Read article (pdf - 334 KB) - Jens Bursell

bursell.dk

Read article (pdf - 334 KB) - Jens Bursell

Jens BursellIn de volgende nummers van Witvis Totaal mag u rekenen op een serie artikelen van debefaamde Deense auteur en fotograaf Jens Bursell.Jens, van huis uit bioloog, startte in de late jaren zeventig met de witvisvisserij en metspecimen hunting. Sindsdien heeft hij op vrijwel alle vissoorten in Europa gevist.Daarnaast richt hij zich tegenwoordig ook graag op de match- en feedervisserij op grotezeelt, brasem, blankvoorn, ruisvoorn, winde en kroeskarper.Jens Bursell werkt als redacteur voor het Deens-Noorse outdoormagazine AdventureWorld en heeft zo’n 200 artikelen gepubliceerd in 10 verschillende talen. Daarnaasttekende hij inmiddels ook nog eens voor maar liefst acht, ook internationaal zeer goedontvangen boeken: Moderne Medefiskeri (1989, Deens) Specimen Mede (1999, Deens),Specimen Hunting (1999, Duits), Medefiskeri (1999, Deens), Backpacker (2000 i.s.m.C. Quist, Deens), Lov kapitalnich Ryb (2001, Tsjechies) en Friluftsliv - under åben himmelåret rundt (2002, Deens) plus het nog te verschijnen boek Friedfischangeln (2003,Duits).Wij zijn er trots op dat deze autoriteit op het gebied van de witvisserij ons heeft latenweten graag te willen schrijven voor Witvis Totaal. Want hoewel wij vooral aandachtzullen blijven besteden aan die zo attractieve visserijmogelijkheden in ons eigen LageLandje, kan het beslist geen kwaad ook eens letterlijk over de grenzen te kijken.In zijn eerste bijdrage geeft Jens een korte beschrijving van de witvismogelijkheden inDenemarken. In de artikelen die volgen, zal hij zich concentreren op de visserij op grotewinde, brasem, zeelt en blankvoorn.24Naamloos-1 24 13-09-2005 11:31:36


Denemarken:paradijs voorwitvissersHoewel Denemarken net als Nederland en België een klein land is, vind jeer een groot aantal prachtige meren en rivieren, met daarin grote aantallenverschillende witvissoorten. In verreweg de meeste wateren zwemt zeerveel vis en van die wateren kan bovendien nog een groot aantal werkelijk‘maagdelijk’ worden genoemd. En juist in dergelijke wateren kunnen vissenvan specimenformaat worden gevangen. Jens Bursell beschrijft de Deensewitvissoorten en de wateren waarin ze voorkomen.IIn de Deense wateren zwemmen, netals in Nederland, veel verschillendesoorten witvis, zoals karper, brasem,zeelt, blankvoorn, ruisvoor, winde,en kroeskarper. In tegenstelling totNederland stromen er in Denemarkenechter geen grote rivieren, maarin plaats daarvan wel een groot aantalkleine riviertjes, waarin je overigensnu wel weer net als in grote delen vanNederland, geen kopvoorn en barbeelzult aantreffen.KarpervisserijNadat het vissen op karper inDenemarken enorm in populariteitwas toegenomen in de jaren tachtig,zijn op veel Deense wateren karpersuitgezet. Het gemiddelde gewichtligt echter aanzienlijk lager dan hetgewicht van de karpers in Nederland envooral Frankrijk en de Zuid-Europeselanden. Niet alleen is het klimaat inDenemarken gemiddeld kouder danin Nederland, maar de karper leeft in25Naamloos-1 25 13-09-2005 11:32:00


en daarvoor is een goede verklaringte geven: brasem kan in grote hoeveelhedenin de meeste middelgrotemeren en rivieren in het land wordenaangetroffen. Op de meeste vandeze wateren kan een ervaren witvisvissergemakkelijk tien tot dertig kilogezonde en uit de kluiten gewassenbrasems in vier tot vijf uur vangen.Het gemiddelde gewicht op de meestewateren bedraagt één halve tot anderhalvekilo, maar op sommige wateren,zoals Mossø, Fussing Sø en Hald Sø inJutland bereikt de vis een gewicht vanvier tot vijf kilo. Ook zijn dergelijkewateren voor grote brasem te vindenop Funen, maar daarvan zijn de meestein privé handen. Op Esrom Sø opSjælland ten noorden van de stad Hillerødkun je eveneens zeer zware brasemaantreffen. Wateren met vissenvan meer dan vijfeneenhalve kilo zijnzeldzaam, maar sommige wateren herbergennog grotere vissen, exemplarenmet fabelachtige gewichten van achttot tien kilo! Bedenkt u echter wel datzelfs nog geen enkele Deen een vis vandit formaat heeft gevangen. Het huidigeDeense record staat op 7,4 kilo, eenvis die werd gevangen op een water inSjælland.De kleinere en ondiepere wateren meteen oppervlakte van 5 tot 10 ha zijnnormaal gesproken niet de beste plekkenvoor grote hoeveelheden grotebrasem. Dit soort wateren zijn meestalbeter geschikt voor de visserij op zeelten ruisvoorn.Er worden in Denemarken volop karpers uitgezet, maar deze vissen bereiken niet de afmetingenzoals die bekend zijn van de zuid-Europese landen.Foto’s: Jens BursellDenemarken ongeveer op de noordelijkegrens van zijn verspreidingsgebied.Er zijn in Denemarken dan ookmaar heel weinig wateren waarin dekarper zich op natuurlijke wijze voortplant.Om een lang verhaal kort temaken: je zult in de meeste waterenhard moeten werken om een vis vantien kilo of meer te vangen. Bent udus van plan om veel en grote karperste vangen, dan kunt u dan ook beterthuisblijven of naar andere karperwaterenin Europa reizen.Het Deense record is een spiegelkarpervan 20,5 kilo die werd gevangen ineen water in Jutland. Een lijst met debeste Deense karperwateren is te vindenop: www.carphunters.site.dkBrasemDe brasemvisserij in Denemarkenis inmiddels in heel Europa bekendZeelt en ruisvoornOok de prachtige zeelt is geen zeldzaamheidin Denemarken. Deze visvindt u voornamelijk in kleinere waterenvan één tot 10 ha met een variabelediepte. Typische zeeltwateren zijnde kleinere meertjes in de uitgestrektebossen en de grind- en zandafgravingen.Het gemiddelde gewicht van dezeelt in zulke wateren is in het algemeenéén tot twee kilo en vaak zit erook heel erg veel zeelt. Wilt u zicht opde grotere zeelt gaan richten, dan zultu daar harder voor moeten werken,26Naamloos-1 26 13-09-2005 11:32:16


Denemarken is bij uitstek hét land voor veel en grote brasem.Vooral in kleine, afgesloten en plantenrijke watertjes zwemmen enorme zeelten.want vissen van meer dan drie kilo zijnzeldzaam op de meeste wateren. Waaru op moet letten bij uw zoektocht naarwateren met grote zeelt zijn bosmeertjesmet daarin veel waterlelies en eengrote hoeveelheid snoek. Die snoekvreet de kleinere vis weg, die de zeeltvoedselconcurrentie aandoet. En mindermondjes aan tafel betekent... juist!Goede zeeltwateren zijn ook de grindenzandafgravingen met relatief helderen dieper water en voldoende waterplantenin de vorm van waterlelies enfonteinkruid. De beste wateren hebbennormaal gesproken een gemiddeldediepte van drie tot vier meter.Ruisvoorn komt ook veel voor inDenemarken. In sommige waterenvind je grote aantallen middelgrote totgrote exemplaren, maar voor de échtgrote exemplaren dien je min of meerdezelfde wateren te bezoeken zoalshierboven zijn beschreven voor dezeelt. Het gemiddelde gewicht van deruisvoorn bedraagt 200 tot 400 gram,maar op sommige wateren kunt jebeslist ook vissen van meer dan anderhalvekilo vangen.Het huidige Deense record staat op1,875 kilo. Deze vis werd gevangen in27Naamloos-1 27 13-09-2005 11:32:28


DENEMARKEN: PARADIJS VOOR WITVISSERSeen grindgat.De typische wateren voor grote zeelten ruisvoorn zijn in het algemeen dekleinere wateren, maar dat zijn helaasook vaak privé wateren. Het beste kuntu voor deze wateren gewoon op zoekgaan en dan aan de eigenaar toestemmingvragen om er te mogen vissen.In tegenstelling tot de zeelt vindt ude Deense ruisvoorn ook in grote aantallenin de rivieren en dan vooral inoude armen en aftakkingen met veelwaterplanten. Een goede rivier is bijvoorbeeldde Gundenå in de buurtvan de stad Randers.Blankvoorn en windeEr zijn in Denemarken nauwelijkswateren waarin je geen grote aantallenblankvoorn met een gemiddeldgewicht van 100 tot 400 gram aan zulttreffen. Voor het vissen op blankvoornin de Deense wateren heb je dan ookabsoluut geen gids nodig. Je zoektgewoon een blauw stuk op de kaartvan Denemarken op en je hebt eengoede plek gevonden. Grote blankvoornvan meer dan een kilo zwaarzijn relatief zeldzaam, maar op sommigewateren kun je ze beslist vangen.Een goed voorbeeld daarvan is SundsSø in Jutland. Wateren met grote aantallenblankvoorn zijn meestal de groteremeren met daarin ook een grotepopulatie snoek, die ervoor zorgt datde kleinere vis wordt opgeruimd enGrote blankvoorn vind je vooral in de rivieren.VergunningenWie op de meren of rivieren vist, moet in Denemarken in het algemeen destaatsvergunning in het bezit hebben, vergelijkbaar met de Nederlandse Sportvisakte.Deze vergunning is op elk Deens postkantoor te koop. De prijzen bedragenvoor een jaarvergunning 100 kronen, voor een weekvergunning 75 kronenen voor een dagvergunning 25 kronen. Personen jonger dan 18 en ouder dan67 hebben geen staatsvergunning nodig.Voor meer informatie surft u naar: www.sportfiskeren.dk/info/fisketegnLet op: deze site is in het Deens!Bovendien dien je veelal ook een lokale vergunning aan te schaffen, ofwel vande eigenaar van het water of van de plaatselijke hengelsportvereniging. Behoorlijkveel wateren in de Deense bossen zijn echter zonder een dergelijke privaatrechtelijkevergunning te bevissen. Deze wateren kunt u vinden via www.sns.dk (friluftskortet). Klikt u op deze site om de gewenste kaarten en wateren tevinden.dat er voor de grotere vissen dus meervoedsel overblijft, zodat ze ‘eindeloos’groter kunnen groeien.Grote blankvoorn vind je ook in derivieren, met name bij de mondingenin de Oostzee en in andere brakkewateren. In maart en april zwemt deblankvoorn naar het zoete water terugom er te paaien.Hetzelfde geldt voor de winde die inDenemarken hoofdzakelijk in brakwater en in de fjorden wordt aangetroffen.Veel windes beginnen temigreren naar de rivieren in novemberen december om daar te overwinteren,maar het grootste gedeelte vande vissen vertrekt pas in maart naarde rivieren om daar voor de volgendegeneratie te zorgen. Goede rivierenzijn Tryggevælde en Køge op Sjælland.Het gemiddelde gewicht bedraagt ééntot anderhalve kilo. Vissen van meerdan twee kilo zijn tamelijk zeldzaam.Het record in Denemarken staat op2,93 kilo, een vis van de Tryggevælde.In volgende afleveringen van WitvisTotaal komen diverse goede viswaterenen de beste technieken om deDeense witvissen de baas te wordenuitgebreid aan bod.Jens Bursell29Naamloos-1 29 13-09-2005 11:32:36

More magazines by this user
Similar magazines