8 mei-viering op zondag 10 mei - Gemeente Zwijndrecht

zwijndrecht.be
  • No tags were found...

8 mei-viering op zondag 10 mei - Gemeente Zwijndrecht

0 19 21Braderij inBurchtSeniorenuitstapSportkriebelsvoor kleuters8 mei-viering op zondag 10 meiprogramma p. 4MEI 2009


Gelieve alle briefwisselingte richten aan:College van burgemeester en schepenenBinnenplein 1, 2070 Zwijndrechtgemeentebestuur@zwijndrecht.beGemeentedienstenadministratief centrumBinnenplein 1, 2070 Zwijndrechtt 03 250 48 00, f 03 250 48 09gemeentebestuur@zwijndrecht.beopeningstijdenelke werkdag 9.00-12.00 u.dinsdagavond 17.30-19.30 u.woensdagnamiddag 14.00-16.00 u.Je kunt ook vooraf een afspraakmaken.burgemeesterBurgemeester Willy Minnebo is in principeelke werkdag aanwezig in het administratiefcentrum. Als je hem wenst te spreken, maakje best vooraf telefonisch een afspraak methet kabinet op 03 250 48 14.websitewww.zwijndrecht.becolofonGemeentelijk informatieblad,verschijnt 11x per jaar.redactieadresDienst CommunicatieGemeente ZwijndrechtBinnenplein 1, 2070 Zwijndrechtt 03 250 49 20, info@zwijndrecht.bev.u.Willy MinneboReynerslaan 29, 2070 Zwijndrechtpublicatie vanactiviteitenErkende verenigingen die activiteitenorganiseren die toegankelijk zijnvoor het publiek, kunnen deze gratisaankondigen in het gemeentelijkinformatieblad. Voor de voorwaarden enafsluitdata kan je contact nemen met decommunicatiedienst in het administratiefcentrum.2Administratief centrumBeleids- en projectmanagement03 250 48 00projecten@zwijndrecht.beBevolking03 250 48 30bevolking@zwijndrecht.beBurgerlijke stand03 250 48 40burgerlijke.stand@zwijndrecht.beCommunicatie03 250 49 20communicatie@zwijndrecht.beContractbeheer03 250 48 60contractbeheer@zwijndrecht.beCultuur03 250 49 50cultuurdienst@zwijndrecht.beDuurzaamheid03 250 48 07duurzaam@zwijndrecht.beFinanciën03 250 48 20financien@zwijndrecht.beJeugd03 250 49 80jeugddienst@zwijndrecht.beKinderopvang03 250 49 60kinderopvang@zwijndrecht.beMiddenstand en lokale economie03 250 48 15middenstand@zwijndrecht.bePersoneel03 250 48 50personeelszaken@zwijndrecht.beSecretariaat03 250 48 10secretariaat@zwijndrecht.beSociale Zaken03 250 49 30sociale.zaken@zwijndrecht.beVrijetijdsbalie03 250 49 65vrijetijdsbalie@zwijndrecht.beDepartementGrondgebiedszakenLaarstraat 90Gis - geografischinformatiesysteem03 250 48 75gis@zwijndrecht.beMilieu03 250 49 00milieudienst@zwijndrecht.beOpenbare werken03 250 48 70openbare.werken@zwijndrecht.beRuimtelijke ordening enstedenbouw03 250 48 80ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.beAndere dienstenBibliotheekBinnenplein 1, 03 250 49 40bibliotheek@zwijndrecht.beFiliaalJohn Tulpinckstraat 2, 03 252 56 81Buitenschoolse kinderopvangkinderopvang@zwijndrecht.beKobbe, Dorpstraat 11803 252 83 36Kozze, Pastoor Copaan 48-5003 254 14 49Jeugdcentrum Den TrechterDorp Oost 4203 250 49 55jeugdcentrum@dentrechter.beOCMWDorp Oost 4503 250 18 18ocmw-zwijndrecht@publilink.beOntmoetingscentrum ’t WaaigatKerkplein 103 250 49 90waaigat@zwijndrecht.bePolitiePastoor Coplaan 22203 250 64 10Sportcentrum ZwijndrechtSporthal,Fortlaan 1003 250 49 70sportdienst@zwijndrecht.beSportpark De Wallen,Heirbaan, 03 252 62 69


Column van deburgemeesterVredesdagIn een maatschappij waar televisie grotendeels verworden is tot een spelletjescultuur, is het positief vast te stellendat Canvas één van de weinige zenders is die aandacht besteedt aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.Ook wij mogen de overwinning op Nazi-Duitsland niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Vandaar onzejaarlijkse Vredesdagherdenking.Op 8 mei 1945 kwam er eindelijk een einde aan een regime dat gedurende twaalf jaar Europa in een vernietigendewurggreep had gehouden. Miljoenen mensen werd gedood, gefolterd, vernederd, ontheemd. Ik moet u debeelden van de concentratiekampen van Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Buchenwald en andere niet oproepen.Ze zijn gekend.Nochtans leert onze wereld maar gedeeltelijk uit zijn geschiedenis. Wereldvrede blijkt een utopisch begrip te zijn.In tal van landen en regio’s worden nog steeds conflicten en heuse oorlogen uitgevochten. Soedan, Rwanda, Iraken Palestina zijn daarvan trieste voorbeelden.Ik ben mij ervan bewust dat onze gemeente geen rechtstreekse invloed kan uitoefenen op de besluitvormingwereldwijd. Wel kunnen wij onze eigen bevolking sensibiliseren om waar dan ook de vrede te propageren.Als gemeente willen wij tal van projecten koppelen aan de vrede. Het centrale punt blijft het Vredespark vanwaaruit het Vredespad richting Vredesbos loopt. Een bos dat wij in overleg met de organisaties Mayors for Peace(Burgemeesters voor de Vrede) en Friends of the Earth (Vrienden van de Aarde) hebben aangelegd en nog zullenverruimen.Vrijheid en vrije meningsuiting zijn begrippen die velen in de wereld (nog) niet kennen. Als democraten moetenwe zorgen dat fascisme, racisme, ongelijkheid en extremisme geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Tot wat ditleidt, zie je dagelijks in de media.Je inzetten voor vrede en democratie, aanzie ik als een burgerplicht. Ik ben voorstander van een sociale welvaartstaatwaar de burgerrechten worden gerespecteerd, waar het beleid onder een democratische controle staat. Op8 mei 1945 werd de aanzet gegeven. Deze datum is belangrijk en symbolisch. Het is dus geen doordeweekse dag.Willy Minneboburgemeester3


BeslistUit de gemeenteraadDe belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraadszitting van 26 maartFinanciënDe gemeente stelt de rekening 2008 vande gemeente en van de politiezone vast.De rekening is het financiële verslag vanéén jaar werking en ook een momentopnamevan de financiële situatie. Hetvolledige document kan men raadplegenbij de beleidsdocumenten opwww.zwijndrecht.be.MilieuZwijndrecht sloot een samenwerkingsovereenkomstMilieu en duurzaamheidmet het Vlaamse Gewest. In dezeovereenkomst engageert de gemeentezich om een aantal acties en projectente ondernemen. De Vlaamse overheidgeeft in ruil een financiële stimulans. Degemeente moet aan de Vlaamse overheidrapporteren via het milieujaarprogramma.Dit bevat een overzicht van de acties diein dat jaar werden gerealiseerd.CultuurKunstenaar Fred Bervoets schenkt eenlitho aan de gemeente. Het werk draagtde titel De trommelaar van de liefde. Dewaarde wordt geschat op 250 euro. Degemeenteraad aanvaardt de schenking.Elk jaar koopt de gemeente een kunstwerkom het straatbeeld te verfraaien. Zelaat zich hierbij adviseren door de werkgroepKunstbeleid van de Cultuurraad.Dit jaar viel de keuze op het werk Adamen Eva van kunstenaar Luk Van Soom.Het werk is ongeveer 3 meter hoog enzal een plaats krijgen op de Scheldedijkaan de Sint-Martinuskerk in Burcht.JeugdDe gemeenteraad past het reglementvoor het gebruik van jeugdcentrum DenTrechter aan. De belangrijkste wijzigingenhebben betrekking op het verplichtgebruik van de eigen geluidsversterkersvan het jeugdcentrum en op het loslatenvan de vaste drankprijzen. De nieuwetekst van het reglement is beschikbaarop www.zwijndrecht.be en bij de jeugddienst.OverheidsopdrachtenDe gemeenteraad keurt de voorwaardengoed voor een raamcontract voor de aankoopvan computerhardware. Dit moetde aankoopprocedure voor de volgendevier jaar eenvoudiger maken.Het politiecommissariaat krijgt nieuweramen met hoogrendementsbeglazing.De gemeenteraad keurt de voorwaardenvoor deze werken goed.PatrimoniumDe gemeenteraad beslist om een partijafgeschreven printers aan het personeelte verkopen door biedingen in geslotenomslag.EconomieDe gemeente Zwijndrecht keurt de tekstgoed van het Streekpact Regionaal SociaaleconomischOverlegComité (RESOC)Antwerpen. Deze tekst is opgesteld doorde sociale partners van de SociaaleconomischeRaad van de Regio Antwerpen.Op deze manier wil men de krachtenbundelen inzake de regionale ontwikkelingvan werkgelegenheid en economie.De gemeenteraad keurt ook de opmerkingenvan het college van burgemeesterProgramma 8-meivieringDit jaar zal de plechtigheid plaatsvindenop zondag 10 mei 2009.10 u.Mensen uit Zwijndrecht kunnen de busnemen op het kerkplein van Zwijndrecht.De bus rijdt naar de gemeentelijkebegraafplaats van Burcht.10.15 u.Verzamelen aan de gemeentelijkebegraafplaats van Burcht, Verwelkomingdoor een afgevaardigde van de vaderlandslievendeverenigingen, De klaroenenblazen Ten Velde.BloemenhuldeNa de huldiging worden het Vaderlandslieden het Lied van de Vlaamse Gemeenschapgespeeld door de SocialistischeFanfare De Scheldezonen.10.45 u.Iedereen begeeft zich individueel of metde bus naar het station in Zwijndrecht.4


Titel (2 de niveau)JubilarissenBriljanten bruiloften schepenen goed. Deze opmerkingengaan over een groter belang voor deland- en tuinbouw als economische sectoren over de verkeersproblemen aan deE17 en de door Zwijndrecht voorgesteldeaansluiting op de Liefkenshoektunnel.René EngelsJeanne Van BerloGehuwd: 23.04.1949Beversebaan 69Carolus BraemLouisa MaresGehuwd: 29.04.1949Leo Verbeecklaan 8/B002Van daaruit gaat men stoetsgewijs enonder muzikale begeleiding of met debus naar het herdenkingsmonument vande gesneuvelden en oorlogsslachtoffersop de gemeentelijke begraafplaats vanZwijndrecht.Gouden bruiloft11 u.De klaroenen blazen Ten Velde, gevolgddoor de bloemenhulde.De Socialistische Fanfare De Scheldezonenspeelt het Vaderlandslied en hetLied van de Vlaamse Gemeenschap. Vandaaruit gaat men stoetsgewijs en ondermuzikale begeleiding of met de busnaar het administratief centrum. Daarvolgt een academische zitting met eengelegenheidsrede door de burgemeesteren een afgevaardigde van de vaderlandslievendeverenigingen.Aansluitend een receptieMensen uit Burcht kunnen na de receptiede bus nemen naar Burcht.Etienne SchippersMadeleine LippeveldGehuwd: 18.04.1959Boomgaardstraat 78Prosper CoventsWinifreda PietersGehuwd: 25.04.1959Struikheidelaan 16André Van MieghemChristianne HaumanGehuwd: 22.04.1959Schoolstraat 75


VerkiezingenEuropese en regionale verkiezingenzondag 7 juni van 8 tot 15 u.Op 7 juni zijn er verkiezingen voorhet Europees en Vlaams Parlement.Elke stemgerechtigde Belg is verplichtom te stemmen.Je kunt niet komen?Kan je om een van de wettelijke opgesomderedenen (vb. ziekte, invaliditeit,beroeps- of dienstredenen, vakantie inhet buitenland, …) niet zelf gaan stemmen,dan moet je dit kunnen bewijzen.Je bezorgt op voorhand je attest vanverhindering bij de dienst Bevolking.Ben je die dag niet in België, dankan je bij de dienst Bevolking of opwww.zwijndrecht.be een documentkrijgen dat je in het buitenland laatafstempelen op de dag van de verkiezingen.Je geeft dit formulier bij je terugkeernaar België, samen met je oproepingsbrief,af bij de dienst Bevolking.Bij volmacht stemmen?Voor een aantal redenen kan je aaniemand de volmacht geven. Je moet daneen volmachtformulier invullen en er jeattest van verhindering bijvoegen.Aan wie volmacht geven?Je kunt een volmacht geven aan elkeandere kiezer. De persoon aan wie je volmachtgeeft moet zelfs niet in dezelfdegemeente wonen, waar hij de stem viavolmacht moet uitbrengen. Het volstaatdus dat hij als kiezer is ingeschreven inom het even welke gemeente in België.6Wel kan één persoon niet meer dan éénvolmacht krijgen.Let op: Je kunt enkel met volmacht vooriemand gaan stemmen, voor de verkiezingenwaar je zelf aan deelneemt. Ditbetekent dat een Belgische kiezer enkeleen volmacht kan geven aan een andereBelgische kiezer. Een Belgische kiezerstemt immers zowel voor de Europese alsvoor de regionale verkiezingen. Niet-Belgischekiezers hebben enkel stemrechtvoor de Europese verkiezingen. Zij mogenvolmacht geven aan Belgische kiezersen aan buitenlandse kiezers van een EUland.Hoe geef je een volmacht?Je geeft iemand volmacht met een specifiekformulier. Dit kan je afhalen in hetadministratief centrum en je vindt hetbinnenkort ook op www.zwijndrecht.be. De persoon die in jouw plaats stemt,geeft dit ingevulde formulier af aan devoorzitter van het stembureau waar jijmoet gaan stemmen, samen met hetattest dat bewijst dat je niet kan gaanstemmen.De persoon die bij volmacht stemt vooreen andere kiezer moet bovendien in hetbezit zijn van zijn eigen identiteitskaart,zijn eigen oproepingsbrief en van deoproepingsbrief van de kiezer in wiensnaam hij komt stemmen.MEER INFOdienst Bevolking03 250 48 35dienst.bevolking@zwijndrecht.beWanneer mag je volmachJe bent door ziekte of door eenhandicap niet in staat om te gaanstemmen.Voeg een medisch attest bij de volmacht.Opgelet: een arts die zelf kandidaatis, mag het attest niet afgeven.Je verblijft om beroeps- of dienstredenenin het buitenland. Ook deleden van je gezin of je reisgezelschapdie met jou in het buitenlandverblijven en die moeten gaanstemmen, kunnen een volmachtgeven.Voeg een attest van je werkgever bijde volmacht.Je bent in België, maar op de dagvan de verkiezingen moet je werken.Voeg een attest van je werkgever bijde volmacht.Jijzelf of iemand van je gezin die bijjou woont, oefent het beroep vanschipper, marktkramer of kermisreizigeruit.Voeg een attest bij de volmachtwaaruit de uitoefening van hetberoep blijkt, afgegeven door de burgemeestervan de gemeente waar debetrokkene in het bevolkingsregisteris ingeschreven.


TE HUURTitel (2 de niveau)Vermelding huurprijs verplichtAPPARTEMENTt geven?Je verblijft in de gevangenis.Wanneer je een woning te huur aanbiedt,ben je verplicht om in je aankondiging dehuurprijs te vermelden. Die verplichtinggeldt zowel voor een “te huur”-afficheals voor een advertentie in een krant.Behalve de maandelijkse huurprijs moetje ook het bedrag van de gemeenschappelijkelasten vermelden.Wanneer je deze bedragen niet vermeldt,riskeer je een administratieve sanctietussen 50 en 200 euro.Voeg bij de volmacht een attest vande directie van de strafinrichting.Je geloofsovertuiging laat je niettoe om te gaan stemmen.Voeg een attest van je religieuzeoverheid bij de volmacht.Je bent student en je kan om studieredenenniet gaan stemmen.Voeg een attest van de directie vande school bij de volmacht.Je verblijft om privéredenen tijdelijkin het buitenland.Voeg een bewijs van je tijdelijkverblijf in het buitenland bij devolmacht. Aan de hand van ditbewijs levert het gemeentebestuureen attest af dat bij de volmachtgevoegd wordt.Oefenen elektronisch stemmenOp 7 juni zijn er Europese en Vlaamseverkiezingen en gaan we weer met zijnallen stemmen.Wie graag vooraf nog even wil oefenenmet het elektronisch stemmen, kan van25 mei tot 5 juni tijdens de openingstijdenterecht in het administratief centrumen in OC ‘t Waaigat.Bovendien vind je er in het raam van decampagne Kies-Keurig 2009 heel duidelijkeinformatie over politiek.Openingstijdenadministratief centrumalle dagen van 9 tot 12 u.dinsdag van 17.30 tot 19.30 u.woensdag van 14 tot 16 u.Openingstijden OC ‘t Waaigatdinsdag van 13.30 tot 19.30 u.woensdag, donderdag en vrijdag van13.30 tot 17 u.zaterdag van 10 tot 13 u.Laat je helpen bij je belastingaangifteBinnenkort moet je opnieuw je belastingaangifteinvullen (aanslagjaar 2009 -inkomsten 2008). Je kunt je hierbij latenhelpen door medewerkers van de directebelastingen.In Zwijndrecht op donderdag 28 mei,van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u. in hetadministratief centrum, Binnenplein 1 opde 2e verdieping.Om alles vlot te laten verlopen, vragenwe je wel eerst een volgnummertjete nemen aan de onthaalbalie op debenedenverdieping.In Burcht op vrijdag 29 mei,van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.in OC ‘t Waaigat, Kerkplein 17


GIS3 000 verkeersborden ingeografische databankAlle verkeersborden, en dat zijn ermeer dan drieduizend, zitten nu inde GIS-databank van de gemeente.Zwijndrecht is hiermee één van deeersten in Vlaanderen en bevestigtzijn voorsprong. Steeds meer wordtde GIS-omgeving een dagelijkswerkinstrument voor de gemeentediensten.Een GIS-databank toont gegevens ineen grafische omgeving. Verschillendegegevens die over eenzelfde plaats gaan,komen zo op een zeer realistische maniertot leven. GIS staat dan ook voor geografischinformatiesysteem. Een gekendeGIS-omgeving is Google Earth, eentoepassing die op een landkaart informatieweergeeft over wegen, bezienswaardigheden,hotels of benzinestations. Degemeenten gebruiken een gelijkaardigetechnologie om op een kaart van degemeente informatie weer te geven.De inventaris van verkeersborden isbelangrijk voor de gemeentediensten.Die zullen de borden niet alleen beterkunnen beheren, maar ook het verkeersbeleidgaat beter verlopen. De GISomgevingis heel geschikt om te onderzoekenof de borden wel goed staanopgesteld, of er niet te veel of te weinigstaan en of sommige borden elkaar niettegenspreken.De gemeentelijke GIS-cel heeft volledigvolgens de Vlaamse standaard gewerkt.Dit heeft het grote voordeel dat deVlaamse overheid de informatie laterverder kan aanvullen met informatie uit8de Vlaamse verkeersbordendatabank, dienog in opbouw is. Zo worden bijvoorbeeldalle verkeersborden in het havengebieden langsheen gewestwegen doorde Vlaamse overheid aan het systeemtoegevoegd.In vergelijking met andere gemeentenstaat Zwijndrecht zeer ver in de ontwikkelingvan de GIS-omgeving. Die is volledigmodulair opgebouwd, een beetjezoals een Lego®-bouwwerk. Elke moduleheeft een eigen functionaliteit en vult dedatabank verder aan. Belangrijke moduleszijn de rioleringsdatabank, de inventarisvan alle bomen, de begraafplaatsen,het straatmeubilair zoals fietsbeugels,hydranten, infoborden ,... en uiteraardalle plannen van ruimtelijke ordening.Ook in het raam van de rampenplanningwordt het GIS ingezet.In de nabije toekomst vult de gemeentehet GIS-systeem aan met de volledigeinventaris van het openbaar groen, deverkeersbelijning en de waterlopen. Aldie informatie kan gecombineerd wordenmet de informatie van de andere modulesen dat geeft bijzonder interessantemogelijkheden.Beeld van het kerkplein in Zwijndrecht inde GIS-omgeving. In het menu kan meneenvoudig aanvinken welke informatiemen wil tonen. Hier wordt een luchtfotoals ondergrond getoond, maar dit kan netzo goed het gewestplan zijn of bv. eenstratenplan. Luchtfoto © Aerodata.


JeugdKids-IDTitel (2 de niveau)De elektronische identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaarVanaf mei kan je het elektronischidentiteitsdocument voor Belgischekinderen onder de twaalf jaaraanvragen. Die kaart kreeg denaam Kids-ID Ook onze gemeentezal vanaf 1 mei de Kids-ID kunnenafleveren.Wat is de Kids-ID?De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocumentvoor Belgische kinderen onderde twaalf jaar en vervangt het huidige,kartonnen identiteitsbewijs. Het heeft degrootte van een bankkaart en bevat eenelektronische chip waarop een foto enalle identiteitsgegevens van je kind staan.De Kids-ID is ook een reisdocument datin alle Europese landen (behalve in Litouwen,Bulgarije, Roemenië en Slovakije)en bepaalde landen daarbuiten geldigis. Toch volstaat enkel de kaart niet alsje kind op reis gaat. Je kind moet steedsvergezeld worden door een volwassenemet een geldige identiteitskaart. De Kids-ID is dus een identiteits- en reisdocument,maar biedt ook nog tal van anderevoordelen:Elektronische identificatie is mogelijkvanaf zes jaar. Dankzij de gegevens opde chip kan de kaart op het internetgebruikt worden. Het is veiliger om tesurfen en te chatten of je kan onlinedienstengebruiken waarvoor een identiteitsbewijsnodig is.De elektronische gebruiksmogelijkhedenzijn eigenlijk onbeperkt. Ze zou in detoekomst eventueel kunnen gebruiktworden als bibliotheekpas, als lidkaartvan een sportclub of als SIS-kaart.Op de kaart staat een centraal, uniektelefoonnummer (+32 (0)78 150 350)waarnaar je 24/24 uren en 7/7 dagen kanbellen als je kind een probleem heeft ofin gevaar verkeert. De ouders kunnenvrijblijvend het centrale nummer koppelenaan een lijst met telefoonnummersom op te bellen in geval van nood.Er werden tal van veiligheidssystemeningebouwd waardoor de kaart moeilijk tevervalsen is.Aanvragen en activerenDe Kids-ID kan je enkel aanvragen als jehet ouderlijk gezag over het kind uitoefent.Omdat de aanmaak van de Kids-IDongeveer drie weken in beslag neemt,vraag je ze best minstens één maandvoor je kind op reis vertrekt aan bij dedienst Bevolking. De aanvraag gebeurtin het bijzijn van je kind en je brengthiervoor een recente pasfoto met effen,witte achtergrond mee. De kostprijs vande Kids-ID bedraagt 3 euro, die je ophet ogenblik van de aanvraag betaalt.Na een drietal weken krijgt je kind perpost een brief toegestuurd met verschillendecodes. Met deze brief kom je naarde dienst Bevolking om de Kids-ID teactiveren.Let wel op! De Kids-ID is in België nietverplicht. Alleen als je kind zonder reispasnaar een ander Europees land gaat ofnaar bepaalde landen daarbuiten, dan isde Kids-ID verplicht.Als je kind binnenkort nog naar hetbuitenland vertrekt en je twijfelt of deKids-ID tijdig geleverd zal worden, kan jevóór 1 mei nog een kartonnen identiteitsbewijsaanvragen. Vanaf de overschakelingop 1 mei naar de Kids-ID kande gemeente dit kartonnen pasje immersniet meer afleveren. De oude kartonnenpasjes blijven wel geldig zolang de vervaldatumniet overschreden is.Ook de dringende aanmaak van deKids-ID is mogelijk, maar hier betaal jewel extra kosten voor. De prijs van eendringende kaart bedraagt 65 euro, vaneen zeer dringende kaart 108 euro. Dezeprijzen zijn door de federale overheidbepaald.De Kids-ID is maximum drie jaar geldig.Het is echter de taak van de ouders omerover te waken dat de identiteitsfotoaltijd gelijkend is en om, indien nodig,vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum,een nieuwe Kids-ID aan tevragen.MEER INFOdienst Bevolkingbevolking@zwijndrecht.bet 03 250 48 30www.halloouders.bewww.eid.belgium.be9


FeestBraderij in Burchtzondag 3 meiDe braderij wordt officieel en muzikaalgeopend om 13 u. Vanaf dan kan jeterecht bij de vele attracties. Van 13 tot19 u. vinden er muziekoptredens plaatsop het Kerkplein, de Heirbaan en de PastoorCoplaan. Er zijn ook trikerondritten,springkastelen, een rommelmarkt en eenmodeshow.Om 19 u. is er een optreden van deMansana Salsa Band op het Kerkplein.Volgende straten worden tijdens debraderij tussen 10 en 21 u. verkeers- enparkeervrij gemaakt:• de Pastoor Coplaan vanaf de Idsteinlaantot de Dorpstraat• de Kloosterstraat vanaf de Zwijndrechtsestraattot het centrum. In deKloosterstraat is enkel parkeerverbodvanaf het café Trefpunt tot deingang van de school• het Kaaiplein vanaf de hoek van deAntwerpsesteenweg tot de Dorpstraat• de Dorpstraat volledig• de Heirbaan vanaf de hoek van deKampstraat tot de Dorpstraat. Er iswel vrije doorgang voorzien aan hetkruispunt Vrijheidstraat/KapelstraatTer gelegenheid van de 25e editie vande braderij wordt er om 22 u. aan hetKaaiplein een groot vuurwerk afgestokenvanop de Schelde.Kermis op hetKaaiplein2 tot 4 meiHet Kaaiplein zal verkeers– en parkeervrijgemaakt worden van woensdag 29 aprilom 19 u. tot dinsdag 4 mei om 6 u.Sinksenkermis inZwijndrecht30, 31 mei en 1 juniMet Sinksenkermis zijn volgende plaatsenverkeers- en parkeervrij:van donderdag 28 mei om 9 u. totdinsdag 2 juni om 6 u.:• Richard Orlentstraat: tussen de Kerkhofstraaten de N70• kerkplein en Michel Vergauwenstraat• van woensdag 27 mei om 19 u totdinsdag 2 juni om 6 u.:• gemeentelijke parking 1PompoenwedstrijdDe inschrijvingen voor de jaarlijksepompoenwedstrijd starten vanaf 1 mei.Elke inwoner van de gemeente kan eenstartset met pompoenzaden krijgen. Eenpompoen kweken met je eigen zadenis natuurlijk ook toegestaan. Je moet jevooraf inschrijven. Je kunt het inschrijvingsformulierafhalen in het administratiefcentrum aan de onthaalbalie ofdownloaden op www.zwijndrecht.be (opde pagina van de dienst Middenstand).Deelnemen is zeker de moeite waard,want je kunt aankoopcheques van Avevewinnen ter waarde van 500 euro. Er zijnverschillende prijscategorieën. Niet enkelde zwaarste pompoen valt in de prijzen,maar ook bijvoorbeeld de mooiste en delelijkste. Opgelet: op 15 mei worden delaatste zaden verdeeld.De datum van de prijsuitreiking en dekeuring van de pompoenen zal later aande deelnemers worden meegedeeld.10


Programmatie ‘t WaaigatTitel (2 de niveau)zaterdag 9 mei om 20 u.Aurélia - HypnogolMuziekvoorstellingIn het ruim van een schip zit een binnenschipper.Hij is zwaar teleurgesteld. Zijnconcert als strafste zanger van de wereldis mislukt. Hij zwerft langs rivieren enkanalen en strandt in Burcht. De eenzaamheiden de monotonie eisen huntol. Hij hallucineert en noteert alles in zijnMEER INFO EN KAARTENOC ’t WaaigatKerkplein 12070 Zwijndrechtt 03 250 49 90f 03 250 49 99waaigat@zwijndrecht.bewww.waaigat.beOpeningstijdendi: 13.30 - 19.30 u.wo, do, vr: 13.30 - 17 u.za: 10 - 13 u.logboek. Die stroom van gedachten enklanken brengt Aurélia ten gehore.De Aurélia Feria, een binnenschip vanbijna veertig meter lang en vijf meterbreed, deed meer dan veertig jaar dienstop Franse en andere wateren. Maar deboot werd met veel bloed en nog meerzweet omgebouwd tot een woon- entheaterboot. Zo’n negentig mensen kunnenin het ruim plaatsnemen en genietenvan de muzikale brouwsels van AurélieDorzée, Tom Theuns en Stephan Pugin.Hypnogol is de samensmelting van hypnogia,de geestestoestand vooraleer jelichaam inslaapt, tussen waken en slapen,en Gogol de vaak melancholische Russischeschrijver die de zelfkant van hetmenselijk handelen en denken opzocht.Aurélia tracht die vreemde, halfwakkeredroom te verklanken. Men zoekteen eigen wereld en een eigen taal. Hettrio achter Aurélia heeft zijn sporen alverdiend in meerdere gezelschappen enprojecten. Aurélie Dorzée is een klassiekgeschoolde violiste maar is ook thuis inde traditionele muziek. Tom Theuns is bijons beter bekend. Als lid van Ambrozijnen Olla Vogala verwierf hij bekendheidin de folkmiddens. Maar zijn wortels liggenin de rock en hij schoolde zich in deAntwerpse Jazzstudio. Stephan Pougin iseen percussionist die zowel de klassiekemuziek als de jazz beheerst. Hij is vooralin Wallonië een veelgevraagd muzikant.De zwaarmoedige schipper vaart vansluis tot sluis. Een sluis brengt hem opeen andere plek. Een boot vaart traag,tijd en ruimte worden anders, grenzenvervagen. Ook de muzikale reis vanAurèlia vaart deze koers. Zeer eigenzinnig,een amalgaam vol magie, mysterieen gekte, de grenzen vervagen en slechtsenkele herkenbare ijkpunten blijven over.Met: Aurélie Dorzée (viool, altviool,zang), Tom Theuns (gitaar, zang, harmonium)en Stephan Pougin (percussie)Het concert vindt plaats op een binnenschipdat ergens in Burcht zal aanleggen.De juiste plaats wordt nog bekendgemaakt.Kaarten: 5 euro (vvk), 7,50 euro (kassa)woensdag 13 mei om 20 u.Estômago, a gastronomicstoryFilmLiefde gaat door de maag en dat is hetgeluk van Raimundo Nonato, die zijnuitzonderlijk kooktalent weet te gebruikenom zich op te werken van de gootnaar een sterrenrestaurant. Hij verleidtde prostituee Iria, maar werkt zichzelfook flink in nesten! Hij kan immers nietverbergen dat hij naïef is, onhandig enop de verkeerde momenten impulsiefhandelt. Deze goedmoedige loser rijdtzich aan hoge snelheid te pletter op deharde realiteit.Een vermakelijke, kostelijke Braziliaansefabel over macht, seks en eten. De filmwerd op meerdere festivals bekroond.Regie: Marcos JorgePlaats: Studio Rubens, Statiestraat 86Kaarten: 3 euro (vvk), 4 euro (kassa)11


CultuurDe fiets op!LeesgroepGrote Europese romanKoen PeetersDe fiets is het ideale vervoermiddel omtijdens de zomermaanden op verkenningte gaan in je eigen gemeente en omstreken.Wat is er leuker dan genieten van dezonnestralen en onderweg pauzeren opeen schaduwrijk terrasje? De gemeentebiedt enkele fietsbrochures aan die jelangs de mooiste wegen en plekjes loodsen.Zo hoef je zelf geen route meer uitte stippelen.Een overzicht:Fietsen en wandelen in ZwijndrechtGemeentelijke publicatie met vier routes:uitgebreide beschrijving, kaarten enfoto’s.Prijs: 1,50 euroOok op de nieuwe gemeenteplannenvind je de Zwijndrechtse fiets- en wandelroutesterug, maar zonder de uitgebreideinformatie.Prijs: 1,50 euroFietsknooppuntenkaartenStel je route samen door van knooppuntnaar knooppunt te rijden.Scheldeland: een uitgave van ToerismeProvincie Antwerpen. De kaart sluit aanop het fietsknooppuntennetwerk Waasland.Prijs: 5 euroWaasland: een uitgave van ToerismeOost-Vlaanderen. De kaart sluit aan opde knooppunten van het netwerkScheldeland.Prijs: 6 euroAl deze publicaties zijn te koop opvolgende plaatsen:• onthaal van het administratiefcentrum, Binnenplein 1• vrijetijdsbalie, Binnenplein 1• bibliotheken, Binnenplein 1 enJohn Tulpinckstraat 2• sporthal, Fortlaan 10• OC ‘t Waaigat, Kerkplein 1MEER INFOcultuurdienstt 03 250 49 52cultuurdienst@zwijndrecht.bemaandag 18 mei om 20 u.Koen Peeters (°1959) studeerde communicatiewetenschappenen antropologie.Hij schreef acht romans en een dichtbundel.Zijn recentste werk, Grote Europeseroman, verscheen in maart 2007. Hijis nauw betrokken bij Passa Porta, hetinternationaal literatuurhuis in Brussel.Zijn werk is onder andere bekroond metde NCR-prijs en de Literaire Prijs vanVlaams-Brabant.“In evenveel hoofdstukken als er Europesehoofdsteden zijn gaat Koen Peetersop zoek naar de Europese ziel. Met eenvleugje ironie op smaak gebracht.”www.klara.beVanaf half april zijn er voldoende exemplarenvan het boek aanwezig in debibliotheek.Op woensdag 3 juni komt Koen Peetersnaar de bibliotheek voor een auteurslezing.MEER INFObibliotheekBinnenplein 103 250 49 4012


TentoonstellingTitel (2 de niveau)Tinus FeuselsMag ik dat boek uithet magazijn?Tinus Feusels is geboren en opgegroeidin Zwijndrecht. Met zijn opleiding houtbewerkingen jarenlange job als schrijnwerker,bezit hij de juiste vaardighedenen was de stap naar stenen niet zomoeilijk.Een aantal opleidingen beeldhouwen inatelier Cirkel vzw in Brasschaat en in DeVinken in Antwerpen, gaven hem eengoede basis. Tinus Feusels volgt regelmatigworkshops bij Wereldbeeld in Nieuwkerken-Waas.In deze workshops, onderleiding van een Zimbabwaanse beeldhouwer,leerde hij de Shonakunst beoefenen.Het is een manier waarbij de steen en hetgevoel dat je erbij hebt, de basis zijn voorhet uiteindelijke resultaat.Tinus Feusels past dit principe ook toein zijn werken. Zonder voorafgaandestudies, schetsen of ideeën maakt hij ophet gevoel een beeld, afhankelijk van degekozen steen.Ieder kunstwerk is een proces van intuïtieve,onbewuste creatie in wisselwerkingtussen steen en beeldhouwer. Hetresultaat is een mooi beeld met zachteglooiende vormen zonder veel scherpehoeken of reliëf.Je kunt de werken van Tinus Feusels heelde maand mei bekijken in de bibliotheekvan Zwijndrecht.Het is zeker de moeite waard!Onder de bibliotheek is nog een verdiepingverborgen. Daar is het magazijn. Hetis enkel toegankelijk voor bibliotheekpersoneel.Je kunt boeken, tijdschriften enkranten uit het magazijn opvragen.Welke boeken belanden in het magazijn?Oudere, minder gevraagde, maar noginteressante boeken. De klemtoon ligtop Nederlandstalige auteurs. Maar ookklassiekers uit de wereldliteratuur wordener bewaard. Verder staan in het magazijnook oudere tijdschriftjaargangen en dekranten van de lopende en de voorbijemaand. Je kunt ze steeds opvragen.VertellegemHet voorleesdorpje in de bib van Zwijndrechtverwelkomt weer alle kinderenvan 4 tot 7 jaar .Op zaterdag 16 mei kunnen zij van 11 tot12 u. naar fijne verhalen komen luisteren.13


CultuurBurendagdinsdag 26 meiZoals vorig jaar en zoals in vele steden engemeenten in Europa komen de laatstedinsdag van mei heel wat mensen opstraat om hun buren te ontmoeten.Ken jij je buren? Wellicht wel, maar wiewoont er enkele huizen verder of aan deoverkant? Ken je ze of herken je ze?Burendag is een poging om dat te overbruggen.Het is zeker niet de bedoelingom met zijn allen op 26 mei een grootsstraatfeest te organiseren. Integendeel,geen gedoe! Zet gewoon je stoel buitenop dinsdag en zie wie er ook naar buitenkomt en leer elkaar kennen op deze ongedwongenmanier.We zoeken ambassadeurs. Wie steekt zijnnek uit?De gemeente stelt affiches ter beschikkingom deze dag aan te kondigen en flyers omje buurt- of straatbewoners uit te nodigenom op dinsdag 26 mei op een afgesprokenuur naar buiten te komen. Het moet zekergeen drinkgelag worden, al mag ieder watmeebrengen. Het hoofddoel is om eensgezellig bij elkaar te staan, elkaar te lerenkennen.Dag van het ParkInhuldiging Vredesboszondag 31 meiZondag 31 mei wordt om 10.30 u. hetVredesbos ter hoogte van Vlietstraat-Neerstraat-Polderstraat ingehuldigd.In opdracht van de gemeente werdde voorbije jaren in drie fasen een bosaangeplant. Sommige bomen zijn reedszodanig gegroeid dat een inhuldiging opzijn plaats is. In overleg met de organisatiesMayors for Peace en Friends of theEarth wordt dit nieuwe bos Vredesbosgenoemd. Geen vreemde naam, wanter is wel degelijk een relatie tussen zorgvoor het milieu en vrede. Gewelddadigeconflicten hebben een zeer nadeligeimpact op het milieu.Een wegel, die we toepasselijk Vredespadnoemen, leidt ons via Blokkersdijk en dekerkhofdam naar het Vredespark. Daarbiedt het gemeentebestuur alle genodigdenomstreeks 11.30 u. een receptie aan.Op deze pinksterzondag heeft het SymfonischSaxofoonorkest van Zwijndrechttraditioneel zijn parkconcert en barbecue.Na de receptie kunnen de hongerigenaanschuiven voor de barbecue. Voorafinschrijven is verplicht (voor 27 mei,03 773 36 89 of 03 252 66 36). Dat zouwel eens nodig kunnen zijn, want om15 u. word je in het Vredespark verrastdoor een optreden van de Saxons(de jeugdafdeling van het SymfonischSaxofoon-orkest) en het Jeugdorkest vanHulst.Ook de hoogstamboomgaard wordt opdeze dag in een feestelijk kleedje gestoken.Velt Den Bumpt vertelt verhalen enmythes waarin bomen een rol spelen.Een gids leidt je rond en vertelt over dewaarde van deze oude fruitbomen.MEER INFOcultuurdienst03 250 49 50Het klinkt ouderwets en nostalgisch. Maarvroeger zochten mensen elke avond destraatkant op om de gebeurtenissen vande voorbije dag te bespreken: het voetbal,de koers, de kinderen, …Wie interesse heeft, kan de nodige affichesen flyers gratis afhalen aan de vrijetijdsbalie,Binnenplein 1.MEER INFOcultuurdienst03 250 49 50cultuurdienst@zwijndrecht.be14


DuurzaamMet belgerinkel naarde winkelTitel (2 de niveau)Van 16 mei tot 20 juni beloont decampagne Met Belgerinkel naarde Winkel mensen die met de fietsnaar de winkel gaan. Deze fietspromotiecampagnevan Bond BeterLeefmilieu, Unizo, CM en de Fietsersbondkreeg in 2008 in totaal113 000 deelnemers op de fiets.Doe jij in 2009 ook mee?Dit jaar heb je meer dan ooit tevoren eenreden om deel te nemen. De Antwerpsemodeontwerper Walter Van Beirendonckheeft speciaal voor Met Belgerinkel naarde Winkel een funky fietstas ontworpen.Enkel wie deelneemt aan de campagnezal de fietstas kunnen kopen. Met de tasborduurt Van Beirendonck voort op decollectie Glow die eerder dit jaar op decatwalk gepresenteerd is. “Met de fietskan je iets over jezelf vertellen, net zoalsje dat doet met de kleren die je draagt.”Smile+BikeSmile+Bike luidt de slogan op de fietstas.“Ik fiets zelf graag”, vertelt Van Beirendonck,“ik rij met zo’n typische oudeHollandse fiets. En als ik fiets, lach ikvaak. Ik word er gewoon vrolijk van.”Met de campagne wint het milieu tweemaal:je laat de auto thuis en je kuntde boodschappen bovendien zonderwegwerptas naar huis meenemen. Detas haak je vlot aan de bagagedrager endankzij de schouderriem neem je hem zomee de winkel in.Hoe deelnemenVanaf 16 mei krijg je bij de deelnemendehandelaars een spaarkaart. Die handelaarsherken je aan de affiche in deetalage. Voor elk fietsbezoek krijg je eenzegeltje. Wanneer je zes zegeltjes bijeengespaard hebt, kan je deelnemen aan deprijzentombola. Dit doe je door de kaartte deponeren in de spaardoos op detoonbank van de deelnemende handelaars.Mits een opleg van 14 euro, kan jemet een volle spaarkaart (acht zegeltjes)ook de fietstas van Walter Van Beirendonckbestellen. Dit kan via de websitewww.belgerinkel.be of door te telefonerennaar een centraal nummer dat opde spaarkaart vermeld staat. Je ontvangtdan een unieke reservatiecode, die je ookop je spaarkaart moet vermelden. Na hetbestellen van je fietstas deponeer je dekaart in de spaardoos op de toonbanken neem je ook automatisch deel aan deprijzentombola.ModeMet Belgerinkel naar de Winkel staat in2009 in het teken van de mode. De campagnegaat van start tijdens de Naked,Fashion For Charity, op 16 mei in Antwerpen.Naked volgt Laundry Day op in deKammenstraat. Jonge amateurmodellenshowen kleren en de Walter Van Beirendonck-fietstassen.De geshowde kledingen enkele fietstassen kan je nog dezelfdedag kopen in een Nakedshop. De volledigeopbrengst gaat naar de daklozenorganisatieKamiano.BikewashIs je fiets bedekt met een dikke laag stof?Geen nood, vijf weken lang toert MetBelgerinkel naar de Winkel door Vlaanderenmet een Bikewash, telkens in eenandere provincie. Naar analogie met eencarwash kun je tijdens een Bikewash jefiets laten wassen. Vanzelfsprekend krijgtje fiets een milieuvriendelijke behandelingmet ecologische poetsproducten. Maarwees gerust: je zitje blijft droog dankzijeen Ecover-zadelhoes.Een overzicht van de deelnemende handelaarsvind je op www.zwijndrecht.be.SluitingsdagenDe gemeentediensten en bibliothekenzijn tijdens de maand mei gesloten op:vrijdag 1 meiFeest van de arbeiddonderdag 21 meiHemelvaartsdagvrijdag 22 mei(de bibliotheek en OC ‘t Waaigat zijndan wel open)brugdag15


Leute speeltMidzomernachtsdroomTitel (2 de niveau)van ShakespeareUitstap CultuurraadDe Haan en Beaufort 03zaterdag 6 junizaterdag 9 mei om 19 u. en zondag 10mei om 15 u. in OC ‘t WaaigatAls door de hertog Theseus wordt beslotendat Hermia niet met haar vriendLysander mag trouwen, maar met Demetrius,besluiten Lysander en Hermia tevluchten. Demetrius is de jongen waarHermia’s beste vriendin Helena op verliefdis.Tijdens hun vlucht uit Athene komen zedoor het Atheense bos, een plek waar deelfen leven onder de leiding van KoningOberon en Titiana. Als vervolgens nietalleen de elfen, Hermia en Lysander enhun achtervolgers Helena en Demetrius,maar ook nog eens zes handwerkliedenin het bos rondlopen, wordt het net ietste veel. Ieders plannen lopen volledig inhet honderd als de anderen zich met hunzaken gaan bemoeien.Een vrolijk en vlot stuk waarbij zelfs dekoudste kikker even zal moeten lachen.Vertaling: Jurie van DrutenRegie: Peter JacobsPrijs: 6 euro (VVK) – 7 euro (kassa) -Groepen (vanaf 15 personen) 5 euro perpersoonKaarten en info03 252 66 81www.leute.beHet kustdorpje De Haan weerstondvele aanvallen van bouwpromotoren enbehield een zeer authentiek karakter.De aanleg van een tramlijn op het eindevan de 19e eeuw zorgde voor heel watbouwactiviteiten. Er werd een villawijkontworpen in de Anglo-Normandischestijl, maar ook andere bouwstijlen werdengebruikt. De lokale architect Leo Idedrukte zijn stempel op heel wat gebouwen.We wandelen langsheen enkele vanzijn ontwerpen en krijgen meteen eenbeeld van een tijdsgeest tijdens de eerstedecennia van de vorige eeuw.Boeiend om weten is zeker dat heel watpersonaliteiten in de periode tussen detwee wereldoorlogen afzakten naar DeHaan. Op het einde van de jaren dertigverbleven er verschillende Duitse geleerdenen kunstenaars die hun land warenontvlucht.Voor de derde maal wordt aan de kustBeaufort georganiseerd. Gerenommeerdekunstenaars gaan de confrontatie aanmet de zoute lucht, de wind en het landschap.We gaan op zoek naar enkelebeelden (richting Nieuwpoort), waarbijwe vooral aandacht gaan besteden aanenkele Belgische kunstenaars.Programma8.15 u. vertrek met de bus aan deparking van de sporthal9.30 u. aankomst in De Haan, koffie10.30 u. architectuurwandeling Leo Ide12.15 u. lunch14.00 u. bezoek aan enkele kunstwerkenvan Beaufort op de lijnDe Haan-Nieuwpoortrond 18 u. vertrek uit Nieuwpoort19.30 u. vermoedelijke aankomst inZwijndrechtEen goedgevuld programma waarvoor je39 euro per deelnemer betaalt (drankentijdens de maaltijd niet inbegrepen). Jekunt kiezen tussen een vis- of vleesmenu.Gelieve dit bij je inschrijving door tegeven.Er zijn slechts vijftig plaatsen beschikbaar,dus wacht niet te lang!Inschrijven en betalen ten laatste op2 juni.MEER INFOvrijetijdsbalieBinnenplein 103 250 49 6517


Eerlijke handelFairtrade@work - donderdag 7 meiFair trade kan ook op het werkIedereen heeft recht op een correct loonen menswaardige woon- en werkomstandigheden.Dat is de doelstelling vanFairtrade. Het is geen liefdadigheid, maareen faire afspraak tussen bedrijven vanhier en boeren of landarbeiders in hetZuiden.De campagne fairtrade@work geeftsteun aan alle bedrijven en organisatiesdie de waarden en productenvan Fairtrade willen promoten bij hunwerknemers. Geïnteresseerde bedrijvenen organisaties konden zich voor 1 aprilkandidaat stellen door het indienen vaneen fairtradeproject op de werkvloer. Op7 mei worden de laureaten verkozen.Hiermee sturen bedrijven en organisatieseen positieve boodschap aan hun bedienden,ambtenaren en arbeiders, alsookaan hun klanten, leveranciers en burgers.En voor wie moeilijk te overtuigen is: eenEngels onderzoek heeft uitgewezen dat18het personeel beter gemotiveerd is wanneereen onderneming kiest voor eerlijkehandel op het werk.Voorbeelden van projectenin bedrijvenAankoop en verbruik van fairtradeproducten,drank- en snoepautomaten, eenfairtrademenu in de kantine, een proefsessie,een vormingsdag, arbeidskledijvan fairtradekatoen, bloemschikken metfairtraderozen of een wijnproeverij.Fairtrade brengt veranderingDankzij het kopje fairtradekoffie dat jij opje werk drinkt, kunnen jonge kinderenin Ethiopië eindelijk naar de basisschool.Ergens in India krijgt een oude boer eenecht pensioen omdat jij van fairtradetheenipt.Fairtrade betekent dat de producentencorrect betaald worden voor hun werk.Daarbovenop verdienen ze een premievoor elke kilo koffie, thee of fruit die zemet fairtradekeurmerk verkopen. Bij deproductie ervan houden ze ook rekeningmet het milieu.Wat ze met de centen doen, beslissen zezelf. Allerhande projecten worden ermeeopgezet. onderwijs, gezondheid, hetlokale leven. De hele gemeenschap vaarter wel bij.Zo verandert er stilaan en op een duurzamemanier iets in de meest achtergesteldedorpen van onze planeet. Als jijfairtradeproducten koopt, heb je eenbelangrijk aandeel in die vooruitgang.Het gemeentebestuur doet mee aan Fairtrade@workop 7 mei. De personeelsledendie deelnemen aan de actie Ik Kyotowaarmee milieuvriendelijk vervoer naarhet werk wordt gepromoot, krijgen eenfairtradepakketje.MEER INFOwww.maxhavelaar.beFair trade enduurzaam ontbijt’t Fakkeltjezondag 17 mei van 9 tot 12 u.In een fairtradegemeente is niet enkeleerlijke handel belangrijk. Daarnaastvoert een fairtradegemeente ook promotievoor duurzame en biologischeproducten. Oxfam Fairtrade heeft al meerdan vijftig bioproducten in zijn gammaen gaat nog verder. Op zondag 17 meiorganiseert de wereldwinkel een fairtradeen duurzaam ontbijt. Men serveert nietenkel biokoffie, biothee en biofruitsap bijdit ontbijt, maar ook biobrood, bio-eitjesen bioyoghurt van Zwijndrechtse boeren.Vooraf inschrijven in de wereldwinkel,Statiestraat 74Prijs: volwassenen 7 euro, -12 jaar 4 euro


Westhoek over deTitel (2 de niveau)Screvemaandag 22 juni 2009DossierOosterweelverbindingter inzageSeniorenuitstap naar Ieper, Monteberg,Zwarte berg …Om 8 u. vertrekken we aan de sporthalin Zwijndrecht of aan de kerk in Burcht.We stoppen even voor een ontbijt metkoffie of thee en twee koffiekoeken.Het bezoek aan de stad Ieper wordt opeen ludieke manier gebracht. Tijdensde wandeling kunnen we de historischemonumenten bewonderen: de raadszaal,de kathedraal, de Menenpoort, enz. Jekunt ook op eigen houtje een terrasjedoen, winkelen of een bezoek brengenaan het museum In Flanders Fields overde Eerste Wereldoorlog. De toegangsprijsis niet inbegrepen en moet je ter plaatsebetalen.‘s Middags genieten we van een lekkerdriegangenmenu: soep, Heuvellandsgebraad met groentjes en kroketjes,dessert met koffie of thee.Na het middagmaal vertrekken we vooreen originele rondrit doorheen hetprachtige Heuvelland en over de schreve.Tijdens deze rondrit stoppen we bij deHeuvellandse wijnboer Monteberg. Naeen rondleiding in zijn prachtige wijngaard,volgt een wijndegustatie in deontvangstruimte. Onze sightseeing gaatverder via de Katsberg. Als in een filmrollen schitterende panorama’s aan onsoog voorbij van het Heuvelland, de streekvan de picon, de Zwarte, Rode en deKemmelberg.Daarna keren we terug naar De Beiaardwaar we aanschuiven voor een heerlijkstreekbuffet met een vijftal soorten vlees,kaas, groenten en brood.De aankomst in Zwijndrecht en Burcht isvoorzien om 20.30 u.Prijs: 40 euro per persoon en 45 eurovoor leden van een Zwijndrechtse ofBurchtse seniorenvereniging die niet inde gemeente wonen.Inschrijven:vanaf dinsdag 12 mei tot enmet donderdag 4 juni bij je seniorenvereniging,bij de Vrijetijdsbalie in het administratiefcentrum of in OC ‘t Waaigat op12 en 19 mei van 14 tot 15.30 u.Wanneer je komt inschrijven voor meerderepersonen, zorg dan dat je allenamen en indien mogelijk ook alle telefoonnummersvan deze mensen opgeeft.Dit is nodig voor de verzekering. Mensendie niet in de gemeente wonen, maarwel lid zijn van één van onze seniorenverenigingen,moeten een geldige lidkaartmeebrengen.MEER INFOdienst Sociale Zaken03 250 49 32Datums volgen laterDe Vlaamse overheid heeft een bouwvergunningaangevraagd voor de Oosterweelverbinding.Bij zo’n procedure kaniedereen het aanvraagdossier inkijken enook bezwaren formuleren. Die bezwarenworden gebundeld en samen met deaanvraag beoordeeld.Het aanvraagdossier van de Oosterweelverbindingbestaat uit meer dan vierhonderdkaarten en tekeningen en velehonderden pagina’s tekst. De gemeentezal de inzage organiseren in het vroegeregebouw van de bibliotheek in de Laarstraat15. Tijdens de normale openingsurenvan de gemeentediensten kan je erde kaarten en de dossiers komen inkijken.Er is steeds een medewerker van dedienst Ruimtelijke Ordening aanwezig omje bijkomende informatie te geven.Wanneer je het met bepaalde aspectenvan de aanvraag niet eens bent, kanje bezwaar indienen. Dat kan ook terplaatse. Schriftelijke bezwaren kan jeook nadien nog insturen. Het openbaaronderzoek zal plaatsvinden in mei enjuni. De precieze datums zijn nog nietgekend. Die verneem je later via de kranten,maar ook op www.zwijndrecht.been op de lichtkranten van de gemeente.Op dinsdagavond zal de dienst RuimtelijkeOrdening ook een geleide rondgangorganiseren langsheen de verschillendeplannen. Meer gegevens hierover volgennog.MEER INFOdienst Ruimtelijke Ordeningt 03 250 48 80ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be 19


Gratis sport-SNAC voortienersTennisIn vijf lessen schaaf je je tenniskwaliteitenbij. Backhand en forehand, opslag en volley,kortom, de start van je tenniscarrière.Woensdag 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni,telkens van 14 tot 15 u.SportNaschoolse sportGratis initiatielessen voor kinderen van 1e tot 6e leerjaarTennisterrein De Wallen, Heirbaan BurchtVoor elke jongere uit het secundaironderwijsOpgelet! Beperkt aantal plaatsenINSCHRIJVENsportdienst03 250 49 75 of 74sportdienst@zwijndrecht.beInline skatenAfspraak op het nieuwe skateterrein achterde sporthal. Onder bege leiding vaneen ervaren lesgever leer je de beginselenvan het skaten.woensdag 6, 13, 20 en 27 mei, telkensvan 14 tot 15 u.skatepark, Binnenplein 11e - 2e leerjaarVoetbalKinderen die in september graag in eenéchte voetbalploeg willen spelen, kunnennu met Verbroedering Zwijndrecht uittestenof dit iets voor hen is.woensdag 27 mei, 3, 10 en 17 juni, telkensvan 16 tot 17 u.voetbalterrein achter sporthal1e - 3e leerjaarTennisAl wie wil kennismaken met tennis, iswelkom.woensdag 6, 13, 20, 27 mei en 3 junitennisterreinen De Wallen1e - 2e leerjaar: 15 tot 16 u.3e - 5e leerjaar: 16 tot 17 u.6e leerjaar: 14 tot 15 u.Badminton met ‘t FortjeHet pluimpje lijkt licht, maar deze sportvraagt toch de nodige fysieke conditie.woensdag 6, 13, 20 en 27 mei, telkensvan 14 tot 15 u.sporthal3e - 6e leerjaarJiujitsu met Ippon ClubWil je op een sportieve manier leren omjezelf te verdedigen dan mag je deze lessenniet missen!donderdag 7, 14, 28 mei en 4 juni, telkensvan 16 tot 17 u.lokaal Ippon, Dorp West 741e - 6e leerjaarDe mensen van de sportdienst kunnenje kind van de school naar de sporthalbrengen. Na de les is er geen opvangvoorzien.Alle lessenreeksen zijn gratis. Je kunttelefonisch of per mail inschrijven. Hetnodige sportmateriaal zoals skates, skatebescherming,rackets e.d. is gratis terbeschikking. Per lessenreeks is het aantalkinderen beperkt. Snel reageren is dusde boodschap. Wie is ingeschreven krijgteen persoonlijke bevestiging.INSCHRIJVENsportdienst03 250 49 75 of 74sportdienst@zwijndrecht.bevrijetijdsbalie03 250 49 66vrijetijdsbalie@zwijndrecht.beIedereen ontvangt thuis een bevestigingvan inschrijving.Sportdag voor 50+donderdag 11 juniVan 9 tot 17 u. kan je je volledig uitleventijdens verschillende recreatieve enseniorvriendelijke activiteiten zoals curvebowls, badminton, tafeltennis, wandelen,fietsen, petanque, enz. ’s Middags wordtvoor alle deelnemers een lunchpakketvoorzien. Als afsluiter kan je gezellignapraten met een kop koffie en een stuktaart.Tijdens de sportdag kan je gratis eenbezoek brengen aan de valbus, demobiele campagnebus uit de campagnevallen van het Provinciaal Veiligheidsinstituut.Je leert hoe je je zelfstandigheid,mobiliteit en onafhankelijkheid vergrootdoor te voorkomen dat je valt. In de buskan je rondkijken en enkele testjes uitvoeren.Inschrijven voor de sportdag kan tot 4juni. De deelnameprijs bedraagt 10 euro(verzekering, lunch, koffie en gebak inbegrepen).Iedereen is welkom, ook als jeniet deelneemt aan de sportdag.MEER INFOsportdienstFortlaan 10t 03 250 49 74sportdienst@zwijndrecht.be20


DéTitelWatersportdag(2 de niveau)Gratis zeilinitiaties ophet GalgenweelOp zaterdag 30 en zondag 31 mei gaatBLOSO in zee met de Vlaamse watersportfederatiesen hun watersportclubsvoor de organisatie van Dé Watersportdag.Met gezamenlijk enthousiasmebieden ze in heel Vlaanderen een gratiswatersportfeest aan.Tijdens dit grootscheepse evenementkrijg je een unieke kans om met één ofmeer watersporten kennis te maken. Jekunt een initiatie volgen in de watersportvan jouw keuze. Op meer dan honderdactieplaatsen in heel Vlaanderen staanervaren lesgevers klaar om je met openarmen te ontvangen en je onder te dompelenin de spannende wereld van dewatersport. Een greep uit het aanbod:zeilen, kajakken, windsurfen, duiken,waterskiën, wakeboarden, raften, zeilwagenrijden,kitesurfen …Op het Galgenweel in Antwerpen-Linkeroeverkan je terecht voor zeilinitiaties bijverschillende clubs.MEER INFOwww.watersportdag.beSportkriebels voorkleutersBen je geboren in 2003?Leren fietsen zonderzijwieltjesWil je graag leren fietsen zonder steunwieltjes?Na deze lessen kan je het! Perschool zijn er twee weken intensieveoefening voorzien. Je fiets mag tijdensdeze periode gewoon op school blijvenstaan.Elke weekdag op de speelplaats van jeschool, (op woensdag niet), telkens van16 tot 17 u., Er wordt opvang voorzientot de fietslessen beginnen.Kleuters die willen deelnemen en niet inZwijndrecht naar school gaan kunnen bijeen lessenreeks naar keuze aansluiten:Krinkelrups:van 4 tot 15 meiKleuterschool Het Laar: van 25 mei tot 5juni (maandag 1 juni niet)Sint-Martinus: van 8 tot 19 juniVoetbalVerbroedering ZwijndrechtKinderen die in september graag in eenéchte voetbalploeg willen spelen kunnennu uittesten of dit iets voor hen is.BasketbalInsurex Sobabee ZwijndrechtWie eens wil testen of basketbal iets voorhem of haar is, is hier welkom.Donderdag 7, 14, 28 mei en 4 junitelkens van 16 tot 17 u. in de sporthalvan Zwijndrecht.Mensen van de sportdienst kunnen jekleuter van school naar de sporthal brengen.Na de les is er echter geen opvangvoorzien.Alle lessenreeksen zijn gratis. Je kunttelefonisch of per mail inschrijven.Per lessenreeks is het aantal kinderenbeperkt. Snel reageren is dus de boodschap.Wie is ingeschreven krijgt eenpersoonlijke bevestiging.INSCHRIJVENsportdienst03 250 49 75 of 74sportdienst@zwijndrecht.bevrijetijdsbalie03 250 49 66vrijetijdsbalie@zwijndrecht.beWoensdag 27 mei, 3, 10 en 17 junitelkens van 16 tot 17 u.Verzamelen in de sporthal van Zwijndrecht.We gebruiken het voetbalterreinachter de sporthal.21


ActiviteitenkalenderDatum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra infoza 02.05 WTC Machuit Moerzeke (80 km) Café Machuit om 13 u. André Cools- 03 252 64 96zo 03.05 Wandelclub De Stormvogels Vrijetijdswandeling in de omgevingvan Weelde station (Belslijntje)Vertrek aan de kerk vanWeelde om 14 u. of om13 u. op de parking van desporthal (carpooling)Prijs: leden gratis, niet-leden 1,50 euro.René De Wilde - 03 252 45 42di 05.05 Rumst Seniorensportdag Rumst Sportdienst Rumst - 03 888 07 83di 05.05 OKRA Zwijndrecht Fietsbedevaart naar Gaverland Vertrek kerkplein Zwijndrechtom 13.30 u.di 05.05 OKRA Burcht Bedevaart Gaverland met koffie entaartVertrek Kerkplein Burcht om14 u.Ward Present - 03 252 50 927 euro, fietsers: 5 euro.Inschrijven: Alice Maris - 03 252 71 15wo 06.05 Markant Zwijndrecht Cursus bloemschikken - 5e les Café Centrum om 19.30 u. Frieda Van Camp - 03 252 97 29 offriedavancamp@hotmail.comdo 07.05endi 12.05KVLV Bezoek Dendermonde vertrek 9.45 u. station Zwijndrechtdo 07.05 OKRA Zwijndrecht Daguitstap naar Scherpenheuvelen Diestvr 08.05vr 08.05en za09.05vr 08.05 -zo 10.05Velt Den Bumpt i.s.m.NatuurpuntKSA Vlaamse Kerels ZwijndrechtNatuurwandeling Middenvijver-Antwerpen L.O. met gids RenéMaesGokartraceweekendVertrek aan de sporthal om8.45 u.Bijeenkomst parking sporthalAntwerpen L.O. om19 u.KSA lokalen en omliggendeterreinen, Adhemar Borinstraat98KAV Zwijndrecht Gezinsweekend Vielsalm VolzetStadswandeling met proeven vanverschillende streekspecialiteiten.Prijs: 29 euro + trein.Info: C. verhelst - 03 253 03 15Prijs: leden 38 euro, niet-leden 42 euro.Nicole - Coppens - 03 252 11 79Prijs: gratis. René Maes - 03 252 41 23Verschillende themacafés, live groepjes,fietstocht, eetmaal en gokartrace.info@ksazwijndrecht.beza 09.05 WTC Machuit naar Kalmthout (120 km) Café Machuit om 9 u. André Cools - 03 252 64 96za 09.05 De Krinkelrups Schoolfeest De Krinkelrups vanaf 13.30 u. Met toneel, spelletjes- en eetkraampjes,cafetaria.za 09.05 OC ‘t Waaigat Muziekvoorstelling: Aurélia - Hypnogolzo 10.05 WSC Willen is Kunnen Wielerwedstrijd dames elite internationaalwo 13.05 OC ‘t Waaigat Film: Estômago, a gastronomicstorydo 14.05 Provinciale sportdienst Provinciale seniorensportdagHerentalsdo 14.05Club NEOS Zwijndrecht-BurchtOp een binnenschip (juistelocatie wordt nog bekendgemaakt)om 20 u.Vertrek en aankomst café DeVrede om15 u.Studio Rubens om 20 u.7.45 u.Idsteinlaan, Burcht en8 u. parking sporthalAlle koersformaliteiten: café De Vrede.Afstand bedraagt 99 km of 18 rondes.Info: Freddy Moras - 03 252 62 98 offreddy.moras@skynet.beSportdienst Zwijndrecht 03 250 49 74.Opstappen in Burcht kan enkel zonderfietsClub: Als kok in Frankrijk Mouterij om 14.30 u. Literaire recepten en culinaire verhalendoor Bart Van Loo en Herman Cloostermans- 03 252 51 4322


ActiviteitenkalenderDatum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra infovr 15.05 KAV Burcht Bezoek Wolsack Vertrek Kaai Burcht om13.30 u. of rechtstreeks aande Oude Beurs 27,AntwerpenExclusieve rondleiding Wolsack enbezoek aan Ing-gebouw, Lange Gasthuisstraatwaar een 60 m2 groot plafondschilderijwordt gerestaureerd.leden 5 euro - niet leden 7 euroInfo: Nicole Guns of Lea Stuer -03 252 92 71 of 03 252 49 07 -n.guns@scarlet.beza 16.05 WTC Machuit Lier (80 km) Café Machuit om 12.30 u. André Cools- 03 252 64 96za 16.05tot enmet zo31.05‘t Fakkeltje Tentoonstelling van Marthe Salinasen Denise De Ryckzo 17.05 Wandelclub De Stormvogels Natuurwandeling in Hallerbos Vertrek aan de kerk vanDworp om 14 u. of om 13 u.op de parking van de sporthal(carpooling)‘t Fakkeltje Tijdens de openingstijden woe van14 tot 19 u. - za van 14 tot 19 u. enzo van 13 tot 19 u. Jeannine Thys -03 252 99 15 of 0474 59 68 00 ofjeannine.thys@hotmail.comPrijs: leden gratis, niet-leden 1,50 euro.René Bolsens - 03 252 85 32zo 17.05 Wereldwinkel Fair trade en duurzaam ontbijt ‘t Fakkeltje van 9 tot 12 u. Volwassenen: 7 euro-12 jaar: 4 eurozo 17.05 11 Bataljon Genie Opendeur Kruibeeksesteenweg 159van 9.30 tot 19 u.di 19.05Soc. GepensioneerdenBurchtTalrijke avontuurlijke activiteiten.Ten voordele van een goed doel.Schieting 55+ Ons Huis om 13.30 u. Prijs: 3.50 euro. Bernard Gommers -03 252 53 71 of Henri Van Vlem0497 52 36 44di 19.05 KAV Zwijndrecht Verrassingsreis Vertrek aan de sporthal om8.30 u.do 21.05 WTC Machuit Zwijndrecht, Breskens, Blankenberge(135 km)za 23.05 WTC Machuit Blankenberge-Blankenberge (70km)Prijs: leden 36 euro, niet-leden 40 euro.Zeker meebrengen: een aardappel ofeen wortel en een heel goed humeur.Gaby Van Mieghem - 03 252 94 95Café Machuit om 7 u. André Cools- 03 252 64 96Café Machuit om 14 u. André Cools- 03 252 64 96ma 25.05 Markant Zwijndrecht Geleid bezoek Centraal Station Centraal Station om 14 u. Rondleiding met gids. Max. 20 personen.Frieda Van Camp - 03 252 97 29 offriedavancamp@hotmail.comdi 26.05 Sportdienst Aartselaar Seniorensportdag Aartselaar Sportdienst Aartselaar - 03 870 50 30wo 27.05 Sportdienst Zwijndrecht Fietstocht Vlaamse Fietsweek 5e- 6e leerjaardo 28.05 Rust Roest Daguitstap Borgloon, bezoek fruitveiling,kasteelrondrit en basiliekKortenbosZwijndrecht en Burcht van9.30 tot 12 u.Sporthal om 8 u.do 28.05 Gemeente Gemeenteraadszitting Administratief centrum om20 u.do 28.05 Directe belastingen Invullen belastingsaangifte Administratief centrum van9 tot 12 u. en van 13 tot15 u.vr 29.05 Directe belastingen Invullen belastingsaangifte OC ‘t Waaigat van 9 tot 12 u.en van 13 tot 15 u.Sportdienst Zwijndrecht - 03 250 49 74Prijs: 40 euro. René Bolsens03 252 85 32za 30.05 WTC Machuit Reserverit (80 km) Café Machuit om 3 u. André Cools - 03 252 64 96Gedrukt op 100 % kringlooppapier, chloorvrij gebleekt.


ActiviteitenkalenderDatum Organisator Activiteit Plaats en uur Extra infozo 31.05Gemeente i.s.m. SymfonischSaxofoonorkest vanZwijndrecht en Velt DenBumptDag van het park: inhuldiging vanhet Vredesbos en pinksterconcert inVredesparkVredesbosVredesparkHoogstamboomgaardReceptie (gemeente)Parkconcert met Saxofoonorkest (DeSaxons) en het Jeugdorkest van deKoninklijke Harmonie Hulst Vredespark.Activiteiten in de hoogstamboomgaard(Velt Den Bumpt).zo 31.05Saxofoonorkest van ZwijndrechtJaarlijkse barbecueLokaal Saxofoonorkest,Michel Vergauwenstraat 5om 13 u.Na het pinksterconcert in hetVredespark.Info: Rene Verhelst - 03 773 36 89 ofsaxofoonorkest@belgacomnetWekelijksElke zo WTC Zwijndrecht Zondagsritten 55/60 km Vertrek aan het station om9 u.François Heyndrickx - 03 252 89 24Elke ma Rust Roest Kaarting Vlaams Huis om 14 u. René Bolsens - 03 252 85 32Elke di KAV Zwijndrecht Fietsen (wekelijks tot en met 25.08) Vetrek aan de kerk vanZwijndrecht om 19 u.Elke di Markant Zwijndrecht Wekelijkse fietstocht Vertrek aan de sporthal om13.30 u.Prijs: gratis. Deze activiteit staat ookopen voor niet-leden (opgelet: niet verzekerd).Herna Smet - 03 252 57 36 ofherna.smet@skynet.beMaria De Bock - 03 252 95 08Elke di OKRA Zwijndrecht Fietsen Kerkplein om 13.30 u. Louis Van Acker - 03 252 95 08Elke wo OKRA Zwijndrecht Turnen en volksdansen Turnzaal De Krinkel om 14 u. Elisabeth Van Raemdonck -03 252 88 39Elke wo OKRA Zwijndrecht Hobbyclub Oude Pastorij om 14 u. Alida Braem - 03 252 80 51Elke do OKRA Zwijndrecht Kaarten Houtmere om 13.30 u. Marcel Reyns - 03 252 89 37Elke do OKRA Burcht Fietsen Vertrek Kerkplein om 13 u. Leon Gyselinck - 03 252 79 05Elke do OKRA Burcht krea Kaarting Kerkstraat 50, van 13 tot17 u.Alice Maris - 03 252 71 15Elke vr OKRA Zwijndrecht Zangrepetitie Oude Pastorij om 16.30 u. Marie-Louise Smet - 03 253 17 29Elke vr OKRA Burcht Kaarting voor mannen en vrouwen Kerkstraat 50, van 13 tot17 u.Alice Maris - 03 252 71 15Gedrukt op 100 % kringlooppapier, chloorvrij gebleekt.

More magazines by this user
Similar magazines