REACH De nieuwe EU reglementering betreffende risicobeheer van ...

ivpv.ugent.be
  • No tags were found...

REACH De nieuwe EU reglementering betreffende risicobeheer van ...

REACHDe nieuwe EU reglementering betreffenderisicobeheer van chemische stoffenPostacademische vormingDEEL IΩ Module 1: Inleiding8 november 2005Ω Module 2: Risicoanalyse22 en 29 november, 6 en 13 december 2005DEEL IIINSTITUUT VOORPERMANENTEVORMINGΩ Module 3: REACH10, 17 en 24 januari 2006Ω Module 4: Risico’s voor de mens31 januari, 7 en 14 februari 2006Ω Module 5: Risico’s voor het milieu28 februari, 7 en 14 maart 2006Ω Module 6: Praktijkvoorbeeelden21 en 28 maart 2006Ω Module 7: Praktische oefeningen18 april en 9 mei 2006 + thuiswerkWetenschappelijke coördinatieProf. dr. ir. Walter SteurbautVakgroep GewasbeschermingFaculteit voor Bio-ingenieurswetenschappenProf. dr. Colin JanssenVakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologieFaculteit voor Bio-ingenieurswetenschappenDit programma laat toe een getuigschrift van de Universiteit Gent te verwerven.


InleidingVormende waardeHet Instituut voor Permanente Vorming van de Universiteit Gent heeftals missie de nood aan vorming in het bedrijfsleven en bij de overheidte identificeren en er de aangepaste vorming voor te ontwikkelen enaan te bieden. Eén van deze noden is een gevolg van de nakendenieuwe Europese regelgeving in verband met de evaluatie van de risico’s- voor mens en milieu - van de productie, het gebruik en de emissie vanchemische stoffen. Risico-evaluatie is de voorbije jaren, zowel opwetenschappelijk als op regelgevend vlak, sterk in belang toegenomenen heeft zich ontwikkeld tot een echte wetenschappelijke discipline.Dit werd in grote mate beïnvloed door de bewustwording van de potentiëlegevaren van chemische stoffen en de noodzaak om de milieuimpactervan beter te kunnen evalueren, wat een herziening van deversnipperde reglementeringen terzake noodzakelijk maakte.De invoering in de Europese Unie van een nieuw evaluatiesysteem voorchemicaliën: REACH - Registration, Evaluation and Authorisation ofCHemicals brengt een belangrijke verandering op het gebied van beleiden evaluatie van chemische stoffen met zich mee. Alle fabrikanten éninvoerders van chemicaliën moeten hun stoffen/producten registrerenen evalueren met de bedoeling de mogelijke gevolgen van deze stoffenvoor de volksgezondheid en het milieu in te schatten. Daarbij geeftREACH een veel grotere verantwoordelijkheid aan de industrie voor derisico-evaluatie en het beheer van geïdentificeerde problemen i.v.m. deveiligheid van deze stoffen. Dit is ongetwijfeld een grote uitdaging voorzowel de industrie als de lidstaten die op een competente wijze detheorie van risicobeheer in een praktische REACH benadering zullenmoet omzetten. De impact van de REACH reglementering is niet teonderschatten: 30.000 chemische stoffen zullen moeten worden behandeldin 11 jaar tijd.DoelpubliekDe opleiding richt zich tot alle personen uit de bedrijfswereld (chemischeindustrie, studie- en adviesbureaus,…) en de overheid die, na deinvoering van REACH, de registratie en evaluatie van de chemicaliën ende controle ervan zullen moeten uitvoeren. Tijdens deze opleidingwordt praktische basiskennis van technieken van risico-evaluatie metalle deelaspecten verworven en wordt de praktische implementatie inREACH aangeboden.De opleiding is toegankelijk voor iedereen die door vorming of doorervaring een basiskennis van chemie en milieu heeft en voldoende methet onderwerp vertrouwd is om met interesse en motivatie de opleidingte volgen. Door het modulaire karakter van de opleiding kan de deelnemerdie modules kiezen die best passen aan zijn interesseprofiel enspecifieke voorkennis.De opleiding bestaat uit 2 delen:Deel I: bespreking van de basisprincipes en technisch/ wetenschappelijkeaspecten van het risico-evaluatieprocesDeel II: voorstelling en praktische uitwerking van alle nieuweelementen van REACH.Deel I laat toe om volgende kennis te verwerven:Ω fundamentele concepten (risico, veiligheid, milieu-invloeden,volksgezondheidsaspecten, duurzaamheid, ...)Ω beschrijving van de modellen en benaderingen die aan de basisliggen van blootstellingevaluatie, effectenevaluatie en risicoanalyseΩ onzekerheden en veiligheidsmarges in een risicoanalyseprocesΩ diverse probabilistische en statistische evaluatie- en simulatietechniekenΩ bepaling van de verschillende aspecten van risico’s voor de volksgezondheiden het milieu, veroorzaakt door (nieuwe) technologieënDe principes en technische aspecten van het risico-evaluatieprocesworden uitvoerig beschreven in de EU Technical Guidance Document(2003). Deze zijn te raadplegen via www.ivpv.UGent.be/reachDoelpubliek deel IHet doelpubliek van dit deel is iedereen die geconfronteerd wordtmet het behandelen van risicoanalyses. Dankzij deze opleiding zal dedeelnemer in staat zijn eenvoudige risicoanalyses op te stellen eneen evaluatie te maken van bestaande risicoanalyses. De opleidingwordt gegeven op academisch niveau in een wetenschappelijkeomgeving, met nadruk op de praktische aspecten van de uitvoeringvan concrete risicokarakterisaties. Meer specifiek is deel I bedoeldals ondersteuning van Deel II.Module 1: InleidingDEEL I: RISICOANALYSEΩ situering, kader, doelstellingΩ definitiesΩ historiek, evoluties, huidige situatieΩ situering REACH, US-reglementering, enz…Lesgevers: Colin Janssen en Walter SteurbautDatum: 8 november 2005Getuigschrift van Permanente Vorming van deUniversiteit GentDit programma is een onderdeel van de postacademische opleidingenvan de Universiteit Gent. De aanwezigheid tijdens de sessies en deevaluatie aan het einde van de opleiding bepaalt de facto of de deelnemerslaagt. Concreet zal aan de deelnemer die minstens de modules 1,3, (4 óf 5) en 6 volgt en met succes een project uitwerkt een Getuigschriftvan Permanente Vorming van de Universiteit Gent uitgereiktworden.


ProgrammaDeelnemingsformulierOverzicht van methodieken en rapporteringseisenIn deze sessies worden op een overzichtelijke wijze de verschillendeaspecten behandeld die er toe moeten bijdragen dat REACH op eenoptimale wijze kan gerealiseerd worden. Dit gebeurt aan de hand vaneen praktische handleiding die gebruik maakt van de software en destructuur van REACH in de mate van beschikbaarheid.Lesgevers: Erwin AnnysData: 24 januari 2006Deze gegevens blijven strikt binnen het IVPVNaam: M VVoornaam:Functie:Onderneming:Adres:Module 4: Risico’s voor de mensTelefoon:Fax:Humane risico-evaluatie is gebaseerd op algemene principes, waarbijde blootstelling geëvalueerd wordt ten opzichte van vastgelegdetoxicologische ‘endpoints’. Belangrijk daarbij is de te volgen methodiekdie zeer stipt moet gerespecteerd worden. Belangrijk is het ookte weten welke data en testen moeten gehanteerd worden in functievan het gebruik, de specifieke eigenschappen en de gebruikshoeveelhedenvan de producten in behandeling.Lesgevers: Paul Van Elsacker, Hendrik Veulemans , Jan Willemsen Walter SteurbautData: 31 januari, 7 en 14 februari 2006Module 5: Risico’s voor het milieuOp analoge wijze als de humane risico-evaluatie wordt het zeeruitgebreide luik van de milieurisico-evaluatie behandeld. Opnieuwworden alle aspecten, zowel van de blootstelling- als effectenevaluatie,welke nodig zijn om de milieurisico’s in te schatten, in detailbesproken en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.Industriespecifieke benaderingen, op technisch én management vlak,en eventuele problemen bij de registratie en evaluatie van chemischestoffen komen uitgebreid aan bod.E-mail:Sector:Aantal personeelsleden:Privé-adres:Ik schrijf in voor de opleiding REACHModule 1: InleidingModule 2: RisicoanalyseModule 3: REACHModule 4: Risico’s voor de mensModule 5: Risico’s voor het milieu Module 6: PraktijkvoorbeeldenModule 7: Praktische oefeningenDeel I Deel II Deel I + Deel IIIk betaal . . . . . . . . . . . € d.m.v. opleidingscheques werkgeversIk betaal . . . . . . . . . . . € d.m.v. opleidingscheques werknemersIk wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstigeopleidingen van het IVPVFacturatie-adresNaam:Adres:Lesgevers: Hugo Waeterschoot en David WilsonData: 28 februari, 7 en 14 maart 2006BTW nr.Datum:HandtekeningModule 6: PraktijkvoorbeeldenIn functie van het profiel van de deelnemers aan de opleidingworden deskundigen uitgenodigd uit bedrijfssectoren die zo dichtmogelijk de sectoren van de deelnemers benaderen. Zij zullen, elk ophun gebied, een specifiek dossier bespreken met speciale aandachtvoor die aspecten die typisch en belangrijk zijn voor de betreffendesectoren. Elk dossier wordt “beoordeeld” door een panel van expertsdie een geargumenteerd advies geven. De deelnemers hebben ook dekans vragen te stellen over bepaalde knelpunten.De deelnemer volgt, naar keuze, minimum twee van 4 geselecteerdepraktijkvoorbeelden.Lesgevers: Specialisten uit industrieorganisaties als Febeltex,Agoria, Fedichem, Eurometaux, Textiel, Janssen Pharmaceutica,…Data: 21 en 28 maart 2006Module 7: Praktische oefeningenDeel II van deze opleiding wordt geïllustreerd aan de hand vanmeerdere oefeningen en taken. Het is de bedoeling dat de deelnemersdeze taken zelf oplossen. Mogelijke problemen bij de uitvoeringvan deze taken worden tijdens deze sessies besproken en interactiefopgelost. Daarna worden de resultaten in groep behandeld.Oefeningbegeleiders: De lesgevers en hun medewerkersData: 18 april en 9 mei 2006 + thuiswerk✂

More magazines by this user
Similar magazines