Gecertificeerde opleidingen niveau B - Fedweb

fedweb.belgium.be

Gecertificeerde opleidingen niveau B - Fedweb

Niveau B2012 • 2013GECERTIFICEERDEOPLEIDINGEN


Niveau BGecertificeerde opleidingenLive as if you were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever.~ GandhiLeef alsof je morgen sterft.Leer alsof je nooit zal sterven.


Niveau BGecertificeerde opleidingenAlgemene informatieDankzij de gecertificeerde opleidingen van niveau A kan je je kwalificaties en competentiesupdaten en ontwikkelen. Ze duren minstens 5 dagen (of 30 uren).Het aanbod is onderverdeeld in drie soorten gecertificeerde opleidingen: generiekeopleidingen, opleidingen voor een specifieke vakrichting en opleidingen voor meerderevakrichtingen.• Generieke opleidingen zijn opleidingen die je helpen competenties te verbeteren dieeerder algemeen zijn en die je dus nodig hebt ongeacht je specifieke functie.• Opleidingen voor een specifieke functiefamilie zijn opleidingen die je helpen specifiekecompetenties te verbeteren, die je in een bepaalde functiefamilie nodig hebt.• Opleidingen voor meerdere functiefamilies zijn opleidingen die bestemd zijn voor eenbepaalde doelgroep (vermeld in de opleidingsfiche).Als personeelslid van niveau B kan je vrij kiezen uit de eerste en de derde groep. Eenopleiding voor een specifieke functiefamilie kan je alleen kiezen indien je tot de juistefunctiefamilie behoort (en als er voor jouw functiefamilie opleidingen beschikbaar zijn).Na afloop van een gecertificeerde opleiding wordt er een test georganiseerd om na te gaanof je de competenties en kennis verbonden met de inhoud van de opleiding voldoendeverworven hebt. Om voor de test te slagen, moet je 60% behalen.


Niveau BGecertificeerde opleidingenInhoudstafelGenerieke opleidingenSelfmanagement niveau A/B CACERBV07XNC 1Leidinggeven / beheer van een team CACERM094XNC 3Presentatietechnieken CACERM105XNC 5Adviesvaardigheden in een één op één relatie CACERPO06XNC 6Kennisbeheer CACERPO05XNC 8Groepsdynamica CACERPO07XNC 9Train-the-trainer CACERPO11XNC 11Projectmanagement – basisniveau CACERSA1AXNC 13Vergader- en onderhandelingstechnieken CACERSA06XNC 14Opleidingen voor een specifieke vakrichtingReglementaire aspecten in de dagelijkse praktijk van een dossierbeheerder van een stafdienst P&O CACERMO86XNC 15Omgaan met moeilijke situaties in het sociaal werk CACERB100BNC 17De kwaliteit van vertalingen van het Frans naar het Nederlands optimaliseren CACERM120XNC 18Opleidingen voor meerdere vakrichtingenElektronische documenten beheren CACERCO05XNC 19Professioneel schrijven CACERCO08XNC 20Doeltreffender communiceren en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM089XNC 22Omgaan met agressiviteit en tijdsbeheer in het kader van een inspectie/controle CACERM090XNC 24Documenten klasseren, beheren en bewaren CACERM091XNC 26Uw kennis doorgeven CACERM111XNC 28De basisfuncties van Excel en de geavanceerde functies van Word leren CACERMB01XNC 30Zertifizierte Fortbildungen in deutscher SpracheFolgende zertifizierte Fortbildungen werden auch in deutscher Sprache organisiertSelbstmanagement Niveau A/B CACERBV07XDC 32Versammlungs- und Verhandlungstechniken CACERSA06XDC 34Algemene informatie 35Waar bevindt het OFO zich? 36Zelfstudie overeenkomst e-learning 37


Niveau ABSelfmanagement niveau A/BCode CACERBV07XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau A en BVereiste voorkennis• Kennis van de doelstellingen van uw organisatie• Kennis van uw eigen taken en van de resultaten waarvoor u verantwoordelijk bentDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• De organisatie communiceert beter met haar “klanten”.• De organisatie werkt op efficiënte en doeltreffende wijze.• De organisatie en haar ambtenaren reageren op gepaste en doeltreffende wijze oponvoorziene omstandigheden.• De ambtenaren beheren hun taken en prioriteiten beter en respecteren de termijnen beter.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• u op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te drukken• te luisteren naar de boodschap van anderen en die te begrijpen• u in te leven in andermans situatie• uw eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en een veelheid aan taken op eensystematische manier uit te voeren• uw taken binnen de vooropgestelde termijnen af te werken• doelgericht te reageren en kalm te blijven in stresserende werksituatiesOp het einde van de opleiding bent u in staat om:1. Wat betreft communicatie en luistervaardigheid:1. een communicatiesituatie te analyseren2. een doelstelling te formuleren3. de sterke en zwakke punten in (uw) communicatie te identificeren4. de luistervaardigheidstechnieken correct toe te passen, inclusief herformulering en/ofempathie5. zich op een “assertieve” manier uit te drukken6. een advies of constructieve feedback te formuleren in functie van een bepaalde actie ofsituatie.1


niveau abLeidinggeven / beheer van een teamCode CACERM094XNCttInhoudstafelDoelgroepFederale ambtenaren van niveau A en B die verantwoordelijk zijn voor een teamVereiste voorkennisErvaring hebben met het beheer van een teamDe voordelen van de opleiding voor uw organisatie• de organisatie beschikt over leidinggevenden die hun stijl van leidinggeven kunnenaanpassen aan de omstandigheden.• de prestaties van de teams en van de organisatie verbeteren.• de toepassing van de Ontwikkelcirkels (OC) verbetert.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek• een team aan te sturen door de eigen persoonlijkheidskenmerken, motivatie encompetenties en die van uw medewerkers in te schatten en in te zetten• vooropgestelde doelstellingen te realiseren door de doelstellingen helder te formuleren,een actieplan op te zetten, dit op te volgen en eventueel bij te sturen bij problemen• efficiënt te communiceren door op een constructieve manier feedback te geven, opproblemen te anticiperen en door conflicten uit te klarenOp het einde van de opleiding bent u in staat om:• de verschillende rollen en vaardigheden van de leidinggevende te identificeren.• persoonlijkheidskenmerken, competenties en kenmerken van motivatie te identificeren(onder andere in het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels.)• de leiderschapsstijl te bepalen in functie van de competentie en motivatie van medewerkers(onder andere in het kader van de 4 gesprekken van de Ontwikkelcirkels)• de basisbeginselen van communicatie toe te passen• de rollen van de medewerkers binnen een team te identificeren zodat een goede werkingvan het team kan verzekerd worden• de aangeleerde technieken om doelstellingen te formuleren, toe te passen• een actieplan op te stellen om de opvolging van doelstellingen te verzekeren (onder anderein het kader van het planningsgesprek van de Ontwikkelcirkels) en om problemen op telossen (onder andere in het kader van de functioneringsgesprekken van de Ontwikkelcirkels)• de aangeleerde methode van probleemdetectie toe te passen• de technieken om om te gaan met weerstand en conflicten, toe te passen.3


niveau abCode CACERM094XNCLeidinggeven / beheer van een team(vervolg)ttInhoudstafel• de technieken om op een constructieve manier feedback te geven, toe te passen (onderandere in het kader van een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek)Praktische schikkingenAantal dagen: 54


Niveau ABPresentatietechniekenCode CACERM105XNCttInhoudstafelDoelgroepFederale ambtenaren van niveau A of B die in het kader van hun functie presentaties moetenuitvoeren voor een gevarieerd doelpubliek.Vereiste voorkennis• In staat zijn om PowerPoint te gebruiken• Ervaring hebben met het geven van (interne of externe) presentaties.De voordelen van de opleiding voor uw organisatie:• De impact van de mondelinge communicatie binnen de organisatie verhoogt dankzij hetgebruik van betere presentatietechnieken.• Het imago van de organisatie verbetert door een grotere effectiviteit van de interne enexterne communicatie en een betere interactie bij presentaties.• De organisatie kan presentatietechnieken en informaticatools voor visuele communicatieten dienste stellen van de strategie, projecten, het personeel, enz.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• uw ideeën duidelijk, overtuigend en doeltreffend te presenteren• professionele presentaties uit te werken door gebruik te maken van aangepaste middelenOp het einde van de opleiding bent u in staat om:• het meest geschikte presentatietype te kiezen naargelang de gegeven situatie en dedoelstellingen• verschillende communicatiestijlen toe te passen• de voor- en nadelen van de verschillende communicatiestijlen te beoordelen in functie vande specificiteit van de verschillende doelgroepen en/of de te behalen doelstellingen• uw ideeën te structureren tijdens de voorbereidende fase• de technische tools te gebruiken die toelaten de boodschap meer slagkracht te geven,opdat de doelstelling van de presentatie wordt bereikt• een presentatie te geven, rekening houdend met het tijdsbeheer en de verschillendeverbale en non-verbale aspectenPraktische schikkingenDuur: 5 dagen.5


Niveau ABAdviesvaardigheden in een één op éénrelatieCode CACERPO06XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie een adviserende rol dienente vervullen waarvan de klemtoon ligt op individuele contactenVereiste voorkennisDe deelnemers dienen inhoudelijk expert te zijn binnen het domein waarin ze dienen teadviseren.De voordelen van de opleiding voor uw organisatie:• Het uitbouwen van de rol van interne adviseur kan voor de organisatie een financiëlebesparing betekenen.• Meer kansen geven aan eigen medewerkers om een rol als interne adviseur uit te bouwen,zal bijdragen tot een professionelere interne kennisontwikkeling door het intern doorgevenvan know-how en expertise.• Het uitbouwen van de rol van interne adviseur zal ook een meerwaarde bieden doorde grotere vertrouwdheid vanwege de interne adviseurs met de eigenheid van deoverheidscontext in het algemeen, of die van hun organisatie in het bijzonder.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• een adviesrelatie, gebaseerd op partnerschap aan te gaan• algemene interpersoonlijke vaardigheden in een adviesrelatie toe te passen• op te komen voor de eigen behoeften als adviseur• om te gaan met weerstandAan het einde van de opleiding bent u in staat om:1. de verschillende mogelijke rollen in het adviesproces te identificeren, nl expert,handlanger en partnerschap2. de werkniveau’s (inhoudsniveau en metaniveau) in een adviesrelatie te onderscheiden ente hanteren3. de verschillende stappen in het adviesproces te onderscheiden, weten wat de bedoelingis van deze stappen en wat ze precies inhouden, en de vaardigheden, nodig tijdens dezeverschillende stappen, toe te passen :» stap 1: kennismaken en contracting met de cliënt (o.m. de eerste bijeenkomstorganiseren en een contractbespreking sturen, de essentiële elementen van hetcontract negociëren, de verwachtingen van de cliënt en van de adviseur zelf preciseren)6


Niveau ABCode CACERPO06XNCAdviesvaardigheden in een één op éénrelatie(vervolg)ttInhoudstafel» stap 2: gegevens verzamelen en een diagnose opstellen (o. m. deze stap plannen,de duur vastleggen en zich eraan houden, de verschillende analyseniveaus aande oppervlakte brengen, diagnoseconcepten hanteren en een diagnosemodelvoorstellen, het ‘politieke’ niveau in kaart brengen)» stap 3: feedback formuleren en een actieplan opstellen (o.m. comprimeren enpresenteren van een grote hoeveelheid gegevens in een hanteerbaar aantal punten,omgaan met weerstand bij de klant tegen de feedbackgegevens)» stap 4: begeleidings- en adviesacties implementeren (o.m. de verschillende mogelijkerollen van de adviseur in deze fase doeltreffend opnemen)» stap 5: het adviesproces afronden (o.m. een globale evaluatie van het adviesprocesopmaken, voorstellen en bespreken)Praktische schikkingenDuur: 5 dagenDeze opleiding wordt om de 2 jaar georganiseerd (niet in 2011).7


Niveau ABKennisbeheerCode CACERPO05XNCttInhoudstafelDoelgroep• Alle federale ambtenaren van niveau A of B die verantwoordelijk zijn voor het initiërenen ontwikkelen van kennismanagement in het geheel van hun organisatie of binnen eenspecifiek onderdeel ervan.• Alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten of praktijken inzake kennisbeheerwillen opzetten of begeleiden.Vereiste voorkennisErvaring hebben met projectmanagementDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• De ‘kapitalisatie’ van de kennis wordt georganiseerd.• De toegang tot informatie wordt verbeterd.• De nieuwkomers worden sneller operationeel.• De evolutie van de organisatie inzake kennisbeheer wordt gemeten.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• een globale en strategische analyse te kunnen uitvoeren op het vlak van kennisbeheer• een project inzake kennisbeheer op te zetten• de kennisoverdracht te organiseren bij kritieke momenten (mobiliteit, opruststelling,…)• een methode aan te wenden voor de formalisering van kennis• een systeem van mentoring in te voeren• een systeem voor de monitoring van het Knowledge Management uit te werkenAan het einde van de opleiding bent u in staat om:• de concepten uit te leggen die te maken hebben met kennisbeheer• een cartografie op te maken met het oog op het identificeren van kennis• de in kaart gebrachte kennis hiërarchisch in te delen in functie van hun strategisch belang• de middelen en instrumenten te identificeren die kennisbeheer ondersteunen• de technische functionaliteiten uit te leggen van de instrumenten aanwezig op de markt• een systeem op te zetten voor het delen, de «kapitalisatie» en de overdracht van impliciteen expliciete kennis (bijvoorbeeld: mentoring, praktijkgroepen, teamkennisontwikkeling,...)• indicatoren te definiëren en te gebruiken om de evolutie inzake kennisbeheer op te volgenPraktische schikkingenDuur: 5 dagen8


Niveau ABGroepsdynamicaCode CACERPO07XNCttInhoudstafelDoelgroep• Alle federale ambtenaren van niveau A of B die vanuit hun functie teams en groepenmoeten begeleiden of leiden.• Alle federale ambtenaren van niveau A of B die deel uitmaken van een vast team ofeen projectteam en die de effectiviteit van hun eigen functioneren in een groep willenoptimaliseren.Vereiste voorkennisGeenDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:1. de slaagkansen van veranderingsprocessen verhogen door het vermijden of aanpakkenvan weerstand die vaak het gevolg is van het negeren van de elementaire dynamiek binnengroepen en organisaties.2. teamwerk wordt veralgemeend3. de kwaliteit van teamwerk verbetert .4. de efficiëntie en slaagkansen van ad hoc groepen verhogen door betere procesbegeleidingNa de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• betere resultaten te behalen door de groepen waarin men werkt positief te beïnvloeden, bv.het energieniveau te doen stijgen• interventietechnieken toe te passen om problemen zoals communicatiestoornissen ofconflicten aan te pakken• uw eigen functioneren en de eigen invloed die men uitoefent op de groep, te evalueren.Op het einde van de opleiding bent u in staat om:1. het theoretisch kader te identificeren waarin het werken in en met groepen methodischgefundeerd gerealiseerd kan worden.2. een aantal concepten van groepsdynamica (de fasen in groepsontwikkeling, hoe groepenomgaan met communicatie, macht en besluitvorming) en teamrollen (bijvoorbeeld hetBelbin-model) te definiëren3. een analyse te maken van het functioneren in groepsverband4. acties te formuleren om effectiever op te treden in vaste of projectmatige groepen5. processen binnen groepen te identificeren9


Niveau ABGroepsdynamicaCode CACERPO07XNC(vervolg)ttInhoudstafel6. de gepaste beïnvloedingsmethoden toe te passen• technieken toe te passen om het energieniveau in een groep te identificeren en tebeïnvloeden (bv apathie )• de interventies te bepalen die noodzakelijk zijn om goede groepsresultaten te behalen7. de interventies te inventariseren die nodig zijn om communicatiestoornissen en (machts)conflicten aan te pakken8. de rol als facilitator in verschillende situaties te identificeren9. de invloed die men als groepslid of facilitator op de groep uitoefent, te identificeren10. enkele belangrijke werkvormen en interventietechnieken toe te passenPraktische schikkingenAantal dagen: 510


Niveau ABTrain-the-trainerCode CACERPO11XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau A of B die de kennis en vaardigheden eigen aan hunvakdomein aan collega’s moeten aanleren als occasioneel opleiderVereiste voorkennis• Grondige ervaring hebben met de materie die in de opleiding zal worden geven• In staat zijn om te werken met Internet en WindowsDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• Een beroep doen op interne trainers leidt tot een betere verspreiding van de aanwezigeexpertise binnen de federale overheid.• Het inschakelen van interne trainers kan de opleiding nauwer laten aansluiten bij deconcrete werkplekcontext van de deelnemers, wat de transfer van het geleerde positief kanbeïnvloeden.• Een beroep doen op interne trainers kan kostenbesparend werken.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• een leertraject samen te stellen en uit te voeren• tijdens en na de opleiding te evalueren of de lerenden de leerdoelen bereikt hebben• de aanpak aan te passen aan de specificiteit van gecertificeerde opleidingenAan het einde van de opleiding bent u in staat om:• operationele, realistische en meetbare leerdoelen te definiëren• de beginsituatie en de leernoden van de lerende te analyseren en met verschillendeuitgangssituaties te kunnen omgaan• te bepalen welke inhouden tijdens de opleiding behandeld moeten worden.• een leermethode te kiezen in functie van de leerdoelen, de inhoud, het doelpubliek en decontext (tijd, plaats)• de gepaste leermiddelen te selecteren en/of uit te werken• een communicatie en interactie tot stand te brengen aangepast aan methode, doelen,publiek en contextMethodologieNaast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand vane-learning en praktijkopdrachten.11


Niveau ABTrain-the-trainerCode CACERPO11XNC(vervolg)ttInhoudstafelInformeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uworganisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afsprakenover hoe de zelfstudie georganiseerd wordt.U legt deze afspraken best vast in een “overeenkomst voor zelfstudie”, waarvoor u debijgevoegde template kunt gebruiken.Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevendegemakkelijker te laten verlopen.Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO.Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC (werken met hetInternet en Windows).U dient over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, en dit om dee-learningcursus te volgen.Mocht u op uw werkplek of thuis niet de mogelijkheid hebben om de e-learningcursus tevolgen, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO. Om daar een PC tereserveren, mailt u naar olc@ofoifa.fgov.be.Praktische schikkingenDuur: 3 dagen klassikale opleiding + 12 uren zelfstudie (e-learning + praktijkopdrachten).12


Niveau ABProjectmanagement – basisniveauCode CACERSA1AXNCttInhoudstafelDoelgroepDe opleiding richt zich tot alle federale ambtenaren van niveau A of B die projecten leidenof projecten helpen realiseren (kleine en middelgrote projecten op strategisch en budgettairvlak).Vereiste voorkennisGeen.De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• Betere slaagkansen voor de projecten van de organisatie.• Doelgerichtere werkwijzen.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• een project te realiseren, van ontwerp tot evaluatie,• doeltreffende beslissingen te nemen tijdens het gehele project.Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:• de inhoud van een project uit te werken;• een project te plannen;• de rollen van de verschillende actoren van een project toe te lichten;• de noodzakelijke tools voor projectmanagement te gebruiken;• de risico’s van een project te identificeren;• de weerstand tegen veranderingen te identificeren en er rekening mee te houden;• een overzicht uit te werken van communicatieacties die onontbeerlijk zijn voor het project;• de kwaliteit van de deliverables van een project te definiëren en te controleren;• de te ondernemen acties om een project af te sluiten te identificeren.Praktische schikkingenDuur: 5 dagen13


Niveau ABVergader- enonderhandelingstechniekenCode CACERSA06XNCttInhoudstafelDoelgroep• Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externevergaderingen moeten leiden of bijwonen• Alle federale ambtenaren van niveau A of B die regelmatig interne of externeonderhandelingen moeten voerenVereiste voorkennisU beschikt over goede communicatievaardigheden.De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• De vergaderingen waaraan ambtenaren van de organisatie deelnemen worden goedvoorbereid en goed geleid. Ook de opvolging ervan is verzekerd.• De organisatie is in staat om coördinatievergaderingen (interdepartementaal of met deGewesten/Gemeenschappen) te organiseren waarin de synthese van de meningen kanworden gemaakt en waarin beslissingen/oplossingen kunnen worden gevonden die vooriedereen aanvaardbaar zijn.• De organisatie beschikt over vertegenwoordigers die onderhandelingen kunnen voerenzowel binnen als buiten de Belgische overheidscontext (met andere overheidsdiensten,privépersonen of –bedrijven of met internationale organisaties zoals de EU, NAVO,...).Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:professionele en doelgerichte vergaderingen en onderhandelingen te voeren, zowel metinterne als met externe gesprekspartners.Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:• een gerichte vergadering te starten (inclusief voorbereiding), te leiden en af te sluiten• de debatten niet van het onderwerp te laten afwijken• de punten van overeenstemming te identificeren, te analyseren en beslissingen ofcompromisoplossingen te formuleren• de gesprekspartners te overtuigen van, bijvoorbeeld, een visie of uitgangspunt, debelangen van de dienst of organisatie, de belangen van ons land op internationalevergaderingen,...• synthesenota’s op te stellenPraktische schikkingenDuur: 5 dagen14


Niveau BcPersoneel en organisatieReglementaire aspecten in dedagelijkse praktijk van eendossierbeheerder van een stafdienstP&OCode CACERMO86XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau B of C die op een P&O-stafdienst/HR-dienst/personeelsdienst als dossierbeheerder autonoom dossiers opvolgen in verband metpersoneelszaken (loopbaanbeheer, weddenberekening, verlof en ziekte)Vereiste voorkennisBeschikken over een elementaire kennis van één of meerdere deelaspecten van één van dethema’s uit de opleiding.De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• Het door de organisatie gevoerde personeelsbeleid wordt effectiever: het functioneren vande P&Ostafdienst verbetert, omdat de P&O-medewerkers van niveau B en C een beterekennis over de rechtspositieregeling van de personeelsleden bezitten.• De personeelsdossiers worden door de dossierbeheerders meer correct opgevolgd dooreen beter inzicht in de reglementering.• Doordat de deelnemers tijdens de opleiding een duidelijke uiteenzetting krijgenover verschillende aspecten van de reglementering kunnen ze in de toekomst meermultifunctioneel worden ingezet.• De dienstverlening aan de eigen personeelsleden van de organisaties in verband met huneigen personeelsdossiers wordt versterkt.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• de kennis van de belangrijkste bestanddelen van de rechtspositieregeling van deambtenaren en contractuele personeelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijkbij het beheren van de dossiers• de reglementering inzake verloven en afwezigheden van de ambtenaren en contractuelepersoneelsleden te kunnen gebruiken in uw dagelijkse praktijk bij het beheren van dedossiers• autonoom beslissingen te nemen in geval van geschillen• de reglementering uniform en correct te interpreteren, waardoor het aantal betwistingenover individuele personeelsdossiers zal verminderen15


Niveau BcCode CACERMO86XNCPersoneel en organisatieReglementaire aspecten in dedagelijkse praktijk van eendossierbeheerder van een stafdienstP&O(vervolg)ttInhoudstafelAan het einde van de opleiding bent u in staat om:• de kenmerken en gevolgen van het statuut en de verschillen tussen het statuut en dearbeidsovereenkomst op te sommen• de principes van het statuut en de reglementering toe te passen in praktijkgerichteoefeningen• de reglementering inzake verloven en afwezigheden samen te vatten en toe te passen bijhet formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake:- het aanpassen van de arbeidsduur of het tijdelijk uitoefenen van een functie onderbrekenwegens familiale of sociale omstandigheden, of wegens persoonlijke redenen- opleidingsverlof- moederschapsverlof- verlof wegens ziekte• de reglementering inzake bezoldigingen en loopbaan samen te vatten en toe te passen bijhet formuleren van adviezen in concrete gevalstudies inzake:- het vaststellen van bezoldigingen en weddenschalen in het algemeen en van debezoldiging van contractuelen in het bijzonder- de link tussen functieweging en de klassen in niveau A- de valorisatie van vroegere diensten (privé, overheid)- ranginneming (dienstanciënniteit, niveau-anciënniteit, graadanciënniteit,klasseanciënniteit) en de impact ervan- de belangrijkste toelagen en premiesPraktische schikkingenDuur: 4 dagenDeze opleiding wordt om de twee jaar georganiseerd (niet in 2011).16


Niveau BSociaal deskundigeOmgaan met moeilijke situaties in hetsociaal werkCode CACERB100BNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau B die in hun organisatie de rol van sociaal deskundigevervullenVereiste voorkennisU moet de opleiding ‘Sociaal Werk’ hebben gevolgd of ervaring hebben met hetmaatschappelijk werkVoordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• de communicatie met de verschillende cliënten verbetert, onder andere in conflict- enstresssituaties, rekening houdend met het wettelijk kader• de maatschappelijke assistenten oefenen hun functie op een meer serene manier uit.• de maatschappelijke assistenten zijn beter gewapend en kunnen moeilijke situaties op eenadequate manier aanpakkenNa de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• de toepasselijke wetgeving en reglementering toe te passen (privacywetgeving,beroepsgeheim, aangifteplicht van misdrijven, verplichting om bijstand te verlenen,…)• in moeilijke situaties vlot te communiceren• met agressiviteit om te gaan door op een meer geweldloze manier te communiceren• vaag geformuleerde vragen te verduidelijken• de eigen stress te beheersen• om te gaan met diversiteitOp het einde van de opleiding bent u in staat om:1. de diverse begrippen van het wettelijk kader toe te passen2. de methoden om een vaag geformuleerde vraag duidelijk te maken, toe te passen3. de elementen die een rol spelen in het communicatieproces te identificeren4. moeilijke situaties te categoriseren5. de technieken voor Geweldloze Communicatie toe te passen6. de technieken om slecht nieuws aan te kondigen, toe te passen7. de technieken om stress in een professionele situatie te beheersen, toe te passen8. de technieken om, om te gaan met diversiteit toe te passen9. de vereiste communicatietechnieken toe te passen bij personen die lijden (psychologisch,cultureel, door verslaving, drugsgebruik,…)17Praktische schikkingen4 dagen


Niveau ABVertalersDe kwaliteit van vertalingen vanhet Frans naar het NederlandsoptimaliserenCode CACERM120XNCttInhoudstafelDoelgroepAmbtenaren die van het Frans naar het Nederlands vertalen of eerder:Ambtenaren van niveau A die als vertaler-revisor of als tolk werken.Ambtenaren van niveau B uit de functiefamilie “ Vertaler”.Vereiste voorkennis• in staat om Windows en internet te gebruiken• teksten van het Frans naar het Nederlands te kunnen vertalenDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:De documenten die in de organisatie vertaald worden, zijn• kwaliteitsvol• aangepast aan de verschillende dragers.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• de kwaliteit van de vertaalde teksten te verhogen door het toepassen van eenkwaliteitscontrole• de gespecialiseerde terminologie correct te vertalen• de kwaliteit van de vertaalde webteksten te optimaliserenOp het einde van de opleiding bent u in staat om:1. de kwaliteit van vertalingen te controleren aan de hand van volgende methodes:- analytische, holistische evaluatie en ijkpuntenmethode- revisie en post-editing- normen inzake vertaaldiensten en audit2. recente hulpmiddelen te gebruiken om terminologie op te zoeken:- de nieuwe tendensen in terminologisch onderzoek op te sommen- de meest aangepaste hulpmiddelen voor de federale overheidsdiensten te gebruiken3. de specifieke kenmerken van webteksten te identificeren en er rekening mee te houdenom:- webteksten te schrijven- webteksten te vertalenPraktische schikkingenDuur: 5 dagen18


Niveau ABElektronische documenten beherenCode CACERCO05XNCttInhoudstafelDoelgroepAmbtenaren van niveau A/B die als bibliothecaris, archivaris, documentalist,informatiespecialist werken of iedereen die in de werksituatie te maken heeft metdigitalisering van documenten.Vereiste voorkennisHoewel de deelnemers geen computer gebruiken tijdens de opleiding of tijdens de test, ishet toch noodzakelijk dat de deelnemers ervaring hebben met:• de algemene bureautica-concepten (i.v.m. het beheer van bestanden) en met hetbesturingssysteem;• internet en zoekmachines.De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• Procedures leiden tot bewaring van relevante documenten en voorzien in consultatie enexploitatie.• Informatie wordt sneller teruggevonden.• Het beleid van de organisatie wordt blijvend verantwoord.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• Een digitaliseringproject te ontwikkelen dat aangepast is aan de specificiteit van de tebewaren documenten en aan de organisatie.• De documenten adequaat te bewaren in functie van hun belang.• Het bewaren van documenten en informatie in het algemeen te bevorderen.Op het einde van de opleiding bent u in staat om:• normen en standaarden die een rol spelen bij een digitaliseringproject toe te passen• te anticiperen op de implicaties die een keuze van opslagformaten met zich meebrengt• keuzes inzake soft- en hardware te beargumenteren• de levenscyclus van een document te beschrijven• een selectiebeleid uit te schrijven• informatiestromen te modelleren tot workflows• een projectfiche op te stellen: een aanpak uit te schrijven, actoren te identificeren, kosten inte schatten, uitrusting te bepalen, kritische succesfactoren te identificeren• de technieken om met weerstanden om te gaan, toe te passen.Praktische schikkingenDuur: 5 dagen19


Niveau ABProfessioneel schrijvenCode CACERCO08XNCttInhoudstafelDoelgroep• Voor federale ambtenaren van niveau A is deze opleiding vooral bedoeld voorpersoneelsleden uit de vakrichting “Communicatie en Informatie”.• Voor federale ambtenaren van niveau B is deze opleiding enkel bestemd voor wie ineen communicatiedienst werkt en behoort tot een van de volgende functiefamilies:“ Dossierbeheer”, “Logistiek deskundige”,“Directiesecretaris” en “Administratieveondersteuning”.Vereiste voorkennis• In staat zijn om de basisprincipes van het journalistieke schrijven toe te passen• In staat zijn om de kenmerken van verschillende tekstsoorten te identificeren (brieven,brochures, folders, persberichten, jaarverslagen)De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• De teksten van de organisatie worden op een professionele manier voorgesteld.• De leesbaarheid van de teksten van de organisatie verbetert.• De teksten van de organisatie zijn in een vlotte, hedendaagse taal geschreven.• De organisatie beschikt over een aantal modeldocumenten voor veel gebruikte teksten.• De organisatie beschikt over professionele webteksten (voor interne en externe websites)die voor de gebruikers (ambtenaren en burgers) toegankelijk zijn.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• teksten kritisch te bekijken• een coherent schrijfbeleid te voeren• leesbare teksten te schrijven die aan uw publiek aangepast zijn op het vlak van deboodschap, de structuur, de taal, de stijl en de vorm.Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:• de informatie die meegedeeld moet worden, duidelijk af te bakenen volgens dedoelstelling en het doelpubliek• duidelijk gestructureerde teksten te schrijven door gebruik te maken van een correctealinea-indeling, rubrieken, titels, subtitels en andere structuuraanduiders• een vlotte en correcte zakelijke taal en een hedendaagse stijl te gebruiken in schriftelijkecontacten met interne en externe gebruikers• diverse hulpbronnen in verband met knelpunten bij het schrijven efficiënt te gebruiken(woordenboeken, naslagwerken, websites)20


Niveau ABProfessioneel schrijvenCode CACERCO08XNC(vervolg)ttInhoudstafel• een tekst professioneel te herschrijven door gebruik te maken van hulpmiddelen(woordenboeken, naslagwerken, websites)• modeldocumenten op te stellen voor veelgebruikte teksten (antwoorden op klachten, uitlegover reglementering, FAQ’s, enz.)• de doelstelling van verschillende tekstsoorten (brochures, folders, persberichten,jaarverslagen) te omschrijven• diverse tekstsoorten (brochures, folders, persberichten, jaarverslagen) op een professionelemanier te schrijven• een professionele webtekst op te stellen.Methodologie• Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methode(s) voor:• een grondige reflectie over schrijven/schrijfbeleid• theoretische en technische verklaringen• tekstbeoordelingen (over reële ambtelijke teksten)• oefeningen op de analyse, het schrijven en het herwerken van tekstenPraktische schikkingenDuur:5 dagen21


Niveau ABDoeltreffender communiceren entijdsbeheer in het kader van eeninspectie/controleCode CACERM089XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau A en B die in een inspectie- of controledienst werkenVereiste voorkennisGeenDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• De medewerkers in dienst beheersen de basistechnieken van interpersoonlijke relatiesen gebruiken communicatietechnieken voor onderhandelingssituaties, om bezwaren vangecontroleerde/ geïnspecteerde personen het hoofd te bieden.• De medewerkers in dienst beheersen overtuigingsinstrumenten waarmee ze al hun invloedkunnen uitoefenen.• De medewerkers in dienst beheersen de gesprekstechnieken om constructief te kunnenblijven en resultaten te behalen.• De medewerkers in dienst optimaliseren hun tijdsbeheer.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplekde verworven competenties van deze opleiding (zoals ze in de leerdoelstellingen hieronderzijn omschreven), in de dagelijkse uitoefening van uw functie toe te passen.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• wat betreft “doeltreffender communiceren (onderhandelen)”:− de bij een controle/inspectie aanwezige protagonisten te identificeren, alsook demachtsverhoudingen en de onderliggende belangen− de speelruimte te bepalen die een controleur/inspecteur heeft in de uitoefening van zijnfunctie− uw communicatiestijl aan te passen in functie van uzelf en van uw gesprekspartner− de juiste argumenten te gebruiken− de technieken om een gesprek voor te bereiden te gebruiken− de basistechnieken van nlp (neuro-linguïstisch programmeren) te gebruiken, om uwcommunicatiestijl te verbeteren− de juiste gesprekstechnieken te gebruiken in functie van de gespreksfase (opening,verloop, fase voor de afsluiting, afsluiting)− de aan multiculturaliteit verbonden elementen die de communicatie kunnenbemoeilijken,te identificeren− de basisinstrumenten voor communicatie te gebruiken waarmee u gespannen situatieshet hoofd kan bieden22


Niveau ABDoeltreffender communiceren entijdsbeheer in het kader van eeninspectie/controleCode CACERM089XNC(vervolg)ttInhoudstafel• wat betreft tijdsbeheer:− de tijdvreters en de middelen om eraan te verhelpen te identificeren− uw eigen tijdsbeheer te onderzoeken en daartoe een diagnose op te stellen− prioriteiten te stellen in functie van uw eigen doelstellingen, d.w.z. bepalen wat belangrijken wat dringend is in functie van uw rol en van uw functie in uw organisatie− uw agenda te plannen in functie van de prioriteiten− technieken toe te passen om per dag, per week, per maand en per jaar te plannen, omuw werk op− korte, middellange en lange termijn te structureren− te communiceren over uw planning en uw verplichtingen, door tijdsafspraken te makenmet uw gesprekspartners− op organisatorisch vlak uw arbeidstijd en arbeidsplaatsen te combineren (bezoeken,bureau en thuis)− uw eigen reactie t.o.v. personen die de tijdsplanning verstoren te identificeren− te voorzien in alternatieve taken voor onverwachte situaties− efficiëntiefactoren te identificeren, waarmee tijd kan worden gewonnen bij recurrentetaken− afzonderingsmomenten in te lassenPraktische schikkingenDuur: 5 dagen23


Niveau ABOmgaan met agressiviteit entijdsbeheer in het kader van eeninspectie/controleCode CACERM090XNCttInhoudstafeldoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau A en B die in een inspectie- of controledienst werkenVereiste voorkennisGeenDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• De medewerkers in dienst gebruiken de juiste communicatietechnieken om intimidatie enagressiviteit in het kader van hun controle- of inspectieopdracht te beheersen• De medewerkers in dienst optimaliseren hun tijdsbeheerNa de opleiding bent u in staat om op uw werkplekde verworven competenties van deze opleiding (zoals ze in de leerdoelstellingen hieronderzijn omschreven), in de dagelijkse uitoefening van uw functie toe te passen.Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:• wat betreft intimidatie en agressie:− de kenmerken van agressiviteit en geweld te vatten en te identificeren− uw reactie t.o.v. agressiviteit te analyseren− in een conflictsituatie communicatie-instrumenten te gebruiken om het conflict af tewenden, op te lossen− de verschillende fasen die tot geweld leiden te identificeren− de regels voor zelfbescherming toe te passen− automatismen aan te leren om op dreigend gevaar te reageren• wat betreft tijdsbeheer:− de tijdvreters en de middelen om eraan te verhelpen te identificeren− uw eigen tijdsbeheer te onderzoeken en daartoe een diagnose op te stellen− de tijdvreters op te sporen en er oplossingen voor te vinden− prioriteiten te stellen in functie van uw eigen doelstellingen, bepalen wat belangrijk enwat dringend is in functie van uw rol en van uw functie in uw organisatie− uw agenda te plannen in functie van de prioriteiten− technieken toe te passen om per dag, per week, per maand en per jaar te plannen, omuw werk op korte, middellange en lange termijn te structureren− communiceren over uw planning en uw verplichtingen, door tijdsafspraken te maken metuw gesprekspartners24


Niveau ABOmgaan met agressiviteit entijdsbeheer in het kader van eeninspectie/controleCode CACERM090XNC(vervolg)ttInhoudstafel− uw eigen reactie t.o.v. personen die de tijdsplanning verstoren te identificeren− op organisatorisch vlak uw arbeidstijd en arbeidsplaatsen te combineren (bezoeken,bureau en thuis)− te voorzien in alternatieve taken voor onverwachte situaties− efficiëntiefactoren te identificeren, waarmee tijd kan worden gewonnen bij recurrentetaken− afzonderingsmomenten te inlassenPraktische schikkingenDuur: 5 dagen25


Niveau BCDocumenten klasseren, beheren enbewarenCode CACERM091XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau B en C uit de functiefamilies “Administratieveondersteuning”, “Dossierbeheer”, “Documentatiebeheer”, “Directiesecretariaat”.Vereiste voorkennisIn staat zijn om:• documenten in een dienst te beheren en/of te klasseren• de basisfunctionaliteiten van een PC toe te passenDe voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• het documentatiebeheer (classificatie, opzoeking, raadpleging en toegang) wordtverbeterd;• het risico dat documenten verloren gaan, wordt beperkt;• het delen en overdragen van kennis en informatie wordt bevorderd.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:• orde en structuur te brengen in de door u en uw collega’s beheerde papieren en digitaledocumenten, volgens een logisch systeem.• te analyseren welke documenten binnen uw dienst moeten worden bewaard en voor welketermijn, op basis van een selectielijst.• een overbrenging te organiseren naar het Rijksarchief, op basis van de ontwikkelderichtlijnen.• advies te verlenen inzake de goede bewaaromstandigheden voor documenten.Op het einde van de opleiding bent u in staat om:1. bepaalde basisconcepten met betrekking tot het beheren van documenten teidentificeren, zoals:• archiefdocument v.b. documentatie• levensloop van documenten• ordenen en beschrijven• mappenstructuur en bestandsnaamgeving• selectie, vernietiging en schonen• overbrenging van niet-digitale archieven26


Niveau BCCode CACERM091XNCDocumenten klasseren, beheren enbewaren(vervolg)ttInhoudstafel2. de rol van de ambtenaar bij het ordenen, beheren en bewaren van documenten teidentificeren:• voorstellen te formuleren, rekening houdend met de reeds voorhanden zijnde middelen.• een behoefteanalyse op te stellen op vlak van documentbeheer.3. de juiste methodes te identificeren om documenten te ordenen en te beheren:• de verschillende methodes te kiezen in functie van de behoeften.• een logische ordeningsstructuur op te bouwen in functie van de behoeften.4. de aanbevelingen van het Algemeen Rijksarchief inzake selectie, vernietiging enmethodologie voor het ordenen en beheren toe te passen5. maatregelen voor te stellen voor het materieel behoud van de documenten, rekeninghoudend met alle mogelijke schadelijke factoren.6. de voor- en nadelen te illustreren van het gebruik van diverse elektronische dragers enbestandsformaten.Praktische schikkingenAantal dagen: 4 dagen, waarvan 2 dagen klassikaal en 2 dagen (13u) zelfstudie (e-learning).Informeer u op voorhand over de mogelijkheid van zelfstudie in uw organisatie. Maakconcrete afspraken met uw leidinggevende hoe de zelfstudie georganiseerd wordt. Leg dezeafspraken best vast in een “overeenkomst voor zelfstudie”, u kan hiervoor de bijgevoegdetemplate gebruiken.Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw chef gemakkelijker te latenverlopen. Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve het NIET terug te sturen naar het OFO.Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC. U dient ook over eenPC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, om de e-learningcursus te volgen. Omde e-learningmodules vlot te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u PC uitgerust is meteen Flash plug-in.Mocht u op de werkplek of elders niet over een PC kunnen beschikken, dan kan u terecht inhet Open Leercentrum (OLC) van het OFO in Brussel. Om hier een PC te reserveren, mailt unaar olc@ofoifa.fgov.be.27


Niveau ABUw kennis doorgevenCode CACERM111XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle federale ambtenaren van niveau A of B die binnenkort hun loopbaan beëindigen engevraagd worden om hun kennis door te geven.Vereiste voorkennisU kunt een aantal basistaken op PC uitvoeren (Internet en Windows).De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:• De kennis die van belang is voor het functioneren binnen de organisatie zal beterbeschermd worden.• De kennisdeling binnen de organisatie wordt bevorderd.• Ervaren ambtenaren worden meer gevaloriseerd omwille van de expertise die ze verworvenhebben.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek:de verschillende stappen te zetten voor de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging vankennisoverdracht en kennisdeling binnen uw specifieke team, dienst of organisatie.Aan het einde van de opleiding bent u in staat om:• de specifieke kennis die overgedragen moet worden, te selecteren• een kennisoverdrachtplan op te maken : de gepaste kennis-overdrachtmethoden entechnieken selecteren, rekening houdend met de vastgelegde doelen, de kenmerken vande op te leiden persoon en de beschikbare middelen• verschillende begeleidingsvormen toe te passen• de transferacties te evalueren en indien nodig bij te sturen• de basisbeginselen van professionele communicatie toe te passen in het kader van dekennisoverdrachtMethodologieNaast een klassikaal deel omvat deze opleiding een deel zelfstudie aan de hand vane-learning en praktijkopdrachten.Informeer u op voorhand over de afspraken met betrekking tot de zelfstudie in uworganisatie. Bespreek dit met uw leidinggevende en maak met hem/haar concrete afsprakenover hoe de zelfstudie georganiseerd wordt.28


Niveau ABUw kennis doorgevenCode CACERM111XNC(vervolg)ttInhoudstafelU legt deze afspraken best vast in een “overeenkomst voor zelfstudie”, waarvoor u debijgevoegde template kunt gebruiken.Dit document is een hulpmiddel om de afspraken tussen u en uw leidinggevendegemakkelijker te laten verlopen.Het is bedoeld voor intern gebruik. Gelieve dit document niet terug te sturen naar het OFO.Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u kan werken met een PC (werken met hetInternet en Windows).U dient over een PC te beschikken, hetzij op uw werkplek, hetzij elders, en dit om dee-learningcursus te volgen.Mocht u op uw werkplek of thuis niet de mogelijkheid hebben om de e-learningcursus tevolgen, dan kan u terecht in het Open Leercentrum (OLC) van het OFO. Om daar een PC tereserveren, mailt u naar olc@ofoifa.fgov.be.Praktische schikkingenDuur: 2 dagen klassikaal + 18 uren zelfstudie (e-learning + opdrachten)29


Niveau BcDe basisfuncties van Excel en degeavanceerde functies van Word lerenCode CACERMB01XNCttInhoudstafelDoelgroepAlle ambtenaren van niveau B of C die Excel en Word moeten gebruiken en die op hunwerkplek over de nodige software beschikken (PC, Excel, Word in het pakket MS Office 2007en toegang tot internet).Vereiste voorkennis1. Excel :Geen enkele voorkennis vereist2. Word :in staat zijn om:• een tekst in voeren, op te slaan, te openen, te hernoemen, af te drukken en te verwijderen• een eenvoudige opmaak toe te passen (indelen in paragrafen, lettertype, grootte en kleurvan de tekens)De voordelen van deze opleiding voor uw organisatie:De kwaliteit en de snelheid van het bureauticawerk zullen verbeterd worden.Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek• moeilijke documenten vorm te geven• cijfergegevens voor te stellen in de vorm van tabellen en grafieken• brieven op te maken en te versturen naar een groot aantal geadresseerden• met meerdere personen samenwerken aan documenten door middel van wijzigingen enopmerkingenOp het einde van de opleiding bent u in staat omin Excel,• een tabel in te vullen• eenvoudige formules te gebruiken• rekenbladen te maken en vorm te geven• een werkmap aan te maken en af te drukken• cellen in te voegen, te kopiëren en te verplaatsen• eenvoudige grafieken op te makenin Word,• een tabel te maken door de verschillende opties op de werkbalk te gebruiken• een mailing te doen• stijlen en de overzichtsweergave te gebruiken30


Niveau BcCode CACERMB01XNCDe basisfuncties van Excel en degeavanceerde functies van Word leren(vervolg)ttInhoudstafel• opmerkingen toe te voegen en de opvolging van de wijzigingen te beheren• een inhoudsopgave in te voegen, de titels te nummeren, kopteksten, voetteksten envoetnoten toe te voegenMethodologieDeze opleiding wordt georganiseerd via blended learning (gemengd leren klassikaal en viae-learning).Praktische schikkingenDuur: 4 dagen• 2 dagen klassikaal• een vijftiental uur zelfstudie via e-learningDeze duur is bedoeld om kennis te maken met de materie en niet om een grondige kenniservan te verwerven (met het oog op de test).Plaats van de zelfstudie:Werkplaats en/of woonplaats, naargelang de afspraken gemaakt binnen de organisatieCursisten die op zoek zijn naar een rustige plek met de nodige voorzieningen kunnen ookterecht bij het Open Learning Center van het OFO (OLC) (reservering: olc@ofoifa.fgov.be).Na te gaan VOOR je je inschrijft:1. Zul je je zelfstudie in de juiste omstandigheden kunnen aanvatten?Spreek hierover met je chef en kom tot een overeenkomst: hoe kun je jezelfstudie organiseren? Op welke tijdstippen? Op welke plaats? Gebruik dezelfstudieovereenkomst die je op het einde van deze brochure vindt. Dit document isvoor je eigen gebruik bedoeld, stuur het dus niet terug naar het OFO.2. Zul je over de nodige uitrusting beschikken?Je hebt een PC nodig, de programma’s Excel en Word in het pakket MS Office 2007 eneen internetverbinding.31


Niveau ABSelbstmanagement Niveau A/BCode CACERBV07XDCttInhoudstafelZielgruppeAlle Föderalbeamten von Niveau A und BErforderliche Vorkenntnisse• Kenntnisse über die Zielstellungen Ihrer Organisation• Kenntnisse über Ihre persönlich zu verantwortenden Aufgaben und deren ErgebnisseDie Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:• Die Organisation kommuniziert besser mit ihren “Kunden”.• Die Organisation arbeitet effizient und effectiv.• Die Organisation und ihre Beamten reagieren angemessen und zielgerichtet beiunvorhergesehenen Umständen.• Die Beamten verwalten ihre Aufgaben und Prioritäten besser und halten Termine besser ein.Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:• sich auf deutliche und verständliche Art und Weise auszudrücken.• die Nachricht der anderen anzuhören und zu verstehen.• sich in die Lage des anderen zu versetzen.• Ihre eigene Arbeit zu strukturieren, indem Prioritäten gesetzt und zahlreiche Aufgaben aufsystematische Art und Weise ausgeführt werden.• Ihre Aufgaben innerhalb der festgelegten Fristen auszuführen.• zielgerichtet zu reagieren und in hektischen Arbeitssituationen die Ruhe zu bewahren.Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:1. Die Kommunikation und das Hörverstehen betreffend:1. eine Kommunikationssituation zu analysieren.2. eine Zielstellung zu formulieren.3. die starken und schwachen Punkte in (Ihrer) Kommunikation zu identifizieren.4. die Hörverständnistechniken korrekt anzuwenden, einschließlich der Neuformulierungund/oder der Empathie.5. sich auf eine “selbstsichere” Art auszudrücken.6. eine Empfehlung oder ein konstruktives Feedback in Funktion einer bestimmtenHandlung oder Situation zu formulieren.32


Niveau ABSelbstmanagement Niveau A/BCode CACERBV07XDCttInhoudstafel2. Das Zeitmanagement und die Aufgabenverwaltung sowie den Umgang mit Stressbetreffend:1. starke und schwache Punkte im (eigenen) Zeitmanagement zu identifizieren.2. die wichtigsten Hindernisse eines effizienten Zeitmanagements zu identifizieren.3. die wichtigsten Hindernisse eines effizienten Zeitmanagements zu beseitigen.4. externe zeitraubende Dinge zu identifizieren.5. externe zeitraubende Dinge zu beherrschen.6. die Basisprinzipien des Delegierens zu verstehen.7. Prioritäten in Funktion von Wichtigkeit und Dringlichkeit zu setzen.8. eine kurzfristige Planung (Tagesplanung) und eine mittelfristige Planung (Terminkalender)zu erstellen.9. Techniken und Tools zu identifizieren, um Prioritäten besser zu setzen (Telefon, E-Mail,Versammlung, Delegierung, nein sagen, Terminkalender, Outlook).10. Stressfaktoren zu identifizieren.Praktische HinweiseDauer: 5 Tage33


Niveau ABVersammlungs- undVerhandlungstechnikenCode CACERSA06XDCttInhoudstafelZielgruppe• Alle Föderalbeamten von Niveau A oder B, die regelmäßig interne oder externeVersammlungen leiten oder daran teilnehmen müssen.• Alle Föderalbeamten von Niveau A oder B, die regelmäßig interne oder externeVerhandlungen führen müssen.Erforderliche VorkenntnisseSie verfügen über gute Kommunikationsfertigkeiten.Die Vorteile der Fortbildung für Ihre Organisation:• Versammlungen, an denen die Beamten der Organisation teilnehmen, werden gutvorbereitet und geleitet. Auch sind die Folgemaßnahmen gesichert.• Die Organisation ist in der Lage, Koordinationsversammlungen (interministeriell oder mitRegionen / Gemeinschaften) zu organisieren, wobei eine Synthese der Meinungen gemachtwerden kann und Beschlüsse und Lösungen zu den Meinungen gefunden werden können,die für jedermann akzeptabel sind.• Die Organisation verfügt über Vertreter, die Verhandlungen sowohl innerhalb als auchaußerhalb des belgischen Staatskontextes (mit anderen Staatsdiensten, Privatpersonenoder Betrieben, mit internationalen Organisationen wie EU oder NATO, …) führen können.Nach der Fortbildung sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz in der Lage:sowohl mit internen als auch mit externen Gesprächspartnern professionelle undzielgerichtete Versammlungen oder Verhandlungen zu führen.Nach beendeter Fortbildung sind Sie in der Lage:• eine zielgerichtete Versammlung zu beginnen (inklusive Vorbereitung), zu leiten undabzuschließen,• beim Debattieren nicht vom Thema abzuweichen,• die Punkte der Übereinstimmung zu identifizieren, zu analysieren und folglich Beschlüsse /Kompromisslösungen zu formulieren,• die Gesprächspartner bei internationalen Versammlungen zum Beispiel von einer Visionoder einem Ausgangspunkt, den Belangen des Dienstes oder der Organisation, denBelangen unseres Landes, … zu überzeugen,• Schriftstücke mit Zusammenfassungen aufzustellen.Praktische HinweiseDauer: 5 Tage34


Niveau BGecertificeerde opleidingenAlgemene informatiettInhoudstafelWie is de contactpersoon voor gecertificeerde opleidingen bij jouw organisatie?Raadpleeg hiervoor de SPOC lijst (op onze site)van jouw niveau.Wanneer vindt je opleiding plaats?Je kan deze informatie terugvinden in de planningstabel voor de gecertificeerde opleidingenvan niveau A, B, C en D op onze site.Wanneer vindt de test plaats en wat zijn de praktische schikkingen voor de test?Raadpleeg het luik ‘Certificatietest’.


CongreskolomColonne du CongrèsWaar bevindt het OFO zich?Bischoffsheimlaan 151000 BrusselBld. Pachéco PachecolaanBld. Berlaimont BerlaimontlaanLijn1Ligne 1BRUXELLES-CENTRALBRUSSEL-CENTRAALPlace du CongrèsCongrespleinBld. du Jardin Botanique KruidtuinlaanPlace des BarricadesBarricadenpleinBld. Bischoffsheim Bischoffsheimlaanrue des CultesEredienststraatCampus 2:Maria-Theresiastraat 1-31000 BrusselCantersteen Kantersteenrue des Colonies KoloniënstraatPalais de la NationPaleis der Natierue de la Loi WetstraatParc de BruxellesPark van Brusselrue Royale Koningstraat rue Royale Koningstraatrue du Congres Congresstraatrue de l’EnseignementOnderrichtstraatrue Ducale HertogstraatARTS-LOIKUNST-WETLijn1- 2Ligne1-2Bld. Bischoffsheimlaan 15Lijn2Ligne 2MADOUrue du Commerce Handelsstraatrue de l’Industrie NijverheidsstraatBus 29, 63, 65, 66vanaf Centraaldepuis Centralrue de la Loi Wetstraatrue de la Science Wetenschapsstraatrue d’Arlon AarlenstraatCAMPUS 2Marie-Theresiastraat 1Lijn1Ligne 1SCHUMANLijn2Ligne 2GARE DU MIDIZUIDSTATIONHet OFO beschikt over twee campussen. Je vindt in je uitnodigingsbrief waar je lessen plaatsvinden.Beide locaties zijn makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en liggen op ongeveer 15 minuten wandelen van hetcentraal station.Bischoffsheimlaan 15 (campus 1), 1000 Brussel: vlakbij de uitgang metrostation Madou, via lijn 2 of lijn 6.Maria-Theresiastraat 2 (campus 2), 1040 Brussel: dicht bij metrostation Kunst – Wet (op 5 minuten stappen).WaterloolaanLOUIZAWaterloolaanWaterloolaanSommige testen vinden plaats in Defacqzstraat 1, 1000 Brussel,1. Trein: halte Zuidstation2. Metro: lijn 2 of 6 richting Simonis-Elisabeth - 3 de halte Louisa (uitgang 5)3. Tram: 94 (richting Hermann-Debroux) - 2 de halte DefacqzMeer informatie over de metro- en tramlijnen vind je op de site van de mivb (www.mivb.be).LouizalaanLivornostraatDefacqzstraatBaljuwstraatDefacqzstraat 11000 Brussel


Gecertificeerde opleidingenZELFSTUDIE OVEREENKOMST E-LEARNING *Opleiding: (titel en code invullen)Ik, ondergetekende,Naam : Voornaam : Dienst : Graad : Functie : verbind me ertoe het zelfstudiegedeelte (e-learning) nauwgezet te volgen:Ik verbind me ertoe mijn leerproces te beheren met respect voor de prioriteiten die in mijn werkplan zijnvastgelegd en volgens de noden van mijn dienst.Verbintenissen van de functionele chef :Als functionele chef verbind ik me ertoe mijn medewerker te ondersteunen en hem/haar op te volgentijdens zijn/haar opleiding. Ik sta ervoor garant dat hij/ zij de tijd krijgt die werd vastgelegd voor dezelfstudie omdat die deel uitmaakt van deze gecertificeerde opleiding. (aanvullen indien nodig)Praktische modaliteitenPlaats waar de zelfstudie zal plaatsvinden op de werkplekthuis (telewerk)in het OFO, OLC (enkel e-learning)Wanneer de zelfstudie zal plaatsvinden(dagen, duur van de sessies)Dienstvrijstelling : ja/neen indien ja, duur in uren : Voor akkoord,De medewerker, Het diensthoofd, De opleidingsverantwoordelijke,* Deze zelfstudie overeenkomst is een document bestemd voor intern gebruik en opgemaakt door dedienstverantwoordelijke en zijn medewerker en eventueel de opleidingsverantwoordelijke. Het is niet nodig ditdocument naar OFO terug te sturen.


Verantwoordelijke uitgever:Sandra SchillemansBE-1000 BrusselWettelijk depot D/2012/7737/28September 2012volg ons op Facebookwww.facebook.com/ofoifaBischoffsheimlaan 151000 Brusseltel: 02 229 73 11fex: 02 217 53 48info@ofoifa.fgov.bewww.ofoifa.be

More magazines by this user
Similar magazines