reeds het eerste nummervan De Thermometer, maandelijkspropaganda-orgaan ten behoeve vandit fonds, gevestigd Drift 10—12 teUtrecht (telefoon 13925, giro 22696),dat steun wil bieden aan zonen vangeorganiseerde arbeiders, die priesterwillen worden.De omslag bevat een tekening van„de" thermometer en een herinneringaan de twee centen, die er elkeweek in moeten worden geofferd.In dit eerste nummer schrijft Verbondsadviseur,kanunnik Van Schaik:Het mooiste en mij dierbaarste geschenk,dat ik bij mijn 40-jarig priesterfeestin 1934 namens de katholieke arbeidersbewegingontving, was de stichtingvan het bovengenoemd priesterfonds.Die daad was m\j op mijn feest uit hethart gegrepen.Het fonds is en blijft eigendom van hetWerkliedenverbond, en zolang ik leef,hoop ik hiervan voorzitter te blijven. Hetis mij gebleken, telkens wanneer ik metde vrienden De Bruijn en Schutte de ingekomenaanvragen behandelde, hoe zegenrijkvoor tal van gezinnen, waaruit 'npriesterroeping opbloeit, hetzij als missionaris,als religieus of wereldgeestelijke,dit fonds nu reeds werkt. Nu reeds, terwijltoch de bijdragen nog zo bitter geringmoeten zün. Er is niet meer.Daarom, vrienden, blijft werken aan deversterking van uw priesterfonds, als eender meest verdienstelijke instellingen vanonze door en door katholieke arbeidersbeweging.Aan deze woorden behoeft niets teworden toegevoegd dan de aansporingaan onze lezers: vul het formulierin op blz. 5.ROOSEVELTS VERRASSING„Toen als nu"Toen Eugenio Kardinaal Pacellienige jaren geleden Amerika bezocht,ontmoete hij er ook Franklin Roosevelt.Zoals de Duitse keizer, blijkenseigen getuigenis, in 1917 onmiddellijkonder de invloed kwam van den toennog jongen Mgr. Pacelli, zo schijnthet bezoek van den staatssecretarisin 1937 aan den president van demachtige republiek niet ongemerktvoorbij te zijn gegaan.Tegen Kerstmis zond de Amerikaansestaatsman een brief aan zijninmiddels Paus geworden bezoeker,waarin hij schreef:„Ik vind in een tijd als deze troost inde gedachte, dat Isaias het eerst de geboortevan Christus heeft voorspeld. Opdat tijdstip, verscheidene eeuwen vóórZijn komst, geleek de toestand van de wereldveel op de tegenwoordige. Toen, evenalsnu, was er een conflict uitgebroken.Volken wandelden vol gevaren in hetlicht van de branden, die zij zelf haddengesticht.Doch op datzelfde ogenblik werd eengeestelijke wedergeboorte voorzien, eennieuwe dag, die de gevangenen zou bevrijdenen de veroveraars zou verterenin het vuur dat zij hadden ontstoken. Enzij, die het zwaard hadden opgenomen,zouden door het zwaard vergaanIn hun hart weigeren de mensen, langetijd achtereen het pad der vernietigingte volgen, waarop aanbidders der brutekracht hun voorgaan. Zij zoeken, somtijdsin stilte, steeds weder het geloof,zonder hetwelk het welzijn der naties ende vrede der wereld niet opnieuw kunnenworden opgebouwd.Ik heb het zeldame voorrecht, de brievenen vertrouwelijke uitingen te lezenvan duizenden nederige mensen uit tientallenlanden. Ik weet dat dezen, en liedenzonder tal gelijk zij in elk land, zoekennaar-een leidend licht. Wy herinnerenons, dat de Kerst-ster het eerst werdontdekt door herders in de heuvelen, langvoordat de leiders wisten....Terwijl de staatslieden zoeken naar eennieuwe wereldorde, ligt zy misschienreeds voor het grijpen. Ik geloof zelfs,dat zij op ditzelfde ogenblik stil, maaronweerhoudbaar aan het groeien is in deharten der -massa's, wier stemmen nietgehoord worden, doch wier gemeenschappelijkgeloof het laatste hoofdstuk zalschrijven van de geschiedenis van onzetyd.Op dit ogenblik kan geen geestelijkof burgerlijk leider naar voren tredenmet een omlijnd plan om een einde temaken aan de vernieling en de wederopbouwaan te vatten. Toch zal het tijdstipdaarvoor zeker aanbreken. Wanneer datgelukkige ogenblik daagt, zullen wü onsallen geplaatst zien vdor grote vraagstukkenvan practische betekenis. Millioenenmensen van alle rassen, alle nationaliteitenen alle godsdiensten, zullen wellichteen nieuw leven willen beginnen, hetzijdoor te emigreren naar een anderland, of door hun vroegere haardstedenweer op te zoeken. Ook in dat opzichtzullen gemeenschappelijke idealen kunnenleiden tot gezamenlijke daden."Een gezant naar RomeEn Roosevelt benoemde MyronTaylor, 'n schatrijken aanhanger vande Amerikaans-bisschoppelijke Kerk,tot „zijn persoonlijke gezant zonderportefeuille met de rang van ambassadeur".De Baptisten en misschien nog watandere protestantse secten schijnenbezwaar te hebben tegen een ambassadeurbij de H. Stoel. Maar het Amerikaanschestaatshoofd kan evenalsonze Koningin gezanten zenden. Alleenbeschikt de president over eenhogere rang (ambassadeur) en heefthij voor zijn optreden in het geheelgeen ministeriële medewerking nodig.Onze Koningin zou deze vermoedelijkverlangen.Het Amerikaanse Congres kan buitende zaak blijven. Want Taylor isschatrijk en kan eigen diplomatiekekosten wel betalen, zoals theoretischook onze Regering zelfstandig een gezantkan zenden buiten bezwaar van's lands schatkist.Zijn keuze wordt in brede kringtoegejuicht, aldus schreef de correspondentvan het liberale „Handelsblad"van 21 Januari.Men heeft hem den „Vredesgezant" gedoopt,en het algemene gevoelen is, dathij bij den tegenwoordigen Paus, die invele opzichten een zelfde visie op de wereldgebeurtenissenheeft en een even groteactiviteit ten behoeve van de lijdendemensheid ontplooit als president Roosevelt,een uiterst belangryke missie krijgtte vervullen.De president heeft door deze benoemingopnieuw getoond, dat hij bij de liquidatievan de oorlog een stem in hetkapittel wenst te hebben, omdat hij —in tegenstelling met de zogenaamde isolationisten— de afloop ervan en de op-COCKTAIL UNITED CIGARETTE FACTORIESlossing van de vraagstukken die ermedesamenhangen, voor Amerika even Delangrijkacht als voor Europa. Hij heeftzijn vriendschappelijke betrekkingen metden Paus, dien hij twee jaar geleden persoonlijkheeft ontmoet en dien hij eendiepe achting toedraagt, aangegrepen omhet morele gezag van het Vaticaan te verbindenmet dat ?an het Witte Huis endaardoor het actieve vredesfront te versterken.Misschien dat dit voorbeeld van eenstaatshoofd van een der machtigstelanden iets zegt aan de regering vaneen kleiner land, dat wel eens directerbelang bij zulk een vertegenwoordigerzou kunnen hebben danAmerika.Dr. PoelsAl geruime tijd rommelden er geruchtenover de gezondheidstoestandvan Doctor Poels.Wie bijna vijftig jaar heeft gewerktop meer dan één terrein, op een wijze,die in wijde kring de aandacht trok,in stormachtig tempo en met inzetvan alle kracht, doet het niet zonderop een moment te voelen, dat de oude,ongebroken kracht begint te minderen,als de zeven kruisjes gepasseerdzijn.Rust hebben de artsen den rustelozenwerker voorgeschreven. Het zaldr. Poels moeilijk vallen. Maar zijnvrienden zullen hopen, dat hij die rustneemt, omdat hij ook „in ruste" tochveel kan doen.14 Februari a.s. wordt dr. Poels 73jaar. Moge hij dan geheel hersteldzijn!NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAPDinsdag 7.15 uurDE SOCIALE LIEFDESPREKER: PATER J. JACOBS M.S.C.


HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEKWEEKBLADten woord van jongeren tol jongerenDOOR WIM VERGROESSEN(Slot)In dit laatste gesprek, lezer, zal het mogelijkzijn nog enige aspecten te beschouwenrondom het probleem: het christendomen de moderne mens. Het kan nietanders dan in vogelvlucht. Maar ze zijnte interessant, te veel van deze tijd, omeen korte beschouwing achterwege te laten.Het gaat hier om de positie van hetchristendom en om datgene wat ons allenna aan het hart ligt: de Nieuwe Gemeenschap.Met dat deel van het christendom, datwe gewoonlijk onder de verzamelnaamvan „protestantisme" kennen, is de ontwikkelingdie van de laatste eeuwen, maarin versneld tempo. Uiterlijk verzwaktdoor zijn uiteenvallen in talrijke Kerkgenootschappen,zijn oorzaak vindend, goeddeelsalthans, in de vrije Bijbeluitleg, hetvoor een ieder vrije onderzoek, gaat hetlangzaam maar zeker ten «nder. Dat kanniet uitblijven, al zullen wij hoogstwaarschijnlijkdit alles" niet beleven. Innerlijkverzwakt het door de voosheid van velezijner leden. De moderne begrippen doenook hier meer en meer hun intrede. Zijzijn er des te ontvankelijker voor, omdater geen rem is, geen gezag, dat de wegblijft wijzen, geen sacramenten, die hensteunen. De geboortecijfers in ons landniet alleen zijn daarvoor de schrikkelijkebewijzen.Dit alles is geen winst. Nog altijd zijndeze protestanten onze broeders en zusters.En de moderne Moloch, die hen medesleeptnaar het moderne heidendom,kan ons niet onverschillig blijven. Hunafglijden betekent in de meeste gevallengeen terugkeer tot de Moederkerk, maarafbraak.Maar laten we onze ogen wenden naarons zelf. Het katholicisme. Hoe staat hetmet onszelf? Ook hier valt niet te ontkennen,dat de kanker van de modernegeest de katholieken heeft aangevreten,hoewel in veel geringere mate. Laten weons eens afvragen hoevelen van deze moderneheidenen rondom ons heen van oorsprongchristen, katholiek waren?Ik kom hier terug op mijn tweede artikel,namelijk op het „mea culpa" dat wijte zeggen hadden over voorbije jaren, overde laatste honderdvijftig jaar. Het economischstelsel, waaronder we leven, isdaarvan een der hoofdschuldigen. Ik komstraks daar op terug.Is er reden om te wanhopen? In genendele! Het katholicisme is een wereldgodsdienst.Het is niet te veel gezegd, dathet aanzien en de geestelijke macht vanRome, van den Paus, ontzaglijk zijn toegenomen.Dat is voor een overgroot deelte danken aan een opvolgende reeksPausen, die, stuk voor stuk, lichtdragerswaren van het Ware Licht, Leo XIII,Pius X, Benedictus XV, en misschien degrootste onder hen, Pius XI.Het was steeds crescendo. Steeds weermoet ik wijzen op het lezen en herlezenvan de indrukwekkende encyclieken vanonzen vorigen Paus. Encyclieken in eenmeesterlijke stijl, in een meesterlijk betoogneerleggend de oorzaken, de wortelvan het kwaad in de wereld en in de zielen.Zonder aanzien van richting, van ras,vaii land, van persoon. Wanneer zal eensamenvatting van al zijn encyclieken inéén deel het licht zien? Tegen een prijs,die heel ons katholiek volk in staat stelthaar te kopen? Hij was de Leraar vandeze tijd.Wat te zeggen van de bloei der Kerk inaantal en innerlijke diepte? Sinds het grotewerk der missies hervat is op groteschaal, hebben millioenen heidenen overde gehele wereld hun intrede gedaan inhet Rijk Gods, onder bescherming van deMoederkerk.h Is Frankrijk geen lichtpunt? Als wij dedagbladen van vandaag lezen, vragen wepns af met verbazing: is dit hetzelfdeFrankrijk, waar de kerkelijke goederenwerden geconfisceerd, waar de priestersen kloosterlingen werden verjaagd en vervolgd?De Kerk in Frankrijk leeft weerBeparel Uw tandenmet een heldere glansdoor ze te poetsen met IVOROLn vrijheid. En vrijheid heeft ze slechtsnodig om haar zending: de prediking vanhet Godsrijk, te vervullen.En het voornaamste: Frankrijiks gees-;esleven wordt weer katholiek. De jongerekatholieken dringen zich naar voren; deouderen komen terug, de begrippen krjjeneen nieuwe inhoud. Naar het woordvan Maritain zal Frankrijk over vijfentwintigjaar weer katholiek zijn. Het is detatholieke filosofie die langzaam maarzeker, bewust en onbewust doordruppelttot de grote massa, deze zal doordesemen.Wat zal het lot zijn der Kerk in Duitsand.Niemand weet het. Maar waaromzullen we wanhopen? Er zal in deze tijdicheiding zijn tussen kaf en koren. DeKerk zal zich vernieuwen, zoals ze zichm Frankrijk vernieuwd heeft, zoals zezich in Spanje vernieuwt. Het zal strijdoosten en bloed, maar naar het woordvan Tertulliaan: het bloed der Martelarenis het zaad der Christenen.Welke, nieuwe gezichtspunten openenEngeland, de Verenigde Staten? We gaaner aan voorbij.Zo staat de Kerk ook in onze tijd alseen rots in de branding. De branding derkritiek heeft haar gezuiverd, daar waarze dwalen kon: in de personen. De leerbleef door de eeuwen heen ongerept. Niemandstak zijn hand daarnaar uit onderde hoogste Hoogwaardigheidsbekleders inGods Kerk.En nu: De Nieuwe Gemeenschap.Ook in de Nederlanden heeft de Kerkzich vernieuwd. Het zuiveringsproces derHervorming heeft ook haar goed gedaan.Maar zij kan niet zonder daadwerkelijkechristenen.Willen we naar een betere maatschappij,dan kunnen we de richtlijnen derKerk niet missen. Want het doel vaniedere maatschappij is den mens nader tebrengen tot zijn doel: de hemel. Laten webij onze aardse acties nooit vergeten datwe zijn: arme pelgrims, op weg naar hetVaderhuis.We willen een betere maatschappij, eenNieuwe Gemeenschap, omdat we willen levenin een maatschappij, waar rechtvaardigheiden liefde de grondslag zijn. Waarhet ons ook mogelijk is om daadwerkelijkals christenen te leven. Waar we onsbrood kunnen verdienen voor ons gezin.De band tussen godsdienstig en economischleven moeten we niet voorbij zien.Het is de grote fout van hen, die voor onswaren, dat zij dit niet zagen. Een mensheeft recht op arbeid, omdat hij andersonmogelijk kan beantwoorden aan zijneinddoel. De wereld moet geordend wordenop haar doel.Zeker het kapitalistisch systeem is verkeerd.Men versta dit goed. Het systeemis verkeerd. Maar boven alles gaat degeest, die dit stelsel in zich draagt. Het isdie geest, die wij moeten hervormen. Hetis indertijd alles zo goed uiteengezet inde brochure van pater dr. G. VrijmoedO.F.M.: Kapitalisme en Katholicisme.Maar willen we die geest hervormen,dan moeten we er iets tegenover zetten.Met een aantal mensen af te zetten en inhun plaats anderen te stellen, zijn we erniet. We moeten onszelf hervormen. Hierontmoet ik onzen radio-priester met zijnBond Zonder Naam. Dat is het wat voorafmoet gaan aan de Nieuwe Gemeenschap.De Nieuwe Gemeenschap zal geen beteregemeenschap zijn, als we de mensen, diedie gemeenschap moeten vormen, nietbeter christen maken.Ieder mens draagt te dezen opzichte eengrote verantwoordelijkheid. Want waarmoet dit alles beginnen? In het gezin.Voor alles moet de nieuwe mens, diein die Nieuwe Gemeenschap zijn plaatsmoet vinden, een mens zijn die leeft naarde leer van Christus. Recht en liefde kunnenalleen dan maatstaf worden in dewereld als zij maatstaf zijn in het levenvan ieder van ons. Wilt ge het recept weten?Het is al eeuwen oud. Sla het Evangelieop en lees de Bergrede. Lees door.Alleen een evangelisch mens, dat wil zeggeneen mens, die doelbewust tracht televen naar het H. Evangelie, kan bouwerzijn.Laat ons dan jongeren, gij en ik, samengaan bouwen aan de Nieuwe Gemeenschap.MARIA LICHTMIS2 FEBRUARIO Maria l Maagd, die hedenIn de Tempel zijl getreden,Om de wet ie onderslaan]Daar gij schoon waart als de stralen,Die uit 's Hemels hoven dalen,Schoner als de zilveren maan.Simeon kwam u ontmoeten,Om uw kindeke te groeien,Dat hij in zijn armen nam;Wenste t'enden zijne dagen,Die blij tij ding e op te dragenAan zijn vader Abraham.Ach l mocht ik hei eens aanschouwen,En ook in mijn armen douwen,Mei een diepe ooimoedigheid,Noch om leven, noch om stervenZoud' ik Jesus willen derven:Jesus, mijne zaligheid.PUILenDe Centrale Raad van Beroep heeft onlangsnog eens een duidelijke uitspraakgegeven, in zake het plakken van dagzegelsvoor de invaliditeitsverzekering,welke voor sommige onzer lezers en lezeressen(we denken bijvoorbeeld aan werkvrouwen)van belang kan zijn. We zullendaarom de kwestie hier iets breder behandelen.A. was werkzaam als werkster in dienstWIE MOET BETALEN?van B, gedurende 3 voormiddagen perweek en tevens in dienst van C, gedurendealle werkdagen.B. had echter helemaal niet op de rentekaartgeplakt, blijkbaar omdat hij vanoordeel was, dat C weekzegels voor dezelfdeverzekerde behoorde te plakken endat hij (B.) daarnaast geen premie in devorm van dagzegels verschuldigd was.De Raad van Arbeid was het hiermeeniet eens en vorderde van werkgever B.na, 25 x 3 premiën van 12% cent (dagzegels)plus 10% verhoging. ->Maar werkgever B. was het hiermeeriiet eens, want hij was van oordeel dat,waar verzekerde wekelijks meer dan 3dagen in dienst was van.eenzelfden werkgever(in dit geval C) het dagzegelbpsluitop deze verzekerde niet van toepassingwas. Hij richtte zich met zijn bezwarentot de Raad van Beroep en ditrechtscollege stelde hem in het gelijk. Hijachtte, dat werkgever B in dit geval geendagpremiën verschuldigd was.Maar de Raad van Arbeid liet het erniet bij zitten en wendde zich in hogerberoep tot de Centrale Raad van Beroepmet het verzoek de uitspraak van denrechter in eerste aanleg te willen vernietigen.De Centrale Raad was het niet eensmet de Raad van Beroep en stelde bij zijnuitspraak voorop, dat elk dezer werkgevers(B en C) aansprakelijk is voor deverplichting welke de wet hem oplegt. Bis verplicht de dagzegels te plakken, omdatverzekerde niet meer dan 3 dagen perweek bij hem werkte. Hij is dus elke week3 dagzegels van 12 % cent verschuldigd.En C is verplicht de verschuldigde premiete voldoen door het plakken van weekzegelsvan 50 cent.Deze had echter ook niet 52 x 50 centgeplakt, doch had óver 27 weken eenweekzegel geplakt en over 25 weken telkenséén dagzegel van 12% cent. Hij gingblijkbaar uit van de opvatting: als B overde weken, waarover ik 12% cent plak, nu(Uit „Gezinsboek")maar de 3 zegels van 12% cent plakt komtverzekerde toch aan de premie van 50 centper .week, waarop zij recht heeft.De Raad van Arbeid stond nu voor hetfeit dat er over een aantal weken (25 n.l.52—27) telkens 3 x 12% cent te weiniggeplakt was. B had die premie niet voldaanen C evenmin. Beiden zijn de premieverschuldigd. Wie moet haar nu betalen?De Centrale Raad legde in zijn uitspraakin hoogste instantie neer, dat de Raadvan Arbeid moet beslissen tot welkenwerkgever hij zich zal wenden voor debetaling van het verschuldigde. De Raadvan Arbeid had in casu het bedrag van Bnagevorderd en zulks werd volkomen juistgeacht.Werkgever B bofte trouwens nog, omdatC over 27 weken een weekzegel had geplakt.Wanneer deze dit niet had gedaan,was B misschien aangesproken voor 52keer 3 premiën van 12%, nu kwam hij ermet 25 keer 3 premiën af.De Raad van Arbeid is hier heer enmeester om te beslissen op wie hij de navorderingzal instellen. Hij zal natuurlijkde billijkheid betrachten.Op één punt stelde echter de CentraleRaad van Beroep de Raad van Arbeid inhet ongelijk. Het betreft hier een Oudekwestie. De Raad van Arbeid had namelijkde navordering met 10% verhoogd,doch hierin bewilligde de Centrale Raadniet. In het algemeen staat het hoogsterechtscollege op het standpunt, dat verhogingder navordering met 10% alleengeoorloofd is, wanneer sprake is van onwilbij den werkgever.Uit de verklaringen van werkgever Bter zitting was echter gebleken, dat hierniet van onwil sprake was, maar eerdervan een verkeerde wetsopvatting. Op diegrond werd de beslissing van de Raadvan Arbeid ten aanzien van dit onderdeelvernietigd. Men ziet hieruit opnieuw datonze sociale verzekeringswetgeving nietzo heel eenvoudig is ;A. B. M.BRIEFWISSELINGJ. W. W. Veldpost: U hebt gelijk; aanTroelstra is nimmer een kabinetsformatieopgedragen; dat de man zelf in November1918 onevenwichtig handelde, kan uw collegalezen in de Gedenkschriften van Troelstra,Schaper en Vliegen. Natuurlijk ook ingeschriften van niet-sociaal-democraten,maar wij gaven de eerste expres op.J. F. P. te H. Uw brief doorgezonden aanden heer Van Deurne.H. K. te H. Uw brief doorgezonden aanVerbondsbestuur


HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLADTONEEL:j\otre JLJameJe e sl soppenPREMIERE BIJ DE V. H. S.De Notre Dame van de sloppen is despottende benaming van een houten kerkje,dat een jonge priester bouwde in debanlieue van Parijs en deze priester is dehoofdpersoon in het gelijknamige toneelstukvan de Franse schrijfster GregoireLeclos. Het toneelspel beleefde in deFranse hoofdstad veel succes, wordt aldaarverfilmd en werd — in goed Nederlandsvertaald — Woensdag in de KoninklijkeSchouwburg te Den Haag voorhet eerst opgevoerd door De VerenigdeHaagse Spelers. Dit spel is de met fantasieversierde verbeelding van een stukwerkelijkheid, een stuk moderne zielzorgrondom Parijs. Het kan den lezer immersbekend zijn, dat Kardinaal Verdier eenaantal jonge priesters opdroeg een warekruistocht te beginnen in de armelijkezone rondom Parijs en op initiatief en metgrote steun van den kardinaal verrezendaar verscheidene kerkgebouwtjes. Zondertegenwerking verloopt deze modernekruistocht zeker niet, de soms nogal revolutionnairebevolking ziet de priestersvaak met lede ogen komen en communistischeelementen trachten op hun maniereen spaak in het wiel te steken. In hetopenbaar en-meer nog in het verborgene,wordt hier tussen goed en kwaad een heroïschestrijd gestreden. Père Lhandes, depriester-schrijver legde deze strijd vast inzijn boek „Le Christ dans la banlieue" enhet is naar dit boek dat Gregoire Lecloshaar toneelspel schreef. Zij stond daarbijvoor een zware taak; in het beperkte bestekvan een toneelspel moest zy allereersteen overtuigende schildering gevenvan de bevolking en haar omgeving. Zijriep daarvoor een aantal typen op hettoneel, waarvan de meesten een illustratieverol spelen, maar waarvan ook enkelenmeer direct deel hebben aan het conflict.Dit ontstaat aanstonds wanneer depriester ten tonele verschijnt.Hij wordt ontvangen met stenen, waarvaneen hem tegen het hoofd treft. Depriester raapt de steen op, deponeert hemvóór zijn tegenstanders op tafel met dewoorden: dit is de eerste steen, waarmeeik : hier een kerk ga bouwen!Maar met zijn slagvaardigheid heeft degeestelijke het pleit nog lang niet gewonnen.De jonge communist Bibi werkthem op alle mogelijke manieren tegen.Een sympathieke figuur onder dit volkjeis de filosoferende bedelaar, vader Didieren het is aan diens sterfbed, dat de overwinningwordt bevochten. Immers, alsDidier de dood nabij is, weten zijn vriendenniet beter te doen dan een priester teroepen. Hij is immers zo'n goede mens enweet zo goed te troosten. En hier beleeftrnen dan het wonder der genade, dat nietzozeer door de prediking met woorden alswel door daden — de zuivere beleving vanChristus' liefdevoorbeeld — het Rijk Godsaan de mensen toekomt. De overwinningvan het goede wordt hierdoor des teovertuigender en Ook het spel wint erdoor aan kracht, nademaal de tendenzmeer ligt in de daad dan in het woord.Juist daarom is dit stuk met zijn groteovertuigende waarde van groot belang.De Haagse Spelers gaven er een zeergoede vertolking aan, niet in het minstdoor het levensechte spel van Jules enGuus Verstraete, waarvan de eerste de rolvan vader Didier prachtig tot levenbracht, terwijl Guus Verstraete in demoeilijke priesterrol uitblonk. De overigerollen kunnen we niet alle noemen; eenuitzondering mag gemaakt worden voorPierre Balledux als de herbergier Juloten Jan van der Linden als Bibi.Het ensemble als geheel toonde voorde zoveelste maal zijn roeping als enigNederlands katholiek georiënteerd beroepstoneelte verstaan. Met hun nieuwestuk zetten zjj een belangrijke stap verderop hun mooie, maar moeilijke' weg. Velerbelangstelling zij hun toegewenst.A. B.NV MATTHEEUSSENSOSSENDRECHTPEEKOFFIEMOSTERDTAFELZURENSTEUNT HOLIAND'S INDUSTRIE[i«»iori«»clie J {jenAls ik lees van de kleine schermutselingenaan het westelijk fronten over het eindeloze, enerverendewachten, of er misschien iets gebeurengaat, dan denk ik aan dien kleinen,Fransen fruitkoopman in eendorpje aan de Bretonse kust. Allevreemdelingen, die er logeerden, voorhet grootste deel Engelsen, kwamenbij hem hun inkopen doen. Hij bediendevlot en opgewekt, zijn oudstedochtertje van een jaar of twaalfhielp mee; het was altijd druk in hetwinkeltje en je kon aan hem zien, dathij een voortreffelijk seizoen had.'Maar in de derde week van Augustuskwam er, ondanks onze afgelegenheiden zonder dat iemand precieszou kunnen zeggen waarom, een zekerespanning onder de gasten; mannenin badmantels, op weg te gaanzwemmen in. de diep blauwe zee,bleven midden op het strand staan entekenden grillige lijnen in het nattezand, die Danzig en de corridor enhet Duitse rijk moesten voorstellen..Toen er een man, luid schreeuwend,met> een onschuldig modetijdschrift„Marie Claire" liep te venten rendeiedereen op hem af, omdat menmeende, dat er een extra editie vande courant was verschenen, en op demiddag van de 22ste was er bepaaldeen oploop van Engelsen onder dearcade, bij de winkel, waar 's avondsde Engelse ochtendcouranten te koopwaren. Om kwart over zes werd ereindelijk 'n dik pak in de bakken geslingerd.We wierpen er één blik in:„Non agressiepact tussen Rusland enDuitsland". En meteen liepen we wegen sloegen een stille zijweg in. „Ditis ernstig". „Zullen we morgen naarhuis gaan?"Die zqele zomeravond slenterdenwe voor het laatst door het dorp. Erwas maar één radio in een soort kroegen daar hadden alle gasten zjch verzameld.De madame maakte de eersteoorlogswinst; tafeltje aan tafeltjewas bezet. De Engelse nieuwsberichtenschalden door de zaal, soms over-„£n óttydt mede in onze ri(Strofe uit ons Strijdlied)NADERE INSTRUCTIES VOOR DE PLAATSELIJKE STAFKomt naar de plaatselijke inftiatief-bij eenkomsten!Met de plaatselijke staf bedoelen we de 'plaatselijke propaganda-commissie die nuoveral op korte termijn moet worden geformeerd.Die belast is met de leiding en de uitvoeringvan het plan.Een stel frisse, energie v ke krachten, dievan aanpakken weten.Aan de plaatselijke Werkliedenverenigingenen Volksbonden is deze week opnieuween circulaire verzonden met hetverzoek thans op korte termijn een bijeenkomstte beleggen, waartoe wordenuitgenodigd:a. alle bestuurders van de plaatselijkewerkliedenvereniging of volksbond;b. alle bestuurders van de plaatselijkevakafdelingen (ook die van de hoofdarbeiders!);c. de propagandisten van vak- enstandsorganisatie, de Credo Pugno-mannen,leden van propaganda- en actieclubs;d. de bodes, administrateurs etc. alsmedede agenten etc. van de plaatselijkeinstellingen;e. voorts alle leden, in staat en bereidom aan deze actie mee te doen.Deze allen sporen wij langs dezeweg nog eens met aandrang aan: zet uwschouders daar nu ook onder!In die initiatief-vergadering moet dan deplaatselijke staf worden gevormd — hetapparaat, dat met de leiding van deacctie plaatselijk is belast en moetenvoorts uit de aanwezigen degenenworden gerecruteerd die aan deuitvoering van het plan zelf actief willenen kunnen deelnemen. Leiding en uitvoeringderhalve vragen de meest geschiktekrachten ter plaatse.Om nu de besprekingen in die vergaderingte vergemakkelijken werd tegelijkertijdeen aantal instructies bijgevoegd,voor ieder lid van het uitvoerend comitééén. Daarin staat meer gedetailleerd aangegevenhoe en met welke middelen erplaatselijk systematisch, met overleg engezamenlijk moet worden aangepakt engewerkt.Er blijkt uit, dat van de zijde van deCentrale Propaganda-Dienst alle medewerkinggeboden wordt in de vorm van hetschikbaar stellen van sprekers en in derm van veel en goed propagandamateriaal.Van dit laatste noemen we:het affiche (in twee formaten);een manifest;motto's en spreuken;een muurbiljet met pakkende tekst;een tweetal folders voor de niet-georganiseerden;idem voor de verkeerd-georganiseerden;idem voor de vrouwen en meisjes;model-convocaties;een geheel omgewerkte handleidingvoor het huisbezoek;een gezinsbrochure en ten slotteeen extra-uitgave van Herstel.Met dèt materiaal moet er dunkt ons,goed gewerkt kunnen worden. Een bestelcaartwerd gemakshalve bijgevoegd,waarop men de gewenste aantallen derverschillende hier genoemde propagandamiddelenmaar voor het invullen heeft.Wij hopen straks — als de CentralePropaganda Dienst aan het verzenden toes — in al onze afdelingen spoedig te kunnenmerken, dat er „iets gaande" is. Zoalshet ook op de instructie staat: men — hetpubliek — moet eerst gaan bemerken dater inderdaad wat aan de hand is. De roepvan het R. K. Werkliedenverbond moet gehoorden overal verstaan worden. Vooralde ongeorganiseerden zullen plaatselijk —door een intensieve actie naar buiten —op de katholieke arbeidersbewegingattent gemaakt moeten worden!Deze actie moet de geestdrift overallosslaan, moet de activiteit overal opvoeren,moet — als ze eenmaal van stapelloopt — in het voorjaar haar hoogtepuntvinden in duizenden nieuwe leden!Daar moet nog weer eens 'n ouderwetsegeest overal baanbreken, het vuur vanecht idealisme en bezieling moet wordenaangeblazen. Alle dorheid en lusteloosheidzullen we gaan omzetten in geestdriften actie. En de ene propagandistzal den andere meetrekken, de ene afdelingde andere, de ene plaats zal deandere aansteken, kortom, deze actie zalen moet alom in den lande iets te weegbrengen, zij moét in één woord: slagen.Ondanks de tijdsomstandigheden, ondankswelke strubbelingen ook, want nog eens:de geestelijke en stoffelijke belangen,de belangrijke problemen voor denaaste toekomst,zij eisen verdubbeling van activiteit,concentratie van al onze krachten enmiddelen.De actie kan slagen, moet slagen en zaldus slagen!Daarom:ALLE KRACHTEN INGESPANNEN!MOEDELOOSHEID UITGEBANNEN!BOUWEN WE IN HET ZWARE TD!AAN EEN NIEUWE MAATSCHAPPIJ!L. B.Nu de boter duur is kunt (Jdeze vervangen door heerlijkelZwanenberg's leverpastei.Rijk aan vitaminen, sterkende!lever en vetten, daardoor zoUuitermate voedzaam.ZWANENBERGmaakt wat smaaktstemd door het gejuich van de kinderen,die vóór het huis spelletjesdeden. We voelden allemaal, dat di'een „historisch" ogenblik was en dathet misschien jaren zou duren, voordatallerlei nationaliteiten in een zonnigFrans badplaatsje weer vacantiezouden kunnen houden. Een weemoedtrok door ons hart: om de juichendekinderen, die, wie weet hoeveel ellende en ontberingen te wachten stopden; om ons verre vaderland, waarwe ons meer dan ooit aan verknochtvoelden; en ook om het gastvrije gebied,dat we gingen verlaten en datwe misschien verarmd en verscheurdterug zouden zien.Voor het laatst bezochten we ookonzen kleinen fruitkoopman omkaakjes en bananen te kopen. De volgendedag, door een land in vollemobilisatiedrukte reizend, zouden wezeker wel niet veel te eten kunnenkrijgen ... We vonden hem bleek, metgrote gespannen ogen in zijn verlaten,winkeltje. Die nieuwe berichten warenniet mooi, zei hij somber. Maar hoezat dat nu eigenlijk met Polen enDuitsland en Rusland? Waar lagendie landen precies? De gemiddelde.Fransman is niet ver in de aardrijkskunde.Mijn man tekende op de toonbank,zoals de Engelse baders op hetstrand getekend hadden. Het kereltjevolgde met aandacht. Hij had een uitstekendseizoen gehad. Hij was liefstzijn leven lang bij zijn vrouw en zijnkinders in zijn handeltje gebleven.Polen en Danzig, de corridor en Ruslandlieten hem volkomen onverschillig.Maar hij werd opgeroepen, en deDuitse winkelier, de Duitse werkmanwerd opgeroepen; en de Engelse jongens.En de Polen. „Es wird marschiert".De meesten weten nauwelijkswaarheen of tegen wien. Vaderland.Gehoorzaamheid, discipline ... tDe vertwijfeling zou ons bij de keelgrijpen, om het verstoren van zoveelpersoonlijk klein geluk, als we niet dezekerheid hadden, dat er Eén bestaatDie eiken Fransen poilu, eiken Tommy,eiken armen Duitsen soldaat,eiken heldhaftigen Fin en onwetendenRus kent en liefheeft en Die zelfs elk 1haar op hun hoofd heeft geteld.ANNIE SALOMONS.ZOO HOORTHETWELLEVENDHEID ALS UITINGVAN INNERLIJKE BESCHAVINGEN LIEFDE TOT DEN EVENMENSDOOR TOOS POSTVoorwoord van Mag.Dr. S. Stokman, O.F.M.ING. F 0.70IN KEURIG BANDJE F 1.10Verkrijgbaar in den boekhandel enbij de uitgeetsterU R B l ET ORBI, UTRECHTGIRO 315927


HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLADWS HUISHOUDENUIENUien worden in het algemeen veel teweinig gegeten. Dat is wel is waar metalle groenten het geval, maar met uientoch in het bijzonder. In de eerste plaatsis de ui zelf voedzaam, maar ze is vooralgezond. Ze is rijk aan vitaminen, speciaalaan vitamine B. Bovendien bevat ze veelzwavel, een element waar ons lichaamniet buiten kan, wil het gezond zijn en inonze dagelijkse behoefte daaraan kunneneen weinig uien al voorzien. Daarom ishet dus wijs om iedere dag wat uien tegebruiken. Niet verstandig zou het echterzijn om met dat doel dag in "dag uit eenportie gestoofde uien te nemen, ofschoon3it een heel smakelijke manier van bereidingis. Want niets verveelt bij devoeding zo snel als eentonigheid en watcnéér gewicht in de schaal legt, bovendienis eentonigheid zo verkeerd, omdat iederesoort levensmiddelen haar eigen samenstellingheeft, met rijkdom aan de éne,maar tevens vaak met gemis aan eenandere stof, die ons lichaam evenminontberen kan.Daarom geven we wel iedere dag uien,maar iedere dag op een andere maniertoebereid. En daarvoor zijn nu juist uienzo buitengewoon geschikt. Want ze lateniiCh met de meest uiteenlopende spijzensombineren tot een smakelijk en dantevens gezond gerecht.Nog sterker, er zijn verscheidene spijzendie weinig smaak hebben en die pas goedtot hun recht komen als er wat uien methun levendige smaak aan toegevoegdworden. Dit nu is niet alleen van belangom van het eten een soort genot te maken,maar tegelijkertijd, en eigenlijk in hoofdzaak,om meer nut van ons voedsel tehebben. Want de krachtige geur van onzetuinkruiden, waartoe ook de uien, sjalottenen knoflook te rekenen zijn, prikkelende klieren in de maag en de darm totafscheiding van de sappen, die het voedselmoeten verteren. Hoe meer en beter dieverteringssappen met het voedsel vermengdworden, hoe beter dit wordt opgelostom, door en met het bloed, als bouwstofnaar de lichaamscellen gevoerd teworden.Gebakken uien leveren meer smaak engeur dan gekookte of gestoofde. Uienbakken is echter niet ieders werk. Velehuisvrouwen maken het bakvet veel teheet, zodat de uien aan de buitenkantdirect hard en taai, van binnen niet gaarworden, met het dubbele nadeel, dat degeurstoffen niet tot hun recht komen, ter.wijl de uien zelf bijna onverteerbaarworden. We moeten dus de nodige tijdnemen, zodat de uien zacht, lichtbruin enverteerbaar blijven.In allerlei spijzen kan men op deze wijzegebakken uien gebruiken; in de eersteplaats in de meeste stamppotten engroenten. Verder ook bij allerlei gebraden,gekookt en gestoofd vlees, ook zelfs kippenvleesen bü schapenvlees zijn uien bepaaldonmisbaar; vooral van vlees- en visrestenmaakt men - met licht gebakkenuien een heel nieuw en heerlijk gerecht(stokvis!) Omdat vlees braden aanvankelijkop een fel vuur moet geschieden, voegtmen de schijven uien dan pas aan hetbraadvet toe, wanneer de bruine korstjesaan het vlees gevormd zijn en het op eenzachter vuur ligt gaar te braden.Om, in plaats van de vette, glibberigemassa zonder geur of smaak, zoals velehuisvrouwen ze leveren, een werkelijksmakelijke jus te bereiden die het helemaal lekker maakt kan men het gebakkenuitje eenvoudig niet missen en zo is hetniet de meeste sausen.Met soepen is het al weinig anders gesteld;in bruine en witte bonensoep, toma.tensoep enz. gebruikt men meestal gebakkenuitjes, die men onder andere terwille van de verteerbaarheid desgewenstlater door een zeef kan wrijven; maarmen kan ook de uien gewoon meekoken,zoals dat in erwtensoep gebeurt. Erwtensoepzonder prei of uien is een smakeloosgerecht.Ook rauw kan men uien met goed resultaataanwenden. Men hakt ze dan heelfijn of, wat nog beter is, men raspt ze opeen groenterasp. Op die wijze gebruiktmen ze in allerlei saladen, zoals in dewintertijd in aardappelsla, bietensla, veldslaof een mengsel van dit alles, waarbijdan ook nog restanten van gesteriliseerdegroenten of koude vleesresten gevoegdkunnen worden.Ook bij het maken van gehaktballenworden gehakte of geraspte uien gebruikt,die de smaak van het gehakt inhoge mate verbeteren; ze worden dan„Sind auoh drauss der Madele viel,Lieber Schatz ich bleib dir treu."(Duits volksliedje)Heeft u ook het ontstellend berichtgelezen, dat Miss Kay Stammers, deberoemde tennisspeelster, nu de barrewintertijd aanhoudt, in een perzikkleurigbruidstoilet zal dienen te trouwen? Op het plaatje, dat er bij stond,lag „hij" geknield, geknield! aan haarvoeten. Dat is eventjes wat! Mijnkrant vertelde, dat Kay ook liever in't wit getrouwd was, maar „wit doetthans temidden van de sneeuw welbijzonder koud aan en wat een indrukmaakt een de kou terdege voelendebruid in een wit loiletje"! Ik had eenander commentaar van mijn krantfijner gevonden. In deze geest bijvoorbeeld:„De japon zal Kay ongetwijfeldgoed staan; perzikkleur immers kanzeer flatteus zijn. 't Was echter zinrijkergeweest, beste mensen, als Kaytoch maar wit gekozen had. Eventueelkon ze er toch wel een warmjumpertje onder aantrekken. Wij zouden't in elk geval w^l genomen hebben,niet waar? Wij hadden in 't witde 10 graden onder nul straal genegeerd.Toen we gedoopt werden, heeft depriester gezegd: „Ontvang het wittekleed (de heiligmakende genade) endraag het onbesmet tot voor de rechterstoelvan Onzen Heer Jezus Christus.„Het witte doopkleed was symbool.Op haar hoogtijdag draagt debruid weer dat witte gewaad. Eenszal het haar doodskleed zijn. Daarom:Draag het onbesmet "Maar ja, een krant kan toch nietaltijd „opvoeden"! Voor mij deed zein zover goed werk, dat mijn gedachtenvia de perzikkleur van Kay Stammersgingen naar een brief, die allang ligt te wachten. Een brief vaneen trouwen Herstel-lezer. Een vande jonge garde. Die vroeg: „Schrijfu eens over de verloving; hoe 't allemaalhoort en zo "Nu, kort geleden hebben uit onzekennissenkring Anna en Dorus zichverloofd. Op de kaartjes, die ze rondstuurden,heette zij Puck en hij Thé.Ze hielden receptie temidden van eenontzaglijke bloemenweelde en zij deederg dik-an met haar a.s. schoonvader:paps voor en paps na!tegelijk met het gehakt gaar en van degeur en smaak gaat niets verloren.Fijner van smaak en van vezel — endaardoor gemakkelijker verteerbaar —zijn de sjalotten. Door vroeg in het voorjaareen bedj'e te poten kan men zich voorde volgende wintertijd er van voorzien.Ook knoflook wordt in de keuken — in deNederlandse althans —• veel te weiniggebruikt. De smaak ervan is veel sterkerdan van uien, zodat men ze nooit in grotehoeveelheden gebruikt. Eén of een paarteentjes, fijngesnipperd met de uitjes meegebakken,of gekookt, helpen ze echter desmaak van vele spijzen verbeteren. Bovendienis knoflook zeer gezond, het heetonder andere nuttig te zijn voor hen diete hoge bloeddruk hebben.Uien vertragen min of meer de ledigingvan de maag, wat, voor sommige mensenhinderlijk is. Een eenvoudig en onschuldigmiddel daartegen is, na het eten een kopjelauw water te drinken, iets wat ook in demeeste gevallen afdoende is, voor menigeen,die nu na het eten een portie zuiveringszoutof een ander niet geheel onschuldigmedicament slikt. En ten slottebegint de vertering al in de mond, methet kauwen en het daarbij afgescheidenspeeksel.WILNA MÜNCH.ONS LOODJE IS, WATZOO'N LOODJE MOETZIJN: EEN WAARMERKVOOR KWALITEITHoort het zo? Misschien. Mij lijkthet nogal overdreven. Zou ook hiereenvoud niet het kenmerk van hetware zijn?Bij de verloving wordt plotselingeen ernstige zaak, dat wat voordienslechts een heel plezierig iets was;zo idyllisch begonnen: in een zonniglaantje, bij de dagelijkse gang naarhet werk, aan de deur waar zij diendeen hij de buitenboel verfde, op deijsbaan, tijdens een wandeling na hetZondagavondlof, op een feest. Toenis er een prettige tijd gevolgd; menwas verliefd. Verliefdheid is 'n prachtigetoestand, waarin veel goede ensterke krachten in den mens losgeslagenworden en edele gevoelens zichbaanbreken. Enfin nu is 't erdoor; ze zijn officieel verloofd; deringen werden gewisseld. Niet metde bedoeling om ze in de toekomstbij iedere kibbelpartij naar eikaarshoofd te gooien: „Ik maak het af!"Ook de verlovingsring — rond, zondereind — is symbool van de trouwen het is niet zonder zin, dat hij van„edel" metaal gemaakt is! Hij wordtgedragen aan de vierde vinger derlinkerhand, aan de kant van het hart.Het verdient aanbeveling de ringte laten wijden. Mocht de jongemangeld óver hebben, dan zou hij zijnliefste meisje bij gelegenheid der verlovingeen kruisje kunnen geven aaneen hangertje. Dat kan trouwens bijiedere feestelijke gelegenheid alsnoggebeuren. Wacht hij tot de huwelijksdag,dan is misschien haar moederhem vóór. Menige moeder stelt ernamelijk een eer in om juist dat geschenkaan haar dochter mee tenhuwelijk te geven. Wat is dat allemaalmooi!Men waarschuwt — en terecht —voor de gevaren der verkering, dochvergeet er wel eens bij te zeggen, dathet ook een heel mooie tijd kan zijn.Mooi; niet makkelijk.De moeilijkheden zijn talrijk. Detwee gelieven moeten zich aanpassenaan elkaar — daar gaan nog heelwat huwelijksjaren óók mee heen —en aan de wederzijdse families. Datgebeurt veelal niet zonder tranen,zonder ruzietjes, die wel weer overgaan,maar toch een mooie verhoudingte dikwijls vertroebelen, 't Isgebruikelijk, evenwel niet rechtvaardig,om alle schuld op de lastigeschoonmoeder en de bemoeiziekeschoonzussen te schuiven. Sommigeverliefde/verloofde jongelui kunnenhoogst onuitstaanbaar doen door b.v.ineens vreselijk weg te lopen metde nieuwe familie, waar ze in verzeildzijn geraakt en tegelijkertijd in heteigen gezin een houding aan te nemenvan volslagen onafhankelijkheid, terwijlze nog helemaal niets gepresteerdhebben, ja soms, om zo te zeggen, hetzout in de pap nog niet verdienen.Mooi is de verlovingstijd, gezien alsvoorbereidingstijd voor het huwelijk,gelijk het noviciaat dat is voor hetkloosterleven. Terwijl echter bij hetnoviciaat alles er toe meewerkt deharten omhoog te stuwen, is er tijdensde verloving heel veel, wat naarde aarde trekt. Het is daarom toe tejuichen, dat er cursussen gegevenworden als dit voor het-Volle leven;'t is goed, dat de jeugdverenigingenhun deuren wagenwijd openzetten ookvoor de verloofden; 't is heilzaam, datde jonge mensen bijgebracht wordt,dat je ook samen gelukkig kunt zijn,al ga je niet iedere Zondagavond dansen.Wat ernst is gewenst! Er is tochwel een en ander te bespreken buitenSTEGEMANheerscht weakzaamheidij da contohijnielen directde kwestie, of je twisted matten opde vloer zult nemen dan wel zeil? Jekunt je samen bezinnen op het echtkatholieke gezinsleven en afsprekenelk, wat dat betreft, het beste van.thuis mee te brengen, of, waar degoede gebruiken verwaarloosd mochtenzijn, die weer in ere te herstellen.Een goede handleiding hierbij is hetuiterst practisch boekje van PastoorPoels: In 't heiligdom van uw huis. 1 )Kies een wapenspreuk voor je toekomstiggezin (ook het huwelijks^leven is een strijd!) en probeer er dansamen het allerbeste van te maken,hulp zoekende, waar die te vinden is:in de biechtstoel en aan de communie*bank.'t Is geen kunst om de ideale toestandte. schetsen: zij 23, hij 25, kennismakingin de familiekring, spoedigeverloving, goede verdiensten, naeen jaar trouwen zonder schuldenen vervolgens leefden zij langejaren in vrede en eendracht. Hetleven is eindeloos gevarieerd en dewerkelijkheid dwingt somwijlen totlangere verkering dan wel wenselijkis. Maar toch moet de bruid op haarhoogtijdag het witte kleed kunnendragen als zinnebeeld van het ongereptelicht, van reine blijheid; En tochmag de omgang geen sleur worden.Het is een grote zegen als én vrijerén vrijster veel om handen hebben.Het meisje kan zoveel leren op gebiedvan koken, naaien, babyverzorging.Beiden kunnen hun godsdienstkennisverdiepen, eens wat lezen over degrote levensvragen, waarmee ze doorhun huwelijk te maken krijgen.Mooi kan de verlovingstijd zijn vantwee eerlijke mensen, die vol goedewil elkaar trachten te helpen, terwijlop de achtergrond van hun denken endoen blijft branden de vraag:„Wat deed ik voor haar (voor zijn) ;ziel?" 2 )*) In 't heiligdom van uw huis. PastoorPoels. Wordt verkocht ten bate van debouw der H. Familiekerk te Roermond.Kost ƒ l,—.2 ) Uit: Verantwoording. Dichteres onbekend.C. BOUDENS-VAN HEEL.CorrespondentieVoor de moeder van 10 kinderen, dieover haar 12-jarig dochtertje schreef,ligt het antwoord klaar. Door een abuisis haar adres zoek geraakt. Misschien wilzij dit even opgeven, dan wordt de briefper kerende post verzonden.Aan M. v. d. L. te H. en anderen, dieongeduldig zullen worden wegens hetuitblijven van een antwoord, wordt nogeens gewezen op onze zeer beperkte ruimte.Dit geldt ook voor N. van St. A. te A.,die een bijdrage instuurde over een wandeling,zoals indertijd verzocht werd.C. B. v. H.DE ROOKWORST MET DE FIJNE. ZACHTE ROOKSMAAK


SCHAAKRUBRIEKCorrespondentie-adres: drs. Th. C. L. Kok,Assendelftstraat 17, Den Haag.Ter oplossing 1 probleem no. 218. Inzendtermentot 15 Februari.No. 318C. PROMISLO,Boston Transcript, 1919a b c d e f g ha b d e i: g bMat in 2 zetten.Een harde noot.No. 219 is geen gemakkelijk probleem.Zwart kan alleen met pion f7 spelen,maar schijnbaar kan wit ook niet veeldoen. Men zou wel pion g4 kunnen slaanen dan op g8 een dame kunnen halen,maar dan komt men er niet in 7 zetten.'t Blijft dus een raadsel hoe de ingemetseldekoning mat gezet moet worden;1. Lf5, f6. 2. e5, fe5:. 3. Ld3, e4. 4. Lfl!,e3. 5. Kd7, e2. 6. Te2:. Nu heeft zwartgeen andere zet dan 6 Kb5: en volgt7. Te5 mat.De loper is naar fl gebracht xnet hetdoel door Te2 die loper af te sluiten endaardoor zwart de gelegenheid tot Kb5:te geven.No. 219H. FISCHER, Bamberg.a b c d e t g hMat in 7 zetten.Oplossing probleem no. 214 (Artamowski)Wit: Ka4, Db5, Te6 en h4, Lg5, Pd5 enel, pion b4.Zwart: Kd4, Dh7, Td8, Leo, Pc2,pionnen a7, b2, c5, d2, f3 en f4.1. PdSXf*. Een fraaie sleutelzet;zwart krijgt twee extra vluchtveJden,namelijk c3 en e3. Er dreigt 2. Pe2 metdubbelsehaak en mat. Op 1.,.., Ke4 volgt2. Ph5 ! mat. Na Ke4 is namelijk Le5gepend (door Te6) en kan dus niet meernaar f4 gespeeld worden om het schaakte beantwoorden. Door het paard naarh5 te spelen wordt tevens Dh4 verhinderd.Ook na l Ke3 is Le5 gepend en nuvolgt 2. Ph3 mat (op h3 dekt het paardveld f2). Een derde penning van de loperhebben wij na l , Lf4: 2. Lf6 mat.(Te6 dekt nu de velden e3 en e4). Verderevarianten: l , Kc3; 2. Dc5:;l c4 (verschaft den koning heteventuele vluchtveld d3, doch blokkeertc4); 2. De5:; le4); 2. Dc5:.Een mooi uitgewerkt probleem.TimlnluDe4 (blokkeertHERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIE-K WEEKBLADJanef Admudda, de wolverver, wasin zijn jongelingsjaren al befaamd omzijn kundigheid en vakmanschap; vooralals wolverver had hij een grote reputatie;geen zijner vakbroeders wistuit het lauwe schapenbloed zulk eenprachtig vermiljoen te toveren alshij. In het kleine huisje aan desnelvlietende bergbeek had zijn vaderhem de kundigheden van het moeilijkeambacht geleerd en toen deze stierfwaren de geheimen op Janef overgegaan.In hetzelfde huisje leidde hij Osmara,zijn schone donkerogigeAfghaanse bruid, binnen als zijn vrouwwaar zij de wol, die hij won en verfde,tot draden spon op het oude wiel vanJanef s moeder; daarna weefden enknoopten haar dunne vlugge vingersde kostelijke tapijtjes, waarvoor rijkeliefhebbers uit Europa en Amerikaschatten geld neertelden.Janef en Osmara waren kunstenaarsin hun vak, door hun hart en bloedstuwde de drift van het schoonheidsverlangenin ongerepte zuiverheid, hunkunst, die verfijnd en vervolmaakt wasdoor vele eeuwen, was hun rijke erfdeelvoor dit leven. Al het andere datde wereld biedt was hun vreemd, zijwisten noch vernamen, dat het werkhunner handen, waarvoor zij .enkeleguldens ontvingen, in andere landenmet goud betaald werd. Het deerdehen ook niet al zouden zij het weten,want zij waren gelukkig met elkaar enmet hun werk. Zij hadden melk enschapenvlees en gerst in overvloedigehoeveelheid en zij hadden geluk envrede, want rondom hen was het grasvoor hun schapen fris en mals; bovenhen spande een smaragden hemel dagaan dag; het koude zuivere water derdartele bergbeek stroomde hen voorbijals een onuitputtelijke bron van Godsgenade.Janef en Osmara kenden elkaar reedsvanaf hun kinderjaren; al waren zjjgeen landgenoten, de grens, die hetzuidelijkste deel van Rusland scheiddevan het Afghaanse bergland, weerhieldhen nooit tot elkaar te gaan over desmalle bergweggetjes, die voerden vanhuis tot huis. Geen was er dan ook diezich verbaasde, toen Janef Osmara totzijn bruid koos. Hun hart en hun liefdekenden geen grens, zij waren kinderenvan hetzelfde bergland.Er gingen jaren voorbij zonder datramp of ongeluk hun overkwam ofdreigde. Wel werd hun zonnig geluknog groter, want Osmara schonk haarman twee kinderen, een jongen en eenmeisje. In de ogen van Osmara drongde glans der jeugd terug voor de warmemilde blik der moederliefde; inde ogen van Janef fonkelden trots eneerzucht; den knaap wilde hij onderzijn leiding opkweken tot den knapstenwolverver, het meisje tot de kundigsteen kunstzinnigste tapijtknoöpstervan heel het land. Zo beleefde Osmarahaar dromen van liefde en vreugd, Janefvan trotse verwachting en beidenwisten het van elkaar, al bespraken zijdit niet.Maar één sombere dag wierp al deplannen • van Janef omver, zijn trotsedroom verging in smart en bekommernis.Het was op een stralende morgenin de vroege herfst, toen mannen tepaard voor' zijn huisje verschenen, diehem op barse toon gelastten zich in dedichtstbij zijnde stad te melden bij denmilitairen commandant. Want het landOplossing 1 probleem no. 215 (W. Nanning)1. Ld3—a6! Dit is een tempoprobleem.Waarom de loper zo buitenspel gezetmoet worden zien wij in de variant.l , d4 2. Db5. De loper heeft duslangs diagonaal fl—a6 plaats moetenmaken voor de dame, die hierdoor veldb5 kan bereiken. Dit noemt men „lijnruiming".Verder volgt op l e3 2.De3: en op zetten van het zwarte paard2. Dh2.Een eenvoudig tweezetje, dat dient omhet lijnruimingsthema te illustreren.Goede oplossingen van beide problemenzonden: R. Bosma, Sneek; H. v. Diemen,Ltisse; L. Fijn, Nijmegen; J. J. v. Hoek,Amsterdam; J. Kleynernbreugel, Goirle;de ut&titewexwas in gevaar, de vijand, die vervloektebourgeois, had het gewaagd hunheerlijk land te bedreigen. Alle weerbaremannen moesten zich melden omte zamen de ellendige kapitalisten tevernietigen, die hun hofsteden, vrouwenen kinderen belaagden.Janef had geen vijanden, hij kendegeen bourgeois en wist niet wat kapitalistenwaren, maar hij ging omdathij moest en meer nog omdat in zijnhart de begeerte hoog spande, hof,vrouw en kind te verdedigen. Janefmoest vele dagen door het bergland lopenvooraleer hij de stad bereikte waarhij zich melden kon. Er waren velendaar te zamen gekomen, herders, ververs,kooplieden en ander volk uit zijnstreek;. sommigen kende hij en hijsprak met hen, maar geen die wistwaarheen zij zouden gaan, noch welkenvijand zij moesten gaan bevechten. Zijwerden gewapend met dolken en gewerenen gekleed in uniformen van hetslechtste katoenen goed, kleur- en levenloos;de schoenen, die hun werdentoegeworpen, van grof slecht leer dedanpijn bij iedere stap die zij deden.In veewagens werden ze samengepakten dan ving de reis aan door onbekendestreken, dagenlang.Nu stond Janef bij het kampvuurmet nog vele anderen, in het verrekoude land waar de sneeuwstormenonophoudelijk raasden. Gevloekt engescholden door de officieren, die metde revolver in de vuist achter hen aangingen,waren ze opgejaagd door onafzienbarebossen; over bevroren merenhadden ze moeten kruipen, diep vernederden koud tot in hun ruggemerg.Hun maag krampte van honger, alseen keukenwagen kwam aangeredenvielen ze er op aan als wolven om eenschotel warm voedsel te bemachtigen;maar er gingen dagen voorbij dat erniets was dan hard brood en water.Maar dit leed was van geen betekenisbij dat andere verschrikkelijk lijden:de witte doders. Krachtige jongemannen, die goed gevoed en gekleed inlange witte jassen voortsnelden op hunvlugge ski's. Altijd op het onverwachtdoken zij op, vooraleer Janef en zijnlotgenoten er op bedacht waren rateldende snelvuurgeweren, hen wégmaaiendmet tientallen. Janef kendedeze doders niet, nimmer had hij vanhen gehoord, hij hoorde wel mompelen,dat het goede mannen waren, helden,die met ware doodsverachting hun huisen hof verdedigden. Janef wist het niet,zomin begreep hij iets van deze vreselijkemensenworsteling. In zijn hart enhoofd was geen haat of vechtlust, maaralleen een heel groot verlangen naarzijn land, zijn huis, naar Osmara en dekinderen. Maar straks zou hij weerkeren,aan dit lijden zou immers spoedigeen einde komen.Een officier trad nader en schopteeen der slapende mannen wakker.„Houd de wacht en zorg dat het vuurniet dooft!" beval hij en met een handbewegingbeduidde hij dat Janef kongaan slapen. Janef kroop dicht bij hetvuur, daar was het goed, nu kon hijslapen gaan met het beeld van Osmaravoor de geest. Maar de nieuwe wakerviel oververmoeid in slaap, met hemsliepen Janef en de anderen hun doodslaap.Toen de morgen kwam, lagenhun bevroren lichamen onder eendikke sneeuwlaag.WALTER.J. en W. Luyten, Swalmen; L. Mors, Alkmaar;C. van Trijp, Utrecht en A. de Wit,Swalmen.Correspondentie: R. B. te S. Vermoedelijkheeft u mij de stand van uw probleemKd2—Kf5 niet goed opgegeven.Ik zie althans niet, wat er na de sleutelzetdreigt (veld f4 is ongedekt).J. K. te G. Inderdaad jammer dat udie variant wegliet. Maar 't was juist devariant waar de zaak om draaide.N. G. te H. Op 1. Lf4: volgt niet Lf4:,doch beter Dh4:, waarna wit niet mat kanzetten. Laat u zich door deze mislukkingniet afschrikken; volgende keer gaat hetmisschien beter.L. M. te A. U behoeft de standen derproblemen niet bij de oplossingen te vermelden.Gebruikt thansMaggi's SoepenZij bevatten het bestewat Holland's bodembiedt.JulienneRijst-JulienneGroenteTapioca-JulienneBloemkoolAsperge21 soortenMAGGI* SOEPENAndere, zeer aan tbevelen soorten:WindsorKoninginneOssenstaartPouletVermicelli6 en 8 cent voor 2-3 bordenTT at inoefen onzemeisjes! worden vAls de kinderen van school gaan, is hetaltijd voor ouders, die aan de opvoedinghunner kinderen grote zorg besteden, 'nmoeilijke vraag: „Wat nu?"Door het feit dat 'n meisje vrij spoedigwerk vindt, wordt die vraag bij de meis 1 -jes gemakkelijk opzij geschoven, als warie opgelost.Niets is echter minder waar.Door uw kind naar de fabriek te sturen,in een of ander dagddenstje te doen, misschienin 'n winkel of op 'n kantoor teplaatsen, is de voltooiing van haar opvoedingniet verzekerd!Ieder meisje, van welke stand ook, moetworden klaargemaakt voor haar toekomstigetaak als moeder van een gezin. Hiervooris nodig een vorming van de gehelepersoonlijkheid, en vooral 'n huishoudelijkevorming.Hiermee zult gij, ouders, het zeiker eenszijn, ge zoudt niets liever willen, maaihoe?Heel eenvoudig! Stuurt uw meisje naarde dienstbodenopleiding „Bouvigne" teGinneken. Daar leert ze alles wat ze noodzakelijkzou moeten leren!Ja maar de voorwaarden?Ongelofelijk!De gehele opleiding is gratis; zelfs dereiskosten worden vergoed.Er komen geen onkosten bij!'Uniform, boeken en wat meer nodig is,kunnen de meisjes betalen van 't zakgeld,dat hun bovendien verstrekt wordt!Wel is er de morele verplichting aanverbonden, dat het meisje gaat dienen,maar vader en moeder mogen zelf beslissenbij wie en waar.'t Spreekt vanzelf dat alleen meisjesuit goede degelijke arbeidersgezinnen, met'n gezond verstand en 'n goede gezondheidkunnen worden aangenomen.Vader en moeder, bespreekt het eenssamen, of dit niet iets is voor én van uwmeisjes.Hebt ge vragen?Stuurt ze naar 't secretariaat der K. A.afd. Kampwerk, Boschstraat 35, Breda,en we zullen ze gaarne de volgende weekbeantwoorden, en dan tevens meer uitgebreideinlichtingen geven.Er zij alvast meegedeeld, dat de eerstvolgendeopleiding aanvangtl April aanstaandeOpgaven zo spoedig mogelijk te richtentot directie Bouvigne, afd. Dienstbode»-opleiding, Giimeken.


BONDSRAADSVERGADERINGTer voldoening van de reglementaire bepalingen delen wij nureeds mede dat wij ons voorstellen om in het begin van Mei 1940onze bondsraadsvergadering te houden.Als voorlopige datum en plaats waar de bondsraad gehoudenwordt noemen wij Maandag 6 Mei a.s. te Haarlem.De afdelingen kunnen tot uiterlijk 24 Februari a.s. voorstellenvoor de bondsraad indienen.Deze voorstellen moeten schriftelijk en van toelichting voorzienaan ons secretariaat: 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam West,worden ingezonden en dus vóór 24 Februari 1940.TT al ons uit Je afclelincyen ter ore k•wamAARLANDERVEENDe afdeling kwam in vergaderingbijeen. Bij de mededelingenwerd bekend gemaakt, dat inFebruari getracht zal worden eenlezing met lichtbeelden te doenhouden over de K.R.O.De onderafdelingen moesten 28Januari hun jaarverslag bij hetbestuur inleveren.De nieuwe statuten, reglementenenz., zijn bij het hoofdbestuurbesteld, en zullen aan de ledengratis verstrekt worden.De aftredende bestuursledenzijn E. A. Verk, S. S. Eys, H. v. d.Meer, R. v. d. Meer en L. Poelwijk.De twee eerstgenoemdestellen zich niet meer herkiesbaar.Nieuwe candidaten wordeningewacht voor 4 Februari a.s.bij het bestuur.De begroting werd behandelden na enige discusie goedgekeurd.Voorts zal een betere regelinggetroffen worden voor de inkoopvan brandstof.ALKMAARDe actie voor het Kanunnik-Van-Schaikfonds wordt in onzeafdeling serieus aangepakt. Erzal door enkele .propagandistendezer dagen bij onze ledeneen beroep worden gedaan omdeze actie daadwerkelijk te steunen,door u in het bezit te stellenvan een thermometer waarin uwekelijks 2 et. kunt werpen,waardoor u tevens ee"h mooie.geestelijke instelling steunt. Hetdoel en streven van deze actiezal u volkomen bekend zijn, zodatwij kunnen aannemen, dat uspontaan hieraan uw medewerkingzult geven. Nadere inlichtingenworden u gaarne verstrektdoor het bestuur, waarbiju tevens het intekenbiljet voor'n thermometer kunt deponeren.HAARLEMAan onze onderafdeling St.Caecilia is de vererende opdrachtgegeven om in Juni 1940 het concoursvan de Noord-Zuid-HollandseBond van Katholieke Zangersverenigingente organiseren.Alhoewel de tijden moeilijk zijnmeent St. Caecilia toch in ha«xopzet te kunnen slagen. Haarlemimmers is zang- en kunststadbij uitnemendheid.Het is om bovengenoemde redenendat het bestuur zich doormiddel van Herstel tot de ledenvan de Volksbond wendt met hetnavolgende:Mannen, dames, kinderen!Kunt gij zingen, zingt dan meeen wordt lid. De contributie bedraagtslechts 15 cent per weeken voor ons kinderkoor 5 cent.Voor werklozen en anderenwordt zo nodig een sterk verlaagdecontributie berekend.Volksbonders komt eens kennismaken en wanneer u nu lidwordt, kunt gij reeds deze zomerin uw eigen stad op concours uitkomen.Repetities, welke in gebouw St.Bavo Seedestr. 23 worden gehouden,zijn:Kinderkoor: Dinsdag 6 uur.Mannenkoor Dinsdags 8 uur.Dameskoor Woensdags 8 uur.HEILOOEr bestond grote belangstellingvoor de jaarvergadering op 23Januari j J. van onze afdeling. DeIe voorzitter was door familieomstandighedenverhinderd.Door den secretaris werd hetoverlijden van den pionier der katholiekearbeidersbeweging, denheer J. W. Smit, gememoreerd.Medegedeeld werd, dat vroegtijdigbekend gemaakt zal wordenwanneer voor zijn zielerust eenH. Mis zal worden opgedragen.Het jaarverslag van den secretariswerd onder applaus aanvaard.Het financieel verslagplus begroting 1940 werden goedgekeurd.De heer Haanraadsbracht rapport uit .van het kasonderzoeken stelde voor denpenningmeester te dechargeren.De aftredende bestuursleden, deheren G. W. van Lieshout, P. v.Dijk en P. J. Dekker werden herkozen.De heer Van Lieshout wederomtot voorzitter. Tot kascontroleurwerd benoemd inplaatsvan den heer C. J. Smit, de heerY. Poelsma. Vijf molton dekenswerden gratis verloot, terwijl deheer J. Olbers zo gelukkig wasvoor rekening van de afdeling deretraite te kunnen bezoeken van4—7 Maart te Bergen.Kapelaan Tulp hield een warmeaanbeveling om de Volkskrantte gaan lezen. Tevens werdgememoreerd de weldadige samenwerkingmet de Gezellenvereniging.De Volksbond heeft zichals donateur van de toneelverenigingder Gezellenverenigingaangemeld a ƒ 25, met de toezeggingeraan verbonden, dat nu alleleden met hun vrouwen éénmaalgeheel vrije toegang op eender toneeluitvoeringen hebben.De werkverschaffing kwam tersprake.KETHELVrijdag 19 Januari hield onzeafdeling haar jaarvergadering.Notulen en jaarverslag van densecretaris werden onder dankgoedgekeurd. De penningmeestermoest zijn boeken afsluiten meteen nadelig saldo van ƒ 6,07. Decontrolecommissie, verklaarde deboeken en bescheiden van denpenningmeester in, orde bevondente hebben. Dezen werd dankgebracht voor zijn accuraat beheer.Bij de bestuursverkiezingwerd de heer H. Lansbergen metbijna algemene stemmen gekozenin de plaats van de heer Mostert,welke niet herkiesbaar was. DeREDAQIE-ADRES:ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)heer A. A. van Puffelen werdherkozen. De begroting 1940 werdna enige toelichtingen goedgekeurd.Een comité zal gevormd worden,dat trachten zal bij elk lideen thermometer van het Kanunnik-VanSchaik-fonds te plaatsen.Een nieuwe bron van inkomstenvoor het fonds Hulp inNood werd gevonden in deroyale toezegging der leden, eenkonijntje te houden ten bate vandit fonds.LEIDENDe kath. coöp „Eendracht" organiseerdeeen propagandaavondvoor de vrouwen verzorgddoor onze propagandafilmcentrale.Enige coöperatieve filmswerden vertoond.Een geurige kop koffie, metals bijvoegsel een gevulde koek,liet de dames zich wel smaken,waarna de heer J. Hendriks,hoofdbestuurder van de Bondvan R. K. Coöperatieve Verenigingenhet woord verkreeg, omin een geestdriftig speechje ietste zeggen over de coöperatievegedachte.Daarna behandelde spreker:„Waarom lid van een R. K. Cooperatie".Wij katholieken hebbeneen hoger doel dan alleenmateriële belangen. Een hogerdoel, waarover vaak maar al teweinig wordt gesproken.„Samen sterk" is 't parool indeze tijden van verwarring. Inhet beginsel moeten wij sterkstaan, trouw in het lidmaatschapaan vakorganisaties, aande Volksbond, maar ook aan deCoöperatie, om mede te helpenvormen een maatschappij gebaseerdop rechtvaardigheid enliefde! (applaus).Na een korte pauze werd vervolgdmet de film „Naar deNieuwe Gemeenschap", waarnade avond besloten werd met eentekenfilmpje.Een kort slotwoord hield ineen woord van dank aan allenen een verzoek om mede te helpenuitdragen wat was voorgehouden.Hiermede was deze uitstekendgeslaagde bijeenkomst teneinde.RIJSWIJKZondag 22 Januari heeft deR. K. Toneelvereniging Kunstna Arbeid 'n uitvoering gegeventen bate van H. L. Opgevoerd ishet stuk Haat.Kapelaan Jos. Kragtwijk hield'n kleine propagandaspeech voorH. L. Ook beval hu de collecteten zeerste aan (die intussenƒ13,23 opbracht) en de vrijwilligestuiveractie.SCHEVENINGENWoensdag 24 Januari hieldonze afdeling haar jaarvergadering.Voorzitter Van Leeuwenherdacht in zijn openingswoordhet overlijden van den oprichteronzer afdeling Jan Smit en herdachthem in gebed. Voor zijnzielerust zal een H. Mis gelezenworden in de kerk van St. AntoniusAbt.De penningmeester bracht hetfinancieel jaaroverzicht uit. Deinkomsten dekken de uitgavenmet een klein saldo. De werklozevrienden zullen ook dit jaarweer retraite kunnen houden.Voor werklozenzorg werd uitgegevenƒ61,50. Een milde geverschonk via onzen geestelijkenadviseur een kamerbillard mettoebehoren, waarvoor hartelijkdank. Nadat een sigaartje wasgepresenteerd gaf de secretarisin een uitgebreid jaarverslag hetwel en wee van de afdeling inhet afgelopen jaar.Kapelaan Ruys hield een inleidingover „de geestelijke vernieuwingvan den mens", wateen aandachtig gehoor had. Totslot was er bestuursverkiezingvoor len secretaris, 2en penningmeesteren 2en commissaris, dieallen herkiesbaar waren; zijwerden bij acclamatie herkozen.Woensdag 7 Februari a.s. zalrector dr. Olierook een inleidinghouden over: Mens en Maatschappij.WEERINGEN.Woensdag 24 Januari hield deafdeling haar jaarvergadering.Voorzitter zeide dat de geestelijkeadviseur wegens gezondheidsredenenniet aanwezig konzijn en daarom de lezing metlichtbeeden niet gehouden konworden, maar werd uitgesteldtot een volgende vergadering.Uit het verslag van den secretarisbleek, dat het ledental isgestegen tot 50 leden. Eennieuwe afdeling van de R. K.Bouwvakbond werd in het afgelopenjaar opgericht en telt 11leden. Ook de Landarbeidersbondwas in ledenta gestegen.De brandstoffenspaarkas hadde leden een belangrijk voordeelbezorgd. Door 21 leden was totaalvoor ƒ 1000,11 gespaard. Aanbrandstoffen werd betrokkenƒ687,77. Aan leden terugbetaaldom voor andere doeleinden tegebruiken ƒ 253,14. Het saldo dervereniging bedroeg ƒ 14,—. OokHerwonnen Levenskracht hadeen goed jaar gemaakt; de gehoudenacties waren schitterendgeslaagd.Het overlijden van den heerJ. Smit werd herdacht en eenkort gebed voor zijn zielerustgestort.Het verslag van den penningmeesterhad een eindcijfer vanƒ244,24 met een batig saldo vanƒ 14,66. Door de kascommissiewas alles in de beste orde bevonden.Bij enkele candidaatstellingwerden de heren H. Vijthof, A.de Waal en A. Kleijs, allen aftredend,verkozen verklaard.Voorzitter deed nog mededeling,dat de heer Van Slingerlandop Woensdag 21 Februari eenlezing in onze afdeling zal houden.WASSENAARJaarvergadering 18 Januari1940. Een gebed werd gestortvoor de overleden leden de herenOosterveer, Van Veen en Noordoren.Na de jaarverslagen vansecretaris en penningmeestervolgde de bestuursverkiezing,waardoor de heer De Klerk ende heer Krijbolder niet meer herkozenwerden, doch de heer J.C. Wisse en de heer J J. Schiferlihun plaats innamen. De heerZand vliet werd herkozen; deheer H. de Klerk werd ere-bestuurslid.De voorzitter dankte de aftredendebestuursleden en brachteen welkom toe aan de nieuwgekozenen. De geestelijke adviseurbracht hulde aan 't steedsniet alleen vriendschappelijkmaar ook goed werkend bestuur,schilderde de retraite in Noordwijkerhouten besprak 't lidmaatschapder H. Familie enhoopte dat de grootste helft zoutoetreden.?V aar Je komende weelc onze belangenbesproken wordenALKMAAR. Hierdoor wordende leden van de R. K. Volksbondopgeroepen tot bijwoning van dejaarvergadering op Vrijdag 16Februari a.s. 's avonds 8 uur, inhet Bondsgebouw, Oudegracht130. De te behandelen agendazal u per convocatie worden bekendgemaakt. Wegens de periodiekebestuursverkiezing makenwij u er echter attent op,dat eventuele candidaten schriftelijkkunnen worden ingediendbij ons secretariaat tot uiterlijk10 Februari a.s. ondertekenddoor een 10-tal leden, waarbijtevens een schriftelijke verklaringmoet worden gevoeegd vanden gestelden candidaat, dat hijbij eventuele verkiezing zijn candidatuuraanvaardt.Tevens worden de leden vanhet Ondersteuningsfonds St. Antoniusvoor de jaarvergaderingop Donderdag 8 Februari, desavonds 8 uur, in het Bondsgebouw,Oudegracht 130, vriendelijkuitgenodigd. De agenda zalu per convocatie worden bekendgemaakt.DUIVENDRECHT. Op 13 Februaria.s. zal de 21ste jaarvergaderingworden gehouden.Agenda: Ingekomen stukken,mededelingen, installatie nieuweleden, financieel verslag van debond over 1939, financieel verslagvan het gebouw over 1939,begroting van de bond voor 1940,begroting van het gebouw over1940, verslag controlecommissie,verslagen secretaris en onderafdelingen,verkiezing bestuur,aftredend zijn: Hillebrink, Ruigrok,v. d. Werwe, Boom, Blom,Hogenes en A. Burghout. Allenstellen zich herkiesbaar.Pauze: verloting. Voorstel vanhet bestuur voor verhoging contributiemet l cent om een kaste vormen voor viering 25-jarigbestaan.Candidatenlijsten worden ingewachtvóór 11 Februari a.s.bij den secretaris.MAASSLUIS. Het bestuurbrengt ter kennis van de leden,dat vacant is de betrekking vanbode. Sollicitaties voor deze betrekkingkunnen gericht wordenaan het secretariaat, Klaas Katerstraat7, tot 17 Februari a.s.Tevens worden de leden uitgenodigdtot het indienen van candidatenlijstenter voorziening inde bestuursvaeature, ontstaandoor het bedanken van M. C.Goossens. Candidaatstellingwordt ingewacht tot uiterlijk17 Februari a.s.SCHIEDAM. Op Dinsdag 6Februari zal in de kerk van hetH. Hart 's morgens om kwartvoor acht uur een H. Mis wordenopgedragen voor de zielerustvan den heer J. W. Smit, oudpresidentNed. Kath. Volksbond.Het bestuur nodigt de leden uit,die maar enigszins in de gelegenheidzijn, die morgen de H. Misbij te wonen en zo mogelijk terH. Tafel te naderen tot intentievan hem, die zoveel voor deR. K. Volksbond gedaan heeft.WASSENAAR. Maandag 5 Februaria.s. feestavond in het verenigingsgebouwte houden doorde Volksbond. Variërend zal gebodenworden zang, dans, muziek,toneel, cabaret.


HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD 11ZANGKANARIESPrima Seyfert kanariemannenuit kampioenen, diep inknor, holrol, kloekrollen, holklingel,fluiten f 2,50—f 3,00.Popjes f 0,50. Saksische mannenf 2,00. Harzer zangmannenf 1,50—f 1,75. Popjes f 0,25.Dag- en avondzangers. Reedsduizenden dankbetuigingen.Bruine, Blauwe, Witte, Zilver enOranje kanariemannen op zangf 2,50—f 3,50. Popjes f 1,00.Puttermannen f 1,30. Vinkmannenf 0,25. Prachtparkietenf 0,50 paar. Kanarie-, parkietenofvolièrezaad p. 25 pond f 3,25,per 10 pond f 1,50, geheel francoFijnkwekerijNICO BORNEMANMerelstraat 31b - Tel. 13617UtrechtFirma de WaalSpeciaal adres voorAANGEMAAKTE VERF,Drogerijen, Chemicaliën, enz.Herderinnestr. 16 - Den HaagTelefoon 114034Oordeel van het algemeen:WITTE RAT blijftnummer één!>^^öltéem&^iJiiimLJJohlatineVKRACHT-CHOCOLADEMelkof \ chocoladepuurMet zachtenougat gevuld.SamenstellingMET GELDIGE„MERKJES"K TJOKLATFABRIEKN. v. H o i i A N O S C H Z W I T S E R S C H E C H O C O L A D E F A B R I E KAdverteren is bekend blijvenMoeder is verheugd en blijde-Kmdjelic-ï K uit hoor lijden^Vader is niet langer booiDonk zij Hoofd tau de Cologne van JBijboïiHel hootdzuivermgsmiddel bl]uitnemendheidResultaat zie hierbovenMag in geen enkel gezin ontbrekenFABRIKAATJ. BIJLOOSDEN HAAGSINDS 1878ALOMVERKRIJGBAARTONEELLIEFHEBBERSZo juist verschenen: Ridders~\zonder vrees of blaam, een vrolijkspel in één bedrijf voor 7,heren. Geen costuumkosten^Prijs 75 cent. Uitgave Toneelfonds„VARIA" Heerenweg 66,Utrecht. Giro 347954. Vraagtzichtzending. Verder verkrijgbaar:De Soldatendochter, vrolijkemilitaire schets in één bedrijfvoor l dame en drie heren^Prijs 75 cent. De Haarkuur,klucht in één bedrijf voor 4 herenof l dame en 3 heren. Prijs75 cent.MANDELSLAGGEN"*4Mff • M WAGENSTR.72OYENHAACHOFLEVERANCIER OPGERICHT f831VRAAGT ONZE. TEEKENINGEN EN FOTO'SMEDAILLESINSIGNESSchriftelijke CursussenNED. TAAL (3 Cursussen: 1. POORT DER GEMEENSCHA!»2. SCHRIJVEN EN SPREKEN3. LITTERAIRE TAALCURSUS).REKENEN, SCHRIFTVERB., BOEKHOUDEN voor L. en Tb.MIDDENSTANDSDIPLOMA — POLITIEDIPLOMA — PER-SOONLIJKHEID — BEDRIJFSLEIDER — VERSLAGGEVERenz. Inlichtingen gratis.INST. J. KOOPMAN - R. K. Hoofdonderw. • W 10, WESTWOUD(Een grote R. K. Vakorganisatie laat dit jaar voor de tweede maalde leden gezamenlijk onze Taalcursussen volgen!!)Inlichtingen gratis! (Ook voor hoofdbesturen van organisaties).Coöp. Levensverzekering MijU. A.T\ "R T FT Q Instelling van het\J ft X f J. O R. K. Werkliedenverbond UTRECHTConcurreerende tarieven.-Billijkevoorwaarden. - Aandeel in dewinst. - Vrijstelling van premiebetalingbij ziekte, werkloosheid,werkstaking en uilsluiting.*VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN


12 HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLADHebt u uw kans op een eigen huis reeds benut?Zo niet, doe het nufWensf u nog meer kansen in de loterij van „Meisjesstad", schrijft naar Postbus 90, Utrecht. "Per kerende post worden ze u toegestuurd.._____________«_. OP 1 MAART REEDS IS DE TREKKING _____________BOEKBINDERIJv. d. WIJNGAARDMariaplaats 19 — UtrechtOOK VOOR UStudeert schriftelijkFransch, Duitsch, Engelsch, Ned. Taal met Bekenen, Boekh.,Schoonschr., Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk vak pl.m. 65 et. p. mnd..Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS ZELFONTWIKKELINGBosboom Toussaintstraat 46 C, Amsterdam W.G. MULDERSOostrum-Venray L.TELEF. 75 X bij het StationSpeciale fabriek van de bekendeMULDERS SPAARKOOKKETEL.Een prachtige buitenmantel, gefabriceerduit een speciaal soort vuurvastbeton, buitenom mooi glad afgewerkt,met een granietkleurigbeton-emaille. Een prachtige oersterkeketel met een even degelijkenbinrienketel, uit rood koper vertindprima plaatijzer of aluminium. MULDERS SPAARKOOK-KETELS branden niet door, roesten niet en besparen 60% aanbrandstof. Leverbaar als wasch-, veevoeder- en slagerskookketels.— Ook speciaal voor militaire keukens. Reeds vele geleverd. —VRAAGT PRIJSNu zijn uw belangen alsverbruiker in gevaar!DAAROM NUlid geworden van deverbruikscoöperatiePrima bediening!Eerste klas kwaliteit! en ...de belangen van de ledenOP DE EERSTE PLAATS!R. K. CoöperatieveVerbruiksverenigingHET ANKER y,Kruisstr. 54 - L,. Vrouweplein lT I L B U R GActieve agentenGEVRAAGDvoor de verkoop van GroentenenBloemzaden. Hooge provisie,mooie bijverdienste.GOEMANS VISSERZAADHANDEL - HILLEGOMDE HOORVERHUIZINGENvoorheenNIEUWE GRACHT 62 AthansLANGE NIEUW-STRAAT 55 bisTelefoon 17089 - UTRECHTN. V. TH. J. DOBBE EN ZOONKANTOOR- EN T E E K E N B E H O E F TE NSPECIAAL ADRES VOOR VULPENHOUDERSOUDEGRACHT 138 - UTRECHT - TELEFOON 10013Duizenden spelen thansdie dachten het nooit te zullen leeren!Poets ïederen daghiermee Uw tanden!Met PASTOL zorgt U uitmuntendvoor Uw tanden! Neerlandsvei'/fgetandmiddel maaktUw tanden prachtig blankzonder dat het scherpe, schurendebestanddeelen bevat •en verwijdert het gevaarlijketandsteen door oplossing lDe handige, ovale Pastoldoosjes. . . 10 eiTuben van 15, 25 en 40 etPastol^^^ „NEDERLANDSCHFABRIKAATGebruikt t>ü Uw ontbyt steedsA.H.CXGLORIA KOEKNeemt proef „met onze andereA.H.O.-ARTIKELENFa. A. HUYBREGTS-OOMSTILBUKGPrima Kanariesuit kampioene1936-'37-38. Seifertmannen diepin knor, holrol,glockrollen, holklingelen fluiten f 5,- en f 4,-.Popjes f l,—. Goudgele Saksischemannen f 3,50. en f 3,—.Popjes f 0,75. Bonte mannent 3,—. Popjes f 0,50. Dag- enavondzangefs. 8 dagen proef.Zend remb. vr. v. r. k. bij:J. C. de KinderenEerste klas Kanarie KwekerQHazestraat 62VALKENSWAARD„Ik ben in de wolken!" — Ik hebnooit kunnen denken dat men inzoo weinig tijds tot zulke verrassenderesultaten kan komen.Attest No. 1501. Mej. E< g.Franschestraat 57, Nijmeeen.Ook voor viool is Klavar de oplossing.Het is werkelijk geweldig.Attest No. 2857. H. H. v. d. L.Keizersgracht 32. Mennel.Het bevalt ons bijzonder. — Hetstudeeren is meer ontspanningdan inspanning en wij vorderensnel.Attest No. 1494. J. en A. M.Egmond a.d. Hoef.Alle attesten liggen ter inzage.Illustraties van modellen doorPhot. A. Binder, Berlin en SarraInc., Chicago.Uw studie voor orgel is een openoaring; ik hebn.l. vroeger les gehad volgens de oude methode.Attest No. 3371. A. H. B.Oostsingel 65, Delft.Al mijn kennissen staan veover mijn vorderingen, vooralwanneer men de korte studietijdin aanmerking neemt en dat ikgeen noot muziek kende.Attest No. 2054 A. v. d. P.Besterdstraat 38, Tilburg.Ook U kunt spoedigeen insfrumenf bespelen!U denkt dat het moeilijk is muziek teleeren? Ook duizenden anderen dachtendat! Net als U verlangden zij er naar eeninstrument te kunnen bespelen — piano,orgel, accordeon, gitaar, enz. Doch zijzagen maar van dat genoegen af, omdatzij dachten dat het toch alleen maar te leerenwas na jarenlange studie en oefening.Maar dan deden zij een verrassende ontdekking!Zij hoorden van een prachtige,wetenschappelijke onderrichtmethode -zonder ingewikkeldheden — zonder eindeloozedroge vingeroefeningen. Zij schrevennaar Inst Klavarskribo om inlichtingenover dit merkwaardige systeem. En dangingen hun de pogen open! Ten overvloedekonden zij door een gratis proefleszélf zien hoe gemakkelijk het te leerenwas.U zult er al dadelijk aardige melodieënmee leeren spelen Het wordt U allesHet gevolg? Alleen al in Nederland zonder eenige verplichting, gratis en.wordt de Klavar-methode toegepast in franco toegezonden. Knip nu dadelijk demeer dan 30.000 gezinnen. Reeds 500 particulieremuziekleeraren en muziekscho-coupon uit, voordat U 't blad omslaat.len hebben deze methode overgenomenvoor de lessen die zij zelf geven. Ook in't buitenland verbreidt Klavar zich zeersnel, zelfs in weerwil van de huidige internationaletoestand.SLIKKERVEER H 339 (BIJ ROTTER-Overal in de wereld genieten enthousiastemuziekliefhebbers de heerlijke volgië,Engeland, Ver. Staten, Z. Afrika,DAM). Vertegenwoordigd in: Indië, Beldoening— zélf te kunnen spelen. Zij von-Z. Amerika.den snel de weg naar meer levensvreugde,prettig gezelschap, naar een voller en.rijker leven.En dat zelfd kunt U ook — nu dadelijk!Zend slechts even onderstaande couponin. Laat < ns U bewijzen dat ook U spoedigUw instrument kunt bespelen, met volgeluid — in zeer korte tijd, gemakkelijk,thuis in Uw vrije tijd. Het doet er niettoe, indien U nog niets van muziek weeten indien U meent geen aanleg te hebben.Duizenden dachten dat en zij leerden't tóch!Leest U slechts in het attestenboekjewelke verrassende resultaten anderen,verkregen, en hoe vooruitstrevende musicien beroemde muziektheoretici overKlavar oordeelen — bekijk de proef eens.Prijzen der schriftel. cursussen:totaal; met inbegrip van muzieken geen bijkomende kosten.Piano en orgel ƒ 5.— totaalAccordeon 2.75 „Mandoline „ 2.— „Blokfluit „ 2.50(met medelevering van primasopraanfluit in c ƒ 5.50)Gitaar , 3.— „Viool , 4.50 „Voor muziekleeraren biedt Klavarongekende mogelijkheden.Instructies geheel vrijblijvend opaanvraag.Gratis proef en aft esfenboef j 2Inzenden aan: Insf. KLAVARSKRIBOSlikkerveer H 239 (bij R'dam)Zend mij gratis, franco en zonder verplichtingUw gratis proef én attestenboekje voor:Naam:Straat:Plaats:(instrument invullen)(Als brief te verzenden)No.

More magazines by this user
Similar magazines