Views
3 years ago

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en

28Stedebouw & ArchitectuurParkerenblik naaru Een parkeergarage lijkt een simpel gebouw. Het draait om dat ene doel: een veilige ‘off-street’standplaats voor auto’s. Maar zo eenvoudig is het niet. Er bestaat geen standaardparkeergarage diein alle gevallen voldoet. Ook een parkeergarage die voldoet aan alle normen, beantwoordt nog nietaltijd aan de verwachtingen van de gebruiker. Bij nader inzien duiken nog wel eens tekortkomingenop, die met een beter basisontwerp ondervangen hadden kunnen worden. Aan locatie, type, inrichting,bereikbaarheid, materiaaltoepassing, duurzaamheid en milieu, aan veel gebruiksaspectenkan nog het nodige schorten.Kijken we nog iets meer in detail, dan komen vaakspecifieke aandachtspunten om de hoek kijken. Zois verlichting van belang, net als bewegwijzering, deinteractie daartussen, betaalsystemen, beschermingvan voetgangers, sociale veiligheid en beheer. Zo bezienis het ook niet verbazingwekkend, dat gebruikersniet altijd gelukkig zijn.ProceswijzerOm de soms aanwezige samenwerkingsachterstandtussen de bij het ontwerpproces betrokken disciplinesweg te nemen is in 2006 door de Vexpan (platformvoor de parkeerbranche in Nederland) en het CROW(kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoeren openbare ruimte) een handzame leidraad uitgebracht.Deze leidraad, de proceswijzer ‘Stappenplanbouwproces parkeergarages’, geeft een overzichtvan de ontwerpdisciplines, die achtereenvolgens inde verschillende stappen van het totstandkomingsprocesvan een parkeergarage moeten worden ingezet.De voor het ontwerp benodigde vakkennis wordtdaardoor op een doelmatige wijze benut. Daarnaastworden rollen en verantwoordelijkheden van de afzonderlijkevakdisciplines duidelijk vastgelegd.Keurmerk Kwaliteit Gebouwd ParkerenAan hedendaagse parkeergarages worden vanuitontwerp en gebruikskwaliteit vaak eisen gesteld, dieverder gaan dan bestaande normen. Het gaat danom bijvoorbeeld dimensionering, maatvoering enregelgeving. De lat komt hoger te liggen, want parkeergarageszijn al lang niet meer louter autonomebergplaatsen voor auto’s, maar maken integraaldeel uit van de gebouwde omgeving. De kwaliteitseisen— met aandacht voor de stedenbouwkundigecontext — zijn enorm gestegen. Dit met het oog op

Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat. - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat. - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur
Download het hele artikel in pdf-formaat - Stedebouw en Architectuur