Download het volledige artikel

vesp.benelux.com
  • No tags were found...

Download het volledige artikel

q4,KE.N:BAAD::Nr!l]!4,1!llEB:11.o6,;li:rEBRuARI 20 l 2:-.,:.::::,...:.,,:,..:,.,::4.,:..,::t:::,:,:.u,rt,,:iZ]EV'ËÍ{t:VRAGEN AANE dwin.: tiáÍlltOiik'l{ rlí+sJ is sinr-2 OOB,,voórzltlêí:)ían VE SP{Verenigite.r,lp$M Syste e rnProdrrcéntêí::lii::ile Benelmen dirée..têíí.l:lii'ári,i Ííllliiàfr,.npnu-EPDM-SvstemC.lin,,Ldiiièlerveld.SystemCiilin::I'CmiHii is al,:i,irini:r2! :25:iaarwerkzaarí,:iií'i&: plattedakenbranche. een omger i.waarin hiil:.dê,::$.gestedisciplinesr.,h:ei4f-f :'d o o rl o p e nHij begon :óp,rh,,6ii,,,6.U ,hi,ii,::dak en ugroeide qroeide dó.q*.l dóili;Íirieiêt duswaarover.'hêt:irgêát.Veertien jaêiírá€léden kooshii voor E:P,DMdàkbanenen -rnernltraíéí,:::;r,,Ile markt',Í.áii::npDMafdichl.ingsmaterialengroe'nog steedsl,lèill:isizelfs grotegervorden:,i{,áii.id_ib van PVC.daktredekk-ie$êÍi.,D eze g r o ewas eer ÍárÍrdéii-?edenen 0n'dit gesprêk:l.a:aítiïè gaan.:


DAKENRAAD NUMMER IO6, FEBRUARI 2OI2ZEVEN VRAGEN AAN:l:ll::ll,ora"NEN 6050 heeft voor EPDM goeduitgepakt"Het marktvolume vqnEPDM-dakbedekkingengroeit nog steeds, zelfs ineen economisch slechte periode.Wat zijn de vooruitzichten voorEPDM-daken in een markt die steedsmeer richting bestaande bouw gaat?Als er een aansluiting moetr,rrorden gemaakt op een bestaandedakbedekking van anderematerialen dan kun je dat beterniet in het horizontale viak doen.Door een opstand te creëren is dewaterbelasting op de aansluiting veelminder en daarmee ook de risico'svan waterlekkage."tr:::t:::it:ii:r.::a:l,,t:t,::i:i:::t].it,1.-:,::::i.ll .:r:::,Ít :u;::::i:lllr:i..1:::."Onze orderbedragen lopen terug,terwijl de omzet stijgt. Wij stellenvast dat op kleine daken, zoaisdakkapellen, carports, bergingen enluifels het niet meer loont om ènmet zelfklevende bitumen strokenèn met brandroilen te werken. Doorvoor EPDM te kiezen, kunnen diedakjes zelfs helemaal prefab r,r,ordenaangelerrerd. Dat gebeurt dan ookop grote schaal. In de vakrichtiijnstaat het zelfs expliciet vermeld: 'Bijgootconstructies onder waterkerendedakbedekkingssystemen en opdakkapellen niet met open vuurwerken'.Vanaf het eerste begin heeft VESPkansen gezien door deze nieuweregelgeving, die nu uitgaat van hetbeperken van het gebruik van open\.uur op brandgevaarlijke plaatsen.De voornorm en later de normga\ren ons een extra duwtje in derug. Dakbedekkers die eenmaal hetr-oordeel hebben geproefd van eendergelijk prefab dakmembraan voor.en scrie dakapellen. kiezcn er een','olgende keer weer voor en wellichtrok voor andere toepassingen.Cns marktaandeel in de bestaanderouw groeit ook door een gestage.litbreiding van het assortiment, an EPDM-dakbanen. de meeste.brikanten leveren nu zowel:lembranen als thermisch lasbare:PDNl-dakbanen."De materiaaleigenschappen vanEPDM moet je leren kennen. Naasteen goede opleiding is het daarnabelangrijk om ervaring op te doendoor veel met het materiaal tewerken. Een allround dakbedekker,die alleen maar met EPDM werktis natuurlijk in het voordeel tenopzichte van zijn collega, die maaraf en toe een EPDM-dakje maakt.Om maar niet te spreken overde beunhazen en doehetzelversdie EPDM van een bou'r,nnarktbetrekken.""Niet toepassen in dakbedekkingsconstructieswaarvanhet risico op schade in de uitvoerings-of gebruiksfasegroot is"Prima, maar nu. Wat moet jeniet met EPDM doen?"We informeren de markt ook over deervaringen en de mogelijkheden vanEPDM"Is VESP meer dan eenbelangenvereniging?"VESP behartigt natuurlijk debelangen van EPDM in het algemeenen haar leden in het biizonder, netzoals iedere branchevereniging.We vinden het daarbij belangrijkom mee te denken en te sturenin werkgroepen en vakgerichtecommissies. Zo z1t et eenvertegenwoordiger van VESP in hetcollege van deskundigen isolatie endakbedekkingen, waren we betrokkenbij de ontwikkeling van NEN 6050over brandveilig werken op daken enzijn we betrokken bij de Vakrichtlijngesloten dakbedekkingssystemen. Wepubliceren in vakbladen onder andereover de effecten van witte en zwartedaken en over de duurzaamheid rranonze oudste daken.""Dat kan alleen maar goed gaan alsje weet watie wel en niet met hetmateriaal kunt doen"DoI betekenl dus dot ernieuwe verwerkers bij zijngekomen. Kan iedereenzomaar met EPDM-dakbanen en-nembranen aan cle slag gaan?"-"',ordat je met EPDM gaat werken-:ror je een opleiding tot EPDM-- ,,, erker te volgen, als je al- ..:ing hebt met dakbedekken. r=i natuurlijk een pré."In een tuindak met bomen. struikenen waterpartijen kies je niet voor eenlosliggend EPDM-membraan,net zo min als je dat doetmet PVC- of bitrrmendakbanen.EPDM-dakbedekking moetje niet aanbrengen op eenoud mastiekdak of eenPVC-dakbedekking.Ons dringend adviesis: verwijdereerst die oudebedekkingen.


DAKENRAAD NUMMER IO6, FEBRUARI 2OI2ZEVEN VRACEN AANrMeer over dit onderwerpin Dakenraad:. 'EPDM overleeft door overlap',nr 4, april 1995.. 'Hoeders van het oude Keltan',nr, 55, september 2003..'Levensduurverwachting EpDMdakbanenen -membra;en',nr. 68, oktober 2005.. Als het membraan 's morgens vlak ligt,hebben we het goed gedaan',nr. 7 0, februari 2006.. 'Ceen open vuur meer bij de gevel',nr, 77, april 2007.. 'Zwa,íte of witte daken?'nr. 94, 95 en 96, 2010,. 'Wij zijn een strategische partijgeworden', nr. 104, oktober 20'1,l.Het meeste materiaal datwordt gesloopt, gaat naar deafvalverbranding. Vanrn ege dehoge calorische waarde van dezematerialen noemen we dit zelfthermisch recysjsl."'Als het een probleem wordt, is ervooraf vaak slecht gecommuniceerdf'AIs er klachten zijn overEPDM-daken gaat hetmeestal over de gevoeligheidvoor plooivorming, wat is hetstandpunt van VESP?I"Êr zal meer kennis vrijkomen, waardoorhet product zich nog breder zalontwikkelen"Eind vorig jaar zijn erenkele grote ovetnamesgeweestvan EPDMproducenten,wat betekent dit'.-oor de verhoudingenbinnen VESP?Je onderlinge concurrentie is er':1. maar de markt is zo groot en-,; marktaandeel is - als je dat.:qelijkt met de VS - nog heel-.cheiden. Het mooie rran het:lil\'Í-verhaal is het scala aan-,clucten en technieken.: . zijn membranen, jumborollen en:\banen, gewapend, gecacheerd- z..llklevend.-- :,r'erlappingen kunnen rvorden.- :lkaniseerd, gelijmd, getapet of' nlsch gelast. Voor elk wat r,r,ils.. zullen groeien, maar zeker niet. .oste r.an elkaar.""Theoretisch zou het kunnen, maarhet is vooralsnog onbetaalbaar',Eén van uw leden gaf vorigjaar aan dat erontwikkelingen zijn in hetrecyclen van EPDM. In plaats vanverbranden zou het mogelijk kunnenworden gerlévulcaniseerd, wat is destand cler techniek?"Een bijzondere vorm van recyclilgis het bekende rubbergranulaat,dal ue voor daken kennen inde toepassing van tegeldragers,bescherm- en drainagelagen en tegelsIn principe zou dat proces ookkunnen r,r,orden ingezet met oudeEPDM-dakbanen en membranen.maar wat er op dit moment vrijkomt,is snij- en productieafvai, zoveel 'oud,EPDM is er nog niet."EPDM is zr,r,art en wordt onderinvloed rran zonbestraling warrnwaardoor het elastische materiaaluitzet wat leidt tot plooien. Vooralbij membranen is het zaak dat jena het uitvouwen het materiaal dekans geeft om te relaxeren. Om hetzo spanningsloos als mogelijk aan tebrengen en dat is ook een krrestievan ervaring met het materiaal. Wegeven als vuistregel aan dat als hetdak bij lage temperaturen strak Ligt,het dak goed is gemaakt. Het maaktook uit of het warm of koud weeris geweest bij de uitvoering en of ereen goede doorlopende kimflxatieis aangebracht.Toch blijft het verstandig om voorafaan de klant aan te gerren datEPDM-dakbedekkingenplooien kunnen vormcllbij warm weer."i4

More magazines by this user
Similar magazines