Proef inhoud, ruik sfeer - Chiro

static.chiro.be
  • No tags were found...

Proef inhoud, ruik sfeer - Chiro

inhoudstafelinhoudstafel_ ____________________________________ 021. werk maken van til_ ______________________________ 031.1. Taken_ ______________________________________ 241.2. Inhoud_ _____________________________________ 271.3. Leven_______________________________________ 312. INHOUDELIJK WERKEN LOONT!_ ________________________ 402.1. Inhoud in je gewestploeg_ __________________________ 242.1.1. Plan het jaar rond_ ______________________________ 242.1.2. Terugblikken op je activiteiten_ ________________________ 24_ _ 2.1.3. Nadenken over de groepen___________________________ 242.2. Inhoudelijke werken met groepen______________________ 122.3. Over het muurtje kijken_ ___________________________ 142.3.1. Cursussen speciaal voor jou!_ _________________________ 142.3.2. Gewesten rekenen op hun verbond_______________________ 14_ _ 2.3.3. Ook nationale ploegen dragen hun steentje bij_ ________________ 15_ _ 2.3.4. Haal je mosterd bij externen_ _________________________ 243. leven in de ploeg? DAT SMAAKT NAAR MEER!______________ 213.1. Gezocht: m/v voor het gewest!________________________ 223.1.1. Waar hou je rekening mee?__________________________ 223.1.2. Welk imago hebben jullie?___________________________ 22_ _ 3.1.3. Hoe is de ploeg samengesteld?_________________________ 243.1.4. Met een profiel?________________________________ 273.1.5. Een gerichte of open vraag?_ _________________________ 28_ _ 3.1.6. En nu actief op zoek!______________________________ 283.2. Ploegsfeer tijdens het werkjaar_______________________ 303.2.1. Jij bent welkom!________________________________ 303.2.2. Sfeer door kleine dingen____________________________ 24_ _ 3.2.3. Ontspanningsactiviteiten: op en top sfeer____________________ 323.2.4. Tot ziens, gewest!_ ______________________________ 34_ _ 3.2.5. Evaluatie van je ploeg_ ____________________________ 243.3. Trucjes voor een gewestvergadering_____________________ 373.3.1. Puntjes van de gewestvergadering_______________________ 373.3.2. Hoe pak je een vergadering praktisch aan?_ __________________ 38_ _ 3.3.3. Je rol op de vergadering_ ___________________________ 24_ _ 3.3.4. Hoe krijg je een sterke vergadering?_ _____________________ 24bronnen_________________________________________ 39 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


1. werk maken van tilOm je gewestwerking concreet te maken, is er TIL. De TIL-werking omvat drie belangrijke pijlers:de Taken, het Inhoudelijk werk en het Leven in de ploeg. In deze Kadermap gaan we in op de tweelaatste pijlers.Gewestmedewerkers vinden er allerlei tips en voorbeelden in om direct aan de slag te kunnen.Maar ook verbondsmedewerkers kunnen – na enige aanpassing – deze Kadermap gebruiken.Je kunt de Kadermap van voren naar achteren lezen, maar ook één onderdeel uitkiezen. Ga stapvoor stap te werk om aan inhoud en leven te werken in het gewest. Je kunt best niet alles ineens invoeren.Heb je nood aan een goede planning? Ben je op zoek naar volk? Of naar een ontspannendeactiviteit en wat ploegsfeer? Neem dan enkel dat stukje uit deze Kadermap er even bij.| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg |


1.1. TakenDe taken zijn die dingen waar je concreet als ploegaan werkt, die vaak je agenda vullen en vaak ookhet grootste gewicht krijgen op de gewestvergaderingen.Een gewest heeft er vijf:x Het kennen van ál je groepen, hen elkáár lerenkennen en hen ondersteunen op maat (= SOM)x Het samenbrengen van groepsleidingx Het samenbrengen van alle leidingx Het organiseren van een Inleidingscursus (= IK)x Het ondersteunen van ledeninitiatievenovereind te houden! Zoals elke ploeg in de Chiroheeft ook een gewestploeg nood aan een stevigeploeggeest, aan een goede sfeer en aan een pakinformele dingen die niets met de gewesttakente maken hebben. Toch is het dikwijls zo dat deontspannende activiteiten als eerste geschraptworden uit de volle agenda’s. Die dingen kunnener echter wel voor zorgen dat je het volgende jaarnog wel of niet meer ziet zitten in die ploeg.Over elk van die taken bestaat er een Kadermap!Mis je er één in je collectie, aarzel dan niet omze aan te vragen via info@chiro.be. Ook in dewelkomstmap en op www.chiro.be/kader vind jehierover meer informatie.1.2. InhoudInhoudelijk werken doe je als ploeg voortdurend, alsta je er niet altijd nadrukkelijk bij stil. Het betekentdat je je doorheen de dingen die je aanpakteen beeld vormt van wat Chiro is en kan zijn, dat jestilstaat bij thema’s die in de groepen leven of uithet verbond en nationaal worden aangereikt!Inhoud is een meerwaarde voor je gewestwerking,je moet het zien als een uitdaging! Toch hoef jehet vaak niet ver te zoeken. Je kunt het op eenboeiende, speelse, ontspannende Chiromanier aanje groepen overbrengen. Leiding laten uitwisselenover hun Chiro-ervaringen heeft bijvoorbeeldeen sterke inhoudelijke waarde! Of denk met degewestploeg na over de ondersteuning van groepen.Een ketiweekend organiseren met leiding uitverschillende Chirogroepen leert hen dan weer ietsbij over het organiseren van zo’n weekend, oversamenwerken, over verschillende Chirovisies en-gewoontes, enz.1.3. LevenHet Leven in de ploeg valt binnen je werking vaakminder op, maar het is onmisbaar om die werking | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Informatie doorgeven, een workshop geven, groepen ondersteunen en – vooral – goed kiezen watje als gewest zult doen: dat doe je allemaal niet zonder enige achtergrond! Daar heeft je gewestinhoud voor nodig.Bij inhoudelijk werken vertrek je vanuit je Chiro-ervaring, je eigen gewestervaring, maar ook informatievan het verbond en het nationaal secretariaat kan je helpen bij je gewestwerking.Je denkt over bepaalde thema’s na met de hele gewestploeg, bv. over het ondersteunen van eengroep met leidingstekort. Daarnaast ben je ook met Chirogroepen rond inhoud bezig, bv. tijdens(groeps)leidingsbijeenkomsten over alcohol en drugs, over leden werven, enz.Je hoeft het dus niet ver te gaan zoeken, maar verlies het niet uit het oog en gebruik je eigen ervaringin de dingen die je doet!2. inhoudelijk werken loont!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg |


2.1. Inhoud in je gewestploeg2.1.1. Plan het jaar rondEen belangrijk inhoudelijk moment van het jaar isdat van de planning. De meeste gewestploegengaan daarom op planningsweekend. Als je op eenkritische manier het werkjaar plant, kom je mindersnel voor verrassingen te staan. Het betekent datje nadenkt over de doelstellingen en prioriteiten.Vanuit die doelen leg je de taken en de aanpakhiervan vast. Waar wil je dit jaar in de eerste plaatsaan werken? Hoe zul je het aanpakken om de doelstellingente bereiken ?Je vertrekt bij een jaarplanning van de evaluatievan het voorbije werkjaar (zie 2.1.2. Terugblikkenop je activiteiten).Vervolgens kun je doelstellingen opsommen.Beantwoord vijf vragen om tot doelstellingen tekomen:x Wat wil ik voor mezelf bereiken?x Wat willen we met de ploeg bereiken?x Wat willen we bereiken met ons aanbod?x Wat willen we per groep bereiken?x Wat willen we doen om de verbonds- en nationalewerking mee uit te bouwen? (bv. naar deverbondsraad gaan)Bij die vraagjes mag je ook de volgende zaken nietuit het oog te verliezen:x De data van de andere (kader)ploegen waarmeeje te maken krijgt: je groepen, naburige gewesten,het verbond, nationaalx Het aantal leden in je ploegx De tijd die medewerkers in de Chiro kunnen/willenstekenx De tijd die in elke activiteit kruiptx De sterkte en interesses/noden van de groepen:die bepaal je a.h.v. het SOM-spel (zie 2.1.3. Nadenkenover de groepen)x De vijf taken van een gewestx Activiteiten om leven in de ploeg te stimulerenx Vergeet ook geen jaarevaluatie te plannen ophet einde van het werkjaarDurf kritisch zijn!Niet alle doelstellingen zijn even belangrijk. Bepaalprioriteiten: maak bv. een top vijf van de belangrijkstedoelstellingen.Wees ook kritisch t.a.v. tradities en gewoontes.“We doen dat altijd zo... ” Maar ploegen veranderen,interesses, de draagkracht van een gewest ofverbond en Chirogroepen ook!Je moet keuzes durven maken. Met een gewestploegvan 5 mensen kun je niet hetzelfde realiserenals met een ploeg van 23!In dingen schrappen zijn we in de Chiro vaak nietzo goed, maar er zijn ook voorbeelden van kaderploegendie zichzelf in vraag hebben gesteld. Zeschrapten hun hele planning, overliepen de takenvan het verbond/gewest en stelden prioriteiten.Sommige verbonden gaan samen met de gewestploegenop planningsweekend. In verbondReinaert organiseren ze het tunnelweekend. Hetverbond zorgt voor de locatie, eten en de sfeermakers.Zo kunnen gewestploegen ook eens écht genietenvan hun weekend en zich volledig richtenop de planning. En ze leren elkaar en het verbondbeter kennen. Waar nodig kun je allerlei vragenstellen aan het verbond. Van een goede start vanhet nieuwe jaar gesproken!En heb je al gehoord van de vakantieblaadjesvoor verbondsmedewerkers in Leuven?Het verbond heeft methodiekjes zoals derekenblaadjes in de lagere school, om verbonderste laten nadenken over waar ze naartoewillen volgend jaar. Op hun planningsweekendmaken ze dan gebruik van de antwoorden bijdie blaadjes. | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Alleen met een goede taakverdeling en met eengedeelde verantwoordelijkheid kan jouw ploeg alhaar opdrachten aan. Bij de planning van een werkjaarsta je stil bij wat iedereen kan en wil opnemen.Zo verdeel je de taken. Je hebt afdelingsmensen,sterke peters en meters om groepen in nood teondersteunen, trekkers van de groepsleidingsbijeenkomsten,IK-trekkers en uitwisselingsbegeleiders, enz.(zie 3.1.3. Nadenken over de ploegsamenstelling).Een voorbeeld van verbond Heuvelland omte bewaken dat medewerkers niet te veelhooi op hun vork nemen:Elke medewerker krijgt een locomotief.Daarachter hang je treinwagonnetjes die detijd voorstellen die je in je Chiro-engagementkunt of wilt investeren. Voor elke taak wordter bekeken hoeveel tijd erin kruipt. Tijdenshet verdelen van de taken worden de wagonnetjesgevuld met blokjes en krijg je een duidelijkbeeld van wanneer iemands tijd ‘op’ is!Als laatste stap bij de jaarlijkse planning, is hethandig een planningskalender op te maken. Jevertrekt hierbij van een kalender van het verbond,waar hun activiteiten en nationale data op staan.(Je gaat dus op planningsweekend na of samenmet het verbond.) En vul je kalender nog aan metdata van activiteiten van groepen zoals hun fuiven,eetfestijnen, bonte avonden en bivakken. Je kuntde kalender nog opsmukken met wat foto’s vanjullie activiteiten of die van de groepen van hetvorige jaar, foto’s van gewestploegen en groepen,en noem maar op.2.1.2. Terugblikken op je activiteitenEvalueren is ook inhoudelijk werken met je gewestploeg.Dat gebeurt niet door één iemand, maardoor de hele gewestploeg.We staan even stil bij het belang van feedbackgeven en de kracht van een constructieve, toekomstgerichteevaluatie. Dat is niet altijd gemakkelijk,want vaak betrappen we ons erop dat we netEnkele originele planningskalenders vande Leuvense gewesten:x Je kunt i.p.v. een papieren kalender ook eensnoepsaté maken, waarbij elk snoepje vooreen andere activiteit staat.x Of een klok, verdeeld in spietjes. In elkspietje staat de naam van een activiteit,met plaats en datum. Dat is altijd handigom in het leidingslokaal op te hangen.x Maak stickertjes met de activiteiten op enlaat ze tijdens een leidingskring opklevenin de agenda’s van de leiding. Of maak éénagenda met stickertjes op voorhand klaaren geef die af.Voor elke activiteit plan je tijdens het planningsweekendde start van de voorbereidingen, de activiteitzelf en de evaluatie na de activiteit. Tijdenshet werkjaar stelt de verantwoordelijke een ruwwerkschema op. De concrete uitwerking van eenactiviteit kan dan gebeuren door enkele mensenvan de ploeg, aangevuld met freelancers.Enkele Antwerpse gewesten hebben deplanning van het verbond beïnvloed. Zeschreven hen een nieuwjaarsbrief, maakteneen gedicht of knutselwerkje dat de verwachtingenvan het gewest voor de verbondsploegduidelijk maakte. Het verbond nam die verwachtingenmee op hun planningsweekend.dezelfde fouten opnieuw maken bij een volgendeactiviteit of dat we bang zijn om de ploeg en dewerking te evalueren.Bij een evaluatie doe je telkens drie uitspraken:je beschrijft eerst de feiten, dan pas vel je een oordeelen als laatste formuleer je alternatieven methet oog op de toekomst.Een feit bij een gewestavond is bv. “we zijn op 1 mei2. inhoudelijk werken loont!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg |


met de voorbereiding begonnen van onze activiteitvan 30 mei”. Een oordeel over dat feit is bv. “datwas te laat, want toen we de uitnodiging moestenversturen, wisten we nog te weinig over de inhoudvan de avond en lag de locatie nog niet vast”. Eenalternatief is bv. dat we volgend jaar in februari al beginnenmet de voorbereiding van die gewestavonden direct op zoek gaan naar een goede locatie.Soorten evaluatiesJe hebt 3 soorten evaluaties: taak-, ploeg- en persoonsevaluaties.Voor die tweede soort verwijzenwe naar Leven in de ploeg (zie 3.2.5. Evaluatie van jeploeg).Onder taakevaluaties verstaan we het geheel vanevaluaties van activiteiten en taken.De evaluatie van activiteiten leert je wat goed was,wat minder goed en hoe het in de toekomst beterkan gebeuren. Evaluaties zijn dus belangrijk om eropnieuw bij te nemen wanneer je zo’n activiteit organiseert.Jammer genoeg wordt dat vaak vergeten.Er zijn vier stappen om activiteiten te evalueren:1. De voorbereidingHoe waren de voorbereidingstijd, de promotie,de voorbereidende vergaderingen? Hoe verliephet geven van feedback aan elkaar?2. De doelstellingenWat kennen/kunnen de aanwezigen of welkehouding nemen ze na de activiteit aan t.a.v. hetthema?3. De situatieHoe is de activiteit verlopen wat het onthaal, dekern van de activiteit en het slot betreft?Hoe verliep de timing van de activiteit zelf?Was het materiaal aanwezig?Was de ruimte geschikt?Wie was aanwezig op de activiteit?4. De aanpakWelke concrete methodieken werden er gebruikt?Vergeet bij elk van die stappen niet de drie uitsprakente doen: feiten, oordelen en alternatieven.Voor de evaluatie van acties ter ondersteuning vangroepen bestaat er een evaluatiefiche bij het SOMspel(zie 2.1.3. Nadenken over de groepen).Sta kritisch stil bij de sterkte van vergaderen entrek conclusies voor de toekomst.x Wanneer zijn de vergaderingen gepland?x Hoe lang duren de vergaderingen?x Is de inhoud zinvol?x Zijn er gepaste methodieken?x Hoe pakken we de vergadering praktisch aan?x Worden de vergadering goed geleid?x Komt iedereen aan bod op de vergadering?x Is het verslag nuttig?Over sterke vergaderingen vind je allerlei tips in3.3. Trucjes voor een gewestvergadering.Gewesten en verbonden houden vaak een jaarevaluatie(of ook soms een tussentijdse evaluatievan het werkjaar). Voordat je nieuwe plannenmaakt voor het volgende werkjaar is het immerszinvol om eens stil te staan bij het voorbije:x Passen onze activiteiten binnen de 5 taken vaneen gewest?x Was de opeenvolging van activiteiten goed?x Waar hebben we het meeste volk bereikt?x Waren de activiteiten laagdrempelig?x Wat was inhoudelijk gezien de sterkste activiteit?x Hebben we bij de volgende activiteiten rekeninggehouden met de dingen die we bij de eersteopgemerkt hebben?x Welke activiteiten vonden groepen zinvol?x Hoe zit het met het tijdstip waarop de activiteitenplaatsvinden?x Hoe sterk ondersteunen we onze groepen?Gewest Oe Est?! heeft de gewoonte om hetwerkjaar af te sluiten met een evaluatie van hunactiviteiten per Chirogroep. Ze gaan dan langsop de leidingskring en stellen de leidingsploegvraagjes over hun werking. Die evaluatiedient als basis voor de planning van hetvolgende werkjaar. | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Als voorbereidingvan de jaarevaluatieneem je uiteraardde evaluatiesvan elke activiteit er nog eens bij. Maar je kuntook de resulaten uit een permanente evaluatiedoorheen het werkjaar gebruiken voor de jaarevaluatie.Dat is een evaluatie waarbij je met éénzelfdeinstrument bepaalde zaken hebt gemeten doorheenhet werkjaar. Bv. een scorebord dat aangeefthoeveel volk er op elke activiteit was. Op het eindevan het jaar zou je kunnen vaststellen dat er vlak naexamenperiodes altijd veel volk was, of dat er opde inhoudelijke activiteiten weinig volk was.Bij de jaarevaluatie sta je behalve bij de taken enactiviteiten best ook stil bij de ploeg: of iedereenhet aankan, gemotiveerd is en zich thuisvoelt in deploeg (zie 3.2.5. Evaluatie van je ploeg).Doe eens een lekkere evaluatie met M&M’s.In gewest Zennevallei stonden de groeneM&M’s voor goede activiteiten zonder werkpunten,blauwe voor ‘goed concept, maar welnog werkpunten’, en rode voor slechte activiteitendie volledig herwerkt moeten worden.Hoe pak je een evaluatie aan als gespreksleid(st)er?Eerst en vooral zorg je dat je de evaluatie grondigvoorbereid hebt en dat je heel vertrouwd bentmet de techniek.Breng iedereen op voorhand op de hoogte dat ereen evaluatie is en vertel al vrij gedetailleerd waaroverhet zal gaan. Zo zet je iedereen op voorhandal aan het denken.Maak iedereen wel duidelijk dat de dingen die zewillen vertellen op het evaluatiemoment ter sprakemoeten komen, en dat er op voorhand dus nietgeroddeld wordt.Voorzie voldoende tijd.Zorg op het evaluatiemoment voor een ontspannenen gezellig sfeertje.Probeer op het juiste moment de juiste vragente stellen, soms is het namelijk nodig om door tevragen.Vaakis het ook nodig omexpliciet te vragen wat de andere leden vande ploeg over iets denken dat wordt aangebrachtdoor één individu. Zo verhoog je ieders betrokkenheidbij het gesprek.Je moet op het juiste moment bepaalde gesprekkenook kunnen afronden.En zorg dat je iets doet met de evaluatie. Neemdus zeker notities. Als je werkt met een tekening,knutselwerk of andere zichtbare vormen van evaluatietechniek,kan het soms nuttig zijn die zichtbaarop te hangen in het vergaderlokaal en ze daar eenvast plaatsje te geven.Concrete methodiekjes om te evalueren vind je inde bundel ‘Reflectieactiviteiten. Speelse werkvormenom stil te staan met je groep’. Die bundel vindje in De Banier.Andere methodiekjes staan op www.steunpuntjeugd.be:klik verder naar thema’s, kadervormingen methodieken. www.steunpuntjeugd.be/methodieken?Je kunt die reflectiemethodiekjes niet alleen gebruikenvoor de evaluatie van je activiteit met degewestploeg, maar ook voor de evaluatie van deactiviteit door de deelnemers zelf.Gewest In ’t Sant evalueerde samen de keti’shet ketiweekend. De keti’s trokken een naamvan iemand van hun leefgroep. Ze schrevennaar die persoon in een kort briefje wat zeervan vonden. Daaruit haalden ze twee belangrijkedingen die ze wilden delen met degroep. Die plakten ze op een grote thermometer.Als het een positief ding was, kreeghet een hoge temperatuur; als het negatiefwas kreeg het een temperatuur onder nul.De briefjes werden een maand na het weekendnaar de geadresseerden opgestuurd. Zokon iedereen nog even nagenieten van hetweekend.2. inhoudelijk werken loont!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg |


2.1.3. Nadenken over de groepenKen je de groepen in je gewest? Hoe draait hetin elke groep? Waarom draaien ze zo? Zijn ergroepen met problemen? Hoe pakken ze dieproblemen aan? Hoe kan de gewestploeg hierinhelpen? Waarom bereik je bepaalde groepen niet?Enzovoort.Via een peter-/meterschap kunnen de groepenonder de gewestmedewerkers verdeeld worden.De peter/meter van elke groep kan zo problemenof noden van groepen op tijd detecteren. Doe een‘rondje van de groepen’ waarbij elke peter/meterop de gewestvergadering vertelt wat er in zijn ofhaar groep gebeurt. Zo leert ook de rest van deploeg de groepen kennen. Maak van het rondjeiets leuks, door bv. jezelf zo lang mogelijk als meter/peteraan te prijzen zonder euh te zeggen.Probeer met de hele ploeg om in de loop vanhet jaar bij elke groep minstens één keer langste gaan: je gaat vergaderen in hun lokalen, opbezoek, komt promotie maken voor activiteitentijdens een leidingskring, enz.Voor de peter- en meterwerking maaktverbond Heuvelland een startpakket voorverbondsmensen, met als ingrediënten: hetverslag van het SOM-spel met het verbond,een overzicht van Chiro-uitgaven, uitlegover “hoe binnenstappen bij een gewest”,adressen van gewestmedewerkers, infoover het Solidariteitsfonds, een planningskalender,een wegenkaart “hoe rij ik hetbest naar mijn gewest”, toeristische info,een streekproduct, enz.Dé Kadermap die helpt bij die inhoudelijke taak isde Kadermap “De SOM al gemaakt? Een ruggensteunvoor kaderploegen is op TIL”, waarinallerhande tips en methodieken aangereikt wordenom groepen op maat te ondersteunen! Je kunt zeaanvragen via info@chiro.be en je vindt ze ook opwww.chiro.be/kader.Het SOM-spel kan je helpenom tijdens de planning stil te staan bij jeChirogroepen. Je leert er je groepen beter doorkennen, krijgt inzicht in de soort ondersteuning dieze nodig hebben en je krijgt een idee van de tijddat dat zal vragen. Op basis daarvan bepaal je metde hele ploeg welke groepen jullie sterker willenondersteunen en hoe jullie dat zullen aanpakken.Normaal gezien heeft elk gewest en elk verbondeen exemplaar van dat spel, maar je kunt het ookaanvragen via gewesten@chiro.be. Je kunt ookgerust aan de peter of meter vanuit het verbondvragen om het spel eens te komen begeleiden.Een SOM-spel voor het verbond over gewestenbestaat ook! Het werd gemaakt doorverbond Mechelen. Je speelt met hetzelfdespelbord, alleen de vragenlijst is anders. Zestaan bv. stil bij of gewestploegen vormingvolgen, bij het netwerk van een gewest, bij deTIL-werking van het gewest, enz.Verbond Kempen maakte een spel voorgewestploegen om hun groepen te kennen.De gewestmedewerk(st)ers proberen tijdenshet spel tien vragen over diverse thema’s vanChirogroepen zo snel mogelijk op te lossen.Hiervoor krijgt elke speler tien gekleurdeblokjes. Elke kleur staat voor een ander thema(lokalen, leidingsploeg, activiteiten). Ophet spelbord komen de spelers nog anderevragen over Chirogroepen tegen. Na dat spelweet je dus meer over je groepen.Handig als geheugensteun bij Steun Op Maat is deSOM-fichebak. Dat is een elektronische databank,waarin alle groepen een fiche hebben metalgemene identificatiegegevens. Je kunt er extrainformatie toevoegen over hoe je een probleem ofvraag van een bepaalde groep aangepakt hebt. Devolgende generaties gewestmedewerkers kunnendie databank raadplegen om zo de geschiedenisvan een groep beter te leren kennen.10 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


GTP-cijfers zijn een hulpmiddel bij het kennenvan je groepen. GTP staat voor Gezond Toekomstperspectief.Het is een index die op basis van deledencijfers aangeeft hoe een groep de toekomsttegemoet kan zien. Het cijfer is het resultaat vaneen formule die rekening houdt met het aantaljonge leden, het aantal oudste leden en het aantalleidingsmensen.Het is geen puntensysteem waarbij een groep meteen GTP van 100 sowieso een betere werking heeftdan een groep met een GTP van 50. Wanneer eengroep een jaar geen aspi’s heeft, kan dat plots eenveel lager cijfer geven, terwijl de groep perfect kandraaien! De GTP-index moet daarom altijd aangevuldworden met andere kennis over de groepen.GTP-cijfers bekijk je niet over één jaar, maar deevolutie van de cijfers bij een groep is belangrijk.Je moet je meer zorgen maken om een groep dieplots van 100 naar 50 zakt dan om een groep die aljaren rond de 40 schommelt.Jaarlijks worden die cijfers via de verbonden aan degewesten uitgedeeld.Jaarlijks komt op de verbondsraad vanverbond Antwerpen een GTP-voorstellingvan de groepen per gewest aan bod. Viaeen PowerPoint wordt uitgelegd wat GTP isen waarvoor je het kunt gebruiken. Ze gevenelk gewest een dossiertje met de cijfers meenaar huis.Om extra de noden van de groepen teleren kennen, kun je groepen ook expliciet bevragen.Geef hen inspraak over de soort activiteiten ende timing ervan, maar ook over de manier waaropzij ondersteund willen worden door het gewest. Jekunt een enquête opstellen, of een spel met vraagjesmaken, of hen ernaar vragen ‘tussen pot en pint’.Verbond Antwerpen organiseert jaarlijks deronde van de groepen. Ze stellen hen eentiental inhoudelijke vragen: over de visie ophun engagement, hoe vaak ze een leidingskringhouden en hoe belangrijk ze die vinden,wat de taken van de groepsleiding zijn,hoeveel leden er op papier zijn en hoeveel erwekelijks naar de activiteiten komen, enz.Ze stellen die vragen niet expliciet, maar werkeneen methodiek uit voor op de leidingskringmet stellingen of een spelletje. Bijvoorbeeld:leef je in als ouder van één van je leden;hoe ziet die jullie lokalen?De peters/meters van de gewesten gaan metdie methodiek naar de groepen.Die methodiek zorgt er niet alleen voor datgewesten en het verbond de groepen beterleren kennen, maar ook dat er direct eensterke relatie tussen de peter/meter en degroep kan worden opgebouwd.2. inhoudelijk werken loont!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 11


2. Publicaties voorgewestenDe welkomstmapElke nieuwe gewestmedewerk(st)er krijgt die mapvia het verbond. Ze bevat een kort overzicht vande TIL-werking, info over bestaande publicaties envorming en een aantal standaardschutbladen.KadermappenOp onregelmatige tijdstippen verschijnen er Kadermappen,die je ofwel rechtstreeks ofwel via hetverbond ter beschikking worden gesteld. Jaarlijksis er een Kadermap met bruikbare achtergrondenbij het jaarthema. Ook heel specifieke thema’s wordenin Kadermappen doorgegeven. Daarbij wordttelkens gezocht naar goede werkvormen om hetthema op een speelse manier bruikbaar te makenvoor de ploeg waarmee je werkt.De volgende Kadermappen bestaan en mogenzeker niet in je collectie ontbreken:x Steun Op Maat: “De SOM al gemaakt? Een ruggensteunvoor kaderploegen is op TIL”x Gewestelijke groepsleidingswerking: “VB + GL= gewest². Of hoe de groepsleidingswerking jegewestwerking op een hoger niveau TILt”x Gewestelijke afdelingswerking: De gewestelijkeafdelingswerking ingekaderd.x Grenzen gewestwerking: Het kader tekent zijnplanx De Kadermap over leiding samenbrengen(in wording).Daarnaast verschijnt er ook jaarlijks een jaarthema-Kadermap.KaderbriefMaandelijks ontvang je als kaderleid(st)er deKaderbrief. Die geeft je informatie over de meestewerkgroepen en commissies dienationaal actiefzijn. Je vindt ertelkens over eenander thema tipsin voor het gewest.IKVoor de IK is er een begeleidingsbundel en eendeelnemersbundel. De trekkers van de IK kunnenaan de slag met de EHBO-bundel (Eerste Hulp Bijhet Organiseren van cursussen). Er staan allerleitips in over begeleiding zoeken, administratie, enz.SiteDe volledige lijst van gewestuitgaven is ook terugte vinden op de website, ondertussen bekend alswww.chiro.be/kader. Dat is een site speciaal voorgewesten, verbonden en nationale vrijwilligers. Jevindt er behalve publicaties ook alles over vorming,methodieken, vergaderingen voorzitten, enz. Surfer maar regelmatig eens naartoe en neem nu alvasteen kijkje!AndereSurf naar www.chiro.be/uitgaven voor een overzichtvan publicaties dieniet specifiek voor gewestengeschreven zijn.Laten we daarnaast ookDubbelpunt niet vergeten.Dat maandbladvoor Chiroleiding is ookvoor gewestmenseneen aanrader.Bovendien schrevende Chiro en een aantal partnerorganisaties een heelarsenaal aan boeken bijeen. Bijna alle interessanteboeken voor Chirogroepen kun je vinden in DeBanier, je Chirowinkel(www.debanier.be).De Chiro heeft ook een bescheiden bibliotheek,de Kipbib. In de regionale secretariaten vind jeal heel wat Chiropublicaties, maar ook andereboeken, brochures en documentatiemappen. Debibliotheek op het nationaal secretariaat is nogwat uitgebreider. Die bevat alle Chiropublicatiesen een heleboel uitgaven over groepen begeleiden,activiteiten maken, vergaderen, jeugdcultuur,opvoeding, enz. Je kunt ze ontlenen via documentatie@chiro.be.18 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


2.3.4. Haal je mosterd bij externenVele organisaties en allerlei informatie over jeugdthema’s vind je terug op www.jeugdwerknet.be. Hierkrijg je alvast een hele lijst van organisaties die een workshop kunnen geven voor een inhoudelijke avondof die informatie hebben die nodig is bij de aanpak van specifieke problemen van groepen.Spel en creativiteitKoning KevinCentrum _Informatieve SpelenzZmoghVlaamse DienstSpeelpleinwerkingCrefiKapellekensweg 2,3010 Kessel-LoNaamsesteenweg 130,3001 LeuvenGemeenteplein 26,3010 Kessel-Lo,Nieuwelaan 63,1860 MeiseTroonstraat 125,1050 BrusselGraffiti Papegaaistraat 9,9000 GentMoossStapelhuisstraat 15,3000 LeuvenFree TimeKammerstraat 19,9000 GentArtforumStapelhuisstraat 13 D,3000 Leuven016-35 05 50 info@koningkevin.be www.koningkevin.be016-22 25 17 cis@spelinfo.bewww.spelinfo.be016-44 08 04 info@zzmogh.be www.zzmogh.be02-269 71 80vds@staf.speelplein.netwww.speelplein.net02-507 88 33 info@crefi.bewww.crefi.be09-233 79 86 info@graffiti-jeugddienst.be www.graffiti-jeugddienst.be016-65 94 65 info@mooss.org www.mooss.org09-233 77 88 info@freetime.be www.freetime.be016-23 17 59 info@artforumvzw.be www.artforumvzw.beAvontuurNatureDiversiteitUit De Marge(maatschappelijk kwetsbarejongeren)LeJo (maatschappelijkkwetsbare jongeren)Oranje vzw(mensen met een handicap)Wel Jong Niet Hetero(holebi’s)Hoegaardsestraat 214 bus1,3000 LeuvenHof ter Lo 6 B, 2140BorgerhoutAntwerpse-steenweg701-703, 9040 Sint-Kartuizersstraat 51,8310 Sint-KruisKammerstraat 22,9000 Gent016-35 66 70 info@nature.be www.nature.be03-235 18 81 info@uitdemarge.bewww.uitdemarge.be09-223 21 54 info@lejo.be www.lejo.be050-341 341 directiesecretariaat@oranje.be www.oranje.be09-269 28 17 info@weljongniethetero.be www.weljongniethetero.beVrede en duurzame ontwikkelingJeugd en Vrede11.11.11-jongerenAlfaGlobelinkOxfam-WereldwinkelsBroederlijk DelenKon. Astridlaan 160, 2800 MechelenVlasfabriekstraat 11,1060 BrusselKoning Albertstraat 15,2300 TurnhoutSergeant De Bruynestraat78-82, 1070 AnderlechtVerverijstraat 17,9000 GentHuidevettersstraat 165,1000 Brussel015-43 56 96 info@jeugdenvrede.be www.jeugdenvrede.be02-536 11 13 info@11.be www.11.be014-41 94 39 info@alfavzw.be www.alfavzw.be02-527 91 94 globelink@globelink.be www.globelink.be09-218 88 99 oxfam.wereldwinkels@oww.be www.oww.be02-502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 19


Natuur en milieuJeugdbond voor _Natuurstudie en _Kortrijksepoortstraat 192,9000 GentMilieubeschermingJeromweb Koning Albert II laan 20bus 8, 1000 BrusselDe VroenteInverdeRelaties en seksualiteitPutsesteenweg 129,2920 KalmthoutDuboislaan 2,1560 HoeilaartJeugd en Seksualiteit Kon. Astridlaan 106 bus 002,2800 Mechelen09-223 47 81 info@jnm.be www.jnm.be02-553 82 24 jerom@vlaanderen.be www.jeromweb.be03-620 18 30 devroente@lne.vlaanderen.be www.devroente.be02-657 93 64 info@inverde.be www.inverde.be015-20 69 68 info@jeugdenseksualiteit.be www.jeugdenseksualiteit.beStadJeugd en StadBRUSSELWerkhuizenstraat 31080 Brussel02-411 68 83 brussel@jes.bewww.jeugdenstad.beJeugdlokalenLocomotiefArenbergstraat 1-D,1000 Brussel02-551 13 79 info@locomotief.be www.locomotief.beJeugdbeleidNaast de plaatselijke jeugddiensten kun je ook contact opnemen met provinciale jeugddiensten.Arenbergstraat 1D,Steunpunt Jeugd02-551 13 50 info@steunpuntjeugd.be www.steunpuntjeugd.be1000 BrusselJeugdhuizenFormaat vzwJeFAlcohol en drugsVereniging vooralcohol en anderedrugproblemenFuivenOmmeganckstraat 85,2018 AntwerpenMissiestraat 11, 9255BuggenhoutVanderlindenstraat 15,1030 Brussel03-226 40 83 info@formaat.be www.formaat.be _052-55 05 65 info@JeFvzw.be www.jefvzw.be02-423 03 33 vad@vad.be www.drugsinbeweging.beFuifpunt - 02-551 13 76 info@fuifpunt.be www.fuifpunt.beEHBOJeugd Rode KruisJeugd en GezondheidMotstraat 40,2800 MechelenHaachtsesteenweg 579/40,1030 Brussel015-44 35 70 jeugdrodekruis@rodekruis.be www.jeugdrodekruis.be02-246 49 73 jeugdengezondheid@cm.be www.jg.cm.beis jeugd en gezondheid niet Kazoo geworden?20 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Een gewestwerking uitbouwen doe je niet in je eentje, maar met een STEVIGE EN ENTHOUSIASTEgewestPLOEG. Leiding of oud-leiding van de Chirogroepen, die uit bezorgdheid voor het plaatselijkeChirowerk regelmatig willen samenwerken, zijn dus zeker welkom.Een sterke gewestploeg heb je niet zomaar. De grootte van je gewestploeg speelt hierbij eenbelangrijke rol. Met een gewestploeg van bijvoorbeeld drie personen is het moeilijk om de gewesttakenwaar te maken. Regelmatig zal het gewest dus op zoek gaan naar nieuwelingen. In dit deelvan de Kadermap vind je alvast allerlei tips die je daarbij kunnen helpen. Je maakt ook best afsprakenover ieders engagement. Niet iedereen kan en wil evenveel tijd spenderen aan het gewest.Ga de discussie over een diverse ploeg niet uit de weg.Voor een sterke gewestploeg, is het nodig dat iedereen er samen voor gaat! Aandacht voor hetploegleven – tijdens het hele werkjaar! – is dan ook zeker belangrijk. Dat wordt door het gespurt vande ene gewestactiviteit naar de andere soms vergeten: van de jaarthemagewestavond, naar de IK,over de fuif naar het aspiweekend, enz.Doorheen het jaar zorg je voor een open sfeer door allerlei kleine dingen: hapje, drankje, leuke engoede vergaderingen. Maar ook een ontspannende ploegbevorderende activiteit kan wonderen doen.Of wat dacht je van een ploeg- en persoonsevaluatie, om iedereen eens te laten stilstaan bij de ploeg?Door al die dingen zorg je dat iedereen plezier beleeft aan zijn of haar engagement, want dat is eenbelangrijke motor om het lang vol te houden. Bouw dat plezier dus zeker in.3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 21


3.1. Gezocht:m/v voor het gewest3.1.1. Waar hou je rekening mee?Om een sterke gewestploeg te krijgen, ishet belangrijk dat je een grote aantrekkingskrachthebt. Enkele tips helpen je alvast op weg om dieaantrekkingskracht te vergroten.x Ben je een onbekende bij sommige groepen ofbij nieuwe leiding, ga dan langs bij de groepen.Zorg dat ze minstens iemand, maar liefst de helegewestploeg kennen. Ook een sterk peter- enmeterschap zorgt voor persoonlijk contact. Mogelijkeacties om je ploeg bekend te maken vindje bij 3.1.2. Welk imago hebben jullie?x Scherp de troeven van het gewest aan: watmaakt het tof, interessant én uitdagend om ineen gewest te stappen?x Probeer de drempels om in het gewest te komente verlagen. “Wij zijn de besten” en “wij zijnde tofste en hechte kliek” schrikken af.x Met enkele creatieve wervingsacties kun je alvolk aantrekken. Luister ook eens bij andere gewesten,je verbond of nationale ploegen hoe zijvolk werven. En kijk eens bij 3.1.6. En nu actiefop zoek.x Doe activiteiten die aansluiten bij de noden vande groepen, en je aantrekkingskracht wordtgroter. Leiding ondervindt dan dat gewestenecht een meerwaarde kunnen betekenen; dat zeer veel van kunnen leren.x Varieer in activiteiten. Het hoeft niet allemaalspektakel te zijn, maar inhoudelijk sterke activiteitendoen ook wonderen.Als je iemand vindt die wel een engagement wilopnemen in je ploeg, dan is het belangrijk omkritisch na te gaan of je hem of haar in staat ziet omde opdracht van een gewest mee waar te maken.De kadertaak verschilt toch wel wat van die van hetengagement in de plaatselijke groep.omwille van de continuïteit,het voldoende opbouwen van ervaring en knowhow.Maar het is niet voor iedereen gemakkelijkom een langdurig engagement op te nemen in hetgewest. Voer met je gewestploeg zeker de discussie.Als iemand nieuw in het gewest wil stappen, gadan ook met die persoon een gesprek over engagementniet uit de weg. Dat maakt het je gedurendehet werkjaar ook gemakkelijker om hen eropaan te spreken als mensen dreigen af te haken.3.1.2. Welk imago hebben jullie?Je mag nog zoveel wervingsacties doen, ze zullenvooral effect hebben als groepen je kennen! Jekunt affiches of flyers maken en aan je leidingbezorgen om hen erop te wijzen dat je ploeg nogmensen zoekt, maar als ze jullie niet kennen, is destap vaak groot en zijn je wervingsacties verlorenmoeite. Zorg dat je spetterende activiteiten organiseertvoor je groepen, maak van je IK en SB eenonvergetelijke cursus. Het principe is hetzelfde alsbij groepen: een sterke ploeg met sterke activiteitenlaat zichzelf werven! Werk aan je imago!Je imago als gewestploeg ontstaat op drie niveaus:x Rechtstreekse contacten met de Chirogroepenx Verhalen via via zoals via oud-leiding, VB’s ofandere Chirogroepenx SchriftelijkOp elk van die drie niveaus kun je proberen om eenpositief imago op te bouwen, of om een negatiefimago dat je meedraagt van je voorgangers om tebuigen. We geven enkele mogelijkheden.Durf naar het engagement van gewestmedewerk(st)ersvragen. Het is handig als enkelenmeer dan een jaar in het gewest stappen,22 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


1. Rechtstreekse contactenx Wees aanwezig op hun activiteiten en breng ietsmee. Hierdoor heb je een manier om vlot aande praat te geraken met de leidingsploeg.x Ga als ploeg gedurende het werkjaar eens langsop de leidingskring van elke Chirogroep om jeploeg en je activiteiten voor te stellen. Dat vraagtveel energie, maar het werpt zeker zijn vruchten af.x Als je de Chirogroep al eens geholpen hebt, hebje meer kans dat ze de gewestploeg respecteren.x Een meter of peter als vaste aanspreekpersoonkan het contact met het gewest ook vergemakkelijken.Die persoon kan de groep eens in dewatten leggen, een luisterend oor zijn, regelmatiglangsgaan en opbellen. Kies een peter ofmeter die kan ingaan op vragen en wensen vaneen Chirogroep en die qua persoonlijkheid pastbij de leidingsploeg van die groep.x Spreek de Chirogroepen van je gewest aan opverbonds- en nationale activiteiten.2. Via viaIemand van het gewest in de lokalejeugdraad hebben, zorgt in gewest Demerdalvoor een sterke band met de groepen.Enkele speelse tips van gewesten op deverbondsraad in Limburg:x Verkleed je als ober en breng drank meenaar de leidingskring.x Of deel ijsjes uit met een gekke ijscokar.x Speel stoelendans op de leidingskring ende winnaars krijgen drankbonnetjes ofvrijkaarten voor de gewestfuif.x Groepen kunnen elkaar onderling versterken omal dan niet naar gewestactiviteiten te komen.Voor de promotie van een fuif kun je als teasereen leuke e-mail sturen.x Je probeert iemand van elke Chirogroep te overtuigenvan de meerwaarde van het gewest. Diezal gemakkelijker iets positiefs vertellen over hetgewest in de leidingsploeg. Neem bv. iemanduit de leidingsploeg als ‘het verwende nest’. Diespeciale persoon kun je cadeautjes en zo geven,maar ook uitnodigingen voor activiteiten enregelmatig eens opbellen.x Als je van zoveel mogelijk Chirogroepen iemandin de gewestploeg hebt zitten, is de kans groterdat er leuke verhalen van de gewestploeg wordendoorverteld in de leidingsploeg.x Organiseer een afdelingsdag, samen met iemanduit elke Chirogroep. Zo leert leiding vaneen bepaalde afdeling het gewest van een meerpersoonlijke kant kennen.x Promotie voor activiteiten of wervingsacties kunje ook sturen naar de VB’s van Chirogroepen. Alsje de VB kunt overtuigen van het belang van eengewest, wil die zeker een goed woordje doen bijde Chiroleiding.3. Schriftelijk en materieelx Een leuk geschreven uitnodiging die een originelevorm heeft, bv. een uitnodiging in origami,een liedje op cd om de IK te promoten, enz.x Iets dat in het oog springt, zoals een gewest-Tshirt,stickers, flyers, folders, gewestgadgets, metbijvoorbeeld een uniek logox Een website die regelmatig wordt geüpdatet zetChiroleiding er gemakkelijker toe aan om eenseen kijkje te nemen.x Een promofilmpje: stel je gewestploeg op eenspeelse manier voorx Mysterieuze teasers voordat de peter/meter opbezoek komt, bv. een raadselachtige briefx Een postkaartje met een groepsfoto op, bv. rondKerstmisx Visitekaartjes van de gewestmensen. Je kunter een wedstrijd van maken om ze allemaal teverzamelen.Gewest Zizo heeft een originele manier omzich bekend te maken, namelijk met radio! Jekunt verschillende afleveringen downloadenop www.gewestzizo.be. Het zorgt in elk gevalvoor een goed imago.Hou een stickerplakactie. Groepen diegespot worden met hun sticker kunnen eenprijs winnen.3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 23


3.1.3. Hoe is de ploeg samengesteld?Hoeveel en welke leidingsmensen uiteindelijk deeluitmaken van de ploeg is voor elke gewestploegverschillend. Eenduidige regels kunnen we hierbijniet meegeven. Wel willen we een aantal aandachtspuntennaar voren brengen, zodat je tocheen stapje op weg geholpen bent.Aantal medewerkersHet aantal mensen dat je ploeg kan omvatten, ismoeilijk vast te leggen. In de ene regio zijn er almeer mogelijke kandidaten te vinden dan in deandere. Als je echter veel enthousiastelingen vindt,dan zorg je er best voor dat je geen overbevolkingvan de ploeg teweegbrengt. Te weinig medewerkersis uiteraard ook geen goeie start. Het aantalgewestmedewerkers varieert sterk van gewest totgewest. Momenteel bestaat het kleinste gewest uit3 personen en het grootste uit maar liefst 25. Wemerken wel op dat grote gewesten naast een vastekern meestal nog freelancers hebben.Een werkbaar getal is hier de norm! Maar wat iswerkbaar?x Denk dan eerst eens na over wat je met de gewestploegwil bereiken, welke activiteiten je wiltaanbieden.x Ook moet je zelf met je ploeg bekijken hoeveelengagement iedereen kan en wil opnemen.x Een andere factor die het aantal bepaalt, is dehoeveelheid ervaring die er al in de gewestploegis. Ervaren mensen kunnen activiteiten alvlotter waarmaken.x Het aantal groepen in een gewest zorgt ookdat je met meer of minder medewerkers moetzijn. Hoe minder groepen, hoe minder nood aanondersteuning op maat.x Als er in een gewest groepen zijn die veel ondersteuningnodig hebben, is er nood aan meerpeters en meters.Een werkbaar aantal medewerkers voor gewestenligt tussen 1 à 2 personen per groep. Zo krijgt jegewestploeg de taken rond en is het engagementhaalbaar. Voor een verbond is er nood aan minstens1 persoon per gewest, door de extra takenzoals de Startdag trekken, Nationale Raad, enz.De gewestploeg van gewest Reinaertlandbestaat uit 22 personen, waaronder 2 freelancers.Uit elke Chirogroep hebben ze minstenséén iemand – het gewest telt negen groepen.Ze vergaderen met de voltallige ploeg, telkensbij een andere Chirogroep. Ze hebbenéén voorwaarde om in het gewest te komen,namelijk minstens 1 jaar leidingservaringhebben. Ze maken mond-aan-mondreclame.Als je een grote ploeg hebt,gebeurt werving op delange duur vanzelf. Jemoet natuurlijk ook nogzorgen dat je activiteitengoed zijn.Gewest Glim heeft vijf gewestmedewerkers.Vier personen komen uit één kant van hetgewest. Met hun kleine ploeg bieden ze tocheen heel gamma aan activiteiten aan: groepsleidingsavond,twee ontspannende activiteiten,ketiactiviteit, enz. Ze hebben zelfs eenpeter- en meterschap, maar het is niet voorelke gewestmedewerker mogelijk om veellangs te gaan bij de peter- of metergroep. Zehebben een wervingsactie gedaan op eenleidingsavond: op bierkaartjes stonden ertekstjes met daarbij ‘Kom in het gewest’. Zegaan een wervingsplan opstellen om meervolk in hun ploeg te krijgen.Een diverse ploegMet je gewestploeg organiseer je heel verschillendeactiviteiten. Daarom moet je een krachtigsamengestelde ploeg hebben waarbinnen aanvullendtalent aanwezig is: ‘visievolk’, ondersteunersbij problemen van groepen, podiumbeesten,organiserende krachten, leidersfiguren, enz. Laatiedereen maar voldoende van elkaar verschillen.24 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Vraag niet telkens mensen uit dezelfde groepen,want dat vergroot vaak de afstand met deandere groepen. Probeer vanuit zoveel mogelijkgroepen iemand in het gewest te hebben.Hou rekening met de man-vrouwverhouding,zodat er een evenwicht is in de ploeg.FreelancersHeel wat leiding kan zich onmogelijk in een kaderploegengageren, omdat ze het bijvoorbeeldmoeilijk kunnen combineren met hun engagementin de eigen Chirogroep, maar misschien zien zeaf en toe bijspringen wel zitten? En oud-gewestmedewerkerswillen soms ook nog een handjetoesteken. Die mensen kun je aanspreken vooreen beperkte opdracht, zoals het mee coördinerenvan een afdelingsinitiatief, het organiseren vaneen ontspannende examenactiviteit of het organiserenvan een IK. Het is belangrijk dat je met henafspraken maakt over wat hun opdracht is.De freelancers van gewest Pallieter zijn eigenlijkde oud-gewestmensen. Ze helpen bijgrote evenementen en koken op IK.De verbondsmedewerkers die het jaar voordienstopten, zorgen in verbond Limburg vooreen voyage mystère voor alle kaderploegenvan Limburg: de gewesten, het verbond enDe Kaleicommissie. In de namiddag wordt ermeestal iets actiefs georganiseerd, gevolgddoor een gezellig geanimeerde en lekkereavond. Op die manier kunnen de huidige gewest-en verbondsploegen ten volle genieten,van iets wat anderen gemaakt hebben. Het istegelijk een bedanking voor de inzet van deLimburgse kaderploegen.Zorg dat de freelancers zich betrokken voelen bijde gewestploeg. Dat kun je doen door hen ook tebedanken op een gewestfeestje, hen uit te nodigenvoor de gewestfuif, met z’n allen na een project ietste gaan drinken, enz. En wanneer freelancersactiviteiten organiseren, betrek je daar ook telkensmensen van de vaste kern van het gewest bij.Anders dreig je wel eens een tweede gewestploegte creëren.De gewestleidingZoals groepen iets meer verwachten van groepsleiding,zo ook neemt de gewestleiding (leider enleidster) binnen je ploeg een coördinerende taakop. In de meeste gewesten zijn dat twee personen.Zij overzien de taken van het gewest gedurendehet werkjaar en stellen van daaruit de agenda voorde gewestvergaderingen op. Ze leiden meestaldie vergaderingen. Die sleutelfiguren zijn ook deeerste contactpersonen met de ruimere bewegingen reiken van daaruit regelmatig nieuwe ideeënaan op gewestvergaderingen.Daarnaast zijn ze extra bekommerd om het reilenen zeilen in de ploeg. Ze proberen ervoor te zorgendat iedereen zich thuisvoelt door regelmatigeens ontspannende activiteiten voor te stellen ennieuwelingen goed te onthalen. Eraan denkenom af en toe eens een ploeg- of persoonsevaluatiete houden, kan het ploegleven zeker ten goedekomen (zie 3.2.5. Ploeg- en persoonsevaluatie).Bespreek met de gewestploeg welke opdrachtende gewestleid(st)er heeft. Je kunt dat vertalen naareen profiel (zie 3.1.4. Met een profiel?).De VBEen volwassen begeleid(st)er geeft een inhoudelijkemeerwaarde aan de ploeg. Het is wel belangrijkdat je zorgt voor een concrete taakinvulling.Voer in het begin van zijn of haar engagement – endaarna jaarlijks – het gesprek over de opdracht enook over de duur van het engagement.3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 25


We geven hier enkele mogelijke opdrachten vaneen VB:x De haalbaarheid van de planning bewakenx De gewestavond voor VB’s en groepsleidingmee organiserenx Steunpilaar zijn voor de ploeg, bijvoorbeelddoor de ploegevaluatie mee voor te bereidenx Samen met de gewestleider en –leidster degewesttaken overzienx Helpen om over de grenzen van het gewestheen te kijken, naar andere gewesten, het verbonden nationale ploegenx Eventueel praktische ondersteuning bieden,zoals logistieke taken opnemenKijk in de brochure ‘Een klare kijk op je VB’. Om eenVB te zoeken, is een profiel handig (zie 3.1.4. Meteen profiel?).Verbond Antwerpen koos bewust voor eenVB, vooral om de verbondsleider en -leidstermee te ondersteunen en erover te waken datzij en de hele ploeg niet te hard van stapellopen. Aan de hand van een profiel hebbenze namen voorgesteld. Ze zochten mensendie het kader kennen en die al eens VB warengeweest in een gewest of groep. Ze hebbentwee VB’s die vroeger in het verbond zaten,hierdoor kennen ze een stukje de geschiedenisvan het verbond, de werking, de activiteiten,de visie en kunnen ze ook op die maniereen meerwaarde zijn! Ze zijn aanwezig opde agendavergaderingen waar de planningoverzien wordt en één iemand is minstensaanwezig op de verbondsvergadering.Gewest ZIP heeft een VB. Die persoon organiseertde groepsleidings- en VB-avond mee, biedtondersteuning aan de gewestleiding en draagtzorg voor de sfeer in de ploeg. Het profiel kanjouw gewest inspireren.PROFIEL VBEigenschappen:x ruggensteun, bruggenbouwer, confrontatiefiguur, inspiratorx iemand met (chiro) ervaring, VB - ervaring is pluspuntx ’fan’ zijn van het gewestx de drie chiropijlers in zich dragen (innerlijkheid, rechtvaardigheid,gaarne zien)x kunnen luisteren, durven afwachten, zich niet opdringen,kunnen motiverenx relativeren, objectief zijn, kritisch klankbordx (koppel zijn) kinderen hebben is een pluspuntx VB’s zijn 2 handen op 1 buikx interesse voor de leefwereld van jongerenx inhoudelijk kunnen werkenx oog hebben voor de groepsdynamische processenx een aanvullende mening hebbenx een neutrale positie kunnen innemen en de dingen watvanop een afstand kunnen bekijkenTaken:x GL en VB avonden + 2 GA (1ste + Bivak)x Zoveel mogelijk aanwezig zijn op de GV’s, verslag uitbrengenvan de VB werking en interesse tonen voor onzeactiviteitenx gewestploeg willen leren kennen, steunen op maat, ooghebben voor wat er zich in de ploeg afspeeltx zichzelf willen vormenx op termein VB’ s ondersteunen van plaatselijke groepenx vertrouwenspersoon voor de individuele gewestmensenx de gewestploegevaluaties volgen + inhoudelijke GVDe verbondsploeg van Limburg heeft eenHalleluja-VB, een VB en proost in één. Hij iseen inspirator voor de ploeg. Ze kunnen ophem terugvallen bij moeilijke gesprekken inhet verbond. Hij is meestal aanwezig op deverbondsvergadering.x Bij gelegenheid mee naar plaatselijke chiroactiviteitengaanx We verwachten niet dat de VB’ s vergaderingen meevoorbereiden of leiden en wij verwachten hen ook nietop louter praktische gewestmomenten waar activiteitenworden ineengestoken.x We verwachten hen ook niet op knutsels en het klaarzettenvan activiteiten maar het kan wel dat we henvragen om mee te helpen op activiteiten waar we nogeen helpende hand kunnen gebruiken. Dit is geen mustmaar als ze kunnen, s dit ook wel een leuke manier omde betrokkenheid bij de ploeg te vergroten.26 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


3.1.4. Met een profiel?Wat is dat?Er zijn twee soorten gewestprofielen: een taakprofielen een ploegprofiel.Met een taakprofiel stel je een profiel op vooreen concrete gewesttaak bv. IK-trekker, financieelverantwoordelijke van het gewest of VB. Zo krijg jede juiste persoon op de juiste plaats. In een taakprofielstel je zowel de taken als de nodige competentiescentraal. Met competenties bedoelen wewat de persoon moet kennen en kunnen, en welkehouding je verwacht.Met een ploegprofiel maak je één profiel voor dehele werking van het gewest, waarin je wel kuntwijzen op de verschillende kwaliteiten die nodigzijn in het gewest: organisator, ondersteuner vangroepen, podiumbeest, enz.Waarvoor kun je een profiel gebruiken?x Om mensen te werven is het zeker zinvol eenprofiel te gebruiken. Zowel bij open als gerichtvragen, kan het nuttig zijn (zie 3.1.5. Eengerichte of open vraag?). Welke soort mensen ofwelke vaardigheden kunnen onze ploeg sterkermaken?x En heb je ondertussen geïnteresseerden gevonden?Dan kun je tijdens een verkennendgesprek met de kandidaten ook het profielgebruiken. Zij kennen dan direct de verwachtingenvan het gewest en kunnen kiezen of ze hetdoen of niet. Je kunt in een open gesprek ookte weten komen wat ze zelf zien zitten, wat zeuitdagend vinden aan het gewest, enz.x Om tussentijds met de ploeg te evalueren, ishet nuttig om aan de hand van een profiel feedbackte kunnen geven aan elkaar. Wat loopt eral goed in het gewest en wat minder? Wat heeftiemand goed aangepakt en wat minder?x Je kunt een profiel zelfs zien als een instrumentom te kijken naar wat iedereen nog kan bijleren.Probeer mensen zo te motiveren om opcursus te gaan.Een algemeen profiel opstellen en bij dehand nemen als de lijst met potentiële gewest-of verbondsmensen wordt overlopen,voorkomt dat je enkel die mensen vraagt dieje gewoon tof vindt. In verbond Heuvellandwerkt die methodiek alvast!Ga wel flexibel om met een profiel. Weiger geenmensen omdat ze niet aan het hele profiel voldoen,maar benadruk dan wel de groeimogelijkheden.Het is een instrument om de vraag van geïnteresseerdenin het gewest af te kunnen stemmenop de taken van het gewest.Een profiel opstellenHet is belangrijk dat je over een profiel met de heleploeg nadenkt, zodat iedereen erachter staat enzodat alles wat erin staat duidelijk is.Als je een profiel wilt opstellen, overloop dan eensde volgende vraagjes:x Waarom zou je zelf in het gewest stappen?x Wat maakt jouw gewest sterk: bepaalde activiteiten,de ploegsfeer, het opdoen van ervaring,...?x Waar sta je als gewest voor? Welke activiteitenstaan er op til?x Wat verwacht je minimaal aan engagement?x Wat kan er praktisch handig zijn?Bv. een gsm of een auto met trekhaakx Wat verwachten we aan ervaring?Bv. minstens 1 jaar in leiding gestaan hebben.x Wat verwacht je aan kennis, vaardigheden enhouding?x Hoe kun je in het gewest groeien? Welke kansenkrijg je? Zorg dat je een haalbaar profiel opstelt,waarbij zoveel mogelijk mensen welkom zijn.Gewest Kroïnjel verwacht van gewestmedewerk(st)ersdat ze naar bijna alle activiteitenen vergaderingen komen, dat ze de meter- ofpetergroep enkele keren per jaar een bezoekjebrengen, dat ze sociaal zijn, hun opgenomentaken uitvoeren, maar vooral ook dat ze eenenthousiaste ploegspeler zijn.3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 27


Je kunt je bij het opstellen van een profiel richtenop wat iemand minimaal moet kunnen. Of je kuntje richten op een ijkpersoon: een denkbeeldigepersoon die het beste bij jouw gewest zou passen.Bv. Saskia is 20 jaar, studente, heeft twee jaar inleiding gestaan, heeft een auto, is al mee geweestop IK,... Om een wervingsactie te doen, hoe jerekening met die persoon. Saskia kent al wat mensenvan de gewestploeg door IK. Haar begeleidervan IK kan haar persoonlijk aanspreken. Of je kuntin een open brief naar alle leiding vermelden datje mensen zoekt die minstens 2 jaar in leidinggestaan hebben, dat een eigen auto een pluspuntis, enz. Bij alle acties die je bedenkt, stel je je devraag: “Wat zou Saskia daarvan vinden?”3.1.5. Een gerichte of open vraag?Je kunt mensen gericht vragen of je kunt eenopen vraag stellen. Een derde mogelijke strategieis uiteraard de combinatie van beide.De vraag wordt gericht gesteldVoordelen:x Meer garanties op een sterke ploeg: mensen aanwie je twijfelt, vraag je niet.x Je vraagt enkel mensen die iedereen ziet zitten.x Je hebt controle over de regionale spreiding ende m/v-verhouding.x Je kunt op zoek gaan naar mensen met specifiekeervaringen, interesses en/of vaardighedendie nog ontbreken in de ploeg.x Degene die je vraagt, voelt zich echt aangesprokenen zal vlugger ja zeggen.x Je kunt de vragen van twijfelaars rechtstreeksbeantwoorden en hen zo overtuigen.Nadelen:x Niet iedereen krijgt de kans, zeker niet de mensendie je niet kent.x Je loopt zo het risico een select groepje teworden waar nieuwelingen moeilijker een plaatsvinden.x Als dat clubje mensen tegelijk stopt, moet hetgewest weer van nul beginnen.Of je stelt een open vraagVoordelen:x Iedereen krijgt een kans om in het gewest tekomen.x Je bereikt ook mensen die je niet goed kent.x Je krijgt dan minder snel te maken met eenselecte groep.x De mensen die erin komen, doen dat zeker metenthousiasme.Nadelen:x Mensen aan wie je twijfelt, kunnen zich ookaanbieden.x Je hebt de regionale spreiding en de m/v-verhoudingniet in de hand.x Je weet niet hoe sterk je op iemand kunt rekenen.Of je combineert open en gericht vragenJe vraagt enkele sterke personen die je er heelgraag bij wilt en daarnaast spoor je alle leidingsploegenaan om te komen. Zo kun je de voordelenvan beide combineren.Tip: Vraag een selecte groep van mensen eerstopen en dan gericht. Vraag bijvoorbeeld allegestopte leiding om in het gewest te komen doorhen eerst te mailen en daarna eens op te bellen. Zijzijn misschien wel op zoek naar een nieuwe Chirouitdaging?!3.1.6. En nu actief op zoek!Als je moet gaan smeken bij je leiding om bij hetgewest te komen (of bij de gewesten moet smekenom in de verbondsploeg te stappen), moet je jeervan bewust zijn dat je de ploeg niet erg aantrekkelijkvoorstelt. Pak het dus georganiseerd aan.Om mensen gericht te vragen, heb je best eengrote visvijver. Natuurlijk wordt er vaak geworvenop basis van vriendschappen: we vragen wie wetof vinden. Maar het is nuttig om verder op zoekte gaan.28 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


De principes van gericht vragen op een rijtje:x De volledige leidingslijst van je gewest (verbond)overlopen is een must.x Ook op je eigen activiteiten moet je je ogenopen houden voor potentiële leden. Stimuleerhen met hun werking, moedig hen aan. Laat zeweten dat ze je zijn opgevallen. Ze voelen zichdan gevleid.x Betrek hen ook bij je activiteiten. Een ketileiderdie jullie graag in het gewest zien stappen, vraagje om mee het ketiweekend in elkaar te boksen.Op die manier wordt de stap naar het gewestveel kleiner. Ook voor verbonden geldt datprincipe: een gewestmedewerk(st)er meenemenop SB om te begeleiden, kan voor nieuweverbondsleden zorgen in de toekomst!x Vraag mensen drie keer: één keer om nee tezeggen, één keer om te twijfelen en één keer omja te zetten. Stel dan de vraag op een originelemanier: combineer dus verschillende acties.Enkele concrete manieren om gericht te vragen,zijn bijvoorbeeld een sms’je of een brief sturen,persoonlijk met iemand afspreken (als je de persoonniet kent, misschien als ‘blind date’), of hangeen deurhanger aan de voordeur van de mensendie je wilt vragen.De principes van een open vraag:x Spreek alle leiding aan.x Of spreek via via alle leiding aan: spreek de VB’sen/of de groepsleiding aan om mensen van hunleidingsploeg aan te sporen om in het gewest testappen.Enkele voorbeelden van een open vraag:x Leg op je gewestactiviteiten een folder‘Gezocht: gewestfanaten m/v’.x Zet een profiel op de gewestsite of in het gewestkrantje.x Hang op een gewestactiviteit enkele affichesvan de Chiro op. Onderaan op die affiches hangje een strook met een oproep voor nieuwe gewestmensen.x Organiseer een barbecue, karaoke of bowlingmet de gewestploeg, die openstaat voor geïnteresseerden.x Ben je op zoek naar ‘vers bloed’ in je ploeg, geefdan een spuit met nepbloed aan de Chirogroepen.x Maak een proefpakketje met verschillende kostelozedingen in die een voorsmaakje geven vanwat het is om gewestmedewerk(st)er te zijn.arieer en combineer allerlei wervingsacties.Probeer ook origineel uit de hoek te komen, doorjaarlijks eens iets anders te doen.Verbond Leuven heeft eens een wervingsbriefopgesteld aan de hand van de onderdelenvan een auto. Je kunt elk verbondslidvoorstellen aan de hand van een onderdeelen dan bij het wiel een vraagteken zetten:“Ben jij het ontbrekende wiel aan onzewagen?” Ze staken bij die brief ook nog eenprofiel.Vaak weet de plaatselijke leiding niet goedwat de taken van een gewestmedewerk(st)erjuist inhouden. Een persoonlijk informatiemomentis een goede manier om aan diemensen de werking uit te leggen en om af tetoetsen wat ze zelf van het idee vinden ommee in die ploeg te stappen. In verbond Limburggaan ze met de kandidaten alvast eenijsje of pannenkoek eten.3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 29


Gewest Zennevallei maakt een lijst met mogelijkekandidaten en spreekt hen persoonlijkaan. Daarnaast hebben ze een affiche om tewerven. Ze nodigen iedere geïnteresseerdeuit op een infomoment met brunch op zondagvoormiddag.CHIROFANATEN M/V gezochtVoor je op zoek gaat naar nieuwe krachten,heb je nog eens alles op een rijtje:x Probeer bij het werven niet wanhopig teklinken. Door op activiteiten van groepenals toffe ploeg in beeld te komen, maak jede stap om in het gewest te komen weereen beetje kleiner.x Hou ook het aantal medewerkers in hetoog: een te grote ploeg zorgt voor weinigoverzicht en is moeilijker werkbaar, maareen te kleine ploeg geeft het risico datmensen sneller ‘opgebrand’ zijn.x Je kunt mensen gerichte of open vragenstellen.x Je kunt een persoonsgebonden of eenploegprofiel gebruiken.x Welk engagement verwacht je? Wat is hetminimum, wat zijn extraatjes?x Je kunt op zoek gaan naar specifieke ofruimere vaardigheden die een goede aanvullingvoor de ploeg zouden betekenen(iemand met cursuservaring, een geborenanimator, een organisatorisch wonder, eenploegondersteunend iemand, enz.).x Denk aan een goede regionale spreiding eneen goede jongens-meisjesverdeling.x Geef het na één keer vragen niet op, maarcombineer en varieer in technieken.3.2. Ploegsfeer tijdens het werkjaarSamen dingen doen, los van alle gewesttaken,draagt bij tot een losse en open sfeer en werkt heelgroepsbevorderend. Een goede balans tussen plezieren serieuze zaken is nodig. Plezier beleven aanje engagement is de beste motor om het lang volte houden. Bouw dat plezier dan ook in. Organiseerbijvoorbeeld in het begin van het werkjaar eenactiviteit voor de ploeg zelf, plan een ploegevaluatie,ga samen op stap en op groepsbevorderendweekend. Heel wat voorbeelden uit gewest- enverbondsploegen zetten je alvast op weg. Doen!3.2.1. Jij bent welkom!Heb je nieuwe gewestmedewerkers gevonden?Dan wil je natuurlijk dat ze blijven. Zorg daaromvoor een goed onthaal. Ze moeten zich zo snelmogelijk thuis kunnen voelen in de ploeg, hun meningkunnen zeggen en taken durven opnemen.Hou in het begin van het werkjaar een eerste gezelligebabbel met de nieuwe medewerk(st)er. Jekunt dat met meerdere nieuwe tegelijk doen, wantzo een diepgaand gesprek is dat nu ook weer niet.Meestal wordt er tijdens dat eerste gesprek gepeildnaar iemands verwachtingen. Vaak gaat het enkelover de verwachtingen t.a.v. de activiteiten in hetgewest. Het is nochtans minstens even interessantom eens te peilen naar de verwachtingen over degroep en het persoonlijk engagement. Zo wordenmisverstanden opgehelderd.Geef de nieuwe persoon ook nog even bedenktijd,misschien is het gewest toch niet het engagementwaar hij of zij voor wil gaan.In verbond Antwerpen hebben ze eendocumentje ‘Het verhaal van een verbonden zijn taken’, dat ze bekijken met de nieuweverbondsmedewerk(st)er. Ze gaan iets drinkenmet ‘de nieuwe’ en hebben het over de maniervan vergaderen en de taken van het verbond,zoals peter- en meterschap, vertegenwoordigingen,leven in de ploeg, enz.30 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Het is belangrijk om van het eerste momentvan het werkjaar iets leuks te maken. Bij sommigegewesten en verbonden gaan nieuwemedewerk(st)ers mee op planningsweekend. Datis interessant, omdat je als nieuweling direct zichtkrijgt op de activiteiten van het komende jaar en jeal zelf ideeën voor leuke activiteiten kunt aanbrengen.Vaak worden dan ook de taken verdeeld.Zorg wel dat er voldoende ontspanning is op datweekend, anders schrikt dat nieuwelingen af.Op het planningsweekend van verbondHeuvelland krijgt iedereen van de verbondsploegeen cadeautje om het jaar goed in tezetten. Bv. een roze zonnebril met daaraaneen etiketje ‘bekijk het door een roze bril’.Voor velen is het eerstemoment de eerste vergadering. Je kunt ervoorkiezen om dan pas de taken te verdelen.Maar waarom eens niet het jaar inzetten met eenontspannende activiteit? In het begin is het immersbelangrijk om elkaar zo snel mogelijk te lerenkennen. De sfeer zit er dan al direct in.In gewest Dijle nemen ze de nieuwe gewestmedewerk(st)ersmee op Dijlewandeling.Onderweg komen de nieuwe medewerk(st)ersmensen van de gewestploeg tegen en reagerenze op stellingen.3.2.2. Sfeer door kleine dingenVaak is het de gewestleider of –leidster die in hetoog houdt of iedereen gemotiveerd blijft. We gevennog enkele principes mee om de motivatie hoog tehouden.Hou het engagement haalbaar. Tijdens het jaarmoet je niet alleen oog hebben voor de activiteitenen taken, maar ook voor het engagement vande gewestmedewerk(st)ers hierbij. Kan iedereenhet tempo aan? Komen er sommigen al een tijdjeniet meer naar vergaderingen? Zijn er mensen dieenkele activiteiten kort na elkaar moeten organiserenen het niet rond krijgen? Is er voor een activiteitplots veel meer leiding ingeschreven dan verwacht?Bekijk of er dingen kunnen worden doorgeschovennaar iemand anders en of er activiteiten of vergaderingenuitgesteld of zelfs geschrapt kunnen worden.Het belangrijkste is immers dat het plezant blijftvoor iedereen van de gewestploeg.Zorg dat iedereen weet wat je samen al bereikthebt. Zo voelt iedereen zich betrokken.Bv. je hebt op een gewestvergadering van iemandtips gekregen om een groep in moeilijkheden teondersteunen en het loopt goed af. Dan kun je bestdie persoon van die goede afloop op de hoogtebrengen en hem of haar bedanken.Geef iedereen voldoende kansen om gewestactiviteitente organiseren en/of groepen te ondersteunen.Nieuwe medewerk(st)ers hebben tijd nodigom daar in te groeien.Gemotiveerd ben je als je gewestploeg een vriendengroepis. Werk aan sfeer door kleine dingen,maar zorg ook voor voldoende ontspanningsmomenten.Vertrouw elkaar. Kom de afspraken die je maakteook na. En durf mensen er persoonlijk op aansprekenwanneer ze hun afspraken niet nakomen.In ploeg kun je meer dan alleen. Samen grenzenverleggen zorgt voor een goede sfeer. Ga bijvoorbeeldmet de hele ploeg op IK (als er genoeginschrijvingen zijn).Mensen kun je ook motiveren door allerlei externemotivaties: cadeautjes, een schouderklopje, eenleuk sms’je, leuke verjaardagskaartjes, enz.In de verbondsploeg van Leuven kreeg je afen toe een Kinder Surprise als je de vergaderdocumentengelezen had. Dat is niet de juistemotivatie om je documenten te lezen, maarhet werkte wel.3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 31


Streef naar prettige vergaderingenEen leuke sfeer op de vergaderingen houdt iedereengemotiveerd. De gewestleider of –leidsterhoeft hier niet alleen aandacht voor te hebben. Zois er op de vergaderingen van de gewestbende vanverbond Limburg een sfeertrees die iets leuks verzintvoor de vergaderingen, bv. een mopje of eenludieke opening. Bij gewest Zennevallei zorgt erregelmatig iemand voor een hapje en een drankje.Veel ploegen zorgen dat de vergaderingen niet télang duren, zodat er na de vergadering nog met z’nallen iets gedronken kan worden.Op het einde van het jaar gaan veel ploegen ooksamen iets eten of steken ze een barbecue aan.Gewest Oe Est?! opent de vergaderingtelkens met een rondje van de gewesters.Dan mag iedereen iets frustrerends, leuks ofonnozels vertellen over de voorbije drie weken.Zorg telkens voor een andere methodiek(horoscoop schrijven, slogan van de week, ‘deminuut’ waarin iedereen binnen één minuutvertelt hoe de voorbije week gelopen is).Verbond Limburg opent de vergadering met‘het ei-moment’. Als iemand een frustratie ofeen prangende vraag heeft en dus ‘met eenei zit’, kan hij of zij dat daar kwijt. In verbondAntwerpen heet dat de voederbak.Veel verbonden en gewesten eten samen voor(of na) de vergadering. Dat is niet alleen handigvoor de mensen die rechtstreeks van hun werknaar de vergadering komen: tijdens het etenkan er ook heel wat gepraat worden. En het isvooral gezellig! De laatste nieuwtjes worden optafel gesmeten, je kunt je frustratie over de afgelopenwerkdag kwijt en je leert misschien welnieuwe recepten kennen. In verbond Heuvellandkoppelen ze er zelfs een diploma-uitreikingchef-kok van het jaar aan vast.Een speelse opening of duiding zorgt ook directvoor sfeer. Of wat dacht je van af en toe eens eensamenwerkingsspelletje te spelen, bv. tijdens depauze, of een rodedraadspel het hele jaar door?In verbond Limburg werken ze met geheimevriendjes. Bij het begin van elk jaar trektiedereen de naam van iemand anders uit deploeg. Een heel jaar lang probeer je om diepersoon te verwennen zonder dat hij of zijweet wie je bent. Op het einde van het werkjaarwordt er beslist wie zijn of haar vriendjehet origineelst heeft verwend. Het bestegeheime vriendje wint een week verwennerijdoor de hele verbondsploeg.3.2.3. Ontspanningsactiviteiten:op en top sfeer!Naast de ‘gewone ontspanning’ tijdens vergaderingenen het planningsweekend zijn er in veelgewesten en verbonden nog speciale activiteitenpuur voor ontspanning en om ploeg te vormen.Ga bv. eens met de hele ploeg bloed geven of gasamen op InForm of KIC. Of wat dacht je van eenfilmmarathon of gezelschapsspelen in het grootzoals mikado met sjorpalen of Risk op het voetbalveld?Op het einde van het jaar gaan veel ploegensamen iets eten of steken ze een barbecue aan.Gewest Kroïnjel heeft elk jaar enkele “jannekes”of ontspanningsavonden, zoals eenkampvuurtje of een gezelschapsspelenavond.Het kerstfeestje is hun belangrijkste ontspanning,met veel eten en cadeautjes. Ook ophet gewestweekend is er veel aandacht voorontspanning. Na een vergadering ‘proberen’ze samen naar een Chirofuif te gaan of iets tegaan drinken.Of combineer het organiseren van een activiteitmet ontspanning: de ploeg van gewestTaxandria gaat bv. op voorwacht voor hun vierdagen durend ketibivak. Dat zorgt direct vooreen leuke sfeer.32 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


De gewestleider of -leidster kanoog hebben voor de ontspanning, maar dat hoeftniet zo te zijn. In veel ploegen is er iemand andersdie zorgt voor een leuke activiteit. Om de heleploeg te verrassen, kun je ook de oud-gewestmedewerkersvragen of zij iets in elkaar willen steken.Of vraag iemand extern om je ploeg eens te verwennen.Dromen jullie bijvoorbeeld van een actiefavonturenweekend met dat ietsje meer? Dan ishet Tochtenweekend of het In-Teamweekend vande Dienst Avontuurlijke Activiteiten jullie idealepartner. Mail naar DAA@chiro.be.Gewest Oe Est?! heeft een werkgroepje‘nestwarmte’. Dat ploegje heeft tijdens hetwerkjaar speciaal aandacht voor de ploeg. Zelanceerden een vriendenboekje, organisereneen nestwarmteavond, houden een kerstfeestje,zorgen voor een leuke verrassing opverjaardagen, brengen op Pasen verkleed alspaashazen eieren rond bij de gewesters, enz.In verbond Leuven, Roeland en Brusselorganiseren de kersverse oud-verbondsmedewerk(st)erseen ontspanningsweekendvoor het verbond. Ze zorgen voor de ontspanningen de locatie maar gaan zelf niet mee.Niemand van de huidige verbondsploeg weetwaar ze naartoe trekken, maar de voyagemystère staat elk jaar garant voor een geweldigweekend met een combinatie van oncombineerbareactiviteiten (een geleide wandelingdoor een vertrouwde stad, een uurtjetrampolinespringen, een saunabezoekje, eentoneelstuk bekijken,...). In Brussel stonden deopdrachten van het weekend zelfs op dvd.Voor verbond Reinaert duurt de voyagemystère een dag. Elk jaar organiseert een(oud-) verbondsmedewerk(st)er op die voyageeen culturele, sportieve en gastronomischeactiviteit.Als ontspanning kun je ook met de hele gewestploegop bezoek gaan bij groepen. En dat je daardoorde groepen beter leert kennen en omgekeerdis dan mooi meegenomen. Maak van de gelegenheidgebruik om te horen welke noden en vragener leven bij de groepen en wat ze goed en mindergoed vinden aan de gewestactiviteiten. Door naarhun activiteiten te gaan, heb je meer kans dat jegroepen weet te overtuigen om naar de gewestactiviteitente komen.Laat je inspireren door wat de gewestmedewerk(st)ersdoen buiten de Chiro. Is er iemandactief in het theater of kent er iemand circustechnieken?Verbond Brussel ging zo al eens naareen theatervoorstelling kijken van iemand van deploeg.Gewest Vlaamse Ardennen gaat elk jaartijdens het ontspanningsweekend op huisjestochtbij hun ploeg, omdat er elk jaar weleen paar mensen verhuizen. Huisjestocht =aperitief bij de ene, samen fietsen naar hetvoorgerecht bij iemand anders,... Ze doen ookin elk huisje een andere activiteit.Verbond West-Vlaanderen probeert deel tenemen aan minstens één activiteit van elkgewest, bij voorkeur met de voltallige verbondsploeg.Dat is een toffe manier om degewestploegen eens gewoon bezig te zien énom de plaatselijke groepen daar ook beter teleren kennen.3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 33


Naast ontspanning voor de eigen ploeg, zorgenverbondsploegen ook vaak voor ontspanningsamen met de gewestploegen.Verbond West-Vlaanderen heeft een voyagemystère voor alle gewesten, waarvan je hierde uitnodiging kunt bewonderen.Met de Chirolink van verbond Leuven enLimburg beleven de kader- en leidingsploegeneen knotsgek avonturenweekend, met als ingrediënteneen laag touwenparcours trotseren,creatieve tochttechnieken ontrafelen en overnachtenin tenten op een vooraf onbekendelocatie.3.2.4. Tot ziens, gewest!De meeste gewesten en verbonden houden eenafscheidsfeestje voor de gestopte medewerk(st)ers.Verbond Heuvelland houdt jaarlijkseen afscheidsetentje met een kleineactiviteit en overhandiging van hetcadeau. Ze gaven bijvoorbeeld al eenseen badjas met het verbondslogo erop.De verbondsploegen van Limburg en Leuvenbedanken de gestopte medewerk(st)ers meteen zelfgemaakt cadeau dat bij hen past.Verbond Roeland en hun gewesten houdeneen fata morgana. Gewesten streven ernaarom een vijfsterrengewest te zijn. Eén van deopdrachten was een foto maken van je gewestploegmet daarop een bekende Vlamingof een levend schaap. Tip: let er wel op dat deopdrachten niet té veel tijd vragen!De Limburgse verbondsploeg organiseertvoor alle kaderploegen het sinterklaastornooi,een volleybaltornooi met een ludiekeinkleding. ‘s Avonds swingt alle (kader-)leidingop foute muziek op de verbondsfuif.Een werkgroepje van gewest Zennevalleizorgt voor de afscheidsactiviteit. Ze hebben aleens een culinaire stadswandeling gedaanmet aperitief in het ene restaurant, voorgerechtin een ander, enzovoort. Een anderekeer hielden ze een Spaanse avond.Verbond Brussel bokst een hele verrassingsdagin elkaar voor de stoppers. Ze zijnmeestal laat met hun cadeau te maken. Op dedag zelf geven ze toch al iets af: een bloembolbijvoorbeeld, met de mededeling dat destoppers hun cadeau pas krijgen als de bloembloeit. Het cadeau is al eens een servies geweestmet “I love verbond Brussel” erop.34 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Gewest Oe Est?! organiseert in decemberaltijd een tèrefeestje voor de medewerk(st)ersdie het gewest verlaten hebben. Op die avondwordt er samen gegeten, wordt er een spelgespeeld en een klein geschenkje gegeven.De stoppers hebben vaak heel wat ervaring opgedaan.De ploeg moet een ervaren persoon missen,die heel wat praktische en inhoudelijke dingenweet. Je kunt dat als ploeg opvangen door te vragenaan de stopper om een testamentje te makenmet aandachtspunten die hij of zij heeft bij planning,groepen aanspreken, activiteiten promoten,activiteiten uitvoeren, ploegsfeer, enzovoort.3.2.5. Evaluatie van je ploegWat is dat?Een ploegevaluatie is een evaluatie van het functionerenvan de hele ploeg. Je kijkt of er een goedevenwicht is tussen het uitvoeren van gewestactiviteitenen aandacht voor het ploegleven. Sta stilbij de volgende dingen:x Hebben we een hechte ploeg?x Is er een leuke en open vergadersfeer?x Gebeuren er voldoende ontspannende activiteitenin de loop van het werkjaar?x Welke kwaliteiten hebben we in onze ploeg enwelke ontbreken er nog?Een persoonsevaluatie is de evaluatie vaniemands engagement bij zijn of haar takenpakket,van iemands houding en van hoe hij of zij alspersoon in de groep staat.x Voer je de taken uit die je had opgenomen?x In welke taken ben je goed en in welke minder?x Wat wil je nog bijleren? Welke uitdagingen wilje in het gewest nog aangaan?x Ben je gemotiveerd?x Ben je aanwezig op de vergaderingen?x Ben je ook actief op de vergaderingen?x Welke rol neem je op in de ploeg? Voel je je daargoed bij?x Voelt iedereen zich thuis in de ploeg? Ook denieuwe medewerkers?Behalve een ploeg- of persoonsevaluatie kun jeook een taakevaluatie doen (zie 2.1.2. Terugblikkenop je activiteiten).Wanneer evalueer je?Een ploeg- en een persoonsevaluatie zijn nauwmet elkaar verbonden en worden dan ook vaakgelijktijdig gedaan. Het gebeurt in groep. Datbevordert de ploegsfeer en het zorgt voor eengedragen verantwoordelijkheid. Maar je zou eenpersoonsevaluatie ook met iemand persoonlijkkunnen doen. Dat is nuttig wanneer mensen bepaaldedingen niet durven uitspreken in de groepof om iemand die nieuw is eens te vragen of hij ofzij zich al thuis voelt.Een ploeg- of persoonsgerichte evaluatie kanwonderen doen! Vaak wordt een dergelijke evaluatiegepland als het te laat is: conflicten en roddelsvertroebelen de goede sfeer. Hou minstens éénkeer per jaar een evaluatie van het ploegleven.Dat doe je best halverwege het werkjaar, wanneeriedereen al wat in de ploeg zit. Daarnaast is hetook soms nodig dat je kort op de bal kunt spelenbij eventuele spanningen in de ploeg.Hoe doe je het?Het hoeft niet de gewestleid(st)er te zijn die deevaluatie ineensteekt en leidt. Iemand anders vande ploeg kan dat ook, of vraag de meter of petervan je gewest, omdat die vaak neutraler staat daniemand van het gewest.Evaluatiemomenten hoeven niet altijd langeuitgewerkte methodieken te zijn. Soms kan eenkort gesprek over de verstandhouding in de ploegal vruchten afwerpen.Kondig de evaluatie op voorhand aan. Bouw ophet moment zelf een ontspannen sfeer op om teevalueren. Doe bijvoorbeeld een leuk openingsspelen kies een toffe gespreksmethodiek. Durfook van de methodiek afwijken als je merkt dat hetgesprek niet vlot.Op het einde van een evaluatie heb je enkele conclusiesvoor de groep en voor iedereen individueel.Zet de persoonsevaluatie niet in het verslag!3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 35


De gewestmedewerk(st)ers van gewestKoekerond kregen een grote tekening van eenbusje met verschillende onderdelen duidelijkzichtbaar. Elementen die ze gebruikten waren:rem, motor, versnelling, verwarming, lichten,veiligheidsgordel, wielen, brandstof, enz.Ze vulden namen of handelingen in bij elkonderdeel, bv. ‘onze ploeg ging na de IK eenversnelling hoger’, of ‘ik voelde me het vijfdewiel aan de wagen bij het organiseren van degewestavond over het jaarthema’.3.3. Trucjes voor een gewestvergaderingDe gewestvergaderingen zijn ook een maniervan leven van je ploeg. Het is een manier om metelkaar gesprekken aan te gaan, afspraken te makenén zich te amuseren. Vergaderingen zorgen er dusniet alleen voor dat je de taken van het gewestkunt aanpakken. Om sfeer te brengen op de vergaderingengaven we al wat tips in 3.2.2. Sfeer doorkleine dingen. Hier gaan we wat dieper in op deingrediënten om er een goede vergadering van temaken.3.3.1. Puntjes van de gewestvergaderingDe ingrediënten die op een gewestvergaderingniet kunnen ontbreken:x Een speelse opening of een duidingx Hoe voel je je in het gewest?x Goedkeuring vorig verslagx Evaluatie voorbije activiteit(en)x Hoe is het met de groepen?x Praktische puntenx Inhoudelijke puntenbv. wie zorgt voor de uitnodigingvan de gewestavond of wie legtde locatie voor de IK van volgendjaar vast?bv. een discussie over het jaarthema of eenbrainstorm over mogelijke thema’s op IKx Post: informatie uit verbond en nationaal,uitnodigingen van groepsfeesten, enz.x VariaNiet alle puntjes zullen elke vergadering aan bodkomen, maar vaste puntjes zijn handig om bij hetopmaken van de agenda van de vergadering nietsover het hoofd te zien. Om te bepalen wat er op devergadering moet komen, hou je uiteraard rekeningmet je jaarplanning.En geef je ludieke titeltjes aan de agendapunten?De agenda van verbond Antwerpenziet er bijvoorbeeld als volgt uit:x Openingx Overlopen agendax Voederbak (wanneer je wat kwijt wilt overde werking van de ploeg, een pluim, eenfluim, emotie,...)x Prakkie (bv. evaluatie verbondsraad en watop de volgende; samenstelling SB-ploeg; deIK-speldag; de ontspannende activiteit voorgewesten, de Ronde van de Groepen)x Oe is ’t gewest (Ronde van de Gewesten;peter/meters vertellen; problemen wordenbesproken)x Je raad(t) het al (de documenten voor deNationale Raad bespreken of een kort mondelingverslag van de voorbije NR)x Discuswerpen (enkele keren per jaar een inhoudelijkonderwerp waarop ze doorgaan)x Varia (wie moet nog wat aan/van de kas,een kaartje voor een geboorte,...)3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 37


3.3.2. Hoe pak je een vergadering praktisch aan?Hebben jullie praktische afspraken over het vergaderen?x Leidt iemand de vergadering? En is dat telkensdezelfde persoon?x Neemt iemand verslag? En is dat telkens dezelfdepersoon?x Stuur je een uitnodiging op met de agenda vande vergadering?x Pauzeer je op een vast moment of wanneer deaandacht vermindert?x Gebeurt een vergadering in volledige stilte ofwordt er tussendoor gezellig gekletst?x Zit je rond de tafel of in zetels?x Is er een ‘straf’ voor laatkomers?x Mag roken en drinken of juist niet?x Ga je naar een vaste locatie of wissel je af?Als je telkens bij een andere groep vergadert,heb je meer kans dat je gewest die groep beterleert kennen. Het is dus best om te vergaderen bijgroepen die niet naar gewestactiviteiten komen– wie weet zie je ze wel de volgende keer?Doe eens een gesprekstocht en wisselonderweg over één inhoudelijk thema of éénactiviteit uit aan de hand van spelletjes.Hoeveel keer vergader je?Om ploeg te vormen en praktische afsprakenniet uit het oog te verliezen, is het nodig om tochéén keer per maand met de hele ploeg samen tekomen.Daarnaast hebben veel gewesten ook nog werkgroepjesvoor elke activiteit die ze organiseren:voor de IK, voor het ketiweekend, enz.3.3.3. Je rol op de vergaderingEnkele aandachtspuntjes voor de gespreksleid(st)er:x Heeft iedereen zijn/haar mening kunnen zeggen?x Let je op ieders lichaamshouding, zoals achteroverliggen,boze blikken of wenkbrauwenfronsen?x Hou je rekening met de verschillen tussenmensen, zoals andere Chiro-ervaring, praters ofzwijgers?x Is iedereen bezig met het onderwerp?x Vat je tijdens discussies af en toe eens samen?x Vraag je om verduidelijking?x Maak je duidelijke afspraken en een duidelijkbesluit?x Hou je de tijd in de gaten?x Is iedereen nog aandachtig of is het tijd om tepauzeren?x Let je op manipulatie van bepaalde personen?Het gebeurt dat mensen met meer gewestervaring,de gespreksleid(st)er zelf of een VB van het gewesthun mening doordrijven. Als je merkt dat een bepaaldpuntje bij jou gevoelig ligt, kun je gerust hetvoorzitterschap even aan iemand anders geven.Niet alleen de de gespreksleid(st)er is verantwoordelijkvoor het verloop van de vergadering.Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om ereen goede vergadering van te maken:x Probeer niet constant aan het woord te zijn.x Luister naar elkaar.x Verkondig je mening niet als de enige waarheid.x Breng ideeën aan.x Durf kritisch vragen te stellen.x Heb aandacht voor de praktische uitwerking vanideeën.38 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


3.3.4. Hoe krijg je een sterke vergadering?Drie doelenJe pakt niet elk puntje van de vergadering opdezelfde manier aan. Er zijn namelijk drie soortendoelen die je bij vergaderpuntjes wilt bereiken:informeren, meningen vragen en beslissingennemen. Bepaal dus voor de vergadering welk doelelk puntje op de vergadering heeft.x Informatie geven is bijvoorbeeld nuttig wanneerje post hebt gekregen van het verbond ofvan groepen. Je probeert dat dan zo beknopten duidelijk mogelijk te verwoorden, eventueelzelfs visueel voor te stellen. Je neemt zelf geenstandpunt in.x Meningen vragen is nodig als je ideeën wiltopdoen (bv. via een brainstorm), als je ervaringwilt uitwisselen (bv. wanneer je voor een gewestavondinput wilt over drugs en alcohol) ofals je een probleem wilt aanpakken (bv. bij eenvraag waar een peter of meter mee zit: je vraagtdan naar verschillende mogelijke oplossingenvan het probleem). Je moet ervoor zorgen datdegene die om meningen vroeg er na de vergaderingmee verder kan.x Beslissen in groep is nodig om gedragen besluitente nemen, bv. bij het vastleggen van de leefregelsop IK. Het is ook nodig om een standpuntvan het gewest te hebben over een thema, bv.straffen en belonen.Gesprekstechnieken bij meningen vragenKoekjes: om beurten magje een koekje nemen en er destelling uit eten.Domino: wanneer op 2kanten hetzelfde onderwerpstaat, kun je dat onderwerpaansnijden.Hinkelspel: de stellingenworden via hethinkelspel verdeeld.Stellingen verstoppen in het lokaal: deeerste stelling die gevonden wordt, is deeerste die besproken wordt.Lucifers: jemag sprekenals je één vanje lucifersaanstrijkt en jemoet je mondhouden zodrahij uitdooft.Muzikaal pak: destellingen zitten tussende verschillendelagen inpakpapier.Kaars: wie vindt dater te veel rond de potgedraaid wordt, kan dekaars uitblazen.Schrijfronde: iedereen kan op verschillendeflappen zijn of haar mening schrijven.Lege stoel: je magenkel je meningzeggen als je opde stoel zit.De hoed: steek alle meningenin een hoed en ombeurten trek je er één uit.Degene die een briefje trekt,denkt na waarom de anderdie mening heeft en reageerterop. Degene van wie hetbriefje was, mag vervolgensdaarop reageren.BesluitvormingOm beslissingen te nemen, moet je eerst iedersmening kennen. De gesprekstechnieken om meningente vragen kun je dus ook hier gebruiken.Daarna moet je nadenken welke van alle meningenof oplossingen de beste is en zo tot een besluitkomen.Maak afspraken om dat besluit uit te voeren. Endan actie!3. leven in de beweging?dat smaakt naar meer!Eendjes vangen: door eendjeste vissen, breng je stellingen aan.Ballontrappen:de stellingen zittenin de ballons.| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 39


Op 7 manieren besluiten:x Door één persoon, bv. de gewestleid(st)erx Unaniem: iedereen heeft dezelfde meningx Vetorecht: je kunt je veto stellen om een beslissingtegen te houdenx Consensus: oplossing waarbij iedereen wat heefttoegegeven, waarbij beide partijen zich kunnenneerleggenx Compromis: win-winoplossingx Doorverwijzen naar een werkgroep of deskundigedie mag beslissenx Het lot laten bepalenBrainstormenWanneer het nodig is om creatief te zijn op vergaderingenhou je een brainstorm, bv. bij het uitwerkenvan een activiteit over het jaarthema of bijde opstart van een website (wat moet er allemaalop?).Tips om te brainstormen:x Een veilige sfeer is noodzakelijk.x Als je in beweging bent of rechtstaat, kun jebeter denken.x Je bedenkt allerlei ideeën en maakt nog geenkeuzes. Schrappen doe je pas ná de brainstorm.Enkele techniekjes:x Filmtitels bedenken: Bv. bij de uitwerking vanhet thema van een IK bedenk je zoveel mogelijktitels.x Scenarioschrijven op muziek: Bv. op het ritmeen het gevoel dat de muziek je geeft, maak jeeen tekst voor een wervingsbrief.x Roostervogelpik: Bv. maak voor een inhoudelijkegewestavond een rooster met alle mogelijkethema’s in de kolommen en alle mogelijkegesprekstechnieken in de rijen. Je probeert metvogelpik een cel in het rooster aan te gooien. Jeverzint een combinatie van die kolom met dierij.x Domino: Bv. bij een brainstorm over het jaarthemazet één iemand vier woorden die metelkaar te maken hebben op een blad: bovenaan,links, rechts en onderaan op het blad. Dan probeertiedereen een associatie te maken met éénvan die vier woorden en er nog drie andere bij teverzinnen. Op het einde van de brainstorm hebje vele vierkante blaadjes als een lappendekenaan elkaar gelegd.x Kruis de andere: je schrijft op een lange smalleflap (bv. behangpapier) in één lange kronkelendezin alles wat in je opkomt over het themaen blijft schrijven tot je iemand kruist. Kruis jeiemand, dan loop je naar de muur en wissel jeeven van gedachten.Je geheugensteun: een goed verslagIn een verslag moet het overzicht van de afsprakenstaan:x Wie doet wat wanneer?x Wie is verantwoordelijk of aanspreekpunt?x Wanneer nemen we bepaalde thema’s opnieuwop?x Wie zorgt voor welke communicatie?Handig voor later is ook om je verslag een datum tegeven en te noteren wie er aan- en afwezig was.40 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


Chirojeugd Vlaanderen. (s.d.). BegeleidingsbundelHoofdanimatorChirojeugd Vlaanderen. (s.d.). BegeleidingsbundelKIC 1.Chirojeugd Vlaanderen. (1997). Kadermap: Hetkader opgeTILd: een overzicht van de gewestwerking.Hambach, E. (2002). Vrijwilligers aantrekken iseen kunst. Een praktische handleiding. ProvincialeSteunpunten Vrijwilligerswerk en Punt vzw.Hambach E. (2004). Met vrijwilligers sporen is eenkunst. Vlaams, Brussels en Provinciale steunpuntenvrijwilligerswerk. Hambach, Antwerpen.bronnenVerbond Leuven. (s.d.). Hoor wie klopt daar kinderen.Binnenstappen bij groepen: een boekje met tips.KSJ-KSA-VKSJ. Nieuw in begeleiding. Uit: De handschoenopnemen.Katholieke Landelijke Jeugd. Joepie de Groepi.Met dank aan alle gewest- en verbondsploegen diehun ervaringen vertelden.| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 41


colofonTekst: Liesbeth Van Schoote, Hilde VanhaevreInhoudelijk naleeswerk: Jurgen Sprangers,Katrien Geens, Hilde Vanhaevre, Eleke Langeraert,Andy Demeulenaere, Bruno VerwimpEindredactie: Liesbeth Van SchooteTaalcorrectie: Bart BooneVormgeving: Saskia RoggeFoto’s: Mattijs Gouweloose, Bruno Pierloot, SaskiaRogge, Jan Van Bostraeten, Riet Van De Walle,Verbond Antwerpen /Heuvelland//Kempen/Limburg/Mechelen/Roeland/Reinaert,verbonds- engewestsitesJe kunt deze Kadermap gratis bestellen bijChirojeugd Vlaanderen, Kipdorp 30,2000 Antwerpen, 03-231 07 95, info@chiro.be.Downloaden kan ook, op www.chiro.be/kader. Jekunt ook specifieke onderdelen apart downloaden.Wettelijk depot: D/2007/2909/1Druk: Drukkerij De Wrikker, Berchem42 | Kadermap 2006 - 2007 | proef inhoud, ruik sfeer


| Kadermap 2006 - 2007 | inhoud en leven in je gewestploeg | 43


cursussen zijn vitamientjesvoor het kadervolk gezocht? gevonden!inspraakvanje groepenbrainstorm- engesprekstechniekjeswaaw, wat een leuke vergadering!op ontspanningsweekend met ’tgewestsamen met groepen stilstaanbij thema’s allerhandeChirojeugd-Vlaanderen vzw__ Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen[ Tel.] 03-231 07 95 [ Fax ] 03-232 51 62[ E-mail ] info@chiro.be [ Site ] www.chiro.beplan en evalueer

More magazines by this user
Similar magazines