Cloud computing: koop de melk, niet de koe - BNP Paribas ...

bnpparibas.ip.nl
  • No tags were found...

Cloud computing: koop de melk, niet de koe - BNP Paribas ...

Strategy & FocusMagazine voor professionele beleggers SEPTEMBER 2011Cloud computing:koop de melk, niet de koe


Strategy & Focus I september 2011 I 2STRATEGY & FOCUSSEPTEMBER 2011Manager Strategy & FocusPhilippe MarchessauxHoofdredacteurMaryelle OuvrardRedactieBrigitta PluijmersArtdirectionSandrine RivièreVormgevingGrafische Studio BNP Paribas Investment PartnersVertalingenTectrad, CPW WillemetzChristian PristCatherine ThysAan dit nummer werkten mee:Nieck AmmerlaanHubert GoyéPatricia Hardeveld KleuverKees LambregtseJoost van LeendersRonan O’RiordanChristian SchickAldert VeldhuisenBart VemerInformatieBNP Paribas Investment PartnersBurgerweeshuispad – Tripolis 2001076 GR AMSTERDAMTel: + 31 (0) 20 – 5275 252E-mail: client.service.benelux.dp@bnpparibas-ip.comWebsite: www.bnpparibas-ip.nlDit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot hetaankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2)geen beleggingsadvies.De in dit materiaal genoemde beleggingsfondsen zijn geregistreerd bij de AutoriteitFinanciële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dezeproducten zijn een financiële bijsluiter (Nederlandse fondsen) / vereenvoudigdprospectus (Luxemburgse fondsen) opgesteld met informatie over het product, dekosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u de producten koopt. Hetprospectus, de financiële bijsluiter / het vereenvoudigd prospectus alsmede overigeinformatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service,Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-ip.nl.De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultatenbieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueertmet de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheidbestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uwbelegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij eenongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopenworden kosten in rekening gebracht. Daarnaast kan de distributeur aan- enverkoopkosten in rekening brengen, variërend van 0% tot maximaal 5%, afhankelijkvan de distributeur en het verkoopkanaal.BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteedaan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinieskunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas InvestmentPartners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiserenof te wijzigen.* “BNP Paribas Investment Partners” is de wereldwijde merknaam van devermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.


Strategy & Focus I september 2011 I 7ECB konden niet voorkomen dat de risicospreads van deze landenuitliepen. Voor Italië, dat gewoonweg te groot is om van definanciële ondergang te kunnen redden, blijft de situatie hachelijk.Wij denken ook dat de markten zich terecht zorgen maken overeen mogelijke recessie in de VS en de eurozone.Risicovolle activa afgebouwdGezien het dreigend recessiegevaar en het ongebruikelijk beperktezicht op wat gaat komen, bouwden wij onze positie in risicovolleactiva af. De aandelenwaarderingen zijn verbeterd na de scherpeval van de markten, maar als een recessie werkelijkheid wordt,komen de winsten wel onder druk te staan. Wij denken niet datdit al volledig is ingeprijsd door de markten. Wij zijn onderwogenJapan. Onze overweging in de VS versus Europa weerspiegelt deverwachting dat in een recessie Amerikaanse aandelen zoudenkunnen profiteren van hun status als relatief veilige beleggingen,terwijl de problemen met de staatsobligaties in de eurozoneverre van opgelost zijn. Wij zijn neutraal in de opkomendemarkten en zien deze asset categorie als een alternatief voorbeleggers die zoeken naar relatief hoge groei en een relatiefgezien grotere monetaire en fiscale bewegingsvrijheid. Wij zijnneutraal in obligaties en onderwogen staatsobligaties. De ECBzal de rente wellicht niet verder verhogen en misschien zelfs hetroer omgooien, terwijl de Amerikaanse Federal Reserve met eennieuwe ronde van stimuleringsmaatregelen zou kunnen komen.Maar met een marktrente van circa 2% vinden wij staatsobligatiesniet aantrekkelijk. Wij geven de voorkeur aan obligaties uit deopkomende markten in lokale valuta’s. We zijn tevens overwogenin grondstoffen (goud, landbouwproducten) en cash.Geschreven 14 september 2011


Strategy & Focus I september 2011 I 8Asset allocationAandelen:ONDERWOGENGewijzigd. Midden juli zijn wij tactisch onderwogen gegaan inaandelen toen de markten gebukt gingen onder de schuldencrisisin de eurozone en het voortdurende debat over het fiscale plafondin de VS. Begin augustus beëindigden wij deze onderwegingtoen markten leken uit te bodemen. Aan het eind van de maandkeerden wij terug naar een onderweging in het licht van eentoegenomen waarschijnlijkheid van een recessie in de VS enEuropa en de aanhoudende problemen in de staatsobligatiemarktvan de eurozone. We zijn onderwogen aandelen in de ontwikkeldelanden met relatief gezien een voorkeur voor de VS ten opzichtevan Europa en neutraal voor aandelen in de opkomende landen.Wij beschikken over voldoende cash om die posities indien nodigte wijzigen.Small-cap aandelen:NEUTRAALOngewijzigd. De economische vooruitzichten zijn verslechterd voorsmall caps, maar het renteklimaat en de liquiditeitsvoorwaardenblijven positief. Omdat de waarderingen volgens ons nog altijd aande hoge kant zijn, handhaafden wij onze neutrale positie.Staatsobligaties:ONDERWOGENOngewijzigd. De Amerikaanse en Duitse obligatierente daaldeaanzienlijk door de slechtere economische prognoses en hetvooruitzicht van een langere periode van lage beleidstarieven.Wij verwachten de eerstkomende tijd geen grote verkoopgolfin staatspapier, maar de rente is volgens ons te laag om dezebeleggingsklasse aantrekkelijk te maken. Wij verwachten dateventuele koersstijgingen beperkt zullen blijven. Begin augustussloten wij onze short duration overlay om verder verlies tevoorkomen.Investment-grade bedrijfsobligaties:NEUTRAALOngewijzigd. De rente op investment-grade obligaties uit deeurozone steeg met 23 bp. De risicospreads liepen 104 bp uit, maarde onderliggende staatsobligatierente daalde met 81 bp. Nu dekans op een recessie toeneemt, kunnen de spreads van investmentgradepapier uitlopen, maar omdat de bedrijfsbalansen nog altijdgezond zijn, blijven wij neutraal.Hoogrentende obligaties:NEUTRAALGewijzigd. We hebben onze positie in hoogrentendebedrijfsobligaties afgebouwd van overwogen naar neutraal.Fundamenteel staan veel bedrijven er goed voor (aanvaardbareleverage en relatief goede winstgevendheid), maar wij wildenhet risico in deze beleggingsklasse afbouwen omdat de spreadsop dit papier uitlopen onder invloed van de stijgende spreads opstaatspapier uit de ‘perifere’ landen van de eurozone. Bovendienzou de liquiditeit net als in 2008 kunnen opdrogen als de economiein een recessie belandt.Obligaties uit de opkomende landen:OVERWOGENOngewijzigd. Wij zijn fundamenteel positief. Veel opkomendelanden zullen mogelijk een punt zetten achter de monetaireverkrapping; daarnaast verhogen de kredietbeoordelaars derating van hun schuldpapier. Nieuwe monetaire stimulansen inde VS zullen de dollar wellicht verzwakken en de valuta’s van deopkomende landen nog meer omhoog stuwen. Wij zijn overwogenschuldpapier in lokale valuta’s en neutraal voor USD schuldpapier.Converteerbare obligaties:NEUTRAALOngewijzigd. Het stijgingspotentieel van de aandelencomponenten de ondergrens die de obligatiecomponent van dezebeleggingsklasse biedt, zouden positief moeten zijn in een voortactische handel geijkte omgeving. Maar de huidige beursvolatiliteitis volgens ons negatief. De geldstromen pleiten ook voor eenneutraal standpunt.Vastgoedaandelen:NEUTRAALGewijzigd. Wij zijn nu overwogen de VS door een overweging inAmerikaans vastgoed versus Amerikaanse aandelen. Wij vindenAmerikaans vastgoed aantrekkelijker dan Amerikaanse aandelenomdat we verwachten dat de rendementen ervan aantrekkelijkergevonden zullen worden bij lage groei en omdat de vraag naarhuurwoningen stijgt. Wij zijn neutraal in Europees en Aziatischvastgoed.Grondstoffen:OVERWOGENOngewijzigd. Wij geven de voorkeur aan goud dat wellicht zalblijven profiteren van de onzekerheid rond de wereldwijdeeconomische vooruitzichten en de financiële markten en aanlandbouwproducten op basis van de gunstige omstandigheden vanvraag en aanbod en omdat dit segment wellicht minder gevoelig isvoor de wereldwijde groeivertraging.Geschreven 14 september 2011


Strategy & Focus I september 2011 I 9ModelportefeuillesModelportefeuilles per 7 september 2011Defensief Neutraal AmbitieusBenchmark Portfolio Benchmark Portfolio Benchmark PortfolioAandelen 20,0% 17,6% 40,0% 37,6% 60,0% 57,6%Europese large caps 7,0% 3,5% 14,0% 10,5% 24,0% 20,5%Europese small caps 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%Amerikaanse large caps 3,0% 4,7% 7,0% 8,7% 9,0% 10,7%Amerikaanse small caps 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 2,0%Japanse large caps 2,0% 1,4% 2,0% 1,4% 3,0% 2,4%Global Emerging Markets 5,0% 5,0% 14,0% 14,0% 20,0% 20,0%Vastgoed 0,0% 0,6% 2,0% 2,6% 3,0% 3,6%Europees vastgoed 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0%VS vastgoed 0,0% 0,6% 1,0% 1,6% 1,0% 1,6%Aziatisch vastgoed 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%Obligaties 55,0% 54,0% 39,0% 38,0% 23,0% 22,0%Staatsobligaties EUR 9,0% 6,5% 4,0% 1,5% 3,0% 0,5%Kortlopend EUR 13,0% 11,2% 8,0% 6,2% 3,5% 1,7%Bedrijfsobligaties EUR 12,0% 12,0% 9,0% 9,0% 5,5% 5,5%Euro Inflation Linked** 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0%Europese hoogrentende obligaties 4,0% 4,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0%Amerikaanse bedrijfsobligaties 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%Opkomende landen (uitgedrukt in USD) 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%Opkomende landen (uitgedrukt in lokale munt) 3,0% 6,3% 3,0% 6,3% 3,0% 6,3%Global converteerbare obligaties 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%Commodities 3,0% 4,1% 5,0% 6,1% 6,0% 7,1%Absolute return 20,0% 20,0% 13,0% 13,0% 7,0% 7,0%Cash 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 1,9%Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%** Euro Credit Bonds (60% corporate bias and 40% collateralised) Bron: BNP Paribas Investment Partners


Strategy & Focus I september 2011 I 10Cloud computing: koop de melk,niet de koeCloud computing wordt beschouwd als een van de grootste veelbelovende doorbraken ininformatietechnologie van de afgelopen jaren. Steeds snellere internetverbindingen, de opkomst vansmartphones en het uitbesteden van IT-functies hebben er allemaal toe bijgedragen dat het conceptsteeds vaker in de praktijk wordt gebracht. Bedrijven als Salesforce.com, Amazon en Google zijn depioniers van deze online revolutie. Beleggingsspecialist Ronan O’Riordan geeft een toelichting.Wat is cloud computing en waarom is dit een relevantbeleggingsthema voor de toekomst? In dit artikel proberen we beidevragen te beantwoorden. We geven een beschrijving van cloudcomputing, vertellen iets over de voordelen voor eindgebruikersen grote organisaties en lichten toe wat het potentieel van dezeontwikkeling is voor beleggers.Dit is wat Boston Consulting Group erover zegt: "Onder cloudcomputing verstaan we gewoonlijk het gebruik van IT-middelenals dienst via internet en andere netwerken. Deze middelen, zoalsprocessorvermogen, opslag, platforms en applicaties, bevinden zichver van de gebruiker, 'in de wolken' en er wordt alleen voor betaaldals ze worden gebruikt”. In deze opzet hoeft de gebruiker geeneigenaar te zijn van de middelen om ze te gebruiken, we zoudendus kunnen stellen dat hij 'de melk krijgt, zonder een koe te hoevenkopen'.gebruiken. Een voorbeeld van een aanbieder is Salesforce.com, dierelatiebeheersoftware (CRM) biedt, toegankelijk via internet.• Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Opslag-, verwerkings- ennetwerkcapaciteit wordt beschikbaar gesteld ‘in the cloud’.Amazon Web Services is een van de leiders in IaaS en verhuurtservercapaciteit, waarvoor alleen bij gebruik betaald hoeft teworden.• Platform-as-a-Service (PaaS). Ontwikkelingsinstrumenten en-diensten waarmee gebruikers hun eigen applicaties kunnenbouwen. Op Microsoft’s Azure-platform kunnen personen enbedrijven toepassingen bouwen, hosten en uitbreiden in Microsoftdatacenters.Middelen onder handbereikDeze uitbestedingsbenadering heeft duidelijke voordelen:• Lagere kosten. Cloud computing verlaagt de kosten van hardware,netwerkbeheer en andere IT-kosten, waardoor geen kapitaal meernodig is voor bijv. servers enz. Bij cloud computing betaalt u alleenvoor wat u gebruikt.• Schaalbaarheid. Opslag 'in the cloud' is traploos schaalbaar,waardoor er geen extra dure hard- of software meer hoeft teworden gekocht. Toepassingslicenties of servercapaciteit kunnensnel en efficiënt worden toegevoegd of verwijderd, naarmate degebruikseisen veranderen.• Automatische updates. De aanbieder verzorgt de updates vanhard- en software, waardoor gebruikers altijd toegang hebben totde nieuwste software of dienst.• Toegang op afstand. Medewerkers, partners en klanten hebbentoegang tot informatie en kunnen ermee werken, waar ze ook zijn.Ze hoeven hiervoor niet op kantoor te zitten.Bron: www.cdproject.netCloud computing biedt drie soorten ‘op verzoek’ diensten waarmeewij inzicht krijgen in het concept:• Software-as-a-Service (SaaS). Toepassingen worden op afstandbeschikbaar gesteld, waardoor gebruikers deze toepassingenniet op hun eigen computers of servers hoeven te installeren enVoor beleggers won cloud computing aan geloofwaardigheid metde introductie van een aandelenindex, de Morgan Stanley CloudComputing index, in de VS, die in de twee jaar tot eind augustus2011 met rond 97,14 % is gestegen. Wat zijn nu de bepalendegroeifactoren voor een duurzame belegging, gezien deze al enormeopmars?


Strategy Strategy & Focus & Focus I september November I Januar 2011 2010 I 11Een rooskleurige toekomstDe volgende punten en de onderstaande grafiek tonen aan dat cloudcomputing zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt en datde groeivooruitzichten, naar onze mening, solide zijn:• De omvang van de cloud computing-markt zou wereldwijd tegen2014 bijna USD 150 miljard kunnen bedragen, ten opzichte van naarschatting USD 68,3 miljard in 2010 1 .• Gebruik van openbare clouds zou in de komende drie jaar met intotaal 50% kunnen stijgen – ongeveer tweemaal zo snel als demarkt momenteel verwacht 1 .• Software-as-a-Service zal waarschijnlijk door bedrijven van allerleiomvang worden gebruikt. In 2011 zou dit een markt met eenomvang van USD 21,2 miljard kunnen worden, die in 2016 uitgroeitnaar USD 92,8 miljard 2 .• Meer dan 70% van de bedrijven in de ontwikkelingslanden kijkt naarde cloud om de computerplatforms te moderniseren, ten opzichtevan slechts 46% van de ondernemingen in de ontwikkelde landen 3 .• De markt geeft duidelijk signalen af dat cloud computing breedzal worden ingevoerd. In een enquête in mei 2011 stelde 68% vande ondervraagden van plan te zijn op korte termijn een strategiehiervoor te implementeren 4 .• Meer specifiek voor de Europese markten wordt verwacht datcloud computing in Duitsland tussen nu en 2015 met 300% zalgroeien, naarmate informatietechnologie, telecommunicatie,amusementselektronica en media steeds dichter bij elkaar komen teliggen 5 .Een thema voor de toekomstCloud computing is een interessante IT-benadering waarmeebedrijven en individuen gebruik kunnen maken van middelen zodranodig en waar ze zo veel of weinig van kunnen gebruiken als zewillen. Bovendien is dit gebruik ook nog voordeliger. Deze duidelijkevoordelen zouden de groei moeten waarborgen, naarmate dediensten steeds verder worden ontwikkeld en de toegankelijkheidverbetert.Cloud computing kan een ingrijpende trend worden – voorontwikkeling en gebruik van software, kijk bijvoorbeeld naarSalesforce.com – en een grote verandering inhouden voor bedrijvendie op deze terreinen actief zijn. Naarmate steeds meer gebruikersin de publieke en privésector overstappen op cloud computing ishet volgens ons ook zinvol om nu in dit thema te beleggen en debuitengewone kansen te benutten die het biedt.Geschreven 12 september 2011Verwachte uitgaven van Amerikaanse bedrijven met omzet vanUSD 1 miljard of meer aan public of private cloud oplossingen2011$7 $11$1112012$10$18$1072013$13$25$1002014$19 $34$922015$27$42$822016$33$49$742017$39$56$682018$45$62$632019$49 $67$602020$54$71 $570% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Publiek Privé Gespecialiseerd ITWaarde in USD miljardBron: www.cdproject.net1 Onderzoek Gartner, http://www.gartner.com2 Morgan Stanley: Cloud Computing takes off, mei 20113 PWC, The new digital economy: How it will transform business4 Axios, http://www.axiossystems.com/en/news/detail.php/294, mei 20115 Deutsche Bank, Investing in the global megatrends, juni 2011


Strategy & Focus I september 2011 I 12Met aandelen profiteren vanwereldwijde trendsBNP Paribas L1 Opportunities World kan beleggers een doeltreffende strategie bieden om eenaantal aantrekkelijke toekomstige kansen te benutten. Fondsbeheerder Christian Schick (CS)licht de originele kenmerken toe van dit op de lange termijn gerichte thematische fonds voor allemarktsituaties.S&F: Voor beleggers die niet houden van fondsen die zich te sterk op een sector, regio ofbenchmark richten, kan uw fonds een aantrekkelijk alternatief zijn. Hoe werkt deze mixvan langlopende thema’s en flexibele marktposities?CS: Wij beleggen in trends waarvan wij verwachten dat deze een goede groei enaantrekkelijke rendementen zullen bieden over een aantal jaren en over verschillendemacro-economische of marktcycli. We hebben nu vijf grotendeels ongecorreleerdethema’s, die elk drie tot vier jaar mee kunnen gaan, maar onze positie is niet statisch:naarmate de thema’s zich ontwikkelen, passen wij onze beleggingen dynamisch aan.Ons thema Aziatische Consumenten bijvoorbeeld richt zich momenteel op China, maarnaarmate de detailhandelsverkopen in andere Aziatische landen stijgen, zullen wijonze positie aanpassen. Met deze benadering blijven wij de ontwikkelingen voor enwillen wij beleggen voordat de massa dat doet. Wij zijn ook flexibel voor wat de totaleaandelenpositie betreft. Als wij zien dat de markt te volatiel wordt, kunnen wij derivatengebruiken om onze positie te beperken. In plaats van aandelen te verkopen, bij mogelijklage koersen, laten wij de portefeuille dus in tact en zijn wij klaar voor de volgendeopleving, maar wel met een beschermende overlay. Onze focus op de langere termijnen de mogelijkheid om het effect van korte termijn fluctuaties in te dammen maken ditfonds naar onze mening aantrekkelijk.Performance (aandelenklasse C, netto in EUR, %)2010 2009 2008 2007 2006BNP Paribas L1 Opportunities World 17,31 32,32 -35,86 7,70 -2,53MSCI AC World EUR NR index 20,50 30,43 -39,20 0,71 8,19Performance BNPP L1 Opportunities World (geannualiseerd, aandelenklasse C,netto in EUR) vs. index (nov 2002 = 100)180160BNPP L1 Opportunities World14012010080MSCI AC World EUR NR index60nov 02 nov 03 nov 04 nov 05 nov 06 nov 07 nov 08 nov 09 nov 10Bron: BNP Paribas Investment Partners* NB – alleen voor vergelijkingsdoeleinden; BNPP L1 Opportunities World volgt geen benchmark en is in deze zin niet aanbeperkingen onderhevig.Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.


Strategy & Focus I september 2011 I 13S&F: Inderdaad, dit lijkt steeds meer gewaardeerd te worden, net als de aantrekkelijkeresultaten.CS : Dat klopt. De instroom is uitstekend. Tussen juni 2010 en nu (eind augustus) bedroegdeze meer dan 14,5 miljoen euro, waarmee het beheerd vermogen tot rond de 104 miljoeneuro is gestegen. Beleggers waarderen de transparantie van ons beleggingsproces, hetfeit dat wij flexibel in afzonderlijke thema’s kunnen beleggen en onze successen sinds destart van het huidige team in 2002. Als wij kijken naar de periode sinds 2002, inclusief2008, wat een lastig jaar was voor de meeste markten, dan zien wij dat het fonds indeze periode op jaarbasis een rendement van 4,71% heeft gerealiseerd 1 . Dat is bijna 142basispunten meer dan de wereldwijde benchmark, de MSCI AC World EUR NR index, diehet Opportunities World team alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden. Ik moet erwel op wijzen dat het fonds geen benchmark volgt en in deze zin niet aan beperkingenonderhevig is.S&F: Kunt u ons iets meer vertellen over de huidige thema’s?CS: Wij beleggen nu in Nieuwe Tijgers, Dividendrendement en Mobiliteit. Ik heb het algehad over Aziatische Consumenten, een thema dat sinds begin 2010 in de portefeuillezit en het uitstekend heeft gedaan. Tot dit thema behoren autofabrikant Kia Motorsen internetbedrijf Baidu. We zien ook een enorm potentieel in Mobiliteit, met mobieletelefoons en internet, online content en infrastructuur voor mobiele netwerken. Ook ditthema werd begin 2010 aan de portefeuille toegevoegd en heeft het vanaf de opname inde portefeuille goed gedaan.S&F: Welke nieuwe thema’s heeft u voor de portefeuille?CS: Vanaf september nemen wij cloud computing en cyberbeveiliging op, dathet Infrastructuur-thema vervangt. Wij voorzien de komende jaren interessantegroeikansen op deze gebieden. Wij menen dat de hogere bestedingen van bedrijvenen overheidsinstellingen op deze terreinen de opname in het fonds rechtvaardigen.Gecombineerd in één thema verwachten wij dat deze segmenten positief aan hetresultaat kunnen bijdragen.Geschreven 8 september 2011BNP Paribas L1 Opportunities WorldBNP Paribas L1 Opportunities World is eenwereldwijd aandelenfonds dat investeert in 5 - 7veelbelovende thema's.Het fonds streeft ernaar te profiteren vanfundamentele trends waarvan wordt verwachtdat zij een positieve bijdrage zullen leveren aande lange termijn inkomsten. Het fonds heeft ooktot doel zijn totale marktexposure aan te passenvia flexibel aandelenmanagement op in lijn metde overtuiging van het Global Balance Solutionsteam.Fondsmanager:Christian SchickBeheerkosten:1,50%TER:1,85% per 31 december 2010Beleggersprofiel:DynamischRisicograad:4Aanbevolen minimale beleggingshorizon:10 jaarRechtsvorm:Subfonds van BNP Paribas L1, een UCITS IIIcompliant SICAV naar Luxemburgs rechtManagementstijl:ThematischISIN code:LU0120291793Performance (geannualiseerd, per 31/08/2011)YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaarBNP Paribas L1 OpportunitiesWorld (aandelenklasse C,netto in EUR)-10,72 % -6,00 % -0,07 % 0,16 %MSCI AC World EUR NRindex-11,06 % 0,38 % 0,19 % -1,72 %Bron: BNP Paribas Asset ManagementDe beleggingen in het BNP Paribas L1Opportunities World zijn onderheving aanmarktfluctuaties en risico's verbonden aaninvesteringen in beleggingsproducten. De waardevan uw belegging en het inkomen dat u hiermeegenereert, kan stijgen of dalen. In het verledenbehaalde resultaten bieden geen garantie voorde toekomst.1 Performance BNP Paribas L1 Opportunities World, aandelenklasse C, netto in EUR per eind augustus 2011.De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het ismogelijk dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig of niets opbrengt en dat,indien de koersen zich ongunstig ontwikkelen, u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraakt.


Strategy & Focus I september 2011 I 14Kansen identificeren buiten degebruikelijke Amerikaanse blue chipsParvest Equity USA biedt beleggers een robuust beleggingsproces en een bewezen staat van dienst.Hubert Goyé (HG), beheerder van een van Europa’s grootste fondsen voor Amerikaanse aandelen,presenteert de geheel eigen selectiebenadering van Amerikaanse large-capgroeiaandelen voor zijnfonds en belicht een aantal aantrekkelijke posities.S&F: Kunt u uitleggen hoe u aandelen filtert voor de portefeuille?HG: Wij zijn van mening dat emoties een slechte invloed kunnen hebben opfondsbeheer, dus hebben wij gekozen voor een rationeel computermodel dat onshelpt bij het kiezen van aandelen uit een verzameling van ongeveer 500 Amerikaanselarge-capaandelen. Het model levert koop- en verkoopaanbevelingen, die hetteam op de traditionele manier beoordeelt, door de analyse van onderliggendefactoren met behulp van sell-sideresearch en persoonlijke gesprekken met hettopmanagement. Wij zien ons gedisciplineerde proces, dat screening en beoordelingcombineert, als een originele en zeer rationele benadering. Het resultaat is eengeconcentreerde portefeuille van kwaliteitsaandelen. Ik beheer het fonds al meerdan 15 jaar op deze manier, en met succes.S&F: Op welke groeisectoren richt u zich momenteel?HG: Op het ogenblik zien wij veel in technologie, vooral in cloud computing. Wijgeloven dat deze nieuwe manier om computers te gebruiken veel kansen creëertvoor adviesbureaus en systeemintegratiebedrijven, evenals voor hardware- ensoftwareondernemingen. Wij hebben momenteel IBM en Intuit in portefeuille. Wijhebben ook een voorkeur voor de consumentgerichte branches, en meer in hetbijzonder voor bedrijven als Bed, Bath & Beyond (luxe huishoudelijke artikelenen meubelen) of Yum Brands, eigenaar van merken als Pizza Hut en Taco Bell.Naar onze mening bevat de sector bedrijven die sterk kunnen groeien, zelfs al zijnAmerikaanse consumenten wat terughoudend in hun bestedingen op dit moment.Performance Parvest Equity USA (aandelenklasse C, netto in USD) versus benchmarksinds de overname door het huidige fondsmanagement50,040,030,020,010,00,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,034,933,428,825,823,0 22,919,817,91,0-8,1-10,5 --12,5-23,1-27,336,128,115,110,2 10,28,18,5 9,04,34,9-37,4-42,330,025,616,914,4-2,17-5,13dec 96 dec 97 dec 98 dec 99 dec 00 dec 01 dec 02 dec 03 dec 04 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 aug 11Parvest Equity USAS&P 500 (NR) indexBron: september 2011, BNP Paribas Investment PartnersResultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.


Strategy & Focus I september 2011 I 15S&F: Sinds u de leiding van het fonds in 1995 overnam, heeft het regelmatig betergepresteerd dan de benchmark 1 . Wat is de belangrijkste factor hiervoor geweest?HG: Wij geloven dat onze aanpak werkt in een dalende markt (bijv. 2000, 2001)en in perioden zonder duidelijke trend, maar ook natuurlijk als de markt stijgt.De portefeuille heeft in het verleden bewezen veerkrachtig te zijn en heeftgetoond over de middellange termijn goede prestaties te kunnen leveren dankzijonze gedisciplineerde aandelenselectie. Ter illustratie kan ik bijvoorbeeld onlinereisbureau Priceline.com noemen. Na uitzonderlijke winsten in 2009 en 2010 doethet aandeel het dit jaar weer prima. Het is een goed voorbeeld van de krachtvan ons gedegen selectieproces en onderstreept onze overtuiging dat beleggenin het juiste aandeel, zelfs in een middelmatige sector, altijd beter is dan in eenmiddelmatig aandeel in wat anderen menen dat de juiste sector is.S&F: Denkt u dat dit een gunstig tijdstip is om in de VS te beleggen met ParvestEquity USA?HG : Ik vind van wel. De aandelenwaarderingen zijn al aantrekkelijk, de overnameenemissieactiviteit neemt toe en de economie blijft veerkrachtig ondanks enige,volgens ons tijdelijke, tegenwind. Daarnaast hebben de Amerikaanse autoriteitengetoond snel te kunnen ingrijpen als de economische situatie verslechtert. Ookzijn veel beleggers nog steeds onderwogen in aandelen. Ik verwacht dat zij binnenafzienbare tijd weer overstappen op meer risicovolle activa. De Amerikaanse marktbehoort tot de beste keuzes zodra dat gebeurt. In markten die recent minder selectiefzijn geweest, kunnen volgens ons bedrijven met sterkere groeivooruitzichten nuworden gekocht met een relatief lage opslag.Geschreven 8 september 2011Parvest Equity USAVoor Parvest Equity USA worden aandelengeselecteerd op basis van bottom-up factorenen met behulp van een eigen gedegen computermodel. Vervolgens worden de uitkomstenbeoordeeld door een team van Amerikaansemarktspecialisten. Het resultaat is eengeconcentreerde portfolio van Amerikaanselarge-cap aandelen met als doel de S&P 500index over de middellange termijn te verslaan.Fondsmanager:Hubert GoyéBeheerkosten:1,50%TER:1,9% (boekjaar 2009-2010)Risicograad:5Aanbevolen minimale beleggingshorizon:5 jaarRechtsvorm:Subfonds van Parvest, een UCITS III Sicav naarLuxemburgs rechtBasisvaluta:USDBenchmark:S&P 500ISIN code:LU0012181318Performance (geannualiseerd, per 31/08/2011)YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaarParvest Equity USA(aandelenklasse C, nettoin USD)-5,13 % 19,96 % -1,32 % 0,18 %S&P 500 (NR) index -2,17 % 17,79 % -0,13 % 0,14 %Bron: BNP Paribas Asset ManagementDe beleggingen in Parvest Equity USAzijn onderheving aan marktfluctuaties enrisico's verbonden aan investeringen inbeleggingsproducten. De waarde van uwbelegging en het inkomen dat u hiermeegenereert, kan stijgen of dalen. In het verledenbehaalde resultaten bieden geen garantie voorde toekomst.1 De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het ismogelijk dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig of niets opbrengt en dat,indien de koersen zich ongunstig ontwikkelen, u uw inleg geheel of gedeeltelijk kwijtraakt.


Strategy & Focus I september 2011 I 16Rendementen 31 augustus 2011ISINNaam fondsBenchmarkBeheerkosten3 maanden* YTD*1 jaar*(jaarbasis)3 jaar*(jaarbasis)5 jaar*(jaarbasis)AUM (mln)Valuta*performance na aftrek van kostenAandelenAziatische aandelenNL0006294175 BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund 1,50% -9,86% -10,42% 0,80% -0,15% 0,42% 132,40S&P/Citigroup High Income Equity Asia Pacific (Hedged inEUR) Net Return Index-7,18% -9,01% -0,43% -3,17% -1,06% EURLU0076717171 BNP Paribas L1 Equity China 1,75% -14,96% -12,38% -1,47% -1,48% 3,94% 693,85MSCI China 10/40 Net Return Index -13,48% -10,18% 0,23% 3,06% 6,99% USDLU0291299674 BNP Paribas L1 Equity Indonesia 1,75% -1,64% 3,18% 20,00% 21,34% 182,52Jakarta SE Composite Price Index 0,14% 9,35% 31,98% 23,90% USDLU0012181748 BNP Paribas L2 Equity Japan 1,50% -10,01% -13,37% -2,63% -15,15% -14,95% 71 404,35NIKKEI 300 -8,97% -14,68% -4,88% -15,37% -13,54% JPYAandelen opkomende marktenLU0088339741 BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging 1,75% -15,44% -16,79% -7,54% -7,03% -3,67% 309,15MSCI EM Europe 10/40 Net Return Index -13,64% -13,28% -2,49% -2,22% -0,54% EURLU0377088363 BNP Paribas L1 Equity India 1,75% -8,91% -16,81% -3,32% 4,56% 8,35% 393,17MSCI India 10/40 Net Return Index -12,85% -21,36% -6,70% 4,44% 8,86% USDLU0075933415 BNP Paribas L2 Equity Latin America 1,75% -9,81% -12,60% 1,84% 2,30% 10,75% 468,19MSCI EM LATIN AMERICA 10/40 (NR) -8,74% -9,19% 6,19% 5,16% 13,83% USDLU0269742168 BNP Paribas L1 Equity Russia 1,75% -12,64% -16,24% -0,57% 1,16% 1 156,42MSCI Russia 10/40 Net Return Index -10,97% -11,66% 5,77% 4,46% EURLU0212963259 BNP Paribas L1 Equity Turkey 1,75% -22,15% -31,04% -30,34% -3,82% 0,65% 138,33MSCI Turkey IMI 10/40 Net Return Index -22,11% -32,09% -31,58% -1,29% 2,00% EURLU0081707118 BNP Paribas L1 Equity World Emerging 1,75% -9,75% -6,66% 11,19% -1,10% 3,90% 994,60MSCI Emerging Markets Net Return Index -10,74% -8,55% 9,07% 5,05% 8,40% USDLU0230662891 BNP Paribas L2 Equity BRIC 1,75% -13,43% -14,31% 0,08% -1,21% 6,72% 423,6625%MSCI BRAZIL/RUSSIA/INDIA/CHINA USD -12,01% -11,34% 3,47% 1,74% 9,18% USDEuropese aandelenNL0006294142 BNP Paribas AEX Index Fund 0,50% -15,72% -15,26% -4,87% -7,90% -6,15% 174,50AEX Price Index -16,17% -17,38% -7,44% -10,81% -8,98% EURNL0006294084 BNP Paribas Netherlands Fund 1,50% -15,14% -15,80% -3,21% -10,29% -7,93% 329,59AEX Gross Return Index -15,57% -14,89% -4,27% -7,41% -5,63% EURNL0006294134 BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 1,75% -27,18% -25,37% -0,05% 1,50% -2,33% 50,35S&P Customized Netherlands Listed Non-property GrossReturn Index-27,96% -26,10% -4,49% -3,17% -3,11% EURLU0090548479 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1,50% -14,65% -10,74% -1,09% -3,55% -3,10% 330,12MSCI EMU Net Return Index -18,64% -14,90% -6,53% -7,49% -5,57% EURLU0191755619 BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe 1,50% -13,48% -10,22% 0,63% -0,62% -2,58% 631,53MSCI Europe Net Return Index -14,86% -11,67% -2,94% -3,07% -3,59% EURLU0010012721 BNP Paribas L1 Equity Europe 1,50% -13,62% -10,48% 0,05% -4,16% -4,89% 934,98MSCI Europe Net Return Index -14,86% -11,67% -2,94% -3,57% -4,00% EURLU0375761581 BNP Paribas L1 Equity Europe Growth 1,50% -13,16% -9,89% 1,83% 0,08% -1,33% 839,55MSCI Europe Net Return Index -14,86% -12,07% -2,94% -3,57% -4,00% EURLU0212178916 BNP Paribas L2 Equity Europe Small Cap 1,75% -14,93% -12,15% 9,34% 1,94% 115,32MSCI EUROPE SMALL CAP -16,89% -14,44% 2,86% 1,60% EURLU0154361405 BNP Paribas L2 Step 90 Euro 1,50% -7,90% -7,96% -8,73% 1,16% 1,51% 368,42EURO STOXX 50 (PI) -19,56% -17,57% -12,23% -11,87% -9,57% EURLU0111491469 BNP Paribas L2 Equity High Dividend Europe 1,50% -13,02% -10,61% -2,35% -4,20% -4,83% 839,17MSCI EUROPE (NR) -14,86% -11,67% -2,94% -3,56% -3,99% EUR


Strategy & Focus I september 2011 I 17ISINNaam fondsBenchmarkBeheerkosten3 maanden* YTD*1 jaar*(jaarbasis)3 jaar*(jaarbasis)5 jaar*(jaarbasis)AUM (mln)Valuta*performance na aftrek van kostenWereldwijde aandelenNL0006294167 BNP Paribas Global High Income Equity Fund 1,50% -9,88% -5,76% 5,20% -3,06% -4,02% 1 515,02S&P/Citigroup High Income Equity World (Hedged in EUR)Net Return Index-9,34% -3,98% 5,74% -0,69% -2,85% EURNL0006294050 BNP Paribas Premium Global Dividend Fund 1,50% -8,15% -4,76% 3,48% -1,32% 303,5175% BNP Paribas Global High Income Equity Fund (RI) +25% Cash Index Euribor 1 Month-7,38% -4,11% 4,25% -1,68% EURLU0086352696 BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance 1,50% -7,53% -5,73% 7,74% -4,10% -3,63% 31,23MSCI World Net Return Index -10,31% -10,46% 1,04% 0,30% -2,03% EURLU0086351706 BNP Paribas L1 Equity World Biotechnology 1,50% -11,73% -5,34% 5,62% -0,57% -1,62% 67,36Nasdaq Biotechnology Price Index -12,04% -3,94% 8,71% 4,90% 3,12% EURLU0097714413 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables 1,50% -8,03% -8,71% 10,64% 7,48% 0,00% 32,71MSCI World Consumer Discretionary Net Return Index -9,21% -9,88% 6,14% 5,87% -0,62% EURLU0080609679 BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods 1,50% -6,39% -4,82% 0,54% 4,11% 1,56% 54,08MSCI World Consumer Staples 10/40 Net Return Index -4,19% -1,47% 4,83% 7,54% 4,40% EURLU0080608945 BNP Paribas L1 Equity World Energy 1,50% -12,73% -11,58% 8,47% -8,68% 2,25% 238,90MSCI World Energy 10/40 Net Return Index -11,89% -8,85% 11,58% -1,69% 1,86% EURLU0076549012 BNP Paribas L1 Equity World Finance 1,50% -16,96% -19,26% -13,54% -15,12% -16,49% 35,69MSCI World Financials Net Return Index -15,45% -17,80% -11,42% -9,34% -12,94% EURLU0074280149 BNP Paribas L1 Equity World Health Care 1,50% -9,66% -3,22% 3,12% 0,53% -2,91% 98,61MSCI World Health Care 10/40 Net Return Index -7,34% -0,65% 5,40% 3,11% -0,85% EURLU0377089841 BNP Paribas L1 Equity World Industrials 1,50% -13,21% -14,45% 1,97% -3,85% -3,41% 10,09MSCI World Industrials 10/40 Net Return Index -13,56% -13,44% 2,13% -0,14% -0,47% EURLU0377091409 BNP Paribas L1 Equity World Materials 1,50% -11,84% -15,67% 5,25% -7,60% 0,01% 128,53MSCI World Materials Net Return Index -10,67% -14,60% 6,13% 0,23% 3,42% EURLU0076273605 BNP Paribas L1 Equity World Technology 1,50% -10,00% -13,11% 2,24% 0,93% -1,22% 62,52MSCI World Information Technology 10/40 Net ReturnIndex-8,59% -11,85% 3,29% 1,68% 0,25% EURLU0074280495 BNP Paribas L1 Equity World Telecom 1,50% -7,10% -6,24% -0,53% 3,02% 2,17% 83,56MSCI World Telecommunication Services 10/40 Net ReturnIndex-7,28% -5,46% 0,05% 3,88% 2,12% EURLU0103371943 BNP Paribas L1 Equity World Utilities 1,50% -6,34% -12,35% -12,77% -10,03% -4,95% 66,32MSCI World Utilities Net Return Index -5,05% -9,17% -9,52% -5,83% -2,44% EURLU0120291793 BNP Paribas L1 Opportunities World 1,50% -11,36% -10,72% -6,00% -0,07% 0,16% 105,90MSCI AC World Net Return Index -10,39% -11,06% 0,38% 0,19% -1,72% EURNLSP06294035 OBAM 1,00% -19,36% -22,62% -7,38% -13,41% -6,61% 1 854,87MSCI World Gross Return Index -10,21% -10,11% 1,57% 0,03% -1,99% EURAandelen VSLU0092590669 BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA 1,50% -12,33% -5,30% 17,09% -2,44% -0,50% 98,97MSCI USA Net Return Index -9,08% -2,03% 18,42% 0,00% 0,42% USDLU0377078216 BNP Paribas L1 Equity USA Growth 1,50% -10,16% -2,83% 21,41% 3,02% 5,58% 1 095,69Russell 1000 Growth Gross Return Index -7,57% 0,18% 23,96% 4,25% 3,00% USDLU0377083059 BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA 1,50% -6,86% 0,18% 14,68% 29,28S&P/Citigroup High Income Equity North America NetReturn Index-6,02% 3,72% 19,37% USDLU0377124267 BNP Paribas L1 Opportunities USA 1,50% -3,59% -6,20% 14,79% 1,92% 5,72% 1 433,61S&P 500 Composite Net Return Index -9,05% -2,17% 17,79% -0,82% -0,54% USD


Strategy & Focus I september 2011 I 18ISINNaam fondsBenchmarkBeheerkosten3 maanden* YTD*1 jaar*(jaarbasis)3 jaar*(jaarbasis)5 jaar*(jaarbasis)AUM (mln)Valuta*performance na aftrek van kostenObligatiesObligaties opkomende marktenLU0088340327 BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging 1,50% -0,23% 0,60% -0,33% 2,34% 3,28% 113,82JPM [50% GBI-EM Global Diversified Europe + 50% EuroEMBI Divers. Europe] (EUR)-0,50% 1,47% 1,58% 4,76% 5,58% EURLU0081707894 BNP Paribas L1 Bond World Emerging 1,50% 2,48% 5,67% 8,23% 8,05% 6,70% 288,58JPM EMBI Global Diversified Composite Gross Return Index 3,31% 7,25% 7,02% 10,65% 8,79% USDLU0251280011 BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local 1,50% 2,68% 9,62% 17,23% 9,97% 12,20% 2 484,73JPM GBI EM Global Diversified Gross Return Index 1,88% 8,44% 14,23% 11,19% 13,52% USDEuropese obligatiesNL0006294043 BNP Paribas Euro Obligatie Fonds 0,90% 1,21% 1,61% -3,67% 4,12% 2,80% 1 152,90Citigroup WGBI EMU All Maturities Gross Return Index 2,65% 3,03% -1,75% 5,02% 3,90% EURLU0010000809 BNP Paribas L1 Bond Europe Plus 0,75% 1,41% 2,53% -2,35% 4,36% 1,88% 776,02JPM GBI Europe Gross Return Index 2,66% 3,51% -1,43% 5,90% 3,98% EURLU0131210360 BNP Paribas L2 Bond Euro Corporate 0,75% -1,50% 0,33% -2,12% 4,62% 2,53% 2 205,89BARCLAYS EURO AGG CORP -0,56% 1,36% -0,57% 5,53% 3,50% EURLU0161744247 BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield 1,25% -8,91% -5,56% -1,17% 7,39% 2,35% 563,66Merrill Lynch Euro Crny Non-Fin High Yield BB-BConstrained (hedged in EUR) RI-6,47% -2,07% 1,78% 10,62% 5,39% EURLU0190304583 BNP Paribas L2 Bond Euro Inflation-Linked 0,75% -2,20% 0,62% -3,49% 1,74% 1,81% 188,24BARCLAYS EURO GOVERNMENT INFLATION LINKED AllMaturities-1,71% 1,68% -2,31% 2,71% 2,67% EURLU0075912765 BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term 0,65% 1,93% 2,45% -7,65% 4,54% 2,25% 141,36Barclays Euro-Aggregate Treasury 500MM 10+ Years GrossReturn Index2,28% 3,18% -6,59% 5,34% 3,26% EURLU0212175227 BNP Paribas L2 Bond Euro Short Term 0,50% 0,33% 0,23% -0,41% 3,21% 2,97% 761,08BARCLAYS EURO AGGREGATE 1/3 YRS (TR) 1,10% 1,67% 1,29% 4,22% 3,83% EURWereldwijde obligatiesLU0377069652 BNP Paribas L1 Bond World High Yield 1,25% -4,06% 0,04% 4,43% 5,08% 3,62% 186,33Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated 2% Constrex-Fin (Hedged in EUR) RI-3,16% 2,20% 7,48% 11,25% 7,32% EURLU0132149724 BNP Paribas L1 Bond World 0,75% 1,75% -0,79% -5,05% 8,47% 3,80% 128,17Barclays Global Aggregate Gross Return Index 3,28% 0,53% -3,82% 10,56% 6,36% EURObligaties VSLU0061749734 BNP Paribas L1 Bond USD 0,75% 1,83% 4,70% 2,84% 7,23% 6,05% 176,67Barclays US Aggregate Gross Return Index 2,77% 5,88% 4,62% 7,29% 6,60% USDGemengdLU0083138064 BNP Paribas L2 Profielfonds Voorzichtig 0,50% 0,71% 0,68% 0,59% 0,92% 1,93% 1 869,13EONIA OIS capitalised daily 1,01% 0,88% 0,77% 0,98% 2,16% EURLU0132151621 BNP Paribas L1 Profielfonds Defensief 1,50% -3,97% -1,95% -0,06% -0,65% -0,61% 217,9820% Equity + 2% R.E + 61% Bonds + 4% Convertibles + 1%Commodity + 12% Cash-2,65% -0,39% 1,89% 3,78% 3,03% EURLU0132151118 BNP Paribas L1 Profielfonds Neutraal 1,50% -6,79% -4,37% 2,01% -1,92% -1,60% 565,8641,5% Equity + 3% R.E. + 39,5% Bonds + 4% Convertibles +2% Commodity + 10% Cash-5,89% -3,56% 3,09% 2,34% 1,87% EURLU0132152439 BNP Paribas L1 Profielfonds Ambitieus 1,50% -8,92% -6,45% 3,07% -2,04% -1,86% 222,9260% Eq + 3% Real Est + 24% Bd + 4% Conv Bd + 3%Commodity + 6% Cash-8,16% -5,94% 3,69% 0,99% 0,82% EURLU0072778490 BNP Paribas L1 Profielfonds Zeer Offensief 1,50% -10,49% -10,52% 0,53% -6,54% -5,72% 237,55MSCI World Net Return Index -10,31% -10,46% 1,04% 0,30% -2,03% EURNL0006294068 BNP Paribas All In Fund 1,25% -2,62% -1,57% -1,85% 2,83% 0,60% 461,0855% Bond + 20% Equity + 10% Real Estate + 15% Cash Euro -1,23% 0,33% 0,64% 3,41% 1,97% EURNL0006294076 BNP Paribas All Income Fund 1,35% -5,10% -0,53% 4,50% 1,50% -0,11% 57,94No BenchmarkEUR


Strategy & Focus I september 2011 I 19ISINNaam fondsBenchmarkBeheerkosten3 maanden* YTD*1 jaar*(jaarbasis)3 jaar*(jaarbasis)5 jaar*(jaarbasis)AUM (mln)Valuta*performance na aftrek van kostenDuurzame en verantwoorde beleggingenLU0377094254 BNP Paribas L1 Sustainable Equity World 1,50% -13,16% -17,22% -8,28% 18,70MSCI World Net Return Index -10,31% -10,46% 1,04% EURLU0251281332 BNP Paribas L1 Green Future 1,50% -13,21% -16,51% -8,06% -14,81% -8,08% 65,26MSCI World Net Return Index -10,31% -10,46% 1,04% -0,54% -2,53% EURLU0374654613 BNP Paribas L1 Green Tigers 1,50% -14,01% -25,07% -17,40% 13,30MSCI AC Asia ex-Japan Net Return Index -10,03% -15,17% -3,32% EURNL0006294209 BNP Paribas Groen Fonds 1,00% 0,38% 1,16% -2,79% 2,83% 1,74% 260,71No BenchmarkEURLU0265288877 BNP Paribas L2 Sustainable Bond Euro Corporate 0,75% -1,46% 0,56% -1,77% 5,29% 117,66BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE CORP. INDEX (TR) -0,56% 1,36% -0,57% 5,53% EURLU0406802339 BNP Paribas L2 Environmental Opportunities 2,20% -12,55% -17,01% -2,74% -4,70% -0,97% 179,47MSCI WORLD SMALL CAP U$ (NR) -12,47% -11,80% 6,49% 4,60% -0,25% EURAbsolute ReturnLU0429159980 BNP Paribas L1 V350 0,75% -2,33% -2,09% -1,65% 105,31Daily Capitalized Eonia Index (RI) 0,26% 0,60% 0,78% EURConverteerbare obligatiesLU0377063960 BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe 1,25% -12,18% -9,49% -3,52% 2,24% 0,45% 87,45UBS Convertible Europe Gross Return Index -9,80% -7,72% -0,75% 5,09% 2,52% EURLU0244322540 BNP Paribas L1 Convertible Bond Asia 1,25% -5,21% -4,39% 0,09% -1,80% 0,55% 71,55UBS Convertible Asia Focus Vanilla(Hedged in EUR) Gross Return Index-4,49% -2,88% 2,74% 4,39% 4,50% EURLU0128352480 BNP Paribas L1 Convertible Bond Eurozone 1,25% -12,48% -8,98% -4,15% 0,22% -1,53% 166,70UBS Convertible Bonds Eurozone (EUR Hedged) GrossReturn Index-10,77% -5,94% 0,00% 1,66% -0,45% EURLU0194604442 BNP Paribas L1 Convertible Bond World 1,20% -5,94% -2,95% 4,60% 1,01% 0,75% 1 045,73UBS Convertible Global Focus Vanilla (Hedged in EUR)Gross Return Index-5,76% -2,14% 5,53% 2,35% 1,61% EURLU0095613583 BNP Paribas L2 Convertible Bond Asia 1,20% -7,73% -6,34% 1,56% 7,55% 7,27% 261,14UBS Convertible Asia ex Japan -4,83% -2,35% 5,45% 9,29% 8,23% USDVastgoedNL0006294092 BNP Paribas Global Property Securities Fund 1,50% -7,73% -6,14% 1,59% -2,25% -7,65% 313,81FTSE EPRA NAREIT Global Net Return Index -8,15% -6,90% 1,65% 0,03% -5,29% EURLU0153635098 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe 1,50% -14,85% -6,43% 4,68% -2,60% -9,28% 493,22FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 NetReturn Index-12,10% -3,63% 8,17% -0,94% -6,25% EURLU0291291770 BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific 1,50% -7,83% -15,83% -4,93% 1,72% 61,37FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 Net Return Index -7,24% -14,79% -5,11% 4,14% EURNL0006294159 BNP Paribas High Income Property Fund 1,50% -6,15% 2,42% 10,24% -3,68% -5,47% 116,38FTSE EPRA NAREIT Global Dividend+ (Hedged in EUR) NetReturn Index-7,14% -0,01% 9,15% -2,61% -4,57% EURFunds of FundsNL0000604718 AA Multi Manager Profiel Fonds 2 0,90% -1,53% -1,85% -1,38% 2,26% 34,5115% MSCI World + 5% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMUBond + 30% JPM Euro Cash 3M-0,64% -0,46% -0,35% 3,39% EURNL0000604726 AA Multi Manager Profiel Fonds 3 1,25% -3,98% -4,94% -1,72% 2,09% 93,6730% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 50% JPM EMUBond + 10% JPM Euro Cash 3M-2,71% -2,60% -0,33% 3,11% EURNL0000604734 AA Multi Manager Profiel Fonds 4 1,25% -7,21% -8,70% -2,55% 0,89% 84,6750% MSCI World + 10% FTSE EPRA Global + 35% JPM EMUBond + 5% JPM Euro Cash 3M-5,17% -5,11% 0,16% 2,14% EUR


peut être plusStrategy & Focus I september 2011 I 22BNP Paribas Investment Partners:onze beleggingspartners in éénoogopslagMulti-expertise investment capabilitiesSpecialist investment partnersMoney MarketFixed IncomeEquitiesAsset AllocationEquiEquities & Fixed IncomeLocal/Emerging MarketsDiscretionary Portfolio ManagementIndiaLocal & regional solution providers*IndonesiaBrasilP1109024

More magazines by this user
Similar magazines